ESAB | A6 VEC | Instruction manual | ESAB A6 VEC Brugermanual

ESAB A6 VEC Brugermanual
A6 VEC
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0443 393 001 2004--06--29
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Valid for serial no. 452--xxx--xxxx
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
NORSK
1 SIKKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2 INNLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
Allment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A6 VEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Motoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Momentøkning ved skifte av induktor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bestanddeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
36
39
39
40
41
42
3 INSTALLERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3.1 Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Monteringsanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Tilkoblingsanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
45
46
4 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
4.1 Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
5 VEDLIKEHOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
5.1 Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Kulelagrenes levetid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
47
6 RESERVEDELSBESTILLING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
MÅLSKISSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
SLITEDELER
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
RESERVEDELSLISTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
TOCn
-- 33 --
NO
1
SIKKERHET
Brukeren av ESAB sveiseutstyr har hovedansvaret for at de sikkerhetstiltak som angår
de ansatte som bruker utstyret eller som oppholder seg i nærheten av det, blir iverksatt.
Sikkerhetstiltakene må oppfylle de krav som blir stilt til denne typen sveiseutstyr. Denne
anbefalingen kan ses som et tillegg til standardforskriftene som gjelder for arbeidsplassen.
Utstyret må bare brukes av ansatte som har satt seg godt inn i sveiseutstyrets funksjon.
Feil bruk kan føre til en farlig situasjon som kan skade operatøren og ødelegge utstyret.
1.
Alt personale som arbeider med sveiseutstyret må ha satt seg godt inn i:
S bruken
S nødstoppens plassering
S funksjon
S gjeldende sikkerhetsforskrifter
S sveising
2.
Operatøren må sørge for:
S at uvedkommende ikke befinner seg innenfor sveiseutstyrets arbeidsområde før det startes.
S at ingen personer står uten verneutstyr når lysbuen blir tent
3.
Arbeidsplassen må:
S være egnet for sveisearbeid
S være trekkfri
4.
Personlig verneutstyr
S Bruk alltid anbefalt personlig verneutstyr, f.eks. vernebriller, flammesikkert tøy,
vernehansker.
S Bruk ikke løstsittende plagg, f.eks. skjerf, armbånd, ringer og lignende som kan
bli sittende fast i utstyret eller forårsake brannsår.
5.
Annet
S Kontroller at de angitte returledninger er godt tilkoplet.
S Arbeid på elektriske enheter må bare utføres av en kvalifisert elektriker.
S Brannslokkingsutstyr må være lett tilgjengelig og godt synlig.
S Smøring og vedlikehold av sveiseutstyret må ikke gjøres under drift.
dgb3d1na
-- 34 --
NO
ADVARSEL
BUESVEISING OG BRENNING KAN MEDFØRE FARE FOR SKADE PÅ DEG SELV OG ANDRE.
VÆR DERFOR FORSIKTIG UNDER SVEISING. FØLG SIKKERHETSFORSKRIFTENE FRA ARBEIDSGIVEREN, SOM SKAL VÆRE BASERT PÅ PRODUSENTENS ADVARSLER.
ELEKTRISK STØT -- Kan være dødelig
S
Sveiseutstyret må installeres og jordes i henhold til aktuelle standarder.
S
Berør ikke strømførende deler eller elektroder med bare hender eller med vått verneutstyr.
S
Isoler deg selv fra jord og fra arbeidsstykket.
S
Sørg for at din arbeidsstilling er sikker.
RØYK OG GASS -- Kan være helsefarlig
S
Hold ansiktet borte fra sveiserøyken.
S
Ventiler og sørg for avsug av sveiserøyk og --gass fra ditt eget og andres arbeidsområde.
LYSSTRÅLER -- Kan skade øynene og brenne huden
S
Beskytt øynene og kroppen. Bruk egnet sveisehjelm med filterinnsats, og bruk verneklær.
S
Beskytt omkringstående personer med egnede verneskjermer eller forheng.
BRANNFARE
S
Gnister kan føre til brann. Påse derfor at det ikke finnes brennbare gjenstander
inærheten av sveiseplassen.
STØY -- Overdreven støy kan skade hørselen
S
Beskytt ørene. Bruk øreklokker eller annen form for hørselvern.
S
Advar de som oppholder seg i nærheten om faren.
VED FEIL -- Ta kontakt med fagmann.
LES OG FORSTÅ BRUKSANVISNINGEN FØR UTSTYRET INSTALLERES OG BRUKES
TA VARE PÅ DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET!
dgb3d1na
-- 35 --
NO
2
INNLEDNING
2.1
Allment
A6 VEC er en av A6--systemets hovedkomponenter. Forskjellige varianter av
motorturtall og utvekslingsforhold gjør det mulig å justere turtallsområdet.
A6 VEC fås med eller uten gir som kan kobles fra.
A6 VEC, motor med gir, er en separat magnetisert likestrømsmotor med kombinert
reduksjonsgir og snekkedrev. Den kan kobles om for 42 eller 75 V DC
tilkoblingsspenning og er beregnet på bruk sammen med ESABs regulatorer PEG1
(42 V DC), PEH (42 V DC), PEF (75 V DC) og PTF (75 V DC).
2.2
Tekniske data
Arbeidsområde
Spenning
8,5 -- 75 V DC eller 8,5 -- 42 V DC
Turtall ved 75 V
fra ca. 500 o/min til mærketurtall
Turtall ved 42 V
fra ca. 250 o/min til mærketurtall
Utgående turtall
se Tabell 1 og 2
Temperaturklasse
E (120˚) i overrensstemmelse med SEN 2601
Beskyttelsesklasse
Motor
IP 21 standard eller IP 52 (helkapslet) ekstra tilbehør
Gir
IP 52
Belastning utgående akseltapp
Standard
Kulelager SKF 6305. Dynamisk bæreevne 1760 kg
Spesialutførelse
Rullelager SKF 21305. Dynamisk bæreevne 3350 kg
Trykkluftstilkobling for frakobling av gir
Lufttrykk
0,2 -- 1,0 MPa (2 --10 bar)
Slangediameter
6,4 mm
Vekt, ikke--frakoblingsbart gir
9 kg
Vekt, frakoblinsbart gir
11 kg
Lydtrykk, A--veid
69 dB
Andre tekniske data
se Tabell 1 og 2
dgb3d1na
-- 36 --
NO
Tabell 1
Maksimalt tillatt dreiemoUtvekslingsfor- ment på
hold
utgående akseltapp 1)
42 V DC
Motor
Merketurtall
Utgangseffekt
ved forskjellige ved merkankervarianter spennning
672:1
312:1
156:1
74:1
Gir
Ankerstrøm
ved merkespenning 2)
Justeringsområde for turtall
på utgående
akseltapper 3)
Nm
o/min
W
A DC
o/min
50
1000
36
1,6
0,2 -- 1,5
50
1500
50
2,2
0,2 -- 3,0
50
2000
73
2,9
0,2 -- 3,7
50
3000
97
3,9
0,3 -- 5,2
50
4000
120
4,5
0,3 -- 6,4
50
8000
65
4,5
0,3 -- 12,0
65
1000
36
1,6
0,3 -- 3,2
65
1500
50
2,2
0,3 -- 6,4
65
2000
73
2,9
0,3 -- 8,0
65
3000
97
3,9
0,6 -- 11,0
65
4000
120
4,5
0,6 -- 14,0
65
8000
65
4,5
0,6 -- 27,0
40
1000
36
1,6
0,6 -- 6,4
40
1500
50
2,2
0,6 -- 13,0
40
2000
73
2,9
0,6 -- 16,0
40
3000
97
3,9
1,3 -- 22,0
40
4000
120
4,5
1,3 -- 28,0
40
8000
65
4,5
1,3 -- 53,0
20
1000
36
1,6
1,4 -- 14,0
20
1500
50
2,2
1,4 -- 27,0
20
2000
73
2,9
1,4 -- 34,0
20
3000
97
3,9
2,7 -- 47,0
20
4000
120
4,5
2,7 -- 58,0
20
8000
65
4,5
2,7 -- 112,0
1) For helkapslet motor skjer redusering i overensstemmelse med tabell 3 og 4.
2) Det er ikke tatt hensyn til gjentatt start.
3) Ved tyristorregulator, dobbel likeretting og seriekoblet induktor 5,7 mH.
dgb3d1na
-- 37 --
NO
Tabell 2
Maksimalt tillatt dreiemoUtvekslingsfor- ment på
hold
utgående akseltapp 1)
75 V DC
Motor
Merketurtall
Utgangseffekt
ved forskjellige ved merkeankervarianter spenning
672:1
312:1
156:1
74:1
Gir
Ankerstrøm
ved merkespenning 2)
Justeringsområde for turtall
på utgående
akseltapper 3)
Nm
o/min
W
A DC
o/min
50
2000
65
1,2
1,0 -- 3,0
50
3000
97
1,6
0,4 -- 4,5
50
4000
110
1,9
0,2 -- 6,0
50
6000
145
2,6
0,5 -- 9,0
50
8000
170
3,4
0,3 -- 12,0
65
2000
65
1,2
2,1 -- 6,4
65
3000
97
1,6
0,8 -- 9,6
65
4000
110
1,9
0,4 -- 12,8
65
6000
145
2,6
1,0 -- 19,2
65
8000
170
3,4
0,6 -- 25,7
40
2000
65
1,2
4,3 -- 12,8
40
3000
97
1,6
1,5 -- 19,2
40
4000
110
1,9
0,9 -- 25,6
40
6000
145
2,6
2,1 -- 38,4
40
8000
170
3,4
1,3 -- 51,3
20
2000
65
1,2
9,0 -- 27,0
20
3000
97
1,6
3,4 -- 40,5
20
4000
110
1,9
1,8 -- 54,0
20
6000
145
2,6
4,5 -- 81,0
20
8000
170
3,4
2,7 -- 108,0
1) For helkapslet motor skjer redusering i overensstemmelse med tabell 3 og 4.
2) Det er ikke tatt hensyn til gjentatt start.
3) Ved tyristorregulator, dobbel likeretting og seriekoblet induktor 5,7 mH.
dgb3d1na
-- 38 --
NO
2.3
A6 VEC
A6 VEC kan leveres med akseltappen montert enten på høyre (H) eller venstre (V)
side eller på begge sidene (D), se figurene nedenfor.
Varianten med bare en akseltapp (høyre-- eller venstremontert) kan utstyres med
manuell eller pneumatisk frakobling.
Frakoblingsspaken kan plasseres i forskjellige posisjoner ved å vri flensen.
2.4
Motoren
S
Motoren har to spenningsvarianter, 75 V DC ankerspenning med 97 V DC
seriekoblet felt, eller 42 V DC ankerspenning med 60 V DC parallellkoblet felt.
S
For forskjellige turtallsvarianter, se tabell 3 og 4 på neste side.
S
OBS!
Varianten for 42 V DC, 8000 o/min. må ikke kobles til 75 V DC, og feltet må
ikke seriekobles da dette vil føre til at maks. turtall som vist nedenfor blir
overskredet.
S
Motorankrene er begrenset til 12000 o/min. Unntaket er varianten for 42 V, 8000
o/min., som er begrenset til 15000 o/min.
S
Motoren kan for arbeid i vanskelig miljø også leveres i beskyttelsesklasse IP 52,
men da reduseres tillatt effekt og dreiemoment i overensstemmelse med tabellen
på neste side.
Kompletteringsdetaljer for helkapslet utførelse har bestillingsnummer 148
560--880.
S
. For ankervarianten 8000 o/min. er ved merketurtall, kontinuerlig drift og
helkapslet utførelse det utgående dreiemomentet = 0 Nm.
S
Velger man et driftsturtall som er mindre enn merketurtallet, beholdes
utgangsmomentet i overensstemmelse med tabell 3 og 4. Motor med ankerturtall
8000 o/min. leveres derfor ikke i helkapslet utførelse.
dgb3d1na
-- 39 --
NO
Tabell 3
75 V DC (PEF, PTF)
Merketurtall
o/min
Dreiemoment Nm
Gir 672:1
Gir 312:1
Gir 156:1
Gir 74:1
2000
50
38
25
18
3000
4000
50
50
34
32
23
20
17
15
6000
50
25
15
11
8000
0
0
0
0
Tabell 4
42 V DC (PEG1, PEH)
Merketurtall
o/min
Dreiemoment Nm
Gir 672:1
Gir 312:1
Gir 156:1
Gir 74:1
1000
50
45
28
18
1500
50
43
26
15
2000
50
40
24
12
3000
50
37
22
10
4000
8000
50
0
30
0
18
0
6
0
2.5
Momentøkning ved skifte av induktor
Dreiemoment i overensstemmelse med tabell 3 ovenfor forutsetter standardregulator
PEF eller PTF med innebygd induktor 5,7 mH.
Ved tilkobling av separat induktor 25 mH, kan man øke dreiemomentet i
overensstemmelse med tabell 5 nedenfor.
Tabell 5
Ankervariant o/min
Dreiemomentøkning
Merketurtall
Min. turtall
8000
6000
30%
20%
50%
30%
4000
15%
15%
3000*
10%
10%
2000*
0%
0%
*) Bør ikke brukes sammen med induktor 25 mH, siden justeringsområdet reduseres
og momentøkningen likevel er lav.
OBS!
For utvekslingsforhold 672:1 er ikke forhøyet moment tillatt.
dgb3d1na
-- 40 --
NO
2.6
Bestanddeler
A6 VEC består av fölgende deler:
1. Utgående aksel med konisk, sylindrisk eller
kvadratisk tapp.
2. Girhus med monteringshull M12.
3. 4 skruer for montering av motorhus og girhus.
4. Motorhus med monteringshull. Motorhuset kan
dreies 180˚ i forhold til girhuset.
5. Klemme for anker-- og felttilkobling.
6. Beskyttelseslokk (et på hver side) for kommutator
og karbonbørster.
7. Kulelager -- ankerets lagring på kommutatorsiden.
8. M10--hull for montering av tachometer/pulsgiver.
9. Flens med monteringshull M10.
10. Karbonbørste med børstebro.
11. Anker (rotor) turtallsvarianter i overensstemmelse
med tabell 1 og 2.
12. Feltvikling (stator), kan kobles om for
97 eller 60 V DC.
13. Kjølevifte.
14. Kulelager -- ankerets lagring på viftesiden.
15. Reduksjonsgir for motoraksel,
utvekslingsforhold 8,2:1.
16. Snekkedrev med utvekslingsvarianter i
overensstemmelse med tabell 1 og 2.
17. Snekkehjul.
A6 VEC drivenhet er klargjort for montering av vinkelføler og føler for
turtallsovervåking (utførelse i overenstemmelse med bestilling).
dgb3d1na
-- 41 --
NO
2.7
Tilbehør
VEC--motoren kan forsynes med en passende målegiver når det kreves store krav til
hastighetsstyring eller ved posisjonering.
Motoren kan også forsynes med tre forskjellige typer hastighetsgivere:
AC--tachometer, optisk pulsgiver eller pulsgiver av inkrementell type.
Giverne bestilles som separate utbyggingssett til den aktuelle motoren.
AC--tachometer
AC--tachometeret med seks pulser per motoromdreining brukes ofte i ESAB’s
mateverk eller i automater sammen med en PEH--regulator.
Den består av en roterende magnet som monteres på motorakselen og en
omliggende spole.
AC--tachometeret trenger ingen separat spenningstilførsel og kan kobles direkte til
PEH--regulatorens motorkontakter (stift fem og seks).
1.
AC--tachometer
3.
Motorkabel
2.
Tachometerkabel
4.
Kretsskjema
dgb3d1na
-- 42 --
NO
Når en VEC--motor med AC--tachometer skal monteres på vegg, må det brukes en
avstandslist, artikkelnummer 0497 967 880.
Plastdekslet som normalt beskytter AC--tachometeret tas bort og kabelen føres
gjennom avlastningen i avstandslisten.
Komplett monteringssett med alle nødvendige deler for ombygging, har
bestillingsnummer 0457967--880.
1
1.
2.
Avstandslist
Kabelavlastning
2
Optisk pulsgiver
Den optiske pulsgiveren består av en roterende skive som monteres på
motorakselen.
Skiven dreier i en låsgaffel som er forsynt med lyssender og lysmottaker.
Pulsgiveren gir fra seg 500 pulser per motoromdreining. Tilkoblingsledninger til
motor og pulsgiver følger med.
dgb3d1na
-- 43 --
NO
Inkrementell pulsgiver
Den inkrementelle pulsgiveren med stor presisjon, brukes i ESAB’s system med
posisjonsstyring.
Pulsgiveren kobles med en akselkobling til motorakselen.
1.
dgb3d1na
Contact Amphenol MS 3106E--14S--6S
-- 44 --
NO
3
INSTALLERING
3.1
Generelt
Installasjonen skal foretas av kvalifisert person.
3.2
Monteringsanvisning
1. Monter A6 VEC i ønsket posisjon. I begge sidene og på motor-- og girhusets
sider er det gjengede hull (se målskisse) både for eget feste og for montering av
eksterne komponenter.
Motoren må monteres på et stabilt underlag, slik at ikke enheten eller andre
monterte deler løsner eller sitter løst.
Kontroller at A6 VEC er koblet for riktig spenning.
2.
VEC--motoren kan kobles til forskjellige matespenninger. De forskjellige
alternativene fremgår av tabellen nedenfor.
Tilkoblingen av kabelen skjer til en 4--polet plint som er merket med F1 og F2 for
feltmating og A1 og A2 for motortilkobling.
Kabelen avlastes med lokket som dekker tilkoblingsplinten og tachotilkoblingsplinten. Se figuren nedenfor.
For tilkobling til regulator PEG1 og PEH
S
Ankerspenning 42 V DC
S
Feltspenning 60 V DC, parallellkobling
For tilkobling til regulator PEF og PTF
S
Ankerspenning 75 V DC
S
Feltspenning 97 V DC, seriekobling
dgb3d1na
-- 45 --
NO
3.3
Tilkoblingsanvisning
Tilkoblingskablene bør være skjermet for å unngå støyproblemer i drivutstyret.
Tabell 6
Ledningsfarge
Utførelse
Ny
Eldre
Anker
Grønn
Sort
Anker
Hvit
Rød
Felt F1
Brun (også blå)
Gul
Felt F2
Gul (også rød)
Blå
1.
PEF
PTF
PEG
PEH
Sjekk at:
S
feltet er riktig overkoblet, parallell eller i serie
S
Den aktuelle regulatoren er overkoblet for riktig anker og turtall (se
håndboken for regulatoren).
2. Motorens rotasjonsretning endres ved behov ved å skifte ankerets polaritet.
3. Det er mulig å koble forskjellige typer givere til motoren. Se avsnittet ”Tilbehør”.
4. Se også målskisse på side 183.
4
DRIFT
4.1
Generelt
Generelle sikkerhetsbestemmelser for betjening av dette utstyret finnes på side 34. Les disse før utstyret tas i bruk.
ADVARSEL
Roterende deler kan forårsake skade, vis derfor stor
forsiktighet.
Still inn ønsket turtall manuelt på regulatoren PEG1, PEH, PEF eller PTF.
Alt personale som arbeider med A6 VEC--enheten må ha god innsikt i:
S
bruken av enheten
S
enhetens funksjon
S
gjeldende sikkerhetsforskrifter.
dgb3d1na
-- 46 --
NO
5
VEDLIKEHOLD
5.1
Generelt
Vedlikehold av drivenheten må ikke utføres ved driftsinnstilling eller under drift.
1. Kontroller karbonbørstene hver måned slik at de ikke kjører seg fast i
børsteholderne. Karbonbørstenes normale slitetid er 1000--1500 timer, avhengig
av driftsturtall. Skift karbonbørstene når de er minst 12 mm. Se også avsnittet
Slitedeler på side 185.
2. Smør reduksjonsgiret, som ligger nærmest motoren, med fett ESSO Beacon.
Smør snekkedrevet, som er tilgjengelig gjennom en plugg på girhuset, med 0,1 l
olje Energol GR -- XP 320, (--15˚C , +120˚C).
Nedenstående oljer kan også brukes:
Produsent: Type:
Esso
Spartan EP320
Q8
Goya 320
Castrol
Alpha SP320
Mobil
Mobilgear 632
Shell
Omala 320
3. Kontroller at tetningsringen mellom reduksjonsgiret og snekkedrevet ikke er
defekt. Skift ved behov og fyll girene med nytt smøremiddel.
5.2
Kulelagrenes levetid
Kulelagrenes levetid (T) som funksjon av akseltappens belastning (F).
Utregningen gjelder for kulelager SKF 6305.
n = Utgående driftsturtall ved støtfri gang
F = Belastning på akseltappen
T = Timer i drift
6
RESERVEDELSBESTILLING
Reservedeler bestilles gjennom nærmeste ESAB--representant, se siste side i dette
dokumentet. Ved bestilling oppgis maskintype, serienummer og benevnelser samt
reservedelsnummer ifølge reservedelslisten på side 187.
Dette gjør ekspederingen lettere og sikrer riktig levering.
dgb3d1na
-- 47 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 726 80 05
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 204
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 248 59 22
Fax: +31 30 248 52 60
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.z.o.o
Warszaw
Tel: +48 22 813 99 63
Fax: +48 22 813 98 81
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 1 837 1527
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 623 11 00
Fax: +34 91 661 51 83
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 6539 7124
Fax: +86 21 6543 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. Esabindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 01 88
Fax: +62 21 461 29 29
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 703 36 15
Fax: +60 3 703 35 52
SINGAPORE
ESAB Singapore Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 43 22
Fax: +65 861 31 95
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 74 42
Fax: +65 863 08 39
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyung--Nam
Tel: +82 551 289 81 11
Fax: +82 551 289 88 63
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East
Dubai
Tel: +971 4 338 88 29
Fax: +971 4 338 87 29
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 3369 4333
Fax: +55 31 3369 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 44 58
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
031021
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising