ESAB ESABFeed Airmatic Používateľská príručka

Add to My manuals
20 Pages

advertisement

ESAB ESABFeed Airmatic Používateľská príručka | Manualzz

GR

ESABFeed Airmatic

Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò

0459 454 001 GR 041101 Valid for serial no. 338--xxx--xxxx

1 ÏÄÇÃÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 ÁÓÖÁËÅÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 ÅÉÓÁÃÙÃÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1

Åîïðëéóìüò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 ÔÅ×ÍÉÊÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.1

Ïäçãßåò áíýøùóçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÓõíäÝóåéò êáé äéáôÜîåéò åëÝã÷ïõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Óýíäåóç åýêáìðôïõ óùëÞíá óõãêüëëçóçò Óýíäåóç ðåðéåóìÝíïõ áÝñá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ðßåóç ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÁíôéêáôÜóôáóç êáé åéóáãùãÞ óýñìáôïò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.6

ÁëëáãÞ ñÜïõëïõ ôñïöïäüôçóçò

7 ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.1

Åðéèåþñçóç êáé êáèáñéóìüò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÁÑÉÈÌ¼Ò ÐÁÑÁÃÃÅË¿ÁÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÁÍÁËÙÓÉÌÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÁÎÅÓÏÕÁÑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

10

10

11 3 3 7

8 8 8 9 9

4

5

5 6

6

12 13 14 15

Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.

TOCy

-- 2 --

1 ÏÄÇÃÉÁ

Ç ESAB Welding Equipment AB, ôñöïäóôéêü ïôáíôáñô ÅÍ ïäçãßáò ESABFeed Airmatic

ÂÅÂÁÉÙÓÇ ÓØÌÖÙÍÉÁÓ

695 81 Laxå Sweden, âåâáéþíåé ìå äéêÞ ôçò åõèýíç oôé ç ðçãÞ áðü¯ôïí áñéèìü óåéñÜò 338 âñßóêåôáé óå óõìöùíßá ìå ôï 60974- 5 óýìöùíá ìå ôïõ üñïõò ôçò ïäçãßáò ( 73/23/EEC ) êáé ôçí ðñïóèÞêç ( 93/68/EEC ). âñßóêåôáé óå óõìöùíßá ìå ôï ïôáíôáñô (89/336/EEC) êáé ôçí ðñïóèÞêç (93/68/EEC) .

EN 50199 óýìöùíá ìå ôïõ üñïõò ôçò

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laxå 2003--10--02 Henry Selenius Vice President ESAB Welding Equipment AB 695 81 LAXÅ SWEDEN Tel: + 46 584 81000 Fax: + 46 584 411924

2 ÁÓÖÁËÅÉÁ

Ïé ÷ñÞóôåò áõôüìáôïõ åîïðëéóìïý óõãêüëëçóçò ESAB Ý÷ïõí ôçí ôåëéêÞ åõèýíç íá åîáòöáëßóïõí üôé ïéïóäÞðïôå åñãÜæåôáé ìå Þ êïíôÜ óôïí åîïðëéóìü ëáìâÜíåé üëá ôá ó÷åôéêá ìÝôñá áóöáëåßáò. Ôá ìÝôñá áóöÜëåéáò ðñÝðåé íá ðëçñïýí ôéò áðáéôÞóåéò ðïõ ôßèåíôáé ãé’ áõôüí ôïí ôýðï åîïðëéóìïý óõãêïëëçôÞ. Ïé áêüëïõèåò óõóôÜóåùí ìðïñåß íá èåùñçèåß ùò óõìðëçñùìáôéêü ôùí êáíïíéêþí ðñïäéáãñáöþí ðïõ éó÷ýïõí ãéá ôïí ôüðï åñãáóßáò.

¼ëåò ïé åñãáóßåò ðñÝðåé íá äéåîÜãïíôáé áðü åêðáéäåõìÝíï ðñïóùðéêü, ðëÞñùò åîïéêåéùìÝíï ìå ôç ëåéôïõñãßá ôïõ åîïðëéóìïý óõãêïëëçóçò. ¸íáò ëáíèáóìÝíïò ÷åéñéóìüò åíäÝ÷åôáé íá ïäçãÞóåé óå åðéêßíäõíåò êáôáóôÜóåéò, ïé ïðïßåò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ôñáõìáôéóìü ôïõ ÷åéñéóôÞ êáé æçìéÜ óôïí åîïðëéóìü.

1.

2.

3.

4.

5.

ÊÜèå ðñïóùðéêü, ðïõ ÷ñçóéìïðïéåß ôïí åîïðëéóìü óõãêïëëçôÞ, èá ðñÝðåé íá ãíùñßæåé êáëÜ: S ôï ÷åéñéóìü ôïõ S S S S ðïý âñßóêåôáé ï äéáêüðôçò êéíäýíïõ ôç ëåéôïõñãßá ôïõ äéáêüðôç ôéò éó÷ýïõóåò ðñïäéáãñáöÝò áóöÜëåéáò óõãêüëëçóç Ï ÷åéñéóôÞò ðñÝðåé íá åðéâåâáéþíåé üôé: S êáíÝíá ìç åîïõóéïäïôçìÝíï Üôïìï äåí âñßóêåôáé óôï ÷þñï åñãáóßáò üôáí ôßèåôáé óå ëåéôïõñãßá ï åîïðëéóìüò.

S êáíÝíá Üôïìï äåí åßíáé áðñïöýëá÷ôï êáôÜ ôç óôéãìÞ ðïõ áíÜâåé ôï öùôåéíü ôüîï.

Ï ôüðïò åñãáóßáò ðñÝðåé: S íá åßíáé êáôÜëëçëïò ãéá ôçí åñãáóßá áõôÞ S íá ìçí åßíáé åêôåèåéìÝíïò óå ñåýìáôá áÝñá.

Ðñïóùðéêüò ðñïóôáôåõôéêüò åîïðëéóìüò.

S ×ñçóéìïðïéåßôå ðÜíôïôå ôïí óõíéóôþìåíï áôïìéêü ðñïóôáôåõôéêü åîïðëéóìü, üðùò ð÷.

ðñïóôáôåõôéêÜ ãõáëéÜ, ðõñßìá÷ï ñïõ÷éóìü, ðñïóôáôåõôéêÜ ãÜíôéá.

S Ìç öïñÜôå ÷áëáñÜ áíôéêåßìåíá, üðùò ìáíôÞëéá, âñá÷éüëéá, äá÷ôõëßäéá ê.ëð., ôá ïðïßá ìðïñïýí íá óêáëþóïõí íá ðñïêáëÝóïõí åãêáýìáôá.

ÃåíéêÝò ðñïöõëÜîåéò S Âåâáéùèåßôå üôé ôï êáëþäéï åðéóôñïöÞò åßíáé óõíäåìÝíåò êáëÜ.

S S ÅðåìâÜóåéò óå åîïðëéóìü õøçëÞò ôÜóò

ðñÝðåé íá ãßíïíôáé ìüíï áðü åéäéêåõìÝíï çëåêôñïëüãï.

Ï êáôÜëëçëïò ðõñïóâåóôéêüò åîïðëéóìüò èá ðñÝðåé íá åßíáé óáöþò åðéóçìáóìÝíïò êáé åýêïëá ðñïóéôüò.

S Ç ëßðáíóç êáé óõíôÞñçóç ôïõ åîïðëéóìïý äåí ðñÝðåé íá äéåîÜãïíôáé åíüóù âñßóêåôáé óå ëåéôïõñãßá.

-- 3 --

bm37d1ya

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ

ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ ÊÁÉ ÊÏÐÇ ÌÅ ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÔÏÎÏ ÌÐÏÑÅÉ ÍÁ ÐÑÏÊÁËÅÓÏÕÍ ÔÑÁÕÌÁÔÉÓÌÏ ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÇ.

ÓÅ ÁËËÁ ÁÔÏÌÁ.

ÍÁ ÅÉÓÔÅ ÐÑÏÓÅ×ÔÉÊÏÉ ÏÔÁÍ ÅÊÔÅËÅÉÔÅ ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ. ÆÇÔÇÓÔÅ ÁÐÏ ÔÏÍ ÅÑÃÏËÏÔÇ ÓÁÓ ÏÇÃÉÅÓ ÁÓÖÁËÏÕÓ ÅÑÃÁÓÉÁÓ, ÏÉ ÏðÏÉÅÓ ÈÁ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÂÁÓÉÆÏÍÔÁÉ ÓÔÏ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÐÏÖÕÃÇÓ ÊÉÍÄÕÍÙÍ ÔÏÕ ÇËÅÊÔÑÏÐËÇÎÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé Èáíáôçøüñá.

S ÅãêáôáïôÞóôå êáé ãåéùïôå ôç óõóêåõÞ óõãêüëëçóçò óýìöùíá ìå ôá áíôßóôïé÷á õðïäåßãìáôá.

S Ìçí áããßæåôå çëåêôñïöüñá ìÝñç Þ çëåêôñüäéá ìå óêÜëõðôç åðéäåñìßäá, õãñÜ ãÜíôéá Þ õãñü ñïõ÷éóìü.

S Ìïíþóôå ôï óþìá óáò áðü ôç ãåßùóç êáé ôï ôåìÜ÷éï åñãáóßáò.

S Âåâáéùèåßôå üôé ï ôüðïò åñãáóßáò óáò åßíáé áóöáëÞò.

ÁÍÁÈÕÌÉÁÓÅÉÓ ÊÁÉ ÁÅÑÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé åðéêßíäõíá ãéá ôçí õãåßá óáò.

S Å÷åôå ôï ðñüóùðü óáò ìáêñéÜ áðü ôéò áíáèõìéÜóåéò óõãêüëëçóçò.

S Åîáóöáëßóôå êáëü åîáåñéóìü êáé áðïññüöçóç áíáèõìéÜóåùí óõãêüëëçóçò êáé áåñßùí, ôüóï óôïí ôüðï åñãáóßáò óáò üóï êáé ôùí Üëëùí.

ÁÊÔÉÍÏÂÏËÉÁ ÔÏÎÏÕ - Ìðïñåß íá ôñáõìáôßóåé ôá ìÜôéá êáé íá ðñïêáëÝóåé äåñìáôéêÜ åãêáýìáôá.

S ÐñïóôáôÝøôå ôá ìÜôéá êáé ôï óþìá óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå êáôÜëëçëï êñÜíïò óõãêüëëçóçò êáé öáêïýò ìå ößëôñï, êáé öïñÜôå ðñïóôáôåõôßêü ñïõ÷óìü.

S Ðñïóôáôåýåôå ôñßôá ðñüóùðá ìå êáôÜëëçëá äéáöñÜãìáôá Þ ðåôÜóìáôá.

ÊÉÍÄÕÍÏÓ ÐÕÑÊÁÃÉÁÓ

S Ïé óðßèåò óõãêüëëçóçò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ðõñêáãéÜ. Óõíåþò âåâáùèåßôå üôé äåí õðÜ÷ïõí ðëçóßïí óáò åýöëåêôá õëéêÜ.

ÈÏÑÕÂÏÓ - Õðåñâïëéêüò èüñõâïò ìðïñåß íá âëÜøåé ôçí áêïÞ

S Ðñïóôáôåýåôå ôá áõôéÜ óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå ùôáóðßäåò Þ Üëëï ìÝóï ðñïóôáóßáò ôçò áêïÞò.

S Ðñïåéäïðïéåßóôå ôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò ãéá ôïõò êéíäýíïõò.

ÄÕÓËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ - Óå ðåñßðôùóç äõóëåéôïõñãßáò æçôÞóôå âïÞèåéá áðü åéäéêü.

ÄÉÁÂÁÓÔÅ ÊÁÉ ÊÁÔÁÍÏÇÓÔÅ ÔÉÓ ÏÄÇÃÉÅÓ ÔÏÕ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏÕ ÐÑÉÍ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ¹ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÇ.

ÐÑÏÓÔÁÔÅÕÅÔÅ ÔÏÍ ÅÁÕÔÏ ÓÁÓ ÊÁÉ ÔÏÕÓ ÁËËÏÕÓ !

Ç ESAB ìðïñåß íá óáò åöïäéÜóåé ìå üëá ôá áíáãêáßá ìÝóá ðñïóôáóßáò êáé åîáñôÞìáôá óõãêüëëçóçò.

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!

ÄéáâÜóôå êáé êáôáíïÞóôå ôéò ïäçãßåò ôïõ åã÷åéñéäßïõ ðñéí áðü ôçí åãêáôÜóôáóç Þ ÷ñçóéìïðïßçóç.

Áõôü ôï ðñïúüí ðñïïñßæåôáé áðïêëåéóôéêÜ ãéá óõãêüëëçóç ôüîïõ.

3 ÅÉÓÁÃÙÃÇ

Ç ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò

ÅSABFeed Airmatic

èõñßóôïñ ðçãÝò ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò.

ìå ðßíáêá åëÝã÷ïõ

M10

ðñïïñßæåôáé ãéá óõãêüëëçóç MIG/MAG ìáæß ìå âáèìéäùôÝò êáé åëåã÷üìåíåò ìå Ç ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò åßíáé åîÜñôçìá óôï óýóôçìá «þèçóçò-Ýëîçò» ôçò ESAB. Ç ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò óðñþ÷íåé ôï óýñìá ìÝóù ôïõ

-- 4 --

bm37d1ya

åýêáìðôïõ óùëÞíá óõãêüëëçóçò ðñïò ôï ðéóôüëé óõãêüëëçóçò, ïðüôå ï êéíçôÞñáò ðïõ ëåéôïõñãåß ìå ðåðéåóìÝíï áÝñá óôï Ýìâïëï ôïõ ðéóôïëéïý ôñáâÜ ôï óýñìá ðñïò Üêñï åðáöÞò. Áõôü åîáóöáëßæåé ïìïéüìïñöç, ÷ùñßò ðáñåìâïëÝò ôñïöïäüôçóç óýñìáôïò, ç ïðïßá åíäåßêíõôáé üôáí ãßíåôáé óõãêüëëçóç ìå ìáëáêü âïçèçôéêü õëéêü üðùò ôï áëïõìßíéï êáé ìå ëåðôÜ óýñìáôá.

Ôï óýñìá óõãêüëëçóçò åßíáé ìïíùìÝíï áðü ôï åîùôåñéêü ðåñßâëçìá ôçò ìïíÜäáò ôñïöïäüôçóçò.

Ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ìáæß ìå óýñìá óôï MarathonPac ôçò ESAB t , Þ óå ìðïìðßíá óýñìáôïò (ôõðïðïéçìÝíç Ø 300 mm, åîÜñôçìá Ø 440 mm).

Ç ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò ìðïñåß íá åãêáèßóôáôáé åßôå óôçí ðçãÞ ñåýìáôïò, êñåìáóìÝíç ðÜíù áðü ôç èÝóç åñãáóßáò, óå âñá÷ßïíá óôÞñéîçò Þ ðÜíù óôï äÜðåäï ìå Þ ÷ùñßò óåô ôñï÷þí.

ÂëÝðå óåëßäá 15 ãéá ëåðôïìÝñåéåò ôùí åîáñôçìÜôùí ÅSAB ãéá ôï ðñïúüí.

3.1

Åîïðëéóìüò

Ôï ESABFeed Airmatic ðáñáäßäåôáé ìå êëåéäß Allen, óöéêôÞñá åýêáìðôïõ óùëÞíá, 5 óôüìéá åéóüäïõ ãéá ôï ðéóôüëé óõãêüëëçóçò êáé Ýíá åã÷åéñßäéï ïäçãéþí.

4 ÔÅ×ÍÉÊÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ

Ðáñï÷Þ ñåýìáôïò ÆÞôçóç éó÷ýïò ESABFeed Airmatic

42 V 50-60 Hz 85 VA

Ñåýìá êéíçôÞñá

I ìÝã.

Ôá÷ýôçôá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò Óýíäåóç ðéóôïëéïý ÌÝã. äéÜìåôñïò ìðïìðßíáò óýñìáôïò ÄéÜìåôñïò óýñìáôïò

Óôüìéï åéóüäïõ Óôüìéï åîüäïõ 2 A Ìåã. 15 m/min (ñõèìéæüìåíç óôï ðéóôüëé óõãêüëëçóçò) ESAB 300 mm (*440 mm) 0,6 -1,6 mm ÄéÜìåôñïò ïðÞò O 2,7 mm ÄéÜìåôñïò ïðÞò O 1,5 mm **

ÂÜñïò ÄéáóôÜóåéò (ìÞêïò x ðëÜôïò x ýøïò) Ðñïóôáôåõôéêü áÝñéï

ìÝã. ðßåóç 15 kg 690 x 275 x 420 mm ¼ëïé ïé ôýðïé ðñïïñßæïíôáé ãéá óõãêüëëçóç MIG/MAG 5 bar

Ðßåóç áÝñá ÌÝãéóôï åðéôñåðüìåíï öïñôßï ìå

êýêëï åñãáóßáò 60% ÅëÜ÷. 5 bar 400 A

ÊëÜóç ðåñéâëÞìáôïò ðñïóôáóßáò

ìå ìðïìðßíá óýñìáôïò *440 mm IP23 IP2X * ÅîáñôÞìáôá, âëÝðå óåëßäá

15

.

** Ìå óýñìá 1,6 mm ôï óôüìéï åîüäïõ áöáéñåßôáé.

Êýêëïò åñãáóßáò

Ï óõíôåëåóôÞò äéáëåßðïõóáò ëåéôïõñãßáò ðñïóäéïñßæåé ôïí ÷ñüíï ùò åêáôïóôéáßï ðïóïóôü ÷ñïíéê äéáóôÞìáôïò äÝêá ëåðôþí êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ ïðïßïõ ìðïñåßôå íá óõãêïëëÞóåôå ìå óõãêåêñéìÝí öïñôßï

ÊëÜóç ðåñéâëÞìáôïò ðñïóôáóßáò

Ï êþäéêáò

ÉÑ

äåß÷íåé ôçí êëÜóç ðåñéâëÞìáôïò ðñïóôáóßáò, äçëáäÞ ôï âáèìü ðñïóôáóßáò áðü äéåßóäõóç óôåñåí õëéêþí Þ íåñý . Ìéá óõóêåõÞ ðïõ öÝñåé ôï óýìâïëï

IP23

åßíáé ó÷åäéáóìÝíç ãéá ÷ñÞóç óå åóùôåñéêü êáé åîùôåñéêü ÷þñï.

-- 5 --

bm37d1ya

Ïé óõóêåõÝò ðïõ Ý÷ïõí óÞìáíóç

IP 2X

ðñïïñßæïíôáé ãéá åóùôåñéêÞ ÷ñÞóç.

5 ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ

Ç åãêáôÜóôáóç ðñÝðåé íá åêðåëåßôáé áðü åðáããåëìáôßá.

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!

Áõôü ôï ðñïúüí ðñïïñéæìÝíï ãéá âéïìç÷áíéêÞ ÷ñÞóç. Óå ïéêéáêü ðåñéâÜëëïí ôï ðñïúüí ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé ñáäéïðáñÜóéôá. Ï ÷ñÞóôçò Ý÷åé áðïêëåéóôéêÞ åíèýíç ãéá ôç ëÞøç åðáñêþí ðñïëçðôéêþí ìÝôñùí.

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!

¼ôáí ãßíåôáé óõãêüëëçóç óå ðåñéâÜëëïí ìå áõîçìÝíï çëåêôñéêü êßíäõíï, åðéôñÝðåôáé íá ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ìüíï ðçãÝò ñåýìáôïò ðïõ ðñïïñßæïíôáé ãé’ áõôü ôï ðåñéâÜëëïí. ÁõôÝò ïé ðçãÝò ñåýìáôïò óçìåéþíïíôáé ìå ôï óýìâïëï .

5.1

Ïäçãßåò áíýøùóçò

Ï áñéèìüò ðáñáããåëßáò ãéá ôïí êñßêï áíýøùóçò âñßóêåôáé óôç óåëßäá

15

.

Óçìåßùóç!

ÅÜí ÷ñçóéìïðïéåßôáé Üëëç äéÜôáîç áíÜñôçóçò èá ðñÝðåé íá åßíáé ìïíùìÝíç áðü ôç ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò.

6 ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ

ÃåíéêÝò ïäçãßåò áóöáëåßáò üóïí áöïñÜ ôï ÷åéñéóìü ôïõ åîïðëéóìïý õðÜñ÷ïõí óôç óåëßäá 3 . ÄéáâÜóôå ôéò ðñéí áñ÷ßóåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôïí åîïðëéóìü.

-- 6 --

bm37d1ya

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!

Âåâáéùèåßôå üôé ôá ðëåõñéêÜ áíïßãìáôá åßíáé êëåéóôÜ êáôÜ ôç ëåéôïõñãßá.

ÐÑÏÓÏ×Ç!

Ãéá íá áðïöýãåôå ãëßóôñçìá êáé ðÝóéìï ôçò ìðïìðßíáò çëåêôñïäßïõ áðü ôçí ðëÞìíç - áóöáëßóôå ôçí ìðïìðßíá ìå ôçí êüêêéíç ìðåôïýãéá, üðùò äåß÷íåé ç ðñïåéäïðïéçôéêÞ åôéêÝôá ðïõ âñßóêåôáé äßðëá óôçí ðëÞìíç.

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!

Ôá ðåñéóôñåöüìåíá ìÝñç ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ôñáõìáôéóìïýò. Íá åßóôå ðïëý ðñïóåêôéêïß.

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!

ÕðÜñ÷åé êßíäõíïò áíáôñïðÞò üôáí óôï êéâþôéï ôñöïäüôçóçò óýñìáôïò ðñïóáñìüæåôáé ìç÷áíéóìüò åîéóïññüðçóçò. Óôåñåþóôå ôïí åîïðëéóìü, åéäéêÜ åÜí ôï Ýäáöïò åßíáé áíþìáëï Þ Ý÷åé êëßóç.

¼ôáí ìåôáêéíåßôå ôïí åîïðëéóìü ÷ñçóéìïðïéåßôå êáôÜëëçëç ÷åéñïëáâÞ.

ÓÇÌÅÉÙÓÇ!

ÐïôÝ ìçí ôñáâÜôå ôï ðéóôüëé.

bm37d1ya

-- 7 --

6.1

ÓõíäÝóåéò êáé äéáôÜîåéò åëÝã÷ïõ

1 2 Ïèüíç Êïõìðß ãéá ñýèìéóç ôçò ôÜóçò 6 7 Óýíäåóç ãéá ñåýìá óõãêüëëçóçò áðü ðçãÞ ñåýìáôïò, (OKC) Óýíäåóç ãéá êáëþäéï åëÝã÷ïõ áðü ôçí ìïíÜäá ñåýìáôïò Óýíäåóç ãéá ðåðéåóìÝíï áÝñá 3 4 5 Äéáêüðôçò ãéá ôçëåÝëåã÷ï OFF / ON Óýíäåóç ãéá ìïíÜäá ôçëååëÝã÷ïõ Óýíäåóç ãéá ðéóôüëé óõãêüëëçóçò 8 9 Óýíäåóç ãéá ðñïóôáôåõôéêü áÝñéï Óçìåßùóç! Ç ïèüíç (øçöéáêü üñãáíï) åßíáé åîÜñôçìá, âëÝðå óåëßäá

15

.

6.2

S S S S S

Óýíäåóç åýêáìðôïõ óùëÞíá óõãêüëëçóçò

ÅðéëÝîôå óôüìéï åéóüäïõ ìå ôç óùóôÞ äéÜìåôñï ãéá ôï óýñìá.

ÐéÝóôå ôï óôüìéï åéóüäïõ (a) óôïí åýêáìðôï óùëÞíá óõãêüëëçóçò.

Áíïßîôå ôï ðëåõñéêü ðÜíåë. Îåóößîôå ôç âßäá Allen (c) óôçí ðëÜêá óýíäåóçò.

ÓõíäÝóôå ôïí åýêáìðôï óùëÞíá óõãêüëëçóçò (b) óôç ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò êáé óößîôå ôç âßäá Allen (c) óôçí ðëÜêá óýíäåóçò.

ÁöáéñÝóôå ôï ðëáóôéêü êÜëõììá áðü ôï ðåñßâëçìá ôïõ ðéóôïëéïý. Îåóößîôå ôç âßäá áóöÜëéóçò (d) êáé ðéÝóôå ôï ìðñïóôéíü Üêñï ôïõ åýêáìðôïõ óùëÞíá ìÝóá óôï ðéóôüëé.

Óößîôå ôç âßäá áóöÜëéóçò (d) êáé ôïðïèåôÞóôå ðÜëé ôï ðëáóôéêü êÜëõììá.

6.3

Óýíäåóç ðåðéåóìÝíïõ áÝñá

ÓõíäÝóôå ðåðéåóìÝíï áÝñá ôïõëÜ÷éóôïí 5 bar. Ï áÝñáò ðçãáßíåé óå ñõèìéóôÞ ößëôñïõ ðïõ åßíáé ðñïñõèìéóìÝíïò óå 5 bar. Ï ñõèìéóôÞò áðïóôñáããßæåôáé ìüíïò ôïõ üôáí äéáêüðôåôáé ï ðåðéåóìÝíïò áÝñáò.

-- 8 --

bm37d1ya

6.4

Ðßåóç ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò

Ç ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò Ý÷åé Ýíá ñÜïõëï ôñïöïäüôçóçò (5) êáé Ýíá óõíïäåõôéêü ñÜïõëï ðßåóçò (2). Ôï ñÜïõëï ðßåóçò åßíáé ôïðïèåôçìÝíï ðÜíù óå Üîïíá ðïõ óôçñßæåôáé ðÜíù óå Ýäñáíá. Ç ðßåóç ðÜíù óôï óýñìá ìðïñåß íá ìåôáâëçèåß ìå ôï åëáôÞñéï ôïõ ñÜïõëïõ ðßåóçò (3), ôï ïðïßï ìðïñåß íá ñõèìßæåôáé óå äéÜöïñåò èÝóåéò.

S S S S S

6.5

ÁíôéêáôÜóôáóç êáé åéóáãùãÞ óýñìáôïò

Ï ïäçãüò ôïõ óýñìáôïò åßíáé êáôáóêåõáóìÝíïò áðü ðëáóôéêü êáé åßíáé åõáßóèçôïò óå êïöôåñÜ áíôéêåßìåíá. ËéìÜñåôå ôá ãñÝæéá êáé ôéò êïöôåñÝò Üêñåò áðü ôï Üêñï ôïõ óýñìáôïò ðñïôïý ðåñÜóåôå ôï íÝï óýñìá óõãêüëëçóçò óôïí ïäçãü óýñìáôïò.

S S S S Áíïßîôå ôï ðëåõñéêü ðÜíåë.

ÁðïóõíäÝóôå ôï åëáôÞñéï ôïõ ñÜïõëïõ ðßåóçò (3).

Ôõëßîôå ðÜëé ôï óýñìá ðïõ áðïìÝíåé áðü ôïí ïäçãü óýñìáôïò. ÁöáéñÝóôå ôç ìðïìðßíá.

ÔïðïèåôÞóôå ôç íÝá ìðïìðßíá.

Éóéþóôå 5-10 cm óýñìáôïò êáé ëéìÜñåôå ôá ãñÝæéá áðü ôï Üêñï ôïõ óýñìáôïò.

ÅëÝãîôå åÜí åßíáé óùóôÝò ïé äéáóôÜóåéò ôùí áêüëïõèùí åîáñôçìÜôùí: ñÜïõëï ôñïöïäüôçóçò (5), óôüìéï åîüäïõ (1), óôüìéï åéóüäïõ (4), óôüìéï åéóüäïõ ðéóôïëéïý óõãêüëëçóçò êáé Üêñï åðáöÞò.

ÐåñÜóôå ôï óýñìá óôç ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò. Âåâáéùèåßôå üôé ðåñíÜåé óùóôÜ ìÝóá óôï áõëÜêé ôïõ ñÜïõëïõ ôñïöïäüôçóçò êáé ìÝóá óôï óôüìéï åîüäïõ. (¼ôáí ãßíåôáé óõãêüëëçóç ìå óýñìá óõãêüëëçóçò 1,6 mm, ôï óôüìéï åîüäïõ ðñÝðåé íá áöáéñåßôáé) ÐåñÜóôå ôï óýñìá ðåñßðïõ 10cm ìÝóá óôïí åýêáìðôï óùëÞíá óõãêüëëçóçò.

Áóöáëßóôå ôï åëáôÞñéï ôïõ ñÜïõëïõ ðßåóçò (3).

ÎåêéíÞóôå ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò, ðéÝóôå ôïí äéáêüðôç óêáíäÜëçò ôïõ ðéóôïëéïý êáé áöÞóôå ôï óýñìá íá ôñïöïäïôçèåß ðñïò ôá åìðñüò ìÝóù ôïõ åýêáìðôïõ óùëÞíá óõãêüëëçóçò êáé Ýîù ìÝóù ôïõ Üêñïõ åðáöÞò.

6.6

ÁëëáãÞ ñÜïõëïõ ôñïöïäüôçóçò

S S Áíïßîôå ôï ðëåõñéêü ðÜíåë.

ÁðïóõíäÝóôå ôï åëáôÞñéï ôïõ ñÜïõëïõ ðßåóçò (3).

S ÁðïóõíäÝóôå ôï ñÜïõëï ôñïöïäüôçóçò (5) óôñÝöïíôáò ôï Ýôóé þóôå ï ðåßñïò óùëÞíá íá åßíáé ïñéæüíôéïò, ðéÝóôå Ýîù ôïí ðåßñï óùëÞíá êáé ôñáâÞîôå Ýîù ôï ñÜïõëï.

ÊáôÜ ôçí åãêáôÜóôáóç, åðáíáëÜâåôå ìå áíôßóôñïöç óåéñÜ.

-- 9 --

bm37d1ya

7 ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ

Ç ôáêôéêÞ óõíôÞñçóç åßíáé óçìáíôéêÞ ãéá áóöáëÞ, áîéüðéóôç ëåéôïõñãßá.

Óçìåßùóç!

¼ëåò ïé åããõÞóåéò ðïõ áíáëáìâÜíïíôáé áðü ôïí ðñïìçèåõôÞ ðáýïõí íá éó÷ýïõí åÜí ï ðåëÜôçò ï ßäéïò åðé÷åéñåß ïðïéáäÞðïôå åñãáóßá óôï ðñïúüí êáôÜ ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá ôçò åããýçóçò ãéá íá åðéóêåõÜóåé ïðïéáäÞðïôå óöÜëìáôá.

7.1

Åðéèåþñçóç êáé êáèáñéóìüò

ÌïíÜäá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò

ÅëÝã÷åôå ôáêôéêÜ üôé ç ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò äåí åßíáé öñáãìÝíç ìå âñùìéÜ.

S Ï êáèáñéóìüò êáé ç áíôéêáôÜóôáóç ôùí öèáñìÝíùí ìåñþí ôïõ ìç÷áíéóìïý ôçò ìïíÜäáò ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò èá ðñÝðåé íá ãßíåôáé êáôÜ ôáêôéêÜ äéáóôÞìáôá ãéá íá åðéôõã÷Üíåôáé ôñïöïäüôçóç ôïõ óýñìáôïò ÷ùñßò ðñïâëÞìáôá. Óçìåéþóôå üôé åÜí ç ðñïÝíôáóç åßíáé ñõèìéóìÝíç ðïëý óöé÷ôÜ, áõôü ìðïñåß íá Ý÷åé ùò áðïôÝëåóìá áíþìáëç öèïñÜ ôïõ ñÜïõëïõ ðßåóçò, ôïõ ñÜïõëïõ ôñïöïäüôçóçò êáé ôïõ ïäçãïý óýñìáôïò.

Êáèáñéóìüò ôùí óôïìßùí åéóüäïõ êáé åîüäïõ

S S S Îåóößîôå ôç âßäá óôï ìðëïê óýíäåóçò ìå Ýíá êëåéäß Allen. ÁöáéñÝóôå ôïí åýêáìðôï óùëÞíá óõãêüëëçóçò.

Îåóößîôå ôéò äýï âßäåò óôïð ðïõ óõãêñáôïýí ôá óôüìéá åéóüäïõ êáé åîüäïõ óôç èÝóç ôïõò êáé áöáéñÝóôå ôá.

ÅãêáôáóôÞóôå ôá ìå áíôßóôñïöç óåéñÜ.

ÑõèìéóôÞò ößôñïõ

ÅëÝã÷åôå ôáêôéêÜ áí ëåéôïõñãåß ç áðïóôñÜããéóç ôïõ ñõèìéóôÞ. Ôï íåñü óôïí ðåðéåóìÝíï áÝñá ðñïò ôï ðéóôüëé ðñïêáëåß ëåéôïõñãéêÞ áíùìáëßá.

S S ¼ôáí ï ðåðéåóìÝíïò áÝñáò åßíáé óå ëåéôïõñãßá, ìðïñåß íá õðÜñ÷åé íåñü óôï äï÷åßï (1).

¼ôáí ï ðåðéåóìÝíïò áÝñáò äéáêüðôåôáé, ç âáëâßäá (2) óôïí ðõèìÝíá ôïõ äï÷åßïõ áíïßãåé êáé ôï íåñü ðïõ ôõ÷üí õðÜñ÷åé ôñÝ÷åé Ýîù.

bm37d1ya

-- 10 --

Áöáëüò öñÝíïõ

Ï áöáëüò ñõèìßæåôáé üôáí ðáñáäßäåôáé. Áí áðáéôåßôáé åðáíáñýèìéóç, áêïëïõèÞóôå ôéò ðáñáêÜôù ïäçãßåò. Ñõèìßóôå ôïí áöáëü ôïõ öñÝíïõ Ýôóé þóôå ôï óýñìá íá åßíáé ëßãï ÷áëáñü üôáí óôáìáôÜ ç ôñïöïäüôçóç óýñìáôïò.

S

Ñýèìéóç ôçò ñïðÞò ðÝäçóçò:

S Ãõñßóôå ôçí êüêêéíç ÷åéñïëáâÞ óôçí áóöáëéóìÝíç èÝóç.

S ÂÜëôå Ýíá êáôóáâßäé ìÝóá óôá åëáôÞñéá óôïí áöáëü.

Ãõñßóôå ôá åëáôÞñéá äåîéÜ ãéá íá ìåéþóåôå ôç ñïðÞ ðÝäçóçò.

Ãõñßóôå ôá åëáôÞñéá áñéóôåñÜ ãéá íá áõîÞóåôå ôç ñïðÞ ðÝäçóçò.

Óçì:

Ãõñßóôå ôï ßäéï êáé ôá äýï åëáôÞñéá.

Ðéóôüëé óõãêüëëçóçò

S Ï êáèáñéóìüò êáé ç áíôéêáôÜóôáóç ôùí öèåéñüìåíùí ìåñþí ôïõ ðéóôïëéïý óõãêüëëçóçò èá ðñÝðåé íá ãßíåôáé êáôÜ ôáêôéêÜ äéáóôÞìáôá ãéá íá åðéôõã÷Üíåôáé ôñïöïäüôçóç ôïõ óýñìáôïò ÷ùñßò ðñïâëÞìáôá. ÖõóÜôå ôáêôéêÜ ôïí ïäçãü ôïõ óýñìáôïò êáé êáèáñßæåôå ôï Üêñï åðáöÞò.

8 ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ

Ç åðéóêåõÞ êáé ç åñãáóßá óôï çëåêôñéêü ìÝñïò èá ðñÝðåé íá ãßíïíôáé áðü åîïõóéïäïôçìÝíï ôå÷íéêü óÝñâéò ôçò ESAB.

×ñçóéìïðïéåßôå ìüíï ãíÞóéá áíôáëëáêôéêÜ êáé öèåéñüìåíá ìÝñç ôçò ESAB.

Tá ESABFeed Airmatic äéåèíÞ êáé åíñùðáÚêÜ óôÜíôáñ ÉÅC/ÅÍ óõíôÞñçóç Þ åðéóêåõÞ õðÜñ÷åé õðï÷ñÝùóç åê ìÝñïõò ôïõ óõíôçñçôÞ íá âåâáéùèåß üôé ôï ðñïúüí äåí ðáñåêëßíåé áðü ôéò ðáñáðÜíù áíáöåñüìåíåò óôáèåñÝò.

åßíáé êáôáóêåõáóìÝíá êáé äéêìáóìÝíá óýìöùíá ìå ôá 60974--5 êáé ÅN 50199 ) Aöïý ãßíåé

ÁíôáëëáêôéêÜ ìðïñïýí íá ðáñáããÝëëïíôáé ìÝóù ôïõ ðëçóéÝóôåñïõ ó’ åóÜò áíôéðñïóþðïõ ôçò ESAB, âëÝðå ôçí ôåëåõôáßá óåëßäá áõôÞò ôçò äçìïóßåõóçò.

bm37d1ya

-- 11 --

Ó÷Þì á óýíäåóçò Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ

bm37e11a

-- 12 - Edition 041101

ESABFeed Airmatic

Áñéèìüò ðáñáããåëßáò ÁÑÉÈÌ¼Ò ÐÁÑÁÃÃÅË¿ÁÒ Ordering no.

Denomination

0459 116 680 Wire feed unit 0459 454 990 Spare parts list

Type

ESABFeed Airmatic ESABFeed Airmatic bm37o11a

-- 13 - Edition 041101

ESABFeed Airmatic

Áíáëþóéìá áíôáëëáêôéêÜ ÁíáëÙóéìá áíôáëëáêôéêÁ

1.

Item Ordering no.

Denomination

6 7 8 1 2 3 4 5 0156 602 001 Inlet nozzle 0458 748 001 Insulating bushing 0458 748 002 Insulating washer Nut Roll pin 0258 005 101 Outlet nozzle 0332 419 001 Inlet nozzle 0458 229 001 0458 229 002 Feed roller Feed roller (

S

)

S= Standard Note

Ø 2 mm plastic for 0.6--1.6 mm, Fe, Ss, Al & Cored M10 Ø 2x16 mm Ø 1.5 mm Ø 2.0 mm For Ø 0.6 -- 1.0 mm wire For Ø 1.0 -- 1.6 mm wire bm37w11a

-- 14 - Edition 041101

ESABFeed Airmatic

Aîåóïõáñ ÁÎÅÓÏÕÁÑ 1 Bobbin cover, plastic

Ø 300mm . . . . . . . . . . . 0458 674 880

1 Bobbin cover, metal

Ø 300mm . . . . . . . . . . . . . 0459 431 880

1 2 Bobbin holder

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adapter

for 5 kg bobbin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0458 704 880 0455 410 001

1 Adapter

for 440 mm bobbin . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 233 880

1 2 Lifting eye

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quick connector

MarathonPac t . . . . . . . . . . .

0458 706 880 F102 440 880 bm37a11a

1 2 3 Turning piece Guide pin

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quick connector

MarathonPac t . . . . . . . . . . .

0458 703 880 0156 654 883 F102 440 880

-- 15 - Edition 041101

ESABFeed Airmatic

1 Wheel kit

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 707 880

1 Strain relief for welding gun

. . . . . . . . . . . . . . 0457 341 881

Strain relief bracket for connection set

. . . . 0459 234 880

Digital Volt / Ampere meter

for ESABMig 400t and ESABMig 500t . . . . . . . . 0455 173 882

Remote control unit M1

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

MIG/MAG:wire feed speed and voltage 0459 491 895

Remote cable 23 pole -- 8 pole

5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 553 880

Extension cable for remote control 23 pole

8 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0467 197 880 0467 197 881 bm37a11a

-- 16 - Edition 041101

ESABFeed Airmatic

Connection set for 400 A power sources

Connection set 1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Connection set 5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Connection set 10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Connection set 15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0469 836 900 0469 836 901 0469 836 902 0469 836 903

Welding gun PKB 250 and PKB 400

PKB 250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PKB 400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Welding hose for PKB 250, 5 m . . . . . . . . . . . . .

Welding hose for PKB 250, 10 m . . . . . . . . . . . .

Welding hose for PKB 250, 16 m . . . . . . . . . . . .

Welding hose for PKB 400, 5 m . . . . . . . . . . . . .

Welding hose for PKB 400, 10 m . . . . . . . . . . . .

Welding hose for PKB 400, 16 m . . . . . . . . . . . .

Curved swanneck for PKB 250 Ø 9 mm, 60 ˚ . .

Straight swanneck for PKB 250 Ø 8 mm . . . . . .

Curved swanneck for PKB 250 Ø 8 mm, 45 ˚ . .

Straight swanneck for PKB 250 Ø 9 mm . . . . . .

Curved swanneck for PKB 250 Ø 9 mm, 45 ˚ . .

Curved swanneck for PKB 400 Ø 9 mm, 60 ˚ . .

Straight swanneck for PKB 400 Ø 8 mm . . . . . .

Curved swanneck for PKB 400 Ø 8 mm, 45 ˚ . .

Counter balance device

(includes mast and counter balance) for 300 mm bobbin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

for 440 mm bobbin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0152 700 881 0152 470 881 0468 790 880 0468 790 881 0468 790 882 0468 790 883 0468 790 884 0468 790 885 0469 320 880 0368 002 880 0367 581 880 0368 002 883 0367 581 881 0469 321 880 0368 002 881 0367 582 880 0458 705 880 0458 705 882 bm37a11a

-- 17 - Edition 041101

ESABFeed Airmatic

Feeder stand .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 522 880 bm37a11a

-- 18 - Edition 041101

p

-- 19 --

ESAB subsidiaries and representative offices

Europe AUSTRIA

ESAB Ges.m.b.H

Vienna--Liesing Tel: +43 1 888 25 11 Fax: +43 1 888 25 11 85

BELGIUM

S.A. ESAB N.V.

Brussels Tel: +32 2 745 11 00 Fax: +32 2 726 80 05

THE CZECH REPUBLIC

ESAB VAMBERK s.r.o.

Prague Tel: +420 2 819 40 885 Fax: +420 2 819 40 120

DENMARK

Aktieselskabet ESAB Copenhagen--Valby Tel: +45 36 30 01 11 Fax: +45 36 30 40 03

FINLAND

ESAB Oy Helsinki Tel: +358 9 547 761 Fax: +358 9 547 77 71

FRANCE

ESAB France S.A.

Cergy Pontoise Tel: +33 1 30 75 55 00 Fax: +33 1 30 75 55 24

GERMANY

ESAB GmbH Solingen Tel: +49 212 298 0 Fax: +49 212 298 204

GREAT BRITAIN

ESAB Group (UK) Ltd Waltham Cross Tel: +44 1992 76 85 15 Fax: +44 1992 71 58 03 ESAB Automation Ltd Andover Tel: +44 1264 33 22 33 Fax: +44 1264 33 20 74

HUNGARY

ESAB Kft Budapest Tel: +36 1 20 44 182 Fax: +36 1 20 44 186

ITALY

ESAB Saldatura S.p.A.

Mesero (Mi) Tel: +39 02 97 96 81 Fax: +39 02 97 28 91 81

THE NETHERLANDS

ESAB Nederland B.V.

Utrecht Tel: +31 30 248 59 22 Fax: +31 30 248 52 60

NORWAY

AS ESAB Larvik Tel: +47 33 12 10 00 Fax: +47 33 11 52 03

POLAND

ESAB Sp.z.o.o

Warszaw Tel: +48 22 813 99 63 Fax: +48 22 813 98 81

PORTUGAL

ESAB Lda Lisbon Tel: +351 1 837 1527 Fax: +351 1 859 1277

SLOVAKIA

ESAB Slovakia s.r.o.

Bratislava Tel: +421 7 44 88 24 26 Fax: +421 7 44 88 87 41

SPAIN

ESAB Ibérica S.A.

Alcobendas (Madrid) Tel: +34 91 623 11 00 Fax: +34 91 661 51 83

SWEDEN

ESAB Sverige AB Gothenburg Tel: +46 31 50 95 00 Fax: +46 31 50 92 22 ESAB International AB Gothenburg Tel: +46 31 50 90 00 Fax: +46 31 50 93 60

SWITZERLAND

ESAB AG Dietikon Tel: +41 1 741 25 25 Fax: +41 1 740 30 55

North and South America ARGENTINA

CONARCO Buenos Aires Tel: +54 11 4 753 4039 Fax: +54 11 4 753 6313

BRAZIL

ESAB S.A.

Contagem--MG Tel: +55 31 3369 4333 Fax: +55 31 3369 4440

CANADA

ESAB Group Canada Inc.

Missisauga, Ontario Tel: +1 905 670 02 20 Fax: +1 905 670 48 79

MEXICO

ESAB Mexico S.A.

Monterrey Tel: +52 8 350 5959 Fax: +52 8 350 7554

USA

ESAB Welding & Cutting Products Florence, SC Tel: +1 843 669 44 11 Fax: +1 843 664 44 58

Asia/Pacific CHINA

Shanghai ESAB A/P Shanghai Tel: +86 21 6539 7124 Fax: +86 21 6543 6622

INDIA

ESAB India Ltd Calcutta Tel: +91 33 478 45 17 Fax: +91 33 468 18 80

INDONESIA

P.T. Esabindo Pratama Jakarta Tel: +62 21 460 01 88 Fax: +62 21 461 29 29

MALAYSIA

ESAB (Malaysia) Snd Bhd Selangor Tel: +60 3 703 36 15 Fax: +60 3 703 35 52

SINGAPORE

ESAB Singapore Pte Ltd Singapore Tel: +65 861 43 22 Fax: +65 861 31 95 ESAB Asia/Pacific Pte Ltd Singapore Tel: +65 861 74 42 Fax: +65 863 08 39

SOUTH KOREA

ESAB SeAH Corporation Kyung--Nam Tel: +82 551 289 81 11 Fax: +82 551 289 88 63

UNITED ARAB EMIRATES

ESAB Middle East Dubai Tel: +971 4 338 88 29 Fax: +971 4 338 87 29

ESAB AB SE--695 81 LAXÅ SWEDEN Phone +46 584 81 000 www.esab.com

Representative offices BULGARIA

ESAB Representative Office Sofia Tel/Fax: +359 2 974 42 88

EGYPT

ESAB Egypt Dokki--Cairo Tel: +20 2 390 96 69 Fax: +20 2 393 32 13

ROMANIA

ESAB Representative Office Bucharest Tel/Fax: +40 1 322 36 74

RUSSIA--CIS

ESAB Representative Office Moscow Tel: +7 095 937 98 20 Fax: +7 095 937 95 80 ESAB Representative Office St Petersburg Tel: +7 812 325 43 62 Fax: +7 812 325 66 85

Distributors

For addresses and phone numbers to our distributors in other countries, please visit our home page

www.esab.com

031021

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement