ESAB | LTN 160 | Instruction manual | ESAB LTN 160 Brugermanual

ESAB LTN 160 Brugermanual
NO
Aristotig 160
Aristotig 200
LTN 160, LTN 200
Bruksanvisning
0468 290 101 NO 041101
Valid for serial no. 011--xxx--xxxx
1
2
3
4
5
DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SIKKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INNLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
4
5
6
5.1 Løfteanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
6.1
6.2
6.3
6.4
Betjeningspanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ØVRIGE FUNKSJONER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liftarc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Feilkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
10
11
11
7 VEDLIKEHOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 RESERVEDELSBESTILLING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKJEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTILLINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESERVEDELSLISTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILBEHØR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
13
15
16
17
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
TOCn
-- 2 --
NO
1
DIREKTIV
FORSIKRING OM SAMSVAR
Esab Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Sverige, forsikrer på eget ansvar at
sveisestrømkilde LTN 160/200 fra serienummer 628 er i overensstemmelse med
standard EN 60974--1 i følge vilkårene i direktiv (73/23/EF) med tillegg (93/68/EF) og
standard EN 50199 i følge vilkårene i direktiv (89/336/EF) med tillegg (93/68/EF).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 1995--09--14
Paul Karlsson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 12336
SIKKERHET
ADVARSEL
BUESVEISING OG BRENNING KAN MEDFØRE FARE FOR SKADE PÅ DEG SELV OG ANDRE.
VÆR DERFOR FORSIKTIG UNDER SVEISING. FØLG SIKKERHETSFORSKRIFTENE FRA ARBEIDSGIVEREN, SOM SKAL VÆRE BASERT PÅ PRODUSENTENS ADVARSLER.
ELEKTRISK STØT -- Kan være dødelig
S
Sveiseutstyret må installeres og jordes i henhold til aktuelle standarder.
S
Berør ikke strømførende deler eller elektroder med bare hender eller med vått verneutstyr.
S
Isoler deg selv fra jord og fra arbeidsstykket.
S
Sørg for at din arbeidsstilling er sikker.
RØYK OG GASS -- Kan være helsefarlig
S
Hold ansiktet borte fra sveiserøyken.
S
Ventiler og sørg for avsug av sveiserøyk og --gass fra ditt eget og andres arbeidsområde.
LYSSTRÅLER -- Kan skade øynene og brenne huden
S
Beskytt øynene og kroppen. Bruk egnet sveisehjelm med filterinnsats, og bruk verneklær.
S
Beskytt omkringstående personer med egnede verneskjermer eller forheng.
BRANNFARE
S
Gnister kan føre til brann. Påse derfor at det ikke finnes brennbare gjenstander
inærheten av sveiseplassen.
STØY -- Overdreven støy kan skade hørselen
S
Beskytt ørene. Bruk øreklokker eller annen form for hørselvern.
S
Advar de som oppholder seg i nærheten om faren.
VED FEIL -- Ta kontakt med fagmann.
LES OG FORSTÅ BRUKSANVISNINGEN FØR UTSTYRET INSTALLERES OG BRUKES
TA VARE PÅ DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET!
ESAB kan skaffe nødvendig sveisebeskyttelse og annet tilbehør.
ADVARSEL!
Strømkilden må ikke brukes til å tine frosne rør.
bt07d19n
-- 3 --
NO
ADVARSEL!
Les og forstå bruksanvisningen før utstyret installeres og
brukes.
Dette produkt er kun beregnet for buesveising.
3
INNLEDNING
Aristotig 160 og Aristotig 200 er to likerettere bygd på inverteringsteknikken
beregnet på TIG -- sveising og sveising med dekkede elektroder. Maskinene kalles
også LTN 160 og LTN 200. Inverteringsteknikken bidrar til lavt energiforbruk, lav vekt
og små dimensjoner. Avansert elektronikk med mikrodatautstyr gir bl.a. rask
justering og sveiseegenskaper i toppklassen.
Aristotig er utstyrt med ARC PLUS, en ny type justering som ved MMA--sveising gir
en mer intensiv, mer konsentrert og jevnere lysbue.
Den tar seg raskere opp igjen etter dråpekortslutning, noe som reduserer risikoen for
at elektroden blir sittende fast. Maskinen er dessuten utstyrt med Arc Force, noe
som betyr at strømkildens dynamikk kan justeres, mykere eller hardere avhengig av
elektrodetype og etter ønske. ARC PLUS--regulatorens gode egenskaper gjør
imidlertid at det kun i unntakstilfeller er nødvendig å endre Arc Force--innstillingen.
Ved dråpesveising med rustfrie elektroder kan en spesiell funksjon på maskinen
aktiveres som letter sveisingen.
Aristotig 160/200 fås i to utførelser, én med sentraltilkopling og én med
OKC--tilkopling for TIG--pistol.
Aristotig 160/200 leveres komplett med 5 meter nettkabel, 5 meter returledning, 1
stk. kabelkopling, gasslange og slangeklemmer. Til maskiner med sentraltilkopling
følger det også med en beskyttelsesbøyle for å beskytte koplingene mot slag.
Som tilbehør finnes det en bærebøyle som kan monteres påmaskinen til å vikle opp
kabler på og for å beskytte betjeningspanelet. Det følger også med to forskjellige
vogner for transport sammen med gassflaske.
ESAB’s tilbehør for produktet finner du på side 17.
bt07d19n
-- 4 --
NO
4
TEKNISKE DATA
Tillatt belastning ved
35 % intermittens, TIG
35 % intermittens, MMA
60 % intermittens
100 % intermittens
Justeringsområde, TIG
Justeringsområde, MMA
Slope up
Slope down
Gassens forstrømningstid
Gassens etterstrømningstid
Pulstid
Pausetid
Tomgangsspenning
Tomgangseffekt
Aktiv effekt, P,
ved maks. strøm MMA
Tilsynelatende effekt, S,
ved maks. strøm MMA
Effektfaktor, ved maks. strøm MMA
Nytteeffekt, ved maks. strøm MMA
Sikring, treg
Nettkabel, tverrsnitt
Dimensjon lxbxh
Vekt
Brukerklasse
Beskyttelsesklasse
LTN 160
LTN 200
160 A/16 V
140 A/26 V
110 A/24 V
80 A/23 V
3--160 A
4--140 A
0--10 s
0--10 s
0--25 s
0--25 s
0,02--5,0 s
(0,001--5,0 s)
0,02--5,0 s
(0,001--5,0 s)
70 V
30 W
200 A/18 V
200 A/28 V
150 A/26 V
115 A/25 V
3--200 A
4--200 A
0--10 s
0--10 s
0--25 s
0--25 s
0,02--5,0 s
(0,001--5,0 s)
0,02--5,0 s
(0,001--5,0 s)
70 V
50 W
4,8 kW
7,2 kW
6,9 kVa
0,69
0,75
16 A
3x2,5 mm2
515x285x415 mm
23 kg
11,7 kVa
0,63
0,78
10 A
4x1,5 mm2
515x285x415 mm
23 kg
IP 23
IP 23
Sveisestrømkilderna oppfyller standarden IEC 974--1
Tverrsnittet for nettkabler er i overensstemmelse med svenske forskrifter.
Intermittensfaktor
Intermittensfaktoren angir den prosentvise tiden av en timinuttersperiode som man kan sveise
med en viss belastning.
Bruksklasse
Symbolet
innebærer at sveisestrømkilden er konstruert for bruk på steder hvor det er større
elektrisk fare.
Beskyttelseklasse
IP--koden angir beskyttelsesklasse, d.v.s. graden av beskyttelse mot inntrengning av faste gjenstander og vann. Apparater merket med IP 23 er beregnet både for bruk innendørs og utendørs.
bt07d19n
-- 5 --
NO
5
INSTALLERING
Installasjonen skal foretas av kvalifisert person.
ADVARSEL
Dette produktet er tiltenkt industriell bruk. I hjemmemiljøer kan dette produktet forårsake radiostøy.
Det er brukerens ansvar å ta de nødvendige forholdsregler.
LTN 160
LTN 200
Nettspenning
Nettfrekvens
230 V ¦10 %, 1--fas
50--60 Hz
400 V ¦10 % , 3--fas
50--60 Hz
Sikring, treg
16 A*)
10 A
mm2
Nettkabel, tverrsnitt
3x2,5
Sveisekabel, tverrsnitt
25 mm2
4x1,5 mm2
25 mm2
*) Ved sveising med maks. 100 A er det tilstrekkelig med en 10 A treg sikring.
Aristotig 160/200 har nettspenningskompensering, noe som innebærer at ¦10 %
variasjon i nettspenningen bare medfører ¦0,2 % variasjon i sveisespenningen.
For å redusere spenningsfallet ved bruk av lang nettkabel kan det være passende å
velge en kabel med større tverrsnitt.
1.
2.
3.
4.
Plasser utstyret på egnet sted og kontroller at likeretteren ikke er tildekket eller
plassert slik at det hindrer kjøling.
Kontroller at maskinen koples til riktig nettspenning.
Jording må bare skje i overensstemmelse med gjeldende forskrifter.
Kopl til dekkgass.
Kopl TIG--pistol og returledning eller koplinger for MMA--sveising.
Maskinen er nå klar for sveising.
5.1
bt07d19n
Løfteanvisning
-- 6 --
NO
6
DRIFT
Generelle sikkerhetsbestemmelser for betjening av dette utstyret finnes på side 3. Les disse før utstyret tas i bruk.
10
11
12
7
bt07d001
1.
Nettstrømbryter
9.
Gassnippel (tilkopling av gassflaske)
2.
Gul varsellampe
10. Tilkopling av TIG--brenner
3.
Hvit varsellampe
4.
Display
12. Tilkopling av returledning ved
TIG--sveising
TIG
i i
5.
Innstillingshjul
6.
Knapper
7.
Tilkopling av fjernenhet
8.
Støvfilter
11 og 12 blir benytted for tilkopling av sveise-- og
t l d i ved
d MMA -- sveising
i i
returledning
Når nettstrømbryteren er slått på, lyser den hvite varsellampen på fronten.
For at du skal slippe å tenke på faren for overbelastning, er det innebygd en
termosikring som løser ut hvis temperaturen blir for høy.
Når dette skjer blir sveisestrømmen brutt og den gule varsellampen blir tent.
Dessuten blir feilkoden ”E13” vist på displayet. Når temperaturen synker,
tilbakestilles termosikringen automatisk.
bt07d19n
-- 7 --
NO
6.1
Betjeningspanel
På fronten finnes det et betjeningspanel for valg av funksjoner og innstilling av
parametere. Dette består av display, innstillingshjul, lysdioder og knapper.
Ved hjelp av knappene kan man forflytte sig mellom de ulike funksjonene. Hvilken
funksjon som er valgt blir vist ved at den aktuelle lysdioden blir tent.
Man stiller inn én rad om gangen. Hvilken rad som er aktuell blir vist med rød
lysdiode. Forflytning mellom radene skjer med de røde piltastene.
Forflytning innen hver rad skjer med de grønne piltastene.
Alle innstillingene blir gjort med innstillingshjulet. Lysdiodene til høyre for displayet
viser hvilken enhet (ampere/volt/sekund) som er aktuell. På de radene der det bare
velges funksjon, blir ”------” vist på displayet.
Beskrivelse av funksjonene:
S
S
S
S
Rad 1
Rad 2
Rad 3
Rad 4
S
Rad 5
S
S
Rad 6
Rad 7
bt07d002
Rad 1
TIG-- sveising eller MMA-- sveising
Hvis MMA--sveising blir valgt, stilles strømmen inn her og rad 2--5
hoppes over.
Rad 2
TIG/HF-- tenning eller TIG/Liftarc--tenning
Du finner en beskrivelse av Liftarc--tenningen på side NO TAG.
Rad 3
Kontinuerlig strøm eller pulsstrøm O O - O
Rad 4
2-- takt eller 4-- takt
2--takt innebærer at lysbuen tennes når pistolavtrekkeren trykkes inn
og slokkes når avtrekkeren slippes.
4--takt innebærer at når pistolavtrekkeren trykkes inn ”1” starter
maskinen på beredskapsstrøm og går opp til innstilt verdi når
avtrekkeren slippes ”2”. Når avtrekkeren igjen trykkes inn ”3” går
maskinen ned til beredskapsstrøm. Lysbuen blir brutt når avtrekkeren
deretter slippes ”4”.
bt07d003
bt07d19n
-- 8 --
NO
Rad 5
Innstilling av parametere
1. Gassens forstrømningstid
2. Slope up
3. Pulsstrøm alt. kontinuerlig strøm
4. Pulstid
5. Pausestrøm
6. Pausetid
7. Slope down
8. Gassens etterstrømningstid
0--25 s
0--10 s
3--160 A alt. 3--200 A
0,02--5,0 s (0,001--5,0 s)
3--160 A alt. 3--200 A
0,02--5,0 s (0,001--5,0 s)
0--10 s
0--25 s
Rad 6
Måleinstrument
Viser sveisestrøm eller buespenning mens sveising pågår.
Måleinstrumentet har en funksjon som låser måleverdien når
sveisingen avsluttes.
Rad 7
Sveisedataminne O O 1 O 2 O1-- 2 O
A
4 ulike sveisedataoppsett kan lagres i maskinens minne fordelt på 2
stk. i TIG--stilling og 2 stk. i MMA--stilling.
Følgende kan lagres:
TIG:
Valgt alternativ på rad 3 (kontinuerlig eller pulsert strøm) Alle
innstillinger på rad 5.
MMA: Sveisestrøm
Man bytter sveisedataminne med de grønne piltastene.
Bytte kan også skje ved å trykke raskt påpistolavtrekkeren, uansett
om sveising pågår eller ikke.
For å aktivere muligheten for hopp mellom programmene, måbegge
de grønne piltastene
trykkes inn samtidig.
Når hoppfunksjonen er aktivert lyser en varsellampe. O 1-- 2
Hvis 4--takt er valgt, vil et raskt knappetrykk bytte sveisedataminne.
Det samme gjelder for 2--takt hvis sveising ikke pågår. Under sveising
med 2--takt slipper man avtrekkeren et lite øyeblikk for å bytte
sveisedata.
Aristotig har batteri--backup slik at innstillingene fortsatt er der selv om
maskinen blir slått av eller koplet fra nettet.
bt07d19n
-- 9 --
NO
6.2
ØVRIGE FUNKSJONER
Dråpesveising (MMA)
Dråpesveising kan benyttes ved sveising med rustfrie elektroder
Teknikken innebærer at lysbuen vekselvis tennes og slokkes for å få bedre kontroll
over varmetilførselen. Elektroden trenger bare å løftes litt for at lysbuen skal slokkes.
Maskinen må stå i posisjon for innstilling av strøm når funksjonen aktiveres. Trykk på
begge de grønne piltastene samtidig
i 2 sekunder og symbolet ”--_--” indikerer
at funksjonen er aktivert.
Denne innstillingen blir stående selv om maskinen blir slått av. Å tilbakestille
maskinen for vanlig sveising foregår påsamme måte og ”------” blir vist på displayet.
Arc Force (MMA)
Arc Force--innstillingen endrer maskinens dynamikk. Man kan fåen mykere/hardere
lysbue. Maskinen må stå i posisjon for innstilling av strøm når funksjonen aktiveres
og begge de røde piltastene
trykkes inn samtidig i 2 sekunder. Displayet viser
da verdier mellom 0 og 100. Høyere verdi gir en hardere lysbue.
Trykk på en av knappene og strømkilden går tilbake til normal innstilling.
Den innstilte Arc Force--verdien blir stående.
Forskjellige Arc Force--innstillinger kan lagres i maskinens to sveisedataminner.
Pulstid/Pausetid (TIG)
Normalt er justeringsområdet for disse parameterene 0,02--5,0 s. Ved å trykke på
begge de grønne piltastene
samtidig i 2 sekunder kan man stille inn tider ned
til 0,001 s. Dette økte justeringsområdet blir stående til man tilbakestiller maskinen
på samme måte. Ved aktivering måmaskinen stå i posisjon for innstilling av
pulstid/pausetid.
Legg merke til at tider kortere enn 0,250 s blir vist uten desimaltegn.
Fjernstyringsenhet
Via uttaket for fjernenhet på maskinen kan strømmen fjernjusteres for både TIG og
MMA.
Hvis pulsstrøm er valgt i TIG--posisjon, er det pulsstrømmen som fjernjusteres.
Innstilt verdi fra fjernstyringen blir vist på displayet ved at man finner den innstillingen
strømmen ville bli stilt inn på uten fjernstyring.
Omkopling til fjernstyringsinnstilling skjer automatisk når kontakten koples til. Dette
blir bekreftet ved at en lysdiode blir tent O
A.
(OBS! stift L og M må være festet til fjernstyringens tilkoplingskontakt for at
automatisk innkopling skal skje).
OBS! Ved bruk med FS002 må slope--up og slope--downtid stilles på 0 sek.
bt07d19n
-- 10 --
NO
6.3
Liftarc
Plasser pistolens elektrode
mot arbeidsstykket.
Trykk inn pistolavtrykkeren.
Hold pistolen litt skrå, løft,
og det dannes en lysbue.
Ved avslutning--slipp
pistolavtrykkeren.
6.4
Feilkoder
Aristotig 160/200 har innebygd feilovervåking. Hvis en feil skulle oppstå, blir en kode
vist på displayet.
Følgende feilkoder finnes:
E01
E02
E03
E04
E05
E06
E10
E11
E13
E14
Minnefeil, intern RAM
Minnefeil, ekstern RAM
Minnefeil, EPROM
Minnefeil, stikkprøvetest av RAM med batteri-- backup
Minnefeil, variabelverdier utenfor grenser i RAM med batteri--backup
Lav batterispenning
Feil matespenning 20 V
Feil matespenning --15 V
Høy temperatur, termosikringsbeskyttelse
Strømservofeil
Denne feilkoden blir vist hvis maskinen ikke klarer åholde den innstilte
strømmen, f.eks. ved ekstremt lav lysbue ved MMA--sveising. Feilkodenskal
forsvinne etter et par sekunders sveising under normale forhold.
Hvis noen av disse feilkodene vises hele tiden eller med jevne mellomrom, bør man
levere maskinen til et autorisert ESAB-- verksted for reparasjon.
bt07d19n
-- 11 --
NO
7
VEDLIKEHOLD
Regelmessig vedlikehold er viktig for pålitelig og sikker drift.
OBS!
Alle leverandørens garantiforpliktelser opphører å gjelde hvis kunden selv i løpet av
garantitiden foretar inngrep i produktet for å rette opp eventuelle feil.
Bare personer med relevante el--kunnskaper auktorisert personell får fjerne
beskyttelsesplater for: tilkoble, utføre service, vedlikehold og reparasjoner på
sveiseutstyr.
Aristotig 160/200 trenger normalt ikke vedlikehold. Vanligvis er det nok å blåse den
ren med trykkluft én gang i året, og rengjøre støvfilteret regelmessig.
Hvis den er plassert i støvete miljø, bør renblåsing og filterrengjøring skje oftere.
Demontering av filter.
bt07d109
8
RESERVEDELSBESTILLING
Reparasjon og elektrisk arbeid skal utføres av ESAB--autorisert servicepersonale.
Bruk kun originale ESAB reservedeler og slitedeler.
LTN 160 / LTN 200 er konstruert og utprøvet ifølg internasjonal og europeisk standard IEC/EN 60974--1 og EN 50199. Etter utført service eller reparasjon er det
utførende serviceinstans sitt ansvar å påse at produktet ikke avviker fra ovennevnte standard.
Reservedeler bestilles gjennom nærmeste ESAB--representant, se siste side i denne
publikasjonen.
bt07d19n
-- 12 --
Skjema
LTN 160
bt07e11a
-- 13 --
Edition 041101
LTN 200
bt07e11a
-- 14 --
Edition 041101
LTN 160, LTN 200
Bestillingsnummer
Ordering no.
Denomination
Type
Notes
0468 300 800 Welding power source
Aristotig 160
with central connector for TIG welding
0468 300 881 Welding power source
Aristotig 160
with OKC connector for TIG welding
0468 300 802 Welding power source
Aristotig 200
with central connector for TIG welding
0468 300 883 Welding power source
Aristotig 200
with OKC connector for TIG welding
0468 300 884 Welding power source
Aristotig 160
with OKC connector for TIG welding,
Only for Denmark
0468 290 990 Spare parts list
Aristotig 160,
Aristotig 200
bt07o11a
-- 15 --
Edition 041101
LTN 160, LTN 200
Reservedelsliste
Item
Qty
Ordering no.
1
2
0441 819 001
Screw
2
1
0468 275 001
Grill
3
1
0468 519 001
Filter
bt19s11a
Denomination
-- 16 --
Edition 041101
LTN 160, LTN 200
Tilbehør
Trolley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0468 530 880
for 5 l gas cylinder
Trolley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0456 804 880
for 10--50 l gas cylinder
Protective handle for connections . . 0458 311 001
bt07t003
bt19a11a
-- 17 --
Edition 041101
LTN 160, LTN 200
Top handle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0468 305 880
bt07t004
For LTN 200 & LTN 255
Cooling unit OCF 2L . . . . . . . . . . . . . . 0457 216 880
For LTN 160
Cooling unit OCF 2A . . . . . . . . . . . . . . 0457 216 883
Remote control MMA 1 (10 m cable) . 0349 501 024
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 . . . . . . . . . . . 0459 491 896
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 CF . . . . . . . 0459 491 897
MMA and TIG: rough and fine setting
of current.
bt19a11a
-- 18 --
Edition 041101
LTN 160, LTN 200
Remote cable 12 pole -- 8 pole
5m ...............................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 552 880
0459 552 881
0459 552 882
0459 552 883
Foot control FS002,
including cable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0349 090 886
MMA and TIG: current
LTN 255: Return cable, 35 mm2 (state the length when ordering) . . . . . . . . . . . . . . . 0262 613 602
LTN 160 & LTN 200: Return cable, 25 mm2 (state the length when ordering) . . . . . 0262 613 601
Return current clip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0367 558 880
Welding current cable and return current cable, complete for MMA welding:
LTN 255
LTN 160 & 200
Welding current cable, 5 metre
0468 539 882
0468 539 880
Return current cable, 5 metre
0468 539 883
0468 539 881
Information on TIG torches and remote control units can be found in separate brochures.
bt19a11a
-- 19 --
Edition 041101
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 726 80 05
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 204
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 248 59 22
Fax: +31 30 248 52 60
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.z.o.o
Warszaw
Tel: +48 22 813 99 63
Fax: +48 22 813 98 81
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 1 837 1527
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 623 11 00
Fax: +34 91 661 51 83
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 6539 7124
Fax: +86 21 6543 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. Esabindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 01 88
Fax: +62 21 461 29 29
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 703 36 15
Fax: +60 3 703 35 52
SINGAPORE
ESAB Singapore Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 43 22
Fax: +65 861 31 95
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 74 42
Fax: +65 863 08 39
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyung--Nam
Tel: +82 551 289 81 11
Fax: +82 551 289 88 63
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East
Dubai
Tel: +971 4 338 88 29
Fax: +971 4 338 87 29
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 3369 4333
Fax: +55 31 3369 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 44 58
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
031021
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising