ESAB | LTR 255 | Instruction manual | ESAB LTR 255 Användarmanual

ESAB LTR 255 Användarmanual
SE
Power Tig 255
LTR 255
Bruksanvisning
0457 326 201 SE 041101
Valid for serial no. 745--xxx--xxxx, 842--xxx--xxxx,
011--xxx--xxxx
1
2
3
4
5
DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SÄKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTRODUKTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISKA DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
4
5
6
5.1 Lyftanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
6.1 LIFTARC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
7 UNDERHÅLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 RESERVDELSBESTÄLLNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTÄLLNINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESERVDELSFÖRTECKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILLBEHÖR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
9
10
11
12
13
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
TOCs
-- 2 --
SE
1
DIREKTIV
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sweden, försäkrar under eget ansvar att
svetsströmkälla LTR 255 från serienummer 745 är i överensstämmelse med standard EN 60974--1 enligt villkoren i direktiv (73/23/EEG) med tillägg (93/68/EEG) och
standard EN 50199 enligt villkoren i direktiv (89/336/EEG) med tillägg (93/68/EEG).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 97--10--30
Paul Karlsson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 12336
SÄKERHET
VARNING
BÅGSVETS OCH SKÄRNING KAN VARA SKADLIG FÖR DIG SJÄLV OCH ANDRA.VAR DÄRFÖR
FÖRSIKTIG NÄR DU SVETSAR. FÖLJ DIN ARBETSGIVARES SÄKERHETSFÖRESKRIFTER SOM
SKALL VARA BASERADE PÅ TILLVERKARENS VARNINGSTEXT.
ELEKTRISK CHOCK -- Kan döda
S
Installera och jorda svetsutrustningen enligt tillämplig standard.
S
Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt skyddsutrustning.
S
Isolera dig själv från jord och arbetsstycke.
S
Ombesörj att din arbetsställning är säker.
RÖK OCH GAS -- Kan vara farlig för din hälsa
S
Håll ansiktet borta från svetsröken.
S
Ventilera och sug ut svetsrök och gas från ditt och andras arbetsområde.
LJUSBÅGEN -- Kan skada ögonen och bränna huden
S
Skydda ögonen och kroppen. Använd lämplig svetshjälm med filterinsats och bär skyddskläder.
S
Skydda kringstående med lämpliga skyddsskärmar eller förhängen.
BRANDFARA
S
Gnistor (”svetsloppor”) kan orsaka brand. Se därför till att brännbara föremål inte finns i svetsplatsens närhet.
BULLER -- Starka ljud kan skada hörseln
S
Skydda öronen. Använd öronproppar eller andra hörselskydd.
S
Varna personer i närheten för riskerna
VID FEL -- Kontakta fackman
LÄS OCH FÖRSTÅ BRUKSANVISNINGEN FÖRE INSTALLATION OCH ANVÄNDNING
SKYDDA DIG SJÄLV OCH ANDRA!
ESAB kan tillhandahålla nödvändiga svetsskydd och övriga tillbehör.
bt18d12s
-- 3 --
SE
VARNING!
Läs och förstå bruksanvisningen före installation
och användning.
VARNING!
Använd inte strömkällan för tining av frusna rör.
Denna produkt är endast avsedd för bågsvetsning.
3
INTRODUKTION
LTR 255, likriktare byggda på omriktartekniken avsedda för TIG -- svetsning och
svetsning med belagda elektroder.
Omriktartekniken bidrar till låg energiförbrukning, låg vikt och små dimensioner.
Avancerad elektronik ger bl a snabb reglering och svetsningsegenskaper i toppklass.
LTR 255 finns i två utföranden, en med centralanslutning och en med
OKC--anslutning för TIG--brännare.
LTR 255 levereras komplett med 5 meter nätkabel, 5 meter återledarkabel,
gasslang och slangklämmor.
Till maskiner med centralanslutning medlevereras även en skyddsbygel för att
skydda anslutningarna mot slag.
Som tillbehör finns en handtagsbygel att montera på maskinen för att linda upp
kablar på och även för att skydda manöverpanelen.
Två olika vagnar finns också för transport tillsammans med gasflaska och
kylaggregat.
ESAB’s tillbehör för produkten hittar du på sidan 13.
bt18d12s
-- 4 --
SE
4
TEKNISKA DATA
LTR 255
Tillåten belastning vid
35 % intermittens, TIG
35 % intermittens, MMA
60 % intermittens
100 % intermittens
Inställningsområde, TIG
MMA
Slope up, justerbar på kretskortet
Slope down
Gasförströmning, justerbar på
kretskortet
Gasefterströmning
Tomgångsspänning
Tomgångseffekt
Aktiv effekt, P,
vid max ström MMA
Skenbar effekt, S,
vid max ström MMA
Effektfaktor, vid max ström MMA
Verkningsgrad, vid max ström MMA
Säkring, trög
Nätkabel,area
Dimension lxbxh
Vikt
250 A/20 V
250 A/30 V
180 A/27 V
140 A/26 V
5--250 A
5--250 A
0--5 s
0,1--10 s
0--5 s
5--20 s
70--90 V
50 W
9,3 kW
14,67 kVa
0,63
0,80
16 A
4x1,5 mm2
515x285x415mm
24 kg
Användningsklass
Kapslingsklass
IP 23
Svetsströmkällorna uppfyller kraven enligt IEC 974--1
Nätkabelarea enligt svenska föreskrifter.
Intermittensfaktor
Intermittensfaktorn anger den tid i procent av en tiominutersperiod, som man kan svetsa med en
viss belastning.
Användningsklass
Symbolen
innebär att svetsströmkällan är konstruerad för användning i utrymmen med
förhöjd elektrisk fara.
Kapslingsklass
IP--koden anger kapslingsklass, dvs graden av skydd mot inträngning av fasta föremål och vatten.
Apparat märkt IP 23 är avsedd för inom-- och utomhusbruk.
bt18d12s
-- 5 --
SE
5
INSTALLATION
Installationen skall utföras av behörig person.
VARNING!
Denna produkt är avsedd för industriell användning. I hem-- och kontorsmiljö kan denna produkt
orsaka radiostörningar. Det är användarens ansvar att vidta lämpliga åtgärder.
Nätspänning
400 V ¦10 %, 3--fas
Nätfrekvens
50--60 Hz
Säkring, trög
16 A
Nätkabel, area
4X1,5 mm2
Svetskabel, area
35mm2
LTR 255 har nätspänningskompensering, vilket innebär att ¦10 % variation på
nätspänningen endast medför ¦ 0,2 % variation av svetsspänningen.
För att minska spänningsfallet vid användande av lång nätkabel kan det vara
lämpligt att välja en grövre kabelarea.
1. Placera utrustningen på lämplig plats och kontrollera att likriktaren ej övertäckts
eller uppställts så att kylning hindras.
2. Kontrollera att maskinen ansluts till rätt nätspänning.
Skyddsjorda enligt gällande föreskrifter.
3. Anslut skyddsgas.
4. Anslut TIG--brännare och återledarkabel eller kablage för MMA--svetsning.
Maskinen är nu klar för svetsning.
5.1
bt18d12s
Lyftanvisning
-- 6 --
SE
6
DRIFT
Allmänna säkerhetsföreskrifter för handhavande av denna utrustning finns på
sidan 3. Läs dessa innan du använder utrustningen.
1
Nätströmställare till/från
8
Fjärrdonsanslutning
2
Gul indikeringslampa
9
Dammfilter
3
Vit indikeringslampa
10
Gasnippel (anslutning av gasflaska)
4
Slope--down tid
11
Anslutning av TIG--brännare
5
Lift--Arc/HF--enhet/MMA
12
Anslutning av återledare vid TIG--svetsning
6
Ströminställning
13
2/4--takt
7
Gasefterströmning
14
Fjärrdonsomkopplare
12 och 15 används för anslutning av svets-- och återledare vid MMA--svetsning.
S
Via fjärrdonsuttaget på maskinen kan strömmen fjärregleras för både TIG och
MMA.
S
Omkoppling till fjärrdonsläge sker med omkopplaren.
S Med fjärrmanöverdon PHA5 kan man pulsa strömmen i TIG--läget.
När nätströmställaren är tillslagen lyser den vita indikeringslampan på fronten.
För att Du skall slippa tänka på risken för överbelastning, finns en inbyggd termovakt
som löser ut om temperaturen blir för hög.
När detta sker bryts svetsströmmen och den gula indikeringslampan tänds. När
temperaturen sjunker återställs termovakten automatiskt.
Läge
= HF--enhet till.
Då brännarswitchen trycks in strömmar gasen, HF enheten går till, alstrar en gnista
mellan elektrod och svetsmaterial, gasen joniseras och en ljusbåge uppstår. Då
ljusbågen stabiliserats kopplas HF--enheten automatiskt bort.
bt18d12s
-- 7 --
SE
Läge
= MMA.
I detta läge är maskinen förberedd för svetsning med belagda elektroder.
HF--enheten och Lift--Arc är bortkopplade och Hot--startenheten är nu aktiverad för
att ge en strömförhöjning vid start.
Läge
2/4--takt
2--takt innebär att ljusbågen tänds när brännarkontakten trycks in och slocknar när
kontakten släpps upp.
4--takt innebär att brännarkontakten inte behöver hållas intryckt under
svetssekvensen. Man trycker in kontakten och släpper den för att starta ljusbågen.
Bågen släcks genom att kontakten trycks in och släpps upp igen.
6.1
Läge
LIFTARC
= Lift-- Arc.
Vilket innebär att man placerar brännarens elektrod på det ställe, där svetsstarten
önskas, trycker in brännarkontakten och lyfter brännaren. Därigenom alstras en
ljusbåge.
Vid den inbyggda slope--up funktionen stiger nu strömmen till det inställda värdet. Då
man önskar avsluta svetsningen släpps kontakten, och strömmen tonas sakta ned
enligt den inställda slope--down tiden.
Placera brännarens elektrod mot
arbetsstycket.
Tryck in brännarkontakten.
Luta brännaren lite, lyft och
en ljusbåge har alstrats.
Vid avslutning, släpp
brännarkontakten.
bt18d12s
-- 8 --
SE
7
UNDERHÅLL
Regelbundet underhåll är viktigt för tillförlitlig och säker drift.
OBS!
Samtliga garantiåtaganden från leverantören upphör att gälla om kunden själv under
garantitiden gör ingrepp i produkten för att åtgärda eventuella fel.
Det är endast den som har lämpliga elkunskaper (behörig) som får avlägsna
skyddsplåtar för att: ansluta, utföra service, underhåll och reparationer på en
svetsutrustning.
LTR 255 behöver normalt
inget underhåll. Vanligtvis räcker
det om den blåses ren med tryckluft
en gång om året, samt att
dammfiltret rengöres regelbundet.
Om den är uppställd i dammig och
smutsig miljö bör renblåsning och
filterrengöring ske oftare.
Demontering av filter.
8
bt07d109
RESERVDELSBESTÄLLNING
Reparations-- och elektriska arbeten ska utföras av ESAB auktoriserad
servicepersonal. Använd endast ESAB original reservdelar och slitdelar.
LTR 255 är konstruerade och provade i enlighet med internationell och europeisk
standard IEC/EN 60974--1 och EN 50199. Efter utförd service eller reparation åligger
det utförande serviceinstans att förvissa sig om att produkten inte avviker från den
ovan nämnda standarden.
Reservdelar beställs genom närmaste ESAB--representant, se sista sidan på denna
publikation.
bt18d12s
-- 9 --
Schema
bt18e11a
-- 10 --
Edition 041101
LTR 255
Beställningsnummer
Ordering no.
Denomination
Type
Notes
0456 840 884 Welding power source
LTR 255
with central connection for TIG welding
0456 840 885 Welding power source
LTR 255
with OKC connection for TIG welding
0457 326 990 Spare parts list
LTR 255
bt18o11a
-- 11 --
Edition 041101
LTR 255
Reservdelsförteckning
Item
Qty
Ordering no.
1
2
0441 819 001
Screw
2
1
0468 275 001
Grill
3
1
0468 519 001
Filter
bt19s11a
Denomination
-- 12 --
Edition 041101
LTR 255
Tillbehör
Trolley for 5 l gas cylinder . . . . . . . . . 0468 530 880
Trolley for 10--50 l gas cylinder
0456 804 880
Protective handle for connections . .
.......
0458 311 001
bt07t003
cltr0sa1
-- 13 --
Edition 041101
LTR 255
Top handle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0468 305 880
bt07t004
For LTR 200 & LTR 255
Cooling unit OCF 2L . . . . . . . . . . . . . . 0457 216 880
For LTR 160
Cooling unit OCF 2A . . . . . . . . . . . . . . 0457 216 883
Remote control MMA 1 (10 m cable) . 0349 501 024
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 . . . . . . . . . . . 0459 491 896
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 CF . . . . . . . 0459 491 897
MMA and TIG: rough and fine setting
of current.
cltr0sa1
-- 14 --
Edition 041101
LTR 255
Remote cable 12 pole -- 8 pole
5m ...............................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 552 880
0459 552 881
0459 552 882
0459 552 883
Foot control FS002,
including cable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0349 090 886
LTR 255: Return cable, 35 mm2 (state the length when ordering) . . . . . . . . . . . . . . . 0262 613 602
LTR 160 & LTR 200: Return cable, 25 mm2 (state the length when ordering) . . . . . 0262 613 601
Return current clip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0367 558 880
Welding current cable and return current cable, complete for MMA welding:
LTR 255
LTR 160 & 200
Welding current cable, 5 metre
0468 539 882
0468 539 880
Return current cable, 5 metre
0468 539 883
0468 539 881
Information on TIG torches can be found in separate brochures.
cltr0sa1
-- 15 --
Edition 041101
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 726 80 05
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 204
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 248 59 22
Fax: +31 30 248 52 60
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.z.o.o
Warszaw
Tel: +48 22 813 99 63
Fax: +48 22 813 98 81
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 1 837 1527
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 623 11 00
Fax: +34 91 661 51 83
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 6539 7124
Fax: +86 21 6543 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. Esabindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 01 88
Fax: +62 21 461 29 29
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 703 36 15
Fax: +60 3 703 35 52
SINGAPORE
ESAB Singapore Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 43 22
Fax: +65 861 31 95
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 74 42
Fax: +65 863 08 39
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyung--Nam
Tel: +82 551 289 81 11
Fax: +82 551 289 88 63
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East
Dubai
Tel: +971 4 338 88 29
Fax: +971 4 338 87 29
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 3369 4333
Fax: +55 31 3369 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 44 58
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
031021
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising