ESAB | LHN 250 | Instruction manual | ESAB LHN 250 Användarmanual

ESAB LHN 250 Användarmanual
SE
Caddy Professional 250
Bruksanvisning
0457 552 201 SE 041101
Valid for serial no. 417--xxx--xxxx
1
2
3
4
DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SÄKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTRODUKTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISKA DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
4
4
4.1 Utrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Användningsområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
5
5 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5.1 Placering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Anslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
6 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6.1 Överhettningsskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7 UNDERHÅLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7.1 Rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
8 FELSÖKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
9 RESERVDELSBESTÄLLNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
BESTÄLLNINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
RESERVDELSFÖRTECKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
TILLBEHÖR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
TOCs
-- 2 --
SE
1
DIREKTIV
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
ESAB Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sverige, försäkrar under eget ansvar att svetsströmkälla
Caddy Professional 250 från serienummer 417 är i överensstämmelse med standard IEC/EN
60974--1 enligt villkoren i direktiv (73/23/EEG) med tillägg (93/68/EEG) och standard EN 50199 enligt
villkoren i direktiv (89/336/EEG) med tillägg (93/68/EEG).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2004--04--19
Henry Selenius
Vice President
ESAB Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
SÄKERHET
VARNING
BÅGSVETS OCH SKÄRNING KAN VARA SKADLIG FÖR DIG SJÄLV OCH ANDRA.VAR DÄRFÖR
FÖRSIKTIG NÄR DU SVETSAR. FÖLJ DIN ARBETSGIVARES SÄKERHETSFÖRESKRIFTER SOM
SKALL VARA BASERADE PÅ TILLVERKARENS VARNINGSTEXT.
ELEKTRISK CHOCK -- Kan döda
S
Installera och jorda svetsutrustningen enligt tillämplig standard.
S
Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt skyddsutrustning.
S
Isolera dig själv från jord och arbetsstycke.
S
Ombesörj att din arbetsställning är säker.
RÖK OCH GAS -- Kan vara farlig för din hälsa
S
Håll ansiktet borta från svetsröken.
S
Ventilera och sug ut svetsrök och gas från ditt och andras arbetsområde.
LJUSBÅGEN -- Kan skada ögonen och bränna huden
S
Skydda ögonen och kroppen. Använd lämplig svetshjälm med filterinsats och bär skyddskläder.
S
Skydda kringstående med lämpliga skyddsskärmar eller förhängen.
BRANDFARA
S
Gnistor (”svetsloppor”) kan orsaka brand. Se därför till att brännbara föremål inte finns i svetsplatsens närhet.
BULLER -- Starka ljud kan skada hörseln
S
Skydda öronen. Använd öronproppar eller andra hörselskydd.
S
Varna personer i närheten för riskerna
VID FEL -- Kontakta fackman
LÄS OCH FÖRSTÅ BRUKSANVISNINGEN FÖRE INSTALLATION OCH ANVÄNDNING
SKYDDA DIG SJÄLV OCH ANDRA!
Denna produkt är endast avsedd för bågsvetsning.
bh20d12s
-- 3 --
SE
3
INTRODUKTION
Caddy Professional 250 är en transistorstyrd svetsströmkälla avsedd för svetsning
med belagda elektroder samt för TIG--svetsning (skraptändning). Avancerad
elektronik ger bl a snabb styrning, låg energiförbrukning och utmärktra
svetsningsegenskaper.
Omriktartekniken har bidragit till låg vikt och små dimensioner. Den mjuka långsmala
formen och den låga vikten gör den lätt att bära med sig. Remmen kan vara
ihopfälld, varvid den fungerar som ett bärhandtag. I utdraget läge kan Caddy
Professional 250 bäras med remmen över axeln.
4
TEKNISKA DATA
Belastningsförmåga:
vid 35% intermittens
vid 60% intermittens
vid 100% intermittens
Inställningsområde
Tomgångsspänning
Nätanslutning:
spänning
frekvens
säkring
nätkabel, area
Kapslingsklass
250 A/30 V
180 A/27 V
140 A/26 V
steglöst 4--250 A
50--80 V
400 V AC
50/60 Hz
16 A*
4x1,5 mm2**
IP 23
Användningsklass
Dimensioner L x B x H
Vikt
472x142x256
11 kg
*Vid svetsning med max 100 A erfordras bara 10 A trög säkring.
**Nätkabelarea enligt svenska föreskrifter.
Intermittensfaktor
Intermittensfaktorn anger den tid i procent av en tiominutersperiod, som man kan svetsa med en
viss belastning.
Kapslingsklass
IP--koden anger kapslingsklass, dvs graden av skydd mot inträngning av fasta föremål och vatten.
Apparat märkt IP 23 är avsedd för inom-- och utomhusbruk.
Användningsklass
Symbolen
innebär att svetsströmkällan är konstruerad för användning i utrymmen med
förhöjd elektrisk fara.
4.1
Utrustning
Caddy Professional 250 har fjärrdonsuttag som automatiskt kopplas in när ett
fjärrdon ansluts.
OBS! att kontaktstift L och M måste vara byglade i fjärrdonets anslutningskabel för
att erhålla automatisk omkoppling.
Omriktaren levereras med 3 m nätanslutningskabel.
Caddy Professional 250 levereras med 5 m långa svets-- och återledarkablar. Dessa
är monterade på kabelkopplingar för snabb polaritetsväxling.
Serienumret är instämplat på märkskylten.
bh20d12s
-- 4 --
SE
4.2
Användningsområde
Caddy Professional 250 lämnar likström och man kan svetsa de flesta olegerade och
legerade ståltyper, rostfritt och gjutjärn.
Med Caddy Professional 250 kan man svetsa med belagda elektroder från ∅ 1,6
mm till ∅ 5 mm.
TIG--svetsning
TIG--svetsning är speciellt användbar där höga kvalitetskrav ställs samt vid
tunnplåtssvetsning.
För att kunna TIG--svetsa måste Caddy Professional 250 utrustas med en
TIG--brännare med gasventil, en argongastub, en argongasregulator,
volframelektrod och vid behov lämplig tillsatsmaterial.
Lämpligast är att använda skraptändning, dvs man skrapar med en nätt strykning av
volframelektroden mot arbetsstycket för att få en båge.
5
INSTALLATION
Installationen skall utföras av behörig person.
VARNING!
Denna produkt är avsedd för industriell användning. I hem-- och kontorsmiljö kan denna produkt
orsaka radiostörningar. Det är användarens ansvar att vidta lämpliga åtgärder.
5.1
Placering
Placera maskinen så att kylluftens in-- och utlopp förblir fria.
5.2
Anslutning
För att utnyttja Caddy Professional 250 fullt ut används avsäkring med 16 A trög
säkring.
Caddy Professional 250 har nätspänningskompensering vilket innebär att en ¦10%
variation på nätet endast medför ¦0,2% på svetsspänningen.
Caddy Professional 250 finns i 400 V, 3--fas, spänningsutförande. Den kan användas
för 50 Hz eller 60 Hz.
6
DRIFT
Allmänna säkerhetsföreskrifter för handhavande av denna utrustning finns på
sidan 3. Läs dessa innan du använder utrustningen.
bh20d12s
-- 5 --
SE
Strömbrytaren på Caddy Professional 250 är placerad på
baksidan. Vid tillslag lyser den vita lampan på framsidan.
1. Gul lampa
2. Svetsströminställning 4--250 A
3. Vit lampa
4. Fjärrdonsuttag
Ströminställning utföres med ratten på framsidan.
Viktigt!
Använd endast medföljande svets-- och återledarkablar med
area 35 mm@. (beställningsnummer se reservdelslistan).
bh11d001
6.1
Överhettningsskydd
För att du skall slippa tänka på risken för överbelastning, finns en termovakt som
löser ut innan temperaturen blir för hög. Du märker att likriktaren är överbelastad
genom att det inte går att svetsa och genom att den gula lampan tänds.
7
UNDERHÅLL
OBS!
Samtliga garantiåtaganden från leverantören upphör att gälla om kunden själv under
garantitiden gör ingrepp i produkten för att åtgärda eventuella fel.
7.1
Rengöring
I normala fall räcker det att blåsa ren svetsströmkällan med torr tryckluft under
reducerat tryck, samt att rengöra filtret i fronten regelbundet.
Är svetsströmkällan uppställd i dammig och smutsig miljö bör renblåsning ske oftare.
8
FELSÖKNING
Typ av fel
Åtgärd
Svetsströmkällan ger
ingen ljusbåge.
S
S
S
Kontrollera om nätomkopplaren är tillslagen.
Kontrollera om svets-- och återledarkablarna är korrekt anslutna.
Kontrollera om rätt strömstyrka är inställd.
Svetsströmmen bryts
under pågående svetsning.
S
Kontrollera om termovakten har löst ut (orange indikeringslampa på
svetsströmkällans front).
Kontrollera om nätsäkringen har gått sönder.
Termovakten löser ofta
ut.
S
S
S
Undermåligt svetsresul- S
tat.
S
S
9
Kontrollera om dammfiltret är igensatt.
Kontrollera om svetsströmkällans märkdata överskrids
(överbelastning av svetsströmkällan).
Kontrollera om svets-- och återledarkablarna är korrekt anslutna.
Kontrollera om rätt strömstyrka är inställd.
Kontrollera att det inte är felaktiga elektroder.
RESERVDELSBESTÄLLNING
Reservdelar beställs genom närmaste ESAB--representant, se sista sidan på denna
publikation.
bh20d12s
-- 6 --
Schema
bh20e11a
-- 7 --
Edition 041101
Caddy Professional 250
Beställningsnummer
Ordering no.
Denomination
Type
0457 516 880 Welding power source
Caddy Professional 250
0457 552 990 Spare parts list
Caddy Professional 250
bh20o11a
-- 8 --
Edition 041101
Caddy Professional 250
Reservdelsförteckning
Item
Qty
Ordering no.
1
1
0468 462 001
Filter
2
2
0467 796 001
Grille
bh20s11a
Denomination
-- 9 --
Edition 041101
Caddy Professional 250
Tillbehör
Remote control MMA 1 (10 m cable) . . . . . . . . . 0349 501 024
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 491 896
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 CF . . . . . . . . . . . . . . . 0459 491 897
MMA and TIG: rough and fine setting of current.
Remote cable 12 pole -- 8 pole
5m .......................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 552 880
0459 552 881
0459 552 882
0459 552 883
TIG--torch
HW--20ARV, 3,8 m. For max 140 A . . . . . . . . . . . 0588 000 714
bh20a11a
-- 10 --
Edition 041101
page
-- 11 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 726 80 05
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 204
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 248 59 22
Fax: +31 30 248 52 60
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.z.o.o
Warszaw
Tel: +48 22 813 99 63
Fax: +48 22 813 98 81
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 1 837 1527
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 623 11 00
Fax: +34 91 661 51 83
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 6539 7124
Fax: +86 21 6543 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. Esabindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 01 88
Fax: +62 21 461 29 29
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 703 36 15
Fax: +60 3 703 35 52
SINGAPORE
ESAB Singapore Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 43 22
Fax: +65 861 31 95
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 74 42
Fax: +65 863 08 39
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyung--Nam
Tel: +82 551 289 81 11
Fax: +82 551 289 88 63
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East
Dubai
Tel: +971 4 338 88 29
Fax: +971 4 338 87 29
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 3369 4333
Fax: +55 31 3369 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 44 58
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
031021
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising