ESAB | MEK 4 | Service manual | ESAB MEK 4 Användarmanual

ESAB MEK 4 Användarmanual
MEK 4
cmek0p00
Servicemanual
0740 800 087
040426
Gäller för serienr. 431--xxx--xxxx till 826--xxx--xxxx
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Sida
LÄS DETTA FÖRST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KOMPONENTBESKRIVNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FÖRBINDNINGSSCHEMA
Gäller för serienummer 431--xxx--xxxx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FÖRBINDNINGSSCHEMA
Gäller för serienummer 514--xxx--xxxx till 826--xxx--xxxx . . . . . . . .
FUNKTIONSBESKRIVNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konstruktionsändringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Spänningsmatning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 Aktivering kontaktor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 Kraterfyllnad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 Spänningsinställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 Gasventil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 2--takt / 4--takt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 Efterbrinntid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 Trådhastighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 Krypstart / Normalstart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 Motordrivning / bromsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 Tachometeringång . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 Strömrelä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 Start / Stopp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 Processor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 Fjärrdonsingång . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 Digitalinstrument . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
4
5
6
7
7
9
9
10
12
14
15
15
16
17
18
19
19
20
20
21
22
TEKNISKA DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNDERHÅLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTÄLLNING AV TRÅDMATNINGSTRYCK . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
24
25
MANÖVERPANEL OCH ANSLUTNINGAR . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILLBEHÖR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESERVDELAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANTECKNINGAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
27
28
28
LÄS DETTA FÖRST
Underhålls och reparationsarbeten skall utföras av en för detta utbildad person. Elarbeten
får endast utföras av en utbildad elektriker. Använd endast rekommenderade reservdelar.
Servicehandboken vänder sig till tekniker med elektroteknisk utbildning. Den är avsedd att
användas i samband med felsökning och reparation.
Använd förbindningsschemat som innehållsförteckening till funktionsbeskrivningen.
Kretskortet är indelat i numrerade block, dessa beskrivs mer detaljerat i funktionsbeskrivningen. Alla komponentnamn i förbindningsschemat finns i komponentbeskrivningen.
Handboken innehåller alla konstruktionsförändringar som har införts till och med
april 2004.
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
cmek0ds1
-- 2 --
MEK 4 är konstruerad och provad i enlighet med europeisk standard
EN 60974--1 och EN 50199.
Efter utförd service eller reparation åligger det utförande serviceinstans att förvissa
sig om att produkten inte avviker från den ovan nämnda standarden.
VARNING !
STATISK ELEKTRICITET kan förstöra kretskort
och elektronikkomponenter.
ESD
S
Särskilda föreskrifter gäller för hantering.
S
Använd antistatbehandlat emballage.
VARNING
BÅGSVETS OCH SKÄRNING KAN VARA SKADLIG FÖR DIG SJÄLV OCH ANDRA.VAR DÄRFÖR
FÖRSIKTIG NÄR DU SVETSAR. FÖLJ DIN ARBETSGIVARES SÄKERHETSFÖRESKRIFTER SOM
SKALL VARA BASERADE PÅ TILLVERKARENS VARNINGSTEXT.
ELEKTRISK CHOCK -- Kan döda
S
Installera och jorda svetsutrustningen enligt tillämplig standard.
S
Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt skyddsutrustning.
S
Isolera dig själv från jord och arbetsstycke.
S
Ombesörj att din arbetsställning är säker.
RÖK OCH GAS -- Kan vara farlig för din hälsa
S
Håll ansiktet borta från svetsröken.
S
Ventilera och sug ut svetsrök och gas från ditt och andras arbetsområde.
LJUSBÅGEN -- Kan skada ögonen och bränna huden
S
Skydda ögonen och kroppen. Använd lämplig svetshjälm med filterinsats och bär skyddskläder.
S
Skydda kringstående med lämpliga skyddsskärmar eller förhängen.
BRANDFARA
S
Gnistor (”svetsloppor”) kan orsaka brand. Se därför till att brännbara föremål inte finns i svetsplatsens närhet.
BULLER -- Starka ljud kan skada hörseln
S
Skydda öronen. Använd öronproppar eller andra hörselskydd.
S
Varna personer i närheten för riskerna
VID FEL -- Kontakta fackman
LÄS OCH FÖRSTÅ BRUKSANVISNINGEN FÖRE INSTALLATION OCH ANVÄNDNING
SKYDDA DIG SJÄLV OCH ANDRA!
VARNING!
Roterande delar utgör klämrisk, iakttag största försiktighet!
cmek0ds1
-- 3 --
KOMPONENTBESKRIVNING
Komponentbeskrivningen refererar till förbindningsschemat.
AP01
Huvudkretskort med styrelektronik, se beskrivning på sidan 7.
AP02
Kretskort med display, se beskrivning på sidan 22.
C01
Kondensator 0,1 µF, HF--avstörning.
CXX
Kondensator 4700µF, skall monteras när matarverket används tillsammans
med ett mellanmatarverk i extrema applikationer (låg nätspänning, långa
kablar).
G01
Tachometer ger 660 Hz vid trådhastigheten 25 m/min. Tachometern är inbyggd i motor M01.
M01
Motor, märkspänning 42 V.
RP01
Potentiometer, 10 kΩ, för inställning av trådhastighet.
RP02
Potentiometer, 10 kΩ, för inställning av svetsspänning.
RP03
Potentiometer, 10 kΩ, för inställning av efterbrinntid.
RP04
Potentiometer, 10 kΩ, för inställning av kraterfyllnadstid.
SA01
Omkopplare, för val mellan 2--takt och 4--takt. När omkopplaren är sluten
är 4--takt vald.
SA02
Omkopplare, för val av kraterfyllnad. Kraterfyllnadsfunktionen är aktiv när
omkopplaren är sluten.
XP01
23--poligt stiftuttag, för anslutning till strömkälla.
XP02
Anslutning för svetsström från strömkälla.
XS . .
Kontaktdon med beteckning XS är hylskontaktdon.
XS02
Om kretskort AP01 har art. nr. 0486 205 880 eller 0486 205 882:
krypstart är aktiverad när kontakt XS02 byglar B01--B02.
Om kretskort AP01 har art. nr. 0486 205 886 eller 0487 166 880:
krypstart är aktiverad när kontakt XS02 byglar B02--B03.
XS12
Monteras ej, från maskin nummer 514 615 . . . .
XS13
12--poligt hylsuttag:
MEK 4 med serienummer 431 . . . . . .
23--poligt hylsuttag:
MEK 4 från och med serienummer 514 . . . . . .
YV01
cmek0ds1
Magnetventil
-- 4 --
FÖRBINDNINGSSCHEMA
Gäller för serienummer 431--xxx--xxxx
MEK 4
See page 17
cmek0e01
cmek0ds1
-- 5 --
FÖRBINDNINGSSCHEMA
Gäller för serienummer 514--xxx--xxxx till 826--xxx--xxxx
MEK 4
See page 17
cmek0ds1
-- 6 --
FUNKTIONSBESKRIVNING
Konstruktionsändringar
Från och med serienummer 514 . . . . . . . har följande ändringar införts:
1.
2.
3.
4.
Fjärrdonsuttaget XS13 är ändrat från 12--poligt till 23--poligt utförande.
Se XS13 i komponentbeskrivningen.
Ändrad spänningsmatning till fjärrdonen. Jämför punkt 4a och 4b samt 8a och 8b i funktionsbeskrivningen, se även punkt 15b.
Anslutning för matning av magnetventil i mellanmatarverk ändrad från J och K till U
och V. Se punkt 5b och 15b i funktionsbeskrivningen.
Nytt kretskort 0486 205 882, ersätter 0486 205 880. Det nya kretskortet kan användas
som reservdel i samtliga MEK 4. På det nya kretskortet har följande ändringar införts:
a.
Ny programversion, som medför ändrad krypstart.
Se punkt 9 och 14 i funktionsbeskrivningen.
b. Ökad strömgräns för motorn vilket medför ökad acceleration och förbättrade starter.
Se punkt 10 i funtionsbeskrivningen.
c.
5.
6.
7.
8.
För att kunna utnyttja andra fjärrdon är spänningen 0VB från strömkällan ej längre
galvaniskt skild från 0 V i matarverket. De två nollnivåerna är förbundna med
varandra via diod D35.
Jämför punkt 4a och 4b samt 8a och 8b i funktionsbeskrivningen, se även komponentplaceringsschemat.
Ny större skärmbox för kretskortet. Nytt större beröringsskydd för skärmbox och kabelstam. Vid byte till nytt kretskort i äldre MEK 4 behöver man ej byta skärmbox eller
beröringsskydd.
Mätning av verklig bågspänning införd. Ny ledning, nr. 613 i förbindningsschemat.
Ledningen går från motorhöljet (svetstråden) till kontakt XP01;H. Denna mätning
fungerar endast tillsammans med LAW--strömkällor som har serienummer 512 . . . . . .
eller med tidigare LAW--strömkällor som är ombyggda. Observera, för att bygga om
äldre LAW--strömkällor behöver man installera det nya kretskortet 486 291--880 samt
ändra kablaget i strömkällan.
Vattenanslutningssats införd som tillbehör, se punkt 7 i tillbehörslistan.
Adapter för 5 kg--bobin införd som tillbehör, se punkt 8 i tillbehörslistan.
På grund av ändringarna ovan har ändringar införts på följande punkter i reservdelslistan:
214, 215, 225, 226, 227 och 228.
Från och med serienummer 514 615 . . . . har följande ändring införts:
1.
Ledningarna 401, 402 och kontakt XS12 monteras ej.
Se punkt 11 i funktionsbeskrivningen.
cmek0ds1
-- 7 --
**
** Kretskort 0486 205 880 är försett med kondensator C35, på kretskort 0486 205 882
är kondensator C35 ersatt av diod D35. Se funktionsbeskrivningen punkt 4a och 4b.
Komponentplacering, kretskort AP01
cmek0ds1
-- 8 --
cmek0e04
Avsnitt 1 till och med 16 nedan, refererar till schemorna på sidan 5 och 6.
Kretskort AP01 är skärmat med en skärmbox som är ansluten till 0 V i matarverket.
1
Spänningsmatning
cmek0e05
Via kontakt XP01 erhåller matarverket 42 V från strömkällans manövertrans-formator. Strömkällorna LAW 400 och 500 kan maximalt ge 6 A till MEK 4.
Matarverkets egenförbrukning vid maximallast är 5 A.
42 V växelspänning används till pistolkontakten och som manöverspänning till
gasventil och kontaktor. Dessutom ger plint G01 och G02 42 V spänningsmatning
till Miggytrac när denna används tillsammans med MEK 4.
LIKSPÄNNINGSMATNINGAR
Dioderna D30 -- D33 likriktar 42 V spänningen till 60 V. Kondensator C61 filtrerar
spänningen som sedan används för att driva trådmatarmotorn.
Transistor Q2 är en förregulator som tar ned spänningen från 60 V till 20 V. Q2 är
strömbegränsad till cirka 200 mA.
VR1 och VR2 reglerar spänningen till 5 respektive 15 V. Kretskortets
microprocessor övervakar spänningarna. Om 15 V spänningen understiger 13 V
stängs trådmatningen av.
2
Aktivering kontaktor
cmek0e06
Strömkällans kontaktor är ansluten till matarverket via stift F i kontakt XP01.
I LAW 400/500 belastas triac TC1 av ett motstånd på 1 kΩ.
cmek0ds1
-- 9 --
3
Kraterfyllnad
Kraterfyllnadsfunktionen kan användas när MEK 4 arbetar tillsammans
med en LAW strömkälla.
Kraterfyllnaden består av följande funktioner:
S
En ingång för att välja mellan kraterfyllnad och icke kraterfyllnad.
cmek0e07
När kontakt SA02 är sluten är funktionen aktiverad.
S
En potentiometer RP04 för att välja kraterfyllnadstid.
cmek0e08
Man kan ställa in tiden mellan 0 och 5,1 sekunder.
S
En utgång, XP01;W, som ger signal till strömkällan när det är dags att göra en
spänningssänkning vid kraterfyllnad.
cmek0e09
Emittern på transistorn i IC10 är ansluten till 0 VB, det vill säga nollan för
strömkällans spänningsreferens.
Kraterfyllnaden fungerar på följande sätt:
FAS 1
När man släpper pistolkontakten minskar trådhastigheten till 84% av sitt
ursprungliga värde. Detta gäller för 2--takt, vid 4--takt påbörjas kraterfyllnaden när
man trycker in pistolkontakten andra gången. Optokopplaren IC10 aktiveras och ger
signal till strömkällan att kraterfyllnad påbörjats.
Strömkällan minskar spänningen. Fas 1 pågår en tid som motsvaras av
potentiometerinställningen (RP04). Vid maximal inställning är tiden 1,27 sekunder
för fas 1.
cmek0ds1
-- 10 --
FAS 2
När fas 1 är avslutad påbörjas fas 2. Matarverket minskar hastigheten till 84% av
värdet under fas 1. Optokopplaren IC10 slutar att leda, härigenom får strömkällan
signal att minska spänningen ytterligare en gång. Fas 2 pågår också i maximalt 1,27
sekunder.
FAS 3 OCH 4
Fas 3 och 4 är en upprepning av fas 1 och 2. Efter fas 4 avslutas svetsningen med
inställd efterbrinntid. Under fas 4 är trådhastigheten 50% av ursprungligt värde.
Om man i fyrtaktsläge släpper pistolkontakten när kraterfyllnad pågår, avbryts
kraterfyllnaden.
Trådmatningshastighet och svetsspänning vid kraterfyllnad
cmek0ds1
-- 11 --
4a
Spänningsinställning
Gäller för MEK 4 med serienummer 431 . . . . . .
cmek0e10
Spänningsinställning kretskort AP01 med artikelnummer 0486 205 880
När MEK 4 är anslutet till en strömkälla med steglöst justerbar spänning kan man
med potentiometer RP02 på matarverkets front ställa in strömkällans spänning.
Spänningarna +15VB och 0VB kommer från strömkällan, via kontakt XP01.
Kretsarna för spänningsinställning är galvaniskt skilda från övriga kretsar på AP01.
Fjärrdonet för spänningsinställning ansluts till kontakt XS13 hylsa F, G, H, L och M.
För att fjärrdonet skall bli aktiverat måste det ha en bygel mellan stift L och M.
Spänningsinställning, kretskort AP01 med artikelnummer 0486 205 882
När kretskort - 882 används är ej kretsarna för spänningsinställning galvaniskt skilda
från övriga kretsar på kortet.
cmek0ds1
-- 12 --
4b
Spänningsinställnig
Gäller för MEK 4 från och med serienummer 514 . . . . . .
cmek0e23
Spänningsinställning kretskort AP01 med artikelnummer 0486 205 882
När MEK 4 är anslutet till en strömkälla med steglöst justerbar spänning kan man
med potentiometer RP02 på matarverkets front ställa in strömkällans spänning.
Spänningarna +15VB och 0VB kommer från strömkällan, via kontakt XP01.
Kretsarna för spänningsinställning är ej galvaniskt skilda från övriga kretsar på
AP01.
Fjärrdonet för spänningsinställning ansluts till kontakt XS13 hylsa J, K, L, Z och Y.
För att fjärrdonet skall bli aktiverat måste det ha en bygel mellan stift Z och Y.
cmek0ds1
-- 13 --
5a
Gasventil
Gäller för MEK 4 med serienummer 431 . . . . . .
cmek0e11
Gasventilen är ansluten till kortkontakt F04 och F05. Om man använder ett
mellanmatarverk är dess gasventil ansluten via fjärruttaget (XS13), hylsa K och J.
5b
Gasventil
Gäller för MEK 4 från och med serienummer 514 . . . . . .
cmek0e24
Gasventilen är ansluten till kortkontakt F04 och F05. Om man använder ett
mellanmatarverk är dess gasventil ansluten via fjärruttaget (XS13), hylsa V och U.
cmek0ds1
-- 14 --
6
2-- takt / 4-- takt
cmek0e12
2--TAKT
När SA01 är öppen är 2--takt vald. När man sluter pistolkontakten startar motorn,
gasventilen öppnar och strömkällans kontaktor aktiveras.
När man släpper pistolkontakten stannar motorn, kontaktorn faller och gasventilen
stängs. Om kraterfyllnad och/eller efterbrinntid är valda aktiveras dessa innan
svetsförloppet upphör.
4--TAKT
När SA01 är sluten är 4--takt vald. När man sluter pistolkontakten aktiveras
gasventilen. När man släpper pistolkontakten startar motorn och strömkällans
kontaktor aktiveras.
När pistolkontakten sluter andra gången stannar motorn och kontaktorn i strömkällan
faller. När man släpper pistolkontakten andra gången stängs gasventilen.
Om kraterfyllnad och/eller efterbrinntid är valda aktiveras dessa innan svetsförloppet
upphör.
7
Efterbrinntid
cmek0e13
Efterbrinntiden är tiden från påbörjad motorbromsning tills maskinens kontaktor
faller. Med potentiometer RP03 kan man ställa in efterbrinntiden mellan 0 och 0,5
sekunder.
cmek0ds1
-- 15 --
8a
Trådhastighet
Gäller för MEK 4 med serienummer 431 . . . . . . .
INSTÄLLNING FRÅN FRONTEN
cmek0e14
Med potentiometer RP01 kan man ställa in trådhastigheten mellan 1,9 och 25 meter
per minut.
Vid mekaniserad svetsning kan man använda 0 till 10 V referens, som ansluts till
stift A17.
INSTÄLLNING MED FJÄRRDON
Hastighetsreferens från fjärrdon
När ett fjärrdon är anslutet till uttag XS13, är RP01 inaktiv. Kretskortets mikro-processor känner av anslutet fjärrdon genom spänningsfallet över diod D1. Med
anslutet fjärrdon kan spänningen på kortkontakt E11 inte bli lägre än cirka 0,6V.
8b
Trådhastighet
Gäller för MEK 4 från och med serienummer 514 . . . . . .
INSTÄLLNING FRÅN FRONTEN Se punkt 8a ovan.
INSTÄLLNING MED FJÄRRDON
cmek0e25
Hastighetsreferens från fjärrdon.
När ett fjärrdon är anslutet till uttag XS13, är RP01 inaktiv. Kretskortets mikro-processor känner av anslutet fjärrdon genom spänningsfallet över diod D35. Med
anslutet fjärrdon kan spänningen på kortkontakt E11 inte bli lägre än cirka 0,6V.
cmek0ds1
-- 16 --
9
Krypstart / Normalstart
Krypstart innebär att motorn går med 1,9 meter per minut tills strömrelät aktiveras.
När strömrelät har aktiverats ökar farten till inställd hastighet.
Om inte strömrelät aktiveras inom en sekund från start, ökar motorn till inställd
hastighet.
MEK 4 med kretskort 0486 205 880 startar med 3 meter per minut när krypstart är
aktiverad. Om inställd hastighet är lägre än 3 meter per minut, startar trådmatningen
med inställd hastighet.
cmek0e16
Krypstartsaktivering, kretskort med art. nr. 0486 205 880 och 0486 205 882
Matarverket levereras med krypstart aktiverad. Om man vill ha normalstart flyttar
man kontakt XS02.
OBS: krypstart är aktiverad när plint B01 and B02 är kortslutna av XS02.
Reservdelskort
Kretskort med artikelnummer 0486 205 886 och 0487 166 880 kan användas som
reservdel till MEK 4.
OBS: om dessa kort används är krypstart aktiverad när plint B02 and B03 är
kortslutna av XS02.
Krypstartsaktivering, kretskort med art. nr. 0486 205 886 och 0487 166 880
cmek0ds1
-- 17 --
10
Motordrivning / bromsning
cmek0e17
Motorn drivs av den glättade +60 V spänningen. Genom att pulsbreddsmodulera
transistor Q3 kan man variera motorspänningen. Pulsfrekvensen är 12 kHz.
Pulsernas maximala ledtid är 97% av pulstiden. I pulsluckorna frihjular
motorströmmen genom diod D11.
Vid 42 V motorspänning är matarrullarnas varvtal 258 varv per minut. Vid 266 varv
per minut är trådmatningen 25 meter per minut.
Anslutningarna D och E i fjärruttaget XS13 är avsedda för att driva motorn i ett
mellanmatarverk, eller en PKE (push pull) pistol. När man använder
mellanmatarverk i extrema applikationer (låg nätspänning, långa kablar), skall man
ansluta en extra glättningskondensator CXX, 4700µF (beställningsnummer 0193 141
048).
Motstånd R92 ger en spänning som är proportionell mot motorströmmen. När
strömmen överstiger 15,4 A stänger IC6:2 av gatepulsen till Q3. När strömmen
sjunker leder Q3 igen vid nästa gatepuls.
Kretskort AP01 med artikelnummer 0486 205 880 är levererade med en strömgräns
på 7A. Strömgränsen på dessa kretskort kan ändras genom att byta ut R41.
R41 = 220 Ω ⇒ 7 A strömgräns.
R41 = 470 Ω ⇒ 15,4 A strömgräns.
Kretskort AP01 med artikelnummer 0486 205 882 är levererade med en strömgräns
på 15,4 A.
cmek0ds1
-- 18 --
BROMSNING
Vid start av motorn laddas kondensator C60 via diod D25, spänningen begränsas till
15 V av zenerdiod D20. När motorn skall bromsa aktiveras lysdioden i IC3.
Transistorn i IC3 blir ledande och ansluter laddningen i C60 (15 V) till gaten på
transistor Q4. Transistorn öppnar och kortsluter motorspänningen via motstånden
R85 och R86. Motstånden begränsar bromsströmmen till cirka 20 A.
11
Tachometeringång
XS12
XS12
cmek0e18
Tachometern G01 är monterad i motorns hölje. Vid trådmatningen 25 meter per minut är tachometerfrekvensen 660 Hz.
Komparatorn IC5;2 omvandlar sinussignalen till en fyrkantsignal med samma frekvens.
Anslutningarna XP01;R och XP01;S används om man har en display som visar trådhastighet. Digitalinstrumentet i MEK 4 och LAW kan inte visa trådhastighet.
Kontakt XS12 skall endast vara ansluten om om man har ett instrument som kan visa
trådhastighet.
Från och med serienummer 514 615 . . . . är ledningarna 401, 402 och kontakt
XS12 ej monterade.
12
Strömrelä
cmek0e19
När svetsströmmen överstiger 20 A aktiveras strömrelät. Om man har valt krypstart
kopplas denna ur när strömrelät aktiveras. Om man har valt kraterfyllnad är den
endast aktiv när strömrelät är aktiverat.
cmek0ds1
-- 19 --
13
Start / Stopp
cmek0e20
Pistolkontakten matas med 42 V växelspänning. När man sluter pistolkontakten
aktiveras optokopplaren IC10, varvid spänningen över C46 blir låg.
14
Processor
Processorn har ett inbyggt programminne där maskinens program är lagrat.
Processorn övervakar matningsspänningarna, om spänningarna blir för låga stannar
trådmatningen, se avsnitt 1 ovan.
Det finns också en hastighetsövervakning. Om trådhastigheten har avvikit från
inställt värde med mer än 1,5 m/min, under mer än 5 sekunder, stannar
trådmatningen.
Från maskin nummer 514 . . . . . . . är processorns programversion ändrad till
P1.02 (föregående version var P1.00, kretskort AP01 med art. nr. 0486 205 880).
Ändringen i programmet påverkar krypstarten, se Krypstart / Normalstart på sidan
17.
cmek0ds1
-- 20 --
15a
Fjärrdonsingång, 12--polig
Gäller för MEK 4 med serienummer 431 . . . . . . .
cmek0e21
Fjärrdonsingång, MEK 4 med serienummer 431 . . . . . . .
Till fjärrdonsingången kan man ansluta:
15b
S
Fjärrdon för trådhastighet. Anslutning XS13: A, B, C.
S
Fjärrdon för inställning av svetsspänning, om strömkällan är tyristor eller
transistorstyrd. Anslutning XS13: F, G, H, L, M.
S
Mellanmatarverk MEK 25.
Fjärrdonsingång, 23--polig
Gäller för MEK 4 från och med serienummer 514 . . . . . .
cmek0e26
Fjärrdonsingång
S
S
S
S
cmek0ds1
Till fjärrdonsingången kan man ansluta:
Fjärrdon för trådhastighet. Anslutning XS13: M, J och L.
Fjärrdon för inställning av svetsspänning, om strömkällan är tyristor eller transistorstyrd. Anslutning XS13: J, K, L, Z och Y.
Lämpliga fjärrdon är Esab’s kombinationsfjärrdon för trådhastighet och spänning.
”Aristo Control Synergic Torch” beställningsnummer 466 515--880.
”Aristo Control Synergic Box” beställningsnummer 466 801--880.
Mellanmatarverk MEK 25.
-- 21 --
16
Digitalinstrument
Instrumentet är standard i MEK 4 variant - 881 och - 883, till övriga matarverk kan
man köpa instrumentet som tillbehör, se listan på sidan 27.
Man kan ansluta instrumentet antingen i matarverket eller i LAW strömkällan. För
att kunna ansluta displaykortet behöver man en anslutningssats, som ingår när man
beställer instrument som tillbehör. Anslutningssatserna är olika för LAW och MEK.
Instrumentet kan bara användas när matarverket är anslutet till en LAW strömkälla.
Displaykortet har två sifferrader, med tre siffror i varje rad. Den övre raden visar
bågspänning, den undre visar svetsström.
Data förs över till displaykortet med digital seriell kommunikation. Ingångarna A1,
A4 och A5 tar emot data från strömkällan (LAW).
Kortet spänningsmatas via ingångarna A2 och A3 med 12 V glättad likspänning från
strömkällan. Spänningsregulatorn VR1 reducerar spänningen till 5 V.
cmek0e03
Komponentplacering, displaykort AP02
cmek0ds1
-- 22 --
Kretsschema, displaykort
cmek0ds1
-- 23 --
TEKNISKA DATA
Matarverket MEK 4 är ett kapslat elektrodmatarverk med fyrhjulsdrift.
Matningsspänning
42 V 50 -- 60 Hz
Effektbehov
300 VA
Matningshastighet
1,9 -- 25 m/min
Pistolanslutning
EURO
Max. diameter trådbobin
300 mm
Vikt
16 kg
Dimensioner (l x b x h)
645 x 240 x 480 mm
VARNING!
Tipprisk när MEK 4 förses med avlastningsdon. Förankra utrustningen, speciellt när
underlaget är ojämnt eller lutande.
Begränsa matarskåpets vridningsvinkel med hjälp av det bipackade spännbandet.
Vid förflyttning av utrustningen, dra INTE i brännaren.
UNDERHÅLL
Regelbundet underhåll är viktigt för tillförlitlig och säker drift.
S
Matarverk
Gör rent och byt matarmekanismens slitdelar med jämna mellanrum.
Observera att för hårt inställt tryck på tryckrullarna kan medföra onormalt slitage på
tryckrulle, matarrulle och trådledare.
Se även “Inställning av trådmatningstryck” på sidan 25.
S
Pistol
Blås ren trådledare regelbundet och rensa gasmunstycket.
cmek0ds1
-- 24 --
INSTÄLLNING AV TRÅDMATNINGSTRYCK
Börja med att kontrollera att tråden ej går trögt i trådledaren. Ställ sedan in trycket på
matarverkets tryckrullar. Det är viktigt att trycket ej är för stort.
Bild 1
Bild 2
För att kontrollera att matningstrycket är rätt inställt, kan man mata ut tråd mot ett isolerat
föremål, till exempel en träbit.
När man håller pistolen cirka 5 mm från träbiten (bild 1) skall matarrullarna slira.
Håller man pistolen cirka 50 mm från träbiten skall tråden matas ut och vecka sig (bild 2).
cmek0ds1
-- 25 --
MANÖVERPANEL OCH ANSLUTNINGAR
1.
Nipplar för anslutning av kylvatten, endast
modell - 882 och - 883.
2.
Nippel för gasanslutning.
3.
Kontaktdon, anslutning av manöverkabel
från strömkällan.
4.
Anslutningsdon, svetsström från
strömkällan.
5.
Omkopplare, kraterfyllnad till/från.
Kraterfyllnad fungerar endast tillsammans
med LAW 400/500 och LAW 410/510.
6.
Digitalt instrument, endast modell - 881
och - 883. Fungerar endast tillsammans
med LAW 400/500 och LAW 410/510.
7.
Potentiometer, matningshastighet 1,9 -- 25
meter per minut.
8.
Potentiometer, svetsspänning. Fungerar
endast med tyristor-- eller
transistor--reglerade maskiner.
9.
cmek0p04
Kontaktdon, fjärrmanöver. Fjärrdonet aktiveras automatiskt när det ansluts.
10. Nipplar, kylvatten till/från svetspistol, endast modell - 882 och - 883.
11. Fäste för spännrem. Spännremmen skall användas för att spänna fast matarverket på
strömkällan vid transport.
12. Hål för montering av anslutningskontakt för PKE (svetspistol med inbyggd matarmotor).
13. Anslutning för svetspistol.
14. Omkopplare 2/4--takt.
15. Potentiometer, efterbrinntid 0 - 0,5 sekunder.
16. Potentiometer, kraterfyllnadstid 0 - 5,1 sekunder.
17. Bygel, krypstart till/från.
A: Krypstart aktiv, trådmatningen startar med 1,9 m/min och ökar sedan till inställt
värde.
B: Normalstart, trådmatningen startar med inställt värde.
Se även Krypstart / Normalstart på sidan 17.
18. Bromsnav.
Navet är justerat vid leverans, vid behov av efterjustering följ anvisningarna nedan.
Bromsverkan kan justeras med de två skruvarna (fjädrarna) som sitter inuti navet.
Vrid skruvarna medurs för att minska bromsverkan.
Justera bromsnavet så att tråden är något slak när matningen upphör.
S = Justerskruvar
cmek0ds1
-- 26 --
TILLBEHÖR
Pos.
nr.
1
2
Beställn.nr. vid
anslutning till
LAW 410
Beställn.nr. vid
anslutning till
LAW 410W
Beställn.nr. vid
anslutning till
LAW 510
Beställn.nr. vid
anslutning till
LAW 510 W
0469 789 880
0469 836 880
0469 836 881
0469 836 882
0469 836 883
0469 836 884
0469 789 880
0469 836 885
0469 836 886
0469 836 887
0469 836 888
0469 836 889
0469 789 880
0469 836 890
0469 836 891
0469 836 892
0469 836 893
0469 836 894
0469 789 880
0469 836 895
0469 836 896
0469 836 897
0469 836 898
0469 836 899
Pos.
Beställn.nr.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
----
0455 173 881
0469 786 880
0156 654 883
0469 792 881
0469 967 880
0455 510 880
0156 746 880
0456 693 880
0457 341 880
0349 090 888
0466 801 880
0466 515 880
Benämning
Lyftögla
Anslutningssats, 1,7 meter
Anslutningssats, 8 meter
Anslutningssats, 16 meter
Anslutningssats, 25 meter
Anslutningssats, 35 meter
Benämning
Digitalinstrument
Vagn
Styrtapp (levereras med LAW)
Avlastningsdon och mast
Vattenanslutningssats
Adapter för 5 kg bobin
Mast
Avlastningsdon med spiralfjäder
Dragavlastning
Anpassningssats för fotpedal
Fjärrmanöverdon: Aristo Control Synergic Box
Fjärrmanöverdon: Aristo Control Synergic Torch
cmek0p06
cmek0ds1
-- 27 --
SPARE PARTS
The spare parts list for the MEK 4 is published in a separate document with filename /
ordering no. 0469 952 990
ANTECKNINGAR
notes
-- 28 --
notes
-- 29 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 726 80 05
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 204
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 248 59 22
Fax: +31 30 248 52 60
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.z.o.o
Warszaw
Tel: +48 22 813 99 63
Fax: +48 22 813 98 81
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 1 837 1527
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 623 11 00
Fax: +34 91 661 51 83
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 6539 7124
Fax: +86 21 6543 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. Esabindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 01 88
Fax: +62 21 461 29 29
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 703 36 15
Fax: +60 3 703 35 52
SINGAPORE
ESAB Singapore Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 43 22
Fax: +65 861 31 95
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 74 42
Fax: +65 863 08 39
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyung--Nam
Tel: +82 551 289 81 11
Fax: +82 551 289 88 63
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East
Dubai
Tel: +971 4 338 88 29
Fax: +971 4 338 87 29
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 3369 4333
Fax: +55 31 3369 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 44 58
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
031021
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising