ESAB | LTR 255 | Instruction manual | ESAB LTR 255 Používateľská príručka

ESAB LTR 255 Používateľská príručka
GR
Power Tig 255
LTR 255
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
0457 326 201 GR 041101
Valid for serial no. 745--xxx--xxxx, 842--xxx--xxxx,
011--xxx--xxxx
1
2
3
4
5
ÏÄÇÃÉÅÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÁÓÖÁËÅÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÅÉÓÁÃÙÃÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1
3
3
4
5
6
Ïäçãßåò áíýøùóçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6 ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
6.1
LIFTARC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
7 ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
8 ÐÁÑÁÃÃÅËÉÅÓ ÁÍÔÁËÁÊÔÉÊ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ÁÑÉÈÌ¼Ò ÐÁÑÁÃÃÅË¿ÁÒ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ÐÉÍÁÊÁÓ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ ÌÅÑÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ÁÎÅÓÏÕÁÑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
TOCy
-- 2 --
1
ÏÄÇÃÉÅÓ
ÂÅÂÁÉÙÓÇ ÓØÌÖÙÍÉÁÓ
Ç Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå Sweden, âåâáéþíåé ìå äéêÞ ôçò åõèýíç
oôé ç ðçãÞ óõãêïëëçôéêïý ñåýìáôïò LTR 255 áðü ôïí áñéèìü óåéñÜò 745
âñßóêåôáé óå óõìöùíßá ìå ôï óôáíôáñô ÅÍ 60974-1 óýìöùíá ìå ôïõ üñïõò ôçò
ïäçãßáò (73/23/ÅÅC) êáé ôçí ðñïóèÞêç (93/68/ÅÅC), âñßóêåôáé óå óõìöùíßá ìå ôï
ïôáíôáñô EN 50199 óýìöùíá ìå ôïõ üñïõò ôçò ïäçãßáò (89/336/EEC) êáé ôçí
ðñïóèÞêç (93/68/EEC).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 97--10--30
Paul Karlsson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 12336
ÁÓÖÁËÅÉÁ
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ ÊÁÉ ÊÏÐÇ ÌÅ ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÔÏÎÏ ÌÐÏÑÅÉ ÍÁ ÐÑÏÊÁËÅÓÏÕÍ
ÔÑÁÕÌÁÔÉÓÌÏ ÓÅ ÁËËÁ ÁÔÏÌÁ. ÍÁ ÅÉÓÔÅ ÐÑÏÓÅ×ÔÉÊÏÉ ÏÔÁÍ ÅÊÔÅËÅÉÔÅ
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ. ÆÇÔÇÓÔÅ ÁÐÏ ÔÏÍ ÅÑÃÏËÏÔÇ ÓÁÓ ÏÇÃÉÅÓ ÁÓÖÁËÏÕÓ ÅÑÃÁÓÉÁÓ, ÏÉ
ÏðÏÉÅÓ ÈÁ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÂÁÓÉÆÏÍÔÁÉ ÓÔÏ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÐÏÖÕÃÇÓ ÊÉÍÄÕÍÙÍ ÔÏÕ
ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÇ.
ÇËÅÊÔÑÏÐËÇÎÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé Èáíáôçøüñá.
S
ÅãêáôáïôÞóôå êáé ãåéùïôå ôç óõóêåõÞ óõãêüëëçóçò óýìöùíá ìå ôá áíôßóôïé÷á õðïäåßãìáôá.
S
Ìçí áããßæåôå çëåêôñïöüñá ìÝñç Þ çëåêôñüäéá ìå óêÜëõðôç åðéäåñìßäá, õãñÜ ãÜíôéá Þ õãñü
ñïõ÷éóìü.
S
Ìïíþóôå ôï óþìá óáò áðü ôç ãåßùóç êáé ôï ôåìÜ÷éï åñãáóßáò.
S
Âåâáéùèåßôå üôé ï ôüðïò åñãáóßáò óáò åßíáé áóöáëÞò.
ÁÍÁÈÕÌÉÁÓÅÉÓ ÊÁÉ ÁÅÑÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé åðéêßíäõíá ãéá ôçí õãåßá óáò.
S
Å÷åôå ôï ðñüóùðü óáò ìáêñéÜ áðü ôéò áíáèõìéÜóåéò óõãêüëëçóçò.
S
Åîáóöáëßóôå êáëü åîáåñéóìü êáé áðïññüöçóç áíáèõìéÜóåùí óõãêüëëçóçò êáé áåñßùí, ôüóï
óôïí ôüðï åñãáóßáò óáò üóï êáé ôùí Üëëùí.
ÁÊÔÉÍÏÂÏËÉÁ ÔÏÎÏÕ - Ìðïñåß íá ôñáõìáôßóåé ôá ìÜôéá êáé íá ðñïêáëÝóåé äåñìáôéêÜ
åãêáýìáôá.
S
ÐñïóôáôÝøôå ôá ìÜôéá êáé ôï óþìá óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå êáôÜëëçëï êñÜíïò óõãêüëëçóçò êáé
öáêïýò ìå ößëôñï, êáé öïñÜôå ðñïóôáôåõôßêü ñïõ÷óìü.
S
Ðñïóôáôåýåôå ôñßôá ðñüóùðá ìå êáôÜëëçëá äéáöñÜãìáôá Þ ðåôÜóìáôá.
ÊÉÍÄÕÍÏÓ ÐÕÑÊÁÃÉÁÓ
S
Ïé óðßèåò óõãêüëëçóçò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ðõñêáãéÜ. Óõíåþò âåâáùèåßôå üôé äåí õðÜ÷ïõí
ðëçóßïí óáò åýöëåêôá õëéêÜ.
ÈÏÑÕÂÏÓ - Õðåñâïëéêüò èüñõâïò ìðïñåß íá âëÜøåé ôçí áêïÞ
S
Ðñïóôáôåýåôå ôá áõôéÜ óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå ùôáóðßäåò Þ Üëëï ìÝóï ðñïóôáóßáò ôçò áêïÞò.
S
Ðñïåéäïðïéåßóôå ôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò ãéá ôïõò êéíäýíïõò.
ÄÕÓËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ - Óå ðåñßðôùóç äõóëåéôïõñãßáò æçôÞóôå âïÞèåéá áðü åéäéêü.
ÄÉÁÂÁÓÔÅ ÊÁÉ ÊÁÔÁÍÏÇÓÔÅ ÔÉÓ ÏÄÇÃÉÅÓ ÔÏÕ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏÕ ÐÑÉÍ ÁÐÏ ÔÇÍ
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ¹ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÇ.
ÐÑÏÓÔÁÔÅÕÅÔÅ ÔÏÍ ÅÁÕÔÏ ÓÁÓ ÊÁÉ ÔÏÕÓ ÁËËÏÕÓ !
bt18d12y
-- 3 --
Ç ESAB ìðïñåß íá óáò åöïäéÜóåé ìå üëá ôá áíáãêáßá ìÝóá ðñïóôáóßáò êáé
åîáñôÞìáôá óõãêüëëçóçò.
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!
ÄéáâÜóôå êáé êáôáíïÞóôå ôéò ïäçãßåò ôïõ åã÷åéñéäßïõ
ðñéí áðü ôçí åãêáôÜóôáóç Þ ÷ñçóéìïðïßçóç.
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!
Ìçí ÷ñçóéìïðïéåßôå ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò ãéá îåðÜãùìá ðáãùìÝíùí óùëÞíùí
Áõôü ôï ðñïúüí ðñïïñßæåôáé áðïêëåéóôéêÜ ãéá óõãêüëëçóç ôüîïõ.
3
ÅÉÓÁÃÙÃÇ
Ï LTR 255 åßíáé Ýíáò áíïñèùôÞò ðïõ âáóßæåôáé óôçí ôå÷íïëïãßá ôùí áíïñèùôþí
êáé ó÷åäéÜóôçêå ãéá óõãêüëëçóç TIG êáé ãéá óõãêüëëçóç ìå åðåíäõìÝíá
çëåêôñüäéá.
Ç ôå÷íïëïãßá áíôéóôñïöÝùí óõíåéóöÝñåé óôç ÷áìçëÞ êáôáíÜëùóç åíÝñãåéáò êáé
ôï ìéêñü âÜñïò êáé äéáóôÜóåéò.
Ï ðñïçãìÝíïò çëåêôñïíéêüò ó÷åäéáóìüò åðéôñÝðåé ãñÞãïñåò ñõèìßóåéò êáé
÷áñáêôçñéóôéêÜ óõãêüëëçóçò ðñþôçò ôÜîåùò.
Ï LTR 255 åßíáé äéáèÝóéìïò óå äýï åêäüóåéò, ìßá ìå êåíôñéêÞ õðïäï÷Þ êáé ìßá ìå
õðïäï÷Þ OKC ãéá óýíäåóç åíüò êáõóôÞñá TIG.
Ï LTR 255 ðáñÝ÷åôáé ðëÞñçò ìå êáëþäéï ñåýìáôïò 5 ìÝôñùí, êáëþäéï åðéóôñïöÞò
5 ìÝôñùí, óùëÞíá áåñßïõ êáé óöéêôÞñåò óùëÞíá.
Ïé åêäüóåéò ìå êåíôñéêÞ õðïäï÷Þ ðáñÝ÷ïíôáé åðßóçò ìå Ýíá ðñïóôáôåõôéêü êÜëõììá
ãéá ðñïóôáóßá ôùí óõíäÝóåùí áðü êáôÜëïéðá êáýóçò.
Åíáò ðñïáéñåôéêüò âñá÷ßïíáò ìå ÷åéñïëáâÞ ìðïñåß íá ôïðïèåôçèåß óôï ìç÷Üíçìá
ãéá íá ôõëßãïíôáé ôá êáëþäéá êáé íá ðñïóôáôåýåôáé ï ðßíáêáò åëÝã÷ïõ.
Äýï äéáöïñåôéêÜ êáñüôóéá åßíáé äéáèÝóéìá ãéá íá äéåõêïëýíïõí ôç ìåôáöïñÜ ìå ìßá
öéÜëç áåñßïõ êáé ØíêôéêÞ ìïíÜêäá.
ÂëÝðå óåëßäá 13 ãéá ëåðôïìÝñåéåò ôùí åîáñôçìÜôùí ÅSAB ãéá ôï ðñïúüí.
bt18d12y
-- 4 --
4
ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÁ
LTR 255
Åðéôñåðüìåíç åðéâÜñõíóç óå
35 % äéÜëëåéøç, TIG
35 % äéÜëëåéøç, MMA
60 % äéÜëëåéøç
100 % äéÜëëåéøç
ÅðéëïãÞ Ýíôáóçò, TIG
ÌÌÁ
Êëßóç ðáëìïý, áíïäéêÞ,
ñõèìéæüìåíç óôçí ðëáêÝôá êõêëþìáôïò
Êëßóç ðáëìïý, êáèïäéêÞ
Ðñïôñïöïäüôçóç áåñßïõ,
ñõèìéæüìåíç óôçí ðëáêÝôá êõêëþìáôïò
Ìåôáôñïöïäüôçóç áåñßïõ
ÔÜóç áíïéêôïý êõêëþìáôïò
Éó÷ýò áíïéêôïý êõêëþìáôïò
ÐñáãìáôéêÞ éó÷ýò, Ñ
óå ìÝãéóôï ñåýìá ÌÌÁ
ÖáéíïìÝíç éó÷ýò, S,
óå ìÝãéóôï ñåýìá ÌÌÁ
ÓõíôåëåóôÞò éó÷ýïò, ìá÷ ñåýìá ÌÌÁ
Áðüäïóç, óå ìÝãéóôï ñåýìá ÌÌÁ
ÁóöÜëåéá, âñáäåßá
Êáëþäéï äéêôýïõ, åðéöÜíåéá
ÄéáóôÜóåéò ÌxÐxÕ
ÅÜñïò
250 A/20 V
250 A/30 V
180 A/27 V
140 A/26 V
5--250 A
5--250 A
0--5 s
0,1--10 s
0--5 s
5--20 s
70--90 V
50 W
9,3 kW
14,67 kVa
0,63
0,80
16 A
4x1,5 mm2
515x285x415mm
24 kg
Êáôçãïñßá ðñïóôáóßáò
Êáôçãïñßá ðåñéâëÞìáôïò
IP 23
Ïé ðçãÝò ñåýìáôïò áíôáðïêñßíïíôáé óôéò áðáéôÞóåéò ôçò IEC 974-1
ÅðéöÜíåéá êáëùäßïõ óýìöùíá ìå ôéò óïõçäéêÝò ðñïäéáãñáöÝò.
Êýêëïò åñãáóßáò
Ï óõíôåëåóôÞò äéáëåßðïõóáò ëåéôïõñãßáò ðñïóäéïñßæåé ôïí ÷ñüíï ùò åêáôïóôéáßï ðïóïóôü ÷ñïíéê
äéáóôÞìáôïò äÝêá ëåðôþí êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ ïðïßïõ ìðïñåßôå íá óõãêïëëÞóåôå ìå óõãêåêñéìÝí
öïñôßï
ÊëÜóç åöáñìïãÞò
Ôï óýìâïëï
óçìáßíåé üôé ç ðçãÞ ñåýìáôïò åßíáé êáôáóêåõáóìÝíç ãéá ÷ñÞóç óå ÷þñïõò ìå
õøçëü ðïóïóôü çëåêôñéêïý êéíäýíïõ.
ÊëÜóç ðåñéâëÞìáôïò ðñïóôáóßáò
Ï êþäéêáò ÉÑ äåß÷íåé ôçí êëÜóç ðåñéâëÞìáôïò ðñïóôáóßáò, äçëáäÞ ôï âáèìü ðñïóôáóßáò áðü
äéåßóäõóç óôåñåí õëéêþí Þ íåñý . Ìéá óõóêåõÞ ðïõ öÝñåé ôï óýìâïëï IP23 åßíáé ó÷åäéáóìÝíç
ãéá ÷ñÞóç óå åóùôåñéêü êáé åîùôåñéêü ÷þñï.
bt18d12y
-- 5 --
5
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ
Ç åãêáôÜóôáóç ðñÝðåé íá åêðåëåßôáé áðü åðáããåëìáôßá.
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!
Áõôü ôï ðñïúüí ðñïïñéæìÝíï ãéá âéïìç÷áíéêÞ ÷ñÞóç. Óå ïéêéáêü ðåñéâÜëëïí ôï ðñïúüí ìðïñåß
íá ðñïêáëÝóåé ñáäéïðáñÜóéôá. Ï ÷ñÞóôçò Ý÷åé áðïêëåéóôéêÞ åíèýíç ãéá ôç ëÞøç åðáñêþí
ðñïëçðôéêþí ìÝôñùí.
ÔÜóç äéêôýïõ
400 V ¦10 %, 3--öÜóç
Óõ÷íüôçôá ñåýìáôïò
50--60 Hz
ÁóöÜëåéá, âñáäåßá
16 A
Êáëþäéï ñåýìáôïò, åðéöÜíåéá
4X1,5 mm2
Êáëþäéï óõãêüëëçóçò, åðéöÜíåéá
35 mm2
Ôá LTR 255 äéáèÝôïõí áíôéóôÜèìéóç ôÜóçò äéêôýïõ, ðïõ óçìáßíåé üôé
± 10 % äéáêýìáíóç ôÜóçò äéêôýïõ ðñïêáëåß ± 0,2 % äéáêýìáíóç óôçí ôÜóç
óõãêüëëçóçò.
¼ôáí ôï êáëþäéï åßíáé ìáêñý êáé Ý÷åôå ðôþóç ôÜóåùò, áíôéêáôáóôÞóôå ôï ìå
Ýíá ÷ïíôñüôåñï, ãéá íá ìåéþóåôå ôçí ðôþóç ôçò ôÜóåùò.
1. ÔïðïèåôÞóôå ôï ìç÷Üíçìá óå êáôÜëëçëï ÷þñï êáé åëÝãîôå üôé ï áíïñèùôÞò
äåí óêåðÜæåôáé Þ åìðïäßæåôáé ç øýîç ôïõ.
2. ÅëÝãîôå üôé ôï ìç÷Üíçìá óõíäÝèçêå óå óùóôÞ ôÜóç äéêôýïõ.
Ãåéþóôå óýìöùíá ìå ôéò éó÷ýïõóåò ðñïäéáãñáöÝò.
3. ÓõíäÝóôå ôï ðñïóôáôåõôéêü áÝñéï.
4. ÓõíäÝóôå ôïí TIG-êáõóôÞñá êáé ôï êáëþäéï óþìáôïò Þ ôçí êáëùäßùóç ãéá
ÌÌÁ- óõãêüëëçóç.
Ôï ìç÷Üíçìá åßíáé Ýôïéìï ãéá óõãêüëëçóç.
5.1
bt18d12y
Ïäçãßåò áíýøùóçò
-- 6 --
6
ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ
ÃåíéêÝò ïäçãßåò áóöáëåßáò üóïí áöïñÜ ôï ÷åéñéóìü ôïõ åîïðëéóìïý
õðÜñ÷ïõí óôç óåëßäá 3. ÄéáâÜóôå ôéò ðñéí áñ÷ßóåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå
ôïí åîïðëéóìü.
1
Äéáêüðôçò åðéëïãÞò ñåýìáôïò
8
Óýíäåóç ôçëååéñéóôÞñéïõ
2
Êßôñéíç åíäåéêôéêÞ ëÜìðá
9
Ößëôñï óêüíçò
3
ËåõêÞ åíäåéêôéêÞ ëÜìðá
10
Ñáêüñ áåñßïõ (óýíäåóç öéÜëçò)
4
Êëßóç ðáëìïý, êáèïäéêÞ
11
Óýíäåóç TIG--êáõóôÞñá
5
ËéÖôáñî/HF--ìïíÜäá/MMA
12
Óýíäåóç êáëùäßïõ åðéóôñïöÞò óå
TIG--óõãêüëëçóç
6
Ñýèìéóç¯ñåýìáôïò
13
2/4--÷ñïíç
7
Ìåôáôñïöïäüôçóç
14
Äéáêüðôçò ôçëå÷åéñéóìïý
Ôá 12 êáé 15 ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ãéá óýíäåóç ôùí êáëùäßùí óõãêüëëçóçò êáé åðéóôñïöÞò óå
ÌÌÁ-óõãêüëëçóçò.
S
Ìå ôï ôçëå÷åéñéóôÞñéï ìðïñåßôå íá ñõèìßóåôå ôï ñåýìá óå óõãêüëëçóç TIG
êáé ÌÌÁ.
S
Ï äéáêüðôçò åðéëïãÞò Pñçóéìïðïéåßôáé ãéá åðéëïãÞ ëåéôïõñãßáò ìå
ôçëå÷åéñéóìü.
S
Ç ìïíÜäá ôçëå÷åéñéóìïý PHA5 åðéôñÝðåé ôç ÷ñÞóç ðáëìéêïý ñåýìáôïò óôïí
ôñüðï ëåéôïõñãßáò TIG.
¼ôáí áíïßîåé ï äéáêüðôçò ñåýìáôïò áíÜâåé ç ëåõêÞ åíäåéêôéêÞ ëÜìðá óôçí
ðñüóïøç.
Ôï ìç÷Üíçìá åßíáé åöïäéáóìÝíï ìå áóöÜëåéá õðåñèÝñìáíóçò, ðïõ
åíåñãïðïéåßôáé óå õðåñâïëéêÞ áýîçóç ôçò èåñìïêñáóßáò.
Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ äéáêüðôåôáé ôï ñåýìá óõãêüëëçóçò êáé áíÜâåé ç êßôñéíç
ëÜìðá. Ç áóöÜëåéá áðïêáèßóôáôáé áõôüìáôá ìüëéò ðÝóåé ç èåñìïêñáóßá ôïõ
ìç÷áíÞìáôïò.
bt18d12y
-- 7 --
Ôñüðïò ëåéôïõñãßáò
= HF
Müëéò ðáôçèåß ï äéáêüðôçò ôïõ êáõóôÞñá áñ÷ßæåé ç ñïÞ áåñßïõ. Ç ÇF-ìïíÜäá
îåêéíÜåé êáé ðáñÜãåé óðéíèÞñá ìåôáîý çëåêôñïäßïõ êáé õëéêïý óõãêüëëçóçò, ôï
áÝñéï éïíßæåôáé êáé äçìéïõñãåßôáé ôüîï. Ìüëéò óôáèåñïðïéçèåß ôï ôüîï
áðïóõíäÝåôáé áõôüìáôá ç ìïíÜäá ÇF.
Ôñüðïò ëåéôïõñãßáò
= MMA
Óå áõôü ôïí ôñüðï ëåéôïõñãßáò ôï ìç÷Üíçìá Ý÷åé ñõèìéóôåß ãéá óõãêüëëçóç ìå
åðåíäõìÝíá çëåêôñüäéá. Ç ìïíÜäá ÇÖ êáé ç Áíýøùóç ôüîïõ áðåíåñãïðïéïýíôáé
êáé ç ìïíÜäá ÈåñìÞò åêêßíçóçò ôþñá åíåñãïðïéåßôáé ãéá íá äþóåé ìåãáëýôåñï
ñåýìá ãéá ôçí Ýíáñîç ôçò óõãêüëëçóçò.
Ôñüðïò ëåéôïõñãßáò
2/4-÷ñïíç
2 ÷ñïíç: óçìáßíåé üôé ôï ôüîï áíÜâåé ìüëéò ðéåóèåß ç åðáöÞ êáõóôÞñá êáé
óâÞíåé üôáí áöåèåß ç åðáöÞ.
4-÷ñïíç: óçìáßíåé üôé ç åðáöÞ êáõóôÞñá äåí ÷ñåéÜæåôáé íá ðéÝæåôáé êáôÜ ôç
óõãêüëëçóç. Ç åðáöÞ ðéÝæåôáé êáé áöÞíåôáé ãéá ôï Üíáìá ôïõ ôüîïõ. Ôï ôüîï
óâÞíåé üôáí ç åðáöÞ îáíáðáôçèåß êáé áöåèåß.
6.1
LIFTARC
Ôñüðïò ëåéôïõñãßáò
= Áíýøùóç ôüîïõ
ôïðïèåôåßôå ôï çëåêôñüäéï ôïõ êáõóôÞñá óôç èÝóç, üðïõ è’ áñ÷ßóåé ç
óõãêüëëçóç, ðáôÜôå ôï äéáêüðôç ôïõ êáõóôÞñá êáé áíáóçêþíåôå ôïí êáõóôÞñá.
Ôï ôüîï äçìéïõñãåßôáé óôçí áôìüóöáéñá ôïõ ðñïóôáôåõôéêïý áåñßïõ.
yñçóéìïðïéþíôáò ôçí åíóùìáôùìÝíç ëåéôïõñãßá áýîçóçò êëßóçò ôï ñåýìá
áõîÜíåé óôçí ðñïñõèìéóìÝíç ôéìÞ. Ïôáí èÝëåôå íá óôáìáôÞóåôå ôç óõãêüëëçóç
áðåëåõèåñþóôå ôï äéáêüðôç êáé ôï ñåýìá ìåéþíåôáé óéãÜ-óéãÜ ìå ôïí
ðñïñõèìéóìÝíï ÷ñüíï ìåßùóçò.
ÔïðïèåôÞóôå¯ôï¯çëåêôñüäéï¯ôïõ
êáõóôÞñá¯óôï¯ôåìÜ÷éï¯åñãáóßáò.
ÐéÝóôå¯ôï¯äéáêüðôç
ôïõ¯êáõóôÞñá.
Ãýñôå¯ëéãÜêé¯ôïí¯êáõóôÞñá,
áíáóçêþóôå êáé¯Ýíá¯çëåêôñéêü¯
ôüîï¯Ý÷åé¯ðáñá÷èåé.
Ìüëéò¯ôåëåéþóåôåáöÞóôå¯ôï¯äéáêüðéç.
bt18d12y
-- 8 --
7
ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ
Ç ôáêôéêÞ óõíôÞñçóç åßíáé óçìáíôéêÞ ãéá áóöáëÞ, áîéüðéóôç ëåéôïõñãßá.
Óçìåßùóç!
¼ëåò ïé åããõÞóåéò ðïõ áíáëáìâÜíïíôáé áðü ôïí ðñïìçèåõôÞ ðáýïõí íá éó÷ýïõí
åÜí ï ðåëÜôçò ï ßäéïò åðé÷åéñåß ïðïéáäÞðïôå åñãáóßá óôï ðñïúüí êáôÜ ôï
÷ñïíéêü äéÜóôçìá ôçò åããýçóçò ãéá íá åðéóêåõÜóåé ïðïéáäÞðïôå óöÜëìáôá.
Ìüíï Üôïìá ðïõ äéáèÝôïõí ôéò êáôÜëëçëåò ãíþóåéò ó÷åôéêÜ ìå ôïí çëåêôñéêü
åîïðëéóìü (åîïõóéïäïôçìÝíï ðñïóùðéêü) åðéôñÝðåôáé íá áöáéñïýí ôá åëÜóìáôá
áóöáëåßáò ãéá ëüãïõò åêôÝëåóçò åñãáóéþí óýíäåóçò, óõíôÞñçóçò Þ åðéóêåõþí
óôïí åîïðëéóìü óõãêüëëçóçò.
Ôá LTR 255 äåí ÷ñåéÜæïíôáé êáé
ìåãÜëç óõíôÞñçóç. ÓõíÞèùò
öôÜíåé ìéá äõï öïñÝò ôï ÷ñüíï
íá ôá êáèáñßæåé êáíåßò áðü óêüíç,
ìå ðåðéåóìÝíï áÝñá êáé íá
êáèáñßæåôáé ôáêôéêÜ ôï ößëôñï
ôçò óêüíçò. Áí ç óõóêåõÞ
âñßóêåôáé óå ÷þñï ðïõ óêïíßæåôáé
ðïëý Þ õðÜñ÷ïõí ðïëëÝò
áêáèáñóßåò,
öõóéêÜ ðñÝðåé ç êáèáñéüôçôá íá
ãßíåôáé óõ÷íüôåñá. ÎåìïíôÜñéóìá
ößëôñïõ.
8
ÎåìïíôÜñéóìá ößëôñïõ.
bt07d109
ÐÁÑÁÃÃÅËÉÅÓ ÁÍÔÁËÁÊÔÉÊ
Ç åðéóêåõÞ êáé ç åñãáóßá óôï çëåêôñéêü ìÝñïò èá ðñÝðåé íá ãßíïíôáé áðü
åîïõóéïäïôçìÝíï ôå÷íéêü óÝñâéò ôçò ESAB.
×ñçóéìïðïéåßôå ìüíï ãíÞóéá áíôáëëáêôéêÜ êáé öèåéñüìåíá ìÝñç ôçò ESAB.
Tá LTR 255 åßíáé êáôáóêåõáóìÝíá êáé äéêìáóìÝíá óýìöùíá ìå ôá äéåèíÞ êáé
åíñùðáÚêÜ óôÜíôáñ ÉÅC/ÅÍ 60974--1 êáé ÅN 50199) Aöïý ãßíåé óõíôÞñçóç Þ
åðéóêåõÞ õðÜñ÷åé õðï÷ñÝùóç åê ìÝñïõò ôïõ óõíôçñçôÞ íá âåâáéùèåß üôé ôï
ðñïúüí äåí ðáñåêëßíåé áðü ôéò ðáñáðÜíù áíáöåñüìåíåò óôáèåñÝò.
ÁíôáëëáêôéêÜ ìðïñïýí íá ðáñáããÝëëïíôáé ìÝóù ôïõ ðëçóéÝóôåñïõ ó’ åóÜò
áíôéðñïóþðïõ ôçò ESAB, âëÝðå ôçí ôåëåõôáßá óåëßäá áõôÞò ôçò äçìïóßåõóçò.
bt18d12y
-- 9 --
Ó÷Þìá óýíäåóçò
bt18e11a
Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ
-- 10 --
Edition 041101
LTR 255
Áñéèìüò ðáñáããåëßáò
Ordering no.
ÁÑÉÈÌ¼Ò ÐÁÑÁÃÃÅË¿ÁÒ
Denomination
Type
Notes
0456 840 884 Welding power source
LTR 255
with central connection for TIG welding
0456 840 885 Welding power source
LTR 255
with OKC connection for TIG welding
0457 326 990 Spare parts list
LTR 255
bt18o11a
-- 11 --
Edition 041101
LTR 255
Ðßíáêáò áíôáëëáêôéêþí ìåñþí
Item
Qty
Ordering no.
1
2
0441 819 001
Screw
2
1
0468 275 001
Grill
3
1
0468 519 001
Filter
bt19s11a
ÐÉíáÊÁÓ áíôáëëáêôéêÙí ìåñÙí
Denomination
-- 12 --
Edition 041101
LTR 255
Aîåóïõáñ
ÁÎÅÓÏÕÁÑ
Trolley for 5 l gas cylinder . . . . . . . . . 0468 530 880
Trolley for 10--50 l gas cylinder
0456 804 880
Protective handle for connections . .
.......
0458 311 001
bt07t003
cltr0sa1
-- 13 --
Edition 041101
LTR 255
Top handle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0468 305 880
bt07t004
For LTR 200 & LTR 255
Cooling unit OCF 2L . . . . . . . . . . . . . . 0457 216 880
For LTR 160
Cooling unit OCF 2A . . . . . . . . . . . . . . 0457 216 883
Remote control MMA 1 (10 m cable) . 0349 501 024
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 . . . . . . . . . . . 0459 491 896
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 CF . . . . . . . 0459 491 897
MMA and TIG: rough and fine setting
of current.
cltr0sa1
-- 14 --
Edition 041101
LTR 255
Remote cable 12 pole -- 8 pole
5m ...............................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 552 880
0459 552 881
0459 552 882
0459 552 883
Foot control FS002,
including cable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0349 090 886
LTR 255: Return cable, 35 mm2 (state the length when ordering) . . . . . . . . . . . . . . . 0262 613 602
LTR 160 & LTR 200: Return cable, 25 mm2 (state the length when ordering) . . . . . 0262 613 601
Return current clip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0367 558 880
Welding current cable and return current cable, complete for MMA welding:
LTR 255
LTR 160 & 200
Welding current cable, 5 metre
0468 539 882
0468 539 880
Return current cable, 5 metre
0468 539 883
0468 539 881
Information on TIG torches can be found in separate brochures.
cltr0sa1
-- 15 --
Edition 041101
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 726 80 05
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 204
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 248 59 22
Fax: +31 30 248 52 60
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.z.o.o
Warszaw
Tel: +48 22 813 99 63
Fax: +48 22 813 98 81
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 1 837 1527
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 623 11 00
Fax: +34 91 661 51 83
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 6539 7124
Fax: +86 21 6543 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. Esabindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 01 88
Fax: +62 21 461 29 29
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 703 36 15
Fax: +60 3 703 35 52
SINGAPORE
ESAB Singapore Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 43 22
Fax: +65 861 31 95
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 74 42
Fax: +65 863 08 39
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyung--Nam
Tel: +82 551 289 81 11
Fax: +82 551 289 88 63
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East
Dubai
Tel: +971 4 338 88 29
Fax: +971 4 338 87 29
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 3369 4333
Fax: +55 31 3369 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 44 58
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
031021
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising