ESAB | CaddyTig 200 | Instruction manual | ESAB CaddyTig 200 Handleiding

ESAB CaddyTig 200 Handleiding
NL
CaddyTig 150
CaddyTig 200
Gebruiksaanwijzing
0459 264 001 NL 041101
Valid for serial no. 316--xxx--xxxx, 328--xxx--xxxx,
341--xxx--xxxx, 402--xxx--xxxx
1 RICHTLIJN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
5
3.1 Apparatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
4 TECHNISCHE GEGEVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
4.1 Instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
5 INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
5.1
5.2
5.3
5.4
Plaatsing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Typeplaatje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Netspanning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aansluitingen en bedieningsorganen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
7
8
6 GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
6.1 Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Oververhittingsbeveiliging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3 Verborgen functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9
9
7 LASSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
7.1 TIG--lassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2 MMA--lassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
14
8 LASDATAGEHEUGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
9 ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
9.1 Stoffilter schoonmaken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
10 PROBLEMEN OPLOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
10.1 Foutcodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
11 RESERVEONDERDELEN BESTELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTELNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESERVEONDERDELENLIJST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACCESSOIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
20
24
25
26
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
TOCh
-- 2 --
NL
1
RICHTLIJN
VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
ESAB Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Zweden, verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat lasstroombron CaddyTig 150 / CaddyTig 200 van het serienummer 316 / 402 in overeenstemming is met norm IEC/EN 60974--1 conform de bepalingen in richtlijn (73/23/EEG) met de annex
(93/68/EEG) en met norm EN 50199 conform de bespalingen in richtlijn (89/336/EEG) met annex
(93/68/EEG).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2003--04--10
Henry Selenius
Vice President
ESAB Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
VEILIGHEID
De gebruiker van een ESAB lasuitrusting draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn voor het personeel dat met of in de buurt van de
installatie werkt. De veiligheidsmaatregelen moeten voldoen aan de eisen die aan dit type
lasuitrusting gesteld worden. De inhoud van deze aanbevelingen moet beschouwd worden als
een aanvulling op de normale regels die van toepassing zijn voor een werkplaats.
Alle handelingen moeten uitgevoerd worden door personeel dat goed op de hoogte is van de
werking van de lasuitrusting. Een verkeerd maneuver kan tot een abnormale situatie leiden
waardoor de operateur gewond kan raken en de machine beschadigd kan worden.
1.
Al het personeel dat met de machine werkt, moet goed op de hoogte zijn van:
S de bediening
S de plaats van de noodstop
S de werking
S de geldende veiligheidsvoorschriften
S de lastechniek
2.
De operateur moet controleren:
S of er zich geen onbevoegden binnen het werkgebied van de lasuitrusting bevinden,
voor hij begint te werken.
S of er niemand op een onbeschermde plaats staat wanneer de lichtboog wordt ontstoken.
3.
De werkplaats moet:
S doelmatig zijn
S tochtvrij zijn
4.
Persoonlijke veiligheidsuitrusting
S Draag altijd de voorgeschreven persoonlijke veiligheidsuitrusting zoals b.v. een lasbril,
onontvlambare kleding, lashandschoenen.
S Draag nooit loszittende kleding zoals sjaals, armbanden, ringen e.d. die beklemd kunnen raken, of brandwonden kunnen veroorzaken.
5.
Algemene veiligheidsvoorschriften
S Controleer of de aangeduide retourleiders goed aangesloten zijn.
S Alleen bevoegd personeel mag aan de elektrische eenheden werken.
S De benodigde brandblusuitrusting moet gemakkelijk bereikbaar zijn op een duidelijk
aangegeven plaats.
bt27d2h
-- 3 --
NL
WAARSCHUWING
DE VLAMBOOG EN HET SNIJDEN KUNNEN GEVAARLIJK ZIJN VOOR UZELF EN VOOR ANDEREN; DAAROM MOET U VOORZICHTIG ZIJN BIJ HET LASSEN. VOLG DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VAN UW WERKGEVER OP. ZE MOETEN GEBASEERD ZIJN OP DE WAARSCHUWINGSTEKST VAN DE PRODUCENT.
ELEKTRISCHE SCHOK -- Kan dodelijk zijn
S
Installeer en aard de lasuitrusting volgens de geldende normen.
S
Raak delen die onder stroom staan en elektroden niet aan met onbedekte handen of met natte
beschermuitrusting.
S
Zorg dat u geïsoleerd bent van aarde en van het werkstuk.
S
Zorg ervoor dat u een veilige werkhouding hebt.
ROOK EN GAS -- Kunnen uw gezondheid schaden
S
Zorg ervoor dat u niet met uw gezicht in de lasrook hangt.
S
Ververs regelmatig de lucht in de werkruimte en zorg ervoor dat de lasrook en het gas afgezogen worden.
LICHTSTRALEN -- Kunnen de ogen beschadigen en de huid verbranden
S
Bescherm uw ogen en uw lichaam. Gebruik een geschikte lashelm met filter en draag altijd beschermende kleding.
S
Scherm uw werkruimte af met geschikte beschermmiddelen of gordijnen, zodat niemand anders gewond kan raken.
BRANDGEVAAR
S
De vonken kunnen brand veroorzaken. Zorg er daarom voor dat er geen brandgevaarlijk materiaal in de buurt is.
LAWAAI -- Geluidsoverlast kan het gehoor beschadigen
S
Bescherm uw oren. Gebruik gehoorbeschermers of andere gehoorbescherming.
S
Waarschuw omstanders voor de gevaren.
BIJ DEFECTEN -- Neem contact op met een vakman.
LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING GRONDIG DOOR VOOR U
OVERGAAT TOT INSTALLATIE EN GEBRUIK.
BESCHERM UZELF EN ANDEREN!
ESAB heeft alle benodigde lasbeschermingsvoorzieningen en accessoires
voor u.
WAARSCHUWING!
Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door voor u overgaat
tot installatie en gebruik.
WAARSCHUWING!
Gebruik de stroombron niet voor het ontdooien van bevroren pijpen.
Dit product is uitsluitend bedoeld voor booglassen.
bt27d2h
-- 4 --
NL
3
INLEIDING
De CaddyTig is een lasstroombron die is gebaseerd op de statische omzetter-technologie en is bedoeld voor TIG--lassen en lassen met beklede elektroden
(MMA--lassen). Deze technologie draagt bij aan laag energieverbruik, een lager
gewicht en een kleinere omvang. Geavanceerde elektrotechniek met microcomputerbesturing zorgt voor o.a. snelle instelling en laseigenschappen van topklasse.
3.1
Apparatuur
De CaddyTigwordt geleverd met 3 m voedingskabel en een instructiehandleiding.
Zie pagina 26 voor details over ESAB-- accessoires voor het product.
4
TECHNISCHE GEGEVENS
Netspanning
Zekering (traag)
Primaire stroom Imax.
Primaire stroom Ieff.
Spannings--/stroombereik
(TIG)
(MMA)
Maximaal toegestane belasting bij TIG
25% inschakelduur
35% inschakelduur
60% inschakelduur
100% inschakelduur
CaddyTig 150
230 V, 1∼50/60 Hz
16 A
36 A
21 A
CaddyTig 200
230 V, 1∼50/60 Hz
16 A
36 A
21 A
3 A / 10 V --150 A / 16 V
4 A / 20 V --150 A / 26 V
3 A / 10 V --200 A / 18 V
4 A / 20 V --150 A / 26 V
150 A / 16 V
120 A / 15 V
95 A / 14 V
200 A / 18 V
180 A / 17 V
140 A / 15,5 V
110 A / 14,5 V
Maximaal toegestane belasting bij MMA
25% inschakelduur
150 A / 26 V
35% inschakelduur
140 A / 25,5 V
60% inschakelduur
110 A / 24,5 V
100% inschakelduur
90 A / 23,5 V
Arbeidsfactor bij maximale stroom
Rendement bij maximale stroom
Open spanning
Bedrijfstemperatuur
Geluidsdruk continu (A--meting)
Afmetingen, l x b x h
Gewicht
Beschermingsklasse
Gebruiksklasse
0,62
77 %
71--78 V
--10˚C -- + 40˚C
<70 dB
394 x 267 x 274 mm
10 kg
IP 23C
150 A / 26 V
140 A / 25,5 V
110 A / 24,5 V
90 A / 23,5 V
0,62
79 %
71--78 V
--10˚C -- + 40˚C
<70 dB
394 x 267 x 274 mm
10 kg
IP 23C
Relatieve inschakelduur
De relatieve inschakelduur geeft de tijd weer als een percentage van een periode van tien minuten
waarin u kunt lassen met een bepaalde belasting.
Veiligheidsnorm
De IP--code geeft de beveiligingsklasse aan, d.w.z. de graad van bescherming tegen vaste voorwerpen en vocht. Een apparaat met IP 23 is bestemd voor gebruik zowel binnen-- als buitenshuis.
Gebruiksklasse
Het symbool
betekent dat de lasstroombron geconstrueerd is voor het gebruik in ruimten
met een verhoogd elektrisch risico.
bt27d2h
-- 5 --
NL
4.1
Instellingen
4.1.1
TIG--lassen zonder pulseren
Instellingen
Instellingsbereik
In stappen
van:
Standaard-waarde
Lasmethode
TIG, TIG--pulserend of
--
TIG
MMA
Tweetakt/viertakt *
Tweetakt of viertakt
--
Tweetakt
HF / LiftArct *
HF of Liftarct
--
Lift Arct
Gasvoorstroomtijd
0--5 s
0,1 s
0,5 s
Aanlooptijd (slope up)
0--10 s
0,1 s
0,0 s
Aflooptijd (slope down)
Gasnastroomtijd
0--10 s
0--25 s
0,1 s
0,1 s
1,0 s
2,0 s
Stroom
CaddyTig 150
3--150 A
1A
60 A
Stroom
CaddyTig 200
3--200 A
1A
60 A
4.1.2
TIG-- lassen met pulseren
Instellingen
Instellingsbereik
In stappen
van:
Standaard
waarde
Lasmethode *
TIG, TIG--pulserend of
MMA
--
TIG
Tweetakt/viertakt *
Tweetakt of viertakt
--
Tweetakt
HF / LiftArct *
HF of Liftarct
--
Lift Arct
Gasvoorstroomtijd
Aanlooptijd (slope up)
0--5 s
0--10 s
0,1 s
0,1 s
0,5 s
0,0 s
Aflooptijd (slope down)
0--10 s
0,1 s
1,0 s
Gasnastroomtijd
0--25 s
0,1 s
2,0 s
Pulstijd
0,1--2,5 s
0,001--0,250 s
0,01 s
0,001 s
1,0 s
Grondstroomtijd
Micropuls**
0,1--2,5 s
0,001 -- 0,250 s
0,01 s
0,001 s
1,0 s
Pulsstroom
CaddyTig 150
3--150 A
1A
60 A
Grondstroom
CaddyTig 150
3--150 A
1A
20 A
Pulsstroom
CaddyTig 200
3--200 A
1A
60 A
Grondstroom
CaddyTig 200
3--200 A
1A
20 A
Instellingen
Instellingsbereik
In stappen
van:
Standaard
waarde
Lasmethode
TIG / MMA
--
TIG
Arc Force
0 -- 99%
1%
5%
Puntlassen
Type regelaar ArcPlust
I/0
I/0
---
0
I
Hot start
0 -- 99%
1%
0%
Micropuls**
4.1.3
MMA-- instellingen
Stroom
CaddyTig 150
4--150 A
2A
100 A
Stroom
CaddyTig 200
4--150 A
2A
100 A
*) Deze functies kunnen tijdens het lassen niet worden gewijzigd.
**) Gasvoorstroomtijd en micropuls zijn verborgen functies, zie pagina 9 .
bt27d2h
-- 6 --
NL
5
INSTALLATIE
WAARSCHUWING!
Dit product is bestemd voor industrieel gebruik. In een woonomgeving kan dit product radiostoring
veroorzaken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om passende voorzorgsmaatregelen
te nemen.
5.1
Plaatsing
Plaats de stroombron zo dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd worden.
5.2
Typeplaatje
Het typeplaatje bevindt zich aan de onderzijde van de stroombron.
5.3
Netspanning
Zorg dat de lasstroombron op de juiste netspanning is aangesloten en dat deze
wordt beveiligd door een zekering van voldoende sterkte. De voedingskabel moet
voldoen aan de standaard voor het betreffende land. Zorg dat de eenheid volgens
de regels wordt geaard.
5.3.1
Aanbevolen zekeringen en kabels
CaddyTig 150
CaddyTig 200
230 V ¦10%, enkele fase
230 V ¦10%, enkele fase
50--60 Hz
50--60 Hz
10 A
16 A
20 A*)
10 A
16 A
20 A*)
Diameter voedingskabel
3 x 2,5 mm2
3 x 2,5 mm2
Diameter laskabel MMA
16 mm2
16 mm2
Diameter laskabel TIG
16 mm2
25 mm2
Netspanning
Voedingsfrequentie
Zekering (traag)
85 A 35% inschakelduur MMA
120 A 20% inschakelduur MMA
150 A 25% inschakelduur MMA
*) OPMERKING! De voedingsplug is goedgekeurd voor maximaal 16A.
Noord- Amerikaanse versie: Voedingskabel is goedgekeurd voor maximaal 18 A.
Opmerking! Bovenstaande kabeldiameters en zekeringen zijn in overeenstemming met de Zweedse
regelgeving. Gebruik de lasstroombron die in overeenstemming is met de relevante nationale
regelgeving.
bt27d2h
-- 7 --
NL
5.4
Aansluitingen en bedieningsorganen
1
Bedieningspaneel,
6
Aansluiting voor gasslang aan de TIG--toorts
2
TIG: Aansluiting aardkabel (+)
MMA: Aansluiting laskabel (--)
7
Aansluiting voor de schakelaar van de
TIG--toorts
3
Aansluiting afstandsbediening
8
Aansluiting gasfles
4
MMA: Aansluiting aardkabel (--)
9
Voedingskabel
5
Aansluiting TIG--toorts (--)
10
Netspanningsschakelaar
2 en 4 worden gebruikt voor de lasstroomtoevoer en de aansluiting van de aardkabel tijdens MMA--lassen
6
GEBRUIK
De algemene veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van de hier beschreven uitrusting vindt u op pagina 3. Lees deze voorschriften zorgvuldig door,
voordat u de uitrusting in gebruik neemt.
6.1
Bedieningspaneel
Aan de bovenzijde van de stroombron bevindt zich een bedieningspaneel voor het
kiezen van functies en het instellen van parameters. Dit bedieningspaneel bestaat uit
een display, een instelknop, LED’s en drukknoppen. Met behulp van de drukknoppen
kunt u de verschillende functies doorlopen. De geselecteerde functie wordt
weergegeven door het oplichten van de bijbehorende LED.
De stroombron controleert de LED’s en alle segmenten in het display als het
systeem wordt ingeschakeld. Het type machine en de programmaversie worden ook
weergegeven.
bt27d2h
-- 8 --
NL
A
C
E
Ampère/Volt
Afstandsbediening
Datadisplay
6.1.1
B
D
F
Verhogen (+) of verlagen (--) selecteren
m.b.v. de functieknoppen
Functiesymbolen op het bedieningspaneel
TIG
MMA
Gelijkstroom
Pulseren
Slope up (aanloop)
6.2
LED (groen) netspanning
LED (geel) oververhitting
Knop voor instellen van gegevens.
TIG HF
tweetakt
LiftArc
viertakt
Slope down (afloop)
Gasnastroom
Oververhittingsbeveiliging
De lasstroombron heeft een beveiliging tegen oververhitting die in werking treedt
als de temperatuur te hoog wordt. De lasstroom wordt onderbroken en het gele
indicatielampje aan de voorzijde van de eenheid gaat branden. Als de temperatuur
is gedaald, wordt de oververhittingsbeveiliging weer uitgeschakeld.
6.3
Verborgen functies
De CaddyTig is voorzien van ArcPlus , een nieuw soort regelaar die tijdens
MMA--lassen een intensievere, meer geconcentreerde en stabielere lasboog geeft.
De boog herstelt zich sneller na een kortsluiting, wat de kans dat de elektrode vast
komt te zitten verkleint.
De apparatuur is ook voorzien van Arc Force. Dit houdt in dat de dynamische
waarden van de stroombron aangepast kunnen worden, zachter of harder
afhankelijk van het soort elektrode en uw eigen voorkeur. De uitstekende
eigenschappen van de Arc Plust--regelaar zorgen er echter voor dat de Arc
Force--instelling alleen in zeer bijzondere gevallen gewijzigd hoeft te worden.
bt27d2h
-- 9 --
NL
De CaddyTig heeft een aantal extra instelopties. U krijgt toegang tot deze opties
door
en
gedurende 1 seconde tegelijkertijd in te drukken.
De instelopties (A--H) worden weergegeven door te drukken op
of
,
waarna u toegang krijgt tot deze opties. Stel de waarde(n) of functie in door de knop
te verdraaien.
Verborgen functies TIG--lassen
Bij TIG--lassen vindt u de volgende opties onder deze letters bij het tegelijkertijd
indrukken van bovengenoemde knoppen:
A = instelling gasvoorstroom
b = instelling micropuls (TIG--puls
tijd in seconden
Uit= 0 of Aan=1
Onder deze letters vindt u de volgende lasdatainstelopties voor MMA:
Verborgen functies MMA--lassen
C = instelling ArcForce
d = instelling puntlassen
F = instelling regelaar ArcPlust
H = instelling Hot Start
waarde in procenten
Uit=0 of Aan =1
Uit=1 of Aan =0
waarde in procenten
U kunt de extra instelopties resetten door
1 seconde lang in te drukken.
7
LASSEN
7.1
TIG--lassen
en
tegelijkertijd
Bij TIG--lassen moet de aardkabel worden aangesloten op (+) en de TIG--toorts op
(--). Als ze andersom worden aangesloten, zal de wolframelektrode smelten.
Pulserend lassen wordt gebruikt voor een betere beheersing van het lasbad en het stollingsproces. De pulsfrequentie is zo laag ingesteld dat het lasbad de tijd krijgt gedeeltelijk te stollen tussen iedere puls. Voor het instellen van pulserend lassen zijn vier parameters nodig: pulstijd, grondstroomtijd, pulsstroom en grondstroom.
7.1.1
Tweetakt
Gasvoorstroomtijd
Slope down
(aflooptijd)
Slope
up
(aanlooptijd)
In werking als de tweetaktregeling van de lastoorts wordt gebruikt.
bt27d2h
-- 10 --
Gasna-stroom
NL
Als de schakelaar in de tweetakt--modus wordt ingedrukt, wordt de gasvoorstroom
gestart (indien gebruikt) en wordt de boog ontstoken (1). De stroom gaat naar de
ingestelde waarde (deze wordt gereguleerd door de aanloopfunctie, indien
ingeschakeld). Als de schakelaar op de lastoorts (2) wordt losgelaten, daalt de
stroom (of afloop wordt geactiveerd) en wordt de boog gedoofd. Gasnastroom volgt,
indien in werking.
7.1.2
Viertakt
Gasvoorstroomtijd
Slope down
(aflooptijd)
Slope
up
(aanlooptijd)
Gasna-stroom
In werking als de viertaktregeling van de lastoorts wordt gebruikt.
Als de schakelaar in de viertakt--modus wordt ingedrukt, wordt de gasvoorstroom
gestart (indien gebruikt) (1). Na afloop van de gasvoorstroomtijd stijgt de stroom tot
het controleniveau (een paar ampère) en wordt de boog ontstoken.
Als de schakelaar (2) wordt losgelaten, stijgt de stroom tot de ingestelde waarde
(met aanloop indien in gebruik). Als de lasser klaar is, drukt deze nogmaals op de
schakelaar van de lastoorts (3), zodat het huidige stroomniveau weer daalt (met
afloop indien in gebruik). Als de schakelaar weer wordt losgelaten (4), dooft de boog
en begint de gasnastroom.
7.1.3
HF
Bij de HF--functie wordt de boog met behulp van een elektrodevonk ontstoken. Deze
vonk ontstaat als de elektrode dichter bij het werkstuk wordt gebracht.
7.1.4
LiftArct
De Lift Arct--functie ontsteekt de boog als de elektrode in contact wordt gebracht
met het werkstuk en er daarna weer van af wordt bewogen.
bt27d2h
-- 11 --
NL
De boog ontsteken met de Liftarc--functie. Stap 1: de elektrode wordt in contact gebracht met het
werkstuk. Stap 2: de schakelaar wordt ingedrukt en er begint een lage stroom te lopen. Stap 3: de
lasser haalt de elektrode van het werkstuk: de boog wordt ontstoken en de stroom stijgt automatisch
naar de ingestelde waarde.
7.1.5
Stroom
Een hogere stroom zorgt voor een breder lasbad en een betere penetratie in het
werkstuk.
De stroomwaarde kan onafhankelijk van het weergegeven menu worden gewijzigd.
Deze waarde wordt alleen in het hoofdmenu weergegeven.
7.1.6
Pulseren
Bij het activeren van pulseren, moet de stroombron in de stand voor het instellen van
pulstijd/pauzetijd staan.
1. Gasvoorstroomtijd
2. Slope up (aanlooptijd)
3. Pulsstroom of continustroom
4. Pulstijd
5. Grondstroom
6. Grondstroomtijd
7. Slope down (aflooptijd)
8. Gasnastroomtijd
bt27d2h
-- 12 --
NL
7.1.7
Puls-- en grondstroomtijd
Het instelbereik voor deze parameters is normaliter 0,01--2,5 s. Door micropuls te
gebruiken kunnen er tijden tot 0,001 seconden worden ingesteld. Als de micropulsfunctie
is ingeschakeld, worden tijden korter dan 0,25 seconden weergegeven zonder een
decimale punt.
Micropuls is een verborgen functie. Om micropuls in te schakelen moet u de
aanwijzigingen voor 6.3 ”Verborgen functie” opvolgen.
Pulstijd
De tijdpulsstroom loopt gedurende een pulsperiode.
Grondstroomtijd
Tijd voor grondstroom die samen met de tijd voor de pulsstroom de pulsperiode
bepaalt.
Grondstroom
De laagste van de twee stroomwaarden bij pulsstroom.
Pulsstroom
Een hogere stroom zorgt voor een breder lasbad en een betere penetratie in het
werkstuk.
De stroomwaarde kan onafhankelijk van het weergegeven menu worden gewijzigd.
Deze waarde wordt alleen in het hoofdmenu weergegeven.
Stroom
Grond-tijd
Pulsstroom
Grond-stroom
Pulstijd
Tijd
TIG--lassen met pulseren.
7.1.8
Afstandsbediening
Bij gebruik van de afstandsbediening kan de stroom voor zowel TIG als MMA op afstand
worden geregeld.
Als er is gekozen voor pulsstroom in de TIG--modus, kan de pulsstroom met de
afstandsbediening worden geregeld. De waarde die door de afstandsbediening is ingesteld,
wordt weergegeven op het display door te bladeren naar de positie waar de stroom zou
worden ingesteld zonder gebruik van de afstandsbediening.
Dit wordt bevestigd door een groen oplichtende LED.
bt27d2h
-- 13 --
NL
7.1.9
Gasvoorstroom
Deze waarde reguleert de tijd waarin het beschermgas stroomt voordat de boog
wordt ontstoken.
7.1.10
Slope up (aanlooptijd)
Dit houdt in dat wanneer de TIG--boog wordt ontstoken, de stroom geleidelijk naar
de ingestelde waarde stijgt. Zo wordt de elektrode geleidelijker verhit en kan de
lasser de elektrode goed plaatsen voordat de volledige stroomwaarde wordt bereikt.
7.1.11
Slope down (aflooptijd)
Bij TIG--lassen wordt gebruikt gemaakt van afloop (slope down). De stroom daalt
dan ”langzaam” binnen een bepaalde tijd ter voorkoming van kraters en/of scheuren
in de lasnaad.
7.1.12
Gasnastroomtijd
Deze waarde reguleert de tijd waarin het beschermgas stroomt nadat de boog is
gedoofd.
7.2
MMA--lassen
De CaddyTig geeft gelijkstroom en u kunt de meeste metalen op gelegeerd en niet-gelegeerd staal, roestvrijstaal en gietijzer lassen.
Met de CaddyTig 150 kunt u de meeste beklede elektroden van ∅ 1,6 tot ∅ 3,25
gebruiken. Met de CaddyTig 200 kunt u de meeste beklede elektroden van ∅ 1,6 tot
∅ 4,0 gebruiken.
Als het begin van de elektrode bij het ontsteken van de boog tegen het metaal wordt
gedrukt, smelt deze onmiddellijk en blijft aan het metaal plakken. Aan een stuk door
lassen is daarom niet mogelijk.
Daarom moet de lasboog worden ontstoken zoals u een lucifer zou aanstrijken.
Strijk de elektrode even tegen het metaal en haal deze daarna
omhoog om een goede lasbooglengte te krijgen (ong. 2 mm).
Als de lasboog te lang is, zal deze spetteren alvorens helemaal
te doven.
Als u op een lasbank werkt, kijk dan voordat u de lasboog aanstrijkt of afvalmateriaal, stukjes elektrode of andere voorwerpen
het te lassen deel niet isoleren.
bt27d2h
-- 14 --
cmha2p11
NL
Na het ontsteken van de boog beweegt u de elektrode van links
naar rechts. De elektrode moet ten opzichte van de lasrichting
een hoek van 60˚ maken met het metaal.
Als u brede stukken gaat lassen of als u de las zo dik wilt maken dat u in meerdere lagen moet lassen, moet u zijwaartse
bewegingen maken.
7.2.1
cmha2p10
Instelregelaar - ArcPlust
De CaddyTig is voorzien van ArcPlust, een nieuw soort regelaar die tijdens
MMA--lassen een intensievere, meer geconcentreerde en stabielere lasboog geeft.
De boog herstelt zich sneller na een kortsluiting en verkleint daarom de kans dat de
elektrode vast komt te zitten.
7.2.2
Arc Force
De Arc Force--instelling wijzigt de kracht van de apparatuur. U krijgt een zachtere/hardere
lasboog. Door de druk van de lasboog wordt bepaald hoe de stroom verandert als reactie
op een verandering in de booglengte. Een lagere waarde zorgt voor een minder kromme
boog met minder spatten.
7.2.3
Puntlassen
Puntlassen kan worden gebruikt bij het lassen met roestvrijstalen elektroden.
Deze techniek houdt in dat de boog wordt ontstoken en gedoofd voor een betere
beheersing van de hittetoevoer. De elektrode moet iets omhoog worden gebracht om de
boog te doven.
7.2.4
Hot start
Warme start verhoogt de lasstroom gedurende een bepaalde tijd aan het begin van
het lasproces. Zo wordt de kans op slechte samensmelting aan het begin van de
lasverbinding verkleind.
8
LASDATAGEHEUGEN
De CaddyTig kan 4 verschillende soorten lasdatainstellingen in het geheugen bewaren; 2 voor de TIG--modus en 2 voor de MMA--modus.
U kunt de volgende gegevens opslaan:
In TIG--modus
kunt u alle instellingen opslaan.
In MMA--modus
kunt u alleen de lasstroom opslaan.
Voor het instellen van gasvoorstroom, TIG MicroPulse, ArcForce en puntlassen:
of
om de data in het geheugen op te slaan.
Druk 5 seconden op de knop
In het begin brandt de groene LED constant en daarna begint deze te knipperen als
de data zijn opgeslagen.
Gebruik de knop
of
om te schakelen tussen de eerder ingestelde data.
Wijzig de instellingen voor de toortsschakelaar door te drukken op
.
Druk snel (binnen 0,3 seconden) de toortsschakelaar in om te wisselen tussen de opgeslagen instellingen.
bt27d2h
-- 15 --
NL
De CaddyTig heeft een back--up batterij zodat de instellingen bewaard blijven als de
apparatuur is uitgeschakeld of niet meer wordt gevoed door de netspanning.
9
ONDERHOUD
Regelmatig onderhoud is belangrijk voor een veilige, betrouwbare werking.
Opmerking!
Alle garantievoorwaarden van de leverancier komen te vervallen als de klant zelf
tijdens de garantieperiode reparaties uitvoert.
The CaddyTig requires little maintenance. Normaliter is het voldoende om de eenheid één keer per jaar met perslucht schoon te blazen. Dit moet vaker gebeuren als
de apparatuur in een stoffige ruimte staat.
9.1
Stoffilter schoonmaken
S
Verwijder de ventilatorafdekking: zie afbeelding.
S
Verwijder het stoffilter
S
Blaas het schoon met perslucht (lage druk).
S
Breng de ventilatorafdekking met het stoffilter weer aan.
bt27d2h
-- 16 --
NL
10
PROBLEMEN OPLOSSEN
Voer deze controles uit voordat u contact opneemt met een erkende reparateur.
Probleem
Geen lasboog.
Oplossing
S
S
S
De lasstroom wordt tijdens het
lassen onderbroken.
S
S
De beveiligingen voor oververhitting treden vaak in werking.
S
S
Slechte lasprestaties.
S
S
S
S
10.1
Controleer of de netspanningsschakelaar in de ”ON”--stand
staat.
Controleer of de lasstroomkabel en de aardkabels op de
juiste manier zijn aangesloten.
Controleer of de juiste stroomwaarde is ingesteld.
Controleer of de oververhittingsbeveiligingen in werking zijn
getreden (aangegeven door het gele lampje op de voorzijde).
Controleer de netspanningszekeringen.
Zorg dat u de aangegeven data voor de lasstroombron niet
overschrijdt (de eenheid niet wordt overbelast).
Controleer of het stoffilter schoon is.
Controleer of de lasstroomkabel en de aardkabels op de
juiste manier zijn aangesloten.
Controleer of de juiste stroomwaarde is ingesteld.
Controleer of de juiste elektroden worden gebruikt.
Controleer de netspanningszekeringen.
Foutcodes
The CaddyTig comes with built--in fault monitoring. Als er een fout optreedt,
verschijnt er een code op het display.
Als een van deze foutcodes constant wordt weergegeven of vaak optreedt, moet de
apparatuur ter reparatie naar een erkende ESAB--reparatiewerkplaats worden
gebracht.
Fout
Beschrijving
Reset
Oplossing
E1
Fout in intern RAM
Start de apparatuur opnieuw op.
Neem contact op met een servicewerkplaats als de fout blijft optreden
E2
Fout in extern RAM
Start de apparatuur opnieuw op.
Neem contact op met een servicewerkplaats als de fout blijft optreden
E3
EPROM--fout
Start de apparatuur opnieuw op.
Neem contact op met een servicewerkplaats als de fout blijft optreden
E4
Fout in RAM met
accubackup
Start de apparatuur opnieuw op.
Neem contact op met een servicewerkplaats als de fout blijft optreden
E5
Geheugenfout, waarde van variabele
buiten limieten
Start de apparatuur opnieuw op.
Neem contact op met een servicewerkplaats als de fout blijft optreden
E6
Accuspanning te
laag
Resetten door te drukken op
een knop
E10
+20V fout
(18,5 – 21,5 V)
Automatische reset als fout is
opgelost
E11
--15V fout
(--13.0 -- --16.0)
Automatische reset als fout is
opgelost
E13
Te hoge tempera
tuur
Automatische reset als fout is
opgelost
bt27d2h
-- 17 --
Neem contact op met een servicewerkplaats als de fout blijft optreden
NL
Fout
Beschrijving
Reset
E14
Stroomservo--fout
Automatische reset als fout is
opgelost. Ook resetten door
te drukken op een knop
E99
Overbruggingsfout
De digitale besturingskaart is
op een niet--gedefinieerde
manier overbrugd.
11
Oplossing
Start de apparatuur opnieuw op.
Neem contact op met een servicewerkplaats als de fout blijft optreden
RESERVEONDERDELEN BESTELLEN
CaddyTig 150 / CaddyTig 200 is zodanig geconstrueerd en getest dat deze voldoet
aan de internationale en europese norm IEC/EN 60974--1 en EN 50199. Na onderhoud-- of reparatiewerkzaamheden dient de uitvoerende instantie erop toe te zien
dat het product nog steeds voldoet aan de bovengenoemde norm.
Reparaties en elektrisch onderhoud moeten worden uitgevoerd door een erkende
ESAB--onderhoudsmonteur.
Gebruik alleen originele ESAB--onderdelen.
Reserveonderdelen kunt u bestellen via de ESAB--dealer. Zie de laatste pagina van
deze publicatie.
bt27d2h
-- 18 --
p
-- 19 --
Schema
CaddyTig 150
CaddyTig 150
-- 20 --
CaddyTig 150
-- 21 --
CaddyTig 200
CaddyTig 200
-- 22 --
CaddyTig 200
-- 23 --
CaddyTig 150, CaddyTig 200
Bestelnummer
Ordering no.
Denomination
Type
Notes
0459 199 881 Welding Power source
CaddyTig 150 for 230 V
mains voltage
0459 199 885 Welding Power source
CaddyTig 150 for 230 V
mains voltage
Incl welding kit
0459 199 887 Welding Power source
CaddyTig 150 for 230 V
mains voltage
CSA version for the North
American market.
Incl welding kit
0459 199 888 Welding Power source
CaddyTig 150 for 230 V
mains voltage
CSA version for the North
American market
0459 199 883 Welding Power source
CaddyTig 200 for 230 V
mains voltage
0459 199 889 Welding Power source
CaddyTig 200 for 230 V
mains voltage
0459 264 990 Spare part list
CaddyTig 150/CaddyTig 200 English only
bt27o
-- 24 --
Incl welding kit
Edition 041101
CaddyTig 150, CaddyTig 200
Reserveonderdelenlijst
Item
Qty
Ordering no.
101
1
0459 277 001
bh26s
Denomination
Filter
-- 25 --
Edition 041101
CaddyTig 150, CaddyTig 200
Accessoires
MMA welding and return cable kit . . . . . . . . 0349 501 078
(”crocodile” type holder)
MMA welding and return cable kit . . . . . . . . 0349 501 079
(”screwe” type holder)
Remote control MMA 1 (10 m cable) . . . . . . . 0349 501 024
MMA and TIG: current
Foot control FS002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0349 090 886
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 491 896
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 CF . . . . . . . . . . . . . 0459 491 897
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
Remote cable 12 pole -- 8 pole
5m .....................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 552 880
0459 552 881
0459 552 882
0459 552 883
Shoulderstrap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 367 880
bt27a
-- 26 --
Edition 041101
CaddyTig 150, CaddyTig 200
Trolley small gas bottle . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 366 880
TIG Torch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 218 890
BTF 150 OKC25
bt27a
-- 27 --
Edition 041101
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 726 80 05
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 204
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 248 59 22
Fax: +31 30 248 52 60
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.z.o.o
Warszaw
Tel: +48 22 813 99 63
Fax: +48 22 813 98 81
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 1 837 1527
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 623 11 00
Fax: +34 91 661 51 83
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 6539 7124
Fax: +86 21 6543 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. Esabindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 01 88
Fax: +62 21 461 29 29
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 703 36 15
Fax: +60 3 703 35 52
SINGAPORE
ESAB Singapore Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 43 22
Fax: +65 861 31 95
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 74 42
Fax: +65 863 08 39
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyung--Nam
Tel: +82 551 289 81 11
Fax: +82 551 289 88 63
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East
Dubai
Tel: +971 4 338 88 29
Fax: +971 4 338 87 29
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 3369 4333
Fax: +55 31 3369 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 44 58
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
031021
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising