ESAB | Accessories | Instruction manual | ESAB Accessories Manuale utente

ESAB Accessories Manuale utente
ACCESSORIES
Internal bore welding for
A22 POC
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0444 308 001 2003--12--23
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Valid for serial no. 349--xxx--xxxx
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
SVENSKA
1 INTRODUKTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4
2 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4
RESERVDELSFÖRTECKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
TOCs
-- 3 --
SE
1
INTRODUKTION
Allmänt
Tillbehörsats för innersvetsning är avsedd att användas tillsammans med
tubinsvetsningsverktyg A22 POC/POB.
Tekniska data
Beställningsnummer
Arbetsområde
Elektrodvinkel
2
Tillbehörsats för innersvetsning
0444 303 880
20 mm
90_ mot rörets axel
INSTALLATION
Allmänt
Installationen skall utföras av behörig person.
Montering
S
S
S
S
S
S
S
S
Demontera stödplatta (1) och stödrör (2).
Drag ut verktygets ytterhölje (6).
Lossa svetskabelns klamma (7), c:a 6 varv och avlägsna skruvarna (3) och (4).
Drag ut elektrodhållaren med länkarmen (5) så långt att svetskabeln lätt kan
demonteras från elektrodhållaren.
Skjut tillbaka ytterhöljet (6) och stödröret (2).
Anslut innersvetstillsatsen (8) till svetskabeln.
Drag innersvetstillsatsen (8) på plats med hjälp av svetskabeln samt montera
den.
LÅS SVETSKABELNS KLAMMA (7) GENOM HÅLEN (9) I YTTERHÖLJET (6).
OM DETTA GLÖMMES SKADAS RUNDDRIVNINGSMOTORN!
fna4d1sa
-- 4 --
DANSK
1 INDLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
1.1 Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
2 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
2.1 Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
RESERVEDELSFORTEGNELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
TOCd
-- 5 --
DK
1
INDLEDNING
1.1
Generelt
Tilbehørsæt for indersvejsning er beregnet til at anvendes sammen med
rørindsvejsningsværktøj A22 POC/POB.
1.2
Tekniske data
Bestillingsnummer
Arbejdsområde
Elektrodevinkel
Tilbehørssæt til invendig svejsing
0444 303 880
20 mm
90_ med rørets akse
2
INSTALLATION
2.1
Generelt
Installationen skal udføres af en faguddannet person.
2.2
S
S
S
S
S
S
S
S
Montering
Demonter støtteplade (1) og støtterør (2).
Træk værktøjets ydre hus (6) ud.
Løsn svejsekablets klemme (7), ca. 6 omgange og fjern skruerne (3) og (4).
Træk elektrodeholderen med armen (5) så langt ud, at svejsekablet let kan
demonteres fra elektrodeholderen.
Skub det ydre hus (6) og støtterøret (2) tilbage.
Tilslut udstyret til indvendig svejsning (8) til svejsekablet.
Træk udstyret til indvendig svejsning (8) på plads ved hjælp af svejsekablet samt
monter det.
LÅS SVEJSEKABLETS KLEMME (7) GENNEM HULLET (9) I DET YDRE
HUS (6). HVIS DETTE GLEMMES, BESKADIGES DREJEMOTOREN!
fna4d1da
-- 6 --
NORSK
1 INNLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
1.1 Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
2 INSTALLERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
2.1 Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
RESERVEDELSLISTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
TOCn
-- 7 --
NO
1
INNLEDNING
1.1
Generelt
Tilbehørssett for innvendig sveising er beregnet for bruk sammen med
tubinsveiseverktøy A22 POC/POB.
1.2
Tekniske data
Bestillingsnummer
Arbeidsområde
Elektrodevinkel
Tilleggsutstyr for innersveising
0444 303 880
20 mm
90_ mot rørets aksel
2
INSTALLERING
2.1
Generelt
Installasjonen skal foretas av kvalifisert person.
2.2
S
S
S
S
S
S
S
S
Montering
Demonter støtteplate (1) og støtterør (2).
Trekk ut verktøyets ytre deksel (6).
Skru løs sveisekabelens klemme (7), ca. 6 omdreininger og fjern skruene (3) og
(4).
Trekk ut elektrodeholderen med svingarmen (5) så langt at sveisekabelen lett
kan demonteres fra elektrodeholderen.
Skyv tilbake det ytre dekselet (6) og støtterøret (2).
Kople tilleggsutstyret for innersveis (8) til sveisekabelen.
Trekk tilleggsutstyret for innersveis (8) på plass ved hjelp av sveisekabelen og
monter den.
LÅS SVEISEKABELENS KLEMME (7) GJENNOM HULLET (9) I DET YTRE
DEKSELET (6).
HVIS DU GLEMMER DETTE, SKADES OMDREININGSMOTOREN!
fna4d1na
-- 8 --
SUOMI
1 JOHDANTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.1 Yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
2 ASENNUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.1 Yleistä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Asennus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
VARAOSALUETTELO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
TOCx
-- 9 --
FI
1
JOHDANTO
1.1
Yleistä
Sisäpuolisen hitsauksen tarvikesarja on tarkoitettu käytettäväksi putkiumpiohitsaustyökalun A22 POC/POB kanssa.
1.2
Tekniset tiedot
Tilausnumero
Työalue
Elektrodikulma
2
ASENNUS
2.1
Yleistä
Lisävarustesarja sisähitsaukseen
0444 303 880
20 mm
90_ putken akseliin nähden
Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
2.2
S
S
S
S
S
S
S
S
Asennus.
Irrota tukilevy (1) ja tukiputki (2).
Vedä työkalun ulkokotelon (6) irti.
Irrota hitsauskaapelin kiinnitin (7), n. 6 kierrosta ja irrota ruuvit (3) ja (4).
Vedä elektrodinpidin nivelvarsineen (5) niin pitkälle, että hitsauskaapeli voidaan
helposti irrottaa elektrodinpitimestä.
Työnnä ulkokotelo (6) ja tukiputki (2) takaisin paikalleen.
Liitä sisähitsauslisäsarja (8) hitsauskaapeliin.
Vedä sisähitsauslisäsarja (8) paikalleen hitsauskaapelin avulla ja asenna se.
LUKITSE HITSAUSKAAPELIN KIINNITIN (7) ULKOKOTELOSSA (6) OLEVIEN
REIKIEN (9) LÄPI.
MIKÄLI TÄMÄ UNOHDETAAN, PYÖRITYSMOOTTORI VAURIOITUU!
fna4d1xa
-- 10 --
ENGLISH
1 INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.1 General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Technical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
2 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2.1 General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Fitting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
SPARE PARTS LIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
TOCe
-- 11 --
GB
1
INTRODUCTION
1.1
General
Accessory set for internal bore welding intended for use together with tube
welding tool A22 POC/POB.
1.2
Technical data
Order number
Working range
Electrode angle
Accessory kit for internal bore welding
0444 303 880
20 mm
90_ to tube axis
2
INSTALLATION
2.1
General
The installation must be executed by a professional.
2.2
S
S
S
S
S
S
S
S
Fitting
Remove the support plate (1) and support tube (2).
Remove the outer casing of the tool (6).
Undo the welding cable clamp (7), approx. 6 turns, remove the screws (3) and
(4).
Pull out the electrode holder and link arm (5) far enough to allow the welding
cable to be disconnected from the electrode holder.
Refit the outer casing (6) and support tube (2).
Connect the internal bore welding kit (8) to the welding cable.
Pull the internal bore welding kit (8) into position using the welding cable and
secure it.
TIGHTEN THE WELDING CABLE CLAMP (7) THROUGH HOLE (9) IN THE
OUTER CASING (6), OTHERWISE THE ROTATION MOTOR WILL BE
DAMAGED!
fna4d1ea
-- 12 --
DEUTSCH
1 INTRODUKTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.1 Allgemein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Technische Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
2 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.1 Allgemein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Montage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
ERSATZTEILLISTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
TOCg
-- 13 --
DE
1
INTRODUKTION
1.1
Allgemein
Zubehörsatz für Innenschweißen, für Anwendung zusammen mit Rohreinschweißwerkzeug A22 POC/POB vorgesehen.
1.2
Technische Daten
Bestellnummer
Arbeitsbereich
Elektrodenwinkel
Zubehörsatz zum innenschweissen
0444 303 880
20 mm
90_ zur Rohrachse
2
INSTALLATION
2.1
Allgemein
Die Installation ist von einem Fachmann auszuführen.
2.2
S
S
S
S
S
S
S
S
Montage
Stützplatte (1) und Stützrohr (2) demontieren.
Außenhülle (6) des Werkzeugs herausziehen.
Schweißkabelklemme (7) lösen (etwa 6 Umdrehungen) und die Schrauben (3)
und (4) entfernen.
Elektrodenhalter mit Gelenkarm (5) so weit herausziehen, daß das
Schweißkabel leicht vom Elektrodenhalter demontiert werden kann.
Außenhülle (6) und Stützrohr (2) zurückschieben.
Innennahtschweißzusatz (8) an das Schweißkabel anschließen.
Innennahtschweißzusatz (8) mit Hilfe des Schweißkabels an seinen Platz ziehen
und montieren.
SCHWEISSKABELKLEMME (7) DURCH DAS LOCH (9) IN DER
AUSSENHÜLLE (6) SICHERN. DIES DARF NICHT VERGESSEN WERDEN, DA
SONST DER ANTRIEBSMOTOR BESCHÄDIGT WIRD!!
fna4d1ga
-- 14 --
FRANÇAIS
1 INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.1 Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Caractéristiques techniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
16
2 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.1 Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Montage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
16
LISTE DE PIÈCES DÉTACHÉES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
TOCf
-- 15 --
FR
1
INTRODUCTION
1.1
Généralités
Le jeu d’accessoires pour soudage interne est prévu pour une utilisation
conjointe avec les outils de soudage de tubes sur plaques A22 POC/POB.
1.2
Caractéristiques techniques
Numéro de commande
Zone de travail
Angle d’électrode
Le jeu d’accessoires pour soudage interne
0444 303 880
20 mm
90_ sur l’axe du tube
2
INSTALLATION
2.1
Généralités
L’installation doit être assurée par un technicien qualifié.
2.2
S
S
S
S
S
S
S
S
Montage
Démonter la plaque de support (1) et le tube de support (2).
Extraire l’enveloppe extérieure de l’outil (6).
Détacher le serre--câble de soudage (7), env. 6 tours, et enlever les vis (3) et (4).
Extraire le porte--électrode avec le bras mobile (5) assez loin pour pouvoir
détacher le câble de soudage du porte--électrode.
Remettre en place l’enveloppe extérieure (6) et le tube de support (2).
Connecter l’accessoire de soudage interne (8) au câble de soudage.
Mettre en place l’accessoire de soudage interne (8) à l’aide du câble de soudage
et le fixer.
FIXER LE SERRE--CÂBLE DE SOUDAGE (7) PAR LE TROU (9) À
L’ENVELOPPE (6), SINON LE MOTEUR D’ENTRAîNEMENT CIRCULAIRE
SERA ENDOMMAGÉ.
fna4d1fa
-- 16 --
NEDERLANDS
1 INLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.1 Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
18
2 INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.1 Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Monteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
18
RESERVEONDERDELENLIJST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
TOCh
-- 17 --
NL
1
INLEIDING
1.1
Algemeen
De set met hulpstukken voor inwendig lassen is bestemd voor gebruik in
combinatie met buisinlasgereedschap A22 POC/POB.
1.2
Technische gegevens
Bestelnummer
Werkbereik
Draadhoek
Set met hulpstukken voor inwendig lassen
0444 303 880
20 mm
90_ tegenover de as van de pijp
2
INSTALLATIE
2.1
Algemeen
De installatie dient door een bevoegd persoon te worden uitgevoerd.
2.2
S
S
S
S
S
S
S
S
Monteren
Demonteer steunplaat (1) en steunpijp (2).
Trek de buitenmantel van het gereedschap (6) eruit.
Maak klem (7) van de laskabel los (ca. 6 slagen) en verwijder schroeven (3) en
(4).
Trek de draadhouder met verbindingsarm (5) er zo ver uit dat de laskabel
gemakkelijk gedemonteerd kan worden van de draadhouder.
Duw buitenmantel (6) en steunpijp (2) terug op hun plaats.
Sluit binnenlasaccessoire (8) aan op de laskabel.
Trek binnenlasaccessoire (8) op zijn plaats met behulp van de laskabel en
monteer deze.
VERGRENDEL KLEM (7) VAN DE LASKABEL DOOR OPENING (9) IN
BUITENMANTEL (6), VERGEET DIT NIET WANT ANDERS RAAKT DE
AANDRIJFMOTOR BESCHADIGD!
fna4d1ha
-- 18 --
ESPAÑOL
1 INTRODUCCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.1 Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Características técnicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
20
2 INSTALACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.1 Generalidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Montaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
20
LISTA DE REPUESTOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
TOCc
-- 19 --
ES
1
INTRODUCCIÓN
1.1
Generalidades
El juego de accesorios para soldeo interior está destinado a usarse junto con la
herramienta para soldar tubos sobre chapa A22 POC/POB.
1.2
Características técnicas
Número de pedido
Campo de trabajo
Ángulo del electrodo
El juego de accesorios para soldeo interior
0444 303 880
20 mm
90_ con el eje del tubo
2
INSTALACIÓN
2.1
Generalidades
La instalación deberá hacerla un profesional autorizado.
2.2
S
S
S
S
S
S
S
S
Montaje
Desmonte la placa de apoyo (1) y el tubo de apoyo (2).
Retire la cubierta exterior de la herramienta (6).
Afloje la abrazadera (7), apróx. 6 vueltas, y retire los tornillos (3) y (4).
Retire el soporte del electrodo con el brazo oscilante (5) lo suficiente como para
que el cable de soldadura pueda ser desmontado del soporte.
Reponga en su posición original la cubierta exterior (6) y el tubo de apoyo (2).
Conecte el suplemento de soldadura interior (8) al cable de soldadura.
Lleve el suplemento de soldadura (8) a su lugar con ayuda del cable de
soldadura para montarlo.
SUELTE LA ABRAZADERA (7) A TRAVÉS DEL ORIFICIO (9) EN LA CUBIERTA
EXTERIOR (6). SI ESTO NO SE HACE, SE DAÑARÁ EL MOTOR DE
ROTACIÓN.
fna4d1ca
-- 20 --
ITALIANO
1 INTRODUZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.1 Generalità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Dati tecnici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
22
2 INSTALLAZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.1 Generalità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Montaggio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
22
ELENCO RICAMBI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
TOCi
-- 21 --
IT
1
INTRODUZIONE
1.1
Generalità
Il kit di accessori per le saldature interne è designato di essere usato assieme
con l’attrezzatura per la saldatura di tubi su tubiere A22 POC/POB.
1.2
Dati tecnici
Il kit di accessori per le saldature interne
Numero d’ordine
0444 303 880
Camp di lavoro
20 mm
Inclinazione dell’elettrodo
90_ verso l’asse del tubo
2
INSTALLAZIONE
2.1
Generalità
La connessione a rete deve essere eseguita da personale adeguatamente addestrato.
2.2
S
S
S
S
S
S
S
S
Montaggio
Smontare la piastra di supporto (1) e il tubo di supporto (2).
Estrarre l’involucro dell’utensile (6).
Staccare la graffa del cavo di saldatura (7), c:a 6 giri, e togliere le viti (3) e (4).
Estrarre il portaelettrodo con il braccio (5) abbastanza da poter smontare il cavo
di saldatura.
Infilare di nuovo l’involucro (6) e il supporto (2).
Collegare il kit per saldatura interna (8) al cavo di saldatura.
Mettere a posto il kit (8) tirandolo con il cavo di saldatura e montarlo.
BLOCCARE LA GRAFFA (7) DEL CAVO DI SALDATURA ATTRAVERSO I
FORI (9) NELL’INVOLUCRO (6), ALTRIMENTI SI DANNEGGIA IL MOTORE DI
ROTAZIONE!
fna4d1ia
-- 22 --
PORTUGUÊS
1 INTRODUÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1.1 Geral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Especificações técnicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
24
2 INSTALAÇÃO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2.1 Geral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Montagem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
25
LISTA DE PEÇAS SOBRESSALENTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
TOCp
-- 23 --
PT
1
INTRODUÇÃO
1.1
Geral
O jogo de acessórios para soldadura interior destina--se ao uso em conjunto
com o equipamento de soldadura de tubos a placas A22 POC/POB.
1.2
Especificações técnicas
Número de artigo
Campo de trabalho
Ângulo de eléctrodo
fna4d1pa
Jogo de acessórios para soldadura interior
0444 303 880
20 mm
90_ contra o eixo do tubo
-- 24 --
PT
2
INSTALAÇÃO
2.1
Geral
A instalação deve ser efectuada por um profissional.
2.2
Montagem
S
Desmontar a placa de suporte (1) e o tubo de suporte (2).
S
Retirar o revestimento exterior do equipamento (6).
S
Desapertar a abraçadeira (7) do cabo de soldadura (c:a 6 voltas) e desmontar
os parafusos (3) e (4).
S
Puxar para fora o suporte do eléctrodo com o braço articulado (5) o suficiente
para que o cabo de soldadura possa ser facilmente desmontado do suporte do
eléctrodo.
S
Montar novamente o revestimento exterior (6) e o tubo de suporte (2).
S
Ligar o acessório para soldadura interior (8) ao cabo de soldadura.
S
Colocar o acessório para soldadura interior (8) no devido lugar com a ajuda do
cabo de soldadura, e montar.
S
FIXAR A ABRAÇADEIRA DO CABO DE SOLDADURA (7) ATRAVÉS DO
ORIFICIO (9) NO REVESTIMENTO EXTERIOR (6), A OMISSÃO DESTE
PROCEDIMENTO, RESULTA EM DANIFICAÇÃO DO MOTOR DE ROTAÇÃO!
fna4d1pa
-- 25 --
ÅËËÇÍÉÊÁ
1 ÅÉÓÃÙÃÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
1.1
1.2
ÃåíéêÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ôå÷íéêÜ óôïé÷Ýéá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
27
2 ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.1
2.2
ÃåíéêÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÌïíôÜñéóìá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
28
ÐÉÍÁÊÁÓ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ ÌÅÑÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
ÐÉÍÁÊÁÓ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ ÌÅÑÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
TOCy
-- 26 --
1
ÅÉÓÃÙÃÇ
1.1
ÃåíéêÜ
Óåô åîáñôçìÜôùí ãéá åóùôåñéêÝò óõãêüëëÞóåéò ðïõ åßíáé êáôáóêåõáóìÝíï ãéá
÷ñÞóç ìå ôï óýóôçìá åóùôåñéêÞò óõãêüëëçóçò óùëÞíùí Á22 POC/POB.
1.2
Ôå÷íéêÜ óôïé÷Ýéá
Óåô ðñïóèåôùí åîáñôçìáôùí ãéá åóùôåñéêç óõãêïëëçóç
Áñéèìïß ðáñáããåëßáò
0444 303 880
Ðåñéï÷Ýò åñãáóßáò
20 mm
Ãùíßá ëåêñïäßïõ
90_ ðñïò ôïí Üîïíá ôïí óëÞíá
fna4d1ya
-- 27 --
2
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ
2.1
ÃåíéêÜ
Ç åãêáôÜóôáóç ðñÝðåé íá åêðåëåßôáé áðü åðáããåëìáôßá.
2.2
ÌïíôÜñéóìá
S
ÎåìïíôÜñåôå ôçí ðëÜêá óôåñÝùóçò (1) êáé ôï óùëÞíá (2).
S
ÔñáâÞîôå Ýîù ôï åîùôåñéêü ðåñßâëçìá (6) ôïõ åñãáëåßïõ.
S
Îåâéäþóôå ôï óöé÷ôÞñá (7) ôïõ êáëþäéïõ óõãêüëëçóçò (ðåñ. 6 óôñïöÝò) êáé
âãÜëôå ôéò âßäåò (3) êáé (4).
S
ÔñáâÞîå Ýîù ôï óõãêñáôçôÞñá çëåêôñïäßïõ êáé ôïí áñèñùôü âñá÷ßïíá (5)
ôüóï þóôå ôï êáëþäéï óõãêüëëçóçò íá îåìïíôáñéóôåß áðü ôïí
óõãêñáôçôÞñá.
S
ÎáíáâÜëôå óôç èÝóç ôïõò ôï åîùôåñéêü ðåñßëçìá (6) êáé ôï óùëÞíá óôñéîç
(2).
S
ÓõíäÝóôå ôï åîÜôçìá (8) åóùôåñéêÞò óõãêüëëçóçò óôï êáëþäéï
óõãêüëëçóçò.
S
ÖÝñôå ôï åîÜñôçìá åóùôåñéêÞò óõãêüëëçóçò (8) óôç èÝóç ôïõ ìå ôç âïÞèåéá
ôïõ êáëþäéïõ óõãêüëëçóçò êáé ìïíôÜñåôÝ ôï.
S
ÁÓÖÁËÉÓÔÅ ÔÏ ÓÖÉ×ÔÇÑÁ (7) ÔÏÕ ÊÁËÙÄÉÏÕ ÓÕÃÊÏËËÇÓÇÓ ÁÐÏ ÔÇÍ
ÕÐÏÄÏ×Ç (9) ÔÏÕ ÅÎÙÔÅÑÉÊÏÕ ÐÅÑÉÂËÇÌÁÔÏÓ (6), ÄÉÁÖÏÑÅÔÉÊÁ ÈÁ
ÐÁÈÅÉ ÆÇÌÉÁ Ï ÊÉÍÇÔÇÑÁÓ ÐÅÑÉÓÔÑÏÖÇÓ ÔÏÕ!
fna4d1ya
-- 28 --
Reservdelsförteckning Reservedelsfortegnelse Reservedelsliste
Varaosaluettelo Spare parts list Ersatzteilliste Liste de pièces détachées
Reserveonderdelenlijst Lista de repuestos Elenco ricambi Lista de peças
sobressalentes Ðßíáêáò áíôáëëáêôéêþí ìåñþí
ÐÉíáÊÁÓ áíôáëëáêôéêÙí ìåñÙí
ÐÉíáÊÁÓ áíôáëëáêôéêÙí ìåñÙí
Internal bore welding for A22 POC
Edition 2003--12--23
Ordering no.
0444303880
spare
Denomination
Notes
Accessory kit for Internal bore welding
Ø20
-- 29 --
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
Ø20
0444303880
Accessory kit for Internal bore welding
1
1
0334793880
Water cooled torch
2
1
0334225101
Plate
0193576192
5
Pipe
d 12/10
8
1
0334797880
Wire nozzle
d=1.6
9
2
0444305001
Gas cap
10
1
0151574002
Tungsten electrode
torium 2% 1.6
11
1
0334229101
Spring
nr:10950
16
1
0334797881
Wire nozzle
d=2,4
17
1
0151574003
Tungsten electrode
torium 2% 2,4
19
0
0190193152
Pipe
d23.5/20.5
f444303s
-- 30 --
sida
-- 31 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 726 80 05
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 204
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 248 59 22
Fax: +31 30 248 52 60
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.z.o.o
Warszaw
Tel: +48 22 813 99 63
Fax: +48 22 813 98 81
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 1 837 1527
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 623 11 00
Fax: +34 91 661 51 83
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 6539 7124
Fax: +86 21 6543 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. Esabindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 01 88
Fax: +62 21 461 29 29
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 703 36 15
Fax: +60 3 703 35 52
SINGAPORE
ESAB Singapore Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 43 22
Fax: +65 861 31 95
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 74 42
Fax: +65 863 08 39
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyung--Nam
Tel: +82 551 289 81 11
Fax: +82 551 289 88 63
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East
Dubai
Tel: +971 4 338 88 29
Fax: +971 4 338 87 29
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 3369 4333
Fax: +55 31 3369 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 44 58
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
031021
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising