ESAB LHN 250 Používateľská príručka


Add to my manuals
12 Pages

advertisement

ESAB LHN 250 Používateľská príručka | Manualzz

GR

Caddy Professional 250

Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò

0457 552 201 GR 041101 Valid for serial no. 417--xxx--xxxx

1 ÏÄÇÃÁÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 ÁÓÖÁËÅÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 ÅÉÓÁÃÙÃÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 ÔÅ×ÍÉÊÁ ×ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ

4.1

4.2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Åîïðëéóìüò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ðåñéï÷Þ ÷ñÞóçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ

5.1

ÔïðïèÝôçóç

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.2

Óýíäåóç

6 ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.1

Ðñïóôáóßá êáôÜ ôçò õðåñèÝñìáíóçò

7 ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.1

¸ëåã÷ïò êáé êáèáñéóìüò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 ÁÍÁÆÇÔÇÓÇ ÓÖÁËÌÁÔÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9 ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÁÑÉÈÌ¼Ò ÐÁÑÁÃÃÅË¿ÁÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÐÉÍÁÊÁÓ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ ÌÅÑÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÁÎÅÓÏÕÁÑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9 10 11 3 3 4 4

5 5

5

5

6

5

6

6

7

6

7 8

Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.

TOCy

-- 2 --

1 ÏÄÇÃÁÓ

Ç åôáéñåßá

ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÏÑÖÙÓÇÓ

ESAB Welding Equipment AB, 695 81 Laxå , Óïõçäßá, äçëþíåé üôé ïé ðçãÝò ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò ôï ðñüôõðï IEC/ EN 60974–1 ðáñáñôÞìáôïò (89/336/EEG) Caddy Professional 250 (93/68/EEG) áðü ôïí áñéèìü óåéñÜò óýìöùíá ìå ôéò áðáéôÞóåéò ôçò ïäçãßáò êáé ôï ðñüôõðï êáé ôïõ ðáñáñôÞìáôïò EN 50199 (93/68/EEG) .

417 êáé Ýðåéôá, óõììïñöþíïíôáé ìå (73/23/EEG) êáé ôïõ óýìöùíá ìå ôéò áðáéôÞóåéò ôçò ïäçãßáò ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Laxå 2004--04--19 Henry Selenius Vice President ESAB Welding Equipment AB 695 81 LAXÅ SWEDEN

2 ÁÓÖÁËÅÉÁ

Tel: + 46 584 81000 Fax: + 46 584 411924

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ

ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ ÊÁÉ ÊÏÐÇ ÌÅ ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÔÏÎÏ ÌÐÏÑÅÉ ÍÁ ÐÑÏÊÁËÅÓÏÕÍ ÔÑÁÕÌÁÔÉÓÌÏ ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÇ.

ÓÅ ÁËËÁ ÁÔÏÌÁ.

ÍÁ ÅÉÓÔÅ ÐÑÏÓÅ×ÔÉÊÏÉ ÏÔÁÍ ÅÊÔÅËÅÉÔÅ ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ. ÆÇÔÇÓÔÅ ÁÐÏ ÔÏÍ ÅÑÃÏËÏÔÇ ÓÁÓ ÏÇÃÉÅÓ ÁÓÖÁËÏÕÓ ÅÑÃÁÓÉÁÓ, ÏÉ ÏðÏÉÅÓ ÈÁ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÂÁÓÉÆÏÍÔÁÉ ÓÔÏ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÐÏÖÕÃÇÓ ÊÉÍÄÕÍÙÍ ÔÏÕ ÇËÅÊÔÑÏÐËÇÎÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé Èáíáôçøüñá.

S ÅãêáôáïôÞóôå êáé ãåéùïôå ôç óõóêåõÞ óõãêüëëçóçò óýìöùíá ìå ôá áíôßóôïé÷á õðïäåßãìáôá.

S Ìçí áããßæåôå çëåêôñïöüñá ìÝñç Þ çëåêôñüäéá ìå óêÜëõðôç åðéäåñìßäá, õãñÜ ãÜíôéá Þ õãñü ñïõ÷éóìü.

S S Ìïíþóôå ôï óþìá óáò áðü ôç ãåßùóç êáé ôï ôåìÜ÷éï åñãáóßáò.

Âåâáéùèåßôå üôé ï ôüðïò åñãáóßáò óáò åßíáé áóöáëÞò.

ÁÍÁÈÕÌÉÁÓÅÉÓ ÊÁÉ ÁÅÑÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé åðéêßíäõíá ãéá ôçí õãåßá óáò.

S Å÷åôå ôï ðñüóùðü óáò ìáêñéÜ áðü ôéò áíáèõìéÜóåéò óõãêüëëçóçò.

S Åîáóöáëßóôå êáëü åîáåñéóìü êáé áðïññüöçóç áíáèõìéÜóåùí óõãêüëëçóçò êáé áåñßùí, ôüóï óôïí ôüðï åñãáóßáò óáò üóï êáé ôùí Üëëùí.

ÁÊÔÉÍÏÂÏËÉÁ ÔÏÎÏÕ - Ìðïñåß íá ôñáõìáôßóåé ôá ìÜôéá êáé íá ðñïêáëÝóåé äåñìáôéêÜ åãêáýìáôá.

S ÐñïóôáôÝøôå ôá ìÜôéá êáé ôï óþìá óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå êáôÜëëçëï êñÜíïò óõãêüëëçóçò êáé öáêïýò ìå ößëôñï, êáé öïñÜôå ðñïóôáôåõôßêü ñïõ÷óìü.

S Ðñïóôáôåýåôå ôñßôá ðñüóùðá ìå êáôÜëëçëá äéáöñÜãìáôá Þ ðåôÜóìáôá.

ÊÉÍÄÕÍÏÓ ÐÕÑÊÁÃÉÁÓ

S Ïé óðßèåò óõãêüëëçóçò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ðõñêáãéÜ. Óõíåþò âåâáùèåßôå üôé äåí õðÜ÷ïõí ðëçóßïí óáò åýöëåêôá õëéêÜ.

ÈÏÑÕÂÏÓ - Õðåñâïëéêüò èüñõâïò ìðïñåß íá âëÜøåé ôçí áêïÞ

S Ðñïóôáôåýåôå ôá áõôéÜ óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå ùôáóðßäåò Þ Üëëï ìÝóï ðñïóôáóßáò ôçò áêïÞò.

S Ðñïåéäïðïéåßóôå ôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò ãéá ôïõò êéíäýíïõò.

ÄÕÓËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ - Óå ðåñßðôùóç äõóëåéôïõñãßáò æçôÞóôå âïÞèåéá áðü åéäéêü.

ÄÉÁÂÁÓÔÅ ÊÁÉ ÊÁÔÁÍÏÇÓÔÅ ÔÉÓ ÏÄÇÃÉÅÓ ÔÏÕ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏÕ ÐÑÉÍ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ¹ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÇ.

ÐÑÏÓÔÁÔÅÕÅÔÅ ÔÏÍ ÅÁÕÔÏ ÓÁÓ ÊÁÉ ÔÏÕÓ ÁËËÏÕÓ !

Óçìåßùóç!

Áõôü ôï ðñïúüí ðñïïñßæåôáé áðïêëåéóôéêÜ ãéá óõãêüëëçóç ôüîïõ.

-- 3 --

bh20d12y

3 ÅÉÓÁÃÙÃÇ

Caddy Professional 250 åßíáé äýï áíïñèùôÝò åëåã÷üìåíïé ìÝóù ôñáíæßóôïñ ðïõ ðñïïñßæïíôáé ãéá óõãêüëëçóç ìå åðåíäåäõìÝíá çëåêôñüäéá êáé óõãêüëëçóç ÔÉG (åêêßíçóç ìå Üããéãìá).

Ôá ðñïçãìÝíá çëåêôñïíéêÜ ôïõ ðáñÝ÷ïõí ôá÷ýôáôç áðüêñéóç åëÝã÷ïõ, ÷áìçëÝò áðáéôÞóåéò ñåýìáôïò êáé Üñéóôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ óõãêüëëçóçò. Ç ôå÷íïëïãßá áíôéóôñïöÝá óõíåéóöÝñåé óôï ÷áìçëü âÜñïò êáé ôéò óõìðáãåßò äéáóôÜóåéò ôçò ìïíÜäáò.

Ôï óôñïããõëåìÝíï ëåðôü ó÷Þìá ôçò ìïíÜäáò êÜíåé åýêïëç ôç ìåôáöïñÜ. Ï éìÜíôáò ìðïñåß íá äéðëþóåé ãéá íá ÷ñçóéìïðïéçèåß óáí ÷åéñïëáâÞ ìåôáöïñÜò, Þ íá ðñïåêôáèåß åíôåëþò ãéá íá ÷ñçóéìïðïéçèåß óáí éìÜíôáò ìåôáöïñÜò óôïí þìï.

4 ÔÅ×ÍÉÊÁ ×ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ

Aíþôáôï öïñôßï :

Êýêëïò åñãáóßáò Êýêëïò åñãáóßáò 60% Êýêëïò åñãáóßáò 35% 100% Ðåñéï÷Þ ñýèìéóçò

ÔÜóç çñåìßáò Óýíäåóç ìå ôï äßêôõï

: ÔÜóç óõ÷íüôçôá ñåýìá ðñùôåýïíôïò áóöÜëåéá êáëþäéï äéêôýïõ, åìâáäü óå

ÔÜîç óõóêåõáóßáò

250 A/30 V 180 A/27 V 140 A/26 V óõíå÷þò ìåôáâëçôÞ 4--250 A 50--80 V 400 V AC 50/60 Hz 16 A* 4x1,5 mm 2 ** IP 23

ÔÜîç ÷ñÞóçò ÄéáóôÜóåéò ÌÞê x Ðë. x ¾øïò ÂÜñïò

472x142x256 11 kg

* ÊáôÜ ôçí çëåêôñïóõãêüëëçóç ìå áíþôáôï ñåýìá 100Á ÷ñåéÜæåôáé ìüíï áóöÜëåéá ôùí 10Á.

**

Åìâáäü êáëùäßïõ äéêôýïõ óýìöùíá ìå ôéò ÓïõçäéêÝò ðñïäéáãñáöÝò.

Êýêëïò åñãáóßáò

Ï óõíôåëåóôÞò äéáëåßðïõóáò ëåéôïõñãßáò ðñïóäéïñßæåé ôïí ÷ñüíï ùò åêáôïóôéáßï ðïóïóôü ÷ñïíéê äéáóôÞìáôïò äÝêá ëåðôþí êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ ïðïßïõ ìðïñåßôå íá óõãêïëëÞóåôå ìå óõãêåêñéìÝí öïñôßï

ÊëÜóç åöáñìïãÞò

Ôï óýìâïëï óçìáßíåé üôé ç ðçãÞ ñåýìáôïò åßíáé êáôáóêåõáóìÝíç ãéá ÷ñÞóç óå ÷þñïõò ìå õøçëü ðïóïóôü çëåêôñéêïý êéíäýíïõ.

ÊëÜóç ðåñéâëÞìáôïò ðñïóôáóßáò

Ï êþäéêáò

ÉÑ

äåß÷íåé ôçí êëÜóç ðåñéâëÞìáôïò ðñïóôáóßáò, äçëáäÞ ôï âáèìü ðñïóôáóßáò áðü äéåßóäõóç óôåñåí õëéêþí Þ íåñý . Ìéá óõóêåõÞ ðïõ öÝñåé ôï óýìâïëï

IP23

åßíáé ó÷åäéáóìÝíç ãéá ÷ñÞóç óå åóùôåñéêü êáé åîùôåñéêü ÷þñï.

-- 4 --

bh20d12y

4.1

Åîïðëéóìüò

Ôï Caddy Professional 250 åßíáé åîïðëéóìÝíï ìå ðñßæá ôçëå÷åéñéóôçñßïõ ðïõ åíåñãïðïéåßôáé áõôüìáôá üôáí óõíäåèåß ìßá äéÜôáîç ôçëå÷åéñéóìïý. ÓÇÌÅÉÙÓÇ!

Ïé áêñïäÝêôåò ôùí åðáöþí L êáé Ì èá ðñÝðåé íá óõíäåèïýí óôï êáëþäéï óýíäåóçò ôçò äéÜôáîçò ôçëå÷åéñéóìïý ãéá íá ëåéôïõñãÞóåé ç áõôüìáôç åíåñãïðïßçóç. Ï ìåôáôñïðÝáò ðáñÝ÷åôáé ìå Ýíá êáëþäéï çëåêôñéêÞò ðáñï÷Þò ìÞêïõò 3 ìÝôñùí.

Ôï Caddy Professional 250 ðáñÝ÷åôáé ìå êáëþäéá óõãêüëëçóçò êáé åðéóôñïöÞò ìÞêïõò 5 ìÝôñùí. ÁõôÜ ðñïóáñìüæïíôáé óôïõò óõíäåôÞñåò êáëùäßùí êáé åðéôñÝðïõí ãñÞãïñç áëëáãÞ ôçò ðïëéêüôçôáò.

Ï áñéèìüò óåéñÜò ôïõ êáôáóêåõáóôÞ åßíáé áðïôõðùìÝíïò óôçí ðéíáêßäá ïíïìáóôéêþí ôéìþí.

4.2

Ðåñéï÷Þ ÷ñÞóçò

Ôï Caddy Professional 250 ôñïöïäïôåß ìå óõíå÷Ýò ñåýìá, ðïõ óáò åðéôñÝðåé íá êÜíåôå óõãêïëëÞóåéò óôá ðåñéóóüôåñá åßäç êñáìÜôùí êáé ìç êñáììáôïý÷ïõò ÷Üëõâåò, áíïîåßäùôïõò ÷Üëõâåò êáé ÷õôïóßäçñï.

Ìå ôï Caddy Professional 250 ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôá ðåñéóóüôåñá åðåíäåäõìÝíá çëåêôñüäéá áðü Æ 1.6 ìÝ÷ñé Æ 5.

Óõãêüëëçóç¯ÔÉû

ǯóõãêüëëçóç¯ÔÉû¯åßíáé¯éäéáßôåñá¯÷ñÞóéìç , ¯áí¯áðáéôåßôáé¯ðïéüôçôá¯õøçë Þò¯óôÜèìçò¯êáé¯áí¯êÜíåôå¯óõãêüëëçóç¯óå¯ëåðôü¯öýëëï¯ìåôÜëëïõ .

Ðñéí¯÷ñçóéìïðïéÞóåôå¯ôï¯ÝÜßßý¯ãéá¯óõãêïëëçóç¯ÔÉû .

¯èá¯ðñÝðåé¯íá¯åßíáé åöïäéáóìÝíï¯ìå¯öáêü¯ÔÉû¯êáé¯âáëâßäá¯áåñßïõ , ¯êýëéíäñï¯áñãïý¯áåñïõ , Ýíá¯ñõèìéóôÞ¯áñãïý¯áåñßïõ , çëåêôñüäéá¯âïëöñáìßïõ¯êáé , áí¯÷ñåéÜæåôáé , ìå¯êáôÜëëçëï¯ößëôñï¯ìåôÜëëïõ .

ǯêáëýôåñç¯ìÝèïäïò¯÷ñÞóçò¯åßíáé¯ç¯åêêßíçóç¯ ( Þ¯îåêßíçìá ) ¯åðáöÞò , ¯üðï õ¯åëáöñܯêôõðÜôå¯ôï¯çëåêôñüäéï¯âïëöñáìßïõ¯óôï¯êïììÜôé¯ðïõ¯ åñãÜæåóôå , ãéá¯íá¯äçìéïõñãÞóåé¯ôï¯ôüîï .

5 ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ

Ç åãêáôÜóôáóç ðñÝðåé íá åêðåëåßôáé áðü åðáããåëìáôßá.

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!

Áõôü ôï ðñïúüí ðñïïñéæìÝíï ãéá âéïìç÷áíéêÞ ÷ñÞóç. Óå ïéêéáêü ðåñéâÜëëïí ôï ðñïúüí ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé ñáäéïðáñÜóéôá. Ï ÷ñÞóôçò Ý÷åé áðïêëåéóôéêÞ åíèýíç ãéá ôç ëÞøç åðáñêþí ðñïëçðôéêþí ìÝôñùí.

5.1

ÔïðïèÝôçóç

Ôïðïèåôåßóôå ôï ìç÷Üíçìá Ýôóé þóôå ç åßäïóïò êáé ç Ýîïäïò ôïõ áÝñá íá åßíáé åëåýèåñåò.

5.2

Óýíäåóç

Ãéá íá Ý÷åôå ìÝãéóôç áðüäïóç áðü ôï Caddy Professional 250 èá ðñÝðåé íá ôïðïèåôÞóåôå ìéá áñãÞ áóöÜëåéá 16Á.

Ôá Caddy Professional 250 Ý÷ïõí êáé ôá äýï áíôéóôÜèìéóç ôÜóçò ðáñï÷Þò, ðïõ óçìáßíåé üôé áõîïìåéþóåéò ¦ 10% óôç ôÜóç ðáñï÷Þò ðñïêáëåß ìüíï ¦ 0.2% áõîïìåßùóç óôç ôÜóç óõãêüëëçóçò.

Ôï Caddy Professional 250 ðñïïñßæåôáé ãéá ôñéöáóéêÝò ðáñï÷Ýò 400V. Ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ìå ðáñï÷Ýò 50 Çz Þ 60 Çz.

-- 5 --

bh20d12y

6 ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ

ÃåíéêÝò ïäçãßåò áóöáëåßáò üóïí áöïñÜ ôï ÷åéñéóìü ôïõ åîïðëéóìïý õðÜñ÷ïõí óôç óåëßäá 3 . ÄéáâÜóôå ôéò ðñéí áñ÷ßóåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôïí åîïðëéóìü.

Ï äéáêüðôçò ëåéôïõñãßáò âñßóêåôáé óôï ðßóù ìÝñïò ôçò óõóêåõÞò Caddy Professional 250. Ç ëåõêÞ ëõ÷íßá óôï ìðñïóôéíü ìÝñïò áíÜâåé üôáí âñßóêåôáé óå ëåéôïõñãßá.

1.

2.

3.

4.

Êßôñéíç ëõ÷íßá Åëåã÷ïò ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò 4-250 Á ËåõêÞ ëõ÷íßá Õðïäï÷Þ ôçëå÷åéñéóôçñßïõ Ôï ñåýìá ñõèìßæåôáé ìå ôï êïìâßï ðïõ âñßóêåôáé óôï ìðñïóôéíü ìÝñïò.

bh11d001

Óçìáíôéêü!

×ñçóéìïðïéåßôå ìüíï ôï óõíïäåõôéêü êáëþäéï óõãêüëëçóçò êáé ôï êáëþäéï åðéóôñïöÞò, ìå äéáôïìÞ 35 mm2.

(Äåßôå ôïí êáôÜëïãï áíôáëëáêôéêþí ãéá ôïí áñéèìü ðáñáããåëßáò)

6.1

Ðñïóôáóßá êáôÜ ôçò õðåñèÝñìáíóçò

Ãéá íá ìçí áíçóõ÷åßôå ãéá õðåñöüñôéóç, ôï Caddy Ý÷åé ìßá èåñìéêÞ áðïêïðÞ ðïõ åíåñãïðïéåßôáé ðñïôïý ç èåñìïêñáóßá ãßíåé ðïëý õøçëÞ.

Ìðïñåßôå íá êáôáëÜâåôå üôáí Ý÷åé õðåñöïñôéóôåß ï áíïñèùôÞò åðåéäÞ áíÜâåé ç êßôñéíç ëõ÷íßá êáé ôüôå äåí åßíáé äõíáôü íá êÜíåôå óõãêïëëÞóåéò.

7 ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ

Óçìåßùóç!

¼ëåò ïé åããõÞóåéò ðïõ áíáëáìâÜíïíôáé áðü ôïí ðñïìçèåõôÞ ðáýïõí íá éó÷ýïõí åÜí ï ðåëÜôçò ï ßäéïò åðé÷åéñåß ïðïéáäÞðïôå åñãáóßá óôï ðñïúüí êáôÜ ôï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá ôçò åããýçóçò ãéá íá åðéóêåõÜóåé ïðïéáäÞðïôå óöÜëìáôá.

7.1

¸ëåã÷ïò êáé êáèáñéóìüò

ÊáíïíéêÜ áñêåß ôï íá öõóÞîåôå ôç ðçãÞ ñåýìáôïò ìå îçñü áÝñá ÷áìçëÞò ðßåóçò, êáèþò êáé íá êáèáñßóåôå ôï ößëôñï óôç ðñüóïøç ìå ôáêôéêÜ äéáóôÞìáôá.

Áí ç ðçãÞ ñåýìáôïò âñßóêåôáé óå ðåñéâÜëëïí ìå óêüíç èá ðñÝðåé íá ôçí êáèáñßæåôå ðéï óõ÷íÜ.

-- 6 --

bh20d12y

8 ÁÍÁÆÇÔÇÓÇ ÓÖÁËÌÁÔÙÍ

Ôýðïò óöÜëìáôïò

Ç ðçãÞ ñåýìáôïò äåí äßíåé ôüîï çëåêôñïóõãêüëëçóçò .

Ç ðçãÞ ñåýìáôïò óôáìáôÜ êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò çëåêôñïóõãêüëëçóçò .

Ç ðñïóôáóßá êáôÜ ôçò õðåñèÝñìáíóçò åíåñãïðïéåßôáé ðïëý óõ÷íÜ .

S S S S S S S ÊáêÞ ðïéüôçôá çëåêôñïóõãêüëëçóçò S S S

Äéüñèùóç

ÅëÝãîôå üôé ï äéáêüðôçò åßíáé áíáììÝíïò.

ÅëÝãîôå üôé ôá êáëþäéá óõãêüëëçóçò êáé åðéóôñïöÞò åßíáé óùóôÜ óõíäåäåìÝíá.

ÅëÝãîôå üôé Ý÷åôå ñõèìßóåé ôç óùóôÞ ôéìÞ ñåýìáôïò.

ÅëÝîãôå þóôå íá ìçí Ý÷åé åíåñãïðïéçèåß ç ðñïóôáóßá êáôÜ ôçò õðåñèÝñìáíóçò (ðïñôïêáëëß åíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá óôç ðñüóïøç ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò) ÅëÝãîôå ìçí ôõ÷üí Ý÷åé ðÝóåé ç áóöÜëåéá ôïõ äéêôýïõ.

ÅëÝãîôå þóôå ôï ößëôñï íá ìçí åßíáé ãåìÜôï.

ÅëÝãîôå þóôå íá ìçí õðåñâáßíåôå ôéò ôéìÝò ñåýìáôïò ôçò ðçãÞò çëåêôñïóýãêüëëçóçò (õðåñöüñôùóç ôçò ðçãÞò çëåêôñïóõãêüëëçóçò) ÅëÝãîôå þóôå ôá êáëþäéá çëåêôñïóõãêüëëçóçò êáé åðéóôñïöÞò íá åßíáé óùóôÜ óõíäåäåìÝíá.

ÅëÝãîôå þóôå íá Ý÷åôå ñõèìßóåé ôç óùóôÞ ôéìÞ ñåýìáôïò.

Âåâáéùèåßôå¯üôé¯ôá¯çëåêôñäéᯠäåí¯ðáñïõóéÜæïõí¯êÜðïéï¯ðñüâëçìá .

9 ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ

ÁíôáëëáêôéêÜ ìðïñïýí íá ðáñáããÝëëïíôáé ìÝóù ôïõ ðëçóéÝóôåñïõ ó’ åóÜò áíôéðñïóþðïõ ôçò ESAB, âëÝðå ôçí ôåëåõôáßá óåëßäá áõôÞò ôçò äçìïóßåõóçò.

bh20d12y

-- 7 --

Ó÷Þì

á óýíäåóçò

Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ

bh20e11a

-- 8 - Edition 041101

Caddy Professional 250

Áñéèìüò ðáñáããåëßáò

ÁÑÉÈÌ¼Ò ÐÁÑÁÃÃÅË¿ÁÒ Ordering no.

Denomination

0457 516 880 Welding power source 0457 552 990 Spare parts list

Type

Caddy Professional 250 Caddy Professional 250 bh20o11a

-- 9 - Edition 041101

Caddy Professional 250

Ðßíáêáò áíôáëëáêôéêþí ìåñþí

ÐÉíáÊÁÓ áíôáëëáêôéêÙí ìåñÙí Item

1 2

Qty

1 2

Ordering no.

0468 462 001 Filter 0467 796 001 Grille

Denomination

bh20s11a

-- 10 - Edition 041101

Caddy Professional 250

Aîåóïõáñ

ÁÎÅÓÏÕÁÑ Remote control MMA 1

MMA and TIG: current (10 m cable) . . . . . . . . .

0349 501 024

Remote control unit AT1

MMA and TIG: current . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0459 491 896

Remote control unit AT1 CF

. . . . . . . . . . . . . . .

MMA and TIG: rough and fine setting of current.

0459 491 897

Remote cable 12 pole -- 8 pole

5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0459 552 880 0459 552 881 0459 552 882 0459 552 883

TIG--torch

HW--20ARV, 3,8 m. For max 140 A . . . . . . . . . . . 0588 000 714 bh20a11a

-- 11 - Edition 041101

ESAB subsidiaries and representative offices

Europe AUSTRIA

ESAB Ges.m.b.H

Vienna--Liesing Tel: +43 1 888 25 11 Fax: +43 1 888 25 11 85

BELGIUM

S.A. ESAB N.V.

Brussels Tel: +32 2 745 11 00 Fax: +32 2 726 80 05

THE CZECH REPUBLIC

ESAB VAMBERK s.r.o.

Prague Tel: +420 2 819 40 885 Fax: +420 2 819 40 120

DENMARK

Aktieselskabet ESAB Copenhagen--Valby Tel: +45 36 30 01 11 Fax: +45 36 30 40 03

FINLAND

ESAB Oy Helsinki Tel: +358 9 547 761 Fax: +358 9 547 77 71

FRANCE

ESAB France S.A.

Cergy Pontoise Tel: +33 1 30 75 55 00 Fax: +33 1 30 75 55 24

GERMANY

ESAB GmbH Solingen Tel: +49 212 298 0 Fax: +49 212 298 204

GREAT BRITAIN

ESAB Group (UK) Ltd Waltham Cross Tel: +44 1992 76 85 15 Fax: +44 1992 71 58 03 ESAB Automation Ltd Andover Tel: +44 1264 33 22 33 Fax: +44 1264 33 20 74

HUNGARY

ESAB Kft Budapest Tel: +36 1 20 44 182 Fax: +36 1 20 44 186

ITALY

ESAB Saldatura S.p.A.

Mesero (Mi) Tel: +39 02 97 96 81 Fax: +39 02 97 28 91 81

THE NETHERLANDS

ESAB Nederland B.V.

Utrecht Tel: +31 30 248 59 22 Fax: +31 30 248 52 60

NORWAY

AS ESAB Larvik Tel: +47 33 12 10 00 Fax: +47 33 11 52 03

POLAND

ESAB Sp.z.o.o

Warszaw Tel: +48 22 813 99 63 Fax: +48 22 813 98 81

PORTUGAL

ESAB Lda Lisbon Tel: +351 1 837 1527 Fax: +351 1 859 1277

SLOVAKIA

ESAB Slovakia s.r.o.

Bratislava Tel: +421 7 44 88 24 26 Fax: +421 7 44 88 87 41

SPAIN

ESAB Ibérica S.A.

Alcobendas (Madrid) Tel: +34 91 623 11 00 Fax: +34 91 661 51 83

SWEDEN

ESAB Sverige AB Gothenburg Tel: +46 31 50 95 00 Fax: +46 31 50 92 22 ESAB International AB Gothenburg Tel: +46 31 50 90 00 Fax: +46 31 50 93 60

SWITZERLAND

ESAB AG Dietikon Tel: +41 1 741 25 25 Fax: +41 1 740 30 55

North and South America ARGENTINA

CONARCO Buenos Aires Tel: +54 11 4 753 4039 Fax: +54 11 4 753 6313

BRAZIL

ESAB S.A.

Contagem--MG Tel: +55 31 3369 4333 Fax: +55 31 3369 4440

CANADA

ESAB Group Canada Inc.

Missisauga, Ontario Tel: +1 905 670 02 20 Fax: +1 905 670 48 79

MEXICO

ESAB Mexico S.A.

Monterrey Tel: +52 8 350 5959 Fax: +52 8 350 7554

USA

ESAB Welding & Cutting Products Florence, SC Tel: +1 843 669 44 11 Fax: +1 843 664 44 58

Asia/Pacific CHINA

Shanghai ESAB A/P Shanghai Tel: +86 21 6539 7124 Fax: +86 21 6543 6622

INDIA

ESAB India Ltd Calcutta Tel: +91 33 478 45 17 Fax: +91 33 468 18 80

INDONESIA

P.T. Esabindo Pratama Jakarta Tel: +62 21 460 01 88 Fax: +62 21 461 29 29

MALAYSIA

ESAB (Malaysia) Snd Bhd Selangor Tel: +60 3 703 36 15 Fax: +60 3 703 35 52

SINGAPORE

ESAB Singapore Pte Ltd Singapore Tel: +65 861 43 22 Fax: +65 861 31 95 ESAB Asia/Pacific Pte Ltd Singapore Tel: +65 861 74 42 Fax: +65 863 08 39

SOUTH KOREA

ESAB SeAH Corporation Kyung--Nam Tel: +82 551 289 81 11 Fax: +82 551 289 88 63

UNITED ARAB EMIRATES

ESAB Middle East Dubai Tel: +971 4 338 88 29 Fax: +971 4 338 87 29

ESAB AB SE--695 81 LAXÅ SWEDEN Phone +46 584 81 000 www.esab.com

Representative offices BULGARIA

ESAB Representative Office Sofia Tel/Fax: +359 2 974 42 88

EGYPT

ESAB Egypt Dokki--Cairo Tel: +20 2 390 96 69 Fax: +20 2 393 32 13

ROMANIA

ESAB Representative Office Bucharest Tel/Fax: +40 1 322 36 74

RUSSIA--CIS

ESAB Representative Office Moscow Tel: +7 095 937 98 20 Fax: +7 095 937 95 80 ESAB Representative Office St Petersburg Tel: +7 812 325 43 62 Fax: +7 812 325 66 85

Distributors

For addresses and phone numbers to our distributors in other countries, please visit our home page

www.esab.com

031021

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement