ESAB | A6 VEC | Instruction manual | ESAB A6 VEC Användarmanual

ESAB A6 VEC Användarmanual
A6 VEC
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0443 393 001 2004--06--29
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Valid for serial no. 452--xxx--xxxx
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
SVENSKA
1 SÄKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 INTRODUKTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A6 VEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Momentökning vid byte av induktor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Komponenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tillbehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
6
6
6
9
9
10
11
12
3 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.1 Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Monteringsanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Anslutningsanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
16
4 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4.1 Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
5 UNDERHÅLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
5.1 Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Kullagrens livslängd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
17
6 RESERVDELSBESTÄLLNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
MÅTTSKISS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
SLITDELAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
RESERVDELSFÖRTECKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
TOCs
-- 3 --
SE
1
SÄKERHET
Användaren av en ESAB svetsutrustning har det yttersta ansvaret för de säkerhetsåtgärder som
berör personal i arbete med systemet eller i dess närhet. Säkerhetsåtgärderna skall uppfylla de
krav som ställs på denna typ av svetsutrustning. Innehållet i den här rekommendationen kan ses
som ett tillägg till de normala regler som gäller för arbetsplatsen.
All manövrering måste utföras av utbildad personal som är väl insatt i svetsutrustningens funktion.
En felaktig manöver kan skapa en onormal situation som skadligt kan drabba såväl operatör som
den maskinella utrustningen.
1.
All personal som arbetar med svetsutrustningen skall vara väl insatt i:
S dess handhavande
S nödstoppens placering
S dess funktion
S gällande säkerhetsföreskrifter
S svetsning
2.
Operatören skall se till:
S att ingen obehörig befinner sig inom svetsutrustningens arbetsområde vid start
S att ingen person står oskyddad när ljusbågen tänds
3.
Arbetsplatsen skall:
S vara lämplig för ändamålet
S vara dragfri
4.
Personlig skyddsutrustning:
S Använd alltid föreskriven personlig skyddsutrustning som t ex skyddsglasögon, flamsäkra
kläder, skyddshandskar.
S Se till att inte använda löst sittande plagg såsom skärp, armband, ring etc som kan fastna,
eller ge brännskador.
5.
Övrigt
S Kontrollera att anvisade återledare är väl anslutna.
S Ingrepp i elektriska enheter får endast göras av behörig personal.
S Nödvändig eldsläckningsutrustning skall finnas lätt tillgänglig på väl anvisad plats.
S Smörjning och underhåll av svetsutrustningen får ej utföras under drift.
dgb3d1sa
-- 4 --
SE
VARNING
BÅGSVETS OCH SKÄRNING KAN VARA SKADLIG FÖR ER SJÄLV OCH ANDRA. VAR DÄRFÖR
FÖRSIKTIG NÄR NI SVETSAR. FÖLJ ER ARBETSGIVARES SÄKERHETSFÖRESKRIFTER SOM
SKALL VARA BASERADE PÅ TILLVERKARENS VARNINGSTEXT.
ELEKTRISK CHOCK -- Kan döda
S
Installera och jorda svetsutrustningen enligt tillämplig standard.
S
Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt skyddsutrustning.
S
Isolera Er själv från jord och arbetsstycke.
S
Ombesörj att Er arbetsställning är säker.
RÖK OCH GAS -- Kan vara farlig för Er hälsa
S
Håll ansiktet borta från svetsröken.
S
Ventilera och sug ut svetsrök och gas från Ert och andras arbetsområde.
LJUSBÅGEN -- Kan skada ögonen och bränna huden
S
Skydda ögonen och kroppen. Använd lämplig svetshjälm med filterinsats och bär skyddskläder.
S
Skydda kringstående med lämpliga skyddsskärmar eller förhängen.
BRANDFARA
S
Gnistor (”svetsloppor”) kan orsaka brand. Se därför till att brännbara föremål inte finns i svetsplatsens närhet.
BULLER -- Starka ljud kan skada hörseln
S
Skydda öronen. Använd öronproppar eller andra hörselskydd.
S
Varna personer i närheten för riskerna
VID FEL -- Kontakta fackman
LÄS OCH FÖRSTÅ BRUKSANVISNINGEN FÖRE INSTALLATION OCH ANVÄNDNING
SKYDDA ER SJÄLV OCH ANDRA!
dgb3d1sa
-- 5 --
SE
2
INTRODUKTION
2.1
Allmänt
A6 VEC är en av A6--systemets huvudkomponenter. Olika varianter av motorvarvtal
och utväxlingar gör det möjligt att reglera varvtalsområdet.
A6 VEC finns med eller utan frikopplingsbar växel.
A6 VEC, motor med växel, är en separatmagnetiserad likströmsmotor med
kombinerad kugg-- och snäckväxel. Den är omkopplingsbar för 42 eller 75 V DC
anslutningsspänning och avsedd att samarbeta med ESAB’s olika regulatorer PEG1
(42 V DC), PEH (42 V DC), PEF (75 V DC) och PTF (75 V DC)
2.2
Tekniska data
Arbetsområde
Spänning
Varvtal vid 75 V
Varvtal vid 42 V
Utgående varvtal
8,5 -- 75 V DC eller 8,5 -- 42 V DC
från ca 500 r/min till märkvarvtal
från ca 250 r/min till märkvarvtal
se Tabell 1 och 2
Temperaturklass
E (120°) enligt SEN 2601
Skyddsform
Motor
Växel
IP 21 standard eller IP 52 (helkapslad) extra tillbehör
IP 52
Belastning utgående axeltapp
Standard
Specialutförande
Kullager SKF 6305.
Dynamisk bärighetsförmåga 1760 kg
Rullager SKF 21305.
Dynamisk bärighetsförmåga 3350 kg
Tryckluftsanslutning för frikoppling av
växel
Lufttryck
Slangdiameter
0,2 -- 1,0 MPa (2 --10 bar)
6,4 mm
Vikt för motor -- ej frikopplingsbar växel
9 kg
Vikt för motor med frikopplingsbar växel
11 kg
Ljudtryck A--vägt
69 dB
Övriga tekniska data
se Tabell 1 och 2
dgb3d1sa
-- 6 --
SE
Tabell 1
Utväxling
Maximalt tillåtet
vridmoment på
utgående axeltapp 1)
42 V DC
Motor
672:1
312:1
156:1
74:1
Växel
Reglerområde
för utgående
axeltappars
varvtal 3)
Märkvarvtal vid
olika ankarvarianter
Uteffekt vid
märkspännning
Ankarström vid
märkspänning
2)
Nm
r/min
W
A DC
r/min
50
1000
36
1,6
0,2 -- 1,5
50
1500
50
2,2
0,2 -- 3,0
50
2000
73
2,9
0,2 -- 3,7
50
3000
97
3,9
0,3 -- 5,2
50
4000
120
4,5
0,3 -- 6,4
50
8000
65
4,5
0,3 -- 12,0
65
1000
36
1,6
0,3 -- 3,2
65
1500
50
2,2
0,3 -- 6,4
65
2000
73
2,9
0,3 -- 8,0
65
3000
97
3,9
0,6 -- 11,0
65
4000
120
4,5
0,6 -- 14,0
65
8000
65
4,5
0,6 -- 27,0
40
1000
36
1,6
0,6 -- 6,4
40
1500
50
2,2
0,6 -- 13,0
40
2000
73
2,9
0,6 -- 16,0
40
3000
97
3,9
1,3 -- 22,0
40
4000
120
4,5
1,3 -- 28,0
40
8000
65
4,5
1,3 -- 53,0
20
1000
36
1,6
1,4 -- 14,0
20
1500
50
2,2
1,4 -- 27,0
20
2000
73
2,9
1,4 -- 34,0
20
3000
97
3,9
2,7 -- 47,0
20
4000
120
4,5
2,7 -- 58,0
20
8000
65
4,5
2,7 -- 112,0
1) För helkapslad motor sker reducering enligt tabell 3 och 4
2) Ingen hänsyn tagen till upprepade startförlopp
3) Vid tyristorregulator, helvågslikriktning och seriekopplad induktor 5,7 mH .
dgb3d1sa
-- 7 --
SE
Tabell 2
Utväxling
Maximalt tillåtet
vridmoment på
utgående axeltapp 1)
75 V DC
Motor
Märkvarvtal vid
olika ankarvarianter
672:1
312:1
156:1
74:1
Uteffekt vid
märkspänning
Växel
Ankarström vid
märkspänning
2)
Reglerområde
för utgående
axeltappars
varvtal 3)
Nm
r/min
W
A DC
r/min
50
2000
65
1,2
1,0 -- 3,0
50
3000
97
1,6
0,4 -- 4,5
50
4000
110
1,9
0,2 -- 6,0
50
6000
145
2,6
0,5 -- 9,0
50
8000
170
3,4
0,3 -- 12,0
65
2000
65
1,2
2,1 -- 6,4
65
3000
97
1,6
0,8 -- 9,6
65
4000
110
1,9
0,4 -- 12,8
65
6000
145
2,6
1,0 -- 19,2
65
8000
170
3,4
0,6 -- 25,7
40
2000
65
1,2
4,3 -- 12,8
40
3000
97
1,6
1,5 -- 19,2
40
4000
110
1,9
0,9 -- 25,6
40
6000
145
2,6
2,1 -- 38,4
40
8000
170
3,4
1,3 -- 51,3
20
2000
65
1,2
9,0 -- 27,0
20
3000
97
1,6
3,4 -- 40,5
20
4000
110
1,9
1,8 -- 54,0
20
6000
145
2,6
4,5 -- 81,0
20
8000
170
3,4
2,7 -- 108,0
1) För helkapslad motor sker reducering enligt tabell 3 och 4
2) Ingen hänsyn tagen till upprepade startförlopp
3) Vid tyristorregulator, helvågslikriktning och seriekopplad induktor 5,7 mH
dgb3d1sa
-- 8 --
SE
2.3
A6 VEC
A6 VEC kan levereras med axeltappen monterad antingen till höger (H), till vänster
(V) eller på båda sidorna (D), se följande figurer.
Varianten med endast en axeltapp (höger-- eller vänstermonterad) kan utrustas med
manuell eller pneumatisk frikoppling.
Frikopplingsspaken kan placeras i olika lägen genom vridning av flänsen.
2.4
Motor
S
Motorn har två spänningsvarianter, 75 V DC ankarspänning med 97 V DC
seriekopplat fält, eller 42 V DC ankarspänning med 60 V DC parallellkopplat fält.
S
För olika varvtalsvarianter, se tabell 3 och 4 på följande sida.
S
OBS!
Varianten för 42 V DC, 8000 r/min får ej anslutas till 75 V DC, och fältet får
ej seriekopplas då maximalt tillåtet varvtal överskrids enligt nedan.
S
Motorankarna är bandagerade för 12000 r/min. Undantag är varianten för 42 V,
8000 r/min, som är bandagerad för 15000 r/min.
S
Motorn kan för arbete i svår miljö även levereras i skyddsform IP 52, men då
reduceras tillåten effekt och vridmoment enligt följande tabell.
Kompletteringsdetaljer för helkapslat utförande har beställningsnummer
148 560--880.
S
För ankarvarianten 8000 r/min är vid märkvarvtal, kontinuerlig drift och
helkapslat utförande det utgående vridmomentet = 0 Nm.
S
Väljer man ett driftvarvtal mindre än märkvarvtalet erhålles utmoment enligt
tabell 3 och 4. Motor med ankarvarvtal 8000 r/min levereras därför ej i helkapslat
utförande.
dgb3d1sa
-- 9 --
SE
Tabell 3
75 V DC (PEF, PTF)
Märkvarvtal
r/min
Vridmoment Nm
Växel 672:1
Växel 312:1
Växel 156:1
Växel 74:1
2000
50
38
25
18
3000
50
34
23
17
4000
50
32
20
15
6000
50
25
15
11
8000
0
0
0
0
Tabell 4
42 V DC (PEG1, PEH)
Märkvarvtal
r/min
Vridmoment Nm
Växel 672:1
Växel 312:1
Växel 156:1
Växel 74:1
1000
50
45
28
18
1500
50
43
26
15
2000
50
40
24
12
3000
50
37
22
10
4000
50
30
18
6
8000
0
0
0
0
2.5
Momentökning vid byte av induktor
Vridmoment enligt tabell 3 ovan förutsätter standardregulator PEF eller PTF (ej för
PEH) med inbyggd induktor 5,7 mH.
Vid inkoppling av separat induktor 25 mH, kan vridmomentökning erhållas enligt
tabell 5 nedan.
Tabell 5
Ankarvariant r/min
Vridmomentökning
Märkvarvtal
Min. varvtal
8000
30%
50%
6000
20%
30%
4000
15%
15%
3000*
10%
10%
2000*
0%
0%
*) Bör inte användas tillsammans med induktor 25 mH, eftersom reglerområdet
minskar och momentökningen ändå är låg.
OBS!
För växel 672:1 tillåts inget förhöjt moment.
dgb3d1sa
-- 10 --
SE
2.6
Komponenter
A6 VEC består av följande komponenter.
1. Utgående axel lagrad med konisk, cylindrisk
eller kvadratisk tapp
2. Växelhus med monteringshål M12
3. Skruv (4 st) för hopmontering av motorhus och
växelhus
4. Motorhus med monteringshål. Motorhuset kan
vridas 180_ i förhållande till växelhuset
5. Plint för ankar-- och fältanslutning
6. Skyddslock (ett på varje sida) för kommutator
och kolborstar
7. Kullager -- ankarets lagring vid kommutatorsida
8. M10--hål för montering av tachometer/pulsgivare.
9. Fläns med monteringshål M10
10. Kolborste med borstbrygga
11. Ankare (rotor) varvtalsvarianter enligt
tabell 1 och 2
12. Fältlindning (stator) omkopplingsbar för
97 eller 60 V DC
13. Kylfläkt
14. Kullager -- ankarets lagring vid fläktsidan.
15. Kuggväxel för motroraxel, utväxling 8,2:1
16. Snäckväxel med utväxlingsvaranter enligt
tabell 1 och 2
17. Snäckhjul
A6 VEC drivenhet är förberedd för montering av vinkelgivare och givare för
varvtalsövervakning (utförande enligt order).
dgb3d1sa
-- 11 --
SE
2.7
Tillbehör
VEC--motorn kan utrustas med en lämplig mätgivare när höga krav på hastig-hetsstyrning krävs eller vid positionering.
Motorn kan även förses med tre olika typer av hastighetsgivare: AC--tachometer,
optisk pulsgivare eller pulsgivare av inkremental typ.
Givarna beställs som separata påbyggnadssatser till den valda motorn.
AC--tachometer
AC--tachometern med sex pulser per motorvarv används oftast i ESAB‘s matarverk
eller i automater tillsammans med en PEH--regulator.
Den består av en roterande magnet som monteras på motoraxeln och en
kringliggande spole.
AC--tachometern behöver ingen extern spänningsmatning och den kan direkt
anslutas till PEH--regulatorns motorkontakter (stift fem och sex).
1.
AC--tachometer
3.
Motorkabel
2.
Tachometerkabel
4.
Kretsschema
dgb3d1sa
-- 12 --
SE
När en VEC--motor med AC--tachometer skall väggmonteras måste en distanslist
med artikelnummer 0497 967 880 tillföras.
Plastkåpan som normalt skyddar AC--tachometern tas då bort och kabeln förs
igenom avlastningen i distansen.
Komplett monteringssats som innehåller alla nödvändiga detaljer för ombyggnaden
har beställningsnummer 0457 967 880.
1
1.
2.
Distans
Kabelavlastning
2
Optisk pulsgivare
Den optiska pulsgivaren består av en roterande skiva som monteras på
motorsaxeln. Skivan roterar i en låsgaffel som är försedd med ljussändare och
ljusmottagare.
Skivan roterar i en låsgaffel försedd med ljussändare och ljusmottagare.
Pulsgivaren lämnar 500 pulser per motorvarv. Anslutningskablar till motor och
pulsgivare medlevereras.
dgb3d1sa
-- 13 --
SE
Inkrementell pulsgivare
Den inkrementella pulsgivaren med hög precision används i ESAB‘s system med
positionsstyrning.
Pulsgivaren kopplas med en axelkoppling till motoraxeln.
1.
dgb3d1sa
Contact Amphenol MS 3106E--14S--6S
-- 14 --
SE
3
INSTALLATION
3.1
Allmänt
Installationen skall utföras av behörig person.
3.2
Monteringsanvisning
1. Montera A6 VEC i önskat läge. I båda ändarna samt på motor-- och växelhusets
sidor finns gängade hål (se måttskiss) såväl för egen fastsättning som för
montering av externa komponenter.
Motorn ska monteras mot en stabil yta så att inte enheten eller andra monterade
delar lossnar eller sitter ostadigt.
2.
Kontrollera att A6 VEC är kopplad för rätt spänning.
VEC--motorn kan anslutas till olika matningsspänningar. Ur tabellen nedan
framgår de olika alternativen.
Inkopplingen av kabeln sker till en 4--polig plint som är märkt med F1 och F2 för
fältmatning samt A1 och A2 för motoranslutning
Kabeln avlastas med locket som täcker anslutningsplinten och tachoanslutnings-plinten. Se figur nedan.
För anslutning till regulator PEG1 och PEH
S
Ankarspänning 42 V DC
S
Fältspänning 60 V DC, parallellkoppling
För anslutning till regulator PEF och PTF
S
Ankarspänning 75 V DC
S
Fältspänning 97 V DC, seriekoppling
dgb3d1sa
-- 15 --
SE
3.3
Anslutningsanvisning
Anslutningskablar bör vara av skärmat utförande för att undvika störproblem i
drivutrustningen.
Tabell 6
Ledningsfärg
Utförande
Nytt
Äldre
Ankare
Grön
Svart
Ankare
Vit
Röd
Fält F1
Brun (även blå)
Gul
Fält F2
Gul (även röd)
Blå
1.
PEF
PTF
PEG
PEH
Kontrollera att:
S
fältet är rätt byglat, parallellt eller i serie
S
den aktuella regulatorn är byglad för rätt ankare och varvtal (se manual för
den aktuella regulatorn).
2. Motorns rotationsriktning ändras vid behov genom att skifta ankarets polaritet.
3. Olika typer av givare kan kopplas till motorn. Se avsnitt “Tillbehör”.
4. Se även måttskiss på sidan 183.
4
DRIFT
4.1
Allmänt
Allmänna säkerhetsföreskrifter för handhavande av denna utrustning finns på
sidan 4. Läs dessa innan du använder utrustningen.
VARNING
Roterande delar utgör klämrisk. Iakttag största försiktighet!
Ställ in önskat varvtal manuellt på någon av regulatorena PEG1, PEH, PEF eller
PTF.
All personal som arbetar med A6 VEC--enheten ska vara väl insatt i:
S
handhavandet av enheten
S
enhetens funktion
S
gällande säkerhetsföreskrifter
dgb3d1sa
-- 16 --
SE
5
UNDERHÅLL
5.1
Allmänt
Underhåll av drivenheten får ej göras vid driftläge eller under drift.
1. Kontrollera kolborstarna varje månad så att de inte kärvar i borsthållarna.
Kolborstarnas normala förslitningstid är 1000--1500 timmar, beroende av
driftvarvtal. Byte av kolborstarna ska ske när den kvarvarande längden är minst
12 mm. Se även avsnittet Slitdelar på sidan 185.
2. Smörj kuggväxeln, som ligger närmast motorn, med fett ESSO Beacon.
Smörj snäckväxeln, som är tillgänglig genom en plugg på växellådan,
med 0,1 l olja Energol GR -- XP 320, (--15˚C , +120˚C)
Nedanstående oljor kan också användas:
Fabrikat: Typ:
Esso
Spartan EP320
Q8
Goya 320
Castrol
Alpha SP320
Mobil
Mobilgear 632
Shell
Omala 320
3. Kontrollera att tätningsringen mellan kuggväxeln och snäckväxeln är hel. Byt vid
behov och fyll växlarna med nytt smörjmedel.
5.2
Kullagrens livslängd
Kullagrens livslängd (T) som funktion av axeltappens belastning (F).
Beräkningen gäller för kullager SKF 6305.
n = Utgående driftvarvtal vid stötfri gång
F = Belastning på axeltappen
T = Timmar i drift
6
RESERVDELSBESTÄLLNING
Reservdelar beställs genom närmaste ESAB--representant, se sista sidan på denna
publikation. Vid beställning var god ange maskintyp, serienummer samt benämningar och reservdelsnummer enligt reservdelsförteckning på sidan 187.
Detta underlättar expedieringen och säkerställer korrekt leverans.
dgb3d1sa
-- 17 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 726 80 05
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 204
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 248 59 22
Fax: +31 30 248 52 60
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.z.o.o
Warszaw
Tel: +48 22 813 99 63
Fax: +48 22 813 98 81
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 1 837 1527
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 623 11 00
Fax: +34 91 661 51 83
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 6539 7124
Fax: +86 21 6543 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. Esabindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 01 88
Fax: +62 21 461 29 29
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 703 36 15
Fax: +60 3 703 35 52
SINGAPORE
ESAB Singapore Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 43 22
Fax: +65 861 31 95
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 74 42
Fax: +65 863 08 39
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyung--Nam
Tel: +82 551 289 81 11
Fax: +82 551 289 88 63
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East
Dubai
Tel: +971 4 338 88 29
Fax: +971 4 338 87 29
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 3369 4333
Fax: +55 31 3369 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 44 58
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
031021
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising