ESAB | TAF 800 / TAF 1250 | Instruction manual | ESAB TAF 800 / TAF 1250 Handleiding

ESAB TAF 800 / TAF 1250 Handleiding
TAF 800/1250 AC
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0456 513 101 030904
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Valid for Serial NO 835 XXX--XXXX
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
97
NEDERLANDS
1 RICHTLIJNEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
62
64
3.1 Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
65
4 INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
4.1
4.2
4.3
4.4
Algemene informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uitpakken en plaatsing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aansluitingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Printplaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
66
66
67
5 INGEBRUIKNAME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68
5.1 Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Bedieningsorganen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Ingebruikneming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68
68
68
6 ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69
6.1 Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Reiniging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69
69
7 BESTELLEN VAN RESERVEONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AANSLUITINGSINSTRUCTIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LIJST VAN KOMPONENTEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESERVEONDERDELENLIJST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69
107
108
109
111
TOCh
-- 61 --
NL
1
RICHTLIJNEN
OVEREENKOMSTIGHEIDSVERKLARING
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå Sweden, verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat lasstroombron TAF 800/1250 van serienummer 615 overeenkomt met
norm EN 60974--1 volgens richtlijn (73/23/EEG) van de Raad met toevoeging
(93/68/EEG).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 97--04--15
Paul Karlsson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 12336
VEILIGHEID
De gebruiker van een ESAB lasuitrusting draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn voor het personeel dat met of in de buurt van het
systee werkt. De veiligheidsmaatregelen moeten voldoen aan de eisen die aan dit type lasuitrusting gesteld worden. De inhoud van deze aanbevelingen moet beschouwd worden als een
aanvulling op de normale regels die van toepassing zijn voor een werkplaats.
Alle bediening moet uitgevoerd worden door personeel dat goed op de hoogte is van de werking
van de lasuitrusting. Een verkeerd maneuver kan tot een abnormale situatie leiden waardoor
de operateur gewond kan raken en de machine beschadigd kan worden.
1.
Al het personeel dat met de machine werkt, moet goed op de hoogte zijn van:
S de bediening
S de plaats van de noodstop
S de werking
S de geldende veiligheidsvoorschriften
S de lastechniek
2.
De operateur moet controleren:
S of er zich geen onbevoegden binnen het werkgebied van de lasuitrusting bevinden,
voor hij begint te werken.
S of er niemand op een onbeschermde plaats staat wanneer de lichtboog wordt ontstoken.
3.
De werkplaats moet:
S doelmatig zijn
S tochtvrij zijn
4.
Persoonlijke veiligheidsuitrusting
S Draag altijd de voorgeschreven persoonlijke veiligheidsuitrusting zoals b.v. een lasbril,
onontvlambare kleding, lashandschoenen.
S Draag nooit loszittende kleding zoals sjaals, armbanden, ringen e.d. die beklemd kunnen raken, of brandwonden kunnen veroorzaken.
5.
Overig
S Controleer of de aangeduide retourleiders goed aangesloten zijn.
S Alleen bevoegd personeel mag aan de elektrische eenheden werken.
S De benodigde brandblusuitrusting moet gemakkelijk bereikbaar zijn op een duidelijk
aangegeven plaats.
S Wanneer de lasuitrusting in gebruik is, mag hij niet gesmeerd worden en mag er geen
onderhoud uitgevoerd worden.
fja2safh
-- 62 --
NL
WAARSCHUWING
DE VLAMBOOG EN HET SNIJDEN KUNNEN GEVAARLIJK ZIJN VOOR UZELF EN VOOR ANDEREN; DAAROM MOET U VOORZICHTIG ZIJN BIJ HET LASSEN. VOLG DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VAN UW WERKGEVER OP. ZE MOETEN GEBASEERD ZIJN OP DE WAARSCHUWINGSTEKST VAN DE PRODUCENT.
ELECTRISCHE SCHOK -- Kan dodelijk zijn
S
Installeer en aard de lasuitrusting volgens de geldende normen.
S
Raak delen die onder stroom staan en elektroden niet aan met onbedekte handen of met natte
beschermuitrusting.
S
Zorg ervoor dat u geïsoleerd staat van de aarde en van het werkstuk.
S
Zorg ervoor dat u een veilige werkhouding hebt.
ROOK EN GAS -- Kunnen uw gezondheid schaden
S
Zorg ervoor dat u niet met uw gezicht in de lasrook hangt.
S
Ververs regelmatig de lucht in de werkruimte en zorg ervoor dat de lasrook en het gas afgezogen worden.
LICHTSTRALEN -- Kunnen de ogen beschadigen en de huid verbranden
S
Bescherm uw ogen en uw lichaam. Gebruik een geschikte lashelm met filter en draag altijd beschermende kleding.
S
Scherm uw werkruimte af met geschikte beschermmiddelen of gordijnen, zodat niemand anders gewond kan raken.
BRANDGEVAAR
S
De vonken kunnen brand veroorzaken. Zorg er daarom voor dat er geen brandgevaarlijk materiaal in de buurt is.
LAWAAI -- Geluidsoverlast kan het gehoor beschadigen
S
Bescherm uw oren. Gebruik gehoorbeschermers of andere gehoorbescherming.
S
Waarschuw omstanders voor de gevaren.
BIJ DEFECTEN -- Neem contact op met een vakman.
LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING GRONDIG DOOR VOOR U
OVERGAAT TOT INSTALLATIE EN GEBRUIK.
BESCHERM UZELF EN DE ANDEREN!
WAARSCHUWING
Dit product is bestemd voor industrieel gebruik. In een woonomgeving kan dit
product radiostoring veroorzaken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker
om passende voorzorgsmaatregelen te nemen.
fja2safh
-- 63 --
NL
3
INLEIDING
3.1
Algemeen
De TAF 800/1250 zijn op afstand bestuurde tweefasige AC lasstroombronnen
bedoeld voor hoogproductief machinaal poederbooglassen (UP).
Ze dienen altijd te worden gebruikt samen met het ESAB besturingskastje
A2--A6 Process Controller (PEH).
De lasstroombron verandert de sinusgolf van de secundaire spanning via een
thyristorgelijkrichterbrug in een vierkante golf met een uitstekende boogontstekingskarakteristiek en goede laseigenschappen. Ze zijn ventilatorgekoeld en worden
beveiligd door middel van een thermische beveiliging tegen overbelasting.
Als de thermische beveiliging wordt doorbroken, begint het gele lampje op het
frontpaneel automatisch te branden. Het opnieuw instellen gebeurt automatisch
zodra de temperatuur weer tot een acceptabel niveau is gedaald.
De lasstroombron en het besturingskastje zijn met elkaar verbonden door middel
van een tweeleidersysteem dat precisiesturing van het lasproces mogelijk maakt.
De instelling van de lasstroombron kan plaatsvinden vanaf het frontpaneel van het
besturingskastje waar alle lasparameters door de gebruiker kunnen worden
ingesteld. De werkwijze van de lasstroombron wordt volledig vanaf het
besturingskastje bestuurd en gecontroleerd. Met behulp van het besturingskastje
kunnen ook de start-- en stopeigenschappen worden ingesteld. De vooraf ingestelde
lasparameters kunnen tijdens het lassen worden gecontroleerd.
Voor gedetailleerde informatie over de instelmogelijkheden en de functie van de
lasstroombron wordt verwezen naar de gebruikershandleiding bij de A2--A6 Process
Controller.
fja2d1ha
-- 64 --
NL
3.2
Technische gegevens
TAF 800
TAF 1250
346/400/415/ 500 V, 1µ50 Hz
400/440/550 V, 1µ60 Hz
346/400/415/500 V, 1µ50 Hz
400/440/550 V, 1µ60 Hz
Toegelaten belasting bij:
100 % intermittentie
60 % intermittentie
800 A/44 V
1000 A/44 V
1250 A /44 V
1500 A/44 V
Instelbereik
300 A/28 V -- 800 A/44 V
400 A/28 V -- 1250 A/44 V
Nullastspanning
71 V
72 V
Nullastvermogen
230 W
230 W
Rendement
0,86
0.86
Vermogensfactor
0,75
0,76
Gewicht
495 kg
608 kg
Afmetingen L x B x H
774 x 598 x 1228
774 x 598 x 1228
Beschermingsgraad
IP 23
IP 23
Spanning
Gebruiksklasse
Veiligheidsnorm
De IP--code geeft de beveiligingsklasse aan, d.w.z. de graad van bescherming
tegen vaste voorwerpen en vocht. Een apparaat met IP 23 is bestemd voor gebruik
zowel binnen-- als buitenshuis.
Gebruiksklasse
Het symbool
betekent dat de lasstroombron geconstrueerd is voor het gebruik
in ruimten met een verhoogd elektrisch risico.
fja2d1ha
-- 65 --
NL
4
INSTALLATIE
4.1
Algemene informatie
De installatie dient door een bevoegd persoon te worden uitgevoerd.
4.2
Uitpakken en plaatsing.
WAARSCHUWING! Gevaar voor kantelen!
Veranker de uitrusting, met name wanneer de ondergrond niet egaal is of
schuin afloopt.
S
Plaats de lasstroombron op een egale ondergrond.
S
Zorg dat de koeling niet wordt gehinderd.
Hijs--instructie
4.3
Aansluitingen
S
De lasstroombron is bij aflevering ingesteld op
aansluiting op 400 V. Bij aansluiting op een andere
netspanning moeten er wijzigingen in de hoofd-- en
bedieningstransformator worden aangebracht zoals
aangegeven in de aanwijzingen voor de aansluiting
op pag. 107.
S
Kies een netkabel met de juiste kabeldoorsnede en
beveilig de kabel met de juiste zekering conform de
geldende lokale voorschriften (zie tabel op pag. 67).
S
Sluit de massakabel aan op de bout die is
aangeduid met
.
S
Zet de kabelontlasting vast (1).
S
Sluit de netkabel aan op de hoofdaansluitblokken
L1 en L3.
S
Sluit de bedieningskabel tussen de TAF--lasstroombron en de afstandsbediening aan op het 12--polige
contact (2) dataan de binnenzijde van de
lasstroombron zit.
S
Suit de 1--polig proefdraad (4) naar werkstuk
S
Sluit een passende las-- en retourkabel aan op de contacten (3)
front van de lasstroombron zitten.
fja2i1ha
-- 66 --
die op het
NL
Aansluiting op het net
TAF 800
50 Hz
60 Hz
Spanning (V)
346
400 / 415
500
400/ 440
550
Stroom (A)
100%
60%
140
184
122
160
98
129
122
160
98
129
2x70+35
2x50+35
2x70+35
2x50+35
160
125
160
125
Kabeldoorsnede (mm2) 2x70+35
Zekering traag (A)
160
TAF 1250
50 Hz
60 Hz
Spanning (V)
346
400 / 415
500
400 / 440
550
Stroom (A)
100%
60%
249
299
212
254
170
205
212
254
170
205
2x(2x70+35)
2x95+50
2x150+95
2x95+50
200
200
200
200
Kabeldoorsnede (mm2) 2x(2x70+35)
Zekering traag (A)
4.4
250
Printplaat
De printplaat (AP1) is voorzien van twee DIP--schakelaars (SW1 en SW2), die bij
aflevering een bepaalde voorinstelling hebben. Deze voorinstelling mag niet in het
veld worden gewijzigd.
Bij installatie van reserveonderdelen moet de instelling van de DIP--schakelaars
worden gecontroleerd (en zo nodig worden bijgesteld), alvorens de printplaat in de
lasstroombron te monteren.
4.4.1 DIP--schakelaar SW1
Voor een goede communicatie met de A2--A6
Process Controller moet DIP--schakelaar 1 (SW1)
juist worden ingesteld.
Instelling van DIP- schakelaar SW1:
Zet pool 6 in de stand ”OFF” en alle andere
omzetters in de stand ”ON”.
4.4.2 DIP--schakelaar SW2
Omdat de A2--A6 Process Controller moet weten
hoe groot de aangesloten stroombron is, moet de
DIP--switch 2 (SW2) worden ingesteld.
S
Instelling van DIP- schakelaar SW2:
TAF 800
Zet pool 1 in de stand ”OFF” en alle andere polen
in de stand ”ON”.
S TAF 1250
Zet pool 2 in de stand “OFF” en alle andere polen in de stand“ON”.
Lasstroombronprogramma
Het programma van de lasstroombron ligt opgeslagen in het geheugenkapsel IC 6.
Het ligt in een houder en kan vervangen worden.
S
fja2i1ha
-- 67 --
NL
5
INGEBRUIKNAME
5.1
Algemeen
De algemene veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van de hier beschreven uitrusting vindt u op pagina 62. Lees deze voorschriften zorgvuldig door,
voordat u de uitrusting in gebruik neemt.
5.2
Bedieningsorganen
Het frontpaneel bestaat uit:
S
Een hoofdschakelaar (1) die de ingaande
voeding naar de lasstroombron onderbreekt.
S
Een indicatielampje, wit (2) dat bij inschakeling
van de hoofdschakelaar gaat branden.
S
Een indicatielampje, geel (3) dat gaat branden,
wanneer de thermoschakelaar de spanning
onderbreekt vanwege overtemperatuur in de
transformator. Het indicatielampje dooft, wanneer
de temperatuur tot een aanvaardbaar niveau is
gedaald.
S
Een druktoets (4) voor het terugstellen van automatische zekering FU1 voor 42V
voeding.
S
Een druktoets (5) voor noodstop. Bij een druk op de toets wordt de
hoofdcontactgever in de lasstroombron geactiveerd, zodat de voeding naar de
afstandsbediening wordt onderbroken. (De noodstoptoets op de
afstandsbediening vervult dezelfde functie).
5.3
Ingebruikneming
S
Sluit de retourkabel aan op het werkstuk.
S
Zet de hoofdschakelaar (1) in de stand ”I”.
Het witte indicatielampje (2) gaat branden en de ventilator slaat aan.
S
Stel de lasparameters in en start het lasproces vanaf de afstandsbediening
(zie gebruiksaanwijzing voor de afstandsbediening A2--A6 Process Controller
0443 745 xxx).
fja2o1ha
-- 68 --
NL
6
ONDERHOUD
6.1
Algemeen
N.B.
Als u zelf reparaties aan de machine uitvoert om eventuele storingen te verhelpen,
wijst ESAB alle verantwoordelijkheid af en kunt u geen aanspraken maken op
schadevergoeding of u beroepen op de garantie.
6.2
S
Reiniging
Reinig de lasstroombron zo nodig.
Doe dat bij voorkeur met droge perslucht.
WAARSCHUWING!
Een verstopte of geblokkeerde luchtuitlaat/luchtinlaat leidt tot oververhitting.
7
BESTELLEN VAN RESERVEONDERDELEN
“TAF 800/1250” is zodanig geconstrueerd en getest dat deze voldoet aan
de internationale norm EN “60 974--1” (IEC “974--1“).
Na onderhoud-- of reparatiewerkzaamheden dient de uitvoerende instantie
erop toe te zien dat het product nog steeds voldoet aan de
bovengenoemde norm.
Reserveonderdelen zijn te bestellen via de dichtstbijzijnde ESAB--vertegenwoordiger,
zie de laatste pagina van dit boek. Geef bij bestelling altijd het machinetype, het serienummer en de aanduiding plus het onderdelennr. aan die staan aangegeven in de
lijst met reserveonderdelen op pag. 111.
Dit vergemakkelijkt het uitvoeren van de bestelling en garandeert een correcte levering.
fja2o1ha
-- 69 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 726 80 05
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 204
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 248 59 22
Fax: +31 30 248 52 60
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.z.o.o
Warszaw
Tel: +48 22 813 99 63
Fax: +48 22 813 98 81
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 1 837 1527
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 623 11 00
Fax: +34 91 661 51 83
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 333 43 33
Fax: +55 31 361 31 51
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 44 58
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB Australia Pty Ltd
Ermington
Tel: +61 2 9647 1232
Fax: +61 2 9748 1685
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 6539 7124
Fax: +86 21 6543 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. Esabindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 01 88
Fax: +62 21 461 29 29
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 703 36 15
Fax: +60 3 703 35 52
SINGAPORE
ESAB Singapore Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 43 22
Fax: +65 861 31 95
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 74 42
Fax: +65 863 08 39
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyung--Nam
Tel: +82 551 289 81 11
Fax: +82 551 289 88 63
THAILAND
ESAB (Thailand) Ltd
Samutprakarn
Tel: +66 2 393 60 62
Fax: +66 2 748 71 11
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East
Dubai
Tel: +971 4 338 88 29
Fax: +971 4 338 87 29
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ESAB Welding Equipment AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
Fax +46 584 123 08
www.esab.com
001004
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising