ESAB | Origo™Tig 150 | Instruction manual | ESAB Origo™Tig 150 Handleiding

ESAB Origo™Tig 150 Handleiding
OrigoTig 150
OrigoTig 200
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
0459 262 101
040507
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Instrukcja obs³ugi
Návod k pou¾ívání
Kezelési utasítások
Valid for serial no. 316--xxx--xxxx to 405--xxx--xxxx
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
POLSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
ÈESKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
MAGYAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.
Výrobce si vyhrazuje právo na zmìnu údajû bez pøedcházejiciho upozomìni.
Fenntartjuk az elözetes bejelentés nélküli változtatás jogát.
-- 2 --
NEDERLANDS
1 RICHTLIJN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
2 VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
3 INLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
3.1 Apparatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84
4 TECHNISCHE GEGEVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
5 INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
5.1 Plaatsing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Typeplaatje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Netspanning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85
85
85
6 GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
6.1 Aansluitingen en bedieningsorganen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3 Oververhittingsbeveiliging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87
88
88
7 LASSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
7.1 TIG--lassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2 MMA--lassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89
91
8 ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
9 PROBLEMEN OPLOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
9.1 Foutcodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92
10 RESERVEONDERDELEN BESTELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTELNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACCESSOIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92
177
179
181
182
TOCh
-- 81 --
NL
1
RICHTLIJN
VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
ESAB Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Zweden, verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat lasstroombron OrigoTig 150, OrigoTig 200 van het serienummer 316, 402 in overeenstemming is met norm IEC/EN 60974--1 conform de bepalingen in richtlijn (73/23/EEG) met de annex
(93/68/EEG) en met norm EN 50199 conform de bespalingen in richtlijn (89/336/EEG) met annex
(93/68/EEG).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2003--04--10
Henry Selenius
Vice President
ESAB Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
VEILIGHEID
De gebruiker van een ESAB lasuitrusting draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn voor het personeel dat met of in de buurt van de
installatie werkt. De veiligheidsmaatregelen moeten voldoen aan de eisen die aan dit type
lasuitrusting gesteld worden. De inhoud van deze aanbevelingen moet beschouwd worden als
een aanvulling op de normale regels die van toepassing zijn voor een werkplaats.
Alle handelingen moeten uitgevoerd worden door personeel dat goed op de hoogte is van de
werking van de lasuitrusting. Een verkeerd maneuver kan tot een abnormale situatie leiden
waardoor de operateur gewond kan raken en de machine beschadigd kan worden.
1.
Al het personeel dat met de machine werkt, moet goed op de hoogte zijn van:
S de bediening
S de plaats van de noodstop
S de werking
S de geldende veiligheidsvoorschriften
S de lastechniek
2.
De operateur moet controleren:
S of er zich geen onbevoegden binnen het werkgebied van de lasuitrusting bevinden,
voor hij begint te werken.
S of er niemand op een onbeschermde plaats staat wanneer de lichtboog wordt ontstoken.
3.
De werkplaats moet:
S doelmatig zijn
S tochtvrij zijn
4.
Persoonlijke veiligheidsuitrusting
S Draag altijd de voorgeschreven persoonlijke veiligheidsuitrusting zoals b.v. een lasbril,
onontvlambare kleding, lashandschoenen.
S Draag nooit loszittende kleding zoals sjaals, armbanden, ringen e.d. die beklemd kunnen raken, of brandwonden kunnen veroorzaken.
5.
Algemene veiligheidsvoorschriften
S Controleer of de aangeduide retourleiders goed aangesloten zijn.
S Alleen bevoegd personeel mag aan de elektrische eenheden werken.
S De benodigde brandblusuitrusting moet gemakkelijk bereikbaar zijn op een duidelijk
aangegeven plaats.
bt26d2h
-- 82 --
NL
WAARSCHUWING
DE VLAMBOOG EN HET SNIJDEN KUNNEN GEVAARLIJK ZIJN VOOR UZELF EN VOOR ANDEREN; DAAROM MOET U VOORZICHTIG ZIJN BIJ HET LASSEN. VOLG DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VAN UW WERKGEVER OP. ZE MOETEN GEBASEERD ZIJN OP DE WAARSCHUWINGSTEKST VAN DE PRODUCENT.
ELEKTRISCHE SCHOK -- Kan dodelijk zijn
S
Installeer en aard de lasuitrusting volgens de geldende normen.
S
Raak delen die onder stroom staan en elektroden niet aan met onbedekte handen of met natte
beschermuitrusting.
S
Zorg dat u geïsoleerd bent van aarde en van het werkstuk.
S
Zorg ervoor dat u een veilige werkhouding hebt.
ROOK EN GAS -- Kunnen uw gezondheid schaden
S
Zorg ervoor dat u niet met uw gezicht in de lasrook hangt.
S
Ververs regelmatig de lucht in de werkruimte en zorg ervoor dat de lasrook en het gas afgezogen worden.
LICHTSTRALEN -- Kunnen de ogen beschadigen en de huid verbranden
S
Bescherm uw ogen en uw lichaam. Gebruik een geschikte lashelm met filter en draag altijd beschermende kleding.
S
Scherm uw werkruimte af met geschikte beschermmiddelen of gordijnen, zodat niemand anders gewond kan raken.
BRANDGEVAAR
S
De vonken kunnen brand veroorzaken. Zorg er daarom voor dat er geen brandgevaarlijk materiaal in de buurt is.
LAWAAI -- Geluidsoverlast kan het gehoor beschadigen
S
Bescherm uw oren. Gebruik gehoorbeschermers of andere gehoorbescherming.
S
Waarschuw omstanders voor de gevaren.
BIJ DEFECTEN -- Neem contact op met een vakman.
LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING GRONDIG DOOR VOOR U
OVERGAAT TOT INSTALLATIE EN GEBRUIK.
BESCHERM UZELF EN ANDEREN!
ESAB heeft alle benodigde lasbeschermingsvoorzieningen en accessoires
voor u.
WAARSCHUWING!
Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door voor u overgaat
tot installatie en gebruik.
WAARSCHUWING!
Gebruik de stroombron niet voor het ontdooien van bevroren pijpen.
Dit product is uitsluitend bedoeld voor booglassen.
bt26d2h
-- 83 --
NL
3
INLEIDING
De OrigoTig is een lasstroombron die is bedoeld voor gebruik met beklede
elektroden (MMA--lassen) en TIG--lassen.
3.1
Apparatuur
De OrigoTig wordt geleverd met een voedingskabel en een instructiehandleiding.
Zie pagina 182 voor details over ESAB-- accessoires voor het product.
4
TECHNISCHE GEGEVENS
Netspanning
Zekering (traag)
Primaire stroom Imax.
Primaire stroom Ieff.
Spannings--/stroombereik
(TIG)
(MMA)
Maximaal vermogen bij TIG
25% inschakelduur
35% inschakelduur
60% inschakelduur
100% inschakelduur
Maximaal vermogen bij MMA
25% inschakelduur
35% inschakelduur
60% inschakelduur
100% inschakelduur
Arbeidsfactor bij maximale stroom
Rendement bij maximale stroom
Open spanning
Bedrijfstemperatuur
Geluidsdruk continu (A--meting)
Afmetingen, l x b x h
Gewicht
Beschermingsklasse
Gebruiksklasse
OrigoTig 150
230V, 1∼ 50/60 Hz
16 A
36 A
21 A
OrigoTig 200
230V, 1∼ 50/60 Hz
20 A
36 A
21 A
3 A / 10 V --150 A / 16 V
4 A / 20 V --150 A / 26 V
3 A / 10 V -- 200 A / 18 V
4 A / 20 V -- 150 A / 27 V
150 A / 16 V
120 A / 15 V
95 A / 14 V
200 A / 18 V
180 A / 17 V
140 A / 15,5 V
110 A / 14,5 V
150 A / 26 V
140 A / 25,5 V
110 A / 24,5 V
90 A / 23,5 V
0,62
77 %
71 -- 78 V
--10˚C -- + 40˚C
<70 db
380 x 180 x 300 mm
9 kg
IP 23C
150 A / 26 V
140 A / 25,5 V
110 A / 24,5 V
90 A / 23,5 V
0,62
79 %
71 -- 78 V
--10˚C -- + 40˚C
<70 db
380 x 180 x 300 mm
9 kg
IP 23C
Relatieve inschakelduur
De relatieve inschakelduur geeft de tijd weer als een percentage van een periode van tien minuten
waarin u kunt lassen met een bepaalde belasting.
Veiligheidsnorm
De IP--code geeft de beveiligingsklasse aan, d.w.z. de graad van bescherming tegen vaste voorwerpen en vocht. Een apparaat met IP 23 is bestemd voor gebruik zowel binnen-- als buitenshuis.
Gebruiksklasse
Het symbool
betekent dat de lasstroombron geconstrueerd is voor het gebruik in ruimten
met een verhoogd elektrisch risico.
bt26d2h
-- 84 --
NL
4.1
Parameterinstelling
Instellingen
Instellingsbereik
In stappen van:
Standaardwaarde
Lasmethode
TIG of MMA
--
TIG
Tweetakt/viertakt
Tweetakt of viertakt
--
Tweetakt
HF / LiftArct
HF of LiftArct
--
HF
Aflooptijd (slope down)
0--10 s
0,1 s
1,0 s
Gasnastroomtijd
0--25 s
0,1 s
2,0 s
Stroom TIG
OrigoTig 150
3 --150 A
1A
100 A
Stroom TIG
OrigoTig 200
3 -- 200 A
1A
100 A
Stroom MMA
OrigoTig 150
3 -- 150 A
1A
60 A
Stroom MMA
OrigoTig 200
4 -- 150 A
2A
100 A
5
INSTALLATIE
De installatie dient door een bevoegd persoon te worden uitgevoerd.
WAARSCHUWING!
Dit product is bestemd voor industrieel gebruik. In een woonomgeving kan dit product radiostoring
veroorzaken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om passende voorzorgsmaatregelen
te nemen.
5.1
Plaatsing
Plaats de stroombron zo dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd worden.
5.2
Typeplaatje
Het typeplaatje bevindt zich op de achterzijde of op de onderzijde van de stroombron.
5.3
Netspanning
Zorg dat de lasstroombron op de juiste netspanning is aangesloten en dat deze
wordt beveiligd door een zekering van voldoende sterkte. De voedingskabel moet
voldoen aan de standaard voor het betreffende land. Zorg dat de eenheid volgens
de regels wordt geaard.
bt26d2h
-- 85 --
NL
5.3.1
Aanbevolen zekeringen en kabels
OrigoTig 150
OrigoTig 200
230 V ¦10%, enkele fase
230 V ¦10 %, enkele fase
50--60 Hz
50--60 Hz
10 A
16 A
20 A*)
10 A
16 A
20 A
25 A
Diameter voedingskabel
3 x 2,5 mm2
3x2,5 mm2
Diameter laskabel MMA
16 mm2
16 mm2
Diameter laskabel TIG
16 mm2
25 mm2
Netspanning
Voedingsfrequentie
Zekering (traag)
85A 35% inschakelduur MMA
100A 20% inschakelduur MMA
120A 25% inschakelduur MMA
150A 25% inschakelduur MMA
*)
OPMERKING! De voedingsplug is goedgekeurd voor maximaal 16A.
Noord- Amerikaanse versie: De voedingsplug is goedgekeurd voor maximaal 18 A.
Australische versie: De voedingsplug is goedgekeurd voor maximaal. 15 A.
Opmerking! Bovenstaande kabeldiameters en zekeringen zijn in overeenstemming
met de Zweedse regelgeving. Gebruik de lasstroombron die in overeenstemming is
met de relevante nationale regelgeving.
bt26d2h
-- 86 --
NL
6
GEBRUIK
De algemene veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van de hier beschreven uitrusting vindt u op pagina 82. Lees deze voorschriften zorgvuldig door,
voordat u de uitrusting in gebruik neemt.
6.1
Aansluitingen en bedieningsorganen
Zorg dat de lasstroombron op de juiste netspanning is aangesloten en dat deze
wordt beveiligd door een zekering van voldoende sterkte.
1
Netschakelaar
6
Gasnippel TIG--toorts (OKC)
2
Aansluiting (aansluiting gasfles)
7
Aansluiting laskabel (+)
3
Voedingskabel
8
Aansluiting voor aardkabel (--)
4
Aansluiting TIG--toorts
9
Bedieningspaneel (zie 6.2)
5
Gasaansluiting TIG--toorts
7 en 8 worden gebruikt voor de lasstroomtoevoer en de aansluiting van de aardkabel
tijdens MMA--lassen
bt26d2h
-- 87 --
NL
6.2
Bedieningspaneel
De stroombron controleert de LED’s en alle segmenten in het display als het
systeem wordt ingeschakeld. Het type machine en de programmaversie worden ook
weergegeven.
A
C
LED netspanning (groen)
LED oververhitting (geel)
6.2.1
B
D
Datadisplay
Knop voor instelling van de gegevens.
Verhogen (+) of verlagen (--) selecteren
m.b.v. de functieknoppen
Paneelfunctiesymbolen (E - G)
E.
TIG
MMA
G.
6.3
TIG HF
tweetakt
LiftArct
viertakt
Afloop (slope down) F.
Gasnastroomtijd
Oververhittingsbeveiliging
De lasstroombron heeft een beveiliging tegen oververhitting die in werking treedt
als de temperatuur te hoog wordt. De lasstroom wordt onderbroken en het gele
indicatielampje aan de voorzijde van de eenheid gaat branden. Als de temperatuur
is gedaald, wordt de oververhittingsbeveiliging weer uitgeschakeld.
bt26d2h
-- 88 --
NL
7
LASSEN
7.1
TIG--lassen
Bij TIG--lassen moet de aardkabel worden aangesloten op (+) en de TIG--toorts op
(--). Als ze andersom worden aangesloten, zal de wolframelektrode smelten.
7.1.1
Tweetakt
Gasvoorstroomtijd
Afloop (slope
down)
Aanloop
(slope
up)
Gasnastroomtijd
In werking als de tweetaktregeling van de lastoorts wordt gebruikt.
Als de schakelaar in de tweetakt--modus wordt ingedrukt, wordt de gasvoorstroom
gestart (indien gebruikt) en wordt de boog ontstoken (1). De stroom gaat naar de
ingestelde waarde (deze wordt gereguleerd door de aanloopfunctie, indien
ingeschakeld). Als de schakelaar op de lastoorts (2) wordt losgelaten, daalt de
stroom (of afloop wordt geactiveerd) en wordt de boog gedoofd. Gasnastroom volgt,
indien in werking.
7.1.2
Viertakt
Gasvoorstroomtijd
Afloop (slope
down)
Aanloop
up (slope up)
Gasnastroomtijd
In werking als de viertaktregeling van de lastoorts wordt gebruikt.
Als de schakelaar in de viertakt--modus wordt ingedrukt, wordt de gasvoorstroom
gestart (indien gebruikt) (1). Na afloop van de gasvoorstroomtijd stijgt de stroom tot
controleniveau (een paar ampère) en wordt de boog ontstoken. Als de schakelaar
(2) wordt losgelaten, stijgt de stroom tot de ingestelde waarde (met aanloop indien in
gebruik). Als de lasser klaar is, drukt deze nogmaals op de schakelaar van de
lastoorts (3), zodat het huidige stroomniveau weer daalt (met afloop indien in
gebruik). Als de schakelaar weer wordt losgelaten (4), dooft de boog en begint de
gasnastroom.
bt26d2h
-- 89 --
NL
7.1.3
HF
Bij de HF--functie wordt de boog met behulp van een wolframelektrodevonk
ontstoken. Deze vonk ontstaat als de elektrode dichter bij het werkstuk wordt
gebracht.
7.1.4
LiftArct
De liftarc--functie ontsteekt de boog als de elektrode in contact wordt gebracht met
het werkstuk en er daarna weer van wordt verwijderd.
De boog ontsteken met de Liftarc--functie. Stap 1: de elektrode wordt in contact gebracht met het
werkstuk. Stap 2: de schakelaar wordt ingedrukt en er begint een lage stroom te lopen. Stap 3: de
lasser haalt de lastoorts van het werkstuk: de boog wordt ontstoken en de stroom stijgt automatisch
naar de ingestelde waarde.
7.1.5
Gasnastroomtijd
Deze waarde reguleert de tijd waarin het beschermgas stroomt nadat de boog is
gedoofd.
7.1.6
Afloop (slope down)
Bij TIG--lassen wordt gebruikt gemaakt van afloop (slope down). De stroom daalt
dan ”langzaam” binnen een bepaalde tijd ter voorkoming van kraters en/of scheuren
in de lasnaad.
Stroom
Een hogere stroom zorgt voor een breder lasbad en een betere penetratie in het
werkstuk.
De stroomwaarde kan onafhankelijk van het weergegeven menu worden gewijzigd.
Deze waarde wordt alleen in het hoofdmenu weergegeven.
bt26d2h
-- 90 --
NL
7.2
MMA--lassen
De OrigoTig geeft gelijkstroom en u kunt de meeste metalen op gelegeerd en niet-gelegeerd staal, roestvrijstaal en gietijzer lassen. Met de OrigoTig 150 kunt u de
meeste beklede elektroden van ∅ 1,6 to ∅ 3,25 gebruiken. Met de OrigoTig 200
kunt u de meeste beklede elektroden van ∅ 1,6 to ∅ 4,0 gebruiken.
MMA--lassen wordt ook wel lassen met beklede elektroden genoemd. De lasboog smelt
de elektrode en de bekleding van de elektrode vormt de beschermende slak.
Als het begin van de elektrode bij het ontsteken van de boog tegen het metaal wordt
gedrukt, smelt deze onmiddellijk en blijft aan het metaal plakken. Aan een stuk door
lassen is daarom niet mogelijk.
Daarom moet de lasboog worden ontstoken zoals u een lucifer zou aanstrijken.
Strijk de elektrode even tegen het metaal en haal deze daarna
omhoog om een goede lasbooglengte te krijgen (ong. 2 mm).
Als de lasboog te lang is, zal deze spetteren alvorens helemaal
te doven.
Als u op een lasbank werkt, kijk dan voordat u de lasboog aanstrijkt of afvalmateriaal, stukjes elektrode of andere voorwerpen
het te lassen deel niet isoleren.
cmha2p11
Na het ontsteken van de boog beweegt u de elektrode van links
naar rechts. De elektrode moet ten opzichte van de lasrichting
een hoek van 60˚ maken met het metaal.
Als u brede stukken gaat lassen of als u de las zo dik wilt maken dat u in meerdere lagen moet lassen, moet u zijwaartse
bewegingen maken.
8
cmha2p10
ONDERHOUD
Regelmatig onderhoud is belangrijk voor een veilige, betrouwbare werking.
Opmerking!
Alle garantievoorwaarden van de leverancier komen te vervallen als de klant zelf
tijdens de garantieperiode reparaties uitvoert.
De OrigoTig vereist weinig onderhoud. Normaliter is het voldoende om de eenheid
één keer per jaar met perslucht schoon te blazen. Dit moet vaker gebeuren als de
apparatuur in een stoffige ruimte staat.
bt26d2h
-- 91 --
NL
9
PROBLEMEN OPLOSSEN
Voer deze controles uit voordat u contact opneemt met een erkende reparateur.
Probleem
Geen lasboog.
Oplossing
S
S
S
De beveiligingen voor oververhitting treden vaak in werking.
S
S
Controleer of de netspanningsschakelaar in de ”ON”--stand
staat.
Controleer of de lasstroomkabel en de aardkabels op de
juiste manier zijn aangesloten.
Controleer of de juiste stroomwaarde is ingesteld.
Controleer of de oververhittingsbeveiligingen in werking zijn
getreden (aangegeven door het gele lampje op de voorzijde).
Controleer de netspanningszekeringen.
De beveiligingen voor oververhitting treden vaak in werking.
S
Zorg dat u de aangegeven data voor de lasstroombron niet
overschrijdt (de eenheid niet wordt overbelast).
Slechte lasprestaties.
S
Controleer of de lasstroomkabel en de aardkabels op de
juiste manier zijn aangesloten.
Controleer of de juiste stroomwaarde is ingesteld.
Controleer of de juiste elektroden worden gebruikt.
S
S
9.1
Foutcodes
De OrigoTig heeft een ingebouwde foutenbewaking. Als er een fout optreedt,
verschijnt er een code op het display.
Als een van deze foutcodes (Exx) opnieuw verschijnt nadat de eenheid opnieuw is
ingeschakeld, moet de lasstroombron ter reparatie naar een erkende
ESAB--reparatiewerkplaats worden gebracht.
10
RESERVEONDERDELEN BESTELLEN
OrigoTig 150, OrigoTig 200 is zodanig geconstrueerd en getest dat deze voldoet aan
de internationale en europese norm IEC/EN 60974--1 en EN 50199. Na onderhoud-of reparatiewerkzaamheden dient de uitvoerende instantie erop toe te zien dat het
product nog steeds voldoet aan de bovengenoemde norm.
Reparaties en elektrisch onderhoud moeten worden uitgevoerd door een erkende
ESAB--onderhoudsmonteur.
Gebruik alleen originele ESAB--onderdelen.
Reserveonderdelen kunt u bestellen via de ESAB--dealer. Zie de laatste pagina van
deze publicatie.
bt26d2h
-- 92 --
Schema Skema Skjema Johdotuskaavio Diagram Schaltplan Schéma
Schema Esquema Schema Esquema Ó÷Þìá óýíäåóçò Schema
Schemat Kapcsolási rajz
Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ
OrigoTig150
-- 177 --
OrigoTig150
-- 178 --
Schema Skema Skjema Johdotuskaavio Diagram Schaltplan Schéma
Schema Esquema Schema Esquema Ó÷Þìá óýíäåóçò Schema
Schemat Kapcsolási rajz
Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ
OrigoTig200
-- 179 --
OrigoTig200
-- 180 --
OrigoTig 150, OrigoTig 200
Beställningsnummer Bestillingsnummer Bestillingsnummer Tilausnumero Ordering number Bestellnummer Numéro de référence Bestelnummer
Referencia de pedido No. di codice Números de referência Áñéèìüò
ðáñáããåëßáò
Objednací èíslo Numer zamówieniowy Rendelési szám
ÁÑÉÈÌ¼Ò ÐÁÑÁÃÃÅË¿ÁÒ
Ordering no.
Denomination
Type
0459 200 881 Power source OrigoTig 150
for 230 V mains voltage
0459 200 887 Power source OrigoTig 150
for 230 V mains voltage
0459 200 883 Power source OrigoTig 200
for 230 V mains voltage
0459 262 990 Spare part list
OrigoTig 150 / 200
OrigoTig150/200
-- 181 --
Notes
Australian version
Edition 040426
OrigoTig 150, OrigoTig 200
Tillbehör Tilbehør Tilbehør Lisävarusteet Accessories Zubehör
Accessoires Accessoires Accesorios Accessori Acessórios Aîåóïõáñ
Spotøební díly Wyposa¿enie Kopó alkatrészek
ÁÎÅÓÏÕÁÑ
WYPOSA¯ENIE
MMA welding and return cable kit
(”crocodile” type holder) . . . . . . . . . . . . . . . . 0349 501 078
MMA welding and return cable kit
(”screwe” type holder) . . . . . . . . . . . . . . . . . 0349 501 079
Shoulderstrap
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 368 880
Trolley small gas bottle
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 366 880
Tig Torch
(BTF 150 OKC25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 218 890
AccessOT
-- 182 --
Edition 040426
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 726 80 05
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 204
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 248 59 22
Fax: +31 30 248 52 60
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.z.o.o
Warszaw
Tel: +48 22 813 99 63
Fax: +48 22 813 98 81
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 1 837 1527
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 623 11 00
Fax: +34 91 661 51 83
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 6539 7124
Fax: +86 21 6543 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. Esabindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 01 88
Fax: +62 21 461 29 29
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 703 36 15
Fax: +60 3 703 35 52
SINGAPORE
ESAB Singapore Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 43 22
Fax: +65 861 31 95
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 74 42
Fax: +65 863 08 39
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyung--Nam
Tel: +82 551 289 81 11
Fax: +82 551 289 88 63
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East
Dubai
Tel: +971 4 338 88 29
Fax: +971 4 338 87 29
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 3369 4333
Fax: +55 31 3369 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 44 58
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
031021
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising