ESAB | ESAB MX Torches | Instruction manual | ESAB ESAB MX Torches Používateľská príručka

ESAB ESAB MX Torches Používateľská príručka
CZ
ESAB MX Torchest
MXL 150v, MXL 200,
MXL 270, MXL 340
Návod k pou¾ívání
0459 560 001 CZ 040624
Valid for serial no. 414
SE Ytterligare språk av bruksanvisningen och reservdelsförteckning finns tillgängligt
på internetadressen www.esab.com
Under ”Products” och ”Welding & cutting equipment” finns länken till sidan där du
både kan söka efter och ladda ned bruksanvisningar och reservdelsförteckning.
DK Du kan finde yderligere sprogversioner af brugsanvisningen og reservedelsfortegnelsen på internet--adressen www.esab.com
Under ”Products” og ”Welding & cutting equipment” findes linket til den side, hvor du
både kan søge efter og downloade brugsanvisninger og reservedelsfortegnelser.
NO Du finner flere språkversjoner av bruksanvisningen samt reservdelsliste på
Internett--adressen www.esab.com
Under ”Products” og ”Welding & cutting equipment” finner du lenken til siden hvor du
kan søke etter of laste ned bruksanvisninger og reservdelslister.
FI Muilla kielillä olevia käyttöohjeita ja varaosaluetteloita löydät Internet--sivuiltamme
www.esab.com
Kohdassa ”Products” ja ”Welding and cutting equipment” on linkki sivulle, jossa
voit etsiä ja ladata käyttöohjeita ja varaosaluetteloita.
GB The instructions and the spare parts list are available in other languages on the
Internet at www.esab.com
Under ”Products” and ”Welding & cutting equipment”, you will find a link to the page
where you can both search for and download instructions and spare parts lists.
DE Weitere Sprachversionen von Betriebsanweisung und Ersatzteilverzeichnis
finden Sie im Internet unter www.esab.com.
Unter den Menüpunkten ”Products” (Produkte) und ”Welding and cutting equipment”
(Schweiß-- und Schneidausrüstung) befindet sich der Link zu einer Seite, auf der Sie
Betriebsanweisungen und Ersatzteilverzeichnisse suchen und herunterladen
können.
FR Les instructions et la liste des pièces de rechange sont disponibles dans
d’autres langues sur le site www.esab.com.
Vous trouverez sous les intitulés « Products » et « Welding & cutting equipment »
un lien vers les pages permettant de rechercher et télécharger les instructions et les
listes de pièces.
NL Op www.esab.com vindt u de instructies en de lijsten met reserveonderdelen in
andere talen.
Onder ”Products” en ”Welding & cutting equipment” staat een link naar de pagina
waar u instructies en lijsten met reserveonderdelen kunt opzoeken en downloaden
PT As instruções e a lista de peças sobressalentes estão disponíveis noutras
línguas na Internet em www.esab.com
Em ”Products” e ”Welding & cutting equipment” encontrará um link para a página
onde poderá fazer busca e download de instruções e de listas de peças
sobressalentes.
www
-- 2 --
ES Las instrucciones y las listas de repuestos están disponibles en otros idiomas en
Internet, en la dirección www.esab.com
Haciendo clic en ”Products” y luego en ”Welding & cutting equipment” encontrará un
vínculo a una página de búsqueda y descarga de instrucciones y listas de repuestos.
IT Le istruzioni e l’elenco dei pezzi di ricambio sono disponibili in altre lingue su
Internet all’indirizzo www.esab.com
In ”Products” (Prodotti) e ”Welding & cutting equipment” (Strumenti per la saldatura e
il taglio), potrete trovare un collegamento alla pagina nella quale è possibile eseguire
ricerche e scaricare istruzioni ed elenchi di pezzi di ricambio.
PL Instrukcja i lista czê¶ci zamiennych s± dostêpne w innych wersjach jêzykowych w
Internecie w witrynie www.esab.com
W sekcjach ”Products” i ”Welding & cutting equipment”, znajduje siê å±cze do strony,
gdzie mo¿na wyszukiwaæ i pobieraæ instrukcje i listy czê¶ci zamiennych.
CZ Pokyny a seznam náhradních dílù v jiných jazycích jsou k dispozici na Internetu na
adrese www.esab.com
Pod ”Products” (Výrobky) a ”Welding & cutting equipment” (Svaøovací a øezací zaøízení)
najdete odkaz na stránku, na které mù¾ete vyhledávat a stahovat pokyny a seznamy
náhradních dílù.
HU Az utasítások és a pótalkatrészlista más nyelveken elérhetõ az interneten a
www.esab.com honlapon.
A „Products” (Termékek) és a „Welding & cutting equipment” (Hegesztõ és
vágóberendezések) cím alatt ugrópontot talál arra az oldalra, ahol megkeresheti és letöltheti
az utasításokat és a pótalkatrészlistát.
Svenska
Dansk
English
Français
Español
Português
Česky
www
0459 560 001 SE
0459 560 001 DK
0459 560 001 GB
0459 560 001 FR
0459 560 001 ES
0459 560 001 PT
0459 560 001 CZ
Norsk
Soumi
Deutsch
Nederlands
Italiano
Polski
Magyar
-- 3 --
0459 560 001 NO
0459 560 001 FI
0459 560 001 DE
0459 560 001 NL
0459 560 001 IT
0459 560 001 PL
0459 560 001 HU
1
2
3
4
5
6
SMÌRNICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BEZPEÈNOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÚVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DODÁVKA A BALENÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNICKÉ ÚDAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OBSLUHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
5
5
6
6
7
8
Nasazení vlo¾ky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sestavení vyrovnávací trubky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pøipevnìní sestavy støedového adaptéru k vybavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení úrovnì ochranného plynu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrolní seznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výmìna drátu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
9
9
9
9
7 ÚDR®BA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
7.1
7.2
7.3
7.4
Kabelová sestava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyèistìte podavaè drátu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spirálová vlo¾ka/vlo¾ka z teflonut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Èi¹tìní vyrovnávací trubky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
10
10
11
8 VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 DEMONTÁ® A LIKVIDACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 V NOUZOVÉ SITUACI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLÙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OBJEDNACÍ ÈÍSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLÙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPOTØEBOVANÉ DÍLY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
12
12
12
13
14
16
Výrobce si vyhrazuje právo na zmìnu údajû bez pøedcházejiciho upozomìni.
TOCj
-- 4 --
CZ
1
SMÌRNICE
POTVRZENÍ O SHODÌ
ESAB Welding Equipment AB, S-695 81 Laxå, ©védsko, potvrzuje pod vlastní zodpovìdností, ¾e svaøovací
pistole MXL 150v, MXL 200, MXL 270, MXL 340 ze série èíse 414 se plnì shoduje s normou EN 60974-7
dle podmínek ve smìrnicích (73/23/EEG) s dodatkem (93/68/EEG).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2004--03--26
Henry Selenius
Vice President
ESAB Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
BEZPEÈNOST
U¾ivatelé sváøecího zaøízení ESAB mají koneènou odpovìdnost za zaji¹tìní, ¾e ka¾dý, kdo pracuje na
tomto zaøízení nebo v jeho blízkosti, dodr¾uje v¹echna relevantní bezpeènostní opatøení. Bezpeènostní
opatøení musí splòovat po¾adavky, které se týkají tohoto druhu sváøecího zaøízení. Vedle standardních
bezpeènostních opatøení, která se vztahují na toto pracovi¹tì, dodr¾ujte i následující doporuèení.
Ve¹keré práce musí provádìt za¹kolený personál, který je s provozem tohoto sváøecího zaøízení dùkladnì
seznámen. Nesprávné pou¾ívání tohoto zaøízení mù¾e vést k nebezpeèným situacím, které mohou mít za
následek zranìní obsluhy a po¹kození zaøízení.
1.
Ka¾dý, kdo pou¾ívá toto sváøecí zaøízení, musí být seznámen:
S s jeho obsluhou,
S s umístìním nouzového vypínaèe,
S s jeho funkcí,
S s pøíslu¹nými bezpeènostními opatøeními,
S se sváøením.
2.
Obsluha musí zajistit, aby:
S se pøi spu¹tìní tohoto zaøízení v jeho pracovním prostoru nenacházela ¾ádná neautorizovaná
osoba,
S pøi zapáleném oblouku nebyl nikdo bez pøíslu¹né ochrany.
3.
Pracovi¹tì musí být:
S vhodné pro daný úèel,
S bez prùvanu.
4.
Pomùcky osobní ochrany:
S v¾dy noste doporuèené ochranné pomùcky, jako jsou ochranné brýle, nehoølavý odìv a ochranné
rukavice;
S nenoste volné doplòky, jako jsou ¹ály, náramky, krou¾ky atp., o které byste se mohli zachytit nebo
si jimi zpùsobit popáleniny.
5.
V¹eobecná bezpeènostní opatøení:
S ujistìte se, ¾e zpìtný vodiè je bezpeènì pøipojen,
S práci na vysokonapì»ovém zaøízení smí provádìt pouze kvalifikovaný elektrikáø,
S po ruce musí být jasnì oznaèené hasicí zaøízení, mazání.
S Mazání a údr¾ba zaøízení se nesmí provádìt za provozu.
bg13d1j
-- 5 --
CZ
VÝSTRAHA
SVÁØENÍ A ØEZÁNÍ OBLOUKEM MÙ®E BÝT VA©EMU ZDRAVÍ A ZDRAVÍ JINÝCH OSOB
NEBEZPEÈNÉ. PØI SVÁØENÍ DODR®UJTE BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ. VY®ÁDEJTE SI
BEZPEÈNOSTNÍ PØEDPISY SVÉHO ZAMÌSTNAVATELE, KTERÉ BY MÌLY VYCHÁZET Z
UPOZORNÌNÍ VÝROBCE NA NEBEZPEÈÍ.
ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM - mù¾e zpùsobit smrt
S
Nainstalujte a uzemnìte sváøecí jednotku v souladu s pøíslu¹nými pøedpisy.
S
Nedotýkejte se ¾ivých èástí elektrického obvodu ani elektrod nechránìnou poko¾kou, vlhkými rukavicemi ani
vlhkým odìvem.
S
Izolujte se od uzemnìní a od sváøeného pøedmìtu.
S
Ujistìte se, ¾e va¹e pracovní poloha je bezpeèná.
KOUØ A PLYNY - mohou být zdraví nebezpeèné
S
Dr¾te svoji hlavu stranou od plynných zplodin sváøení.
Pou¾ívejte ventilaci, odsávání u oblouku nebo obojí, aby se plynné zplodiny sváøení nedostaly do oblasti
va¹eho dýchání a do celého prostoru.
S
PAPRSKY ELEKTRICKÉHO OBLOUKU - mohou zpùsobit poranìní oèí a popálení poko¾ky
S
Chraòte svùj zrak a tìlo. Pou¾ívejte správné ochranné ¹títy a ochranné brýle a noste ochranný odìv.
Chraòte osoby v okolí ochrannými ¹títy nebo vhodnými závìsy.
S
NEBEZPEÈÍ PO®ÁRU
S
Jiskry (spr¹ky ¾havého kovu) mohou zpùsobit po¾ár. Zajistìte, aby v blízkosti nebyly ¾ádné hoølavé
materiály.
HLUK - nadmìrný hluk mù¾e po¹kodit sluch
S
Chraòte svoje u¹i. Noste tlumièe nebo jinou ochranu sluchu.
S
Varujte osoby v okolí pøed tímto nebezpeèím.
VADNÁ FUNKCE - v pøípadì vadné funkce si pøivolejte na pomoc odborníka.
PØED INSTALACÍ A POU®ÍVÁNÍM SI TENTO NÁVOD K OBSLUZE PROSTUDUJTE A UJISTÌTE SE, ®E MU ROZUMÍTE.
CHRAÒTE SEBE I OSTATNÍ!
Spoleènost ESAB vám mù¾e poskytnout ve¹keré ochranné prostøedky pro
sváøeèské práce a pøídavná zaøízení.
3
ÚVOD
Svaøovací hoøáky pro svaøování MIG/MAG z této série jsou urèeny výhradnì ke svaøování v
ochranné atmosféøe za pou¾ití inertního plynu (MIG) nebo aktivního plynu (MAG) v
prùmyslových a komerèních aplikacích, provádìnému nále¾itì vy¹kolenými pracovníky.
Hoøáky jsou k dispozici pouze v ruèním provedení.
4
DODÁVKA A BALENÍ
Souèásti jsou peèlivì zkontrolované a zabalené, ale mù¾e se stát, ¾e se bìhem pøepravy
po¹kodí.
Postup kontroly po pøevzetí zbo¾í
• Prohlédnìte dodací list a zkontrolujte, ¾e se jedná o správnou dodávku.
V pøípadì po¹kození
• Zkontrolujte balení a souèásti, zda nejsou po¹kozené (vizuální prohlídka).
bg13d1j
-- 6 --
CZ
V pøípadì reklamace
Jestli¾e bìhem pøepravy do¹lo k po¹kození obalu a/nebo souèástí:
S
Ihned kontaktujte posledního dopravce.
S
Ponechte si obal (pro pøípadnou kontrolu ze strany pøepravce nebo dodavatele, pøípadnì
pro vrácení zbo¾í).
Skladování v uzavøeném prostoru
Okolní teplota
- pro pøepravu a skladování:
relativní vlhkost vzduchu:
5
- 25 °C a¾ + 55 °C
a¾ 90 % pøi teplotì 20 °C
TECHNICKÉ ÚDAJE
Svaøovací hoøák
MXL 150v
MXL 200
MXL 270
MXL 340
Plynové
Plynové
Plynové
Plynové
Oxid uhlièitý CO2
150 A
200 A
270 A
340 A
Smìsný plyn Ar/CO2
150 A
170 A
260 A
320 A
Doporuèený prùtok plynu
10 -- 18 l/min
10 -- 18 l/min
10 -- 18 l/min
10 -- 20 l/min
Prùmìr drátu
0,6 -- 0,8 mm
0,6 -- 1,0 mm
0,8 -- 1,2 mm
0,8 -- 1,2 mm
Hmotnost
Souprava s 2,5m hadicí
1,1 kg
--
--
--
Souprava s 3,0m hadicí
--
1,6 kg
2,2 kg
2,6 kg
Souprava s 4,0m hadicí
--
2,0 kg
2,6 kg
3.7 kg
2,5 m
3,0 m/4,0 m
3,0 m/4,0 m
3,0 m/4,0 m
dvoupólový
dvoupólový
dvoupólový
dvoupólový
Typ chlazení
Pøípustné zatí¾ení
pøi 35% pøeru¹ování
Kabelová sestava
Standardní délka
Standardní - øídicí kabel
Pracovní cyklus
Pracovní cyklus vymezuje procento desetiminutového intervalu, bìhem kterého lze sváøet pøi urèitém
proudu, ani¾ dojde k pøehøátí.
V¹eobecné údaje o hoøáku podle normy IEC/EN 60 974-7
Typ napìtí:
Stejnosmìrné napìtí
Typ drátu:
Standardní drát kruhového prùøezu
Typ vedení:
ruèní
Mìøení napìtí:
Vrcholová hodnota 113 V
Ochrana zapojení
Strana zaøízení (EN 60 529):
IP3X
Ochranný plyn:
CO2 nebo smìsný plyn v souladu s EN 439
bg13d1j
-- 7 --
CZ
6
OBSLUHA
Obecná pravidla bezpeènosti pro zacházení s tímto zaøízením mù¾ete nalézt na
stranì 5. Pøeètìte si je, ne¾ zaènete se zaøízením pracovat!
VÝSTRAHA!
Tento výrobek je urèen pro prùmyslové pou¾ití. V domácím prostøedí mù¾e zpùsobit ru¹ení rádiového
pøíjmu. Je na odpovìdnosti u¾ivatele, aby pøijal pøimìøená ochranná opatøení.
Svaøovací hoøáky MXL lze pou¾ívat v jakékoliv svaøovací poloze.
Spínaè hoøáku v dr¾adle MXL je vhodný max. pro 42 V a¾ 1 A.
6.1
Nasazení vlo¾ky
Podle potøeby nasaïte vhodnou vodicí vlo¾ku drátu pro danou aplikaci, která bude odpovídat
typu a prùmìru drátu, viz 7.3.
Informace o zpùsobu instalace nových vlo¾ek a správném postupu sestavení
najdete v kapitole “Údr¾ba“.
Spirálová vlo¾ka = pro ocelové dráty
Teflonová vlo¾ka = pro hliníkové, mìdìné a nerezové dráty
6.2
Sestavení vyrovnávací trubky
Následující èísla uvádìjí, jak sestavit rùzné typy svaøovacích hoøákù.
MXL 150v
MXL 200
MXL 270
MXL 340
1. Plynová hubice 2. Kontaktní
¹pièka
bg13d1j
3. Pru¾ina hubice
-- 8 --
4. Adaptér pro
¹pièku
5. Plynový difuzér
CZ
6.3
Pøipevnìní sestavy støedového adaptéru k vybavení
1. Zkontrolujte, zda je správnì nasazena vodicí vlo¾ka drátu.
2. Vlo¾te støedovou zástrèku do zásuvky na jednotce podavaèe drátu a pøipevnìte ji tak,
¾e pevnì utáhnete matici adaptéru.
6.4
Nastavení úrovnì ochranného plynu
Na plynovém regulátoru nastavte po¾adované mno¾ství plynu. Typ a mno¾ství plynu, který
se má pou¾ít, závisí na plánovaném svaøovacím úkolu.
6.5
Kontrolní seznam
S
Zkontrolujte sestavu kabelu, ne¾ ji pøipojíte k jednotce podavaèe, abyste se ujistili, ¾e
vlo¾ka drátu je vhodná pro daný prùmìr a typ drátu.
S
Zkontrolujte pevný konec odtavných èástí na vyrovnávací trubce, zda je pou¾ita
správná kontaktní ¹pièka atd. pro daný prùmìr a typ drátu.
6.6
Výmìna drátu
S
Pøi vymìòování drátu se ujistìte, ¾e je jeho konec zbaven otøepù.
S
Vlo¾te drát do podavaèe podle návodu k obsluze.
S
Pøi vkládání drátu stisknìte posunovací tlaèítko na podavaèi.
7
ÚDR®BA
Pravidelná údr¾ba je pro zaji¹tìní bezpeènosti a spolehlivosti dùle¾itá.
Svaøovací hoøák
Èi¹tìní a výmìna opotøebených èástí svaøovacího hoøáku by se mìla provádìt v
pravidelných intervalech, aby se dosáhlo bezproblémového podávání drátu. Pravidelnì
profukujte vodicí vlo¾ku drátu a èistìte kontaktní ¹pièku.
S
Pøed zahájením èi¹tìní, servisu nebo oprav musíte vypnout zaøízení podle
následujícího postupu.
1. Vypnìte napájecí zdroj.
2. Zavøete pøívod plynu.
Zajistìte, aby po celou dobu práce na zaøízení zùstaly napájení a plyn vypnuté.
7.1
Kabelová sestava
S
Zkontrolujte, zda jsou v¹echny matice pevnì uta¾ené.
S
Pokud je vlo¾ka opotøebená nebo ¹pinavá, vymìòte ji.
S
Vymìòte po¹kozené, zdeformované nebo opotøebené souèásti.
bg13d1j
-- 9 --
CZ
7.2
Vyèistìte podavaè drátu.
S
Odpojte kabelovou sestavu hoøáku od zaøízení, polo¾te ho a vyrovnejte.
S
Od¹roubujte matici a vytáhnìte vodicí vlo¾ku drátu. Odstraòte dal¹í souèásti z
vyrovnávací trubky.
S
Profouknìte trubku pro drát z obou koncù stlaèeným vzduchem, abyste odstranili
kovové piliny z drátu, a profouknìte také vlo¾ku.
S
Vlo¾te vlo¾ku do trubky pro drát a znovu na¹roubujte matici.
Nové vlo¾ky se musí oøíznout na správnou délku.
Øiïte se laskavì následujícími radami a doporuèeními:
7.3
Spirálová vlo¾ka/vlo¾ka z teflonut
1. Od¹roubujte z vyrovnávací trubky v¹echny montá¾ní prvky.
2. Od¹roubujte spojovací matici na støedové zástrèce.
3. Odstraòte starou vlo¾ku a potom zatlaète spirálovou vlo¾ku co nejdále do hadice.
Ujistìte se, ¾e kabel je nata¾ený víceménì rovnì.
4. Rukou utáhnìte spojovací matici.
5. Odøíznìte vyènívající èást spirály na konci vyrovnávací trubky a znovu odstraòte vodicí
spirálovou vlo¾ku.
6. Aby vznikl hladký pøechod ke kontaktní ¹pièce, obruste konec spirály do úhlu pøibl. 40°.
Odstraòte z ostøí otøepy.
7. Protlaète naostøenou spirálovou vodicí vlo¾ku hadicí do vsuvky dr¾áku.
8. Na¹roubujte spojovací matici do správné polohy a utáhnìte ji francouzským klíèem.
9. Znovu na¹roubujte montá¾ní prvky.
bg13d1j
-- 10 --
CZ
7.4
Èi¹tìní vyrovnávací trubky
S
Pravidelnì èistìte vnitøek plynové hubice, abyste odstranili rozstøíkaný materiál ze
svaøování, a postøíkejte ho ochranným prostøedkem ESAB®.
S
Vizuálnì zkontrolujte spotøební materiál, a bude-li tøeba, vymìòte ho.
8
VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD
Nebudou-li ní¾e popsaná opatøení úspì¹ná, obra»te se na prodejce nebo výrobce.
Pøeètìte si také návod k obsluze svaøovacích souèástí, napø. napájecího zdroje a
podavaèe.
Problém
Hoøák se pøíli¹ ohøívá
Pøíèina
S
S
Øe¹ení
Nedostateènì uta¾ená kontaktní
¹pièka/upínací pouzdro
Uvolnìné pøipojení proudu na
stranì hoøáku a obrobku
S
Zkontrolujte a utáhnìte
S
Zkontrolujte a utáhnìte
Spínaè nefunguje
S
Zkontrolujte, zda není
pøeru¹ené/vadné vedení
S
Zkontrolujte/opravte
Drát je pøipálen na
kontaktní ¹pièce
S
S
©patné nastavení parametrù
Opotøebená kontaktní ¹pièka
S
S
Zkontrolujte nebo opravte
nastavení
Vymìòte
Zablokovaná vlo¾ka
Prùmìry kontaktní ¹pièky a drátu
si neodpovídají
©patnì nastavený tah na
podavaèi
S
S
Profouknìte v obou smìrech
Vymìòte kontaktní ¹pièku
S
Opravte podle pokynù výrobce
Nepravidelné podávání
drátu
S
S
S
Zkratový oblouk mezi
plynovou hubicí a
obrobkem
S
Pøemostìní z rozstøíkaného kovu
mez kontaktní ¹pièkou a plynovou
hubicí
S
Vyèistìte a nastøíkejte vnitøek
plynové hubice
Nepravidelný oblouk
S
Kontaktní ¹pièka neodpovídá
prùmìru drátu nebo je opotøebená
Nesprávnì nastavené svaøovací
parametry
Opotøebená vlo¾ka
S
S
Zkontrolujte a vymìòte kontaktní
¹pièku
Opravte svaøovací parametry
S
Vymìòte vodicí vlo¾ku drátu
Velké mno¾ství rozstøíkaného
kovu v plynové hubici
Nedostateèný nebo ¾ádný
ochranný plyn
S
Vyèistìte plynovou hubici
S
Prùvan naru¹uje ochranný plyn
S
Zkontrolujte obsah láhve se
stlaèeným plynem a nastavení
tlaku
Zakryjte svaøované místo
ochrannými zástìnami
S
S
Porézní svary
S
S
S
bg13d1j
-- 11 --
CZ
9
DEMONTÁ® A LIKVIDACE
Systém svaøovacího hoøáku je vyroben zejména z oceli, teflonu a ne¾elezitého kovu a musí
se likvidovat v souladu s místními pøedpisy na ochranu ¾ivotního prostøedí.
10
V NOUZOVÉ SITUACI
V nouzové situaci se musí okam¾itì vypnout napájecí zdroj.
Dal¹í èinnost za takových okolností najdete v návodu k pou¾ití napájecího zdroje.
11
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLÙ
MXL 150v, MXL 200, MXL 270, MXL 340 je nav¾ena a zkou¹ena v souladu s
mezinárodními a evropskými normami IEC/EN 60974--7 a EN 60974--7. Servisní jednotka,
která provedla servisní zákrok nebo opravu, má za povinnost zajistit, aby výrobek stále
vyhovoval uvedeným normám.
Náhradní díly si mù¾ete objednat u nejbli¾¹ího prodejce spoleènosti ESAB; viz poslední
stránku této publikace. Pøi objednávání laskavì uveïte typ výrobku, jeho výrobní èíslo, název
a èíslo náhradního dílu podle seznamu náhradních dílù.
To usnadní expedici a zajistí správnost dodávky.
bg13d1j
-- 12 --
ESAB MX Torchest MXL 150v, MXL 200, MXL 270, MXL 340
Objednací èíslo
Ordering Numbers for ESAB MX Torcht
Ordering no.
Type
0700 200 001
MXL 150v
Welding torch 2.5 m
with fixed connection
0700 200 002
MXL 200
Welding torch 3.0 m
EURO Connection
0700 200 003
MXL 200
Welding torch 4.0 m
EURO Connection
0700 200 004
MXL 270
Welding torch 3.0 m
EURO Connection
0700 200 005
MXL 270
Welding torch 4.0 m
EURO Connection
0700 200 006
MXL 340
Welding torch 3.0 m
EURO Connection
0700 200 007
MXL 340
Welding torch 4.0 m
EURO Connection
bg13or
Description
-- 13 --
Notes
Edition 040624
ESAB MX Torchest MXL 150v, MXL 200, MXL 270, MXL 340
Seznam náhradních dílù
Pos
Denomination
Ordering no.
MXL150v
MXL 200 MXL 270 MXL 340
Notes
101
Head insulator
0700 200 096
x
102
Swan neck Standard
0700 200 050
x
103
Swan neck Standard
0700 200 051
104
Swan neck Standard
0700 200 052
105
Swan neck Standard
0700 200 053
106
Trigger 2 pol
0700 200 077
106
Trigger 2 pol
0700 200 095
107
Handle complete
0700 200 093
107
Handle complete
0700 200 094
x
x
x
108
Adaptor nut complete
0700 200 097
x
x
x
109
Liner lock nut
0700 200 098
x
x
x
M10x1
110
Central connector
0700 200 101
x
x
x
Incl. control leads
bg13sp
x
x
x
x
x
MXL 150v
x
x
x
x
-- 14 --
MXL 200/270/340
MXL 150v
Incl trigger pos 106
MXL 200/270/340
Incl trigger pos 106
Edition 040624
ESAB MX Torchest MXL 150v, MXL 200, MXL 270, MXL 340
bg13sp
-- 15 --
Edition 040624
ESAB MX Torchest MXL 150v, MXL 200, MXL 270, MXL 340
Opotøebované díly
Pos
1
2
3
Denomination
MXL150v
MXL 200
0700 200 054
0700 200 054
MXL 340
Gas nozzle
standard Ø 12 mm
Gas nozzle
standard Ø 15 mm
Gas nozzle
standard Ø 16 mm
Gas nozzle
straight Ø 16 mm
Gas nozzle
straight Ø 18 mm
Gas nozzle
straight Ø 19 mm
Gas nozzle
conical Ø 9.5 mm
Gas nozzle
conical Ø 11.5 mm
Gas nozzle
conical Ø 12 mm
Contact tip Cu
W0.6 M6x25
0700 200 063
0700 200 063
Contact tip Cu
W0.8 M6x25
0700 200 064
0700 200 064
Contact tip Cu
W0.9 M6x25
0700 200 065
0700 200 065
Contact tip Cu
W1.0 M6x25
0700 200 066
0700 200 066
Contact tip Cu
W0.8 M6x28
0700 200 068
0700 200 068
Contact tip Cu
W0.9 M6x28
0700 200 069
0700 200 069
Contact tip Cu
W1.0 M6x28
0700 200 070
0700 200 070
Contact tip Cu
W1.2 M6x28
0700 200 071
0700 200 071
Nozzle spring
0700 200 055
0700 200 056
0700 200 057
0700 200 057
0700 200 058
0700 200 059
0700 200 060
0700 200 060
0700 200 061
0700 200 062
0700 200 078
0700 200 078
Nozzle spring
4
MXL 270
0700 200 079
Tip adaptor
M6 MXL 150v
0700 200 076
Tip adaptor
M6 MXL 200
Tip adaptor
M6 MXL 270
Tip adaptor
M6, 28 mm MXL 340
0700 200 074
Tip adaptor
M6, 32 mm MXL 340
0700 200 075
0700 200 072
0700 200 073
5
Gas diffusor white
6
Steel liner
W0.6 -- W0.8 2.5 m
Steel liner
W0.6 -- W0.8 3.0 m
0700 200 085
0700 200 085
0700 200 085
Steel liner
W0.6 -- W0.8 4.0 m
0700 200 086
0700 200 086
0700 200 086
Steel liner
W0.9 -- W1.2 3.0 m
0700 200 087
0700 200 087
0700 200 087
Steel liner
W0.9 -- W1.2 4.0 m
0700 200 088
0700 200 088
0700 200 088
Teflon liner
W0.6 -- W0.8 3.0 m
0700 200 089
0700 200 089
0700 200 089
Teflon liner
W0.6 -- W0.8 4.0 m
0700 200 090
0700 200 090
0700 200 090
Teflon liner
W0.9 -- W1.2 3.0 m
0700 200 091
0700 200 091
0700 200 091
Teflon liner
W0.9 -- W1.2 4.0 m
0700 200 092
0700 200 092
0700 200 092
bg13we
0700 200 080
0700 200 099
-- 16 --
Edition 040624
ESAB MX Torchest MXL 150v, MXL 200, MXL 270, MXL 340
bg13we
-- 17 --
Edition 040624
page
-- 18 --
page
-- 19 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 726 80 05
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 204
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 248 59 22
Fax: +31 30 248 52 60
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.z.o.o
Warszaw
Tel: +48 22 813 99 63
Fax: +48 22 813 98 81
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 1 837 1527
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 623 11 00
Fax: +34 91 661 51 83
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 6539 7124
Fax: +86 21 6543 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. Esabindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 01 88
Fax: +62 21 461 29 29
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 703 36 15
Fax: +60 3 703 35 52
SINGAPORE
ESAB Singapore Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 43 22
Fax: +65 861 31 95
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 74 42
Fax: +65 863 08 39
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyung--Nam
Tel: +82 551 289 81 11
Fax: +82 551 289 88 63
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East
Dubai
Tel: +971 4 338 88 29
Fax: +971 4 338 87 29
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 3369 4333
Fax: +55 31 3369 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 44 58
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
031021
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising