ESAB | Origo™Tig 150 | Instruction manual | ESAB Origo™Tig 150 Používateľská príručka

ESAB Origo™Tig 150 Používateľská príručka
OrigoTig 150
OrigoTig 200
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
0459 262 101
040507
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Instrukcja obs³ugi
Návod k pou¾ívání
Kezelési utasítások
Valid for serial no. 316--xxx--xxxx to 405--xxx--xxxx
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
POLSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
ÈESKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
MAGYAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.
Výrobce si vyhrazuje právo na zmìnu údajû bez pøedcházejiciho upozomìni.
Fenntartjuk az elözetes bejelentés nélküli változtatás jogát.
-- 2 --
ÈESKY
1 POKYNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
2 BEZPEÈNOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
3 ÚVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
3.1
Vybavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
156
4 TECHNICKÉ ÚDAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
5 INSTALACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
5.1
5.2
5.3
Umístìní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Typový ¹títek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Napájení ze sítì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157
157
157
6 OBSLUHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
6.1
6.2
6.3
Pøipojovací místa a ovládací prvky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovládací panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ochrana proti pøehøátí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
159
160
160
7 SVÁØENÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
7.1
7.2
Sváøení TIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sváøení MMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
161
163
8 ÚDRBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
9 VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
9.1
Poruchové kódy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLÙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OBJEDNACÍ ÈÍSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPOTØEBNÍ DÍLY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOCj
-- 153 --
164
164
177
179
181
182
CZ
1
POKYNY
POTVRZENÍ O SHODÌ
ESAB Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, ©védsko, potvrzuje pod vlastní zodpovìdností, ¾e zdroj
proudu ke sváøení OrigoTig 150, OrigoTig 200 od èísla série 316, 402 zcela odpovídá normì IEC/EN
60974--1 dle podmínek ve smìrnicích (73/23/EEG) s dodatkem (93/68/EEG) a normì EN 50199 dle
podmínek ve smìrnicích (89/336/ EEG) s dodatkem (93/68/EEG).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2003--04--10
Henry Selenius
Vice President
ESAB Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
BEZPEÈNOST
U¾ivatelé sváøecího zaøízení ESAB mají koneènou odpovìdnost za zaji¹tìní, ¾e ka¾dý, kdo pracuje na
tomto zaøízení nebo v jeho blízkosti, dodr¾uje v¹echna relevantní bezpeènostní opatøení. Bezpeènostní
opatøení musí splòovat po¾adavky, které se týkají tohoto druhu sváøecího zaøízení. Vedle standardních
bezpeènostních opatøení, která se vztahují na toto pracovi¹tì, dodr¾ujte i následující doporuèení.
Ve¹keré práce musí provádìt za¹kolený personál, který je s provozem tohoto sváøecího zaøízení dùkladnì
seznámen. Nesprávné pou¾ívání tohoto zaøízení mù¾e vést k nebezpeèným situacím, které mohou mít za
následek zranìní obsluhy a po¹kození zaøízení.
1.
Ka¾dý, kdo pou¾ívá toto sváøecí zaøízení, musí být seznámen:
S s jeho obsluhou,
S s umístìním nouzového vypínaèe,
S s jeho funkcí,
S s pøíslu¹nými bezpeènostními opatøeními,
S se sváøením.
2.
Obsluha musí zajistit, aby:
S se pøi spu¹tìní tohoto zaøízení v jeho pracovním prostoru nenacházela ¾ádná neautorizovaná
osoba,
S pøi zapáleném oblouku nebyl nikdo bez pøíslu¹né ochrany.
3.
Pracovi¹tì musí být:
S vhodné pro daný úèel,
S bez prùvanu.
4.
Pomùcky osobní ochrany:
S v¾dy noste doporuèené ochranné pomùcky, jako jsou ochranné brýle, nehoølavý odìv a ochranné
rukavice;
S nenoste volné doplòky, jako jsou ¹ály, náramky, krou¾ky atp., o které byste se mohli zachytit nebo
si jimi zpùsobit popáleniny.
5.
V¹eobecná bezpeènostní opatøení:
S ujistìte se, ¾e zpìtný vodiè je bezpeènì pøipojen,
S práci na vysokonapì»ovém zaøízení smí provádìt pouze kvalifikovaný elektrikáø,
S po ruce musí být jasnì oznaèené hasicí zaøízení, mazání.
bt26d2j
-- 154 --
CZ
VÝSTRAHA
SVÁØENÍ A ØEZÁNÍ OBLOUKEM MÙ®E BÝT VA©EMU ZDRAVÍ A ZDRAVÍ JINÝCH OSOB
NEBEZPEÈNÉ. PØI SVÁØENÍ DODR®UJTE BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ. VY®ÁDEJTE SI
BEZPEÈNOSTNÍ PØEDPISY SVÉHO ZAMÌSTNAVATELE, KTERÉ BY MÌLY VYCHÁZET Z
UPOZORNÌNÍ VÝROBCE NA NEBEZPEÈÍ.
ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM - mù¾e zpùsobit smrt
S
Nainstalujte a uzemnìte sváøecí jednotku v souladu s pøíslu¹nými pøedpisy.
S
Nedotýkejte se ¾ivých èástí elektrického obvodu ani elektrod nechránìnou poko¾kou, vlhkými rukavicemi ani
vlhkým odìvem.
S
Izolujte se od uzemnìní a od sváøeného pøedmìtu.
S
Ujistìte se, ¾e va¹e pracovní poloha je bezpeèná.
KOUØ A PLYNY - mohou být zdraví nebezpeèné
S
Dr¾te svoji hlavu stranou od plynných zplodin sváøení.
Pou¾ívejte ventilaci, odsávání u oblouku nebo obojí, aby se plynné zplodiny sváøení nedostaly do oblasti
va¹eho dýchání a do celého prostoru.
S
PAPRSKY ELEKTRICKÉHO OBLOUKU - mohou zpùsobit poranìní oèí a popálení poko¾ky
S
Chraòte svùj zrak a tìlo. Pou¾ívejte správné ochranné ¹títy a ochranné brýle a noste ochranný odìv.
Chraòte osoby v okolí ochrannými ¹títy nebo vhodnými závìsy.
S
NEBEZPEÈÍ PO®ÁRU
S
Jiskry (spr¹ky ¾havého kovu) mohou zpùsobit po¾ár. Zajistìte, aby v blízkosti nebyly ¾ádné hoølavé
materiály.
HLUK - nadmìrný hluk mù¾e po¹kodit sluch
S
Chraòte svoje u¹i. Noste tlumièe nebo jinou ochranu sluchu.
S
Varujte osoby v okolí pøed tímto nebezpeèím.
VADNÁ FUNKCE - v pøípadì vadné funkce si pøivolejte na pomoc odborníka.
PØED INSTALACÍ A POU®ÍVÁNÍM SI TENTO NÁVOD K OBSLUZE PROSTUDUJTE A UJISTÌTE SE, ®E MU ROZUMÍTE.
CHRAÒTE SEBE I OSTATNÍ!
Spoleènost ESAB vám mù¾e poskytnout ve¹keré ochranné prostøedky pro
sváøeèské práce a pøídavná zaøízení.
VÝSTRAHA!
Pøed instalací a pou¾itím zaøízení si tento návod k obsluze
prostudujte a ujistìte se, ¾e mu dobøe rozumíte.
VÝSTRAHA!
Nepou¾ívejte tento napájecí zdroj pro rozmrazování potrubí.
Tento výrobek je urèen pouze pro sváøení obloukem.
bt26d2j
-- 155 --
CZ
3
ÚVOD
OrigoTig je napájecí zdroj pro sváøení s obalenými elektrodami (svaøování MMA) a pro
sváøení TIG.
3.1
Vybavení
OrigoTig se dodává s napájecím kabelem a návodem.
Príslu¾enství k výrobku ESAB lze nalézt na sránce 182.
4
TECHNICKÉ ÚDAJE
Síové napìtí
Pojistka (zpo¾ïující)
Primární proud Imax.
Primární proud Ieff.
Rozsah napìtí/proudu
(TIG)
(MMA)
Maximální pøípustná zátì¾ pøi TIG
pracovním cyklu 35 %
pracovním cyklu 35 %
pracovním cyklu 60 %
pracovním cyklu 100 %
Maximální pøípustná zátì¾ pøi MMA
pracovním cyklu 25 %
pracovním cyklu 35 %
pracovním cyklu 60 %
pracovním cyklu 100 %
Úèiník pøi maximálním proudu
Úèinnost pøi maximálním proudu
Napìtí naprázdno
Provozní teplota
Stálý proudovì vá¾ený akustický
tlak
Rozmìry, d x ¹ x v
Hmotnost
Tøída zakrytí
Tøída pou¾ití
OrigoTig 150
230V, 1∼ 50/60 Hz
16 A
36 A
21 A
OrigoTig 200
230V, 1∼ 50/60 Hz
20 A
36 A
21 A
3 A / 10 V --150 A / 16 V
4 A / 20 V --150 A / 26 V
3 A / 10 V -- 200 A / 18 V
4 A / 20 V -- 150 A / 27 V
150 A / 16 V
120 A / 15 V
95 A / 14 V
200 A / 18 V
180 A / 17 V
140 A / 15,5 V
110 A / 14,5 V
150 A / 26 V
140 A / 25,5 V
110 A / 24,5 V
90 A / 23,5 V
0,62
77 %
71 -- 78 V
--10˚C --l + 40˚C
<70 db
150 A / 26 V
140 A / 25,5 V
110 A / 24,5 V
90 A / 23,5 V
0,62
79 %
71 -- 78 V
--10˚C -- + 40˚C
<70 db
380 x 180 x 300 mm
9 kg
IP 23C
380 x 180 x 300 mm
9 kg
IP 23C
Faktor periodiènosti
Faktor periodiènosti specifikuje èas jako procento desetiminutového intervalu, bìhem kterého mù¾ete
svaøovat pøi konkrétní zátì¾i.
Tøída krytí
Kód IP oznaèuje tøídu elektrického krytí, tj. stupeò ochrany proti vniknutí pevných pøedmìtù nebo vody.
Zaøízení oznaèené IP 23 je urèeno pro vnitøní a venkovní pou¾ití.
Tøída pou¾ití
Symbol
udává, ¾e tento napájecí zdroj je urèen pro pou¾ití v oblastech se zvý¹eným elektrickým
nebezpeèím.
bt26d2j
-- 156 --
CZ
4.1
Nastavení parametrù
Nastavení
Rozsah nastavení
V krocích po:
Standardní hodnota
Metoda svaøování
TIG nebo MMA
-
TIG
2/4 zdvihy
2- èinný nebo 4-èinný
vypínaè
-
2 zdvihy
Zapalování shora / pøi odtrhu
Zapalování shora nebo
pøi odtrhu
-
Zapalování shora
Doba sestupu
0 - 10 s
0,1 s
1,0 s
Proud plynu po zhasnutí
0 - 25 s
0,1 s
2,0 s
Proud TIG
OrigoTig 150
3 -- 150 A
1A
100 A
Proud TIG
OrigoTig 200
3 -- 200 A
1A
100 A
Proud MMA
OrigoTig 150
3 -- 150 A
1A
60 A
Proud MMA
OrigoTig 200
4 -- 150 A
2A
100 A
5
INSTALACE
Instalaci by mìl provádìt profesionální pracovník.
VÝSTRAHA!
Tento výrobek je urèen pro prùmyslové pou¾ití. V domácím prostøedí mù¾e zpùsobit ru¹ení rádiového
pøíjmu. Je na odpovìdnosti u¾ivatele, aby pøijal pøimìøená ochranná opatøení.
5.1
Umístìní
Umístìte napájecí zdroj tak, aby nic nepøeká¾elo jeho vstupním a výstupním otvorùm
chladicího vzduchu.
5.2
Typový ¹títek
Typový ¹títek je umístìn na zadním panelu nebo na spodní stranì napájecího zdroje.
5.3
Napájení ze sítì
Pøesvìdète se, zda je napájecí zdroj pro sváøení pøipojen ke správnému sí»ovému napìtí a
zda je chránìn správnì dimenzovanou pojistkou. Prùøez sí»ového napájecího kabelu musí
odpovídat normám pøíslu¹né zemì. Pøipojení k ochrannému zemnícímu vodièi musí být
provedeno v souladu s pøedpisy.
bt26d2j
-- 157 --
CZ
5.3.1 Doporuèená zatí¾itelnost pojistek a minimální prùøezy vodièù
OrigoTig 150
OrigoTig 200
Sí»ové napìtí
230 V ¦10 %, 1 fáze
230 V ¦10 %, 1 fáze
Kmitoèet sítì
50-60 Hz
50--60 Hz
10 A
16 A
20 A*)
10 A
16 A
20 A
25 A
3 x 2,5 mm2
3x2,5 mm2
Prùøez kabelu pro sváøení MMA
16 mm2
16 mm2
Prùøez kabelu pro sváøení TIG
16 mm2
25 mm2
Pojistka (zpo¾ïující)
85A 35% pracovní cyklus MMA
120A 20% pracovní cyklus MMA
150A 25% pracovní cyklus MMA
180A 25% pracovní cyklus MMA
Prùøez sí»ového vodièe
*)
POZOR! Zástrèka sí»ového kabelu je schválena pro maximálnì 16 A.
Severoamerická varianta: Zástrèka sí»ového kabelu je schválena pro maximálnì 18 A.
Australská verze: Zástrèka sí»ového kabelu je schválena pro maximálnì 15 A.
Poznámka: Vý¹e uvedený prùøez kabelu a zatí¾itelnost pojistky odpovídá ¹védským
pøedpisùm. Pou¾ívejte napájecí zdroj pro sváøení v souladu s pøíslu¹nými národními
pøedpisy.
bt26d2j
-- 158 --
CZ
6
OBSLUHA
V¹eobecné bezpeènostní pøedpisy pro manipulaci s tímto zaøízením jsou
uvedeny na stranì 154. Pøed pou¾itím zaøízení si je dùkladnì prostudujte!
6.1
Pøipojovací místa a ovládací prvky
Pøesvìdète se, zda je napájecí zdroj pro sváøení pøipojen ke správnému síovému napìtí a zda
je chránìn správnì dimenzovanou pojistkou.
1
Hlavní vypínaè
6
Plynový vývod hoøáku TIG (OKC)
2
Konektor (konektor plynové lahve)
7
Konektor kabelu sváøecího proudu (+)
3
Síový napájecí kabel
8
Konektor k pøipojení zpìtného kabelu (-)
4
Konektor hoøáku TIG
9
Ovládací panel (viz 6.2)
5
Konektor plynu hoøáku TIG
7 a 8 se pou¾ívají pro pøívod sváøecího proudu a pro pøipojení zpìtného kabelu pøi sváøení
MMA.
bt26d2j
-- 159 --
CZ
6.2
Ovládací panel
Po zapnutí sí»ového spínaèe zkontroluje napájecí zdroj v¹echny LED a v¹echny segmenty
displeje. Zobrazí se také typ stroje a verze programu.
A
C
Kontrolka LED síového napìtí (zelená)
Kontrolka LED pøehøívání (¾lutá)
B
D
Datový displej
Otoèný regulátor nastavení dat
Zvy¹ování (+) nebo sni¾ování (-), volené
tlaèítky funkcí.
6.2.1 Symboly funkcí panelu (E - G)
E.
TIG
MMA
G.
6.3
Zapalování shora TIG
2 zdvihy
Zapalování pøi odtrhut
Doba sestupu
F.
4 zdvihy
Proud plynu po zhasnutí
Ochrana proti pøehøátí
Napájecí zdroj je vybaven vypínacím obvodem tepelného pøetí¾ení, který pøeru¹í svaøovací
proud a rozsvítí ¾lutou kontrolku v pøední èásti zaøízení, jakmile vnitøní teplota pøíli¹
stoupne. Kdy¾ teplota klesne, vypínací obvod tepelného pøetí¾ení se automaticky nastaví
do výchozího stavu.
bt26d2j
-- 160 --
CZ
7
SVÁØENÍ
7.1
Sváøení TIG
Pøi sváøení TIG musí být zpìtný vodiè pøipojen k (+) a hoøák TIG k (-). Pøi opaèném zapojení
dojde k roztavení wolframové elektrody.
7.1.1
2 zdvihy
Proud plynu pøed
zapálením
Nábìh
Sestup
Proud plynu po
zhasnutí
Funkce pøi pou¾ití 2-zdvihového ovládání svaøovacího hoøáku.
Ve 2-zdvihovém re¾imu ovládání se stiskem spou¹tìcího spínaèe zapne proud plynu pøed
zapálením (pokud je pou¾it) a zapálí se oblouk (1). Proud stoupá na nastavenou hodnotu
(jako pøi ovládání funkcí nábìhu, pokud je v provozu). Uvolnìním spou¹tìcího spínaèe (2) se
proud sni¾uje (nebo zaène klesat s funkcí sestupu, pokud je v provozu) a oblouk zhasíná.
Následuje proud plynu po zhasnutí, pokud je v provozu.
7.1.2
4 zdvihy
Proud plynu pøed
zapálením
Nábìh
Sestup
Proud plynu po
zhasnutí
Funkce pøi pou¾ití 4-zdvihového ovládání svaøovacího hoøáku.
Ve 4-zdvihovém re¾imu ovládání se stiskem spou¹tìcího spínaèe zapne proud plynu pøed
zapálením (pokud je pou¾it) (1). Ke konci doby proudìní plynu pøed zapálením proud stoupá
na zapalovací hodnotu (nìkolika ampér) a zapálí se oblouk. Uvolnìním spou¹tìcího spínaèe
(2) stoupne proud na nastavenou hodnotu (s nábìhem, pokud je pou¾it). Ke konci svaøování
sváøeè znovu stiskne spínaè (3), a tím proud opìt sní¾í na zapalovací hodnotu (s funkcí
sestupu, pokud je pou¾ita). Dal¹ím uvolnìním spínaèe (4) oblouk zhasne a zaène proudit
plyn po zhasnutí.
bt26d2j
-- 161 --
CZ
7.1.3
Zapalování shora
Funkce zapalování shora zapaluje oblouk pomocí jiskry, která pøeskoèí z wolframové
elektrody na svaøovaný díl, kdy¾ se k nìmu tato elektroda více pøiblí¾í.
7.1.4
Zapalování pøi odtrhut
Funkce zapalování pøi odtrhu zapaluje oblouk kontaktem elektrody se svaøovaným dílem a
následným odtrhem.
Zapalování oblouku s pou¾itím funkce zapalování pøi odtrhu. Krok 1: elektroda se dotkne svaøovaného dílu.
Krok 2: stiskne se spou¹tìcí spínaè a zaène protékat malý proud. Krok 3: sváøeè zvedne hoøák od
svaøovaného dílu: Zapálí se oblouk a proud automaticky stoupne na nastavenou hodnotu
7.1.5
Proud plynu po zhasnutí
Tím se reguluje doba, po kterou proudí ochranný plyn po zhasnutí oblouku.
7.1.6
Sestup
Pøi svaøování TIG se pou¾ívá sestup, kdy proud klesá ’pomalu’ po regulovanou dobu, aby pøi
dokonèení svaru nedocházelo k vytváøení kráterù a/nebo trhlin.
Proud
Vy¹¹í proud dává ¹ir¹í svárovou lázeò s lep¹ím pronikáním do svaøovaného dílu.
Nastavenou hodnotu proudu lze zmìnit bez ohledu na zobrazované menu. Tato hodnota je
zobrazena pouze v hlavním menu.
bt26d2j
-- 162 --
CZ
7.2
Sváøení MMA
OrigoTig je zdrojem stejnosmìrného proudu, který lze pou¾ít ke svaøování pøevá¾né vìt¹iny
kovù k legované i nelegované oceli, k nerez oceli a k litinì. OrigoTig 150 umo¾òuje sváøet s
vìt¹inou obalených elektrod o prùmìru ∅ 1,6 a¾ ∅ 3,25.
OrigoTig 200 vám umo¾ní svaøovat vìt¹inou obalených elektrod od ∅ 1,6 a¾ ∅ 4,0.
Pro MMA se mù¾e také pou¾ívat název svaøování s obalenými elektrodami. Za¾ehnutý oblouk taví
elektrodu a její obal zaène tvoøit ochrannou strusku.
Jestli¾e se za¾ehne oblouk a ¹pièka elektrody je pøedem pøitisknutá ke kovu, okam¾itì se
taví a ulpívá na kovu, co¾ znemo¾òuje pokraèovat ve sváøení.
Z tohoto dùvodu je nutno elektrodu po za¾ehnutí oblouku okam¾itì oddálit jako pøi
zapalování zápalky.
Rychle se dotknìte elektrodou kovu a oddalte ji, aby vzniknul vhodný
elektrický oblouk (cca 2 mm). Pokud je oblouk pøíli¹ dlouhý, pøeru¹í se
pøed dokonèením sváøení.
Jestli¾e pracujete na sváøecím stole, pøed za¾ehnutím oblouku se
pøesvìdète, zda zbytky kovového odpadu, kousky elektrody èi jiné
pøedmìty neizolují díl, který se má sváøet.
cmha2p11
Po za¾ehnutí oblouku pohybujte elektrodou zleva doprava. Elektroda
musí svírat s kovem úhel 60˚ ve smìru sváøení.
Jestli¾e chcete sváøet ¹irokým housenkovým svárem nebo si pøejete
sváøet v nìkolika vrstvách, musíte pøi sváøení postupovat boèními
pohyby.
cmha2p10
8
ÚDRBA
Pravidelná údr¾ba je pro zaji¹tìní bezpeènosti a spolehlivosti dùle¾itá.
Poznámka:
Závazky ze záruky dodavatele ztrácejí platnost, jestli¾e se zákazník bìhem záruèní
doby pokusí libovolným zpùsobem zasahovat do výrobku za úèelem odstranìní jakékoliv
závady.
OrigoTig vy¾aduje jen malou údr¾bu. Obvykle je dostateèné oèistit zaøízení jednou za rok
suchým stlaèeným vzduchem, av¹ak pokud se zaøízení pou¾ívá v pra¹ném a ¹pinavém
prostøedí, musí se èistit èastìji .
bt26d2j
-- 163 --
CZ
9
VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD
Ne¾ si vy¾ádáte pomoc autorizovaného servisního technika, proveïte tyto doporuèené
kontroly.
Druh závady
Není oblouk
Zákrok
S
S
S
Vypínací obvody ochrany proti
tepelnému pøetí¾ení se èasto
uvádìjí do chodu.
S
S
Zkontrolujte, zda je zapnut vypínaè síového napájení.
Zkontrolujte správnost pøipojení kabelu sváøecího proudu a
zpìtného kabelu.
Zkontrolujte, zda je nastavena správná hodnota proudu.
Zkontrolujte, zda se neuvedly do chodu vypínací obvody ochrany
proti tepelnému pøetí¾ení (indikováno ¾lutou kontrolkou na
pøedním panelu.).
Zkontrolujte pojistky napájení ze sítì.
Vypínací obvod ochrany proti
tepelnému pøetí¾ení se èasto
uvádí do chodu.
S
Pøesvìdète se, zda nejsou pøekroèeny pøedepsané hodnoty
napájecího zdroje pro sváøení (tj. ¾e zaøízení není pøetí¾eno).
Nízký sváøecí výkon.
S
Zkontrolujte správnost pøipojení kabelu sváøecího proudu a
zpìtného kabelu.
Zkontrolujte, zda je nastavena správná hodnota proudu.
Zkontrolujte, zda jsou pou¾ity správné elektrody.
S
S
9.1
Poruchové kódy
OrigoTig se dodává s vestavìným monitorováním poruch. V pøípadì poruchy se na displeji
zobrazí poruchový kód.
Jestli¾e se po opakovaném zapnutí jednotky znovu zobrazí kterýkoli z tìchto poruchových
kódù (Exx), je tøeba napájecí zdroj pro sváøení odeslat autorizovanému servisu ESAB k
opravì.
10
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLÙ
OrigoTig 150, OrigoTig 200 je nav¾ena a zkou¹ena v souladu s mezinárodními a
evropskými normami IEC/EN 60974--1 a EN 50199. Servisní jednotka, která provedla
servisní zákrok nebo opravu, má za povinnost zajistit, aby výrobek stále vyhovoval
uvedeným normám.
Opravy a elektrické práce musí provádìt autorizovaný servisní technik ESAB
Pou¾ívejte pouze originální náhradní díly ESAB.
Náhradní díly si mù¾ete objednat u nejbli¾¹ího prodejce spoleènosti ESAB; viz poslední
stránku této publikace.
bt26d2j
-- 164 --
Schema Skema Skjema Johdotuskaavio Diagram Schaltplan Schéma
Schema Esquema Schema Esquema Ó÷Þìá óýíäåóçò Schema
Schemat Kapcsolási rajz
Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ
OrigoTig150
-- 177 --
OrigoTig150
-- 178 --
Schema Skema Skjema Johdotuskaavio Diagram Schaltplan Schéma
Schema Esquema Schema Esquema Ó÷Þìá óýíäåóçò Schema
Schemat Kapcsolási rajz
Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ
OrigoTig200
-- 179 --
OrigoTig200
-- 180 --
OrigoTig 150, OrigoTig 200
Beställningsnummer Bestillingsnummer Bestillingsnummer Tilausnumero Ordering number Bestellnummer Numéro de référence Bestelnummer
Referencia de pedido No. di codice Números de referência Áñéèìüò
ðáñáããåëßáò
Objednací èíslo Numer zamówieniowy Rendelési szám
ÁÑÉÈÌ¼Ò ÐÁÑÁÃÃÅË¿ÁÒ
Ordering no.
Denomination
Type
0459 200 881 Power source OrigoTig 150
for 230 V mains voltage
0459 200 887 Power source OrigoTig 150
for 230 V mains voltage
0459 200 883 Power source OrigoTig 200
for 230 V mains voltage
0459 262 990 Spare part list
OrigoTig 150 / 200
OrigoTig150/200
-- 181 --
Notes
Australian version
Edition 040426
OrigoTig 150, OrigoTig 200
Tillbehör Tilbehør Tilbehør Lisävarusteet Accessories Zubehör
Accessoires Accessoires Accesorios Accessori Acessórios Aîåóïõáñ
Spotøební díly Wyposa¿enie Kopó alkatrészek
ÁÎÅÓÏÕÁÑ
WYPOSA¯ENIE
MMA welding and return cable kit
(”crocodile” type holder) . . . . . . . . . . . . . . . . 0349 501 078
MMA welding and return cable kit
(”screwe” type holder) . . . . . . . . . . . . . . . . . 0349 501 079
Shoulderstrap
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 368 880
Trolley small gas bottle
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 366 880
Tig Torch
(BTF 150 OKC25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 218 890
AccessOT
-- 182 --
Edition 040426
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 726 80 05
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 204
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 248 59 22
Fax: +31 30 248 52 60
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.z.o.o
Warszaw
Tel: +48 22 813 99 63
Fax: +48 22 813 98 81
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 1 837 1527
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 623 11 00
Fax: +34 91 661 51 83
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 6539 7124
Fax: +86 21 6543 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. Esabindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 01 88
Fax: +62 21 461 29 29
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 703 36 15
Fax: +60 3 703 35 52
SINGAPORE
ESAB Singapore Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 43 22
Fax: +65 861 31 95
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 74 42
Fax: +65 863 08 39
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyung--Nam
Tel: +82 551 289 81 11
Fax: +82 551 289 88 63
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East
Dubai
Tel: +971 4 338 88 29
Fax: +971 4 338 87 29
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 3369 4333
Fax: +55 31 3369 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 44 58
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
031021
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising