ESAB | LTR 200 | Instruction manual | ESAB LTR 200 Brugermanual

ESAB LTR 200 Brugermanual
NO
Power Tig 160
Power Tig 200
LTR 160, LTR 200
Bruksanvisning
0457 305 201 NO 041101
Valid for serial no. 011--xxx--xxxx
1
2
3
4
5
DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SIKKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INNLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
4
5
6
5.1 Løfteanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
6.1 LIFTARC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
7 VEDLIKEHOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 BESTILLING AV RESERVEDELER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKJEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTILLINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESERVEDELSLISTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILBEHØR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
9
10
12
13
14
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
TOCn
-- 2 --
NO
1
DIREKTIV
FORSIKRING OM SAMSVAR
Esab Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Sverige, forsikrer på eget ansvar at
sveisestrømkilde LTR 160/200 fra serienummer 842 er i overensstemmelse med
standard EN 60974--1 i følge vilkårene i direktiv (73/23/EF) med tillegg (93/68/EF) og
standard EN 50199 i følge vilkårene i direktiv (89/336/EF) med tillegg (93/68/EF).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 1997--06--10
Paul Karlsson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 12336
SIKKERHET
ADVARSEL
BUESVEISING OG BRENNING KAN MEDFØRE FARE FOR SKADE PÅ DEG SELV OG ANDRE.
VÆR DERFOR FORSIKTIG UNDER SVEISING. FØLG SIKKERHETSFORSKRIFTENE FRA ARBEIDSGIVEREN, SOM SKAL VÆRE BASERT PÅ PRODUSENTENS ADVARSLER.
ELEKTRISK STØT -- Kan være dødelig
S
Sveiseutstyret må installeres og jordes i henhold til aktuelle standarder.
S
Berør ikke strømførende deler eller elektroder med bare hender eller med vått verneutstyr.
S
Isoler deg selv fra jord og fra arbeidsstykket.
S
Sørg for at din arbeidsstilling er sikker.
RØYK OG GASS -- Kan være helsefarlig
S
Hold ansiktet borte fra sveiserøyken.
S
Ventiler og sørg for avsug av sveiserøyk og --gass fra ditt eget og andres arbeidsområde.
LYSSTRÅLER -- Kan skade øynene og brenne huden
S
Beskytt øynene og kroppen. Bruk egnet sveisehjelm med filterinnsats, og bruk verneklær.
S
Beskytt omkringstående personer med egnede verneskjermer eller forheng.
BRANNFARE
S
Gnister kan føre til brann. Påse derfor at det ikke finnes brennbare gjenstander
inærheten av sveiseplassen.
STØY -- Overdreven støy kan skade hørselen
S
Beskytt ørene. Bruk øreklokker eller annen form for hørselvern.
S
Advar de som oppholder seg i nærheten om faren.
VED FEIL -- Ta kontakt med fagmann.
LES OG FORSTÅ BRUKSANVISNINGEN FØR UTSTYRET INSTALLERES OG BRUKES
TA VARE PÅ DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET!
ESAB kan skaffe nødvendig sveisebeskyttelse og annet tilbehør.
bt16d12n
-- 3 --
NO
ADVARSEL!
Les og forstå bruksanvisningen før utstyret installeres og
brukes.
ADVARSEL!
Strømkilden må ikke brukes til å tine frosne rør.
Dette produkt er kun beregnet for buesveising.
3
INNLEDNING
LTR 160/200 er en likeretter basert på omformerteknikken beregnet for TIG--sveising
og sveising med belagte elektroder.
Omformerteknikken bidrar til lavt energiforbruk, lav vekt og små dimensjoner. Avansert
elektronikk gir bl.a. hurtig regulering og sveiseegenskaper i toppklasse.
LTR 160/200 leveres i to utførelser, en med sentral tilkopling og en med OKC-- tilkopling
for TIG-- brenner.
LTR 160/200 leveres komplett med 5 meter nettkabel, 5 meter returlederkabel,
gasslange og slangeklemmer.
Til maskinen med sentral tilkopling følger det også med en vernebøyle for å beskytte
tilkoplingene mot slag.
Som tilbehør leveres en håndtaksbøyle for montering på maskinen til å vikle opp kabler
på, og også for å beskytte kontrollpanelet.
Det finnes også to forskjellige vogner for transport med gassflaske og kjøleaggregat.
ESAB’s tilbehør for produktet finner du på side 14.
bt16d12n
-- 4 --
NO
4
TEKNISKE DATA
LTR 160
Tillatt belastning ved
20 % intermittens, MMA
35 % intermittens, TIG
35 % intermittens, MMA
60 % intermittens
100 % intermittens
Justeringsområde,
TIG
MMA
Slope up, justerbar på kretskortet
Slope down
Gassens forstrømningstid, justerbar på kretskortet
Gassens etterstrømningstid
Tomgangsspenning
Tomgangseffekt
Aktiv effekt, P,
ved maks. strøm MMA
Tilsynelatende effekt, S,
ved maks. strøm MMA
Effektfaktor, ved maks. strøm MMA
Nytteeffekt, ved maks. strøm MMA
Sikring, treg
Nettkabel, tverrsnitt
Dimensjon lxbxh
Vekt
Brukerklasse
Beskyttelsesklasse
160 A/26 V
160 A/16 V
LTR 200
110 A/24 V
80 A/23 V
4--160 A
4--160 A
0--5 s
0,1--10 s
200 A/18 V
200 A/28 V
150 A/26 V
115 A/25 V
5--200 A
5--200 A
0--5 s
0,1--10 s
0--5 s
5--20 s
65--80 V
30 W
0--5 s
5--20 s
72--82 V
47 W
4,8 kW
6,8 kW
6,9 kVa
0,69
0,75
16 A
3x2,5 mm2
515x285x415 mm
23 kg
10,6 kVa
0,64
0,82
10 A
4X1,5 mm2
515x285x415mm
24.5 kg
IP 23
IP 23
Sveisestrømkilderna oppfyller standarden IEC 974--1
Tverrsnittet for nettkabler er i overensstemmelse med svenske forskrifter.
Intermittensfaktor
Intermittensfaktoren angir den prosentvise tiden av en timinuttersperiode som man kan sveise
med en viss belastning.
Bruksklasse
Symbolet
innebærer at sveisestrømkilden er konstruert for bruk på steder hvor det er større
elektrisk fare.
Beskyttelseklasse
IP--koden angir beskyttelsesklasse, d.v.s. graden av beskyttelse mot inntrengning av faste gjenstander og vann. Apparater merket med IP 23 er beregnet både for bruk innendørs og utendørs.
bt16d12n
-- 5 --
NO
5
INSTALLERING
Installasjonen skal foretas av kvalifisert person.
ADVARSEL
Dette produktet er tiltenkt industriell bruk. I hjemmemiljøer kan dette produktet forårsake radiostøy.
Det er brukerens ansvar å ta de nødvendige forholdsregler.
LTR 160
LTR 200
Nettspenning
230 V ¦10 %, 1--fas
400 V ¦10 %, 3--fas
Nettfrekvens
50--60 Hz
50--60 Hz
Sikring, treg
16 A*)
10 A
mm2
Nettkabel, tverrsnitt
3x2,5
Sveisekabel, tverrsnitt
25 mm2
4X1,5 mm2
25 mm2
*) Ved sveising med maks. 100 A er det tilstrekkelig med en 10 A treg sikring.
LTR 160/200 har nettspenningskompensering, noe som innebærer at ¦10 %
variasjon i nettspenningen bare medfører ¦0,2 % variasjon i sveisespenningen.
For å redusere spenningsfallet ved bruk av lang nettkabel kan det være passende å
velge en kabel med større tverrsnitt.
1.
2.
3.
4.
Plasser utstyret på egnet sted og kontroller at likeretteren ikke er tildekket eller
plassert slik at det hindrer kjøling.
Kontroller at maskinen koples til riktig nettspenning.
Jording må bare skje i overensstemmelse med gjeldende forskrifter.
Kopl til dekkgass.
Kopl TIG--pistol og returledning eller koplinger for MMA--sveising.
Maskinen er nå klar for sveising.
5.1
bt16d12n
Løfteanvisning
-- 6 --
NO
6
DRIFT
Generelle sikkerhetsbestemmelser for betjening av dette utstyret finnes på side 3. Les disse før utstyret tas i bruk.
1
Nettstrømbryter på/av
8
Tilkopling av fjernenhet
2
Gul varsellampe
9
Støvfilter
3
Hvit varsellampe
10
Gassnippel (tilkopling av gassflaske)
4
Slope--down tid
11
Tilkopling av TIG--brenner
5
Lift--Arc/HF--enhet/MMA
12
Tilkopling av returledning ved TIG--sveising
6
Strøminnstilling
13
2/4--takt
7
Gassetterstrømning
14
Fjernenhetsomkopler
12 og 15 blir benytted for tilkopling av sveise-- og returledning ved MMA -- sveising
Via uttaket for fjernenhet på maskinen kan strømmen fjernjusteres for både TIG
og MMA.
S Omkopling til fjernenhet--stilling gjøres med omkopleren.
S Med fjernenhet PHA5 kan man pulsere strømmen i TIG--stilling.
Når nettstrømbryteren er slått på, lyser den hvite varsellampen på fronten.
S
For at du skal slippe å tenke på faren for overbelastning, er det innebygd en
termosikring som løser ut hvis temperaturen blir for høy.
Når dette skjer blir sveisestrømmen brutt og den gule varsellampen blir tent.. Når
temperaturen synker, tilbakestilles termosikringen automatisk.
Läge
= HF--enhet till.
Når brennerbryteren trykkes inn. strømmer gassen. HF--enheten slås på og danner
en gnist mellom elektrode og sveisemateriale, gassen ioniseres og en
lysbue oppstår. Når lysbuen har stabilisert seg, koples HF--enheten automatisk ut.
bt16d12n
-- 7 --
NO
Läge
= MMA.
I denne stillingen er maskinen forberedt for sveising med belagte elektroder.
HF--enheten og Lift--Arc er koplet ut, og Hot--startenheten er nå aktivert for å gi
høyere strøm ved start.
Läge
2/4--takt
2--takt betyr at lysbuen tennes når pistolavtrykkeren trykkes inn, og slokkes når
avtrykkeren. slippes opp.
4--takt betyr at pistolavtrykkeren ikke trenger holdes inntrykt under sveisingen. Man
trykker inn avtrykkeren og slipper den for å starte lysbuen. Buen slokkes ved at
avtrykkeren trykkes inn og slippes opp igjen.
6.1
Läge
LIFTARC
= Lift-- Arc.
Dette betyr at man plasserer brennerens elektrode på det stedet der sveisestarten
ønskes, trykker inn pistolavtrykkeren og løfter brenneren. Dermed
dannes en lysbue.
Ved den innebygde slope--up--funksjonen stiger nå strømmen til den innstilte
verdien. Når man vil slutte sveisingen slippes kontakten, og strømmen reguleres
sakte ned i samsvar med den innstilte slope--down--tiden.
Plasser pistolens elektrode
mot arbeidsstykket.
Trykk inn pistolavtrykkeren.
Hold pistolen litt skrå, løft,
og det dannes en lysbue.
Ved avslutning--slipp
pistolavtrykkeren.
bt16d12n
-- 8 --
NO
7
VEDLIKEHOLD
Regelmessig vedlikehold er viktig for pålitelig og sikker drift.
OBS!
Alle leverandørens garantiforpliktelser opphører å gjelde hvis kunden selv i løpet av
garantitiden foretar inngrep i produktet for å rette opp eventuelle feil.
Bare personer med relevante el--kunnskaper auktorisert personell får fjerne
beskyttelsesplater for: tilkoble, utføre service, vedlikehold og reparasjoner på
sveiseutstyr.
LTR 160/200 trenger normalt ikke
vedlikehold. Vanligvis er det nok å
blåse den ren med trykkluft én gang
i året, og rengjøre støvfilteret
regelmessig.
Hvis den er plassert i støvete miljø,
bør renblåsing og filterrengjøring
skje oftere.
Demontering av filter.
8
bt07d109
BESTILLING AV RESERVEDELER
Reparasjon og elektrisk arbeid skal utføres av ESAB--autorisert servicepersonale.
Bruk kun originale ESAB reservedeler og slitedeler.
LTR 160, LTR 200 er konstruert og utprøvet ifølg internasjonal og europeisk standard IEC/EN 60974--1 og EN 50199. Etter utført service eller reparasjon er det
utførende serviceinstans sitt ansvar å påse at produktet ikke avviker fra ovennevnte standard.
Reservedeler bestilles gjennom nærmeste ESAB--representant, se siste side i denne
publikasjonen.
bt16d12n
-- 9 --
Skjema
LTR 160
bt16e11a
-- 10 --
Edition 041101
LTR 200
bt16e11a
-- 11 --
Edition 041101
LTR 160, LTR 200
Bestillingsnummer
Ordering no.
Denomination
Type
Notes
0456 840 800 Welding power source
LTR 160
with central connection for TIG welding
0456 840 881 Welding power source
LTR 160
with OKC connection for TIG welding
0456 840 882 Welding power source
LTR 200
with central connection for TIG welding
0456 840 883 Welding power source
LTR 200
with OKC connection for TIG welding
0457 305 990 Spare parts list
LTR 160,
LTR 200
bt16o11a
-- 12 --
Edition 041101
LTR 160, LTR 200
Reservedelsliste
Item
Qty
Ordering no.
1
2
0441 819 001
Screw
2
1
0468 275 001
Grill
3
1
0468 519 001
Filter
bt19s11a
Denomination
-- 13 --
Edition 041101
LTR 160, LTR 200
Tilbehør
Trolley for 5 l gas cylinder . . . . . . . . . 0468 530 880
Trolley for 10--50 l gas cylinder
0456 804 880
Protective handle for connections . .
.......
0458 311 001
bt07t003
cltr0sa1
-- 14 --
Edition 041101
LTR 160, LTR 200
Top handle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0468 305 880
bt07t004
For LTR 200 & LTR 255
Cooling unit OCF 2L . . . . . . . . . . . . . . 0457 216 880
For LTR 160
Cooling unit OCF 2A . . . . . . . . . . . . . . 0457 216 883
Remote control MMA 1 (10 m cable) . 0349 501 024
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 . . . . . . . . . . . 0459 491 896
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 CF . . . . . . . 0459 491 897
MMA and TIG: rough and fine setting
of current.
cltr0sa1
-- 15 --
Edition 041101
LTR 160, LTR 200
Remote cable 12 pole -- 8 pole
5m ...............................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 552 880
0459 552 881
0459 552 882
0459 552 883
Foot control FS002,
including cable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0349 090 886
LTR 255: Return cable, 35 mm2 (state the length when ordering) . . . . . . . . . . . . . . . 0262 613 602
LTR 160 & LTR 200: Return cable, 25 mm2 (state the length when ordering) . . . . . 0262 613 601
Return current clip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0367 558 880
Welding current cable and return current cable, complete for MMA welding:
LTR 255
LTR 160 & 200
Welding current cable, 5 metre
0468 539 882
0468 539 880
Return current cable, 5 metre
0468 539 883
0468 539 881
Information on TIG torches can be found in separate brochures.
cltr0sa1
-- 16 --
Edition 041101
p
-- 17 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 726 80 05
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 204
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 248 59 22
Fax: +31 30 248 52 60
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.z.o.o
Warszaw
Tel: +48 22 813 99 63
Fax: +48 22 813 98 81
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 1 837 1527
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 623 11 00
Fax: +34 91 661 51 83
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 6539 7124
Fax: +86 21 6543 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. Esabindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 01 88
Fax: +62 21 461 29 29
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 703 36 15
Fax: +60 3 703 35 52
SINGAPORE
ESAB Singapore Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 43 22
Fax: +65 861 31 95
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 74 42
Fax: +65 863 08 39
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyung--Nam
Tel: +82 551 289 81 11
Fax: +82 551 289 88 63
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East
Dubai
Tel: +971 4 338 88 29
Fax: +971 4 338 87 29
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 3369 4333
Fax: +55 31 3369 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 44 58
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
031021
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising