ESAB | ESABFeed Airmatic | Instruction manual | ESAB ESABFeed Airmatic Handleiding

ESAB ESABFeed Airmatic Handleiding
NL
ESABFeed Airmatic
Gebruiksaanwijzing
0459 454 001 NL 041101
Valid for serial no. 338--xxx--xxxx
1 RICHTLIJN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
4
3.1 Apparatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
4 TECHNISCHE GEGEVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
5.1 Hijsinstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6 GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
Aansluitingen en bedieningsorganen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aansluiting voor lasslang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Perslucht aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Druk draadaanvoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lasdraad verwisselen en plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Draadaanvoerrol verwisselen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
8
9
9
9
7 ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
7.1 Inspecteren en schoonmaken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
8 RESERVEONDERDELEN BESTELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTELNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SLIJTAGEONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACCESSOIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
12
13
14
15
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
TOCh
-- 2 --
NL
1
RICHTLIJN
VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
ESAB Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Zweden, verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat draadaanvoereenheid ESABFeed Airmatic van het serienummer 338 in overeenstemming
is met norm EN 60974--5 conform de bepalingen in richtlijn (73/23/EEG) met annex (93/68/EEG) en
met norm EN 50199 conform de bespalingen in richtlijn (89/336/EEG) met annex (93/68/EEG).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2003--10--02
Henry Selenius
Vice President
ESAB Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
VEILIGHEID
De gebruiker van een ESAB lasuitrusting draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn voor het personeel dat met of in de buurt van de
installatie werkt. De veiligheidsmaatregelen moeten voldoen aan de eisen die aan dit type
lasuitrusting gesteld worden. De inhoud van deze aanbevelingen moet beschouwd worden als
een aanvulling op de normale regels die van toepassing zijn voor een werkplaats.
Alle handelingen moeten uitgevoerd worden door personeel dat goed op de hoogte is van de
werking van de lasuitrusting. Een verkeerd maneuver kan tot een abnormale situatie leiden
waardoor de operateur gewond kan raken en de machine beschadigd kan worden.
1.
Al het personeel dat met de machine werkt, moet goed op de hoogte zijn van:
S de bediening
S de plaats van de noodstop
S de werking
S de geldende veiligheidsvoorschriften
S de lastechniek
2.
De operateur moet controleren:
S of er zich geen onbevoegden binnen het werkgebied van de lasuitrusting bevinden,
voor hij begint te werken.
S of er niemand op een onbeschermde plaats staat wanneer de lichtboog wordt ontstoken.
3.
De werkplaats moet:
S doelmatig zijn
S tochtvrij zijn
4.
Persoonlijke veiligheidsuitrusting
S Draag altijd de voorgeschreven persoonlijke veiligheidsuitrusting zoals b.v. een lasbril,
onontvlambare kleding, lashandschoenen.
S Draag nooit loszittende kleding zoals sjaals, armbanden, ringen e.d. die beklemd kunnen raken, of brandwonden kunnen veroorzaken.
5.
Algemene veiligheidsvoorschriften
S Controleer of de aangeduide retourleiders goed aangesloten zijn.
S Alleen bevoegd personeel mag aan de elektrische eenheden werken.
S De benodigde brandblusuitrusting moet gemakkelijk bereikbaar zijn op een duidelijk
aangegeven plaats.
S Wanneer de lasuitrusting in gebruik is, mag hij niet gesmeerd worden en mag er geen
onderhoud uitgevoerd worden.
bm37d1ha
-- 3 --
NL
WAARSCHUWING
DE VLAMBOOG EN HET SNIJDEN KUNNEN GEVAARLIJK ZIJN VOOR UZELF EN VOOR ANDEREN; DAAROM MOET U VOORZICHTIG ZIJN BIJ HET LASSEN. VOLG DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VAN UW WERKGEVER OP. ZE MOETEN GEBASEERD ZIJN OP DE WAARSCHUWINGSTEKST VAN DE PRODUCENT.
ELEKTRISCHE SCHOK -- Kan dodelijk zijn
S
Installeer en aard de lasuitrusting volgens de geldende normen.
S
Raak delen die onder stroom staan en elektroden niet aan met onbedekte handen of met natte
beschermuitrusting.
S
Zorg dat u geïsoleerd bent van aarde en van het werkstuk.
S
Zorg ervoor dat u een veilige werkhouding hebt.
ROOK EN GAS -- Kunnen uw gezondheid schaden
S
Zorg ervoor dat u niet met uw gezicht in de lasrook hangt.
S
Ververs regelmatig de lucht in de werkruimte en zorg ervoor dat de lasrook en het gas afgezogen worden.
LICHTSTRALEN -- Kunnen de ogen beschadigen en de huid verbranden
S
Bescherm uw ogen en uw lichaam. Gebruik een geschikte lashelm met filter en draag altijd beschermende kleding.
S
Scherm uw werkruimte af met geschikte beschermmiddelen of gordijnen, zodat niemand anders gewond kan raken.
BRANDGEVAAR
S
De vonken kunnen brand veroorzaken. Zorg er daarom voor dat er geen brandgevaarlijk materiaal in de buurt is.
LAWAAI -- Geluidsoverlast kan het gehoor beschadigen
S
Bescherm uw oren. Gebruik gehoorbeschermers of andere gehoorbescherming.
S
Waarschuw omstanders voor de gevaren.
BIJ DEFECTEN -- Neem contact op met een vakman.
LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING GRONDIG DOOR VOOR U
OVERGAAT TOT INSTALLATIE EN GEBRUIK.
BESCHERM UZELF EN ANDEREN!
ESAB heeft alle benodigde lasbeschermingsvoorzieningen en accessoires
voor u.
WAARSCHUWING!
Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door voor u overgaat
tot installatie en gebruik.
Dit product is uitsluitend bedoeld voor booglassen.
3
INLEIDING
Draadaanvoereenheid ESABFeed Airmatic met bedieningspaneel M10 is bedoeld
voor MIG/MAG--lassen met stroombronnen die u in stappen of m.b.v. een thyristor
kunt instellen.
De draadaanvoereenheid maakt deel uit van ESAB’s ”push--pull”--systeem. De
draadaanvoereenheid duwt de draad door de lasslang naar de lastoorts. Daarna
trekt de pneumatisch gestuurde motor in de toortszuiger de draad naar het
bm37d1ha
-- 4 --
NL
mondstuk. Dit zorgt voor een gelijkmatige draadaanvoer zonder interferentie wat
goed van pas komt bij het lassen met zacht hulpmateriaal zoals aluminium en dunne
draden.
De lasdraad is geïsoleerd van behuizing van de draadaanvoereenheid.
Deze kan worden gebruikt met draad op ESAB’s MarathonPact of op een
draadspoel (standaard Ø 300 mm, accessoire Ø 440 mm).
De draadaanvoereenheid kan op de stroombron worden gemonteerd, worden
opgehangen boven het werkstuk, op een steunarm of op de vloer worden geplaatst,
al dan niet met wielset.
Zie pagina 15 voor details over ESAB-- accessoires voor het product.
3.1
Apparatuur
ESABFeed Airmatic wordt geleverd met een stiftsleutel, draadklem, 5
draadinvoerbuisjes voor de lastoorts en een instructiehandleiding.
4
TECHNISCHE GEGEVENS
Voeding
Opgenomen vermogen
Motorstroom Imax.
Draadaanvoersnelheid
Toortsaansluiting
Max. diameter draadspoel
Diameter draad
Draadinvoerbuisje
Contactbuisje
Gewicht
Afmetingen (l x b x h)
Schermgas
Max. druk
Luchtdruk
Maximaal vermogen bij
60% inschakelduur
Beschermingsklasse
met draadspoel *440 mm
ESABFeed Airmatic
42 V, 50--60 Hz
85 VA
2A
Max 15 m/min (ingesteld op de lastoorts)
ESAB
300 mm (*440 mm)
0,6--1,6 mm
Diameter opening Ø 2,7 mm
Diameter opening Ø 1,5 mm **
15 kg
690 x 275 x 420 mm
Alle soorten zijn bedoeld voor MIG/MAG--lassen
5 bar
Min. 5 bar
400 A
IP23
IP2X
* Accessoires, zie pagina 15.
** Bij 1,6 mm draad wordt het contactbuisje verwijderd.
Relatieve inschakelduur
De relatieve inschakelduur geeft de tijd weer als een percentage van een periode van tien minuten
waarin u kunt lassen met een bepaalde belasting.
Veiligheidsnorm
De IP--code geeft de beveiligingsklasse aan, d.w.z. de graad van bescherming tegen vaste voorwerpen en vocht. Een apparaat met IP 23 is bestemd voor gebruik zowel binnen-- als buitenshuis.
Apparatuur gemarkeerd met IP 2X is bedoeld voor gebruik binnenshuis.
bm37d1ha
-- 5 --
NL
5
INSTALLATIE
De installatie dient door een bevoegd persoon te worden uitgevoerd.
WAARSCHUWING!
Dit product is bestemd voor industrieel gebruik. In een woonomgeving kan dit product radiostoring
veroorzaken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om passende voorzorgsmaatregelen
te nemen.
WAARSCHUWING!
Bij het lassen in een omgeving met verhoogd elektrisch gevaar, mogen alleen stroombronnen die
speciaal geschikt zijn voor dergelijke omgevingen worden gebruikt. Deze stroombronnen zijn
voorzien van het symbool
.
5.1
Hijsinstructies
Het bestelnummer voor het hijsoog vindt u op pagina 15.
Opmerking! Als er een ander bevestigingsmechanisme wordt gebruikt, moet dit
worden geïsoleerd van de draadaanvoereenheid.
bm37d1ha
-- 6 --
NL
6
GEBRUIK
De algemene veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van de hier beschreven uitrusting vindt u op pagina 3. Lees deze voorschriften zorgvuldig door,
voordat u de uitrusting in gebruik neemt.
WAARSCHUWING!
De zijpanelen moeten tijdens het gebruik gesloten zijn!
WAARSCHUWING!
Om te voorkomen dat de draadspoel van de remnaaf glijdt:
Vergrendel de spoel met behulp van de rode knop, volgens de
instructie die naast de remnaaf staat.
WAARSCHUWING!
Met roterende delen loopt men het risico beklemd te raken. Wees daarom
extra voorzichtig.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor kantelen als de elektrodevoedingskast wordt voorzien van een voorziening voor het ontlasten van kabels.Veranker de uitrusting, met name wanneer de ondergrond
niet egaal is of schuin afloopt.
Gebruik bij het verplaatsen van de apparatuur het daarvoor bestemde handvat.
OPMERKING! Trek nooit aan de lastoorts.
bm37d1ha
-- 7 --
NL
6.1
Aansluitingen en bedieningsorganen
1
Display
6
Aansluiting voor lasstroom van de stroombron
(OKC)
2
Knop voor instelling van de spanning
7
Aansluiting voor de besturingskabel van de stroombron
3
Schakelaar afstandsbediening UIT /
AAN
8
Aansluiting voor perslucht
4
Aansluiting voor afstandsbediening
9
Aansluiting voor schermgas
5
Aansluiting voor lastoorts
Opmerking! Display (digitaal instrument) is een accessoire, zie pagina 15.
6.2
Aansluiting voor lasslang
S
Kies een draadinvoerbuisje met de correcte
afmetingen voor de draad.
S
Steek het draadinvoerbuisje (a) in de lasslang.
S
Maak het zijpaneel open. Draai de
inbusschroef (c) uit de koppelingsplaat.
S
Sluit de lasslang (b) aan op de
draadaanvoereenheid en draai de
inbusschroef (c) vast in de koppelingsplaat.
S
Verwijder de plastic beschermhoes van de
toortsbehuizing. Draai de bevestigingsschroef
(d) los en duw het voorste gedeelte van de
slang in de toorts. Draai de bevestigingsschroef (d) vast en breng de plastic
beschermhoes weer aan.
6.3
Perslucht aansluiten
Sluit perslucht van ten minste 5 bar aan. De lucht gaat naar een filterregelaar die is
ingesteld op 5 bar De regelaar loopt leeg als de persluchttoevoer wordt
uitgeschakeld.
bm37d1ha
-- 8 --
NL
6.4
Druk draadaanvoer
De draadaanvoereenheid heeft een aandrijfdraadaanvoerrol (5) en een een
bijbehorend drukmechanisme (2). De aanvoerrol bevindt zich op een as op lagers.
De druk op de draad kan worden aangepast met de veer van de aanvoerrol (3), die
in verschillende standen gezet kan worden.
6.5
Lasdraad verwisselen en plaatsen
De draadgeleider is van plastic en is kwetsbaar voor scherpe voorwerpen. Vijl
bramen en scherpe randen van de draadpunt af voordat u de draad door de
draadgeleider laat lopen.
S
Maak het zijpaneel open.
S
Maak de veer van de aanvoerrol (3) los.
S
Rol de rest van de draad uit de draadgeleider.
Verwijder de draadspoel.
S
Plaats de nieuwe draadspoel.
S
Rol 5--10 cm draad uit en vijl eventuele
bramen van de draadpunt.
S
Controleer of de afmetingen van de volgende
onderdelen juist zijn: draadaanvoerrol (5),
contactbuisje (1), draadinvoerbuisjes (4),
draadinvoerbuisje lastoorts en contactpunt.
S
Steek de draad in de draadaanvoereenheid.
Zorg ervoor dat de draad op de juiste manier
in de groef van de draadaanvoerrol en in het contactbuisje wordt geplaatst. (Bij
lassen met lasdraad van 1,6 mm, moet het contactbuisje worden verwijderd.)
Steek de draad ongeveer 10 cm in de lasslang.
S
Zet de veer van de aanvoerrol (3) vast.
S
Start de stroombron, druk de toortsschakelaar in en laat de draad door de
lasslang en het contactpunt lopen.
6.6
Draadaanvoerrol verwisselen
S
Maak het zijpaneel open.
S
Maak de veer van de aanvoerrol (3) los.
Maak de aanvoerrol (5) los door deze zo de draaien dat de borgpen horizontaal
staat. Duw de borgpen eruit en verwijder de aanvoerrol.
Herhaal deze aanwijzingen in omgekeerde volgorde bij het plaatsen van de
draadaanvoerrollen.
S
bm37d1ha
-- 9 --
NL
7
ONDERHOUD
Regelmatig onderhoud is belangrijk voor een veilige, betrouwbare werking.
Opmerking!
Alle garantievoorwaarden van de leverancier komen te vervallen als de klant zelf
tijdens de garantieperiode reparaties uitvoert.
7.1
Inspecteren en schoonmaken
Draadaanvoereenheid
Controleer regelmatig of de draadaanvoereenheid niet vervuild is.
S
Het draadaanvoermechanisme moet regelmatig worden schoongemaakt en de
versleten onderdelen moeten vervangen worden om een probleemloze
draadaanvoer te garanderen. Een te hoge voorspanning kan leiden tot
abnormale slijtage van het drukmechanisme, de aanvoerrol en de
draadgeleider.
Het draadinvoerbuisje en contactbuisje schoonmaken
S
Draai de schroef in het koppelingsblok m.b.v. een stiftsleutel los. Verwijder
de lasslang.
S
Draai de twee schroeven die het draadinvoerbuisje en contactbuisje op hun
plaats houden los en verwijder deze.
S
Het plaatsen gaat in omgekeerde volgorde.
Filterregelaar
Controleer regelmatig of de afvoer van de regelaar werkt. Water
in de perslucht naar de toorts kan leiden tot storingen.
S
Als de perslucht is ingeschakeld, kan er water in de houder
zitten (1).
S
Als de perslucht wordt uitgeschakeld, wordt de klep (2) in
de bodem van de houder geopend en kan het water eruit
lopen.
bm37d1ha
-- 10 --
NL
De remnaaf
De naaf is al afgesteld bij aflevering, maar indien
deze bijgesteld moet worden, volgt u
onderstaande instructies. Stel de remnaaf zo in
dat de draad een beetje slap hangt als de
draadtoevoer stopt.
S
Remmoment aanpassen:
S
Draai de rode hendel in de positie ”gesloten”.
S
Steek een schroevendraaier in de veren van de remnaaf.
Draai de veren rechtsom om het remmoment te verkleinen.
Draai de veren linksom om het remmoment te vergroten. N.B.: Draai beide
veren even ver door.
Lastoorts
S
De lastoorts moet regelmatig worden schoongemaakt en de versleten
onderdelen moeten tijdig vervangen worden om een probleemloze
draadaanvoer te garanderen. Blaas de draadgeleider regelmatig schoon en
reinig het mondstuk.
8
RESERVEONDERDELEN BESTELLEN
Reparaties en elektrisch onderhoud moeten worden uitgevoerd door een erkende
ESAB--onderhoudsmonteur.
Gebruik alleen originele ESAB--onderdelen.
ESABFeed Airmatic is zodanig geconstrueerd en getest dat deze voldoet aan de internationale en europese norm IEC/EN 60974--5 en EN 50199. Na onderhoud-- of reparatiewerkzaamheden dient de uitvoerende instantie erop toe te zien dat het product nog steeds voldoet aan de bovengenoemde norm.
Reserveonderdelen kunt u bestellen via de ESAB--dealer. Zie de laatste pagina van
deze publicatie.
bm37d1ha
-- 11 --
Schema
bm37e11a
-- 12 --
Edition 041101
ESABFeed Airmatic
Bestelnummer
Ordering no.
Denomination
Type
0459 116 680 Wire feed unit
ESABFeed Airmatic
0459 454 990 Spare parts list
ESABFeed Airmatic
bm37o11a
-- 13 --
Edition 041101
ESABFeed Airmatic
Slijtageonderdelen
1.
Item
Ordering no.
Denomination
1
0156 602 001
Inlet nozzle
2
0458 748 001
Insulating bushing
3
0458 748 002
Insulating washer
Note
Ø 2 mm plastic for 0.6--1.6 mm, Fe, Ss, Al & Cored
4
Nut
M10
5
Roll pin
Ø 2x16 mm
6
0258 005 101
Outlet nozzle
Ø 1.5 mm
7
0332 419 001
Inlet nozzle
Ø 2.0 mm
8
0458 229 001
0458 229 002
Feed roller
Feed roller (S)
For Ø 0.6 -- 1.0 mm wire
For Ø 1.0 -- 1.6 mm wire
S= Standard
bm37w11a
-- 14 --
Edition 041101
ESABFeed Airmatic
Accessoires
bm37a11a
1
Bobbin cover, plastic Ø 300mm . . . . . . . . . . . 0458 674 880
1
Bobbin cover, metal Ø 300mm . . . . . . . . . . . . . 0459 431 880
1
2
Bobbin holder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 704 880
Adapter for 5 kg bobbin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0455 410 001
1
Adapter for 440 mm bobbin . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 233 880
1
2
Lifting eye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 706 880
Quick connector MarathonPact . . . . . . . . . . . F102 440 880
1
2
3
Turning piece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 703 880
Guide pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0156 654 883
Quick connector MarathonPact . . . . . . . . . . . F102 440 880
-- 15 --
Edition 041101
ESABFeed Airmatic
1
Wheel kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 707 880
1
Strain relief for welding gun . . . . . . . . . . . . . . 0457 341 881
Strain relief bracket for connection set . . . . 0459 234 880
Digital Volt / Ampere meter
for ESABMig 400t and ESABMig 500t . . . . . . . . 0455 173 882
Remote control unit M1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MIG/MAG:wire feed speed and voltage
0459 491 895
Remote cable 23 pole -- 8 pole
5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 553 880
Extension cable for remote control 23 pole
8 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0467 197 880
16 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0467 197 881
bm37a11a
-- 16 --
Edition 041101
ESABFeed Airmatic
Connection set for 400 A power sources
Connection set 1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0469 836 900
0469 836 901
0469 836 902
0469 836 903
Welding gun PKB 250 and PKB 400
PKB 250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PKB 400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Welding hose for PKB 250, 5 m . . . . . . . . . . . . .
Welding hose for PKB 250, 10 m . . . . . . . . . . . .
Welding hose for PKB 250, 16 m . . . . . . . . . . . .
Welding hose for PKB 400, 5 m . . . . . . . . . . . . .
Welding hose for PKB 400, 10 m . . . . . . . . . . . .
Welding hose for PKB 400, 16 m . . . . . . . . . . . .
Curved swanneck for PKB 250 Ø 9 mm, 60˚ . .
Straight swanneck for PKB 250 Ø 8 mm . . . . . .
Curved swanneck for PKB 250 Ø 8 mm, 45˚ . .
Straight swanneck for PKB 250 Ø 9 mm . . . . . .
Curved swanneck for PKB 250 Ø 9 mm, 45˚ . .
Curved swanneck for PKB 400 Ø 9 mm, 60˚ . .
Straight swanneck for PKB 400 Ø 8 mm . . . . . .
Curved swanneck for PKB 400 Ø 8 mm, 45˚ . .
0152 700 881
0152 470 881
0468 790 880
0468 790 881
0468 790 882
0468 790 883
0468 790 884
0468 790 885
0469 320 880
0368 002 880
0367 581 880
0368 002 883
0367 581 881
0469 321 880
0368 002 881
0367 582 880
Counter balance device
(includes mast and counter balance)
for 300 mm bobbin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 705 880
for 440 mm bobbin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 705 882
bm37a11a
-- 17 --
Edition 041101
ESABFeed Airmatic
Feeder stand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 522 880
bm37a11a
-- 18 --
Edition 041101
p
-- 19 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 726 80 05
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 204
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 248 59 22
Fax: +31 30 248 52 60
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.z.o.o
Warszaw
Tel: +48 22 813 99 63
Fax: +48 22 813 98 81
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 1 837 1527
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 623 11 00
Fax: +34 91 661 51 83
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 6539 7124
Fax: +86 21 6543 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. Esabindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 01 88
Fax: +62 21 461 29 29
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 703 36 15
Fax: +60 3 703 35 52
SINGAPORE
ESAB Singapore Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 43 22
Fax: +65 861 31 95
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 74 42
Fax: +65 863 08 39
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyung--Nam
Tel: +82 551 289 81 11
Fax: +82 551 289 88 63
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East
Dubai
Tel: +971 4 338 88 29
Fax: +971 4 338 87 29
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 3369 4333
Fax: +55 31 3369 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 44 58
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
031021
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising