ESAB | LHN 130 | Instruction manual | ESAB LHN 130 Používateľská príručka

ESAB LHN 130 Používateľská príručka
Caddy Classic
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0455 996 001
040906
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Valid for serial no. 628--xxx--xxxx
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
EËËHNIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
Schema -- Skema -- Skjema -- Johdotuskaavio -- Diagram -Schaltplan -- Schéma -- Esquema -- Esquema -ÄéÜôáîåéò óàûíäåóçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden avisering forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçòåßôáé ôï äéêáßùìá ôòïðïðïßçóçò ðòïäéáãòáöþí ×ùòßò ðòïåéäïðïßçóç.
39
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
SVENSKA
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sverige, försäkrar under eget ansvar att
svetsströmkälla Caddy Classic med nummer 628 är i överensstämmelse med standard EN 60974--1 enligt villkoren i direktiv 73/23/EEG med tillägg 93/68/EEG.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OVERENSSTEMMELSEERKLAERING
DANSK
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sverige garanterer under eget ansvar, at
svejsestrømkilde Caddy Classic med nummer 628 er i overensstemmelse med standard EN 60974--1 ifølge betingelserne i direktiv 73/23/EEC med tillægg 93/68/EEC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORSIKRING OM OVERENSSTEMMELSE
NORSK
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sweden, forsikrer på eget ansvar at
sveisestrømkilde Caddy Classic med nummer 628 er i samsvar med standard EN
60974--1 i overensstemmelse med bestemmelsene i direktiv 73/23/EØF med tillegg
93/68/EØF
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
SUOMI
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sweden, vakuuttaa omalla vastuullaan,
että hitsausvirtalähde Caddy Classic numero 628 täyttää standardin EN 60974--1
vaatimukset direktiivin 73/23/EEC ja sen lisäyksen 93/68/EEC mukaisesti.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARATION OF CONFORMITY
ENGLISH
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sweden, gives its unreserved guarantee
that welding power source Caddy Classic having number 628 complies with standard EN 60974--1, in accordance with the requirements of directive 73/23/EEA and
addendum 93/68/EEA.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DEUTSCH
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå Schweden, versichert hiermit auf eigene
Verantwortung, daß die Schweißstromquelle Caddy Classic mit n--Nr 628 mit der
norm EN 60974--1 gemäß den Bedingungen der Richtlinien 73/23/EWG mit der Ergänzung 93/68/EWG in Übereinstimmung steht.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
FRANÇAIS
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå Suède, certifie sous sa propre responsabilité que la source de courant de soudage Caddy Classic portant le numéro 628 répond aux normes de qualité EN 60974--1 conformément aux directives 73/23/EEC
avec annexe 93/68/EEC.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1
OVEREENSKOMSTIGHEIDSVERKLARING
NEDERLANDS
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå Sweden, verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat lasstroombron Caddy Classic met nummer 628 overeenkomt met
norm EN 60974--1 volgens richtlijn 73/23/EEG van de Raad met toevoeging
93/68/EEG.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
ESPAÑOL
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Suecia, declara, asumiendo toda responsabilidad, que la fuente de corriente para soldadura Caddy Classic con el número de 628 está fabricada de conformidad con la normativa EN 60974--1 según los
requisitos de la directiva 73/23/EEC con el suplemento 93/68/EEC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
ITALIANO
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå Swezia, dichiara sotto la propria responsabilità che il generatore per saldatura Caddy Classic numero di 628 è conforme
alla norma EN 60974--1 ai sensi dei requisiti previsti dalla direttiva 73/23/CEE e successive integrazioni nella direttiva 93/68/CEE.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
PORTUGUÊS
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå Suécia, certifica, sob a sua própria responsabilidade que, a fonte de corrente para soldadura Caddy Classic número 628
está em conformidade com a norma EN 60974--1, segundo os requisitos constantes
na directiva 73/23/EEC e com o suplemento 93/68/EEC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÂÅÂÁÉÙÓÇ ÓØÌÖÙÍÉÁÓ
Åëëçíéêá
Ç Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå Sweden, âåâáéþíåé ìå äéêÞ ôçò åõèýíç
óôé ç ðçãÞ óõãêïëëçôéêïý ñåýìáôïò Caddy Classic ìå áñéèìü 628 âñßóêåôáé óå
óõìöùíßá ìå ôï ïôáíôáñô ÅÍ 60974 1 óýìöùíá ìå ôïõ üñïõò ôçò ïäçãßáò
73/23/ÅÅC êáé ôçí ðñïóèÞêçç 93/68/ÅÅC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 95--11--10
Paul Karlsson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
Tel: + 46 584 81176
2
Fax: + 46 584 12336
ÅËËÇÍÉÊÁ
ÅËËÇÍÉÊÁ
ÅÉÓÁÃÙÃÇ
Ôï Caddy Classic åßíáé Ýíáò áíïñèùôÞò åëåã÷üìåíïò ìÝóù ôñáíæßóôïñ,
ó÷åäéáóìÝíïò ãéá óõãêüëëçóç ìå åðåíäåäõìÝíá çëåêôñüäéá êáé óõãêüëëçóç TIG
(óõãêïëëçóç ìå Üããéãìá).
Ôá ðñïçãìÝíá çëåêôñïíéêÜ ôïõ ðáñÝ÷ïõí ôá÷ýôáôç áðüêñéóç åëÝã÷ïõ, ÷áìçëÝò
áðáéôÞóåéò ñåýìáôïò êáé Üñéóôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ óõãêüëëçóçò. Ç ôå÷íïëïãßá
áíôéóôñïöÝá óõíåéóöÝñåé óôï ÷áìçëü âÜñïò êáé ôéò óõìðáãåßò äéáóôÜóåéò ôçò
ìïíÜäáò. Ôï óôñïããõëåìÝíï ëåðôü ó÷Þìá ôçò ìïíÜäáò êÜíåé åýêïëç ôç
ìåôáöïñÜ. Ï éìÜíôáò ìðïñåß íá äéðëþóåé ãéá íá ÷ñçóéìïðïéçèåß óáí ÷åéñïëáâÞ
ìåôáöïñÜò, Þ íá ðñïåêôáèåß åíôåëþò ãéá íá ÷ñçóéìïðïéçèåß óáí éìÜíôáò
ìåôáöïñÜò óôïí þìï.
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!
Áõôü ôï ðñïúüí ðñïïñéæìÝíï ãéá âéïìç÷áíéêÞ ÷ñÞóç. Óå ïéêéáêü ðåñéâÜëëïí ôï ðñïúüí ìðïñåß
íá ðñïêáëÝóåé ñáäéïðáñÜóéôá. Ï ÷ñÞóôçò Ý÷åé áðïêëåéóôéêÞ åíèýíç ãéá ôç ëÞøç åðáñêþí
ðñïëçðôéêþí ìÝôñùí.
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ ÊÁÉ ÊÏÐÇ ÌÅ ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÔÏÎÏ ÌÐÏÑÅÉ ÍÁ ÐÑÏÊÁËÅÓÏÕÍ
ÔÑÁÕÌÁÔÉÓÌÏ ÓÅ ÁËËÁ ÁÔÏÌÁ. ÍÁ ÅÉÓÔÅ ÐÑÏÓÅ×ÔÉÊÏÉ ÏÔÁÍ ÅÊÔÅËÅÉÔÅ
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ. ÆÇÔÇÓÔÅ ÁÐÏ ÔÏÍ ÅÑÃÏËÏÔÇ ÓÁÓ ÏÇÃÉÅÓ ÁÓÖÁËÏÕÓ ÅÑÃÁÓÉÁÓ, ÏÉ
ÏðÏÉÅÓ ÈÁ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÂÁÓÉÆÏÍÔÁÉ ÓÔÏ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÐÏÖÕÃÇÓ ÊÉÍÄÕÍÙÍ ÔÏÕ
ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÇ.
ÇËÅÊÔÑÏÐËÇÎÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé Èáíáôçøüñá.
S
ÅãêáôáïôÞóôå êáé ãåéùïôå ôç óõóêåõÞ óõãêüëëçóçò óýìöùíá ìå ôá áíôßóôïé÷á õðïäåßãìáôá.
S
Ìçí áããßæåôå çëåêôñïöüñá ìÝñç Þ çëåêôñüäéá ìå óêÜëõðôç åðéäåñìßäá, õãñÜ ãÜíôéá Þ õãñü
ñïõ÷éóìü.
S
Ìïíþóôå ôï óþìá óáò áðü ôç ãåßùóç êáé ôï ôåìÜ÷éï åñãáóßáò.
S
Âåâáéùèåßôå üôé ï ôüðïò åñãáóßáò óáò åßíáé áóöáëÞò.
ÁÍÁÈÕÌÉÁÓÅÉÓ ÊÁÉ ÁÅÑÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé åðéêßíäõíá ãéá ôçí õãåßá óáò.
S
Å÷åôå ôï ðñüóùðü óáò ìáêñéÜ áðü ôéò áíáèõìéÜóåéò óõãêüëëçóçò.
S
Åîáóöáëßóôå êáëü åîáåñéóìü êáé áðïññüöçóç áíáèõìéÜóåùí óõãêüëëçóçò êáé áåñßùí, ôüóï
óôïí ôüðï åñãáóßáò óáò üóï êáé ôùí Üëëùí.
ÁÊÔÉÍÏÂÏËÉÁ ÔÏÎÏÕ - Ìðïñåß íá ôñáõìáôßóåé ôá ìÜôéá êáé íá ðñïêáëÝóåé äåñìáôéêÜ
åãêáýìáôá.
S
ÐñïóôáôÝøôå ôá ìÜôéá êáé ôï óþìá óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå êáôÜëëçëï êñÜíïò óõãêüëëçóçò êáé
öáêïýò ìå ößëôñï, êáé öïñÜôå ðñïóôáôåõôßêü ñïõ÷óìü.
S
Ðñïóôáôåýåôå ôñßôá ðñüóùðá ìå êáôÜëëçëá äéáöñÜãìáôá Þ ðåôÜóìáôá.
ÊÉÍÄÕÍÏÓ ÐÕÑÊÁÃÉÁÓ
S
Ïé óðßèåò óõãêüëëçóçò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ðõñêáãéÜ. Óõíåþò âåâáùèåßôå üôé äåí õðÜ÷ïõí
ðëçóßïí óáò åýöëåêôá õëéêÜ.
ÈÏÑÕÂÏÓ - Õðåñâïëéêüò èüñõâïò ìðïñåß íá âëÜøåé ôçí áêïÞ
S
Ðñïóôáôåýåôå ôá áõôéÜ óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå ùôáóðßäåò Þ Üëëï ìÝóï ðñïóôáóßáò ôçò áêïÞò.
S
Ðñïåéäïðïéåßóôå ôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò ãéá ôïõò êéíäýíïõò.
ÄÕÓËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ - Óå ðåñßðôùóç äõóëåéôïõñãßáò æçôÞóôå âïÞèåéá áðü åéäéêü.
ÄÉÁÂÁÓÔÅ ÊÁÉ ÊÁÔÁÍÏÇÓÔÅ ÔÉÓ ÏÄÇÃÉÅÓ ÔÏÕ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏÕ ÐÑÉÍ ÁÐÏ ÔÇÍ
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ¹ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÇ.
ÐÑÏÓÔÁÔÅÕÅÔÅ ÔÏÍ ÅÁÕÔÏ ÓÁÓ ÊÁÉ ÔÏÕÓ ÁËËÏÕÓ !
bh12d12y
-- 36 --
ÅËËÇÍÉÊÁ
ÔÅ×ÍÉÊÇ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ
Ôï Caddy åßíáé åöïäéáóìÝíï ìå óõæåõêôÞñåò êáëùäßïõ OKC ãéá íá åðéôñÝðåé
áðëÞ êáé ôá÷åßá óýíäåóç ôùí êáëùäßùí óõãêüëëçóçò êáé åðéóôñïöÞò. Ï
ìåôáôñïðÝáò ðáñÝ÷åôáé ìå Ýíá êáëþäéï çëåêôñéêÞò ðáñï÷Þò ìÞêïõò 3 ìÝôñùí.
Ôï Caddy ðáñÝ÷åôáé ìå êáëþäéá óõãêüëëçóçò êáé åðéóôñïöÞò ìÞêïõò 3 ìÝôñùí.
ÁõôÜ ðñïóáñìüæïíôáé óôïõò óõíäåôÞñåò êáëùäßùí êáé åðéôñÝðïõí ãñÞãïñç
áëëáãÞ ôçò ðïëéêüôçôáò.
Ï áñéèìüò óåéñÜò ôïõ êáôáóêåõáóôÞ åßíáé áðïôõðùìÝíïò óôçí ðéíáêßäá
ïíïìáóôéêþí ôéìþí.
ÔÅ×ÍÉÊÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ
Caddy Classic
Áðüäïóç:
óå 35% êýêëï åñãáóßá
óå 60%
óå 100%
Ðåñéï÷Þ ñýèìéóçò
ÔÜóç áíïéêôïý êõêëþìáôïò
Ðáñï÷Þ ñåýìáôïò:
ôÜóç
ðñùôåýïí ñåýìá
áóöÜëåéá
Êáëþäéï ôñïöïäïóßáò, äéáôïìÞ
Êáôçãïñßá ðåñéâëÞìáôïò
130Á/25 V
100Á/24 V
75Á/23 V
óõíå÷þò ìåôáâëçôÞ 3 130Á
64 80 V
230 V
21Á
16Á*
2x1,5 mm2
IP 23
Êáôçãïñßá åöáñìïãÞò
ÂÜñïò
ðåñßðïõ 11 kg
*ÊáôÜ ôç óõãêüëëçóç êÜôù áðü 100Á ìßá áñãÞ áóöÜëåéá 10Á åßíáé áñêåôÞ.
Ôï ôñïöïäïôéêü óõãêüëëçóçò óõììïñöþíåôáé ìå IEC 974-1
Ç ïíïìáóôéêÞ ôéìÞ ôïõ êáëùäßïõ ôñïöïäïóßáò óõììïñöþíåôáé ìå ôïõò
Óïõçäéêïýò êáíïíéóìïýò.
Ôï óýìâïëï
äçëþíåé üôé ôï ôñïöïäïôéêü ðñïïñßæåôáé ãéá ÷ñÞóç óå ðåñéï÷Þ
áõîçìÝíïõ çëåêôñéêïý êéíäýíïõ.Ï êþäéêáò IP äçëþíåé ôï âáèìü ðñïóôáóßáò ðïõ
ðñïóöÝñåé ôï ðåñßâëçìá áðü äéÜôñçóç óôåñåþí áíôéêåéìÝíùí êáé íåñïý.
Ï åîïðëéóìüò ìå Ýíäåéîç IP 23 ðñïïñßæåôáé ãéá åóùôåñéêÞ êáé åîùôåñéêÞ ÷ñÞóç.
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ
Ôï Caddy Classic ðñïïñßæåôáé ãéá ìïíïöáóéêÞ ðáñï÷Þ 230 V.
Ôï 230 V ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ìå ðáñï÷Ýò 230 240 V, 50 60 Hz.
Ãéá íá Ý÷åôå ìÝãéóôç áðüäïóç áðü ôï Caddy Classic èá ðñÝðåé íá ôïðïèåôÞóåôå
ìéá áñãÞ áóöÜëåéá 16Á. Ìßá áñãÞ áóöÜëåéá 10Á åßíáé áñêåôÞ ãéá óõãêüëëçóç ìå
ñåýìá ìÝ÷ñé 100Á.
bh12d12y
-- 37 --
ÅËËÇÍÉÊÁ
ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ
Ï äéáêüðôçò ëåéôïõñãßáò âñßóêåôáé óôï ðßóù ìÝñïò ôçò óõóêåõÞò Caddy. Ç
ëåõêÞ ëõ÷íßá óôï ìðñïóôéíü ìÝñïò áíÜâåé üôáí âñßóêåôáé óå ëåéôïõñãßá.
1.
Êßôñéíç ëõ÷íßá
2.
Åëåã÷ïò ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò 3 130Á
3. ËåõêÞ ëõ÷íßá
Ôï ñåýìá ñõèìßæåôáé ìå ôï êïìâßï ðïõ âñßóêåôáé óôï
ìðñïóôéíü ìÝñïò.
Ãéá íá ìçí áíçóõ÷åßôå ãéá õðåñöüñôéóç, ôï Caddy
Ý÷åé ìßá èåñìéêÞ áðïêïðÞ ðïõ åíåñãïðïéåßôáé
ðñïôïý ç èåñìïêñáóßá ãßíåé ðïëý õøçëÞ. Ìðïñåßôå
íá êáôáëÜâåôå üôáí Ý÷åé õðåñöïñôéóôåß ï
áíïñèùôÞò åðåéäÞ áíÜâåé ç êßôñéíç ëõ÷íßá êáé ôüôå
äåí åßíáé äõíáôü íá êÜíåôå óõãêïëëÞóåéò.
bh12d001
Óõãêüëëçóç ìå åðåíäåäõìÝíá çëåêôñüäéá
Ôï Caddy ôñïöïäïôåß ìå óõíå÷Ýò ñåýìá, ðïõ óáò åðéôñÝðåé íá êÜíåôå
óõãêïëëÞóåéò óôá ðåñéóóüôåñá åßäç êñáìÜôùí êáé ìç êñáììáôïý÷ïõò ÷Üëõâåò,
áíïîåßäùôïõò ÷Üëõâåò êáé ÷õôïóßäçñï.
Ìå ôï Caddy Classic ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôá ðåñéóóüôåñá åðåíäåäõìÝíá
çëåêôñüäéá áðü ∅ 1.6 ìÝ÷ñé ∅ 3.25.
Óõãêüëëçóç TIG
Ç óõãêüëëçóç TIG åßíáé éäéáßôåñá ÷ñÞóéìç üôáí áðáéôïýíôáé õøçëÝò ðïéïôéêÝò
ðñïäéáãñáöÝò êáé êáôÜ ôç óõãêüëëçóç ëåðôþí åëáóìÜôùí. Ôï Caddy Ý÷åé
åðßóçò ðïëý êáëÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ óõãêüëëçóçò TIG.
Ç êáëýôåñç ìÝèïäïò ðïõ ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå åßíáé ç åêêßíçóç ìå
Üããéãìá, üðïõ ÷ôõðÜôå áðáëÜ ôï çëåêôñüäéï âïëöñáìßïõ (ôïõãêóôåíßïõ) ðÜíù
óôï ôåìÜ÷éï åñãáóßáò ãéá íá äçìéïõñãÞóåôå ôï ôüîï. Ðñïôïý ÷ñçóéìïðïéçèåß ôï
Caddy ãéá óõãêüëëçóç TIG, èá ðñÝðåé íá åîïðëéóôåß ìå Ýíá öëüãéóôñï TIG êáé
âáëâßäá áåñßïõ, ìßá öéÜëç ìå áñãüí, Ýíá ñõèìéóôÞ áñãüí, çëåêôñüäéá âïëöñáìßïõ
êáé áí åßíáé áðáñáßôçôï, êáôÜëëçëï ìåôáëëéêü ößëôñï.
ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ
Ôï Caddy ÷ñåéÜæåôáé åëÜ÷éóôç óõíôÞñçóç. ÓõíÞèùò åßíáé áñêåôü íá êáèáñßæåôå
ôç ìïíÜäá ìå îçñü óõìðéåóìÝíï áÝñá ìéá öïñÜ ôï ÷ñüíï.
Ðáñáããåëßá áíôáëëáêôéêþí
ÁíôáëëáêôéêÜ ìðïñïýí íá ðáñáããÝëëïíôáé ìÝóù ôïõ ðëçóéÝóôåñïõ ó’ åóÜò
áíôéðñïóþðïõ ôçò ESAB, âëÝðå ôçí ôåëåõôáßá óåëßäá áõôÞò ôçò äçìïóßåõóçò.
bh12d12y
-- 38 --
Schema Skema Skjema Johdotuskaavio Diagram Schaltplan Schéma
Schema Esquema Schema Esquema Ó÷Þìá óýíäåóçò
Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ
bh12e11a
-- 39 --
Edition 040906
Caddy Classic
Beställningsnummer Bestillingsnummer Bestillingsnummer Tilausnumero Ordering number Bestellnummer Numéro de référence Bestelnummer
Referencia de pedido No. di codice Números de referência Áñéèìüò
ðáñáããåëßáò
ÁÑÉÈÌ¼Ò ÐÁÑÁÃÃÅË¿ÁÒ
Ordering no.
Denomination
Type
0456 000 800 Welding power source
Caddy Classic
0455 996 990 Spare parts list
Caddy Classic
bh12o11a
-- 40 --
Edition 040906
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 726 80 05
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 204
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 248 59 22
Fax: +31 30 248 52 60
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.z.o.o
Warszaw
Tel: +48 22 813 99 63
Fax: +48 22 813 98 81
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 1 837 1527
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 623 11 00
Fax: +34 91 661 51 83
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 6539 7124
Fax: +86 21 6543 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. Esabindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 01 88
Fax: +62 21 461 29 29
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 703 36 15
Fax: +60 3 703 35 52
SINGAPORE
ESAB Singapore Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 43 22
Fax: +65 861 31 95
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 74 42
Fax: +65 863 08 39
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyung--Nam
Tel: +82 551 289 81 11
Fax: +82 551 289 88 63
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East
Dubai
Tel: +971 4 338 88 29
Fax: +971 4 338 87 29
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 3369 4333
Fax: +55 31 3369 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 44 58
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
031021
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising