ESAB | MIGGYTRAC 1000 | Instruction manual | ESAB MIGGYTRAC 1000 Brugermanual

ESAB MIGGYTRAC 1000 Brugermanual
Miggytrac 1000
112101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
Manuel d’instructions
0457 572 001
2004--11--12
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Instrukjca obs³ugi
Valid for Serial NO 739 XXX--XXXX
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
POLSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.
-- 2 --
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
ESAB AB, Welding Automation, SE--695 81 Laxå, Sverige, försäkrar under eget ansvar att svetsautomat Miggytrac 1000 från serienummer 739 är i överensstämmelse med standard IEC/EN 60292 och
IEC/EN 60204--1 enligt villkoren i direktiv (98/37/EG) och standard EN 50199 enligt villkoren i direktiv
(89/336/EEG).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OVERENSSTEMMELSEERKLÆRING
ESAB AB, Welding Automation, SE--695 81 Laxå, Sverige, erklærer på eget ansvar, at svejseautomat
Miggytrac 1000 fra serienummer 739 er i overensstemmelse med standarden IEC/EN 60292 og IEC/
EN 60204--1 ifølge betingelserne i direktiv (98/37/EØF) og standarden EN 50199 ifølge betingelserne
i direktiv (89/336/EØF).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORSIKRING OM SAMSVAR
Esab Welding Equipment AB, SE--695 81 Laxå, Sverige, forsikrer på eget ansvar at sveiseautomat
Miggytrac 1000 fra serienummer 739 er i overensstemmelse med standard EN 60292 og EN
60204--1 i følge vilkårene i direktiv (98/37/EF) og standard EN 50199 i følge vilkårene i direktiv
(89/336/EF).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
ESAB AB, Welding Automation, SE--695 81 Laxå, Ruotsi, vakuuttaa omalla vastuullaan, että
hitsausautomaatti Miggytrac 1000 alkaen sarjanumerosta 739 täyttää standardin IEC/EN 60292 ja
IEC/EN 60204--1 vaatimukset direktiivin (98/37/ETY) ehtojen mukaisesti sekä standardin EN 50199
vaatimukset direktiivin (89/336/ETY).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARATION OF CONFORMITY
ESAB AB, Welding Automation, SE--695 81 Laxå, Sweden, gives its unreserved guarantee that
automatic welding machine Miggytrac 1000 from serial number 739 complies with standard
IEC/EN 60292 and IEC/EN 60204--1, in accordance with the requirements of directive (98/37/EEC)
and with standard EN 50199, in accordance with the requirements of directive (89/336/EEC).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZULASSUNGSNACHWEIS
ESAB AB, Welding Automation, SE--695 81 Laxå Schweden, bestätigt hiermit in Eigenverantwortung,
daß der Schweißautomat Miggytrac 1000 ab Seriennummer 739 dem Standard IEC/EN 60292 und
IEC/EN 60204--1 gemäß den Bedingungen der Direktive (98/37/EEG) und dem Standard EN 50199
gemäß den Bedingungen der Direktive (89/336/EEG).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
ESAB AB, Welding Automation, SE--695 81 Laxå, Suède, certifie que la appareil de soudage
automatique Miggytrac 1000 à partir du numéro de série 739 est conforme à la norme IEC/EN 60292
et IEC/EN 60204--1 selon les conditions de la directive (98/37/CEE) et à la norme EN 50199 selon les
conditions de la directive (89/336/CEE).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
ESAB AB, Welding Automation, SE--695 81 Laxå Zweden, verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat lasautomaat Miggytrac 1000 van het serienummer 739 in overeenstemming is met
norm IEC/EN 60292 en IEC/EN 60204--1 conform de bepalingen in richtlijn (98/37/EEG) en met norm
EN 50199 conform de bespalingen in richtlijn (89/336/EEG).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
ESAB AB, Welding Automation, SE--695 81 Laxå, Suecia, garantiza bajo propia responsabilidad que
la equipo para soldadura automática Miggytrac 1000 a partir del número de serie 739 concuerda con
la norma IEC/EN 60292 y IEC/EN 60204--1 conforme a la directiva (98/37/CEE) y con la norma EN
50199 según los requisitos de la directiva (89/336/CEE).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
ESAB AB, Welding Automation, SE--695 81 Laxå Svezia, dichiara sotto la propria responsabilità che
la saldatrice automatica Miggytrac 1000 con numero di serie a partire da 739 è conforme alla norma
IEC/EN 60292 e IEC/EN 60204--1 come previsto dalla direttiva (98/37/CEE) ed alla norma EN 50199
come previsto dalla direttiva (89/336/CEE).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 3 --
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
ESAB AB, Welding Automation, SE--695 81 Laxå Suécia, garante sob responsabilidade própria que,
o equipamento automático para soldadura Miggytrac 1000 a partir do número de série 739 está em
conformidade com a norma IEC/EN 60292 e IEC/EN 60204--1 segundo os requisitos da directiva
(98/37/CEE) e com a norma EN 50199 segundo os requisitos da directiva (89/336/CEE).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÏÑÖÙÓÇÓ
Ç åôáéñåßá ESAB AB, Welding Automation, SE--695 81 Laxå, Óïõçäßá, äçëþíåé üôé ôá ìç÷áíÞìáôá
áõôüìáôò óõãêïëëçôÞò Miggytrac 1000 áðü ôïí áñéèìü óåéñÜò 739 êáé Ýðåéôá, óõììïñöþíïíôáé
ìå ôï ðñüôõðï IEC/EN 60292 êáé IEC/EN 60204--1 óýìöùíá ìå ôéò áðáéôÞóåéò ôçò ïäçãßáò
(98/37/EEG) êáé ôï ðñüôõðï EN 50199 óýìöùíá ìå ôéò áðáéôÞóåéò ôçò ïäçãßáò (89/336/EEG).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTYFIKAT ZGODNO¦CI
Firma ESAB AB, Welding Automation, SE-695 81 Laxå, Szwecja, gwarantuje pod rygorem
odpowiedzialno¶ci, ¿e automat spawalniczy Miggytrac 1000 od numeru seryjnego 739 spe³nia wymagania
normy IEC/EN 60292 i IEC/EN 60204-1 wed³ug dyrektywy (98/37/EG) oraz normy EN 50199 wed³ug
dyrektywy (89/336/EEG).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 2004--04--16
Henry Selenius
Managing Director
ESAB AB, Welding Automation
SE--695 81 LAXÅ
SWEDEN
Tel: + 46 584 81000
-- 4 --
Fax: + 46 584 411721
SVENSKA
1 SÄKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 INTRODUKTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
8
2.1 Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9
3 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3.1 Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Övriga anslutningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
11
4 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4.1 Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Kontrollorgan och anslutningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
21
5 UNDERHÅLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
5.1 Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Dagligen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Vid behov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
21
21
6 TILLBEHÖR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
7 RESERVDELSBESTÄLLNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
MÅTTSKISS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
RESERVDELSFÖRTECKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
TOCs
-- 5 --
SE
1
SÄKERHET
Användaren av en ESAB svetsutrustning har det yttersta ansvaret för de säkerhetsåtgärder som
berör personal i arbete med systemet eller i dess närhet. Säkerhetsåtgärderna skall uppfylla de
krav som ställs på denna typ av svetsutrustning. Innehållet i den här rekommendationen kan ses
som ett tillägg till de normala regler som gäller för arbetsplatsen.
All manövrering måste utföras av utbildad personal som är väl insatt i svetsutrustningens funktion.
En felaktig manöver kan skapa en onormal situation som skadligt kan drabba såväl operatör som
den maskinella utrustningen.
1.
All personal som arbetar med svetsutrustningen skall vara väl insatt i:
S dess handhavande
S nödstoppens placering
S dess funktion
S gällande säkerhetsföreskrifter
S svetsning
2.
Operatören skall se till:
S att ingen obehörig befinner sig inom svetsutrustningens arbetsområde vid start
S att ingen person står oskyddad när ljusbågen tänds
3.
Arbetsplatsen skall:
S vara lämplig för ändamålet
S vara dragfri
4.
Personlig skyddsutrustning:
S Använd alltid föreskriven personlig skyddsutrustning som t ex skyddsglasögon, flamsäkra
kläder, skyddshandskar.
S Se till att inte använda löst sittande plagg såsom skärp, armband, ring etc som kan fastna,
eller ge brännskador.
5.
Övrigt
S Kontrollera att anvisade återledare är väl anslutna.
S Ingrepp i elektriska enheter får endast göras av behörig personal.
S Nödvändig eldsläckningsutrustning skall finnas lätt tillgänglig på väl anvisad plats.
S Smörjning och underhåll av svetsutrustningen får ej utföras under drift.
fha7d1sa
-- 6 --
SE
VARNING
BÅGSVETS OCH SKÄRNING KAN VARA SKADLIG FÖR ER SJÄLV OCH ANDRA. VAR DÄRFÖR
FÖRSIKTIG NÄR NI SVETSAR. FÖLJ ER ARBETSGIVARES SÄKERHETSFÖRESKRIFTER SOM
SKALL VARA BASERADE PÅ TILLVERKARENS VARNINGSTEXT.
ELEKTRISK CHOCK -- Kan döda
S
Installera och jorda svetsutrustningen enligt tillämplig standard.
S
S
Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt skyddsutrustning.
Isolera Er själv från jord och arbetsstycke.
S
Ombesörj att Er arbetsställning är säker.
RÖK OCH GAS -- Kan vara farlig för Er hälsa
S
Håll ansiktet borta från svetsröken.
S
Ventilera och sug ut svetsrök och gas från Ert och andras arbetsområde.
LJUSBÅGEN -- Kan skada ögonen och bränna huden
S
Skydda ögonen och kroppen. Använd lämplig svetshjälm med filterinsats och bär skyddskläder.
S
Skydda kringstående med lämpliga skyddsskärmar eller förhängen.
BRANDFARA
S
Gnistor (”svetsloppor”) kan orsaka brand. Se därför till att brännbara föremål inte finns i svetsplatsens närhet.
BULLER -- Starka ljud kan skada hörseln
S
Skydda öronen. Använd öronproppar eller andra hörselskydd.
S
Varna personer i närheten för riskerna
VID FEL -- Kontakta fackman
LÄS OCH FÖRSTÅ BRUKSANVISNINGEN FÖRE INSTALLATION OCH ANVÄNDNING
SKYDDA ER SJÄLV OCH ANDRA!
fha7d1sa
-- 7 --
SE
2
INTRODUKTION
2.1
Allmänt
Miggytrac 1000 är konstruerad för MIG/MAG--svetsning av plåtar och balkar.
Svetsvagnen drivs av en elektrisk motor och är försedd med ett 12--stifts Burndyuttag
för anslutning till fjärrstyrningsuttaget på matarverket MEK 4 (23--stifts Burndy
kontakt).
Miggytrac 1000 är en liten kompakt motordriven vagn, på vilken man med ett enkelt
handgrepp kan fästa en ESAB standardsvetspistol. De fyra drivhjulen tillsammans
med en kraftig elektromagnet i vagnens chassi säkerställer en jämn och stabil drift.
Magneten håller vagnen i rätt position på plåten, även om man svetsar på böjda
plåtar eller använder långa slangpaket. Vagnen följer svetsfogen med hjälp av två
styrhjul, ett i varje hörn på vagnen. Hjulen ställs in på ett sådant sätt att de kör in
snett mot den plåt eller balk som skall svetsas. Vagn och svetsprocess stoppas
automatiskt via gränslägesbrytare.
Från kontrollpanelen startas vagnen i önskad körriktning, hastigheten ställs in
steglöst och magnet och svetsning slås av och på. Kontrollpanelen har också
integrerad fjärrkontroll för matarverket samt två potentiometrar för inställning av
trådmatning och spänning.
1
Höjdinställnings, slid
6
Grovinställning i höjdled
2
Kontrollpanel
7
Justering av pistolvinkel
3
Sidinställning, slid
8
3--punkts pistolfäste
4
Drivhjul
9
Gränslägesbrytare
5
Magnet
10 Stödhjul
fha7d1sa
-- 8 --
SE
2.2
Tekniska data
Miggytrac 1000
Matarspänning
36 -- 46 VAC
Effekt
50 W
Svetshastighet
150 -- 1200 mm/min
Dimensioner ( l x b x h )
262 x 268 x 324 mm
Vikt
8 kg
Slidinställning
+/-- 20 mm
Uttag för fjärrkontroll
Volt och ampere (trådmatning)
Maxvärden, fjärrkontroll
10 kohm, 0.1 W
Max. ström, startrelä
2A
Anslutning
Burndy, 12 stift
Kapslingsklass
IP 23
Kapslingsklass
IP--koden anger kapslingsklass, dvs graden av skydd mot inträngning av fasta föremål och vatten.
Apparat märkt IP 23 är avsedd för inom-- och utomhusbruk.
fha7d1sa
-- 9 --
SE
3
INSTALLATION
3.1
Allmänt
Installationen skall utföras av behörig person.
Miggytrac 1000 kan anslutas till matarverk MEK 4, MEK 4SP, MEK 4C, MEK 44C,
MED 44A, MEH 30, MEH 44, MED 302, MED 304, MED 44B eller MEK 2. Om
svetsning skall utföras på ett stort avstånd från matarverket kan ett mellanliggande
matarverk (MEK 25) kopplas in.
För erforderlig anpassning av dessa enheter, se sid 11.
Miggytrac 1000 kan också drivas av andra strömkällor via en transformatorenhet, se
sid 19.
För anslutning av matarverk till Miggytrac 1000 används manöverkabel se “tillbehör”
sid 22.
fha7d1sa
-- 10 --
SE
3.2
Övriga anslutningar
MEK 4 / MEK 4SP ! MIGGYTRAC 1000
Tillbehör: kablarna A, B, F och G samt kopplingsplint E, {
S
Demontera luckan, |.
S
Skruva loss hylskontakten, }.
S
Kapa kablarna E1 och E2, ~.
S
Anslut dessa båda kablar till kopplingsplint E samt till kablarna F och G, .
S
Anslut kablarna A, B mellan kopplingsplint G1,G2 och hylskontakt stift A, B, .
S
Anslut kablarna F, G till hylskontakt stift F, G .
S
Skruva fast hylskontakten, }.
S
Montera tillbaka luckan |.
fha7d1sa
-- 11 --
SE
MEK 4C ! MIGGYTRAC 1000
Tillbehör: kablarna A, B, F och G samt kopplingsplint E, {.
S
Demontera luckan, |.
S
Skruva loss hylskontakten, }.
S
Kapa kablarna E1 och E2, ~.
S
Anslut dessa båda kablar till kopplingsplint E samt till kablarna F och G, .
S
Anslut kablarna A, B mellan kopplingsplint J1, J2 och hylskontakt stift A, B, .
S
Anslut kablarna F, G till hylskontakt stift F, G, .
S
Skruva fast hylskontakten, }.
S
Montera tillbaka luckan |.
fha7d1sa
-- 12 --
SE
MEK 44 C ! MIGGYTRAC 1000
Tillbehör: kablarna A, B, C, och D, kopplingsplint E enligt nedan.
S
Demontera luckan (1).
S
Skruva loss hylskontakten (2), 23--pol.
S
Anslut kabel C, D mellan kretskort AP01, kopplingsplint J1, J2 (3) och
hylskontakt (2), stift A, B.
S
Kapa kablarna E1 och E2.
S
Anslut dessa båda kablar till kopplingsplint E samt till kablarna A och B.
S
Anslut kablarna A, B till hylskontakt (2), stift G, F.
S
Skruva fast hylskontakten (2).
S
Montera tillbaka luckan (1).
fha7d1sa
-- 13 --
SE
MED 44 A ! MIGGYTRAC 1000
Tillbehör: kablar C, D, J, K och kopplinsplint E.
S
S
S
S
S
S
S
S
S
Demontera luckan (1).
Skruva loss hylskontakten, (2), 23--pol.
Anslut kabel C mellan kopplingsplint M7 (5) skruv nr 10 och hylskontakt (2),
stift A.
Anslut kabel D mellan kopplingsplint M7 (5) skruv nr 11 och hylskontakt (2),
stift B.
Kapa kablarna (3) 093 och 094.
Anslut dessa båda kablar till kopplingsplint E samt till kablarna J och K.
Anslut kablarna J, K till hylskontakt (2), stift G, F.
Skruva fast hylskontakten (2).
Montera tillbaka luckan (1).
Schema MEK 4, MEK 4SP, MEK 4C, MEK 44C, MED 44A ! MIGGYTRAC 1000
fha7d1sa
-- 14 --
SE
MEH 30 / MEH 44 ! MIGGYTRAC 1000
Kabelsats 0443 341 880 består av en fyrpolig amphenol hylskontakt som monteras i
det förberedda hålet (2). Genom att använda en separat kontakt för Miggytrac 1000
har man kvar möjligheten att använda fjärrdon.
S
Demontera sidoplåten.
S
Skruva loss hylskontakten (2).
S
Anslut kabel A (600mm) mellan skruvplint B (1) nr:1 på kretskortet, parallellt med
den rosa kabeln och hylskontakten (2) stift A.
S
Anslut kabel B (600 mm) mellan skruvplint B (1) nr:2 på kretskortet, parallellt
med den gråa kabeln och hylskontakten (2) stift B.
S
Anslut kabel C (160 mm) mellan flatstiftsanslutning på anslutningsplattan
parallellt med kabel 011 (4) och hylskontakten (2) stift C.
Elkotermslangen dras över 110mm--kabeln.
S
Anslut kabel D (160 mm) mellan flatstiftsanslutning på anslutningsplattan
parallellt med kabel 012 (3) och hylskontakten (2) stift D.
Elkotermslangen dras över 110mm--kabeln.
S
Skruva fast hylskontakten (2).
S
Montera tillbaka sidoplåten.
S
Anslut 12--polig burndy mot hylsuttag (5).
fha7d1sa
-- 15 --
SE
Schema MEH 30, MEH 44 ! MIGGYTRAC 1000
MED 302 / MED 304 ! MIGGYTRAC 1000
Kabelsats 0443 341 880 består av en fyrpolig amphenol hylskontakt som monteras i
det förberedda hålet (2). Genom att använda en separat kontakt för Miggytrac 1000
har man kvar möjligheten att använda fjärrdon.
S
Demontera sidoplåten.
S
Ta bort blindpluggen, (2).
S
Anslut kabel A mellan skruvplint M7 (1) nr:1 på kretskortet och hylskontakten (2)
stift A.
S
Anslut kabel B mellan skruvplint M7 (1) nr:2 på kretskortet och hylskontakten (2)
stift B.
S
Anslut kabel C mellan flatstiftsanslutning på anslutningsplattan parallellt med
kabel 047 (4) och hylskontakten (2) stift C.
S
Anslut kabel D mellan flatstiftsanslutning på anslutningsplattan parallellt med
kabel 045 (3) och hylskontakten (2) stift D.
S
Montera tillbaka sidoplåten.
fha7d1sa
-- 16 --
SE
MED 44B ! MIGGYTRAC 1000
Kabelsats 0443 341 880 består av en fyrpolig amphenol hylskontakt som monteras i
det förberedda hålet (2). Genom att använda en separat kontakt för Miggytrac 1000
har man kvar möjligheten att använda fjärrdon.
S
Demontera sidoplåten.
S
Ta bort blindpluggen, (2).
S
Anslut kabel mellan skruvplint M7 (5) nr:10 på kretskortet och hylskontakten (2)
stift A.
S
Anslut kabel mellan skruvplint M7 (5) nr:11 på kretskortet och hylskontakten (2)
stift B.
S
Anslut kabel mellan flatstiftsanslutning på anslutningsplattan parallellt med kabel
066 (4) och hylskontakten (2) stift C.
S
Anslut kabel mellan flatstiftsanslutning på anslutningsplattan parallellt med kabel
062 (3) och hylskontakten (2) stift D.
S
Montera tillbaka sidoplåtet.
fha7d1sa
-- 17 --
SE
MEK 2 ! MIGGYTRAC 1000
Kabelsats 0443 341 880 består av en fyrpolig amphenol hylskontakt som monteras i
det förberedda hålet (2). Genom att använda en separat kontakt för Miggytrac 1000
har man kvar möjligheten att använda fjärrdon.
S
S
S
S
S
S
S
S
S
Öppna locket (6).
Demontera luckan, |.
Ta bort blindpluggen, (7).
Kapa kablarna E1 och E2, ~.
Anslut dessa båda kablar till kopplingsplint E samt till
kablarna C och D, och till hylskontakt C och D .
Anslut kablarna A, B till kopplingsplint H01, H02 och
hylskontakt A och B .
Skruva fast hylskontakten, (7)
Montera tillbaka luckan |.
Stäng locket (6).
fha7d1sa
-- 18 --
SE
Schema MED 302, MED 304, MED 33B, MEK 2 ! MIGGYTRAC 1000
Mellanliggande matarverk MEK 25
Tillbehör: kablarna C, D, J och K, {.
S
Öppna matarverket, |.
S
Skruva loss hylskontakten.
S
Anslut kablarna J och K till den kopplingsplint som redan finns på kablarna 024
och 025 samt till hylskontakten.
S
Anslut kablarna C och D mellan hylskontakten och den befintliga
kopplingsplinten, |.
fha7d1sa
-- 19 --
SE
Universal
För drift av Miggytrac 1000 via andra strömkällor används transformatorenhet och
manöverkabel se “tillbehör” på sidan 22.
1
Manöverkabel för andra strömkällor
2
Transformatorenhet
4
DRIFT
4.1
Allmänt
Allmänna säkerhetsföreskrifter för handhavande av denna utrustning finns på
sidan 6. Läs dessa innan du använder utrustningen.
S
Placera Miggytrac 1000 nära svetsfogen.
S
Ställ in avstånd och svetsriktning med styrhjulen, vilka under drift skall trycka lätt
mot flänsen och därmed styra vagnen.
När magneten är aktiverad ökar friktionen mellan drivhjul och plåt, och risken för
slirning minskar. Magneten aktiveras med hjälp av brytaren för svetsstart.
S
Tänd ljusbågen med brytaren och starta svetsningen i valfri riktning.
En lampa indikerar att spänning är inkopplad. Såväl vagnhastighet som
bågspänning och svetsström (tråd--matningshastighet) ställs in på
kontrollpanelen.
fha7d1sa
-- 20 --
SE
4.2
Kontrollorgan och anslutningar
1
Stopp
6
Svetsstart FRÅN / TILL
2
Start till höger
7
Magnet FRÅN / TILL
3
Åkhastighet
8
Fjärrstyrning, svetsspänning
4
Fjärrstyrning, svetsström
9
Indikeringslampa, spänning
5
Uttag för manöverkabel, 12--stift
Burndy kontakt
10 Start till vänster
5
UNDERHÅLL
5.1
Allmänt
OBS!
Samtliga garantiåtaganden från leverantören upphör att gälla om kunden själv under
garantitiden gör ingrepp i maskinen för att åtgärda eventuella fel.
5.2
Dagligen
S
Kontrollera att kablar och anslutningar är felfria.
S
Rengör magneten som sitter under vagnen.
S
Rengör styrhjulen.
5.3
Vid behov
S
Byt O--ringarna ( 8 st ) på drivhjulen.
S
Smörj styrhjulen och gränslägesbrytarna med tunn olja.
fha7d1sa
-- 21 --
SE
6
TILLBEHÖR
MEK 4
MEK 4SP
MEK 4C
MEK 44C
MED 44A
Manöverkabel 23--pol
0457 360 880
x
x
x
x
x
Kabelsats,
fjärruttag 23--pol
0457 462 880
x
x
x
x
x
MEH 30
MEH 44
Manöverkabel
4--pol, 12--pol
0457 360 883
x
x
Kabelsats
0443 341 880
x
x
Manöverkabel
4--pol
0457 360 882
MED 302 MED 304 MED44B
MEK 2
x
x
x
x
x
x
x
x
Universal
Manöverkabel
utan plugg
0457 360 881
x
Transformator-enhet
0457 467 880
x
Svetsskärm
0457 463 880
Fäste för vattenkyld PSF
0457 357 251
7
RESERVDELSBESTÄLLNING
Miggytrac 1000 är konstruerade och provade i enlighet med den internationella standarden EN 60 292 (IEC 292).
Efter utförd service eller reparation åligger det utförande serviceinstans att
förvissa sig om att produkten inte avviker från den ovan nämnda standarden.
Reservdelar beställs genom närmaste ESAB--representant, se sista sidan på denna
publikation. Vid beställning var god ange maskintyp, serienummer samt benämningar
och reservdelsnummer enligt reservdelsförteckning på sidan 229.
Detta underlättar expedieringen och säkerställer korrekt leverans.
fha7d1sa
-- 22 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 726 80 05
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 204
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 248 59 22
Fax: +31 30 248 52 60
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.z.o.o
Warszaw
Tel: +48 22 813 99 63
Fax: +48 22 813 98 81
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 1 837 1527
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 623 11 00
Fax: +34 91 661 51 83
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 6539 7124
Fax: +86 21 6543 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. Esabindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 01 88
Fax: +62 21 461 29 29
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 703 36 15
Fax: +60 3 703 35 52
SINGAPORE
ESAB Singapore Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 43 22
Fax: +65 861 31 95
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 74 42
Fax: +65 863 08 39
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyung--Nam
Tel: +82 551 289 81 11
Fax: +82 551 289 88 63
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East
Dubai
Tel: +971 4 338 88 29
Fax: +971 4 338 87 29
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 3369 4333
Fax: +55 31 3369 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 44 58
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
031021
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising