ESAB | Caddy Arc 150 | Instruction manual | ESAB Caddy Arc 150 Používateľská príručka

ESAB Caddy Arc 150 Používateľská príručka
CZ
CaddyArc 150
Návod k pou¾ívání
0459 263 001 CZ 041101
Valid for serial no. 316--xxx--xxxx, 328--xxx--xxxx,
341--xxx--xxxx
1 POKYNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 BEZPEÈNOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 ÚVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3
3
5
Vybavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
4 TECHNICKÉ ÚDAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 INSTALACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
5.1
5.2
5.3
Umístìní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Typový ¹títek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Napájení ze sítì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
6
6 OBSLUHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
Pøipojovací místa a ovládací prvky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovládací panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ochrana proti pøehøátí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sváøení MMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sváøení TIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dálkové ovládací zaøízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
8
9
9
10
10
7 ÚDRBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
7.1
7.2
Kontrola a èi¹tìní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Èi¹tìní prachového filtru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
11
8 VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Poruchové kódy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
9 OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLÙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OBJEDNACÍ ÈÍSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLÙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPOTØEBNÍ DÍLY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.1
12
14
16
17
18
Výrobce si vyhrazuje právo na zmìnu údajû bez pøedcházejiciho upozomìni.
TOCj
-- 2 --
CZ
1
POKYNY
POTVRZENÍ O SHODÌ
ESAB Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, ©védsko, potvrzuje pod vlastní zodpovìdností, ¾e zdroj
proudu ke sváøení CaddyArc 150 od èísla série 316 zcela odpovídá normì IEC/EN 60974--1 dle podmínek
ve smìrnicích (73/23/EEG) s dodatkem (93/68/EEG) a normì EN 50199 dle podmínek ve smìrnicích
(89/336/ EEG) s dodatkem (93/68/EEG).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2003--04--10
Henry Selenius
viceprezident
ESAB Welding Equipment AB
SE--695 81 LAXÅ
VÉDSKO
2
Tel.: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
BEZPEÈNOST
U¾ivatelé sváøecího zaøízení ESAB mají koneènou odpovìdnost za zaji¹tìní, ¾e ka¾dý, kdo pracuje na
tomto zaøízení nebo v jeho blízkosti, dodr¾uje v¹echna relevantní bezpeènostní opatøení. Bezpeènostní
opatøení musí splòovat po¾adavky, které se týkají tohoto druhu sváøecího zaøízení. Vedle standardních
bezpeènostních opatøení, která se vztahují na toto pracovi¹tì, dodr¾ujte i následující doporuèení.
Ve¹keré práce musí provádìt za¹kolený personál, který je s provozem tohoto sváøecího zaøízení dùkladnì
seznámen. Nesprávné pou¾ívání tohoto zaøízení mù¾e vést k nebezpeèným situacím, které mohou mít za
následek zranìní obsluhy a po¹kození zaøízení.
1.
Ka¾dý, kdo pou¾ívá toto sváøecí zaøízení, musí být seznámen:
S s jeho obsluhou,
S s umístìním nouzového vypínaèe,
S s jeho funkcí,
S s pøíslu¹nými bezpeènostními opatøeními,
S se sváøením.
2.
Obsluha musí zajistit, aby:
S se pøi spu¹tìní tohoto zaøízení v jeho pracovním prostoru nenacházela ¾ádná neautorizovaná
osoba,
S pøi zapáleném oblouku nebyl nikdo bez pøíslu¹né ochrany.
3.
Pracovi¹tì musí být:
S vhodné pro daný úèel,
S bez prùvanu.
4.
Pomùcky osobní ochrany:
S v¾dy noste doporuèené ochranné pomùcky, jako jsou ochranné brýle, nehoølavý odìv a ochranné
rukavice;
S nenoste volné doplòky, jako jsou ¹ály, náramky, krou¾ky atp., o které byste se mohli zachytit nebo
si jimi zpùsobit popáleniny.
5.
V¹eobecná bezpeènostní opatøení:
S ujistìte se, ¾e zpìtný vodiè je bezpeènì pøipojen,
S práci na vysokonapì»ovém zaøízení smí provádìt pouze kvalifikovaný elektrikáø,
S po ruce musí být jasnì oznaèené hasicí zaøízení, mazání.
bh26d1j
-- 3 --
CZ
VÝSTRAHA
SVÁØENÍ A ØEZÁNÍ OBLOUKEM MÙ®E BÝT VA©EMU ZDRAVÍ A ZDRAVÍ JINÝCH OSOB
NEBEZPEÈNÉ. PØI SVÁØENÍ DODR®UJTE BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ. VY®ÁDEJTE SI
BEZPEÈNOSTNÍ PØEDPISY SVÉHO ZAMÌSTNAVATELE, KTERÉ BY MÌLY VYCHÁZET Z
UPOZORNÌNÍ VÝROBCE NA NEBEZPEÈÍ.
ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM - mù¾e zpùsobit smrt
S
Nainstalujte a uzemnìte sváøecí jednotku v souladu s pøíslu¹nými pøedpisy.
S
Nedotýkejte se ¾ivých èástí elektrického obvodu ani elektrod nechránìnou poko¾kou, vlhkými rukavicemi ani
vlhkým odìvem.
S
Izolujte se od uzemnìní a od sváøeného pøedmìtu.
S
Ujistìte se, ¾e va¹e pracovní poloha je bezpeèná.
KOUØ A PLYNY - mohou být zdraví nebezpeèné
S
Dr¾te svoji hlavu stranou od plynných zplodin sváøení.
Pou¾ívejte ventilaci, odsávání u oblouku nebo obojí, aby se plynné zplodiny sváøení nedostaly do oblasti
va¹eho dýchání a do celého prostoru.
S
PAPRSKY ELEKTRICKÉHO OBLOUKU - mohou zpùsobit poranìní oèí a popálení poko¾ky
S
Chraòte svùj zrak a tìlo. Pou¾ívejte správné ochranné ¹títy a ochranné brýle a noste ochranný odìv.
Chraòte osoby v okolí ochrannými ¹títy nebo vhodnými závìsy.
S
NEBEZPEÈÍ PO®ÁRU
S
Jiskry (spr¹ky ¾havého kovu) mohou zpùsobit po¾ár. Zajistìte, aby v blízkosti nebyly ¾ádné hoølavé
materiály.
HLUK - nadmìrný hluk mù¾e po¹kodit sluch
S
Chraòte svoje u¹i. Noste tlumièe nebo jinou ochranu sluchu.
S
Varujte osoby v okolí pøed tímto nebezpeèím.
VADNÁ FUNKCE - v pøípadì vadné funkce si pøivolejte na pomoc odborníka.
PØED INSTALACÍ A POU®ÍVÁNÍM SI TENTO NÁVOD K OBSLUZE PROSTUDUJTE A UJISTÌTE SE, ®E MU ROZUMÍTE.
CHRAÒTE SEBE I OSTATNÍ!
Spoleènost ESAB vám mù¾e poskytnout ve¹keré ochranné prostøedky pro
sváøeèské práce a pøídavná zaøízení.
VÝSTRAHA!
Pøed instalací a pou¾itím zaøízení si tento návod k obsluze
prostudujte a ujistìte se, ¾e mu dobøe rozumíte.
VÝSTRAHA!
Nepou¾ívejte tento napájecí zdroj pro rozmrazování potrubí.
Tento výrobek je urèen pouze pro sváøení obloukem.
bh26d1j
-- 4 --
CZ
3
ÚVOD
CaddyArc 150 je napájecí zdroj pro sváøení s obalenými elektrodami (svaøování MMA) a
pro sváøení TIG.
3.1
Vybavení
CaddyArc 150 se dodává s napájecím kabelem 3 m a návodem.
Príslu¾enství k výrobku ESAB lze nalézt na sránce 18.
4
TECHNICKÉ ÚDAJE
CaddyArc 150
Sí»ové napìtí
Pojistka (zpo¾ïující)
Primární proud Imax.
Primární proud Ieff.
Rozsah napìtí/proudu A(ss)
Maximální pøípustná zátì¾ pøi
25% pracovní cyklus
35% pracovní cyklus
60% pracovní cyklus
100% pracovní cyklus
Úèiník pøi maximálním proudu
Úèinnost pøi maximálním proudu
Napìtí naprázdno
Provozní teplota
Stálý proudovì vá¾ený akustický tlak
Rozmìry, d x ¹ x v
Hmotnost
Tøída zakrytí
Tøída pou¾ití
230 V, 1 µ 50/60 Hz
16 A
36 A
21 A
4 A /20 V -- 150 A /26 V
150 A / 26 V
140 A / 26 V
110 A / 25 V
90 A / 24 V
0,62
77%
71--78 V
--10˚C -- +40˚ C
< 70 db
394 x 267 x 274 mm
9 kg
IP 23C
Faktor periodiènosti
Faktor periodiènosti specifikuje èas jako procento desetiminutového intervalu, bìhem kterého mù¾ete
svaøovat pøi konkrétní zátì¾i.
Tøída krytí
Kód IP oznaèuje tøídu elektrického krytí, tj. stupeò ochrany proti vniknutí pevných pøedmìtù nebo vody.
Zaøízení oznaèené IP 23 je urèeno pro vnitøní a venkovní pou¾ití.
Tøída pou¾ití
Symbol
udává, ¾e tento napájecí zdroj je urèen pro pou¾ití v oblastech se zvý¹eným elektrickým
nebezpeèím.
bh26d1j
-- 5 --
CZ
5
INSTALACE
Instalaci by mìl provádìt profesionální pracovník.
VÝSTRAHA!
Tento výrobek je urèen pro prùmyslové pou¾ití. V domácím prostøedí mù¾e zpùsobit ru¹ení rádiového
pøíjmu. Je na odpovìdnosti u¾ivatele, aby pøijal pøimìøená ochranná opatøení.
5.1
Umístìní
Umístìte napájecí zdroj tak, aby nic nepøeká¾elo jeho vstupním a výstupním otvorùm
chladicího vzduchu.
5.2
Typový ¹títek
Typový ¹títek je umístìn na spodní stranì napájecího zdroje.
5.3
Napájení ze sítì
Pøesvìdète se, zda je napájecí zdroj pro sváøení pøipojen ke správnému sí»ové napìtí a zda je
chránìn správnì dimenzovanou pojistkou. Prùøez sí»ového napájecího kabelu musí
odpovídat normám pøíslu¹né zemì. Pøipojení k ochrannému zemnícímu vodièi musí být
provedeno v souladu s pøedpisy.
5.3.1 Doporuèená zatí¾itelnost pojistek a minimální prùøezy vodièù
CaddyArc 150
Sí»ové napìtí
230 V ¦10 %, 1 fáze
Kmitoèet sítì
50-60 Hz
Pojistka (zpo¾ïující)
100A 20% pracovní cyklus
120A 35% pracovní cyklus
150A 35% pracovní cyklus
10 A
16 A
20 A*)
Prùøez sí»ového vodièe
3 x 2,5 mm2
25 mm2
Prùøez kabelu pro sváøení
*) POZOR! Pøipojení k síti je schváleno maximálnì pro 16 A.
Severoamerická varianta: Zástrèka sí»ového kabelu je schválena pro maximálnì 18 A.
Poznámka: Vý¹e uvedený prùøez kabelu a zatí¾itelnost pojistky odpovídá ¹védským pøedpisùm.
Pou¾ívejte napájecí zdroj pro sváøení v souladu s pøíslu¹nými národními pøedpisy.
bh26d1j
-- 6 --
CZ
6
OBSLUHA
6.1
Pøipojovací místa a ovládací prvky
1
Hlavní sí»ový vypínaè, 0 / 1
4
Pøipojení pro dálkový ovladaè
2
Sí»ový napájecí kabel
5
Konektor kabelu sváøecího proudu (+)
3
Konektor k pøipojení zpìtného kabelu (-)
6
Ovládací panel (viz 6.2)
3 a 5 se pou¾ívají pro pøívod sváøecího proudu a pro pøipojení zpìtného kabelu pøi sváøení MMA.
6.2
Ovládací panel
K nastavení parametrù sváøení slou¾í ovládací panel.
6.2.1 Popis funkcí
bh26d1j
-- 7 --
CZ
Pozice
Symbol/funkce
Nastavení hodnot
--
1
Regulaèní ovladaè nastavení dat
2
Síla oblouku
0 -- 99 %
3
Horký start
0 -- 99 %
4
Sváøení TIG “Live TIG-start”
--
5
Sváøení MMA s obalenými elektrodami
--
6
Tlaèítko zobrazení sváøecího proudu (A)
nebo napìtí oblouku (V)
--
7
Pøipojení pro dálkový ovladaè
--
8
Kontrolka (zelená), sí»ové napájení
--
9
Kontrolka pøehøátí (¾lutá)
--
6.2.2 Symboly funkcí na panelu
MMA
Proud/napìtí
TIG
Horký start
Síla oblouku
6.2.3 Skryté funkce
Celou øadu nastavení (napø. nárazové svaøování a ArcPlus t) lze provést souèasným
stisknutím tlaèítek Síla oblouku
a Horký start
po dobu minimálnì 1
sekundy. Funkce se nastavují regulaèním ovladaèem. K nastavení zpùsobu sváøení je tøeba
stisknout tlaèítko Síla oblouku nebo Horký start.
K návratu zpìt je tøeba souèasnì stisknout tlaèítko Síla oblouku
a Horký start
po dobu 1 sekundy.
6.3
Nastavení
Nastavení
Rozsah nastavení
V krocích po:
Standardní hodnota
Síla oblouku
0 -- 99%
1%
5%
Nárazové svaøování
I/0
--
0
ArcPlust
I/0
--
1
Horký start
0--99%
1%
0%
bh26d1j
-- 8 --
CZ
6.4
Ochrana proti pøehøátí
Napájecí zdroj je vybaven vypínacím obvodem tepelného pøetí¾ení, který pøeru¹í svaøovací
proud a rozsvítí ¾lutou kontrolku v pøední èásti zaøízení, jakmile vnitøní teplota pøíli¹ stoupne.
Kdy¾ teplota klesne, vypínací obvod tepelného pøetí¾ení se automaticky nastaví do
výchozího stavu.
6.5
Sváøení MMA
CaddyArc 150 je zdrojem stejnosmìrného proudu, který lze pou¾ít ke svaøování pøevá¾né
vìt¹iny kovù k legované i nelegované oceli, k nerez oceli a k litinì. CaddyArc 150 umo¾òuje
svaøování vìt¹inou obalovaných elektrod od ∅ 1,6 do ∅ 3,25.
Pro MMA se mù¾e také pou¾ívat název svaøování s obalenými elektrodami. Za¾ehnutý oblouk taví
elektrodu a její obal zaène tvoøit ochrannou strusku.
Jestli¾e se za¾ehne oblouk a ¹pièka elektrody je pøedem pøitisknutá ke kovu, okam¾itì se taví a
ulpívá na kovu, co¾ znemo¾òuje pokraèovat ve sváøení.
Z tohoto dùvodu je nutno elektrodu po za¾ehnutí oblouku okam¾itì oddálit jako pøi zapalování
zápalky.
Rychle se dotknìte elektrodou kovu a oddalte ji, aby vzniknul vhodný
elektrický oblouk (cca 2 mm). Pokud je oblouk pøíli¹ dlouhý, pøeru¹í se
pøed dokonèením sváøení.
Jestli¾e pracujete na sváøecím stole, pøed za¾ehnutím oblouku se
pøesvìdète, zda zbytky kovového odpadu, kousky elektrody èi jiné
pøedmìty neizolují díl, který se má sváøet.
cmha2p11
Po za¾ehnutí oblouku pohybujte elektrodou zleva doprava. Elektroda
musí svírat s kovem úhel 60˚ ve smìru sváøení.
Jestli¾e chcete sváøet ¹irokým housenkovým svárem nebo si pøejete
sváøet v nìkolika vrstvách, musíte pøi sváøení postupovat boèními
pohyby.
cmha2p10
Nastavení regulátoru - ArcPlust
CaddyArc 150 je vybaven funkcí ArcPlust. Jedná se o nový druh ovládání, který pøi sváøení
MMA umo¾òuje mnohem intenzivnìj¹í a klidnìj¹í oblouk. Po zkratu dojde k rychlej¹í obnovì.
To sni¾uje nebezpeèí, ¾e dojde k zachycení elektrody.
Nárazové svaøování (MMA)
Nárazové svaøování lze pou¾ít pøi sváøení s nerezovými elektrodami.
Tato technika umo¾òuje støídavì zapalovat a zhá¹et oblouk a lépe tak ovládat pøívod tepla.
Ke zhasnutí oblouku je tøeba elektrody mírnì zvednout.
Horký start
Horkým startem se sváøecí proud po nastavitelnou dobu na zaèátku svaøování zvy¹uje.
Sni¾uje se tak riziko ¹patného tavení na zaèátku svaøovaného spoje.
Síla oblouku
Síla oblouku je dùle¾itá pro urèení, jak se bude proud mìnit se zmìnou délky oblouku. Ni¾¹í
hodnota dává chladnìj¹í oblouk s men¹ím rozstøikem.
bh26d1j
-- 9 --
CZ
Proud
Vy¹¹í proud dává ¹ir¹í svarovou lázeò s lep¹ím pronikáním do svaøovaného dílu.
Nastavenou hodnotu proudu lze zmìnit bez ohledu na zobrazované menu. Tato hodnota je
zobrazena pouze v hlavním menu.
6.6
Sváøení TIG
Pøi svaøování TIG se taví kov svaøovaného dílu obloukem z wolframové elektrody, která se
sama netaví. Svarová lázeò a elektroda jsou chránìny ochranným plynem.
“Live TIG-start”
Funkce “Live TIG-start” zapaluje oblouk kontaktem elektrody se svaøovaným dílem a
následným odtrhem.
6.7
Dálkové ovládací zaøízení
Dálkové ovládaní je tøeba pøipojit k zásuvce pro dálkový ovladaè na napájecím zdroji.
Nemá-li se dálkové ovládání pou¾ívat, není panel pøíslu¹nou funkcí vybaven.
7
ÚDRBA
Pravidelná údr¾ba je pro zaji¹tìní bezpeènosti a spolehlivosti dùle¾itá.
Poznámka:
Závazky ze záruky dodavatele ztrácejí platnost, jestli¾e se zákazník bìhem záruèní
doby pokusí libovolným zpùsobem zasahovat do výrobku za úèelem odstranìní jakékoliv
závady.
7.1
Kontrola a èi¹tìní
Bezpeènostní kryty smí odstraòovat pouze osoby s pøíslu¹nou kvalifikací v
elektrotechnice (autorizovaný personál) za úèelem pøipojení nebo servisu, údr¾by nebo
opravy sváøecího zaøízení.
bh26d1j
-- 10 --
CZ
7.2
Èi¹tìní prachového filtru
S
Sejmìtì møí¾ku vìtráku: viz obrázek.
S
Vyjmìte prachový filtr
S
Profouknìte filtr stlaèeným vzduchem za sní¾eného tlaku.
S
Nasaïte filtr jemnìj¹í sí»kou proti møí¾ce.
S
Møí¾ku vìtráku s prachovým filtrem nasaïte zpìt.
8
VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD
Ne¾ si vy¾ádáte pomoc autorizovaného servisního technika, proveïte tyto doporuèené
kontroly.
Druh závady
Není oblouk
Zákrok
S
S
S
S
Vypínací obvody ochrany proti
tepelnému pøetí¾ení se èasto
uvádìjí do chodu.
S
S
Zkontrolujte, zda je zapnut vypínaè sí»ového napájení.
Zkontrolujte správnost pøipojení kabelu sváøecího proudu a
zpìtného kabelu.
Zkontrolujte, zda je nastavena správná hodnota proudu.
Zkontrolujte, zda se nevypnul nadproudový vypínaè.
Zkontrolujte, zda se neuvedly do chodu vypínací obvody ochrany
proti tepelnému pøetí¾ení (indikováno ¾lutou kontrolkou na
pøedním panelu).
Zkontrolujte pojistky napájení ze sítì.
Vypínací obvod ochrany proti
tepelnému pøetí¾ení se èasto
uvádí do chodu.
S
S
Zkontrolujte, zda není ucpán prachový filtr.
Pøesvìdète se, zda nejsou pøekroèeny pøedepsané hodnoty
napájecího zdroje (tj. ¾e zaøízení není pøetí¾eno).
Nízký sváøecí výkon.
S
Zkontrolujte správnost pøipojení kabelu sváøecího proudu a
zpìtného kabelu.
Zkontrolujte, zda je nastavena správná hodnota proudu.
Zkontrolujte, zda jsou pou¾ity správné elektrody.
Zkontrolujte pojistky napájení ze sítì.
S
S
S
bh26d1j
-- 11 --
CZ
8.1
Poruchové kódy
CaddyArc 150 se dodává s vestavìným monitorováním poruch. V pøípadì poruchy se na
displeji zobrazí poruchový kód.
Je-li nìkterý z tìchto poruchových kódù zobrazen trvale nebo se èasto opakuje, je tøeba
zaøízení odeslat autorizovanému servisu nebo dílnì spoleènosti ESAB k opravì.
Por Popis
uch
a
Vynulování
Zákrok
E1
Porucha interní pamìti RAM
Znovu zapnìte zaøízení.
Trvá-li porucha, kontaktujte
servis.
E2
Porucha externí pamìti RAM
Znovu zapnìte zaøízení.
Trvá-li porucha, kontaktujte
servis.
E3
Porucha pamìti EPROM
Znovu zapnìte zaøízení.
Trvá-li porucha, kontaktujte
servis.
E4
Porucha pamìti RAM
zálohované baterií
Znovu zapnìte zaøízení.
Trvá-li porucha, kontaktujte
servis.
E5
Porucha pamìti, promìnná je
mimo limity
Znovu zapnìte zaøízení.
Trvá-li porucha, kontaktujte
servis.
E6
Nízké napìtí baterie
Vynulujte stiskem tlaèítka
E10 Porucha + 20 V
(18,5 - 21,5 V)
Automatické vynulování jakmile
porucha zmizí.
E11 Porucha -15 V
(-13.0 - -16.0)
Automatické vynulování jakmile
porucha zmizí.
E13 Vysoká teplota
Automatické vynulování jakmile
porucha zmizí.
E14 Porucha proudového
servomechanismu
Automatické vynulování jakmile
porucha zmizí. Vynulování
mo¾né i stiskem tlaèítka.
E99 Zkrat
Karta èíslicového ovládání je
zkratována nedefinovanou
kombinací.
9
Trvá-li porucha, kontaktujte
servis.
Restartujte zaøízení.
Pokud porucha trvá, kontaktujte
servis.
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLÙ
CaddyArc 150 je nav¾ena a zkou¹ena v souladu s mezinárodními a evropskými normami
IEC/EN 60974--1 a EN 50199. Servisní jednotka, která provedla servisní zákrok nebo
opravu, má za povinnost zajistit, aby výrobek stále vyhovoval uvedeným normám.
Opravy a elektrické práce musí provádìt autorizovaný servisní technik ESAB
Pou¾ívejte pouze originální náhradní díly ESAB.
Náhradní díly si mù¾ete objednat u nejbli¾¹ího prodejce spoleènosti ESAB; viz poslední
stránku této publikace.
bh26d1j
-- 12 --
p
-- 13 --
Schema
CaddyArc150
-- 14 --
CaddyArc150
-- 15 --
CaddyArc 150
Objednací èíslo
Ordering no.
Denomination
Type
0459 199 880 Welding Power source
CaddyArc 150 for 230 V mains voltage
0459 199 886 Welding Power source
CaddyArc 150 for 230 V mains voltage,
North American version
0459 263 990 Spare parts list
CaddyArc 150
bh26o
-- 16 --
Edition 041101
CaddyArc 150
Seznam náhradních dílù
Item
Qty
Ordering no.
101
1
0459 277 001
bh26s
Denomination
Filter
-- 17 --
Edition 041101
CaddyArc 150
Spotøební díly
MMA welding and return cable kit . . . . . . .
(”crocodile” type holder)
0349 501 078
MMA welding and return cable kit . . . . . . . . 0349 501 079
(”screwe” type holder)
Remote control MMA 1 (10 m cable) . . . . . . . 0349 501 024
MMA and TIG: current
Foot control FS002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0349 090 886
MMA and TIG current
Remote control unit AT1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 491 896
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 CF . . . . . . . . . . . . . 0459 491 897
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
Remote cable 12 pole -- 8 pole
5m .....................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 552 880
0459 552 881
0459 552 882
0459 552 883
Shoulderstrap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 367 880
bh26a
-- 18 --
Edition 041101
p
-- 19 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 726 80 05
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 204
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 248 59 22
Fax: +31 30 248 52 60
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.z.o.o
Warszaw
Tel: +48 22 813 99 63
Fax: +48 22 813 98 81
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 1 837 1527
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 623 11 00
Fax: +34 91 661 51 83
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 6539 7124
Fax: +86 21 6543 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. Esabindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 01 88
Fax: +62 21 461 29 29
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 703 36 15
Fax: +60 3 703 35 52
SINGAPORE
ESAB Singapore Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 43 22
Fax: +65 861 31 95
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 74 42
Fax: +65 863 08 39
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyung--Nam
Tel: +82 551 289 81 11
Fax: +82 551 289 88 63
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East
Dubai
Tel: +971 4 338 88 29
Fax: +971 4 338 87 29
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 3369 4333
Fax: +55 31 3369 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 44 58
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
031021
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising