ESAB | ESABMig C280 | Instruction manual | ESAB ESABMig C280 Kasutusjuhend

ESAB ESABMig C280 Kasutusjuhend
ESABMig C280
ESABMig C340
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
0349 301 045
040721
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Valid for serial no. 225, 224
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
!
!"#$% &'(
)*#$+ &,./0+/1 &(2
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo−nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
−2−
SUOMI
1 DIREKTIIVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 TURVALLISUUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 JOHDANTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
37
37
39
Varusteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39
4 TEKNISET TIEDOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 ASENNUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39
41
5.1
5.2
5.3
5.4
Sijoittaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Osien asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sähköasennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kytkeminen verkkojännitteeseen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
41
42
43
6 KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
6.1
6.2
Liitännät ka valvontalaitteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toimintojen selitykset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
45
7 HUOLTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
7.1
Tarkastus ja puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
8 VIANETSINTÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
9 VARAOSIEN TILAAMINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
JOHDOTUSKAAVIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
LISÄVARUSTEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
TOCx
− 36 −
FI
1
DIREKTIIVI
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
ESAB Welding Equipment AB, S−695 81 Laxå, Ruotsi, vakuuttaa omalla vastuullaan, että hitsausvirtalähde ESABMig C280 & ESABMig C340 alkaen sarjanumerosta 225, 224 täyttää standardin IEC/EN
60974−1 vaatimukset direktiivin (73/23/ETY) ja sen lisäysten (93/68/ETY) ehtojen mukaisesti sekä
standardin EN 50199 vaatimukset direktiivin (89/336/ETY) ja sen lisäysten (93/68/ETY) ehtojen mukaisesti.
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Laxå 2003−03−10
Henry Selenius
Vice President
ESAB Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
TURVALLISUUS
ESAB−hitsauslaitteiston käyttäjä vastaa viime kädessä itse niistä varotoimenpiteistä, jotka
koskevat järjestelmää käyttävää tai sen lähellä oleskelevaa henkilökuntaa. Turvallisuustoimenpiteiden on täytettävä tämäntyyppiselle hitsauslaitteistolle asetettavat vaatimukset. Tätä
suositusta voidaan pitää lisäyksenä työpaikan yleisiin sääntöihin.
Hitsauslaitteistoa saavat käyttää vain sen toimintaan hyvin perehtyneet koulutetut henkilöt ja
käytössä on noudatettava annettuja ohjeita. Virheellinen käyttö voi aiheuttaa epänormaalin
tilanteen, jossa niin käyttäjä kuin laitteistokin voivat vahingoittua.
1.
Kaikkien hitsauslaitteistoa käyttävien on oltava hyvin perillä:
S laitteen käytöstä
S hätäpysäytyskatkaisimen sijainnista
S laitteen toiminnasta
S voimassa olevista turvamääräyksistä
S hitsauksesta
2.
Käyttäjän on ennen käynnistämistä huolehdittava:
S ettei hitsauslaitteiston työalueella ole asiaankuulumattomia.
S ettei yksikään henkilö ole suojaamattomana, kun valokaari sytytetään
3.
Työpaikan on:
S oltava tarkoitukseen sopiva
S oltava vedoton
4.
Henkilökohtainen suojavarustus
S Käytä aina määräysten mukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten esim. suojalaseja, liekinkestäviä vaatteita ja suojakäsineitä.
S Älä käytä löysiä vaatteita tai vöitä, rannekkeita, sormuksia ym., jotka saattavat
takertua tai aiheuttaa palovammoja.
5.
Muuta
S Tarkasta, että vaaditut maadoituskaapelit on liitetty kunnolla.
S Sähkölaitteen saa huoltaa ja korjata vain valtuutettu sähköasentaja.
S Tarvittavien palonsammutusvarusteiden on oltava hyvin saatavilla selvästi merkityssä paikassa.
S Hitsauslaitteistoa ei saa voidella eikä huoltaa käytön aikana.
2834x
− 37 −
FI
VAROITUS
HITSAUS JA LEIKKAUS VOIVAT OLLA VAARALLISIA SEKÄ ITSELLESI ETTÄ MUILLE. OLE VAROVAINEN HITSATESSASI. NOUDATA TYÖNANTAJASI TURVAOHJEITA, JOIDEN TULEE PERUSTUA
LAITTEEN VALMISTAJAN VAROITUSTEKSTIIN.
SÄHKÖISKU − Voi surmata
S
Asenna ja maadoita hitsauslaitteet voimassaolevien määräysten mukaisesti.
S
Älä koske jännitteellisiin tai elektrodeihin paljain käsin tai märin suojavarustein.
S
Eristä itsesi maasta ja työkappaleesta.
S
Varmista turvallinen työskentelyasneto.
SAVU JA KAASU − Voi vaarantaa terveytesi
S
Pidä kasvosi poissa hitsaussavusta.
S
Poista hitsaussavu ja −kaasut työpisteestä ja ympäristöstä tuuletuksella, kohdeimurilla tai molemmilla.
VALOKAARI − Voi vahingoittaa silmiä ja polttaa ihon
S
Suojaa silmät ja keho. Käytä hitsauskypärää, jossa on silmiä säteilyltä suojaava suodatin, sekä
suojavaatteita.
S
Suojaa lähettyvillä olevat sopivin suojaverhoin.
TULIPALON VAARA
S
Kipinät roiskeet voivat aiheuttaa tulipalon. Huolehdi, ettei syttyviä materiaaleja ole hitsauspaikan
lähettyvillä.
MELU − Liiallinen melu voi vahingoittaa kuuloa
S
Suojaa kuulosi. Käytä kuulonsuojaimia tai muita kuulon suojaamiseen tarkoitettuja varusteita.
S
Varoita sivullisia mahdollisista vaaroista.
VIAN SATTUESSA − Ota yhteys asentajaan.
LUE JA YMMÄRRÄ KÄYTTÖOHJEET ENNEN ASENNUSTA JA KÄYTTÖÄ
Huolehdi omasta ja muiden turvallisuudesta!
VAROITUS!
Lue ja ymmärrä käyttöohjeet ennen asennusta
ja käyttöä.
VAROITUS!
Virtalähdettä ei saa käyttää jäätyneiden putkien sulattamiseen.
Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan kaarihitsaukseen.
2834x
− 38 −
FI
3
JOHDANTO
ESABMig C280 & ESABMig C340 ovat vaihekytkettyjä, kompakteja
hitsausvirtalähteitä, jotka on tarkoitettu teräksestä, ruostumattomasta teräksestä ja
alumiinista valmistetulla umpilangalla hitsaamiseen sekä hitsaamiseen täytelangalla
suojakaasun kanssa tai ilman sitä.
Vaihtamalla + ja − liitäntöjä liitäntärimassa syöttölaitteen yläpuolella, on mahdollista
vaihtaa umpilangalla/suojakaasulla hitsaamisen ja kaasuttoman täytelangan välillä.
ESAB−tarvikkeet tuotetta varten on kuvattu sivulla 176.
3.1
Varusteet
3.1.1
ESABMig C280
Hitsausvirtalähteiden mukana toimitetaan:
S
Hitsauspistooli PSF 250 − 3m (ESABMig C280 4WD − 4,5m)
S
3,5 m maadoituskaapeli maadoituspihdeillä
S
Kaasupullon hylly
S
Käyttöohje
3.1.2
ESABMig C340
Hitsausvirtalähteiden mukana toimitetaan:
S
Hitsauspistooli PSF 305 − 3m (ESABMig C340 4WD − 4,5m)
S
3,5 m maadoituskaapeli maadoituspihdeillä (ESABMig C340 4WD − 5m)
S
Kaasupullon hylly
S
Käyttöohje
4
TEKNISET TIEDOT
4.1
ESABMig C280
Jännite
400−415 V, 3∼ 50/60 Hz
230/400−415/500V3∼50Hz
230/440−460V, 3∼60Hz
Sallittu kuormitus
100% kuormitusaikasuhde
150 A/22 V
150 A/22 V
60 % kuormitusaikasuhde
190 A/24 V
190 A/24 V
30 % kuormitusaikasuhde
280 A/28 V
280 A/28 V
Säätöalue (DC)
30A/15V−280A/28V
30A/15V−280A/28V
Tyhjäkäyntijännite
15−38 V
15−38 V
Tyhjäkäyntiteho
190 W
190 W
Hyötysuhde
69%
69%
Tehokerroin
0.97
0.97
Ohjausjännite
42 V, 50/60 Hz
42 V, 50/60 Hz
Langansyöttönopeus
1,9 − 19m/min
1,9 − 19m/min
2834x
− 39 −
FI
Jälkipaloaika
0 − 0,25s
0 − 0,25s
Pistehitsauksen säädin
0,2 − 2,5s
0,2 − 2,5s
Pistooliliitäntä
EURO
EURO
Mitat pxlxk
840x425x830
840x425x830
Paino
91 kg
91 kg
+40oC
−10 to +40oC
Käyttölämpötila
−10 to
Kotelointiluokka
IP 23
IP 23
Jännite
400−415 V, 3∼ 50/60 Hz
230/400−415/500V3∼50Hz
230/440−460V, 3∼60Hz
Sallittu kuormitus
100% kuormitusaikasuhde
195 A/24 V
195 A/24 V
60 % kuormitusaikasuhde
250 A/27 V
250 A/27 V
30 % kuormitusaikasuhde
340 A/31 V
340 A/31 V
Säätöalue (DC)
40A/16V−340A/31V
40A/16V−340A/31V
Tyhjäkäyntijännite
16−40 V
16−40 V
Tyhjäkäyntiteho
240 W
240 W
Hyötysuhde
77%
77%
Tehokerroin
0.95
0.95
Ohjausjännite
42 V, 50/60 Hz
42 V, 50/60 Hz
Langansyöttönopeus
1,9 − 20m/min
1,9 − 20m/min
Jälkipaloaika
0 − 0,5s
0 − 0,5s
Ryömintäkäynnistys
OFF / ON
OFF / ON
2/4−vaihe
2/4
2/4
Pistooliliitäntä
EURO
EURO
Mitat pxlxk
840x425x830
840x425x830
Paino
114 kg
114 kg
Käyttöluokka
4.2
ESABMig C340
Käyttölämpötila
−10 to
Kotelointiluokka
IP 23
+40oC
−10 to +40oC
IP 23
Käyttöluokka
Kuormitusaikasuhde
Kuormitusaikasuhde ilmaisee prosentteina 10 minuutin jaksosta ajan, joka voidaan hitsata tietyllä
kuormituksella.
Suojausluokka
IP−koodi ilmoittaa kotelointiluokan, ts. sen suojausasteen, jolla laite on suojattu kiinteiden esineiden
ja veden pääsyä vastaan itse koteloon. Koodilla IP 23 merkitty laite on tarkoitettu sisä− ja ulkokäyttöön.
2834x
− 40 −
FI
Käyttöluokka
Symboli
merkitsee, että hitsausvirtalähde on suunniteltu käytettäväksi tiloissa, joissa on tavallista
suurempi sähköiskuvaara.
5
ASENNUS
Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
VAROITUS
Tämä tuote on tarkoitettu teollisuuskäyttöön. Kotikäytössä tämä tuote voi aiheuttaa
radiohäiriöitä. Huolehdi tarvittavista varotoimenpiteistä.
5.1
Sijoittaminen
Sijoita hitsausvirtalähde niin, ettei mitään ole jäähdytysilman tulo− ja poistoaukkojen
edessä.
5.2
Osien asennus
VAROITUS!
Kuljetuksen aikana virtalähteen takapyörät (akseli) on etuasennossa. Ennen käyttöönottoa tulee
pyörät siirtää taka−asentoon.
2834x
− 41 −
FI
5.3
2834x
Sähköasennus
− 42 −
FI
5.4
Kytkeminen verkkojännitteeseen
Tarkasta, että hitsausvirtalähde kytketään oikean arvoiseen verkkojännitteeseen ja
että se suojataan oikean kokoisella varokkeella. Suojamaadoitus on toteutettava
määräysten mukaisesti.
Tyyppikilpi kytkentätiedoilla
ESABMig C280
3∼ 50 Hz
3∼ 50/60 Hz
3∼ 50 Hz
3∼ 60 Hz
3∼ 60 Hz
Verkkojännite V
230
400/415
500
230
440−460
Ensiövirta A
100% katkonainen
13
7
5
11
7
60% katkonainen
18
10
8
18
10
30% katkonainen
27
18
13
27
17
Verkkojohtimen poikkipinta−ala mm2
4 x 2.5
4 x 1.5
4 x 1.5
4 x 2.5
4 x 1.5
Varoke hidastettu varoke A
20
16
16
20
16
ESABMig C340
3∼ 50 Hz
3∼ 50/60 Hz
3∼ 50 Hz
3∼ 60 Hz
3∼ 60 Hz
Verkkojännite V
230
400/415
500
230
440−460
Ensiövirta A
100% katkonainen
16
9
7
16
8
60% katkonainen
24
14
11
23
12
30% katkonainen
35
21
17
34
18
Verkkojohtimen poikkipinta−ala mm2
4x4
4 x 2.5
4 x 2.5
4x4
4 x 2.5
Varoke hidastettu varoke A
20
16
16
20
16
Huomautus! Yllä mainitut johdinalat ja varokekoot ovat Ruotsin määräysten mukaisia.
Hitsausvirtalähteen kytkennät on suoritettava paikallisten määräysten mukaisesti.
2834x
− 43 −
FI
6
KÄYTTÖ
Tämän laitteen käsittelyä koskevat yleiset varomääräykset ovat sivulla 37. Lue
ne ennen kuin alat käyttää laitetta!
VAROITUS!
Ole varovainen. Pyörivät osat aiheuttavat puristumisvaaran.
VAROITUS, KAATUMISVAARA!
Jos kone kallistuu käytön tai kuljetuksen aikana yli 10 astetta, on koneen kaatuminen
mahdollista. Tällöin tulee varmistaa, ettei kone pääse kaatumaan!
6.1
Liitännät ka valvontalaitteet
1
Virtakytkin
8
Maadoituskaapelin (–) liitäntä,
pieni induktanssi
2
Induktanssiulosotto karkeaan säätöön
9
Ryömintäkäynnistyksen katkaisin PÄÄLLE/
POIS
3
Induktanssiulosotto tarkkaan säätöön
10
4
5
Valkoinen merkkivalo, virta PÄÄLLÄ
Oranssi merkkivalo, ylikuumeneminen ja
jäähdytysveden kiertohäiriö
Hitsauspistoolin liitäntä
11
12
Säätöpyörä langansyöttönopeuden säätämistä varten
2−vaihe/ 4−vaihe −katkaisin
Säätöpyörä jälkipaloajan säätämistä varten
Maadoituskaapelin (–) liitäntä,
suuri induktanssi
14
6
7
2834x
13
− 44 −
Näyttö (digitaalimittari) on lisävaruste,
katso sivu 176
Pistehitsauksen säädin − ON/OFF ja ajan
säätö
FI
6.2
Toimintojen selitykset
6.2.1
Ylikuormitussuoja
Ylikuormitussuoja estää hitsauksen, jos kone ylikuumenee. Kone palautuu
toimintakuntoon automaattisesti jäähdyttyään.
6.2.2
Induktanssi
Suuri induktanssi synnyttää tasaisemman hitsin ja vähemmän hitsausroiskeita. Pieni
induktanssi synnyttää kovemman äänen ja tasaisen, keskitetyn valokaaren.
7
HUOLTO
Säännöllinen kunnossapito takaa laitteen luotettavan ja turvallisen toiminnan.
HUOM!
Kaikki tavarantoimittajan myöntämät takuut lakkaavat olemasta voimassa, jos
asiakas yrittää itse korjata laitteeseen tulleita vikoja takuuaikana.
7.1
Tarkastus ja puhdistus
Tarkasta säännöllisesti, että hitsausvirtalähde on puhdas.
Käyttöympäristöstä riippuen hitsausvirtalähde on säännöllisesti puhallettava
puhtaaksi kuivalla alennetulla paineilmalla.
Ilmantulo− ja poistoaukkojen tukkeentuminen voi muussa tapauksessa aiheuttaa
laitteen ylikuumenemisen. Tämän estämiseksi voidaan käyttää ilmansuodatinta.
Ilmansuodatin on lisävaruste. Tilausnumeron löydät sivulta 176.
Pistooli
S
Pistoolin kulutusosat pitää puhdistaa ja vaihtaa säännöllisin välein häiriöttömän
langansyötön varmistamiseksi. Puhalla langanohjain puhtaaksi ja puhdista
kosketussuutin.
Jarrunapa
Napa on tehtaalla valmiiksi säädetty. Navan
säätäminen on selostettu alla. Säädä jarrunapa niin,
että lanka on hieman löysällä syötön loputtua.
S
Jarrumomentin säätäminen:
S
Käännä punainen kahva
lukitusasentoon.
S
Työnnä ruuvitaltta navan jousien väliin.
Kun jousia käännetään myötäpäivään, jarrutusmomentti pienenee.
Kun jousia käännetään vastapäivään, jarrutusmomentti suurenee.
HUOM! Käännä jousia yhtä paljon.
2834x
− 45 −
FI
8
VIANETSINTÄ
On suositeltavaa, että seuraavat tarkastuksen suoritetaan ennen asentajan
kutsumista.
Vian tyyppi
Ei valokaarta.
Toimenpide
S
S
S
Tarkasta, että virtakytkin on asennossa I.
Varmista, että hitsaus− ja maadoituskaapelit on kytketty
oikein.
Varmista, että virran voimakkuus on oikea.
Hitsausvirta katkeaa hitsauksen
aikana.
S
Lämpövaroke laukeaa usein.
S
S
Tarkasta onko pölysuodatin tukossa.
Tarkasta ylittyvätkö hitsausvirtalähteen nimellisarvot
(hitsausvirtalähteen ylikuormittuminen).
Huono hitsaustulos.
S
Varmista, että hitsaus− ja maadoituskaapelit on kytketty
oikein.
Varmista, että virran voimakkuus on oikea.
Varmista, että käyttämäsi hitsauslanka on oikea.
Tarkasta verkkovarokkeet.
Tarkasta, että s1yöttörullien ura on oikea ja että painorulla
paine on sopiva.
S
S
S
S
S
9
Tarkasta onko lämpövaroke lauennut (virtalähteen
etupaneelin oranssi merkkivalo palaa).
Tarkasta verkkovarokkeet.
VARAOSIEN TILAAMINEN
ESABMig C280 & ESABMig C340 on valmistettu ja testattu kansainvälisen ja eurooppalaisen standardin IEC/EN 60974−1 ja EN 50199 mukaisesti. Suoritetun huollon tai
korjauksen jälkeen on ne suorittaneen huoltoliikkeen tehtävänä varmistua siitä, ettei
tuote poikkea yllä mainitusta standardista.
Varaosia voi tilata lähimmältä ESAB−edustajalta, tiedot löytyvät tämän esitteen viimeiseltä sivulta.
2834x
− 46 −
Schema Skema Skjema Johdotuskaavio Diagram Schaltplan Schéma
Schema Esquema Schema Esquema 41 A0 &L9G
&L9G )%!
ESABMig C280, 400−415V
dC2834
− 168 −
ESABMig C280, 230−500V
dC2834
− 169 −
ESABMig C340, 400−415V
dC2834
− 170 −
ESABMig C340, 230−500V
dC2834
− 171 −
ESABMig C280, ESABMig C340
Valid for serial no. 225, 224−XXX−XXXX
Ordering numbers
0349 302 889 ESABMig C280
400−415V 3~50Hz
0349 302 844 ESABMig C280
230/400−415/500V 3~50Hz; 230/440−460V 3~60Hz
0349 302 890 ESABMig C280 4WD
400−415V 3~50Hz
0349 302 612 ESABMig C280 4WD
230/400−415/500V 3~50Hz; 230/440−460V 3~60Hz
0349 302 452 ESABMig C340
400−415V 3~50Hz
0349 302 483 ESABMig C340
230/400−415/500V 3~50Hz; 230/440−460V 3~60Hz
0349 302 484 ESABMig C340 4WD
400−415V 3~50Hz
0349 302 485 ESABMig C340 4WD
230/400−415/500V 3~50Hz; 230/440−460V 3~60Hz
oC2834
− 172 −
Edition 040721
ESABMig C280
Wear components
(W. F. Mechanism 0455 890 882)
Item
Denomination
Ordering no.
A
Pressure roller
0455 907 001
B
Feed roller
0367 556 001
0367 556 002
0367 556 006
0367 556 004
C
Inlet nozzle
0466 074 001
D
Insert tube
E
Outlet nozzle
0455 894 001
0455 889 001
0455 885 001
0455 886 001
Notes
Ø 0.6−0.8mm Fe, Ss, cored wire.
Ø 0.8−1.0mm Fe, Ss, cored wire.
Ø 1.0−1.2mm cored wire.
Ø 1.0−1.2mm Al wire.
Plastic, must be used together with item 0455 885 001,
for welding with Al wire.
Steel, must be used together with item 0455 886 001.
Must be used together with item 0455 894 001,
for welding with Al wire.
Must be used together with item 0455 889 001.
The rollers are marked with wire dimension in mm, some are also marked with inch.
Welding with aluminium wires.
In order to weld with aluminium wires, proper rollers, nozzles and liners for
aluminium wires MUST be used. It is recommended to use 3m long welding gun for
aluminium wires, equipped with appropriate wear parts.
wC280
− 173 −
Edition 040721
ESABMig C340
Wear components
(W. F. Mechanism 0455 890 881)
Item
Denomination
Ordering no.
Notes
A
Pressure roller
0369 728 001
0466 262 001
Knurled
B
Feed roller
0369 557 001
0369 557 002
0369 557 003
0369 557 004
0369 557 006
Ø 0.6−0.8mm Fe, Ss, cored wire.
Ø 0.8−1.0mm Fe, Ss, cored wire.
Ø 1.0−1.2mm Fe, Ss, cored wire.
Ø 1.0−1.2mm cored wire, knurled.
Ø 1.0−1.2mm Al wire.
C
Inlet nozzle
0466 074 001
D
Insert tube
E
Outlet nozzle
0455 894 001
0455 889 001
0455 885 001
0455 886 001
Plastic, must be used together with item 0455 885 001,
for welding with Al wire.
Steel, must be used together with item 0455 886 001.
Must be used together with item 0455 894 001,
for welding with Al wire.
Must be used together with item 0455 889 001.
The rollers are marked with wire dimension in mm, some are also marked with inch.
Welding with aluminium wires.
In order to weld with aluminium wires, proper rollers, nozzles and liners for
aluminium wires MUST be used. It is recommended to use 3m long welding gun for
aluminium wires, equipped with appropriate wear parts.
wC340
− 174 −
Edition 040721
ESABMig C280, ESABMig C340
Wear components
(W. F. Mechanisms 0459 000 883 & 0459 000 884)
Item
Denomination
Ordering no.
Notes
A
Feed / Pressure roller
0459 052 002
0459 052 003
0458 825 001
0458 825 002
0458 824 001
0458 824 003
Ø 0.8−1.0 mm Fe, Ss & cored wire; V−groove
Ø 1.0−1.2mm Fe, Ss & cored wire; V−groove
Ø 1.0−1.2mm V−groove, knurled.
Ø 1.2−1.4mm V−groove, knurled.
Ø 0.8−1.0mm Al wire, U−groove.
Ø 1.2−1.6mm Al wire, U−groove.
B
Gear adapter
0455 053 880
C
Drive gear
0455 052 001
D
Inlet nozzle
0455 049 001
0335 318 001
Ø 3.0mm plastic for 0.6−1.6mm Fe, Ss, AL, cored wire.
Ø 2.4mm steel.
E
Intermediate nozzle
0455 072 002
0456 615 001
Al wire.
F
Outlet nozzle
0469 837 880
0469 837 881
Ø 2.0mm steel for 0.6−1.6mm wire.
Ø 2.0mm plastic for 0.8−1.6mm Al wire.
The rollers are marked with wire dimension in mm, some are also marked with inch.
Welding with aluminium wires.
In order to weld with aluminium wires, proper rollers, nozzles and liners for aluminium wires MUST be
used. It is recommended to use 3m long welding gun for aluminium wires, equipped with appropriate
wear parts.
wC2834
− 175 −
Edition 040721
ESABMig C280, ESABMig C340
Tillbehör Tilbehør Tilbehør Lisävarusteet Accessories Zubehör
Accessoires Accessoires Accesorios Accessori Acessórios (G 271
& e9 ?7 7 H99 J ? j89
,%&
aC2834
(4&<
Digital meter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0349 302 598
Transformer kit for CO2 heater . . . . . . . . . . .
0349 302 250
Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0349 302 599
Cable holder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0349 303 362
− 176 −
Edition 040721
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna−Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 726 80 05
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen−Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 204
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 248 59 22
Fax: +31 30 248 52 60
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.z.o.o
Warszaw
Tel: +48 22 813 99 63
Fax: +48 22 813 98 81
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 1 837 1527
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 623 11 00
Fax: +34 91 661 51 83
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 6539 7124
Fax: +86 21 6543 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. Esabindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 01 88
Fax: +62 21 461 29 29
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 703 36 15
Fax: +60 3 703 35 52
SINGAPORE
ESAB Singapore Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 43 22
Fax: +65 861 31 95
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 74 42
Fax: +65 863 08 39
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki−Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA−CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyung−Nam
Tel: +82 551 289 81 11
Fax: +82 551 289 88 63
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East
Dubai
Tel: +971 4 338 88 29
Fax: +971 4 338 87 29
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem−MG
Tel: +55 31 3369 4333
Fax: +55 31 3369 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 44 58
ESAB AB
SE−695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
031021
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising