ESAB | LKA 150 | Instruction manual | ESAB LKA 150 Brugermanual

ESAB LKA 150 Brugermanual
LKA 150
112101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
clka0p00
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
0469 585 001
040209
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Valid for serial no. 547−xxx−xxxx
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
!"#$% &'
()#$* +,
-./*.0 122
!"#$% &'(
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo−nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
−2−
NORSK
1
2
3
4
5
DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SIKKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INNLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1
Tråd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
17
18
18
19
20
6 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
7 VEDLIKEHOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
8 BESTILLING AV RESERVEDELER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
SKJEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
SLITEDELER
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
TOCn
− 16 −
NO
1
DIREKTIV
FORSIKRING OM SAMSVAR
Esab Welding Equipment AB, S−695 81 Laxå, Sverige, forsikrer på eget ansvar at
sveisestrømkilde LKA 150 fra serienummer 547 er i overensstemmelse med standard EN 60974−1 i følge vilkårene i direktiv (73/23/EF) med tillegg (93/68/EF) og
standard EN 50199 i følge vilkårene i direktiv (89/336/EF) med tillegg (93/68/EF).
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Laxå 1998−06−10
Anders Birgersson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
SIKKERHET
ADVARSEL
BUESVEISING OG BRENNING KAN MEDFØRE FARE FOR SKADE PÅ DEG SELV OG ANDRE.
VÆR DERFOR FORSIKTIG UNDER SVEISING. FØLG SIKKERHETSFORSKRIFTENE FRA ARBEIDSGIVEREN, SOM SKAL VÆRE BASERT PÅ PRODUSENTENS ADVARSLER.
ELEKTRISK STØT − Kan være dødelig
S
Sveiseutstyret må installeres og jordes i henhold til aktuelle standarder.
S
Berør ikke strømførende deler eller elektroder med bare hender eller med vått verneutstyr.
S
Isoler deg selv fra jord og fra arbeidsstykket.
S
Sørg for at din arbeidsstilling er sikker.
RØYK OG GASS − Kan være helsefarlig
S
Hold ansiktet borte fra sveiserøyken.
S
Ventiler og sørg for avsug av sveiserøyk og −gass fra ditt eget og andres arbeidsområde.
LYSSTRÅLER − Kan skade øynene og brenne huden
S
Beskytt øynene og kroppen. Bruk egnet sveisehjelm med filterinnsats, og bruk verneklær.
S
Beskytt omkringstående personer med egnede verneskjermer eller forheng.
BRANNFARE
S
Gnister kan føre til brann. Påse derfor at det ikke finnes brennbare gjenstander
inærheten av sveiseplassen.
STØY − Overdreven støy kan skade hørselen
S
Beskytt ørene. Bruk øreklokker eller annen form for hørselvern.
S
Advar de som oppholder seg i nærheten om faren.
VED FEIL − Ta kontakt med fagmann.
LES OG FORSTÅ BRUKSANVISNINGEN FØR UTSTYRET INSTALLERES OG BRUKES
TA VARE PÅ DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET!
bc04d18n
− 17 −
NO
3
INNLEDNING
LKA 150 er en trinnomkoplet sveisstrømkilde i kompaktformat, beregnet for sveising
med homogen tråd og gassløs rørtråd.
Komplett pakning inneholder, strømkilde med innebygd matemekanisme,
sveisepistol PSF 150V, nettkabel, returkabel med godsklemme, materuller for 0,6 og
0,8 m tråd og gasslange. Monteringssett med håndtak, bakaksel, 2 bakhjul og 2
styrehjul. To innstillinger for spenning og trådmatehastighet.
Ved å skifte pluss− og minus−tilkoplingene på omkoplingsplinten ovenfor
matemekanismen får du mulighet til å veksle mellom fast tråd med dekkgass og
gassløs rørtråd.
Termiske sikringer hindrer overoppheting av strømkilden. Innkopling skjer automatisk
når strømkilden har kjølnet.
4
TEKNISKE DATA
Nettspenning
230 V,1−fas 50 Hz
Sikring, treg
10 A
Nettkabelareal
3x1,5 mm2
Trådmatingshastighet
2,5−15 m/min.
Tråddimensjoner
Ulegert
Rustfri
Al.
Gassløs tråd
0,6−0,8 mm
0,6−0,8mm
1,0 mm *)
0,8−0,9 mm
Spenningstrinn
7
Tillatt belastning
100A/20%,55A/60%,40A/100%
Tomgangsspenning
16−28 V
Trådspolekapasitet
1−5 kg.(maks. spolediam.,200 mm)
Vekt
34 kg
Mål lxbxh
670x280x380
Beskyttelseklasse
IP 21
Bruksklasse
*)Materulle för ø 1,0, plasttrådleder, kontaktmunnstykke ø 1,0, ingår ikke.
LKA 150 oppfyller sveiseapparatstandarden IEC 974−1
Beskyttelseklasse
IP−koden angir beskyttelseklasse, d.v.s. graden av beskyttelse mot inntrengning av feste gjenstander
og vann. Apparater merket IP 21 er beregnet for bruk innendørs.
Bruksklasse
Symbolet
innebærer at sveisestrømkilden er konstruert for bruk på steder hvor det er større
elektrisk fare.
bc04d18n
− 18 −
NO
5
INSTALLERING
Installasjonen skal foretas av kvalifisert person.
ADVARSEL
Dette produktet er tiltenkt industriell bruk. I hjemmemiljøer kan dette produktet forårsake radiostøy.
Det er brukerens ansvar å ta de nødvendige forholdsregler.
Tilkoplingskabelen må tilkoples og sikres i samsvar med gjeldende forskrifter.
Nettkabeltverrsnitt i samsvar med gjeldende forskrifter. Kontroller at sveiselikeretteren ikke blir tildekket eller oppstilt slik at kjølingen hindres.
TILKOPLING AV GASS
Gjelder ikke for
gassløs rørtråd
Montering av deler
Løfteanvisning
Strømkilden skal løftes i løftestroppen.
Håndtaket er kun beregnet for å dra strømkilden.
bc04d18n
− 19 −
bc04d001
NO
5.1
Tråd
Homogen trådbc05d004
Gassløs rørtråd
Ved sveising med gassløs rørtråd må returkabelen være koplet til + på
omkoplingsplinten ovenfor matermekanismen.
OBS! Hvis rullene slurer, eller trådmatingen på annen måte ikke fungerer
tilfredsstillende, kan det være n¢dvendig å justere forspenningen. Dette gj¢res med
justerskruen på trykkarmen.
ADVARSEL!
Roterende deler kan forårsake skade, vis derfor stor forsiktighet.
bc04d18n
− 20 −
NO
6
DRIFT
Generelle sikkerhetsbestemmelser for betjening av dette utstyret finnes på side 17. Les disse før utstyret tas i bruk.
S
S
S
S
S
S
S
Kopl godsklemmen (E) til arbeidsstykket.
Ved sveising med homogen tråd åpnes gassventilen (A)
og gassmengden justeras med reduksjonsventilen (B).
Gassmengden skal være mellom 8−12 l/min.
Kopl inn strømkilden med omkopleren (H) for de ulike
spenningstrinnene.
Trykk inn avtrekkeren (D) på sveisepistolen til tråden
mates ut gjennom kontaktmunnstykket (F) i pistolen.
Still inn egnede sveisedata med spenningsomkopleren
(H) og trådmateren (J) i samsvar med tabellen.
Begynn sveisingen, og tilpass innstillingen om nødvendig.
Varsellampe (G), lyser der som strømkilden er blitt for
varm.
bc04d003
bc04d18n
− 21 −
NO
7
VEDLIKEHOLD
MERK:
Alt garantiansvar fra leverandøren opphører å gjelde hvis kunden i løpet av
garantitiden selv gjør inngrep i maskinen for å rette eventuelle feil.
Dette sveiseutstyret er konstruert, produsert og pr¢vet for å gi lang og problemfri
levetid.
Regelmessig vedlikehold er viktig for pålitelig og sikker drift.
S Rengj¢ring for st¢v
Blås ren str¢mkilden med t¢rr trykkluft, med redusert trykk.
S Matemekanisme
Rengj¢ring og skifte av matemekanismens slitasjedeler b¢r skje med jevne
mellomrom for å sikre problemfri trådmating. Vær oppmerksom på at for hardt
innstilt forspenning kan medf¢re unormal slitasje på trykkrullen, materullen og
trådlederen.
S Pistol
Blås ren trådlederen regelmessig og rengj¢r gassmunnstykket.
8
BESTILLING AV RESERVEDELER
Reservedeler bestilles gjennom nærmeste ESAB−representant, se siste side i dette
dokumentet. Ved bestilling oppgis maskintype, serienummer og benevnelser samt
reservedelsnummer ifølge reservedelslisten. Dette gjør ekspederingen lettere og sikrer riktig levering.
bc04d18n
− 22 −
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising