ESAB | ESABMig C280 | Instruction manual | ESAB ESABMig C280 Användarmanual

ESAB ESABMig C280 Användarmanual
ESABMig C280
ESABMig C340
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
0349 301 045
040721
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Valid for serial no. 225, 224
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
!
!"#$% &'(
)*#$+ &,./0+/1 &(2
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo−nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
−2−
SVENSKA
1 DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 SÄKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INTRODUKTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
4
4
6
Utrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
4 TEKNISKA DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
8
5.1
5.2
5.3
5.4
Placering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montering av detaljer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elektrisk installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nätanslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
9
10
6 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
6.1
6.2
Anslutningar och kontrollorgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funktionsförklaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
12
7 UNDERHÅLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
7.1
Kontroll och rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
8 FELSÖKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
9 RESERVDELSBESTÄLLNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
TILLBEHÖR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
TOCs
−3−
SE
1
DIREKTIV
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
ESAB Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sverige, försäkrar under eget ansvar att svetsströmkälla
ESABMig C280 & ESABMig C340 från serienummer 225, 224 är i överensstämmelse med standard
IEC/EN 60974−1 enligt villkoren i direktiv (73/23/EEG) med tillägg (93/68/EEG) och standard EN
50199 enligt villkoren i direktiv (89/336/EEG) med tillägg (93/68/EEG).
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Laxå 2003−03−10
Henry Selenius
Vice President
ESAB Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
SÄKERHET
Användaren av en ESAB svetsutrustning har det yttersta ansvaret för de säkerhetsåtgärder som
berör personal i arbete med systemet eller i dess närhet. Säkerhetsåtgärderna skall uppfylla de
krav som ställs på denna typ av svetsutrustning. Innehållet i den här rekommendationen kan ses
som ett tillägg till de normala regler som gäller för arbetsplatsen.
All manövrering måste utföras av utbildad personal som är väl insatt i svetsutrustningens funktion.
En felaktig manöver kan skapa en onormal situation som skadligt kan drabba såväl operatör som
den maskinella utrustningen.
1.
All personal som arbetar med svetsutrustningen skall vara väl insatt i:
S dess handhavande
S nödstoppens placering
S dess funktion
S gällande säkerhetsföreskrifter
S svetsning
2.
Operatören skall se till:
S att ingen obehörig befinner sig inom svetsutrustningens arbetsområde vid start
S att ingen person står oskyddad när ljusbågen tänds
3.
Arbetsplatsen skall:
S vara lämplig för ändamålet
S vara dragfri
4.
Personlig skyddsutrustning:
S Använd alltid föreskriven personlig skyddsutrustning som t ex skyddsglasögon, flamsäkra
kläder, skyddshandskar.
S Se till att inte använda löst sittande plagg såsom skärp, armband, ring etc som kan fastna,
eller ge brännskador.
5.
Övrigt
S Kontrollera att anvisade återledare är väl anslutna.
S Ingrepp i elektriska enheter får endast göras av behörig personal.
S Nödvändig eldsläckningsutrustning skall finnas lätt tillgänglig på väl anvisad plats.
S Smörjning och underhåll av svetsutrustningen får ej utföras under drift.
2834s
−4−
SE
VARNING
BÅGSVETS OCH SKÄRNING KAN VARA SKADLIG FÖR DIG SJÄLV OCH ANDRA.VAR DÄRFÖR
FÖRSIKTIG NÄR DU SVETSAR. FÖLJ DIN ARBETSGIVARES SÄKERHETSFÖRESKRIFTER SOM
SKALL VARA BASERADE PÅ TILLVERKARENS VARNINGSTEXT.
ELEKTRISK CHOCK − Kan döda
S
Installera och jorda svetsutrustningen enligt tillämplig standard.
S
Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt skyddsutrustning.
S
Isolera dig själv från jord och arbetsstycke.
S
Ombesörj att din arbetsställning är säker.
RÖK OCH GAS − Kan vara farlig för din hälsa
S
Håll ansiktet borta från svetsröken.
S
Ventilera och sug ut svetsrök och gas från ditt och andras arbetsområde.
LJUSBÅGEN − Kan skada ögonen och bränna huden
S
Skydda ögonen och kroppen. Använd lämplig svetshjälm med filterinsats och bär skyddskläder.
S
Skydda kringstående med lämpliga skyddsskärmar eller förhängen.
BRANDFARA
S
Gnistor (”svetsloppor”) kan orsaka brand. Se därför till att brännbara föremål inte finns i svetsplatsens närhet.
BULLER − Starka ljud kan skada hörseln
S
Skydda öronen. Använd öronproppar eller andra hörselskydd.
S
Varna personer i närheten för riskerna
VID FEL − Kontakta fackman
LÄS OCH FÖRSTÅ BRUKSANVISNINGEN FÖRE INSTALLATION OCH ANVÄNDNING
SKYDDA DIG SJÄLV OCH ANDRA!
VARNING!
Läs och förstå bruksanvisningen före installation
och användning.
VARNING!
Använd inte strömkällan för tining av frusna rör.
Denna produkt är endast avsedd för bågsvetsning.
2834s
−5−
SE
3
INTRODUKTION
ESABMig C280 & ESABMig C340 är stegomkopplade svetsströmkällor i
kompaktutförande, avsedda för svetsning med solid tråd i stål, rostfritt stål och
aluminium, samt rörtråd med eller utan skyddsgas.
Genom att skifta + och − anslutningarna på omkopplingsplinten ovanför matarverket
får Du möjlighet att växla mellan svetsning med homogentråd/skyddsgas och
svetsning med gaslös rörtråd.
ESAB’s tillbehör för produkten hittar du på sidan 176.
3.1
Utrustning
3.1.1
ESABMig C280
Svetsströmkällan levereras med:
S
Svetspistol PSF 250 − 3m (ESABMig C280 4WD − 4,5m)
S
Återledarkabel 3,5 m med återledarklamma (ESABMig C280 4WD − 5m)
S
Hylla för gasflaska
S
Bruksanvisning
3.1.2
ESABMig C340
Svetsströmkällan levereras med:
S
Svetspistol PSF 305 − 3m (ESABMig C340 4WD − 4,5m)
S
Återledarkabel 3,5 m med återledarklamma (ESABMig C340 4WD − 5m)
S
Hylla för gasflaska
S
Bruksanvisning
4
TEKNISKA DATA
4.1
ESABMig C280
Spänning
400−415 V, 3∼ 50/60 Hz
230/400−415/500V3∼50Hz
230/440−460V, 3∼60Hz
Tillåten belastning
100% intermittens
150 A/22 V
150 A/22 V
60 % intermittens
190 A/24 V
190 A/24 V
30 % intermittens
280 A/28 V
280 A/28 V
Inställningsområde (DC)
30A/15V−280A/28V
30A/15V−280A/28V
Tomgångsspänning
15−38 V
15−38 V
Tomgångseffekt
190 W
190 W
Verkningsgrad
69%
69%
Effektfaktor
0.97
0.97
Manöverspänning
42 V, 50/60 Hz
42 V, 50/60 Hz
Trådmatningshastighet
1,9 − 19m/min
1,9 − 19m/min
2834s
−6−
SE
Efterbrinntid
0 − 0,25s
0 − 0,25s
Punktsvetsning
0,2 − 2,5s
0,2 − 2,5s
Pistolanslutning
EURO
EURO
Dimensioner lxbxh
840x425x830
840x425x830
Vikt
91 kg
91 kg
+40oC
−10 to +40oC
Arbetstemperatur
−10 to
Kapslingsklass
IP 23
IP 23
Spänning
400−415 V, 3∼ 50/60 Hz
230/400−415/500V3∼50Hz
230/440−460V, 3∼60Hz
Tillåten belastning
100% intermittens
195 A/24 V
195 A/24 V
60 % intermittens
250 A/27 V
250 A/27 V
30 % intermittens
340 A/31 V
340 A/31 V
Inställningsområde (DC)
40A/16V−340A/31V
40A/16V−340A/31V
Tomgångsspänning
16−40 V
16−40 V
Tomgångseffekt
240 W
240 W
Verkningsgrad
77%
77%
Effektfaktor
0.95
0.95
Manöverspänning
42 V, 50/60 Hz
42 V, 50/60 Hz
Trådmatningshastighet
1,9 − 20m/min
1,9 − 20m/min
Efterbrinntid
0 − 0,5s
0 − 0,5s
Krypstart
OFF / ON
OFF / ON
2/4−takt
2/4
2/4
Pistolanslutning
EURO
EURO
Dimensioner lxbxh
840x425x830
840x425x830
Vikt
114 kg
114 kg
Användningsklass
4.2
ESABMig C340
Arbetstemperatur
−10 to
Kapslingsklass
IP 23
+40oC
−10 to +40oC
IP 23
Användningsklass
Intermittensfaktor
Intermittensfaktorn anger den tid i procent av en tiominutersperiod, som man kan svetsa med en
viss belastning.
Kapslingsklass
IP−koden anger kapslingsklass, dvs graden av skydd mot inträngning av fasta föremål och vatten.
Apparat märkt IP 23 är avsedd för inom− och utomhusbruk.
Användningsklass
Symbolen
innebär att svetsströmkällan är konstruerad för användning i utrymmen med
förhöjd elektrisk fara.
2834s
−7−
SE
5
INSTALLATION
Installationen skall utföras av behörig person.
VARNING!
Denna produkt är avsedd för industriell användning. I hem− och kontorsmiljö kan denna produkt
orsaka radiostörningar. Det är användarens ansvar att vidta lämpliga åtgärder.
5.1
Placering
Placera svetsströmkällan så att kylluftens in− och utlopp förblir fria.
5.2
Montering av detaljer
VARNING!
Vid leverans är bakhjulen monterade i transportläge!
Bakhjulen måste flyttas till bakre läget innan utrustningen kan tas i bruk.
2834s
−8−
SE
5.3
2834s
Elektrisk installation
−9−
SE
5.4
Nätanslutning
Kontrollera att svetsströmkällan ansluts till rätt nätspänning och att rätt
säkringsstorlek används. Skyddsjorda enligt gällande föreskrifter.
Märkskylt med anslutningsdata
ESABMig C280
3∼ 50 Hz
3∼ 50/60 Hz
3∼ 50 Hz
3∼ 60 Hz
3∼ 60 Hz
Nätspänning V
230
400/415
500
230
440−460
Primärström A
vid 100% intermittens
13
7
5
11
7
vid 60% intermittens
18
10
8
18
10
vid 30% intermittens
27
18
13
27
17
4 x 2.5
4 x 1.5
4 x 1.5
4 x 2.5
4 x 1.5
Säkring trög smältsäkring A
20
16
16
20
16
ESABMig C340
3∼ 50 Hz
3∼ 50/60 Hz
3∼ 50 Hz
3∼ 60 Hz
3∼ 60 Hz
Nätspänning V
230
400/415
500
230
440−460
Primärström A
vid 100% intermittens
16
9
7
16
8
vid 60% intermittens
24
14
11
23
12
vid 30% intermittens
35
21
17
34
18
4x4
4 x 2.5
4 x 2.5
4x4
4 x 2.5
20
16
16
20
16
Nätkabelarea
Nätkabelarea
mm2
mm2
Säkring trög smältsäkring A
OBS! Kabelareor och särkingsstorlekar ovan är enligt svenska föreskrifter. Anslut svetsströmkällan
enligt gällande lokala föreskrifter.
2834s
− 10 −
SE
6
DRIFT
Allmänna säkerhetsföreskrifter för handhavande av denna utrustning finns på
sidan 4. Läs dessa innan du använder utrustningen.
VARNING!
Roterande delar utgör klämrisk, iakttag största försiktighet!
VARNING TIPPRISK!
Om utrustningen lutar mer än 10 grader måste den säkras för att inte riskera tippning!
6.1
Anslutningar och kontrollorgan
1
Elkopplare för nätspänning
8
Anslutning för återledarkabel (−),
låg induktans
2
Stegomkopplare, grovinställning
9
En ratt för krypstart FRÅN / TILL
3
Stegomkopplare, fininställning
10
4
5
6
Vit indikeringslampa, nätspänning TILL
Orange indikator lampa, överhettning
Anslutning för svetspistol
11
12
13
7
Anslutning för återledarkabel (−),
hög induktans
14
En ratt för inställning av trådmatningshastighet
En ratt för 2−takt / 4−takt
En ratt för inställning av efterbrinntid
Display (digitalt instrument) är ett tillbehör
se på sidan 176
En ratt till punktsvetsning − ON/OFF och
tidinställning
2834s
− 11 −
SE
6.2
Funktionsförklaring
6.2.1
Överhettningsskydd
En termisk överhetttnigsbrytare skyddar mot överhettning. Brytaren aterställs automatiskt sa snart enheten kylts ner.
6.2.2
Induktans
Högre induktans ger en mer utfluten svets och mindre sprut. Lägre induktans ger ett
hårdare ljud och en stabil koncentrerad ljusbåge.
7
UNDERHÅLL
Regelbundet underhåll är viktigt för tillförlitlig och säker drift.
OBS!
Samtliga garantiåtaganden från leverantören upphör att gälla om kunden själv under
garantitiden gör ingrepp i produkten för att åtgärda eventuella fel.
7.1
Kontroll och rengöring
Kontrollera regelbundet att svetsströmkällan ej är nedsmutsad.
Beroende på miljö skall strömkällan med jämna intervaller blåsas ren med torr
reducerad tryckluft.
Igensatt eller blockerat luftin− och utlopp leder annars till överhettning. För att
förhindra detta kan man använda ett luftfilter. Luftfiltret är ett tillbehör.
Beställningsnummer se på sidan 176.
Pistol
S
Rengöring och byte av pistolens slitdelar bör ske med jämna mellanrum för att
erhålla en störningsfri trådmatning. Blås ren trådledaren regelbundet och
rengör kontaktmunstycket.
Bromsnavet
Navet är justerat vid leverans, vid behov av efterjustering
följ anvisningarna nedan. Justera bromsnavet så att
tråden är något slak när matningen upphör.
S
Justering av bromsmomentet:
S
Ställ det röda vredet i låst läge.
S
För in en skruvmejsel i navets
fjädrar.
Medsols vridning av fjädrarna ger mindre bromsmoment.
Motsols vridning ger större bromsmoment. OBS! Vrid fjädrarna lika mycket.
2834s
− 12 −
SE
8
FELSÖKNING
Detta är rekommenderade kontrollåtgärder innan auktoriserad servicepersonal
tillkallas.
Typ av fel
Svetsströmkällan ger ingen
ljusbåge.
Åtgärd
S
S
S
Kontrollera om elkopplaren för nätspänning är tillslagen.
Kontrollera om svets− och återledarkablarna är korrekt
anslutna.
Kontrollera om rätt strömstyrka är inställd.
Svetsströmmen bryts under
pågående svetsning.
S
Termovakten löser ut ofta.
S
S
Kontrollera om dammfiltret är igensatt.
Kontrollera om svetsströmkällans märkdata överskrids
(överbelastning av svetsströmkällan).
Dåligt svetsresultat.
S
Kontrollera om svets− och återledarkablarna är korrekt
anslutna.
Kontrollera om rätt strömstyrka är inställd.
Kontrollera att det är rätt svetstråd som används.
Kontrollera nätsäkringarna.
Se efter att i metalltrådinmatning har man använt lämpliga ruller
och om man har inställt tryck av tryckruller i inmataren.
S
S
S
S
S
9
Kontrollera om termovakterna har löst ut (orange
indikeringslampa på svetsströmkällans front).
Kontrollera nätsäkringarna.
RESERVDELSBESTÄLLNING
ESABMig C280 & ESABMig C340 är konstruerade och provade i enlighet med
internationell och europeisk standard IEC/EN 60974−1 och EN 50199. Efter utförd
service eller reparation åligger det utförande serviceinstans att förvissa sig om att
produkten inte avviker från den ovan nämnda standarden.
Reservdelar beställs genom närmaste ESAB−representant, se sista sidan på denna
publikation.
2834s
− 13 −
Schema Skema Skjema Johdotuskaavio Diagram Schaltplan Schéma
Schema Esquema Schema Esquema 41 A0 &L9G
&L9G )%!
ESABMig C280, 400−415V
dC2834
− 168 −
ESABMig C280, 230−500V
dC2834
− 169 −
ESABMig C340, 400−415V
dC2834
− 170 −
ESABMig C340, 230−500V
dC2834
− 171 −
ESABMig C280, ESABMig C340
Valid for serial no. 225, 224−XXX−XXXX
Ordering numbers
0349 302 889 ESABMig C280
400−415V 3~50Hz
0349 302 844 ESABMig C280
230/400−415/500V 3~50Hz; 230/440−460V 3~60Hz
0349 302 890 ESABMig C280 4WD
400−415V 3~50Hz
0349 302 612 ESABMig C280 4WD
230/400−415/500V 3~50Hz; 230/440−460V 3~60Hz
0349 302 452 ESABMig C340
400−415V 3~50Hz
0349 302 483 ESABMig C340
230/400−415/500V 3~50Hz; 230/440−460V 3~60Hz
0349 302 484 ESABMig C340 4WD
400−415V 3~50Hz
0349 302 485 ESABMig C340 4WD
230/400−415/500V 3~50Hz; 230/440−460V 3~60Hz
oC2834
− 172 −
Edition 040721
ESABMig C280
Wear components
(W. F. Mechanism 0455 890 882)
Item
Denomination
Ordering no.
A
Pressure roller
0455 907 001
B
Feed roller
0367 556 001
0367 556 002
0367 556 006
0367 556 004
C
Inlet nozzle
0466 074 001
D
Insert tube
E
Outlet nozzle
0455 894 001
0455 889 001
0455 885 001
0455 886 001
Notes
Ø 0.6−0.8mm Fe, Ss, cored wire.
Ø 0.8−1.0mm Fe, Ss, cored wire.
Ø 1.0−1.2mm cored wire.
Ø 1.0−1.2mm Al wire.
Plastic, must be used together with item 0455 885 001,
for welding with Al wire.
Steel, must be used together with item 0455 886 001.
Must be used together with item 0455 894 001,
for welding with Al wire.
Must be used together with item 0455 889 001.
The rollers are marked with wire dimension in mm, some are also marked with inch.
Welding with aluminium wires.
In order to weld with aluminium wires, proper rollers, nozzles and liners for
aluminium wires MUST be used. It is recommended to use 3m long welding gun for
aluminium wires, equipped with appropriate wear parts.
wC280
− 173 −
Edition 040721
ESABMig C340
Wear components
(W. F. Mechanism 0455 890 881)
Item
Denomination
Ordering no.
Notes
A
Pressure roller
0369 728 001
0466 262 001
Knurled
B
Feed roller
0369 557 001
0369 557 002
0369 557 003
0369 557 004
0369 557 006
Ø 0.6−0.8mm Fe, Ss, cored wire.
Ø 0.8−1.0mm Fe, Ss, cored wire.
Ø 1.0−1.2mm Fe, Ss, cored wire.
Ø 1.0−1.2mm cored wire, knurled.
Ø 1.0−1.2mm Al wire.
C
Inlet nozzle
0466 074 001
D
Insert tube
E
Outlet nozzle
0455 894 001
0455 889 001
0455 885 001
0455 886 001
Plastic, must be used together with item 0455 885 001,
for welding with Al wire.
Steel, must be used together with item 0455 886 001.
Must be used together with item 0455 894 001,
for welding with Al wire.
Must be used together with item 0455 889 001.
The rollers are marked with wire dimension in mm, some are also marked with inch.
Welding with aluminium wires.
In order to weld with aluminium wires, proper rollers, nozzles and liners for
aluminium wires MUST be used. It is recommended to use 3m long welding gun for
aluminium wires, equipped with appropriate wear parts.
wC340
− 174 −
Edition 040721
ESABMig C280, ESABMig C340
Wear components
(W. F. Mechanisms 0459 000 883 & 0459 000 884)
Item
Denomination
Ordering no.
Notes
A
Feed / Pressure roller
0459 052 002
0459 052 003
0458 825 001
0458 825 002
0458 824 001
0458 824 003
Ø 0.8−1.0 mm Fe, Ss & cored wire; V−groove
Ø 1.0−1.2mm Fe, Ss & cored wire; V−groove
Ø 1.0−1.2mm V−groove, knurled.
Ø 1.2−1.4mm V−groove, knurled.
Ø 0.8−1.0mm Al wire, U−groove.
Ø 1.2−1.6mm Al wire, U−groove.
B
Gear adapter
0455 053 880
C
Drive gear
0455 052 001
D
Inlet nozzle
0455 049 001
0335 318 001
Ø 3.0mm plastic for 0.6−1.6mm Fe, Ss, AL, cored wire.
Ø 2.4mm steel.
E
Intermediate nozzle
0455 072 002
0456 615 001
Al wire.
F
Outlet nozzle
0469 837 880
0469 837 881
Ø 2.0mm steel for 0.6−1.6mm wire.
Ø 2.0mm plastic for 0.8−1.6mm Al wire.
The rollers are marked with wire dimension in mm, some are also marked with inch.
Welding with aluminium wires.
In order to weld with aluminium wires, proper rollers, nozzles and liners for aluminium wires MUST be
used. It is recommended to use 3m long welding gun for aluminium wires, equipped with appropriate
wear parts.
wC2834
− 175 −
Edition 040721
ESABMig C280, ESABMig C340
Tillbehör Tilbehør Tilbehør Lisävarusteet Accessories Zubehör
Accessoires Accessoires Accesorios Accessori Acessórios (G 271
& e9 ?7 7 H99 J ? j89
,%&
aC2834
(4&<
Digital meter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0349 302 598
Transformer kit for CO2 heater . . . . . . . . . . .
0349 302 250
Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0349 302 599
Cable holder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0349 303 362
− 176 −
Edition 040721
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna−Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 726 80 05
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen−Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 204
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 248 59 22
Fax: +31 30 248 52 60
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.z.o.o
Warszaw
Tel: +48 22 813 99 63
Fax: +48 22 813 98 81
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 1 837 1527
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 623 11 00
Fax: +34 91 661 51 83
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 6539 7124
Fax: +86 21 6543 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. Esabindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 01 88
Fax: +62 21 461 29 29
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 703 36 15
Fax: +60 3 703 35 52
SINGAPORE
ESAB Singapore Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 43 22
Fax: +65 861 31 95
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 74 42
Fax: +65 863 08 39
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki−Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA−CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyung−Nam
Tel: +82 551 289 81 11
Fax: +82 551 289 88 63
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East
Dubai
Tel: +971 4 338 88 29
Fax: +971 4 338 87 29
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem−MG
Tel: +55 31 3369 4333
Fax: +55 31 3369 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 44 58
ESAB AB
SE−695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
031021
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising