ESAB LHN 200 Používateľská príručka


Add to my manuals
14 Pages

advertisement

ESAB LHN 200 Používateľská príručka | Manualzz

GR

Caddy 140 Caddy 200

LHN 140, LHN 200

cmha2p00

Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò

0468 964 101 GR 041101 Valid for serial no. 628--xxx--xxxx, 011--xxx--xxxx, 220--xxx--xxxx

1 ÏÄÇÃÉÅÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 ÁÓÖÁËÅÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 ÅÉÓÁÃÙÃÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 ÔÅ×ÍÉÊÇ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ

4.1

ÔÅ×ÍÉÊÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.1

6.2

Óõãêüëëçóç ìå åðåíäåäõìÝíá çëåêôñüäéá Óõãêüëëçóç ÔÉG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÁÑÉÈÌ¼Ò ÐÁÑÁÃÃÅË¿ÁÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÐÉÍÁÊÁÓ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ ÌÅÑÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÁÎÅÓÏÕÁÑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 7

6 6

3 3 4 4 5

4

5 8 10 11 12

Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.

TOCy

-- 2 --

1 ÏÄÇÃÉÅÓ

Ç åôáéñåßá

ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÏÑÖÙÓÇÓ

Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå , Óïõçäßá, äçëþíåé üôé ïé ðçãÝò ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò Ýðåéôá, óõììïñöþíïíôáé ìå ôï ðñüôõðï áðáéôÞóåéò ôçò ïäçãßáò ðñüôõðï EN 50199 ôïõ ðáñáñôÞìáôïò Caddy 140/200 (73/23/EEG) óýìöùíá ìå ôéò áðáéôÞóåéò ôçò ïäçãßáò (93/68/EEG) .

áðü ôïí áñéèìü óåéñÜò EN 60974–1 óýìöùíá ìå ôéò êáé ôïõ ðáñáñôÞìáôïò 628 (93/68/EEG) (89/336/EEG) êáé êáé ôï êáé ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Laxå 95--11--10 Paul Karlsson Managing Director Esab Welding Equipment AB 695 81 LAXÅ SWEDEN

2 ÁÓÖÁËÅÉÁ

Tel: + 46 584 81176 Fax: + 46 584 12336

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ

ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ ÊÁÉ ÊÏÐÇ ÌÅ ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÔÏÎÏ ÌÐÏÑÅÉ ÍÁ ÐÑÏÊÁËÅÓÏÕÍ ÔÑÁÕÌÁÔÉÓÌÏ ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÇ.

ÓÅ ÁËËÁ ÁÔÏÌÁ.

ÍÁ ÅÉÓÔÅ ÐÑÏÓÅ×ÔÉÊÏÉ ÏÔÁÍ ÅÊÔÅËÅÉÔÅ ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ. ÆÇÔÇÓÔÅ ÁÐÏ ÔÏÍ ÅÑÃÏËÏÔÇ ÓÁÓ ÏÇÃÉÅÓ ÁÓÖÁËÏÕÓ ÅÑÃÁÓÉÁÓ, ÏÉ ÏðÏÉÅÓ ÈÁ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÂÁÓÉÆÏÍÔÁÉ ÓÔÏ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÐÏÖÕÃÇÓ ÊÉÍÄÕÍÙÍ ÔÏÕ ÇËÅÊÔÑÏÐËÇÎÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé Èáíáôçøüñá.

S ÅãêáôáïôÞóôå êáé ãåéùïôå ôç óõóêåõÞ óõãêüëëçóçò óýìöùíá ìå ôá áíôßóôïé÷á õðïäåßãìáôá.

S Ìçí áããßæåôå çëåêôñïöüñá ìÝñç Þ çëåêôñüäéá ìå óêÜëõðôç åðéäåñìßäá, õãñÜ ãÜíôéá Þ õãñü ñïõ÷éóìü.

S S Ìïíþóôå ôï óþìá óáò áðü ôç ãåßùóç êáé ôï ôåìÜ÷éï åñãáóßáò.

Âåâáéùèåßôå üôé ï ôüðïò åñãáóßáò óáò åßíáé áóöáëÞò.

ÁÍÁÈÕÌÉÁÓÅÉÓ ÊÁÉ ÁÅÑÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé åðéêßíäõíá ãéá ôçí õãåßá óáò.

S Å÷åôå ôï ðñüóùðü óáò ìáêñéÜ áðü ôéò áíáèõìéÜóåéò óõãêüëëçóçò.

S Åîáóöáëßóôå êáëü åîáåñéóìü êáé áðïññüöçóç áíáèõìéÜóåùí óõãêüëëçóçò êáé áåñßùí, ôüóï óôïí ôüðï åñãáóßáò óáò üóï êáé ôùí Üëëùí.

ÁÊÔÉÍÏÂÏËÉÁ ÔÏÎÏÕ - Ìðïñåß íá ôñáõìáôßóåé ôá ìÜôéá êáé íá ðñïêáëÝóåé äåñìáôéêÜ åãêáýìáôá.

S ÐñïóôáôÝøôå ôá ìÜôéá êáé ôï óþìá óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå êáôÜëëçëï êñÜíïò óõãêüëëçóçò êáé öáêïýò ìå ößëôñï, êáé öïñÜôå ðñïóôáôåõôßêü ñïõ÷óìü.

S Ðñïóôáôåýåôå ôñßôá ðñüóùðá ìå êáôÜëëçëá äéáöñÜãìáôá Þ ðåôÜóìáôá.

ÊÉÍÄÕÍÏÓ ÐÕÑÊÁÃÉÁÓ

S Ïé óðßèåò óõãêüëëçóçò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ðõñêáãéÜ. Óõíåþò âåâáùèåßôå üôé äåí õðÜ÷ïõí ðëçóßïí óáò åýöëåêôá õëéêÜ.

ÈÏÑÕÂÏÓ - Õðåñâïëéêüò èüñõâïò ìðïñåß íá âëÜøåé ôçí áêïÞ

S Ðñïóôáôåýåôå ôá áõôéÜ óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå ùôáóðßäåò Þ Üëëï ìÝóï ðñïóôáóßáò ôçò áêïÞò.

S Ðñïåéäïðïéåßóôå ôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò ãéá ôïõò êéíäýíïõò.

ÄÕÓËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ - Óå ðåñßðôùóç äõóëåéôïõñãßáò æçôÞóôå âïÞèåéá áðü åéäéêü.

ÄÉÁÂÁÓÔÅ ÊÁÉ ÊÁÔÁÍÏÇÓÔÅ ÔÉÓ ÏÄÇÃÉÅÓ ÔÏÕ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏÕ ÐÑÉÍ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ¹ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÇ.

ÐÑÏÓÔÁÔÅÕÅÔÅ ÔÏÍ ÅÁÕÔÏ ÓÁÓ ÊÁÉ ÔÏÕÓ ÁËËÏÕÓ !

-- 3 --

bh11d1ya

Ç ESAB ìðïñåß íá óáò åöïäéÜóåé ìå üëá ôá áíáãêáßá ìÝóá ðñïóôáóßáò êáé åîáñôÞìáôá óõãêüëëçóçò.

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!

Ìçí ÷ñçóéìïðïéåßôå ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò ãéá îåðÜãùìá ðáãùìÝíùí óùëÞíùí

3 ÅÉÓÁÃÙÃÇ

Ôï Caddy 140 êáé ôï Caddy 200 åßíáé äýï áíïñèùôÝò åëåã÷üìåíïé ìÝóù ôñáíæßóôïñ ðïõ ðñïïñßæïíôáé ãéá óõãêüëëçóç ìå åðåíäåäõìÝíá çëåêôñüäéá êáé óõãêüëëçóç ÔÉG (åêêßíçóç ìå Üããéãìá).

Ôá ðñïçãìÝíá çëåêôñïíéêÜ ôïõ ðáñÝ÷ïõí ôá÷ýôáôç áðüêñéóç åëÝã÷ïõ, ÷áìçëÝò áðáéôÞóåéò ñåýìáôïò êáé Üñéóôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ óõãêüëëçóçò. Ç ôå÷íïëïãßá áíôéóôñïöÝá óõíåéóöÝñåé óôï ÷áìçëü âÜñïò êáé ôéò óõìðáãåßò äéáóôÜóåéò ôçò ìïíÜäáò. Ôï óôñïããõëåìÝíï ëåðôü ó÷Þìá ôçò ìïíÜäáò êÜíåé åýêïëç ôç ìåôáöïñÜ. Ï éìÜíôáò ìðïñåß íá äéðëþóåé ãéá íá ÷ñçóéìïðïéçèåß óáí ÷åéñïëáâÞ ìåôáöïñÜò, Þ íá ðñïåêôáèåß åíôåëþò ãéá íá ÷ñçóéìïðïéçèåß óáí éìÜíôáò ìåôáöïñÜò óôïí þìï.

4 ÔÅ×ÍÉÊÇ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ

Ôï Caddy åßíáé åîïðëéóìÝíï ìå ðñßæá ôçëå÷åéñéóôçñßïõ ðïõ åíåñãïðïéåßôáé áõôüìáôá üôáí óõíäåèåß ìßá äéÜôáîç ôçëå÷åéñéóìïý. ÓÇÌÅÉÙÓÇ! Ïé áêñïäÝêôåò ôùí åðáöþí L êáé Ì èá ðñÝðåé íá óõíäåèïýí óôï êáëþäéï óýíäåóçò ôçò äéÜôáîçò ôçëå÷åéñéóìïý ãéá íá ëåéôïõñãÞóåé ç áõôüìáôç åíåñãïðïßçóç. Ï ìåôáôñïðÝáò ðáñÝ÷åôáé ìå Ýíá êáëþäéï çëåêôñéêÞò ðáñï÷Þò ìÞêïõò 3 ìÝôñùí.

Ôï Caddy ðáñÝ÷åôáé ìå êáëþäéá óõãêüëëçóçò êáé åðéóôñïöÞò ìÞêïõò 5 ìÝôñùí.

ÁõôÜ ðñïóáñìüæïíôáé óôïõò óõíäåôÞñåò êáëùäßùí êáé åðéôñÝðïõí ãñÞãïñç áëëáãÞ ôçò ðïëéêüôçôáò.

Ï áñéèìüò óåéñÜò ôïõ êáôáóêåõáóôÞ åßíáé áðïôõðùìÝíïò óôçí ðéíáêßäá ïíïìáóôéêþí ôéìþí.

ÂëÝðå óåëßäá

12

ãéá ëåðôïìÝñåéåò ôùí åîáñôçìÜôùí ÅSAB ãéá ôï ðñïúüí.

4.1

ÔÅ×ÍÉÊÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ

Caddy 140 Caddy 200 Áðüäïóç:

óå 35% êýêëï åñãáóßá óå 60% óå 100%

Ðåñéï÷Þ ñýèìéóçò

140Á/26 V 110Á/24 V 80Á/23 V óõíå÷þò ìåôáâëçôÞ 3-140Á 50-80 V 200Á/28 V 150Á/26 V 115Á/25 V óõíå÷þò ìåôáâëçôÞ 5-200Á 50-80 V

ÔÜóç áíïéêôïý êõêëþìáôïò Ðáñï÷Þ ñåýìáôïò:

ôÜóç ðñùôåýïí ñåýìá áóöÜëåéá Êáëþäéï ôñïöïäïóßáò, äéáôïìÞ

Êáôçãïñßá ðåñéâëÞìáôïò

230 V 22Á 16Á* 3x1,5 mm 2 ÉP 23 400 V 10Á 16Á 4x1,5 mm 2 ÉP 23

-- 4 --

bh11d1ya

Caddy 140 Caddy 200 Êáôçãïñßá åöáñìïãÞò ÂÜñïò

ðåñßðïõ 11 kg ðåñßðïõ 11 kg

*ÊáôÜ ôç óõãêüëëçóç êÜôù áðü 100Á ìßá áñãÞ áóöÜëåéá 10Á åßíáé áñêåôÞ.

Êýêëïò åñãáóßáò

Ï óõíôåëåóôÞò äéáëåßðïõóáò ëåéôïõñãßáò ðñïóäéïñßæåé ôïí ÷ñüíï ùò åêáôïóôéáßï ðïóïóôü ÷ñïíéê äéáóôÞìáôïò äÝêá ëåðôþí êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ ïðïßïõ ìðïñåßôå íá óõãêïëëÞóåôå ìå óõãêåêñéìÝí öïñôßï

ÊëÜóç ðåñéâëÞìáôïò ðñïóôáóßáò

Ï êþäéêáò

ÉÑ

äåß÷íåé ôçí êëÜóç ðåñéâëÞìáôïò ðñïóôáóßáò, äçëáäÞ ôï âáèìü ðñïóôáóßáò áðü äéåßóäõóç óôåñåí õëéêþí Þ íåñý . Ìéá óõóêåõÞ ðïõ öÝñåé ôï óýìâïëï

IP23

åßíáé ó÷åäéáóìÝíç ãéá ÷ñÞóç óå åóùôåñéêü êáé åîùôåñéêü ÷þñï.

ÊëÜóç åöáñìïãÞò

Ôï óýìâïëï óçìáßíåé üôé ç ðçãÞ ñåýìáôïò åßíáé êáôáóêåõáóìÝíç ãéá ÷ñÞóç óå ÷þñïõò ìå õøçëü ðïóïóôü çëåêôñéêïý êéíäýíïõ.

Ôï ôñïöïäïôéêü óõãêüëëçóçò óõììïñöþíåôáé ìå IEC 974-1

Ç ïíïìáóôéêÞ ôéìÞ ôïõ êáëùäßïõ ôñïöïäïóßáò óõììïñöþíåôáé ìå ôïõò Óïõçäéêïýò êáíïíéóìïýò.

5 ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!

Áõôü ôï ðñïúüí ðñïïñéæìÝíï ãéá âéïìç÷áíéêÞ ÷ñÞóç. Óå ïéêéáêü ðåñéâÜëëïí ôï ðñïúüí ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé ñáäéïðáñÜóéôá. Ï ÷ñÞóôçò Ý÷åé áðïêëåéóôéêÞ åíèýíç ãéá ôç ëÞøç åðáñêþí ðñïëçðôéêþí ìÝôñùí.

Ôï

Caddy 140

ðñïïñßæåôáé ãéá ìïíïöáóéêÞ ðáñï÷Þ 230 V. Ôï 230 V ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ìå ðáñï÷Ýò 230-240 V, 50 60 Çz. Ãéá íá Ý÷åôå ìÝãéóôç áðüäïóç áðü ôï Caddy 140 èá ðñÝðåé íá ôïðïèåôÞóåôå ìéá áñãÞ áóöÜëåéá 16Á. Ìßá áñãÞ áóöÜëåéá 10Á åßíáé áñêåôÞ ãéá óõãêüëëçóç ìå ñåýìá ìÝ÷ñé 100Á.

Ôï

Caddy 200

ðñïïñßæåôáé ãéá ôñéöáóéêÝò ðáñï÷Ýò 400V. Ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ìå ðáñï÷Ýò 50 Çz Þ 60 Çz. Ãéá íá Ý÷åôå ìÝãéóôç áðüäïóç áðü ôï Caddy 200, ìéá áóöÜëåéá 10Á åßíáé áñêåôÞ. (Ïé ðñßæåò ôùí 400 V Ý÷ïõí óõíÞèùò áóöÜëåéåò 16Á). Ôá Caddy 140 êáé 200 Ý÷ïõí êáé ôá äýï áíôéóôÜèìéóç ôÜóçò ðáñï÷Þò, ðïõ óçìáßíåé üôé áõîïìåéþóåéò ¦ 10% óôç ôÜóç ðáñï÷Þò ðñïêáëåß ìüíï ¦ 0.2% áõîïìåßùóç óôç ôÜóç óõãêüëëçóçò.

6 ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ

ÃåíéêÝò ïäçãßåò áóöáëåßáò üóïí áöïñÜ ôï ÷åéñéóìü ôïõ åîïðëéóìïý õðÜñ÷ïõí óôç óåëßäá 3 . ÄéáâÜóôå ôéò ðñéí áñ÷ßóåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôïí åîïðëéóìü.

Ï äéáêüðôçò ëåéôïõñãßáò âñßóêåôáé óôï ðßóù ìÝñïò ôçò óõóêåõÞò Caddy. Ç ëåõêÞ ëõ÷íßá óôï ìðñïóôéíü ìÝñïò áíÜâåé üôáí âñßóêåôáé óå ëåéôïõñãßá.

-- 5 --

bh11d1ya

1.

2.

3.

4.

Êßôñéíç ëõ÷íßá Åëåã÷ïò ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò 3-140Á ËåõêÞ ëõ÷íßá Õðïäï÷Þ ôçëå÷åéñéóôçñßïõ Ôï ñåýìá ñõèìßæåôáé ìå ôï êïìâßï ðïõ âñßóêåôáé óôï ìðñïóôéíü ìÝñïò.

Ãéá íá ìçí áíçóõ÷åßôå ãéá õðåñöüñôéóç, ôï Caddy Ý÷åé ìßá èåñìéêÞ áðïêïðÞ ðïõ åíåñãïðïéåßôáé ðñïôïý ç èåñìïêñáóßá ãßíåé ðïëý õøçëÞ. Ìðïñåßôå íá êáôáëÜâåôå üôáí Ý÷åé õðåñöïñôéóôåß ï áíïñèùôÞò åðåéäÞ áíÜâåé ç êßôñéíç ëõ÷íßá êáé ôüôå äåí åßíáé äõíáôü íá êÜíåôå óõãêïëëÞóåéò.

bh11d001

6.1

Óõãêüëëçóç ìå åðåíäåäõìÝíá çëåêôñüäéá

Ôï Caddy ôñïöïäïôåß ìå óõíå÷Ýò ñåýìá, ðïõ óáò åðéôñÝðåé íá êÜíåôå óõãêïëëÞóåéò óôá ðåñéóóüôåñá åßäç êñáìÜôùí êáé ìç êñáììáôïý÷ïõò ÷Üëõâåò, áíïîåßäùôïõò ÷Üëõâåò êáé ÷õôïóßäçñï.

Ìå ôï Caddy 140 ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôá ðåñéóóüôåñá åðåíäåäõìÝíá çëåêôñüäéá áðü ∅ 1.6 ìÝ÷ñé ∅ 3.25, åíþ ôï Caddy 200 äÝ÷åôáé çëåêôñüäéá ìÝ÷ñé ôï ∅ 4.0.

6.2

Óõãêüëëçóç ÔÉG

Ç óõãêüëëçóç ÔÉG åßíáé éäéáßôåñá ÷ñÞóéìç üôáí áðáéôïýíôáé õøçëÝò ðïéïôéêÝò ðñïäéáãñáöÝò êáé êáôÜ ôç óõãêüëëçóç ëåðôþí åëáóìÜôùí. Ôï Caddy Ý÷åé åðßóçò ðïëý êáëÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ óõãêüëëçóçò ÔÉG.

Ç êáëýôåñç ìÝèïäïò ðïõ ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå åßíáé ç åêêßíçóç ìå Üããéãìá, üðïõ ÷ôõðÜôå áðáëÜ ôï çëåêôñüäéï âïëöñáìßïõ (ôïõãêóôåíßïõ) ðÜíù óôï ôåìÜ÷éï åñãáóßáò ãéá íá äçìéïõñãÞóåôå ôï ôüîï. Ðñïôïý ÷ñçóéìïðïéçèåß ôï Caddy ãéá óõãêüëëçóç ÔÉG, èá ðñÝðåé íá åîïðëéóôåß ìå Ýíá öëüãéóôñï ÔÉG êáé âáëâßäá áåñßïõ, ìßá öéÜëç ìå áñãüí, Ýíá ñõèìéóôÞ áñãüí, çëåêôñüäéá âïëöñáìßïõ êáé áí åßíáé áðáñáßôçôï, êáôÜëëçëï ìåôáëëéêü ößëôñï.

7 ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ

Ç ôáêôéêÞ óõíôÞñçóç åßíáé óçìáíôéêÞ ãéá áóöáëÞ, áîéüðéóôç ëåéôïõñãßá.

Óçìåßùóç!

¼ëåò ïé åããõÞóåéò ðïõ áíáëáìâÜíïíôáé áðü ôïí ðñïìçèåõôÞ ðáýïõí íá éó÷ýïõí åÜí ï ðåëÜôçò ï ßäéïò åðé÷åéñåß ïðïéáäÞðïôå åñãáóßá óôï ðñïúüí êáôÜ ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá ôçò åããýçóçò ãéá íá åðéóêåõÜóåé ïðïéáäÞðïôå óöÜëìáôá.

Ôï Caddy ÷ñåéÜæåôáé åëÜ÷éóôç óõíôÞñçóç. ÓõíÞèùò åßíáé áñêåôü íá êáèáñßæåôå ôç ìïíÜäá ìå îçñü óõìðéåóìÝíï áÝñá ìéá öïñÜ ôï ÷ñüíï, êáé íá êáèáñßæåôå ôï ößëôñï óôï ìðñïóôéíü ìÝñïò ôáêôéêÜ. Áí ç ìïíÜäá ÷ñçóéìïðïéåßôáé óå âñþìéêï Þ óêïíéóìÝíï ðåñéâÜëëïí, èá ðñÝðåé íá êáèáñßæåôáé ðéï óõ÷íÜ. Ôï ößëôñï áðåëåõèåñþíåôáé ôïðïèåôþíôáò Ýíá áé÷ìçñü áíôéêåßìåíï ð.÷. Ýíá êáôóáâßäé, óôéò ãñßëéåò êáé ðéÝæïíôáò ðñïóåêôéêÜ ðñïò ôá ðÜíù.

-- 6 --

bh11d1ya

8 ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ

Ç åðéóêåõÞ êáé ç åñãáóßá óôï çëåêôñéêü ìÝñïò èá ðñÝðåé íá ãßíïíôáé áðü åîïõóéïäïôçìÝíï ôå÷íéêü óÝñâéò ôçò ESAB.

×ñçóéìïðïéåßôå ìüíï ãíÞóéá áíôáëëáêôéêÜ êáé öèåéñüìåíá ìÝñç ôçò ESAB.

Tá Caddy 140, Caddy 200 äéåèíÞ êáé åíñùðáÚêÜ óôÜíôáñ ÉÅC/ÅÍ óõíôÞñçóç Þ åðéóêåõÞ õðÜñ÷åé õðï÷ñÝùóç åê ìÝñïõò ôïõ óõíôçñçôÞ íá âåâáéùèåß üôé ôï ðñïúüí äåí ðáñåêëßíåé áðü ôéò ðáñáðÜíù áíáöåñüìåíåò óôáèåñÝò.

åßíáé êáôáóêåõáóìÝíá êáé äéêìáóìÝíá óýìöùíá ìå ôá 60974--1 êáé ÅN 50199 ) Aöïý ãßíåé

ÁíôáëëáêôéêÜ ìðïñïýí íá ðáñáããÝëëïíôáé ìÝóù ôïõ ðëçóéÝóôåñïõ ó’ åóÜò áíôéðñïóþðïõ ôçò ESAB, âëÝðå ôçí ôåëåõôáßá óåëßäá áõôÞò ôçò äçìïóßåõóçò.

bh11d1ya

-- 7 --

Ó÷Þì

á óýíäåóçò

Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ Caddy 140

bh11e11a

-- 8 - Edition 041101

Caddy 200

bh11e11a

-- 9 - Edition 041101

Caddy 140, Caddy 200

Áñéèìüò ðáñáããåëßáò

ÁÑÉÈÌ¼Ò ÐÁÑÁÃÃÅË¿ÁÒ Ordering no.

Denomination

0468 020 800 Welding power source 0468 020 881 Welding power source 0468 964 990 Spare parts list Caddy 140 Caddy 200 Caddy 140, Caddy 200

Type

cmha2p00 bh11o11a

-- 10 - Edition 041101

Caddy 140, Caddy 200

Ðßíáêáò áíôáëëáêôéêþí ìåñþí

ÐÉíáÊÁÓ áíôáëëáêôéêÙí ìåñÙí Item

1 2

Qty

1 1

Ordering no.

0468 462 001 Filter 0467 796 001 Grill

Denomination

bh11s11a

-- 11 - Edition 041101

Caddy 140, Caddy 200

Aîåóïõáñ

ÁÎÅÓÏÕÁÑ Remote control MMA 1

MMA and TIG: current (10 m cable) . . . . . . .

0349 501 024

Remote control unit AT1

MMA and TIG: current . . . . . . . . . . . . . . . . .

0459 491 896

Remote control unit AT1 CF

. . . . . . . . . . . . .

MMA and TIG: rough and fine setting of current.

0459 491 897

Remote cable 12 pole -- 8 pole

5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0459 552 880 0459 552 881 0459 552 882 0459 552 883 cmha2s1a

-- 12 --

p

-- 13 --

ESAB subsidiaries and representative offices

Europe AUSTRIA

ESAB Ges.m.b.H

Vienna--Liesing Tel: +43 1 888 25 11 Fax: +43 1 888 25 11 85

BELGIUM

S.A. ESAB N.V.

Brussels Tel: +32 2 745 11 00 Fax: +32 2 726 80 05

THE CZECH REPUBLIC

ESAB VAMBERK s.r.o.

Prague Tel: +420 2 819 40 885 Fax: +420 2 819 40 120

DENMARK

Aktieselskabet ESAB Copenhagen--Valby Tel: +45 36 30 01 11 Fax: +45 36 30 40 03

FINLAND

ESAB Oy Helsinki Tel: +358 9 547 761 Fax: +358 9 547 77 71

FRANCE

ESAB France S.A.

Cergy Pontoise Tel: +33 1 30 75 55 00 Fax: +33 1 30 75 55 24

GERMANY

ESAB GmbH Solingen Tel: +49 212 298 0 Fax: +49 212 298 204

GREAT BRITAIN

ESAB Group (UK) Ltd Waltham Cross Tel: +44 1992 76 85 15 Fax: +44 1992 71 58 03 ESAB Automation Ltd Andover Tel: +44 1264 33 22 33 Fax: +44 1264 33 20 74

HUNGARY

ESAB Kft Budapest Tel: +36 1 20 44 182 Fax: +36 1 20 44 186

ITALY

ESAB Saldatura S.p.A.

Mesero (Mi) Tel: +39 02 97 96 81 Fax: +39 02 97 28 91 81

THE NETHERLANDS

ESAB Nederland B.V.

Utrecht Tel: +31 30 248 59 22 Fax: +31 30 248 52 60

NORWAY

AS ESAB Larvik Tel: +47 33 12 10 00 Fax: +47 33 11 52 03

POLAND

ESAB Sp.z.o.o

Warszaw Tel: +48 22 813 99 63 Fax: +48 22 813 98 81

PORTUGAL

ESAB Lda Lisbon Tel: +351 1 837 1527 Fax: +351 1 859 1277

SLOVAKIA

ESAB Slovakia s.r.o.

Bratislava Tel: +421 7 44 88 24 26 Fax: +421 7 44 88 87 41

SPAIN

ESAB Ibérica S.A.

Alcobendas (Madrid) Tel: +34 91 623 11 00 Fax: +34 91 661 51 83

SWEDEN

ESAB Sverige AB Gothenburg Tel: +46 31 50 95 00 Fax: +46 31 50 92 22 ESAB International AB Gothenburg Tel: +46 31 50 90 00 Fax: +46 31 50 93 60

SWITZERLAND

ESAB AG Dietikon Tel: +41 1 741 25 25 Fax: +41 1 740 30 55

North and South America ARGENTINA

CONARCO Buenos Aires Tel: +54 11 4 753 4039 Fax: +54 11 4 753 6313

BRAZIL

ESAB S.A.

Contagem--MG Tel: +55 31 3369 4333 Fax: +55 31 3369 4440

CANADA

ESAB Group Canada Inc.

Missisauga, Ontario Tel: +1 905 670 02 20 Fax: +1 905 670 48 79

MEXICO

ESAB Mexico S.A.

Monterrey Tel: +52 8 350 5959 Fax: +52 8 350 7554

USA

ESAB Welding & Cutting Products Florence, SC Tel: +1 843 669 44 11 Fax: +1 843 664 44 58

Asia/Pacific CHINA

Shanghai ESAB A/P Shanghai Tel: +86 21 6539 7124 Fax: +86 21 6543 6622

INDIA

ESAB India Ltd Calcutta Tel: +91 33 478 45 17 Fax: +91 33 468 18 80

INDONESIA

P.T. Esabindo Pratama Jakarta Tel: +62 21 460 01 88 Fax: +62 21 461 29 29

MALAYSIA

ESAB (Malaysia) Snd Bhd Selangor Tel: +60 3 703 36 15 Fax: +60 3 703 35 52

SINGAPORE

ESAB Singapore Pte Ltd Singapore Tel: +65 861 43 22 Fax: +65 861 31 95 ESAB Asia/Pacific Pte Ltd Singapore Tel: +65 861 74 42 Fax: +65 863 08 39

SOUTH KOREA

ESAB SeAH Corporation Kyung--Nam Tel: +82 551 289 81 11 Fax: +82 551 289 88 63

UNITED ARAB EMIRATES

ESAB Middle East Dubai Tel: +971 4 338 88 29 Fax: +971 4 338 87 29

ESAB AB SE--695 81 LAXÅ SWEDEN Phone +46 584 81 000 www.esab.com

Representative offices BULGARIA

ESAB Representative Office Sofia Tel/Fax: +359 2 974 42 88

EGYPT

ESAB Egypt Dokki--Cairo Tel: +20 2 390 96 69 Fax: +20 2 393 32 13

ROMANIA

ESAB Representative Office Bucharest Tel/Fax: +40 1 322 36 74

RUSSIA--CIS

ESAB Representative Office Moscow Tel: +7 095 937 98 20 Fax: +7 095 937 95 80 ESAB Representative Office St Petersburg Tel: +7 812 325 43 62 Fax: +7 812 325 66 85

Distributors

For addresses and phone numbers to our distributors in other countries, please visit our home page

www.esab.com

031021

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement