ESAB | LKA 180 | Instruction manual | ESAB LKA 180 Brugermanual

ESAB LKA 180 Brugermanual
LKA 180
LKA 240
102
clka1p00
Bruksanvisning
0349 301 002
040928
Valid for serial no. 618−xxx−xxxx
NORSK
1
2
3
4
5
DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SIKKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INNLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
4
4
5
TILKOPLING AV GASS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1 Elektrisk tilkopling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Tråd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
6
6 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Punktsveising . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
7 VEDLIKEHOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 BESTILLING AV RESERVEDELER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1
8
8
Valgtabell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
SKJEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESERVEDELSLISTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
18
TOCn
−2−
NO
1
DIREKTIV
FORSIKRING OM OVERENSSTEMMELSE
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sweden, forsikrer på eget ansvar at
sveisestrømkilde LKA 180 / 240 fra serienummer 618 er i samsvar med standard EN
60974−1 i overensstemmelse med bestemmelsene i direktiv (73/23/EØF) med tillegg
(93/68/EØF).
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Laxå 96−04−20
Paul Karlsson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
bc05d18n
Tel: + 46 584 81000
SIKKERHET
−3−
Fax: + 46 584 12336
NO
3
INNLEDNING
LKA 180/240 er trinnomkoplede sveisstr¢mkilder i kompaktformat, beregnet for
sveising med homogen tråd og gasslös rörtråd.
Komplett pakning inneholder: str¢mkilde med innebygd matemekanisme, fast
montert (sveisepistol PSF 160), nettkabel, returkabel med godsklemme, materuller
for 0,6 og 0,8 m tråd og gasslange. Monteringssett med håndtak, bakaksel, 2 bakhjul
og 2 styrehjul. To innstillinger for spenning og trådmatehastighet er lette åstille inn
ved hjelp av tabellen, på sid.9.
Ved å skifte pluss− og minus−tilkoplingene på omkoplingsplinten ovenfor
matemekanisme får du mulighet til å veksle mellom homogen tråd med dekkgass og
gassl¢s r¢rtråd.
Punktsveisfunksjonen letter arbeidet for deg når du skal sammenf¢ye to
overlappende plater.
Termiske sikringer hindrer overoppheting av str¢mkilden. Innkopling skjer automatisk
når str¢mkilden har kj¢lnet.
4
TEKNISKE DATA
LKA 180
LKA 240
LKA 180 1−faset
Nettspenning
230/400 V,
3−faset 50 Hz
230/400 V,
3−faset 50 Hz
230 V, 1−faset
50 Hz
Nettkabelareal
4x2,5 mm@
4x2,5 mm@
3x2,5 mm@
Sikring treg
10 A
16 A
16 A
Tillatt belastning
10%
165 A
20%
160 A
200 A
60%
65 A
120 A
75 A
100%
60 A
85 A
60 A
Nettspenning
400 V, 3−faset 50 Hz
400 V,3−faset 50 Hz
Nettkabelareal
4x1,5 mm@
4x1,5 mm@
Sikring treg
10 A
10 A
Tillatt belastning
11%
170 A
18%
200 A
60%
75 A
110 A
100%
60 A
85 A
Spenningstrinn
7
10
7
Tomgangsspenning
15−33 V
18−36 V
16−33 V
Trådmatning
1−15 m/min
1−15 m/min
1−15 m/min
Punktsveisetid
250 ms−2,5 s
250 ms−2,5 s
250 ms−2,5 s
Trådspole
5−15 kg
5−15 kg
5−15 kg
0,6−0,8 mm
0,6−0,8 mm
0,6−0,8 mm
Tråddimensjoner
Ulegert
bc05d18n
−4−
NO
LKA 180
LKA 240
LKA 180 1−faset
Rustfri
0,6−0,8 mm
0,6−0,8 mm
0,6−0,8 mm
Aluminium
1,0 mm
1,0 mm
1,0 mm
Gassløs tråd
0,8−0,9 mm
0,8−0,9 mm
0,8−0,9 mm
Mål lxbxh
780x430x530
780x430x530
780x430x530
Vekt
47 kg
50 kg
47 kg
Kapslingsklasse
IP 21
IP 21
IP 21
Beskyttelseklasse
LKA 150 oppfyller sveiseapparatstandarden IEC 974−1
Beskyttelseklasse
IP−koden angir beskyttelseklasse, d.v.s. graden av beskyttelse mot inntrengning av feste gjenstander
og vann. Apparater merket IP 21 er beregnet for bruk innendørs.
Bruksklasse
Symbolet
innebærer at sveisestrømkilden er konstruert for bruk på steder hvor det er større
elektrisk fare.
5
INSTALLERING
Installasjonen skal foretas av kvalifisert person.
ADVARSEL
Dette produktet er tiltenkt industriell bruk. I hjemmemiljøer kan dette produktet forårsake radiostøy.
Det er brukerens ansvar å ta de nødvendige forholdsregler.
TILKOPLING AV GASS
Montering av deler
Gjelder ikke for gassløs rørtråd
bc05d001
bc05d18n
−5−
NO
Løfteanvisning
Strømkilden skal løftes i løftestroppen.
Håndtaket er kun beregnet for å dra strømkilden.
5.1
Elektrisk tilkopling
bc05d002
Ved levering er strømkilden koplet for drift med 400 V 50 Hz trefaset vekselspenning.
Nettkontakten må oppfylle de internasjonale forskriftene og tilkoples av en fagmann.
Kontroller nettspenningen og nettsikringene på alle tre fasene før maskinen tilkoples.
400 V
230 V
bc05d008
5.2
Tråd
bc05d004
GASSLØS RØRTRÅD
HOMOGEN TRÅD
Ved sveising med gassløs rørtråd må returkabelen være kopled til + på
omkoplingsplinten ovenfor matemekanismen.
bc05d18n
−6−
NO
OBS!
Hvis rullene slurer, eller trådmatingen på annen måte ikke fungerer tilfredsstillende,
kan det være nødvendig å justere forspenningen. Dette gjøres med justerskruen på
trykkarmen.
ADVARSEL!
Roterende deler kan forårsake skade, vis derfor stor forsiktighet.
6
DRIFT
Generelle sikkerhetsbestemmelser for betjening av dette utstyret finnes på side 3. Les disse før utstyret tas i bruk.
S Kopl godsklemmen (E) til arbeidsstykket.
S Ved sveising med homogen tråd åpnes gassventilen (A)
og gassmengden justeras med reduksjonsventilen (B).
Gassmengden skal være mellom 8−12 l/min.
S Kopl inn str¢mkilden med bryteren (L).
Den hvite varsellampen (K) skal lyse.
S Trykk inn avtrekkeren (D) på sveisepistolen inntil
tråden mates ut gjennom kontaktmunnstykket
(F) i pistolen.
S Still inn passende sveisedata med spennings−
omkoppleren (L) og trådmateren (H) i samsvar med
tabellen på sid.9.
S Begynn sveisingen, og tilpass innstillingen
om n¢dvendig.
bc05d005
S Varsellampe (J), lyser dersom strömkilden
er blitt for varm.
bc05d18n
−7−
NO
6.1
Punktsveising
bc09
7
Still inn tidspotensiometeret (G) for punktsveising gradert
1−10. Punktsveisetiden kan stilles trinnløst fra 0,2 − 2,5 sek.
For innstilling av sveisespenning og trådmatehastighet, se
tabellens på sid.9. Trykk inn avtrekkeren på sveisepistolen.
Når den innstilte sveisetiden er ute avbrytes sveisingen automatisk uten at du trenger slippe avtrekkeren. En ny sveiseprosedyre startes når du trykker inn avtrekkeren igjen.
VEDLIKEHOLD
MERK:
Alt garantiansvar fra leverandøren opphører å gjelde hvis kunden i løpet av
garantitiden selv gjør inngrep i maskinen for å rette eventuelle feil.
VIKTIG
Dette sveiseutstyret er konstruert, produsert og pr¢vet for å gi lang og problemfri
levetid.
Regelmessig vedlikehold er viktig for pålitelig og sikker drift.
455 894−001
Rengj¢ring for st¢v
Blås ren str¢mkilden med t¢rr trykkluft,
med redusert trykk.
Matemekanisme
Rengj¢ring og skifte av matemekanismens
slitasjedeler b¢r skje med jevne mellomrom for å
sikre problemfri trådmating. Vær oppmerksom på
466 074−001
at for hardt innstilt forspenning kan medf¢re
unormal slitasje på trykkrullen, materullen og trådlederen.
367 556−001
Pistol
Blås ren trådlederen regelmessig og rengj¢r gassmunnstykket.
8
BESTILLING AV RESERVEDELER
Reservedeler bestilles gjennom nærmeste ESAB−representant, se siste side i dette
dokumentet. Ved bestilling oppgis maskintype, serienummer og benevnelser samt
reservedelsnummer ifølge reservedelslisten. Dette gjør ekspederingen lettere og sikrer riktig levering.
bc05d18n
−8−
Valgtabell
FIG 1 (LKA 180)
bc05t11a
−9−
FIG 2 (LKA 240)
bc05t11a
− 10 −
FIG 3 (LKA 180 1~)
bc05t11a
− 11 −
Skjema
bc05e001
bc05e11a
− 12 −
bc05e11a
− 13 −
bc05e005
bc05e11a
− 14 −
bc05e003
bc05e11a
− 15 −
bc05e004
bc05e11a
− 16 −
page
− 17 −
LKA 180 , LKA 240
Edition 040928
Reservedelsliste
clka1p00
Valid for serial no. 618−xxx−xxxx
Ordering numbers for LKA 180 , LKA 240
Ordering no.
Denomination
Notes
469 440−880
469 565−880
469 560−880
LKA 180
LKA 180
LKA 180
400 V 3 phase
230/400 V reconnectable, 3 phase
230 V single−phase
469 560−881
LKA 180
230 V single−phase, only for the Australian market.
Position 102 deviates from version 469 560−880
469 450−880
469 570−880
LKA 240
LKA 240
400 V 3 phase
230/400 V reconnectable, 3 phase
469 560−881
LKA 180
230 V single−phase, only for the Australian market.
Position 102 deviates from version 469 560−880
469 450−882
LKA 240
400 V 3 phase, only for the Australian market.
Position 102 deviates from version 469 560−880
Spare parts are to be ordered through the nearest ESAB agency as per the list on the back of the
cover. Kindly indicate type of unit, serial number, denominations and ordering numbers according to
the spare parts list.
Maintenance and repair work should be performed by an experienced person, and electrical work only
by a trained electrician. Use only recommended spare parts.
bc05s11a
− 18 −
LKA 180 , LKA 240
180 = LKA 180
240 = LKA 240
Item
no.
Qty
180
Qty
240
103
1
1
1
1
1
1
1
1
104
1
107
C = component designation in the circuit diagram
Denomination
Notes
469 368−001
469 369−001
469 664−001
469 447−001
Cover plate
Rear panel
Rear panel
Side panel
Only for the Australian market
With text
1
0700 200 002
Welding gun MXL 200
1
−
−
1
0469 572 881
0469 443 880
Return cable
Return cable
109
1
1
469 361−001
Front panel
110
2
8
2
8
469 468−001
Link wheel
Screw
101
102
Ordering no.
Edition 040928
Complete
Complete
M6 x 16 mm
111
1
1
368 265−001
Securing strap
120
121
122
123
124
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
469 453−001
469 516−001
469 469−001
192 859−126
Attachment
Shaft
Washer
Wheel
Locking washer
D 21/36
125b
1
1
146 967−881
Brake hub
From macine no. 547 612 ....
126
1
2
1
2
469 437−001
Handle
Screw
M6 x 16mm
bc05s11a
− 19 −
C
LKA 180 , LKA 240
bc05s11a
Edition 040928
− 20 −
LKA 180 , LKA 240
Edition 040928
WIRE FEED UNIT
C = component designation in the circuit diagram
Item
no.
Qty
Ordering no.
−
−
455 890−890
Feed unit
Complete, contains items 301 − 333
300
301
302
1
2
1
367 529−001
455 906−001
455 907−001
466 262−001
Complete, contains items 301 − 305
303
304
305
1
1
1
Pressure arm
Spacer sleeve
Pressure roller
Pressure roller *
Nut
Holder
Shaft
306
1
455 896−001
Spring
308
309
310
1
1
1
469 397−001
2157 010−07
191 496−114
Drive unit
Locking washer
Key
311
1
466 074−001
Inlet nozzle
312
313
1
1
367 528−001
368 749−880
Pin bolt
Pressure transducer
314
2
368 750−001
Insulating sleeve
315
316
317
1
1
1
455 894−001
455 885−001
455 882−001
Insert tube
Outlet nozzle
Current sleeve
318
1
455 883−001
Spacer sleeve
Ĭ 16/8.2x0.9
319
1
Washer
320
1
Screw
Ĭ 16/8.4x1.5
M8x20
321
322
323
1
1
1
455 881−001
2152 012−02
455 898−001
Protection plate
O−ring
Screw
(M5x12)
324
326
1
1
Screw
Washer
M4x12
193 104−002
327
1
367 556−001
Feed roller
For Ĭ 0.6 − 0.8 mm Fe, Ss and cored wire
1
367 556−002
Feed roller *
For Ĭ 0.8 − 1.0 mm Fe, Ss and cored wire
1
367 556−006
Feed roller *
Knurled, for Ĭ 1.0 − 1.2 mm cored wire
1
367 556−004
Feed roller *
For Ĭ 1.0 − 1.2 mm Al wire
329
1
455 893−001
Shaft
330
331
332
333
1
3
1
1
455 884−001
2121 107−42
469 380−881
455 892−001
Gear housing
Screw
Capacitor
Spacer sleeve
Denomination
Notes
Knurled
SGA D8
M1
Included in item 308
Included in item 308
Ĭ 16/5x1
B12x16
PME 0.1 µF 400 V, with cable lugs
* = accessories
bc05s11a
C
− 21 −
C3
LKA 180 , LKA 240
Edition 040928
WIRE FEED UNIT
bc05s11a
− 22 −
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna−Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 726 80 05
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen−Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 204
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 248 59 22
Fax: +31 30 248 52 60
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp. z o.o.
Katowice
Tel: +48 32 35 111 05
Fax: +48 32 35 111 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 1 837 1527
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 623 11 00
Fax: +34 91 661 51 83
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 6539 7124
Fax: +86 21 6543 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. Esabindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 01 88
Fax: +62 21 461 29 29
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 703 36 15
Fax: +60 3 703 35 52
SINGAPORE
ESAB Singapore Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 43 22
Fax: +65 861 31 95
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 74 42
Fax: +65 863 08 39
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki−Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA−CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyung−Nam
Tel: +82 551 289 81 11
Fax: +82 551 289 88 63
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East
Dubai
Tel: +971 4 338 88 29
Fax: +971 4 338 87 29
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem−MG
Tel: +55 31 3369 4333
Fax: +55 31 3369 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 44 58
ESAB AB
SE−695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
031021
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising