ESAB | MEI 21 | Instruction manual | ESAB MEI 21 Brugermanual

ESAB MEI 21 Brugermanual
MEI 21
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0443 831 001 2003−11−13
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Valid for serial no. 626−xxx−xxxx
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo−nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
−2−
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sweden, försäkrar under eget ansvar att
elektrodmatarenhet MEI 21 från serienummer 626 är i överensstämmelse med villkoren i direktiv 89/392/EEG, med tillägg 93/68/EEG och standard EN 50199 enligt
villkoren i direktiv 89/336/ EEG med tillägg 93/68/ EEG.
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
OVERENSSTEMMELSEERKLAERING
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sweden garanterer under eget ansvar,
at elektrodefremføringsenhed MEI 21 fra serienummer 626 er i overensstemmelse
med betingelserne i direktiv 89/392/EEC, med tillægg 93/68/EEC og standard EN
50199 ifølge betingelserne i direktiv 89/336/ EEC med tillægg 93/68/ EEC.
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
FORSIKRING OM OVERENSSTEMMELSE
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sweden, forsikrer på eget ansvar at
elektrodematerenhet MEI 21 fra serienummer 626 er i overensstemmelse med bestemmelsene i direktiv 89/392/EØF, med tillegg 93/68/EØF og standard EN 50199 i
overensstemmelse med bestemmelsene i direktiv 89/336/ EØF med tillegg 93/68/
EØF.
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sweden, vakuuttaa omalla vastuullaan,
että langansyöttöyksikkö MEI 21 sarjanumerosta 626 vaatimukset direktiivin
89/392/EEC, ja sen lisäyksen 93/68/EEC mukaisesti, standardin EN 50199 vaatimukset direktiivin 89/336/ EEC ja sen lisäyksen 93/68/ EEC.
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
DECLARATION OF CONFORMITY
Esab Welding Equipment AB, of 695 81 Laxå, Sweden, gives its unreserved guarantee that Wire feed unit MEI 21 from serial number 626 is in accordance with the requirements of directive 89/392/EEC, and addendum 93/68/EEC and standard EN
50199 in accordance with the requirements of directive 89/336/ EEA and addendum
93/68/ EEA .
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sweden, versichert hiermit auf eigene
Verantwortung, daß die Drahtelektrodenvorschubgerät MEI 21 ab Serien−Nr. 626
gemäß den Bedingungen der Richtlinien 89/392/EWG, mit der Ergänzung
93/68/EWG in Übereinstimmung steht, norm EN 50199 gemäß den Bedingungen
der Richtlinien 89/336/ EWG mit der Ergänzung 93/68/EWG.
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sweden, certifie sous sa propre responsabilité que la dévidoir MEI 21 à partir du numéro de serié 626 conformément aux
directives 89/392/EEC, avec annexe 93/68/EEC, normes de qualité EN 50199
conformément aux directives 89/336/ EEC avec annexe 93/68/ EEC.
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
OVEREENSKOMSTIGHEIDSVERKLARING
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå Sweden, verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat draadaanvoereenheid MEI 21 van serienummer 626 volgens richtlijn
89/392/EEG, met toevoeging 93/68/EEG, norm EN 50199 volgens richtlijn 89/336/
EEG van de Raad met toevoeging 93/68/ EEG.
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
3
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sweden, declara, asumiendo toda responsabilidad, que unidad alimentadora de electrodo MEI 21 desde el número de
serie 626 según los requisitos de la directiva 89/392/EEC, con el suplemento
93/68/EEC, normativa 50199 según los requisitos de la directiva 89/336/ EEC con el
suplemento 93/68/ EEC.
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sweden, dichiara sotto la propria responsabilità che il alimentatore di filo MEI 21 dal numero di serie 626 ai sensi dei requisiti previsti dalla direttiva 89/392/CEE, e successive integrazioni nella direttiva
93/68/CEE, norma EN 50199 ai sensi dei requisiti previsti dalla direttiva 89/336/ CEE
e successive integrazioni nella direttiva 93/68/ CEE .
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sweden, certifica, sob a sua própria responsabilidade que, a unidade de alimentação de fio MEI 21 desde número de série
626 está fabricada em conformidade com os requisitos constantes na directiva
89/392/EEC, e com o suplemento 93/68/EEC, norma EN 50199 segundo os requisitos constantes na directiva 89/336/ EEC e com o suplemento 93/68/ EEC.
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
!"# $%&'()* +,-(./%)0 12 345 6 7"8å 9:%'%)2 ;; < =>?
@ < A MEI 21 A >A B 626 ? =
A = 64CD4ECF2 >< 4DC36CF ; = +G 5H 44 ? = A = 64CDD3C++F >< 4DC36C++F
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Laxå 97−02−06
Paul Karlsson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
Tel: + 46 584 81000
4
Fax: + 46 584 12336
NORSK
1 SIKKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2 INNLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2.1
2.2
Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
20
3 INSTALLERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.1
3.2
3.3
Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilkobling av trådfører . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bytte / innføring av tilleggstråd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
21
21
4 VEDLIKEHOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4.1
4.2
Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontroll og rengjøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
22
5 BESTILLING AV RESERVEDELER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKJEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DELELISTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESERVEDELSLISTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
77
77
79
TOCn
− 17 −
NO
1
SIKKERHET
Brukeren av ESAB sveiseutstyr har hovedansvaret for at de sikkerhetstiltak som angår
de ansatte som bruker utstyret eller som oppholder seg i nærheten av det, blir iverksatt.
Sikkerhetstiltakene må oppfylle de krav som blir stilt til denne typen sveiseutstyr. Denne
anbefalingen kan ses som et tillegg til standardforskriftene som gjelder for arbeidsplassen.
Utstyret må bare brukes av ansatte som har satt seg godt inn i sveiseutstyrets funksjon.
Feil bruk kan føre til en farlig situasjon som kan skade operatøren og ødelegge utstyret.
1.
Alt personale som arbeider med sveiseutstyret må ha satt seg godt inn i:
S bruken
S nødstoppens plassering
S funksjon
S gjeldende sikkerhetsforskrifter
S sveising
2.
Operatøren må sørge for:
S at uvedkommende ikke befinner seg innenfor sveiseutstyrets arbeidsområde før det startes.
S at ingen personer står uten verneutstyr når lysbuen blir tent
3.
Arbeidsplassen må:
S være egnet for sveisearbeid
S være trekkfri
4.
Personlig verneutstyr
S Bruk alltid anbefalt personlig verneutstyr, f.eks. vernebriller, flammesikkert tøy,
vernehansker.
S Bruk ikke løstsittende plagg, f.eks. skjerf, armbånd, ringer og lignende som kan
bli sittende fast i utstyret eller forårsake brannsår.
5.
Annet
S Kontroller at de angitte returledninger er godt tilkoplet.
S Arbeid på elektriske enheter må bare utføres av en kvalifisert elektriker.
S Brannslokkingsutstyr må være lett tilgjengelig og godt synlig.
S Smøring og vedlikehold av sveiseutstyret må ikke gjøres under drift.
− 18 −
fua1SafN
NO
ADVARSEL
BUESVEISING OG BRENNING KAN MEDFØRE FARE FOR SKADE PÅ DEG SELV OG ANDRE.
VÆR DERFOR FORSIKTIG UNDER SVEISING. FØLG SIKKERHETSFORSKRIFTENE FRA ARBEIDSGIVEREN, SOM SKAL VÆRE BASERT PÅ PRODUSENTENS ADVARSLER.
ELEKTRISK STØT − Kan være dødelig
S
Sveiseutstyret må installeres og jordes i henhold til aktuelle standarder.
S
Berør ikke strømførende deler eller elektroder med bare hender eller med vått verneutstyr.
S
Isoler deg selv fra jord og fra arbeidsstykket.
S
Sørg for at din arbeidsstilling er sikker.
RØYK OG GASS − Kan være helsefarlig
S
Hold ansiktet borte fra sveiserøyken.
S
Ventiler og sørg for avsug av sveiserøyk og −gass fra ditt eget og andres arbeidsområde.
LYSSTRÅLER − Kan skade øynene og brenne huden
S
Beskytt øynene og kroppen. Bruk egnet sveisehjelm med filterinnsats, og bruk verneklær.
S
Beskytt omkringstående personer med egnede verneskjermer eller forheng.
BRANNFARE
S
Gnister kan føre til brann. Påse derfor at det ikke finnes brennbare gjenstander
inærheten av sveiseplassen.
STØY − Overdreven støy kan skade hørselen
S
Beskytt ørene. Bruk øreklokker eller annen form for hørselvern.
S
Advar de som oppholder seg i nærheten om faren.
VED FEIL − Ta kontakt med fagmann.
LES OG FORSTÅ BRUKSANVISNINGEN FØR UTSTYRET INSTALLERES OG BRUKES
TA VARE PÅ DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET!
ADVARSEL
Dette produktet er tiltenkt industriell bruk. I hjemmemiljøer kan dette produktet forårsake radiostøy.
Det er brukerens ansvar å ta de nødvendige forholdsregler.
− 19 −
fua1SafN
NO
2
INNLEDNING
2.1
Generelt
MEI 21 er en trådmaterenhet for mekanisert TIG−sveising. Den er utviklet for
tilkobling til sveisestrømkilden LTS 160/250/320 eller LTP 450 og rørsveiseverktøy
eller PRC.
Enheten består av følgende deler:
1.
Rørstativ
2.
Materenhet
3.
Drivmotor
4.
Spoleholder
5.
Kabel
6.
Trådfører
MEI 21 er beregnet på tråddimensjonene Ø 0,6 til Ø 0,8 mm.
Spoleholderen (4) har plass til én spole med en ytre diameter på 200 mm og en
bredde på 60 mm. Dekselet, som løftes av ved skifte eller kontroll av tråden, trykkes
på plass til du hører et klikk.
En likestrømsmotor (3) med gir driver to matevalser via tannhjul.
Likestrømsmotoren er utstyrt med pulsgiver som er viderekoblet til sveisestrømkilden
To trykkvalser som skal fjerne nødvendig friksjon mellom tråd og matevalse, er
montert i en fjæranordning med justerbart trykk.
Motorkabelen (5) er beregnet på å sammenkoble MEI 21 med sveisestrømkilden
MEI 21 manøvreres fra sveisestrømkilden LTS 160/250/320 eller LTP 450.
2.2
Tekniske data
MEI 21
Trådførerlengde
4,2 m
Trådmatningshastighet
0,1 − 2,6 m/min
Dimensjon L x B x H
460 x 310 x 310 mm
Vekt med trådspole
9,0 kg
Vekt uten trådspole
4,0 kg
Kontinuerligt A−veiet lydtrykk
58 dB
Motor
Nominell spenning
48 V DC
Trådspole
Ytre diameter
Spolebredde
Navbredde
Navhullsdiameter
200 mm
60 mm
60 mm
51,5 mm
− 20 −
fua1d1na
NO
3
INSTALLERING
3.1
Generelt
Installasjonen skal foretas av kvalifisert person.
ADVARSEL
Roterende deler kan forårsake skade, vis derfor stor
forsiktighet.
Tilkoble materenhetens kabel til sveisetrømkilden.
3.2
Tilkobling av trådfører
S
Løsne skruen ved trådutløpssiden på trådmaterenheten.
S
Tilkoble trådføreren og trekk til skruen.
S
Kontroller at tråden kommer i rett posisjon mellom materullene samt at den når
bunnen.
3.3
Bytte / innføring av tilleggstråd
S
Løsne matevalsenes trykkfjær.
S
Løft av bobinlokket.
S
Rull tilbake eventuell tråd ut av materenheten og fjern trådspolen.
S
Rett ut den nye tilleggstråden 10 − 20 cm. Fil bort grader og kvasse kanter på
tilleggstråden innen den føres inn i trådmateenheten. Påse at tilleggstråden blir
liggende rett i materullens spor og inn i utløpsmunnstykket /trådlederen.
S
Spenn fjæren.
S
Sett på spoledekselet.
S
Mate tilleggstråden slik at den stikker ut ca en desimeter fra hurtigkoblingen.
S
Før inn tilleggstråden manuelt i verktøyets del av hurtigkoblingen, lås
hurtigkoblingens halvdeler mot hverandre.
S
Løsne skjøtenippelen fra slangestøtten på verktøyet og plasser verktøyet slik at
trådføreren blir rett.
S
Starte trådmatingen på nytt slik at tilleggstråden mates fram gjennom
trådmunnstykket.
S
Klipp ren tilleggstråden.
S
Monter skjøtenippelen på slangestøtten.
− 21 −
fua1i1na
NO
4
VEDLIKEHOLD
4.1
Generelt
MERK:
Alt garantiansvar fra leverandøren opphører å gjelde hvis kunden i løpet av
garantitiden selv gjør inngrep i maskinen for å rette eventuelle feil.
4.2
Kontroll og rengjøring
Regelmessig vedlikehold er viktig for pålitelig og sikker drift.
S
Blås ren trådlederen regelmessig og rengjør gassmunnstykket.
S
Rengøring og skifte av matemekanismens slitasjedeler bør skje med jevne
mellomrom for å sikre problemfri trådmatning.
Vær oppmerksom på at for hardt innstilt forspenning kan medføre unormal
slitasje på trykkrulle, matehjul og trådleder.
5
BESTILLING AV RESERVEDELER
Reservedeler bestilles gjennom nærmeste ESAB−representant, se siste side i dette
dokumentet. Ved bestilling oppgis maskintype, serienummer og benevnelser samt
reservedelsnummer ifølge reservedelslisten på side 79.
Dette gjør ekspederingen lettere og sikrer riktig levering.
− 22 −
fua1m1na
− 78 −
sida
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna−Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 726 80 05
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen−Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 204
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 248 59 22
Fax: +31 30 248 52 60
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.z.o.o
Warszaw
Tel: +48 22 813 99 63
Fax: +48 22 813 98 81
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 1 837 1527
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 623 11 00
Fax: +34 91 661 51 83
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
Asia/Pacific
Representative offices
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 6539 7124
Fax: +86 21 6543 6622
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. Esabindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 01 88
Fax: +62 21 461 29 29
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 703 36 15
Fax: +60 3 703 35 52
SINGAPORE
ESAB Singapore Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 43 22
Fax: +65 861 31 95
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 74 42
Fax: +65 863 08 39
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki−Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA−CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyung−Nam
Tel: +82 551 289 81 11
Fax: +82 551 289 88 63
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East
Dubai
Tel: +971 4 338 88 29
Fax: +971 4 338 87 29
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem−MG
Tel: +55 31 3369 4333
Fax: +55 31 3369 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 44 58
ESAB AB
SE−695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
031021
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising