ESAB | A2 Tripletrac | Instruction manual | ESAB A2 Tripletrac User manual

ESAB A2 Tripletrac User manual
A2 Automatic
welding machine
(three- wheeled)
A2 Tripletrac
107109111110025108024042106023061104041
Instruction manual
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
0449 435 061 2004--01--29
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Valid for serial no. 320--xxx--xxxx
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Rights reserved to alter specifications without notice.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
DECLARATION OF CONFORMITY
ESAB AB, Welding Automation, SE--695 81 Laxå, Sweden, gives its unreserved guarantee that
automatic welding machine A2 Tripletrac from serial number 320 complies with standard
IEC/EN 60292 and IEC/EN 60204, in accordance with the requirements of directive (98/37/EEC) and
with standard EN 50199, in accordance with the requirements of directive (89/336/EEC) and addendum (93/68/EEC).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
ESAB AB, Welding Automation, SE--695 81 Laxå, Suède, certifie que la appareil de soudage
automatique A2 Tripletrac à partir du numéro de série 320 est conforme à la norme IEC/EN 60292 et
IEC/EN 60204 selon les conditions de la directive (98/37/CEE) et à la norme EN 50199 selon les
conditions de la directive (89/336/CEE) avec additif (93/68/CEE).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
ESAB AB, Welding Automation, SE--695 81 Laxå Zweden, verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat lasautomaat A2 Tripletrac van het serienummer 320 in overeenstemming is met norm
IEC/EN 60292 en IEC/EN 60204 conform de bepalingen in richtlijn (98/37/EEG) en met norm
EN 50199 conform de bespalingen in richtlijn (89/336/EEG) met annex (93/68/EEG).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
ESAB AB, Welding Automation, SE--695 81 Laxå, Suecia, garantiza bajo propia responsabilidad que
la equipo para soldadura automática A2 Tripletrac a partir del número de serie 320 concuerda con la
norma IEC/EN 60292 y IEC/EN 60204 conforme a la directiva (98/37/CEE) y con la norma EN 50199
según los requisitos de la directiva (89/336/CEE) con el suplemento (93/68/CEE)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
ESAB AB, Welding Automation, SE--695 81 Laxå Svezia, dichiara sotto la propria responsabilità che
la saldatrice automatica A2 Tripletrac con numero di serie a partire da 320 è conforme alla norma
IEC/EN 60292 e IEC/EN 60204 come previsto dalla direttiva (98/37/CEE) ed alla norma EN 50199
come previsto dalla direttiva (89/336/CEE) e successive integrazioni (93/68/CEE).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
ESAB AB, Welding Automation, SE--695 81 Laxå Suécia, garante sob responsabilidade própria que,
o equipamento automático para soldadura A2 Tripletrac a partir do número de série 320 está em
conformidade com a norma IEC/EN 60292 e IEC/EN 60204 segundo os requisitos da directiva
(98/37/CEE) e com a norma EN 50199 segundo os requisitos da directiva (89/336/CEE) com o suplemento (93/68/CEE).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÏÑÖÙÓÇÓ
Ç åôáéñåßá ESAB AB, Welding Automation, SE--695 81 Laxå, Óïõçäßá, äçëþíåé üôé ôá ìç÷áíÞìáôá
áõôüìáôò óõãêïëëçôÞò A2 Tripletrac áðü ôïí áñéèìü óåéñÜò 320 êáé Ýðåéôá, óõììïñöþíïíôáé
ìå ôï ðñüôõðï IEC/EN 60292 êáé IEC/EN 60204 óýìöùíá ìå ôéò áðáéôÞóåéò ôçò ïäçãßáò
(98/37/EEG) êáé ôï ðñüôõðï EN 50199 óýìöùíá ìå ôéò áðáéôÞóåéò ôçò ïäçãßáò (89/336/EEG) êáé
ôïõ ðáñáñôÞìáôïò (93/68/EEG).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 2003--11--20
Henry Selenius
Managing Director
ESAB AB, Welding Automation
SE--695 81 LAXÅ
SWEDEN
Tel: + 46 584 81000
-- 3 --
Fax: + 46 584 411721
ÅËËÇÍÉÊÁ
1 ÁÓÖÁËÅÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
2 ÅÉÓÁÃÙÃÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
ÃåíéêÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ôå÷íéêÞ çëåêôñïóõãêüëëçóçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ïñéóìïß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÔÅ×ÍÉÊÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Êýñéá åîáñôÞìáôá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÐåñéãñáöÞ êýñéùí åîáñôçìÜôùí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91
91
91
91
92
93
3 ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
3.1
3.2
3.3
3.4
ÃåíéêÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Óõíáñìïëüãçóç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ñýèìéóç ðÝäçóçò ðëÞìíçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÓõíäÝóåéò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94
94
94
95
4 ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
ÃåíéêÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Öüñôùóç ôïõ óýñìáôïò çëåêôñïóõãêüëëçóçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÁëëáãÞ ñïëëü ðáñï÷Þò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Åîïðëéóìüò çëåêôñéêÞò åðáöÞò ãéá çëåêôñïóõãêïëëÞóåéò
ôýðïõ âõèéæüìåíïõ ôüîïõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÁíáðëÞñùóç ìå óêüíç óõãêüëëçóçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÔïðïèÝôçóç êéâùôßïõ ÷åéñéóìïý ÑÅÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ìåôáêßíçóç áõôüìáôïõ óõãêïëëçôéêïý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96
97
97
98
98
98
99
5 ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
5.1
5.2
5.3
ÃåíéêÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÊáèçìåñéíÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÐåñéïäéêÞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
100
100
6 ÁÍÁÆÇÔÇÓÇ ÓÖÁËÌÁÔÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
6.1
6.2
ÃåíéêÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÐÉÈÁÍÁ ÓÖÁËÌÁÔÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101
101
7 Ðáñáããåëßá áíôáëëáêôéêþí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Ó×ÅÄÉÁÑÁÌÌÁ ÌÅÃÅÈÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
ÁÎÅÓÏÕÁÑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
ÐÉÍÁÊÁÓ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ ÌÅÑÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
TOCy
-- 88 --
1
ÁÓÖÁËÅÉÁ
Ïé ÷ñÞóôåò áõôüìáôïõ åîïðëéóìïý óõãêüëëçóçò ESAB Ý÷ïõí ôçí ôåëéêÞ åõèýíç íá åîáòöáëßóïõí üôé
ïéïóäÞðïôå åñãÜæåôáé ìå Þ êïíôÜ óôïí åîïðëéóìü ëáìâÜíåé üëá ôá ó÷åôéêá ìÝôñá áóöáëåßáò. Ôá ìÝôñá
áóöÜëåéáò ðñÝðåé íá ðëçñïýí ôéò áðáéôÞóåéò ðïõ ôßèåíôáé ãé’ áõôüí ôïí ôýðï åîïðëéóìïý óõãêïëëçôÞ. Ïé
áêüëïõèåò óõóôÜóåùí ìðïñåß íá èåùñçèåß ùò óõìðëçñùìáôéêü ôùí êáíïíéêþí ðñïäéáãñáöþí ðïõ éó÷ýïõí
ãéá ôïí ôüðï åñãáóßáò.
¼ëåò ïé åñãáóßåò ðñÝðåé íá äéåîÜãïíôáé áðü åêðáéäåõìÝíï ðñïóùðéêü, ðëÞñùò åîïéêåéùìÝíï ìå ôç
ëåéôïõñãßá ôïõ åîïðëéóìïý óõãêïëëçóçò. ¸íáò ëáíèáóìÝíïò ÷åéñéóìüò åíäÝ÷åôáé íá ïäçãÞóåé óå
åðéêßíäõíåò êáôáóôÜóåéò, ïé ïðïßåò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ôñáõìáôéóìü ôïõ ÷åéñéóôÞ êáé æçìéÜ óôïí
åîïðëéóìü.
1.
2.
3.
4.
5.
SafY
ÊÜèå ðñïóùðéêü, ðïõ ÷ñçóéìïðïéåß ôïí åîïðëéóìü óõãêïëëçôÞ, èá ðñÝðåé íá ãíùñßæåé êáëÜ:
S ôï ÷åéñéóìü ôïõ
S ðïý âñßóêåôáé ï äéáêüðôçò êéíäýíïõ
S ôç ëåéôïõñãßá ôïõ äéáêüðôç
S ôéò éó÷ýïõóåò ðñïäéáãñáöÝò áóöÜëåéáò
S óõãêüëëçóç
Ï ÷åéñéóôÞò ðñÝðåé íá åðéâåâáéþíåé üôé:
S êáíÝíá ìç åîïõóéïäïôçìÝíï Üôïìï äåí âñßóêåôáé óôï ÷þñï åñãáóßáò üôáí ôßèåôáé óå ëåéôïõñãßá ï
åîïðëéóìüò.
S êáíÝíá Üôïìï äåí åßíáé áðñïöýëá÷ôï êáôÜ ôç óôéãìÞ ðïõ áíÜâåé ôï öùôåéíü ôüîï.
Ï ôüðïò åñãáóßáò ðñÝðåé:
S íá åßíáé êáôÜëëçëïò ãéá ôçí åñãáóßá áõôÞ
S íá ìçí åßíáé åêôåèåéìÝíïò óå ñåýìáôá áÝñá.
Ðñïóùðéêüò ðñïóôáôåõôéêüò åîïðëéóìüò.
S ×ñçóéìïðïéåßôå ðÜíôïôå ôïí óõíéóôþìåíï áôïìéêü ðñïóôáôåõôéêü åîïðëéóìü, üðùò ð÷.
ðñïóôáôåõôéêÜ ãõáëéÜ, ðõñßìá÷ï ñïõ÷éóìü, ðñïóôáôåõôéêÜ ãÜíôéá.
S Ìç öïñÜôå ÷áëáñÜ áíôéêåßìåíá, üðùò ìáíôÞëéá, âñá÷éüëéá, äá÷ôõëßäéá ê.ëð., ôá ïðïßá ìðïñïýí íá
óêáëþóïõí íá ðñïêáëÝóïõí åãêáýìáôá.
ÃåíéêÝò ðñïöõëÜîåéò
S Âåâáéùèåßôå üôé ôï êáëþäéï åðéóôñïöÞò åßíáé óõíäåìÝíåò êáëÜ.
S ÅðåìâÜóåéò óå åîïðëéóìü õøçëÞò ôÜóò ðñÝðåé íá ãßíïíôáé ìüíï áðü åéäéêåõìÝíï çëåêôñïëüãï.
S Ï êáôÜëëçëïò ðõñïóâåóôéêüò åîïðëéóìüò èá ðñÝðåé íá åßíáé óáöþò åðéóçìáóìÝíïò êáé åýêïëá
ðñïóéôüò.
S Ç ëßðáíóç êáé óõíôÞñçóç ôïõ åîïðëéóìïý äåí ðñÝðåé íá äéåîÜãïíôáé åíüóù âñßóêåôáé óå ëåéôïõñãßá.
-- 89 --
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ ÊÁÉ ÊÏÐÇ ÌÅ ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÔÏÎÏ ÌÐÏÑÅÉ ÍÁ ÐÑÏÊÁËÅÓÏÕÍ
ÔÑÁÕÌÁÔÉÓÌÏ ÓÅ ÁËËÁ ÁÔÏÌÁ. ÍÁ ÅÉÓÔÅ ÐÑÏÓÅ×ÔÉÊÏÉ ÏÔÁÍ ÅÊÔÅËÅÉÔÅ
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ. ÆÇÔÇÓÔÅ ÁÐÏ ÔÏÍ ÅÑÃÏËÏÔÇ ÓÁÓ ÏÇÃÉÅÓ ÁÓÖÁËÏÕÓ ÅÑÃÁÓÉÁÓ, ÏÉ
ÏðÏÉÅÓ ÈÁ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÂÁÓÉÆÏÍÔÁÉ ÓÔÏ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÐÏÖÕÃÇÓ ÊÉÍÄÕÍÙÍ ÔÏÕ
ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÇ.
ÇËÅÊÔÑÏÐËÇÎÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé Èáíáôçøüñá.
S
ÅãêáôáïôÞóôå êáé ãåéùïôå ôç óõóêåõÞ óõãêüëëçóçò óýìöùíá ìå ôá áíôßóôïé÷á õðïäåßãìáôá.
S
Ìçí áããßæåôå çëåêôñïöüñá ìÝñç Þ çëåêôñüäéá ìå óêÜëõðôç åðéäåñìßäá, õãñÜ ãÜíôéá Þ õãñü
ñïõ÷éóìü.
S
Ìïíþóôå ôï óþìá óáò áðü ôç ãåßùóç êáé ôï ôåìÜ÷éï åñãáóßáò.
S
Âåâáéùèåßôå üôé ï ôüðïò åñãáóßáò óáò åßíáé áóöáëÞò.
ÁÍÁÈÕÌÉÁÓÅÉÓ ÊÁÉ ÁÅÑÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé åðéêßíäõíá ãéá ôçí õãåßá óáò.
S
Å÷åôå ôï ðñüóùðü óáò ìáêñéÜ áðü ôéò áíáèõìéÜóåéò óõãêüëëçóçò.
S
Åîáóöáëßóôå êáëü åîáåñéóìü êáé áðïññüöçóç áíáèõìéÜóåùí óõãêüëëçóçò êáé áåñßùí, ôüóï
óôïí ôüðï åñãáóßáò óáò üóï êáé ôùí Üëëùí.
ÁÊÔÉÍÏÂÏËÉÁ ÔÏÎÏÕ - Ìðïñåß íá ôñáõìáôßóåé ôá ìÜôéá êáé íá ðñïêáëÝóåé äåñìáôéêÜ
åãêáýìáôá.
S
ÐñïóôáôÝøôå ôá ìÜôéá êáé ôï óþìá óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå êáôÜëëçëï êñÜíïò óõãêüëëçóçò êáé
öáêïýò ìå ößëôñï, êáé öïñÜôå ðñïóôáôåõôßêü ñïõ÷óìü.
S
Ðñïóôáôåýåôå ôñßôá ðñüóùðá ìå êáôÜëëçëá äéáöñÜãìáôá Þ ðåôÜóìáôá.
ÊÉÍÄÕÍÏÓ ÐÕÑÊÁÃÉÁÓ
S
Ïé óðßèåò óõãêüëëçóçò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ðõñêáãéÜ. Óõíåþò âåâáùèåßôå üôé äåí õðÜ÷ïõí
ðëçóßïí óáò åýöëåêôá õëéêÜ.
ÈÏÑÕÂÏÓ - Õðåñâïëéêüò èüñõâïò ìðïñåß íá âëÜøåé ôçí áêïÞ
S
Ðñïóôáôåýåôå ôá áõôéÜ óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå ùôáóðßäåò Þ Üëëï ìÝóï ðñïóôáóßáò ôçò áêïÞò.
S
Ðñïåéäïðïéåßóôå ôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò ãéá ôïõò êéíäýíïõò.
ÄÕÓËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ - Óå ðåñßðôùóç äõóëåéôïõñãßáò æçôÞóôå âïÞèåéá áðü åéäéêü.
ÄÉÁÂÁÓÔÅ ÊÁÉ ÊÁÔÁÍÏÇÓÔÅ ÔÉÓ ÏÄÇÃÉÅÓ ÔÏÕ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏÕ ÐÑÉÍ ÁÐÏ ÔÇÍ
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ¹ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÇ.
ÐÑÏÓÔÁÔÅÕÅÔÅ ÔÏÍ ÅÁÕÔÏ ÓÁÓ ÊÁÉ ÔÏÕÓ ÁËËÏÕÓ !
SafY
-- 90 --
2
ÅÉÓÁÃÙÃÇ
2.1
ÃåíéêÜ
Ï áõôüìáôïò óõãêïëëçôÞò Á2 Triple Trac êáé ðñïïñßæåôáé ãéá UP-óõãêüëëçóç
êáô’Üêñïí êáé óõãêüëëçóç ðëçñþóåùò
ÊÜèå Üëëç ÷ñÞóç áðáãïñåýåôáé.
Eðßóçò ðñïïñßæïíôáé ãéá ÷ñÞóç óå óõíäõáóìü ìå êéâþôéá åëÝã÷ïõ
A2-A6 Process Controller (PEH) Þ A2 Welding Control Unit (PEI) êáé ôéò ðçãÝò
éó÷ýïò LAF Þ TAF ôçò ESAB.
2.2
Ôå÷íéêÞ çëåêôñïóõãêüëëçóçò
2.2.1
Çëåêôñïóõãêüëëçóç âõèéæüìåíïõ ôüîïõ
ÁõôÞ ç ìïñöÞ ìðïñåß íá åîïðëéóèåß ìå ñïëÜ ôñïöïäïóßáò ãéá óõãêüëëçóç ìïíïý.
Ãéá óùëçíùôü óýñìá õðÜñ÷ïõí åéäéêÜ ñïëÜ ôñïöïäïóßáò ìå åãêïðÝò ôá ïðïßá
åããõïýíôáé óßãïõñç ôñïöïäïóßá ôïõ óýñìáôïò ÷ùñßò ðáñáìüñöùóç ëüãù ôçò
ìåãÜëçò ðßåóçò ôñïöïäïóßáò.
2.3
Ïñéóìïß
Óõãêüëëçóç ôýðïõ UP
2.4
ÊáôÜ ôç óõãêüëëçóç ðñïóôáôåýåôáé ôï ôüîï ìå
åðéêÜëõøç óêüíçò óõãêüëëçóçò.
ÔÅ×ÍÉÊÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ
A2 Triple trac
ÔÜóç ñåýìáôïò
42 V AC
Ïíïìáóôéêü öïñôßï 100 %:
800 A DC
ÄéáóôÜóåéò çëåêôñïäßïõ:
óõìáãÝò áðëü óýñìá
óùëçíùôü óýñìá
1,6--4,0 mm
1,6--4,0 mm
Ôá÷ýôçôá ôñïöïäüôçóçò çëåêôñïäßïõ, ìá÷
9 m/min
ÑïðÞ ðÝäçóçò (öñåíáñßóìáôïò) ðëÞìíçò
1,5 Nm
Ôá÷ýôçôá ìåôáêßíçóçò
0,1--2,0 m/min
Áêôßíá ðåñéóôñïöÞò óå êõêëéêÞ óõãêüëëçóç, ìéí
1500 mm
ÄéÜìåôñïò óùëÞíá óå åóùôåñéêÞ óõãêüëëçóç Üêñïõ, ìéí
1100 mm
ÂÜñïò çëåêôñïäßïõ, ìá÷
30 kg
×ùñçôéêüôçôá äï÷åßïõ óêüíçò óõãêüëëçóçò
(ÌÞ ãåìßæåôå ìå ðñïèåñìáóìÝíç óêüíç)
6l
ÂÜñïò (÷ùñßò çëåêôñüäéï êáé óêüíç óõãêüëëçóçò)
68 kg
Êëßóç ðëåõñéêÜ, max (üëç ç ìïíÜäá)
4_
Êëßóç ðñïò ôá ðßóù, max (üëç ç ìïíÜäá)
15_
fhb7d1ya
-- 91 --
2.5
Êýñéá åîáñôÞìáôá
1. ÂáãïíÝôï.
2. ÖïñÝáò
3. ÅîÜñôçìá åõèõãñÜììéóçò.
4. ×åéñïêßíçôï ðáêÝôï ïëéóèçôÞñá
5. ÓùëÞí åðáöÞò
6.
ÊéíçôÞñáò ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò
7. Áêßäá ïäçãüò
8. ×ïÜíç óêüíçò óõãêüëëçóçò
9. ÓùëÞíáò óõëëéðÜóìáôïò
10. Êéâþôéï ÷åéñéóìïý
11. ÁëöÜäé
Âë. óåë. 93 ãéá ðåñéãñáöÞ ôùí êýñéùí åîáñôçìÜôùí.
fhb7d1ya
-- 92 --
2.6
ÐåñéãñáöÞ êýñéùí åîáñôçìÜôùí
2.6.1
Âáãüíé
Ôï âáãüíé åßíáé ôñßôñï÷çò êßíçóçò.
Ãéá ÷åéñïêßíçôç ìåôáöïñÜ ôï âáãüíé
åëåõèåñþíåôáé áðü ôïí áóöáëéóôéêü ìï÷ëü (1).
Ç êáôåýèõíóç ìåôáêßíçóçò ñõèìßæåôáé áðü
ôï ôéìüíé (2).
2.6.2
ÖïñÝáò
Óôï öïñÝá ìïíôÜñïíôáé ìåôáîý Üëëùí
êéâþôéï ÷åéñéóìïý, ìç÷áíéóìüò
ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò êáé äï÷åßï óêüíçò.
2.6.3
ÅîÜñôçìá åõèõãñÜììéóçò
Ç ìïíÜäá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ãéá ïäÞãçóç êáé ôñïöïäüôçóç óõãêïëëçôéêïý
óýñìáôïò ìÝóá óôï óõíäåôéêü óùëÞíá/óõíäåôÞñá.
2.6.4
×åéñïêßíçôï ðáêÝôï ïëéóèçôÞñá
Ç ïñéæüíôéá Þ êÜèåôç ñýèìéóç ôçò êåöáëÞò óõãêüëëçóçò ñõèìßæåôáé ìå
ïëéóèçôÞñá ôïðïèåôçìÝíï åí óåéñÜ. Ç ãùíéáêÞ êßíçóç ìðïñåß åëåýèåñá íá
ñõèìéóôåß ìå ôïí ðåñéóôñïöéêü ïëéóèçôÞñá.
2.6.5
ÓùëÞí åðáöÞò
ÌåôáöÝñåé çëåêôñéêÞ ôÜóç óôï óýñìá êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò óõãêüëëçóçò.
2.6.6
ÊéíçôÞñáò ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò
Ï êéíçôÞñáò ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò ÷ñçóéìïðïéåßôáé ãéá ôñïöïäüôçóç ôïõ
óõãêïëëçôéêïý óýñìáôïò.
2.6.7
Áêßäá ïäçãüò
Ç áêßäá ïäçãüò ÷ñçóéìïðïéåßôáé ãéá ôïí ðñïóäéïñéóìü èÝóçò ôçò êåöáëÞò
óõãêüëëçóçò óôçí Ýíùóç.
2.6.8
×ïÜíç óêüíçò óõãêüëëçóçò/ ÓùëÞíáò óõëëéðÜóìáôïò
Ôï óõëëßðáóìá ãåìßæåôáé óôï äï÷åßï óõëëéðÜóìáôïò êáé áðü åêåß ìåôáöÝñåôáé
óôï ôåìÜ÷éï åñãáóßáò ìå ôï óùëÞíá óõëëéðÜóìáôïò.
Ç ðïóüôçôá óõëëéðÜóìáôïò ðïõ óôÜæåé êÜôù åëÝã÷åôáé áðü ìéá âáëâßäá
óõëëéðÜóìáôïò ôïðïèåôçìÝíç óôï äï÷åßï óõëëéðÜóìáôïò.
Âë. “ÃÝìéóìá óõëëéðÜóìáôïò” óôç óåë. 98.
2.6.9
Êéâþôéï ÷åéñéóìïý
Á2- Á6 Process Controller (ÑÅÇ) âë. ïäçãßá ÷ñÞóåùò 0443 745 xxx.
A2 Welding Controll Unit (ÑÅÉ) âë. ïäçãßá ÷ñÞóåùò 0449 331 xxx.
2.6.10 ÁëöÜäé
Ìå ôï áëöÜäé åëÝã÷åé êáíåßò üôé ôï áõôüìáôï óõãêïëëçôéêü åßíáé ïñéæüíôéá.
ÌÝãéóôç êëßóç, âë. Ôå÷íéêÜ äåäïìÝíá óôç óåëßäá 91.
fhb7d1ya
-- 93 --
3
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ
3.1
ÃåíéêÜ
Ç åãêáôÜóôáóç ðñÝðåé íá åêðåëåßôáé áðü åðáããåëìáôßá.
ÐÑÏÓÏ×Ç!
ÅðåéäÞ óôá ðåñéóôñåöüìåíá ìÝñç äéáôñÝ÷åôå êßíäõíï íá
ìáãêþóåôå ôá äÜêôõëÜ óáò, ãé’ áõôü íá ðñïóÝ÷åôå ðïëý.
3.2
Óõíáñìïëüãçóç
3.2.1
ÁíÝìç óýñìáôïò (ÐñïáéñåôéêÜ)
Ôï ôýìðáíï óýñìáôïò (1) åßíáé ôïðïèåôçìÝíï
óôçí ðëÞìíç ðÝäçóçò (2).
S
ÅëÝãîôå üôé ï öïñÝáò (3) åßíáé
óôñáììÝíïò ðñïò ôá ðÜíù.
ÐÑÏÓÏ×Ç! Ç ìÝãéóôç ãùíßá ôçò ìðïìðßíáò
óýñìáôïò åßíáé 25°.
Óå ðåñßðôùóç ìåãáëýôåñçò ãùíßáò, èá åðÝëèåé öèïñÜ óôï
ìç÷áíéóìü áóöÜëéóçò ôïõ ïìöáëïý ôïõ óõóôÞìáôïò
ðÝäçóçò êáé ç ìðïìðßíá ôïõ óýñìáôïò èá ãëéóôñÜ Ýîù áðü
ôïí ïìöáëü ôïõ óõóôÞìáôïò ðÝäçóçò.
ÐÑÏÓÏ×Ç!
Ãéá íá áðïöýãåôå ãëßóôñçìá êáé ðÝóéìï ôçò ìðïìðßíáò
çëåêôñïäßïõ áðü ôçí ðëÞìíç S áóöáëßóôå ôçí ìðïìðßíá ìå ôçí êüêêéíç ìðåôïýãéá, üðùò
äåß÷íåé ç ðñïåéäïðïéçôéêÞ åôéêÝôá ðïõ âñßóêåôáé äßðëá
óôçí ðëÞìíç.
3.3
Ñýèìéóç ðÝäçóçò ðëÞìíçò
Ï áöáëüò ñõèìßæåôáé üôáí ðáñáäßäåôáé. Áí
áðáéôåßôáé åðáíáñýèìéóç, áêïëïõèÞóôå ôéò
ðáñáêÜôù ïäçãßåò. Ñõèìßóôå ôïí áöáëü ôïõ
öñÝíïõ Ýôóé þóôå ôï óýñìá íá åßíáé ëßãï ÷áëáñü
üôáí óôáìáôÜ ç ôñïöïäüôçóç óýñìáôïò.
S
Ñýèìéóç ôçò ñïðÞò ðÝäçóçò:
S Ãõñßóôå ôçí êüêêéíç ÷åéñïëáâÞ óôçí áóöáëéóìÝíç èÝóç.
S ÂÜëôå Ýíá êáôóáâßäé ìÝóá óôá åëáôÞñéá óôïí áöáëü.
Ãõñßóôå ôá åëáôÞñéá äåîéÜ ãéá íá ìåéþóåôå ôç ñïðÞ ðÝäçóçò.
Ãõñßóôå ôá åëáôÞñéá áñéóôåñÜ ãéá íá áõîÞóåôå ôç ñïðÞ ðÝäçóçò.
Óçì: Ãõñßóôå ôï ßäéï êáé ôá äýï åëáôÞñéá.
fhb7i1ya
-- 94 --
3.4
ÓõíäÝóåéò
3.4.1
ÃåíéêÜ
S
Ôá A2--A6 Process Controller (PEH) èá ðñÝðåé íá óõíäåèïýí áðü åéäéêåõìÝíï
ðñüóùðï.
S
A2 Welding Control Unit (PEI) èá ðñÝðåé íá óõíäåèïýí áðü åéäéêåõìÝíï
ðñüóùðï.
S
Ãéá óýíäåóç ðçãÞò ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò LAF Þ TAF äåßôå ôçí áíôßóôïé÷ç
ïäçãßá ÷ñÞóåùò.
3.4.2
Áõôüìáôï óõãêïëëçôÞ A2 TF (ÇËÅÊÔÑÏÓÕÃÊÏËËÇÓÅÉÓ ÔÕÐÏÕ
ÂÕÈÉÆÏÌÅÍÏÕ ÔÏÎÏÕ)
1. ÓõíäÝóôå ôï êáëþäéï ÷åéñéóìïý (7) áíÜìåóá óôçí ðçãÞ ñåýìáôïò
óõãêüëëçóçò (8) êáé ôï êéâþôéï ÷åéñéóìïý A2--A2 Process Controller (2).
2. ÓõíäÝóôå ôï êáëþäéï åðéóôñïöÞò (11) áíÜìåóá óôçí ðçãÞ ñåýìáôïò
óõãêüëëçóçò (8) êáé ôï ôåìÜ÷éï åñãáóßáò (9).
3. ÓõíäÝóôå ôï êáëþäéï çëåêôñïóõãêüëëçóçò (10) áíÜìåóá óôç ðçãÞ ñåýìáôïò
óõãêüëëçóçò (8) êáé óôïí áõôüìáôï ìç÷áíéóìü óõãêüëëçóçò (1).
4. ÓõíäÝóôå ïäçãü êáëþäéï (12) áíÜìåóá óôçí ðçãÞ ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò (8)
êáé ôï ôåìÜ÷éï åñãáóßáò (9).
fhb7i1ya
-- 95 --
4
ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ
4.1
ÃåíéêÜ
Ðñïóï÷Þ:
Å÷åôå äéáâÜóåé êáé êáôáëÜâåé ôçí ðëçñïöïñßá áóöÜëåéáò;
Áí ü÷é, äåí åðéôñÝðåôáé íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôï ìç ÷Üíçìá!
ÃåíéêÝò ïäçãßåò áóöáëåßáò üóïí áöïñÜ ôï ÷åéñéóìü ôïõ åîïðëéóìïý
õðÜñ÷ïõí óôç óåëßäá 89. ÄéáâÜóôå ôéò ðñéí áñ÷ßóåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå
ôïí åîïðëéóìü.
S
Íá åðéëÝîåôå ôï êáôÜëëçëï ôýðï óýñìáôïò êáé ôçí êáôÜëëçëç óêüíç
óõãêüëëçóçò, Ýôóé þóôå ôï õëéêü ôçò óõãêüëëçóçò íá ðëçóéÜæåé üóï ôï
äõíáôüí ðåñéóóüôåñï óôç ÷çìéêÞ áíÜëõóç ôïõ ìåôÜëëïõ ôïõ áíôéêåéìÝíïõ ôï
ïðïßï óõãêïëëÜôå.
S
ÅðéëÝîôå ôï êáôÜëëçëï ìÝãåèïò çëåêôñïäßïõ êáé ôéò êáôÜëëçëåò ôéìÝò ãéá ôéò
ðáñáìÝôñïõò ôçò çëåêôñïóõãêüëëçóçò, óýìöùíá ìå ôéò ôéìÝò ðïõ
óõóôÞíïíôáé áðü ôïí ðñïìçèåõôÞ ôùí õëéêþí çëåêôñïóõãêüëëçóçò
S
Ãéá ôçí åðßôåõîç êáëÞò çëåêôñïóõãêüëëçóçò, ç ðñïóåêôéêÞ ðñïåôïéìáóßá
ôùí åðéöáíåéþí ðïõ èá óõãêïëëçèïýí åßíáé ìåãÜëçò óçìáóßáò.
ÓÇÌÅÉÙÓÇ! Ôï åýñïò ôïõ áõëáêéïý óôï óçìåßï üðïõ èá ãßíåé ç Ýíùóç ìå
çëåêôñïóõãêüëëçóç èá ðñÝðåé íá åßíáé ïìïéüìïñöï.
S
Ãéá ôçí åëá÷éóôïðïßçóç ôïõ êéíäýíïõ åìöÜíéóçò ñùãìþí áðü ôçí
áíáðôõóóüìåíç èåñìüôçôá, ôï åýñïò ôçò çëåêôñïóõãêüëëçóçò ðñÝðåé íá
åßíáé ìåãáëýôåñï áðü ôï âÜèïò ôçò äéåßóäõóçò.
S
ÐÜíôá íá ðñáãìáôïðïéåßôå ìßá äïêéìáóôéêÞ çëåêôñïóõãêüëëçóç ìå ôïí ßäéï
ôýðï óýíäåóçò êáé ôï ßäéï ðÜ÷ïò öýëëùí ìå ôï áíôéêåßìåíï óôï ïðïßï èá
åñãáóôåßôå.
S
Ó÷åôéêÜ ìå ôïí Ýëåã÷ï êáé ôç ñýèìéóç ôïõ áõôüìáôïõ ìç÷áíÞìáôïò
çëåêôñïóõãêüëëçóçò êáé ôïõ ôñïöïäïôéêïý çëåêôñïóõãêüëëçóçò, áíáôñÝîôå
óôï åã÷åéñßäéï ïäçãéþí ôïõ êïõôéïý åëÝã÷ïõ A2--A2 Process Controller (PEH)
Þ A2 Welding Control Unit (PEI).
fhb7o1ya
-- 96 --
4.2
Öüñôùóç ôïõ óýñìáôïò çëåêôñïóõãêüëëçóçò
1. ÌïíôÜñåôå ôï ôýìðáíï óýñìáôïò óýìöùíá ìå
ôéò ïäçãßåò ôçò óåëßäáò 94.
2. ÅëÝãîôå üôé ï êýëéíäñïò ôñïöïäüôçóçò (1) êáé ïé
óéáãüíåò åðáöÞò Þ ôï Üêñï åðáöÞò (3) Ý÷ïõí
äéáóôÜóåéò ðïõ ôáéñéÜæïõí ìå ôï ìÝãåèïò óýñìáôïò
ðïõ Ý÷åôå åðéëÝîåé.
3. ÔñáâÞîôå ôçí Üêñç ôïõ óýñìáôïò ìÝóá áðü ôï
ìç÷áíéóìü åõèõãñÜììéóçò (2).
S Ãéá óýñìáôá ìå äéÜìåôñï ìåãáëýôåñç ôùí 2 mm éóéþóôå ìå ôï ÷Ýñé ìéóü ìÝôñï (0.5 m) óýñìáôïò êáé
ðåñÜóôå ôï ìå ôï ÷Ýñé ðñïò ôá êÜôù ìÝóá áðü ôï
ìç÷áíéóìü åõèõãñÜììéóçò.
4. ÔïðïèåôÞóôå ôï Üêñï ôïõ óýñìáôïò óôï áõëÜêé
ôïõ êõëßíäñïõ ôñïöïäüôçóçò (1).
5. Ñõèìßóôå ôï ôÝíôùìá ôïõ óýñìáôïò óôïí êýëéíäñï ôñïöïäüôçóçò ìå ôï
êïõìðß (4).
S ÐÑÏÓÏ×Ç! Ìçí ôåíôþíåôå ðåñéóóüôåñï áð’ ü,ôé ÷ñåéÜæåôáé ãéá íá
åîáóöáëßóåôå ïìïéüìïñöç ôñïöïäüôçóç.
6. ÔñïöïäïôÞóôå ôï óýñìá 30 mm ðáôþíôáò ôï
óôï êéâþôéï ÷åéñéóìïý
A2-A6 Process Controller (PEH), Þ ìå ôá
óôï êéâþôéï ÷åéñéóìïý
A2 Welding Control Unit (PEI).
7. Äéåõèýíåôå ôï óýñìá ñõèìßæïíôáò áíÜëïãá ôï êïõìðß (5).
4.3
ÁëëáãÞ ñïëëü ðáñï÷Þò
Ìïíü óýñìá
S
S
S
Îåóößîôå ôá êïõìðéÜ (3) êáé (4).
Îåóößîôå ôïí ÷åéñïêßíçôï ôñï÷ü (2).
ÁëëÜîôå ôïí êýëéíäñï ôñïöïäüôçóçò (1).
Ïëïé åßíáé ìáñêáñéóìÝíïé ìå ôá áíôßóôïé÷á
ìåãÝèç óýñìáôïò.
Óýñìá ìå ðõñÞíá áðü óêüíç óõëëéðÜóìáôïò ãéá ïäïíôùôïýò êõëßíäñïõò
(ÁîåóïõÜñ)
S
S
ÁëëÜîôå ôïí êýëéíäñï ôñïöïäüôçóçò (1) êáé ôïí êýëéíäñï ðßåóçò (5) ìáæß ùò
æåõãÜñé áíÜëïãá ìå ôï ìÝãåèïò óýñìáôïò ðïõ èá ÷ñçóéìïðïéçèåß.
ÐÑÏÓÏ×Ç! Ãéá ôçí ôïðïèÝôçóç ôïõ êõëßíäñïõ ðßåóçò áðáéôåßôáé Ýíá åéäéêü
çìéáîüíéï (áñ. ðáñáããåëßáò 0212 901 101).
Óößîôå ìÝôñéá ôç âßäá ðßåóçò (4) åëÝã÷ïíôáò üôé äåí ðáñáìïñöþíåôáé ôï
óýñìá ìå ðõñÞíá áðü óêüíç óõëëéðÜóìáôïò.
fhb7o1ya
-- 97 --
4.4
Åîïðëéóìüò çëåêôñéêÞò åðáöÞò ãéá çëåêôñïóõãêïëëÞóåéò
ôýðïõ âõèéæüìåíïõ ôüîïõ
Ãéá ìïíü óýñìá 1,6 - 4,0 ÷éë. åëáöñþí åñãáóéþí (D20)
XñçóéìïðïéÞóôå êåöáëÞ óõãêüëëçóçò A2 TF (SAW)
üðïõ óõìðåñéëáìâÜíïíôáé ôá ðáñáêÜôù:
S
ÅîÜñôçìá åõèõãñÜììéóçò (1)
S
åîÜñôçìá óýíäåóçò (2) D20
S
Óôüìéï åðáöÞò (3) (óðåßñùìá M12).
Óößîôå ôç ìýôç çëåêôñéêÞò åðáöÞò (3) ìå Ýíá
êëåéäß åîáóöáëßæïíôáò êáëÞ çëåêôñéêÞ åðáöÞ.
4.5
ÁíáðëÞñùóç ìå óêüíç óõãêüëëçóçò
1. Êëåßóôå ôç âáëâßäá ñïÞò ôçò óêüíçò óõãêüëëçóçò
ðïõ âñßóêåôáé ðÜíù óôç ÷ïÜíç ìå ôç óêüíç.
2. Áí Ý÷åé ôïðïèåôçèåß êõêëþíáò óôç ìïíÜäá
áíÜêôçóçò óêüíçò óõãêüëëçóçò, áöáéñÝóôå ôïí.
3. Ãåìßóôå ìå óêüíç óõãêüëëçóçò.
ÐÑÏÓÏ×Ç! Ç óêüíç óõãêüëëçóçò ðñÝðåé íá åßíáé
îçñÞ. Ïðïõ ìðïñåßôå, íá áðïöåýãåôå ôç ÷ñÞóç
óêüíçò óõãêüëëçóçò ðïõ Ý÷åé õðïóôåß óõóóùìÜôùóç
óå åîùôåñéêïýò êáé óå õãñïýò ÷þñïõò.
4. Ôïðïèåôåßóôå ôç óùëÞíá ôçò óêüíçò óõãêüëëçóçò
Ýôóé þóôå íá ìç äéðëþóåé .
5. Ñõèìßóôå ôï ýøïò ôïõ ìðåê óêüíçò óõãêüëëçóçò
ðÜíù áðü ôç ñáöÞ óõãêüëëçóçò, Ýôóé þóôå íá
ðáñÝ÷åôáé ç óùóôÞ ðïóüôçôá óêüíçò.
Ç êÜëõøç ìå óêüíç óõãêüëëçóçò ðñÝðåé íá åßíáé åðáñêÞò Ýôóé þóôå íá ìçí
ëáìâÜíåé ÷þñá äéåßóäõóç ôïõ ôüîïõ.
4.6
ÔïðïèÝôçóç êéâùôßïõ ÷åéñéóìïý ÑÅÇ
Ãéá íá ìåéþóåôå ôïí êßíäõíï áíáôñïðÞò ðñÝðåé ôï êéâþôéï ÷åéñéóìïý ÑÅÇ íá
ôïðïèåôçèåß üóï ôï äõíáôüí ðéï ðßóù.
fhb7o1ya
-- 98 --
4.7
Ìåôáêßíçóç áõôüìáôïõ óõãêïëëçôéêïý
S
Åëåõèåñþóôå ôïõò ôñï÷ïýò óôñÝöïíôáò ôïí
áóöáëéóôéêü ìï÷ëü (1).
S
ÅëÝãîôå üôé ç áóöáëéóôéêÞ áëõóßäá (2)
åßíáé óôåñåùìÝíç óôç èÝóç ôçò. Åôóé
åìðïäßæïíôáé ôõ÷üí áôõ÷Þìáôá áí ð÷. ï
öïñÝáò äåí åßíáé êëåéäùìÝíïò êáëÜ óôï
áóöáëéóôéêü óõíäåôÞñá âÜóçò.
Óå ìåôáöïñÜ ìÝóù óôïìßïõ åëÝã÷ïõ
ìðïñåß íá áöáéñåèåß ç áëõóßäá.
ÐÑÏÓÏ×Ç! Óå áíýøùóç ôïõ áõôüìáôïõ óõãêïëëçôéêïý ðñÝðåé íá
÷ñçóéìïðïéçèåß ç ïðÞ (3).
P
fhb7o1ya
-- 99 --
5
ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ
5.1
ÃåíéêÜ
Ðñïóï÷Þ!
¼ëåò ïé ìïñöÝò åããýçóçò ðïõ ðáñÝ÷åé ï ðñïìçèåõôÞò ðáýïõí íá éó÷ýïõí áí
óôï ÷ñüíï ðïõ äéáñêåß ç åããýçóç ï ðåëÜôçò åðé÷åéñÞóåé íá äéïñèþóåé ôõ÷üí
ëÜèç ôïõ ìç÷áíÞìôïò.
ÐÑÏÓÏ×Ç! Ðñéí íá êÜíåôå ïðïéáäÞðïôå óõíôÞñçóç, âåâáéùèåßôå üôé ç ôÜóç ôïõ
äéêôýïõ åßíáé áðïóõíäåäåìÝíç.
Ãéá ôç óõíôÞñçóç ôïõ êïõôéïý ÷åéñéóìïý Á2-Á6 Process Controller (ÑÅÇ)
ìåëåôÞóôå ôéò ïäçãßåò ÷ñÞóçò 0443 745 xxx.
5.2
ÊáèçìåñéíÜ
S
ÊñáôÜôå êáèáñÜ, áðü óêüíç óõãêüëëçóçò êáé Üëëç óêüíç, ôá êéíçôÜ ìÝñç
ôïõ áõôüìáôïõ óõãêïëëçôÞ.
S
ÅëÝã÷åôå üôé ôï óôüìéï êáé üëá ôá êáëþäéá åßíáé óõíäåìÝíá.
S
ÅëÝã÷åôå üôé âßäåò, ìðïõëüíéá êëð åßíáé óöéãìÝíá êáé ïé ïäçãïß êáé ôá ñïëÜ
êßíçóçò äåí åßíáé öèáñìÝíá Þ ÷áëáóìÝíá.
S
ÅëÝãîôå ôçí ñïðÞ ðÝäçóçò (öñåíáñßóìáôïò) ðëÞìíçò. Äåí ðñÝðåé íá åßíáé
ôüóï ìéêñÞ þóôå ôï åîÝëéêôñï ôïõ çëåêôñüäéïõ íá åîáêïëïõèåß íá
ðåñéóôñÝöåôáé óå óôïð, ïýôå êáé ôüóï ìåãÜëç, þóôå ôá êáñïýëéá
ôñïöïäüôçóçò íá ãëéóôñïýí. Ç ôéìÞ ñïðÞò ðÝäçóçò ãéá åîÝëéêôñï
çëåêôñüäéïõ 30 êéëþí åßíáé 1,5 Ím.
Ñýèìéóç ôçò ñïðÞò ðÝäçóçò, äåßôå óôç óåëßäá 94.
5.3
ÐåñéïäéêÞ
S
Åðéèåùñåßôå ôï óýóôçìá åëÝã÷ïõ, ôïõò êõëßíäñïõò ôñïöïäüôçóçò êáé ôçí
ìýôç çëåêôñéêÞò åðáöÞò ôçò ìïíÜäáò ôñïöïäüôçóçò çëåêôñïäßïõ.
S
ÁíôéêáôáóôÞóôå ôá öèáñìÝíá Þ êáôåóôñáììÝíá åîáñôÞìáôá.
S
Åðéèåùñåßôå ôïõò ïëéóèçôÞñåò êáé ëéðáßíåôÝ ôïõò áí äéáðéóôþíåôå üôé
êïëëïýí.
fhb7m1ya
-- 100 --
6
ÁÍÁÆÇÔÇÓÇ ÓÖÁËÌÁÔÙÍ
6.1
ÃåíéêÜ
Ôå÷íéêüò åîïðëéóìüò
S Ïäçãßá ÷ñÞóåùò êéâþôéïõ ÷åéñéóìïý A2--A2 Process Controller (PEH).
S Ïäçãßá ÷ñÞóåùò êéâþôéïõ ÷åéñéóìïý A2 Welding Control Unit (PEI).
Âåâáéùèåßôå
S
S
S
S
S
üôé ç ðçãÞ ðáñï÷Þò ñåýìáôïò åßíáé óõíäåìÝíç óå óùóôÞ ôÜóç ñåýìáôïò
üôé êáé ïé 3 ÖÜóåéò ðáñÝ÷ïõí ñåýìá (áíåîÜñôçôá áðü ôçí óåéñÜ ÖÜóçò)
üôé ôá êáëþäéá óõãêüëëçóçò êáé ïé óõíäÝóåéò ôïõò åßíáé áêÝñáéá
üôé ïé äéáêüðôåò ñýèìéóçò åßíáé ãõñéóìÝíïé ïôç èÝóç ðïõ èÝëåôå
üôé äéáêüðçêå ç ðáñï÷Þ ñåýìáôïò ðñéí áñ÷ßóåôå åðéóêåõÞ
6.2
ÐÉÈÁÍÁ ÓÖÁËÌÁÔÁ
1. Óýìðôùìá Ç ïèüíç åíäåßîåùí ðáñïõóéÜæåé ìåãÜëåò åíáëëáãÝò ôéìþí
ÁìðÝñ êáé Âüëô
Áßôéï 1.1
Ôá ôáêÜêéá åðáöÞò Þ ôï óôüìéï åßíáé öèáñìÝíá Þ Ý÷ïõí ëÜèïò
ìÝãåèïò.
Äéüñèùóç
ÁíôéêáôáóôÞóôå ôá ôáêÜêéá Þ ôï óôüìéï.
Áßôéï 1.2
Ç ðßåóç óôï ñïëü ôñïöïäüôçóçò äåí åßíáé éêáíïðïéçôéêÞ.
Äéüñèùóç
ÁõîÞóôå ôçí ðßåóç óôá ñïëÜ ôñïöïäüôçóçò.
2. Óýìðôùìá Áêáíüíéóôç ôñïöïäüôçóçò çëåêôñüäéïõ
Áßôéï 2.1
Ç ðßåóç óôï ñïëü ôñïöïäüôçóçò åßíáé ñõèìéóìÝíç ëÜèïò.
Äéüñèùóç
ÁëëÜîôå ôçí ðßåóç ôùí ñïëþí.
Áßôéï 2.2
ËÜèïò äéáóôÜóåéò ñïëþí ôñïöïäüôçóç.
Äéüñèùóç
ÁíôéêáôáóôÞóôå ôá ñïëÜ.
Áßôéï 2.3
Ôá êáíÜëéá ôùí ñïëþí ôñïÖïäüôçóçò åßíáé öèáñìÝíá.
Äéüñèùóç
ÁíôéêáôáóôÞóôå ôá ñïëÜ.
3. Óýìðôùìá Ôá êáëþäéá óõãêüëëçóçò õðåñèñìáßíïíôáé
Áßôéï 3.1
ÊáêÞ çëåêôñéêÞ óýíäåóç.
Äéüñèùóç
Êáèáñßóôå êáé óößîôå üëåò ôéò çëåêôñéêÝò óõíäÝóåéò.
Áßôéï 3.2
Ôá êáëþäéá óõãêüëëçóçò åßíáé ëåðôüôåñá áð’ üóï ÷ñåéÜæåôáé.
Äéüñèùóç
ÁõîÞóôå ôá óõãêüëëçóçò äéáóôÜóåéò Þ ÷ñçóéìïðïéÞóôå
ðáñÜëëçëá êáëþäéá.
7
Ðáñáããåëßá áíôáëëáêôéêþí
Ôá áíôáëëáêôéêÜ ðáñáããÝëëïíôáé ìÝóù ôïõ ðëçóéÝóôåñïõ áíôéðñïóþðïõ ôçò
ESAB, âëÝðåôå ôï ïðéóèüöõëëï. ¼ôáí ðáñáããÝëëåôå áíôáëëáêôéêÜ,
ðáñáêáëïýìå áíáöÝñåôå ôïí ôýðï êáé ôïí áñéèìü óåéñÜò ôïõ ìç÷áíÞìáôïò,
êáèþò êáé ïíïìáóßá êáé ôïv áñéèìü áíôáëëáêôéêïý üðùò áíáãñÜöïíôáé óôïí
êáôÜëïãï áíôáëëáêôéêþí, óôç óåëßäá 105. ¸ôóé áðëïðïéåßôáé ç äéáäéêáóßá
áðïóôïëÞò êáé åîáóöáëßæåôáé Þ ðáñÜäïóç ôïõ óùóôïý áíôáëëáêôéêïý.
fhb7f1ya
-- 101 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 726 80 05
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 204
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 248 59 22
Fax: +31 30 248 52 60
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.z.o.o
Warszaw
Tel: +48 22 813 99 63
Fax: +48 22 813 98 81
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 1 837 1527
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 623 11 00
Fax: +34 91 661 51 83
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 6539 7124
Fax: +86 21 6543 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. Esabindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 01 88
Fax: +62 21 461 29 29
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 703 36 15
Fax: +60 3 703 35 52
SINGAPORE
ESAB Singapore Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 43 22
Fax: +65 861 31 95
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 74 42
Fax: +65 863 08 39
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyung--Nam
Tel: +82 551 289 81 11
Fax: +82 551 289 88 63
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East
Dubai
Tel: +971 4 338 88 29
Fax: +971 4 338 87 29
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 3369 4333
Fax: +55 31 3369 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 44 58
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
031021
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising