ESAB | A6 VEC | Instruction manual | ESAB A6 VEC Handleiding

ESAB A6 VEC Handleiding
A6 VEC
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0443 393 001 2004--06--29
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Valid for serial no. 452--xxx--xxxx
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
NEDERLANDS
1 VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
2 INLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A6 VEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Koppelstijging bij vervangen van inductor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Onderdelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toebehoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111
111
114
114
115
116
117
3 INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
3.1 Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
3.2 Montagerichtlijnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
3.3 Aansluitinstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
4 INGEBRUIKNAME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
4.1 Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
5 ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
5.1 Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
5.2 Levensduur van de kogellagers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
6 BESTELLEN VAN RESERVEONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
MAATSCHETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
SLIJTAGEONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
RESERVEONDERDELENLIJST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
TOCh
-- 108 --
NL
1
VEILIGHEID
De gebruiker van een ESAB lasuitrusting draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn voor het personeel dat met of in de buurt van de
installatie werkt. De veiligheidsmaatregelen moeten voldoen aan de eisen die aan dit type
lasuitrusting gesteld worden. De inhoud van deze aanbevelingen moet beschouwd worden als
een aanvulling op de normale regels die van toepassing zijn voor een werkplaats.
Alle handelingen moeten uitgevoerd worden door personeel dat goed op de hoogte is van de
werking van de lasuitrusting. Een verkeerd maneuver kan tot een abnormale situatie leiden
waardoor de operateur gewond kan raken en de machine beschadigd kan worden.
1.
Al het personeel dat met de machine werkt, moet goed op de hoogte zijn van:
S de bediening
S de plaats van de noodstop
S de werking
S de geldende veiligheidsvoorschriften
S de lastechniek
2.
De operateur moet controleren:
S of er zich geen onbevoegden binnen het werkgebied van de lasuitrusting bevinden,
voor hij begint te werken.
S of er niemand op een onbeschermde plaats staat wanneer de lichtboog wordt ontstoken.
3.
De werkplaats moet:
S doelmatig zijn
S tochtvrij zijn
4.
Persoonlijke veiligheidsuitrusting
S Draag altijd de voorgeschreven persoonlijke veiligheidsuitrusting zoals b.v. een lasbril,
onontvlambare kleding, lashandschoenen.
S Draag nooit loszittende kleding zoals sjaals, armbanden, ringen e.d. die beklemd kunnen raken, of brandwonden kunnen veroorzaken.
5.
Algemene veiligheidsvoorschriften
S Controleer of de aangeduide retourleiders goed aangesloten zijn.
S Alleen bevoegd personeel mag aan de elektrische eenheden werken.
S De benodigde brandblusuitrusting moet gemakkelijk bereikbaar zijn op een duidelijk
aangegeven plaats.
S Wanneer de lasuitrusting in gebruik is, mag hij niet gesmeerd worden en mag er geen
onderhoud uitgevoerd worden.
dgb3d1ha
-- 109 --
NL
WAARSCHUWING
DE VLAMBOOG EN HET SNIJDEN KUNNEN GEVAARLIJK ZIJN VOOR UZELF EN VOOR ANDEREN; DAAROM MOET U VOORZICHTIG ZIJN BIJ HET LASSEN. VOLG DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VAN UW WERKGEVER OP. ZE MOETEN GEBASEERD ZIJN OP DE WAARSCHUWINGSTEKST VAN DE PRODUCENT.
ELEKTRISCHE SCHOK -- Kan dodelijk zijn
S
Installeer en aard de lasuitrusting volgens de geldende normen.
S
Raak delen die onder stroom staan en elektroden niet aan met onbedekte handen of met natte
beschermuitrusting.
S
Zorg dat u geïsoleerd bent van aarde en van het werkstuk.
S
Zorg ervoor dat u een veilige werkhouding hebt.
ROOK EN GAS -- Kunnen uw gezondheid schaden
S
Zorg ervoor dat u niet met uw gezicht in de lasrook hangt.
S
Ververs regelmatig de lucht in de werkruimte en zorg ervoor dat de lasrook en het gas afgezogen worden.
LICHTSTRALEN -- Kunnen de ogen beschadigen en de huid verbranden
S
Bescherm uw ogen en uw lichaam. Gebruik een geschikte lashelm met filter en draag altijd beschermende kleding.
S
Scherm uw werkruimte af met geschikte beschermmiddelen of gordijnen, zodat niemand anders gewond kan raken.
BRANDGEVAAR
S
De vonken kunnen brand veroorzaken. Zorg er daarom voor dat er geen brandgevaarlijk materiaal in de buurt is.
LAWAAI -- Geluidsoverlast kan het gehoor beschadigen
S
Bescherm uw oren. Gebruik gehoorbeschermers of andere gehoorbescherming.
S
Waarschuw omstanders voor de gevaren.
BIJ DEFECTEN -- Neem contact op met een vakman.
LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING GRONDIG DOOR VOOR U
OVERGAAT TOT INSTALLATIE EN GEBRUIK.
BESCHERM UZELF EN ANDEREN!
dgb3d1ha
-- 110 --
NL
2
INLEIDING
2.1
Algemeen
De A6 VEC is één van de hoofdkomponenten van het A6--systeem. De verschillende
varianten van het motortoerental en de overbrengingsverhoudingen maken het
mogelijk het toerentalgebied te regelen.
De A6 VEC is leverbaar met of zonder ontkoppelbare overbrenging.
De A6 VEC -- motor met overbrenging, is een afzonderlijk gemagnetiseerde
gelijkstroommotor met gecombineerde tandwiel-- en wormoverbrenging. De motor
kan worden ingesteld voor aansluiting op een spanning van 42 of 75 V
(gelijkstroom). De motor is bestemd voor gebruik in combinatie met de
regeleenheden PEG1 (42V DC), PEH (42V DC), PEF (75V DC), of PTF (75V DC)
van ESAB.
2.2
Technische gegevens
Werkbereik
Spanning
Toerental bij 75 V
Toerental bij 42 V
Uitgaand toerental
Temperatuurklasse
Beveiligingsklasse
Motor
Overbrenging
Belasting uitgaande astap
Standaard
Speciale uitvoering
8,5 -- 75 V DC of 8,5 -- 42 V DC
van ca. 500 omw./min. naar nominaal toerental
van ca. 250 omw./min. naar nominaal toerental
zie tabel 1 en 2
E (120˚) volgens SEN 2601
IP 21 standaard of IP 52 (volledig ingekapseld) extra accessoire
IP 52
Kogellager SKF 6305. Dynamisch draagvermogen
1760 kg
Rollager SKF 21305. Dynamisch draagvermogen
3350 kg
Luchtdrukaansluiting voor ontkoppeling
van overbrenging
Luchtdruk
Slangdiameter
0,2 -- 1,0 MPa (2 --10 bar)
6,4 mm
Gewicht nietontkoppelbare overbrenging
9 kg
Gewicht ontkoppelbare overbrenging
11 kg
Geluidsdruk A--gewogen
69 dB
Overige technische gegevens
zie tabel 1 en 2
dgb3d1ha
-- 111 --
NL
Tabel 1
Overbrengings- Maximum toeverhouding
gelaten koppel
op uitgaande
astap 1)
42 V DC
Motor
Nominaal toerental bij verschillende ankervarianten
672:1
312:1
156:1
74:1
Uitgangsvermogen bij nominale spanning
Overbrenging
Ankerstroom
bij nominale
spanning 2)
Regelbereik
voor toerental
van de uitgaande astappen
3)
Nm
omw./min
W
A DC
omw./min
50
1000
36
1,6
0,2 -- 1,5
50
1500
50
2,2
0,2 -- 3,0
50
2000
73
2,9
0,2 -- 3,7
50
3000
97
3,9
0,3 -- 5,2
50
4000
120
4,5
0,3 -- 6,4
50
8000
65
4,5
0,3 -- 12,0
65
1000
36
1,6
0,3 -- 3,2
65
1500
50
2,2
0,3 -- 6,4
65
2000
73
2,9
0,3 -- 8,0
65
3000
97
3,9
0,6 -- 11,0
65
4000
120
4,5
0,6 -- 14,0
65
8000
65
4,5
0,6 -- 27,0
40
1000
36
1,6
0,6 -- 6,4
40
1500
50
2,2
0,6 -- 13,0
40
2000
73
2,9
0,6 -- 16,0
40
3000
97
3,9
1,3 -- 22,0
40
4000
120
4,5
1,3 -- 28,0
40
8000
65
4,5
1,3 -- 53,0
20
1000
36
1,6
1,4 -- 14,0
20
1500
50
2,2
1,4 -- 27,0
20
2000
73
2,9
1,4 -- 34,0
20
3000
97
3,9
2,7 -- 47,0
20
4000
120
4,5
2,7 -- 58,0
20
8000
65
4,5
2,7 -- 112,0
1) Voor een volledig ingekapselde motor gebeurt de reductie volgens tabel 3 en 4.
2) Geen rekening gehouden met herhaalde startverlopen.
3) Bij thyristorregelaar, tweefasengelijkrichting en seriegeschakelde inductor 5,7 mH.
dgb3d1ha
-- 112 --
NL
Tabel 2
Maximum toeOverbrengings- gelaten koppel
verhouding
op uitgaande
astap 1)
75 V DC
Motor
Nominaal toerental bij verschillende ankervarianten
672:1
312:1
156:1
74:1
Uitgangsvermogen bij nominale spanning
Overbrenging
Ankerstroom
bij nominale
spanning 2)
Regelbereik
voor toerental
van de uitgaande astappen
3)
Nm
omw./min
W
A DC
omw./min
50
2000
65
1,2
1,0 -- 3,0
50
3000
97
1,6
0,4 -- 4,5
50
4000
110
1,9
0,2 -- 6,0
50
6000
145
2,6
0,5 -- 9,0
50
8000
170
3,4
0,3 -- 12,0
65
2000
65
1,2
2,1 -- 6,4
65
3000
97
1,6
0,8 -- 9,6
65
4000
110
1,9
0,4 -- 12,8
65
6000
145
2,6
1,0 -- 19,2
65
8000
170
3,4
0,6 -- 25,7
40
2000
65
1,2
4,3 -- 12,8
40
3000
97
1,6
1,5 -- 19,2
40
4000
110
1,9
0,9 -- 25,6
40
6000
145
2,6
2,1 -- 38,4
40
8000
170
3,4
1,3 -- 51,3
20
2000
65
1,2
9,0 -- 27,0
20
3000
97
1,6
3,4 -- 40,5
20
4000
110
1,9
1,8 -- 54,0
20
6000
145
2,6
4,5 -- 81,0
20
8000
170
3,4
2,7 -- 108,0
1) Voor een volledig ingekapselde motor gebeurt de reductie volgens tabel 3 en 4.
2) Geen rekening gehouden met herhaalde startverlopen.
3) Bij thyristorregelaar, tweefasengelijkrichting en seriegeschakelde inductor 5,7 mH.
dgb3d1ha
-- 113 --
NL
2.3
A6 VEC
De A6 VEC kan geleverd worden met de astap rechts (H) of links (V) of aan beide
kanten (D) gemonteerd, zie volgende afbeelding.
Varianten met slechts één astap (rechts of links gemonteerd) kunnen uitgerust
worden met een manuele of pneumatische ontkoppeling.
De ontkoppelhendel kan in verschillende posities geplaatst worden door de flens te
draaien.
2.4
S
S
S
S
S
S
S
Motor
De motor heeft twee spanningsvarianten, 75 V DC ankerspanning met 97 V DC
in serie geschakelde velden, of 42 V DC ankerspanning met 60 V DC parallel
geschakelde velden.
Raadpleeg tabel 3 en 4 op de volgende bladzijde voor de verschillende
toerentalvarianten.
N.B. De variant voor 42 V DC, 8000 omw./min. mag niet aangesloten
worden op 75 V DC, en het veld mag niet in serie geschakeld worden
wanneer het maximum toerental wordt overschreden zoals hieronder wordt
aangegeven.
De motorankers zijn gewikkeld voor 12000 omw./min. Met uitzondering van de
variant voor 42 V, 8000 omw./min, die gewikkeld is voor 15000 omw./min.
De motorn kan voor in veeleisende omstandigheden ook geleverd worden met
beveiligingsklasse IP 52, maar dan worden het toegelaten vermogen en koppel
gereduceerd volgens de volgende tabel.
De completerende onderdelen voor de volledig gekapselde uitvoering hebben
bestelnummer 148 560--880.
Voor ankervariant 8000 omw./min bedraagt het uitgaande koppel 0 Nm bij
nominaal toerental, continubedrijf en volledig ingekapselde uitvoering.
Als men een werktoerental kiest dat lager is dan het nominaal toerental krijgt
men een uitgaand koppel volgens tabel 3 en 4. Daarom wordt de motor met ankertoerental 8000 omw./min niet geleverd in een volledig gekapselde uitvoering.
dgb3d1ha
-- 114 --
NL
Tabel 3
75 V DC (PEF, PTF)
Nominaal toerental
omw./min
Koppel Nm
Overbrenging
672:1
Overbrenging
312:1
Overbrenging
156:1
Overbrenging
74:1
2000
50
38
25
18
3000
50
34
23
17
4000
50
32
20
15
6000
50
25
15
11
8000
0
0
0
0
Tabel 4
42 V DC (PEG1, PEH)
Nominaal toerental
omw./min
Koppel Nm
Overbrenging
672:1
Overbrenging
312:1
Overbrenging
156:1
Overbrenging
74:1
1000
50
45
28
18
1500
50
43
26
15
2000
50
40
24
12
3000
50
37
22
10
4000
50
30
18
6
8000
0
0
0
0
2.5
Koppelstijging bij vervangen van inductor
Een koppel volgens tabel 3 hierboven vereist standaardregelaar PEF of PTF (dus
niet voor PEH) met ingebouwde inductor 5,7 mH.
Als men een afzonderlijke inductor 25 mH aansluit, kan met een koppelstijging
krijgen volgens tabel 5 hieronder.
Tabel 5
Ankervariant omw./min
Koppelstijging
Nominaal toerental
Min. toerental
8000
30%
50%
6000
20%
30%
4000
15%
15%
3000*
10%
10%
2000*
0%
0%
*) Mag niet samen met inductor 25 mH gebruikt worden, omdat het regelbereik
vermindert en de koppelstijging toch laag is.
dgb3d1ha
-- 115 --
NL
N.B.
Voor overbrenging 672:1 is een verhoogd koppel niet toegelaten.
2.6
Onderdelen
A6 VEC bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Uitgaande as gelagerd met een conische,
cilindrische of vierkantpen.
2. Transmissiehuis met montagegaten M12.
3. Schroeven (4 st) voor assemblage van
motorhuis en transmissiehuis.
4. Motorhuis met montagegaten. Het motorhuis
kan 180˚ gedraaid worden in verhouding tot
het
transmissiehuis.
5. Aansluitstrook voor anker-- en veldaansluiting.
6. Beschermkap (één aan elke kant) voor
commutator en koolborstels.
7. Kogellager -- lager van het anker aan de
commutatorkant.
8. Draadgat(en) (M10) voor montage van
toerenteller/pulsgever.
9. Flens met montagegaten M10.
10. Koolborstel met borstelbrug.
11. Anker (rotor) toerentalvarianten volgens
tabel 1 en 2.
12. Veldwikkeling (stator) omstelbaar voor 97
of 60 V DC.
13. Koelventilator.
14. Kogellager -- lager van het anker aan de
ventilatorkant.
15. Tandwieloverbrenging voor motoras,
overbrengingsverhouding 8,2:1.
16. Wormwieloverbrenging met overbrengingsverhoudingsvarianten volgens tabel 1 en 2.
17. Wormwiel.
De A6 VEC aandrijfeenheid is voorbereid voor montage van de hoeksensor en de
sensor voor de toerentalcontrole (uitvoering op bestelling).
dgb3d1ha
-- 116 --
NL
2.7
Toebehoren
De VEC--motor kan met een willekeurige sensor worden uitgerust, wanneer hoge
eisen worden gesteld aan de snelheidsregeling of de positieregeling.
De motor kan tevens worden voorzien van drie verschillende soorten
snelheidssensoren: AC--toerenteller, optische pulsgever, of pulsgever van het
incrementele type.
De sensoren zijn te bestellen als aparte sets met onderdelen voor een bepaalde
motor.
AC--toerenteller
De AC--toerenteller met zes pulsen per omwenteling van de motor wordt veelal in de
transportinrichting van ESAB toegepast of in automaten in combinatie met een
PEH--regulateur.
De toerenteller bestaat uit een roterende magneet die op de motoras wordt
aangebracht. Rond deze magneet zit een spoel.
De AC--toerenteller heeft geen externe spanningsvoorziening nodig en kan
rechtstreeks worden aangesloten op de motoraansluitingen van de PEH--regulateur
(pennen vijf en zes).
1.
AC--toerenteller
3.
Motorkabel
2.
Toerentellerkabel
4.
Bedradingsschema
dgb3d1ha
-- 117 --
NL
Wanneer u een VEC--motor met AC--toerenteller tegen de wand wilt installeren, moet
u gebruik maken van een afstandsstuk met het artikelnummer 0497 967 880.
In dat geval moet u de kunststof kap die de AC--toerenteller beschermt verwijderen
en de kabel via de kabeltule in de afstandsstrip steken.
Een complete montageset met de benodigde onderdelen voor de ombouw heeft als
bestelnummer 04579676--880.
1
1.
2.
Afstandsstuk
Kabeltule
2
Optische pulsgever
De optische pulsgever bestaat uit een roterende schijf die op de motoras moet
worden aangebracht.
De schijf draait rond tussen de twee benen van een vork met daarop een LED en
een fotocel.
De pulsgever geeft 500 pulsen per omwenteling van de motor af. De pulsgever
wordt compleet geleverd met aansluitkabels voor de motor en de pulsgever.
dgb3d1ha
-- 118 --
NL
Incrementele pulsgever
De uiterst nauwkeurig werkende incrementele pulsgever wordt toegepast in de
systemen van ESAB die zijn voorzien van positieregeling.
De pulsgever moet via een askoppeling op de motoras worden aangesloten.
1.
dgb3d1ha
Contact Amphenol MS 3106E--14S--6S
-- 119 --
NL
3
INSTALLATIE
3.1
Algemeen
De installatie dient door een bevoegd persoon te worden uitgevoerd.
3.2
Montagerichtlijnen
1. Monteer de A6 VEC in de gewenste positie. Aan beide uiteinden en aan de
zijkanten van het motor-- en transmissiehuis zitten gaten met schroefdraad (zie
maatschets) voor het vastzetten en om externe komponenten te monteren.
De motor moet op een stabiel oppervlak gemonteerd worden zodat de eenheid
of andere gemonteerde onderdelen niet losraken en goed vastzitten
2.
Controleer of de A6 VEC geschakeld is voor de juiste spanning.
De VEC--motor kan worden aangesloten op verschillende spanningen. In de
onderstaande tabel staat aangegeven wat de mogelijke alternatieven zijn.
Sluit de kabel aan tussen een 4--polig aansluitblok aan dat voorzien is van het
opschrift F1 en F2 voor de veldspanning en A1 en A2 voor de aansluiting op de
motor.
Haal de spanning van de kabelmantel met het dekplaatje dat over het
aansluitblok en het aansluitblok voor de toerenteller is aangebracht. Zie
onderstaande figuur.
Voor aansluiting op regelaar PEG1 en PEH
S
Ankerspanning 42 V DC
S
Veldspanning 60 V DC, parallel geschakeld
Voor aansluiting op regelaar PEF en PTF
S
Ankerspanning 75 V DC
S
Veldspanning 97 V DC, in serie geschakeld
dgb3d1ha
-- 120 --
NL
3.3
Aansluitinstructies
Zorg dat de aansluitkabels afgeschermd (ontstoord) zijn om problemen met
storingen in de aandrijfapparatuur te voorkomen.
Tabel 6
Leidingkleur
Uitvoering
Nieuwe
Oudere
Anker
Groen
Zwart
Anker
Wit
Rood
Veld F1
Bruin (ook wel blauw)
Geel
Veld F2
Geel (ook wel rood)
Blauw
1.
Controleer of:
S
het veld juist geschakeld is, parallel of in serie
S
de actuele regelaar geschakeld is voor het juiste anker en het toerental (zie
handboek voor regelaar in kwestie).
2. De rotatierichting van de motor kan indien mogelijk gewijzigd worden door de
polariteit van het anker om te keren.
3. Er kunnen diverse soorten sensoren op de motor worden aangesloten. Zie het
hoofdstuk “Accessoires“.
4. Zie ook maatschets op pagina 183.
4
INGEBRUIKNAME
4.1
Algemeen
De algemene veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van de hier beschreven uitrusting vindt u op pagina 109. Lees deze voorschriften zorgvuldig door,
voordat u de uitrusting in gebruik neemt.
WAARSCHUWING!
Met roterende delen loopt men het risico beklemd te raken.
Wees daarom extra voorzichtig.
Stel het gewenste toerental manueel in op één van de PEG1, PEH, PEF of PTF.
Al het personeel dat met de A6 VEC--eenheid werkt, moet goed op de hoogte zijn
van:
S
de bediening van de eenheid
S
de werking van de eenheid
S
de van kracht zijnde veiligheidsvoorschriften.
dgb3d1ha
-- 121 --
NL
5
ONDERHOUD
5.1
Algemeen
Het onderhoud van de aandrijfeenheid mag niet gebeuren wanneer hij in de
werkpositie staat of in gebruik is.
1. Controleer elke maand of de koolborstels niet klemmen in de borstelhouders. De
normale slijtagetijd van de koolborstels bedraagt 1000--1500 uur, afhankelijk van
het werktoerental. De koolborstels moeten vervangen worden wanneer de
resterende lengte 12 mm bedraag. Zie ook het hoofdstuk slijtageonderdelen op
pagina 185.
2. Smeer de tandwieloverbrenging, die het dichtst bij de motor ligt, met ESSO
Beacon--vet. Smeer de wormoverbrenging, die bereikbaar is via een plug op de
versnellingsbak, met 0,1 l Energol GR -- XP 320, (--15˚C , +120˚C).
De onderstaande olier zijn tevens te gebruiken:
Fabrikant: Type:
Esso
Spartan EP320
Q8
Goya 320
Castrol
Alpha SP320
Mobil
Mobilgear 632
Shell
Omala 320
3. Controleer of de afdichtring tussen de tandwieloverbrenging en de
wormoverbrenging niet beschadigd is. Vervang indien nodig en vul de
overbrengingen met nieuw smeermiddel.
5.2
Levensduur van de kogellagers
De levensduur van de kogellagers (T)
als functie van de belasting
van de astap (F).
De berekening geldt voor kogellager SKF 6305.
n = Uitgaand werktoerental voor soepel lopen
F = Belasting op astap
T = Bedrijfsuren
6
BESTELLEN VAN RESERVEONDERDELEN
Reserveonderdelen zijn te bestellen via de dichtstbijzijnde ESAB--vertegenwoordiger,
zie de laatste pagina van dit boek. Geef bij bestelling altijd het machinetype, het serienummer en de aanduiding plus het onderdelennr. aan die staan aangegeven in de
lijst met reserveonderdelen op pag. 187.
Dit vergemakkelijkt het uitvoeren van de bestelling en garandeert een correcte levering.
dgb3d1ha
-- 122 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 726 80 05
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 204
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 248 59 22
Fax: +31 30 248 52 60
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.z.o.o
Warszaw
Tel: +48 22 813 99 63
Fax: +48 22 813 98 81
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 1 837 1527
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 623 11 00
Fax: +34 91 661 51 83
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 6539 7124
Fax: +86 21 6543 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. Esabindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 01 88
Fax: +62 21 461 29 29
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 703 36 15
Fax: +60 3 703 35 52
SINGAPORE
ESAB Singapore Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 43 22
Fax: +65 861 31 95
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 74 42
Fax: +65 863 08 39
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyung--Nam
Tel: +82 551 289 81 11
Fax: +82 551 289 88 63
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East
Dubai
Tel: +971 4 338 88 29
Fax: +971 4 338 87 29
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 3369 4333
Fax: +55 31 3369 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 44 58
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
031021
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising