ESAB | DTE 255 | Instruction manual | ESAB DTE 255 Brugermanual

ESAB DTE 255 Brugermanual
NO
Aristotig 255 AC/DC
DTE 255
Bruksanvisning
0457 784 201 NO 031110
Valid for serial no. 810− to 246−
1 DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 SIKKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INNLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3
3
5
Utstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
4 TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 INSTALLERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
5.1
Plassering og tilkobling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
6 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
Styreinnretninger og tilkoblinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fjernstyringsenhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Overopphetningsvern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betjeningspanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MMA−sveising (Håndsveiselektroder) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TIG−sveising . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tvangsbrytning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
8
8
8
11
12
14
7 VEDLIKEHOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
7.1
Kontroll og rengjøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
8 BESTILLING AV RESERVEDELER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKJEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTILLINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESERVEDELSLISTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILBEHØR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
16
17
18
19
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
TOCn
−2−
NO
1
DIREKTIV
FORSIKRING OM SAMSVAR
ESAB Welding Equipment AB, S−695 81 Laxå, Sverige, forsikrer på eget ansvar at sveisestrømkilde
DTE 255 fra serienummer 833 er i overensstemmelse med standard IEC/EN 60974−1 i følge vilkårene i direktiv (73/23/EF) med tillegg (93/68/EF) og standard EN 50199 i følge vilkårene i direktiv
(89/336/EF) med tillegg (93/68/EF).
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Laxå 1998−08−11
Anders Birgersson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
SIKKERHET
Brukeren av ESAB sveiseutstyr har hovedansvaret for at de sikkerhetstiltak som angår
de ansatte som bruker utstyret eller som oppholder seg i nærheten av det, blir iverksatt.
Sikkerhetstiltakene må oppfylle de krav som blir stilt til denne typen sveiseutstyr. Denne
anbefalingen kan ses som et tillegg til standardforskriftene som gjelder for arbeidsplassen.
Utstyret må bare brukes av ansatte som har satt seg godt inn i sveiseutstyrets funksjon.
Feil bruk kan føre til en farlig situasjon som kan skade operatøren og ødelegge utstyret.
1.
Alt personale som arbeider med sveiseutstyret må ha satt seg godt inn i:
S bruken
S nødstoppens plassering
S funksjon
S gjeldende sikkerhetsforskrifter
S sveising
2.
Operatøren må sørge for:
S at uvedkommende ikke befinner seg innenfor sveiseutstyrets arbeidsområde før det startes.
S at ingen personer står uten verneutstyr når lysbuen blir tent
3.
Arbeidsplassen må:
S være egnet for sveisearbeid
S være trekkfri
4.
Personlig verneutstyr
S Bruk alltid anbefalt personlig verneutstyr, f.eks. vernebriller, flammesikkert tøy,
vernehansker.
S Bruk ikke løstsittende plagg, f.eks. skjerf, armbånd, ringer og lignende som kan
bli sittende fast i utstyret eller forårsake brannsår.
5.
Annet
S Kontroller at de angitte returledninger er godt tilkoplet.
S Arbeid på elektriske enheter må bare utføres av en kvalifisert elektriker.
S Brannslokkingsutstyr må være lett tilgjengelig og godt synlig.
S Smøring og vedlikehold av sveiseutstyret må ikke gjøres under drift.
dpb1d1na
−3−
NO
ADVARSEL
BUESVEISING OG BRENNING KAN MEDFØRE FARE FOR SKADE PÅ DEG SELV OG ANDRE.
VÆR DERFOR FORSIKTIG UNDER SVEISING. FØLG SIKKERHETSFORSKRIFTENE FRA ARBEIDSGIVEREN, SOM SKAL VÆRE BASERT PÅ PRODUSENTENS ADVARSLER.
ELEKTRISK STØT − Kan være dødelig
S
Sveiseutstyret må installeres og jordes i henhold til aktuelle standarder.
S
Berør ikke strømførende deler eller elektroder med bare hender eller med vått verneutstyr.
S
Isoler deg selv fra jord og fra arbeidsstykket.
S
Sørg for at din arbeidsstilling er sikker.
RØYK OG GASS − Kan være helsefarlig
S
Hold ansiktet borte fra sveiserøyken.
S
Ventiler og sørg for avsug av sveiserøyk og −gass fra ditt eget og andres arbeidsområde.
LYSSTRÅLER − Kan skade øynene og brenne huden
S
Beskytt øynene og kroppen. Bruk egnet sveisehjelm med filterinnsats, og bruk verneklær.
S
Beskytt omkringstående personer med egnede verneskjermer eller forheng.
BRANNFARE
S
Gnister kan føre til brann. Påse derfor at det ikke finnes brennbare gjenstander
inærheten av sveiseplassen.
STØY − Overdreven støy kan skade hørselen
S
Beskytt ørene. Bruk øreklokker eller annen form for hørselvern.
S
Advar de som oppholder seg i nærheten om faren.
VED FEIL − Ta kontakt med fagmann.
LES OG FORSTÅ BRUKSANVISNINGEN FØR UTSTYRET INSTALLERES OG BRUKES
TA VARE PÅ DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET!
ESAB kan skaffe nødvendig sveisebeskyttelse og annet tilbehør.
ADVARSEL!
Les og forstå bruksanvisningen før utstyret
installeres og brukes.
ADVARSEL!
Strømkilden må ikke brukes til å tine frosne rør.
Dette produkt er kun beregnet for buesveising.
dpb1d1na
−4−
NO
3
INNLEDNING
DTE 255 er en kompakt sveiesestrømkilde for to sveisemetoder.
Den kan brukes for:
sveising ifølge TIG−metoden med både veksel− og likespenning.
sveising ifølge MMA−metoden (belagte elektroder) med både veksel− og
likespenning.
DTE 255 kan fås i to utførelser:
S
S
med OKC−kobling for TIG−brenneren
S
S med sentralkobling for TIG−brenneren
MERK! Fjern TIG−brenneren ved MMA−sveising.
Fjern elektrodeholderen ved TIG−sveising.
ESAB’s tilbehør for produktet finner du på side 19.
3.1
Utstyr
DTE 255 leveres med:
S
Nettkabel (3 m)
S
Returleder (5 m)
S
Gasslange
S
Slangeklemmer
4
TEKNISKE DATA
DTE 255
Tillatt belastning ved
25% intermittens (MMA)
60% intermittens (MMA)
100% intermittens (MMA)
250 A / 30 V
200 A / 28 V
165 A / 26 V
50% intermittens (TIG)
60% intermittens (TIG)
100% intermittens (TIG)
250 A / 20 V
225 A / 19 V
170 A / 17 V
Innstillingsområde, MMA
5−250 A, DC
5*−250 A, AC
5−250 A
Rampe opp (økning)
0 − 10 s
Rampe ned (minskning)
0 − 10 s
Gassforstrøm, justerbar på kretskortet
0− 5s
Gasetterstrømning
3 − 30 s
Tomgangsspenning
70 − 90 V DC
Tomgangseffekt, MMA
Tomgangseffekt, TIG
95 W
50 W
Aktiv effekt, P (ved maks strøm MMA)
10 kW
Tilsynelatende effekt, S (ved maks strøm MMA)
10,6 kW
Effektfaktor, ved maks strøm MMA
0,93
Innstillingsområde, TIG
dpb1d1na
−5−
NO
DTE 255
Virkningsgrad, ved maks strøm MMA
0,75
Nettspenning
400 V
Nettfrekvens
50 − 60 Hz
Sveisekabel, tverrsnitt
35 mm2
Sikring, treg
16 A
Nettkabel, tverrsnitt
4 x 2,5 mm2
Dimensjon l x b x h
510 x 310 x 555 mm
Vekt
45 kg
+/− 10%
3 faser
Brukerklasse
IP 23
Beskyttelsesklasse
*) Minimumsstrømmen ved sveising med vekselstrøm er avhengig av aluminiumplatenes legering og
overflaterenhet.
Intermittensfaktor
Intermittensfaktoren angir den prosentvise tiden av en timinuttersperiode som man kan sveise
med en viss belastning.
Bruksklasse
Symbolet
innebærer at sveisestrømkilden er konstruert for bruk på steder hvor det er større
elektrisk fare.
Beskyttelseklasse
IP−koden angir beskyttelsesklasse, d.v.s. graden av beskyttelse mot inntrengning av faste gjenstander og vann. Apparater merket med IP 23 er beregnet både for bruk innendørs og utendørs.
5
INSTALLERING
Installasjonen skal foretas av kvalifisert person.
ADVARSEL
Dette produktet er tiltenkt industriell bruk. I hjemmemiljøer kan dette produktet forårsake radiostøy.
Det er brukerens ansvar å ta de nødvendige forholdsregler.
DTE 255 har nettspenningskompensering, noe som innebærer at en ± 10% variasjon
i nettspenningen kun betyr ± 0,2% variasjon i sveisestrømmen.
For å minske spenningsfallet ved bruk av lange nettkabler, kan det anbefales å
bruke nettkabler med større tverrsnitt enn det som er oppgitt i tekniske data på
side 5.
Når strømkilden startes, arbeider kjøleviftene med reusert turtall, dels for å minske
mengden me støv som kan suges inn og dels for å få lavere lydnivå.
Når strømkilden trenger mer kjøling, arbeider viftene med høyre turtall.
dpb1d1na
−6−
NO
5.1
Plassering og tilkobling
Plasser sveisestrømkilden slik at kjøleluftens inn− og utløp blir åpne.
Koble til beskyttelsesgassen(se bilde på side 7).
Koble til TIG−brenneren og returledningen, eventuelt elektrodeholderens
sveisekabel og returledning (se bilde på side 7).
S Sjekk at sveisestrømkilden kobles til riktig nettspenning og at riktig
sikringsstørrelse brukes. Bruk jording ifølge forskriftene.
Merkeskilt med tilkoblingsdata er montert på baksiden av sveisestrømkilden.
Maskinen er nå klar til sveising.
S
S
S
6
DRIFT
Generelle sikkerhetsbestemmelser for betjening av dette utstyret finnes på side 3. Les disse før utstyret tas i bruk.
6.1
Styreinnretninger og tilkoblinger
Sentralkobling
A
Nettstrømbryter AV / PÅ
H
Nettspenning på, LED
B
Tilkobling for fjernbetjeningsenhet
J
Sveisespenning på, LED
C
Kontakt for brenner
L
Feil / overoppheting, LED
D
Tilkobling for elektrodeholdeholder(MMA)
M
Strømningskontroll, LED
(Aktiveres ved innkoblet kjøleaggregat)
E
OKC−tilkobling for TIG−brenner
N
Tilkobling for beskyttelsesgass til maskinen
F
Tilkobling for returledning
O
Innstillingsenhet, digital visning
G
Tilkobling for beskyttelsesgass
P
Sentraltilkobling for TIG−brenner
MERK! Posisjonene C og G faller bort ved sentraltilkobling.
dpb1d1na
−7−
NO
Når omkobleren for nettspenning er slått på, lyser lysdioden (H).
Ved tomgangsspenning lyser lysdioden (J).
Ved feil, f.eks. ved overopphetning, lyser lydioden (L).
Ved avbrutt vannstrøm lyser lysdioden (M).
Ved feil som kan forårsake tilfeldig høy utgangsspenning, slukker lysdiode (J)
(utgangsspenningen har blitt koblet fra). Ved tomgang i mer enn 30 minutter koples
utgangsspenningen fra og lysdiode (J) slukker.
Omstart skjer ved at omkobler (1) settes i TiG−stilling og deretter tilbake til
MMA−stilling.
6.2
Fjernstyringsenhet
Sveisestrømmen for både TIG og MMA kan stilles inn ved hjelp av fjernbetjeningsenheten. Sveisestrømkilden avføler selv når en fjernbetjeningsenhet er tilkoblet.
Om fjernbetjeningsenheten skal omfatte hele strømområdet må sveisestrømkilden
stilles på maksimum.
Maksverdi = Lastverdi innstilt på sveisestrømkilden.
6.3
Overopphetningsvern
Tre termovakter hindrer overbelastning ved for høy temperatur.
Hvis dette skulle skje, brytes sveisestrømmen og den gule dioden (L) tennes
(se side 7).
Når temperaturen har sunket kobles sveisestrømmen inn igjen og dioden slukker.
6.4
1
2
Betjeningspanel
Vender for valg av funksjon
Vender for valg av tennemetode
dpb1d1na
S
MMA−sveising (Håndsveiseelektroder)
S
TIG 2−takter (også ved fjernbetjening)
S
TIG 4−takter
S
TIG 4−takter med to−posisjonsvender
(vekslingsfunksjon, strømvalg (8) eller (9) via
TIG−brenneren)
S
HF−tenning
S
Lift−Arc − se side 10
−8−
NO
3
4
Vender for valg av pulsering
Vender for valg av polaritet
S
Ikke pulserende sveising, lik− og vekselstrøm
S
Sveising med firkantpuls; lik− og vekselstrøm
S
Sveising med trapespuls; lik− og vekselstrøm
S
Vekselstrøm
S
Firkantformet vekselstrøm (Square Wave)
S
Likestrøm, negativ elektrode (normalt vid
TIG−sveising)
S
Likestrøm, positiv elektrode
S
Likestrøm, negativ elektrode, men med positiv
elektrode ved start. (f.eks. for 3,2 mm elektroder,
TIG−sveising)
5
Potensiometer for varmstart (Hot
Start)
S
For innstilling og optimering av startforløpet ifølge
elektrodedimensjonen.
TIG − sveising ( 10...500 ms )
MMA − sveising (100ms...2s)
6
Potensiometer for buekraft (Arc−
Force)
S
Innstilling og optimering av buesveisefunksjonen
(Anti Stick), kun MMA−sveising.
7
Potensiometer
S
For innstilling av sveisestrømmens rampe−opp−tid
(0−10 sekunder).
8
Potensiometer I1
S
For innstilling av ikke−pulserende sveisestrøm og
av pulsstrøm ved sveising med pulserende strøm.
9
Potensiometer I2
S
For innstilling av grunnstrøm ved pulssveising,
samt det andre strømnivået ved vekslingsfunksjon.
10
Potensiometer
S
For innstilling av strømsenkning, rampe ned (0−10
sekunder).
11
Potensiometer
S
For innstilling av tid for gassetterstrøm mellom 3 og
30 sekunder.
12
Potensiometer for frekvensinnstilling
Dette potensiometeret har en dobbelfunksjon:
S
Innstilling av pulsfrekvensen fra 0,3 til 300 Hz ved
pulserende sveising.
Innstilling av vekselstrømfrekvensen fra 30 til 300
Hz ved ikke−pulserende sveising med vekselstrøm.
MERK! Ved sveising med pulserende sveisestrøm
blir vekselstrømmens frekvens automatisk 100 Hz.
Maksimal justerbar pulsfrekvens blir da 100 Hz.
S
13
Potensiometer for balanseinnstilling
Dette potensiometeret har en dobbelfunksjon:
S
Innstilling av balansen mellom positiv og negativ
halvbølge ved vekselstrømsveising for optimal
renseeffekt eller optimal innbrenning (høyre
=>større innbrenning)
Innstilling av tidsforholdet mellom grunnstrøm og
pulsstrøm ved pulserende sveising med likesrøm
(høyre =>lengre pulsstrømstid)
MERK! Ved sveising med pulserende vekselstrøm
blir tidsforholdet mellom pulsstrøm og bakgrunnsstrøm automatisk 50/50 %.
Forholdet mellom positiv og negativ halvbølge kan reguleres på samme måte som ikke−pulset AC−sveising.
S
dpb1d1na
−9−
NO
Stilling
= MMA
I denne stillingen er sveisestrømkilden forberedt for sveising med belagte elektroder.
HF−enheten og Lift−Arc er utkoblet og Hot−Start−enheten er nå aktivert for å gi en
strømøkning ved start.
Stilling
= HF−enhet på
I denne stillingen er sveisestrømkilden forberedt for sveising med belagte elektroder.
HF−enheten og Lift−Arc er utkoblet og Hot−Start−enheten er nå aktivert for å gi en
strømøkning ved start.
Stilling
= Lift−Arc
Dette betyr at brennerens elektrode plasseres der hvor sveisingen skal begynne,
brennerkontakten trykkes inn og løfter brenneren. Dette danner en lysbue.
Strømmen stiger sakte til den innstilte verdien i løpet av den innstilte “slope
up”−tiden.
Når man vil avslutte sveisingen. slippes kontakten, og strømmen går sakte ned til
den innstilte “slope down”−tiden.
Legg brennerelektroden mot arbeidsstykket.
Vend brenneren litt, løft den opp
hvoretter lysbuen dannes.
Stilling
Trykk inn brennerkontakten.
Slipp brennerkontakten ved avslutning.
2/4−takt
2−takter betyr at lysbuen tennes når brennerkontakten trykkes inn og slukker nå
kontakten slippes.
4−takter betyr at brennerkontakten ikke behøver å holdes inntrykket under
sveisesekvensen. Trykk inn kontakten og slipp den for å starte lysbuen.
Buen slukkes ved at kontakten trykkes inn og slippes igjen.
4−takter med mulighet for å bytte mellom to strømmer (vekselfunksjon).
Vekselfunksjonen tillater bytte mellom to regulerbare strømmer ved kort aktivering av
brennerkontakten.ine Hvis brennerkontakten holdes trykt inne, begynner strømmen
å synke (slope down).
dpb1d1na
− 10 −
NO
6.5
MMA−sveising (Håndsveiselektroder)
6.5.1
Innstilling av betjeningspanelet ved MMA−sveising
S
Koble henholdsvis sveise− og returledning til OKC−uttakene D og F.
S
Still inn venderen (1) for håndsveiselektroder.
Lysdioden J indikerer at det finnes tomgangsspenning på sveiseuttaket.
(Se også punkt 5.2)
S
Still inn ønsket verdi for sveisestrømmen med potensiometeret (8).
Det er også mulig å bruke pulserende sveisestrøm. Innstillingen gjøres på
samme måte som ved pulserende TIG−sveising.
S
Potensiometeret (5) brukes for trinnvis innstilling av Hot Start−funksjonen og
potensiometeret (6) for trinnløs innstilling av Arc−Force−funksjonen og dermed
reguleringsdynamikken.
Avhengig av elektrodetype kan det velges likestrøm og polaritet med venderen
(4), eller en av vekselsstrømsalternativene. Valget kan foretas uten å skifte
sveisekabler.
Sveisetrømmen kan stilles inn med en håndstyrt fjernstyringenhet.
S
dpb1d1na
− 11 −
NO
6.6
TIG−sveising
Ved TIG−sveising har brennerkontakten tre funksjonsmuligheter:
S
2−takter,
S
4−takter,
S
4−takter med valg av to stillinger, grunnstrøm eller innstilt alternativ
(vekslingsfunksjon).
6.6.1
Innstilling av betjeningspanelet ved TIG−sveising
S
Koble TIG−brennerens retuirkabel i OKC−uttaket E og F (koble til uttakene P og
F ved sentraltilkobling).
S
Still venderen (1) i ønsket stilling.
Hvis det brukes en fjernbetjeningsenhet, må venderen (1) settes i stilling
2−takter.
MERK! For direkte strømkontroll via den fotbetjente fjernstyringsenheten, må
potensiometeret (7) og (10) stilles til 0.
En håndbetjent fjernstyringsenhet kan brukes med både 2− og 4−takter for
innstilling av sveisestrømmen.
S
Still inn ønsket tennemetode med vender (2).
S
Still inn sveisestrømmen med potensiometeret (8).
S
Still inn ønsket variant av pulsering med venderen (3).
S
Still inn potensiometeret (9) ved vekslingsfunksjon/pulsering.
dpb1d1na
− 12 −
NO
6.6.2
Sveiseforløp for sveising med TIG 4−takter med to−stillingsvelger:
6
1. Gassforstrømmen er forhåndsinnstilt til 10 ms.
2. Avvio a caldo:
S
Startstrømmen er forhåndsinnstilt til 100 A.
S
Tiden justeres på frontpanelet: 20 til 500 ms.
(Ved MMA−sveising: 200 til 2000 ms.)
3. Startstrømmen 15 A.
4. Rampe−opp−tiden justeres på frontpanelet: 0 til 10 s.
5. Pulsstrømmen justeres på frontpanelet: 5 til 250 A.
6. Bakgrunnsstrømmen justeres på frontpanelet: 10 til 90 % av pulsstrømmen.
7. Rampe−ned−tiden justeres på frontpanelet: 0 til 10 s.
8. Strømmen er forhåndsinnstilt til 5 A ved avslutning.
9. Gassetterstrømmen justeres på frontpanelet: 3 til 30 s.
dpb1d1na
− 13 −
NO
6.6.3
Innstilling av likestrøm og vekselstrøm
Likestrøm:
S
Still inn venderen (4) for likestrøm med negativ polaritet.
Hvis pulserende sveisestrøm er valgt:
S Still inn hovedstrømmen med potensiometeret (8).
S Still inn grunnstrømmen i prosent av hovedstrømsverdien med
potensiometeret (9).
S Still inn pulsfrekvensen med potensiometeret (12).
S Still inn tidsforholdet mellom hoved− og grunnstrøm med potensiometeret
(13).
Vekselstrøm:
To forskjellige former for vekselstrøm kan stilles inn med venderen (4):
S
En sinuslignende form som gir lavere støy og en mykere lysbue.
Effektiv ved lavere frekvenser!
S
En firkantet form (Square Wave), som gir en lysbue som er hard og stabil, men
som til gjengjeld støyer mer.
Lysbuen tennes alltid med likestrøm og kobles deretter automatisk om til
vekselstrøm.
En forhøyet vekselstrømsfrekvens gir en sammenhengende og stabil lysbue.
Passer fremfor alt ved lavere strømstyrker og sveising på svært tynne plater.
Halvbølgens forskyvning (balanse) gir i positiv retning en forhøyet renseeffekt og i
negativ retning en økt inntrengning.
(Drei potensiometeret (13) til høyre for økt inntrengning).
6.7
Tvangsbrytning
Hvis brennerkontakten eller den fotbetjente fjernstyringsenheten aktiveres uten at
lysbuen tennes, kobles tomgangsspenning automatisk ut etter 2 sekunder. Ved et
lysbueavbrudd trer denne utkoblingen også i funksjon.
Denne funksjonen beskytter mot:
S
Ukontrollert lysbuetenning
S
Materielle skader
S
Tap av beskyttelsesgass
S
Ulykker
dpb1d1na
− 14 −
NO
7
VEDLIKEHOLD
Regelmessig vedlikehold er viktig for pålitelig og sikker drift.
Bare personer med relevante el−kunnskaper auktorisert personell får fjerne
beskyttelsesplater for: tilkoble, utføre service, vedlikehold og reparasjoner på
sveiseutstyr.
OBS!
Alle leverandørens garantiforpliktelser opphører å gjelde hvis kunden selv i løpet av
garantitiden foretar inngrep i produktet for å rette opp eventuelle feil.
7.1
Kontroll og rengjøring
Sveisestrømkilden bør blåses ren med tørr trykkluft
(redusert trykk) én gang i året, og støvfilteret
rengjøres regelmessig. Hvis sveisestrømkilden er
plassert i støvete miljø, bør renblåsing og
filterrengjøring skje oftere.
For å opprettholde maksimal driftssikkerhet kan
det anbefales å la en autorisert forhandler utføre
service én gang i året.
8
BESTILLING AV RESERVEDELER
bt07d109
DTE 255 er konstruert og utprøvet ifølg internasjonal og europeisk standard IEC/
EN 60974−1 og EN 50199. Etter utført service eller reparasjon er det utførende serviceinstans sitt ansvar å påse at produktet ikke avviker fra ovennevnte standard.
Reservedeler bestilles gjennom nærmeste ESAB−representant, se siste side i denne
publikasjonen.
dpb1d1na
− 15 −
Skjema
dpb1e11a
− 16 −
Edition 031110
DTE 255
Bestillingsnummer
Ordering no.
Denomination
Type
Notes
0301 035 880 Welding power source
DTE 255
with central connection for the TIG torch
0301 035 881 Welding power source
DTE 255
with OKC connection for the TIG torch
0457 784 990 Spare part list
DTE 255
dpb1o11a
− 17 −
Edition 031110
DTE 255
Reservedelsliste
Item
Qty
Ordering no.
1
1
0301 028 001
Grill
2
1
0301 054 001
Filter
3
3
0441 819 001
Screw
4
1
0301 027 001
Grill
5
1
0301 053 001
Filter
dpb1s
Denomination
− 18 −
Edition 031110
DTE 255
Tilbehør
Trolley (with room for gas bottle) . . . . . . . . . . . . 0301 100 880
Return cable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0369 857 888
Foot control FS 002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0349 090 886
Cooling unit OCF 2D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 216 881
TIG torches
HW 26 R, 4 m with OKC connection . . . . . . . . .
HW 26 R, 4 m with central connection . . . . . . .
HW 20, 4 m with OKC connection . . . . . . . . . . .
HW 20, 4 m with central connection . . . . . . . . .
dpb1a11a
− 19 −
0588 000 738
0588 000 740
0588 000 744
0588 000 746
Edition 031110
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna−Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 726 80 05
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen−Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 204
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 248 59 22
Fax: +31 30 248 52 60
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.z.o.o
Warszaw
Tel: +48 22 813 99 63
Fax: +48 22 813 98 81
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 1 837 1527
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 623 11 00
Fax: +34 91 661 51 83
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 6539 7124
Fax: +86 21 6543 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. Esabindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 01 88
Fax: +62 21 461 29 29
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 703 36 15
Fax: +60 3 703 35 52
SINGAPORE
ESAB Singapore Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 43 22
Fax: +65 861 31 95
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 74 42
Fax: +65 863 08 39
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki−Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA−CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyung−Nam
Tel: +82 551 289 81 11
Fax: +82 551 289 88 63
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East
Dubai
Tel: +971 4 338 88 29
Fax: +971 4 338 87 29
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem−MG
Tel: +55 31 3369 4333
Fax: +55 31 3369 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 44 58
ESAB AB
SE−695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
031021
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising