ESAB LAF 635 Používateľská príručka


Add to my manuals
12 Pages

advertisement

ESAB LAF 635 Používateľská príručka | Manualzz
LAF 635
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0457 795 001
030901
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Valid for Serial NO 810 XXX--XXXX
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
91
ÅËËÇÍÉÊÁ
1 ÏÄÇÃÉÅÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ÁÓÖÁËÅÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 ÅÉÓÁÃÙÃÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3.2
92
92
93
ÃåíéêÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ôå÷íéêÜ óôïé÷Ýéá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93
94
4 ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
ÃåíéêÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Óõíáñìïëüãçóç êáé ôïðïèÝôçóç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÓõíäÝóåéò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Óýíäåóç ìå ôï äßêôõï . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÐëáêÝôôá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95
95
95
96
96
5 ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97
5.1
5.2
5.3
ÃåíéêÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¼ñãáíá åëÝã÷ïõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Åêêßíçóç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97
97
97
6 ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98
6.1
Êáèáñéóìüò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98
7 ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÇÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
ÏÄÇÃÉÅÓ ÓÕÍÄÅÓÇÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
ÐÉÍÁÊÁÓ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ ÌÅÑÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
TOCy
-- 91 --
1
ÏÄÇÃÉÅÓ
ÂÅÂÁÉÙÓÇ ÓØÌÖÙÍÉÁÓ
Ç Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå Sweden, âåâáéþíåé ìå äéêÞ ôçò
åõèýíç oôé ç ðçãÞ óõãêïëëçôéêïý ñåýìáôïò LAF 635 áðü ôïí áñéèìü óåéñÜò 810
âñßóêåôáé óå óõìöùíßá ìå ôï óôáíôáñô ÅÍ 60974–1 óýìöùíá ìå ôïõ üñïõò ôçò
ïäçãßáò (73/23/ÅÅC) êáé ôçí ðñïóèÞêç (93/68/ÅÅC) âñßóêåôáé óå óõìöùíßá ìå ôï
ïôáíôáñô EN 50199 óýìöùíá ìå ôïõ üñïõò ôçò ïäçãßáò (89/336/EEC) êáé ôçí
ðñïóèÞêç (93/68/EEC).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 1998--03--31
Anders Birgersson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
ÁÓÖÁËÅÉÁ
Ï ÷åéñéóôÞò åíüò áõôüìáôïõ óõãêïëëçôÞ ÅSÁ Ý÷åé ôçí ôåëéêÞ åõèýíç ãéá ôá ìÝôñá áóöÜëåéáò ôùí
ðñïóþðùí, ðïõ åñãÜæïíôáé ìå ôï óýóôçìá Þ óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ.
Ôá ìÝôñá áóöÜëåéáò ðñÝðåé íá åêðëçñþíïõí ôéò áðáéôÞóåéò ðïõ èÝôïíôáé ãé’ áõôüí ôïí ôýðï áõôüìáôïõ
óõãêïëëçôÞ.
Ôï ðåñéå÷üìåíï áõôþí ôùí óõóôÜóåùí ìðïñåß íá èåùñçèåß ùò óõìðëçñùìáôéêü ôùí êáíïíéêþí
ðñïäéáãñáöþí, ðïõ éó÷ýïõí ãéá ôïí ôüðï åñãáóßáò.
ÊÜèå ÷åéñéóìüò ðñÝðåé íá ãßíåôáé áðü åêðáéäåõìÝíï ðñïóùðéêü, ôï ïðïßï åßíáé êáëÜ êáôáôïðéóìÝíï óôç
ëåéôïõñãßá ôïõ áõôüìáôïõ óõãêïëëçôÞ.Åíáò ëáíèáóìÝíïò ÷åéñéóìüò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé ìéá áíþìáëç
êáôÜóôáóç, ç ïðïßá ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé æçìéÝò ôüóï óôï ÷åéñéóôÞ üóï êáé óôï ìç÷áíïëïãéêü åîïðëéóìü.
1.
¼ëï ôï ðñïóùðéêü, ðïõ ÷ñçóéìïðïéåß ôïí áõôüìáôï óõãêïëëçôÞ, èá ðñÝðåé íá ãíùñßæåé êáëÜ:
S
ôï ÷åéñéóìü ôïõ
S
ôç ëåéôïõñãßá ôïõ äéáêüðôç
S
ôéò éó÷ýïõóåò ðñïäéáãñáöÝò áóöÜëåéáò
S
óõãêüëëçóç
2.
Ï ÷åéñéóôÞò íá öñïíôßæåé íá äéáðéóôþíåé üôé:
S
ðñéí âÜëåé óå ëåéôïõñãßá ôïí áõôüìáôï óõãêïëëçôÞ êáíåßò Üó÷åôïò äåí âñßóêåôáé óôï ÷þñï
ëåéôïõñãßáò ôïõ.
S
êáíÝíá ðñüóùðï äåí åßíáé áðñïöýëá÷ôï êáôÜ ôç óôéãìÞ ðïõ áíÜâåé ôï öùôåéíü ôüîï.
3.
Ï ôüðïò åñãáóßáò ðñÝðåé:
S
íá åßíáé êáôÜëëçëïò ãéá ôçí åñãáóßá áõôÞ
S
äåí åßíáé åêôåèåéìÝíïò óå ñåýìáôá áÝñá.
4.
Ðñïóùðéêüò ðñïóôáôåõôéêüò åîïðëéóìüò.
S
×ñçóéìïðïéåßôå ðÜíôïôå ôïí ðñïóùðéêü ðñïóôáôåõôéêü åîïðëéóìü ðïõ áðáéôåßôáé, ð÷.
ðñïóôáôåõôéêÜ ãõáëéÜ, ðõñßìá÷ï ñïõ÷éóìü, ðñïóôáôåõôéêÜ ãÜíôéá.
S
öñïíôßóôå íá ìç öïñÜôå ÷áëáñÜ áíôéêåßìåíá ðïõ ìðïñåß íá óêáëþóïõí, ð÷. æþíåò, âñá÷éüëéá,
äá÷ôõëßäéá êëð. Þ ðïõ ìðïñåß íá êáïýí êáé íá óáò ðñïêáëÝóïõí åãêáýìáôá.
5.
ÄéÜöïñá
S
ÅëÝãîôå üôé ïé ãåéþóåéò ðïõ ðñïâëÝðïíôáé åßíáé óõíäåìÝíåò êáëÜ.
S
ÅðåìâÜóåéò óå çëåêôñéêÝò ìïíÜäåò åðéôñÝðåôáé íá ãßíïíôáé ìüíï áðü áñìüäéï ðñïóùðéêü.
S
Ï áðáñáßôçôïò ðõñïóâåóôéêüò åîïðëéóìüò èá ðñÝðåé íá âñßóêåôáé óå ìÝñïò åýêïëï, ãíùóôü óå
üëïõò êáé óå îåêÜèáñá óçìåéùìÝíç èÝóç.
S
Äåí åðéôñÝðåôáé ëßðáíóç êáé óõíôÞñçóç ôïõ áõôüìáôïõ óõãêïëëçôÞ, üôáíâñßóêåôáé óå ëåéôïõñãßá.
ba29d12y
-- 92 --
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ ÊÁÉ ÊÏÐÇ ÌÅ ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÔÏÎÏ ÌÐÏÑÅÉ ÍÁ ÐÑÏÊÁËÅÓÏÕÍ
ÔÑÁÕÌÁÔÉÓÌÏ ÓÅ ÓÁÓ Ç ÓÅ ÁËËÏÕÓ. ÍÁ ÅÉÓÔÅ ÐÑÏÓÅ×ÔÉÊÏÉ ÏÔÁÍ ÅÑÃÁÆÅÓÔÅ ÌÅ
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ. ÁÊÏËÏÕèÅÉÔÅ ÔÉÓ ÐÑÏÄÉÁÃÑÁÖÅÓ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ ÐÏÕ ÉÓ×ÕÏÕÍ ÃÉÁ ÔÏÍ
ÅÑÃÏÄÏÔÇ ÓÁÓ ÊÁÉ ÏÉ ÏÐÏÉÅÓ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÂÁÓÉÆÏÍÔÁÉ ÓÔÏ ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÔÉÊÏ
ÊÅÉÌÅÍÏ ÔÏÕ ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÇ.
ÇËÅÊÔÑÏÐËÇÎÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé Èáíáôçøüñá.
S
ÅãêáôáïôÞóôå êáé ãåéùïôå ôç óõóêåõÞ óõãêüëëçóçò óýìöùíá ìå ôá áíôßóôïé÷á õðïäåßãìáôá.
S
Ìçí áããßæåôå åíåñãÜ çëåêôñéêÜ êáëþäéá Þ çëåêôñüäéá ìå áêÜëõðôç åðéäåñìßäá Þ õãñü
ðñïïôáôåõôéêü åîïðëéóìü.
S
Ìïíþóôå ôï óþìá óáò áðü ôç ãåßùóç êáé ôï ôåìÜ÷éï åñãáóßáò.
S
Âåâáéùèåßôå üôé ï ôüðïò åñãáóßáò óáò åßíáé áóöáëÞò.
ÊÁÐÍÏÉ ÊÁÉ ÁÍÁÈÕÌÉÁÓÅÉÓ - Ìðïñåß íá âëÜøïõí ôçí õãåßá óáò.
S
Å÷åôå ôï ðñüóùðü óáò ìáêñéÜ áðü ôéò áíáèõìéÜóåéò óõãêüëëçóçò.
S
Åîáóöáëßóôå êáëü åîáåñéóìü êáé áðïññüöçóç áíáèõìéÜóåùí óõãêüëëçóçò êáé áåñßùí, ôüóï
óôïí ôüðï åñãáóßáò óáò üóï êáé ôùí Üëëùí.
ÁÊÔÉÍÏÂÏËÉÁ ÔÏÎÏÕ - Ìðïñåß íá ôñáõìáôßóåé ôá ìÜôéá êáé íá ðñïêáëÝóåé åãêáýìáôá óôï
äÝñìá.
S
ÐñïóôáôÝøôå ôá ìÜôéá êáé ôï óþìá óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå êñÜíïò ìå ößëôñï êáé öïñÜôå
ðñïóôáôåõôéêü ñïõ÷éóìü.
S
Ðñïóôáôåýåôå ôñßôá ðñüóùðá ìå êáôÜëëçëá ðáñáâÜí Þ ðñïóôáôåõôéêÝò ðïäéÝò.
ÊÉÍÄÕÍÏÓ ÐÕÑÊÁÃÉÁÓ
S
Ïé óðßèåò óõãêüëëçóçò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ðõñêáãéÜ. Âåâáéùèåßôå, ðñéí áñ÷ßóåôå ôçí
åñãáóßá, üôé äåí õðÜñ÷ïõí ãýñù óáò åýöëåêôá õëéêÜ.
ÈÏÑÕÂÏÓ - Õðåñâïëéêüò èüñõâïò ìðïñåß íá âëÜøåé ôçí áêïÞ
S
Ðñïóôáôåýåôå ôá áõôéÜ óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå ùôáóðßäåò Þ Üëëï ìÝóï ðñïóôáóßáò áêïÞò.
S
Ðñïåéäïðïéåßóôå ôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò ãéá ôïõò êéíäýíïõò.
ÓÅ ÐÅÑÉÐÔÙÓÇ ÂËÁÂÇÓ - ÆçôÞóôå âïÞèåéá áðü åéäéêü.
ÄÉÁÂÁÓÔÅ ÐÑÏÓÅÊÔÉÊÁ ÊÁÉ ÌÁÈÅÔÅ ÊÁËÁ ÔÉÓ ÏÄÇÃÉÅÓ ÐÑÉÍ ÔÇÍ
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÊÁÉ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÇ.
ÐÑÏÓÔÁÔÅÕÅÔÅ ÔÏÍ ÅÁÕÔÏ ÓÁÓ ÊÁÉ ÔÑÉÔÁ ÐÑÏÓÙÐÁ !
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ
Áõôü ôï ðñïúüí åßíáé ðñïïñéóìÝíï ãéá âéïìç÷áíéêÞ ÷ñÞóç. Óå åóùôåñéêü
ðåñéâÜëëïí ìðïñåß ôï ðñïúüí íá ðñïêáëÝóåé ñáäéïðáñÜóéôá. Ï ÷ñÞóôçò
Ý÷åé åíèýíç ãéá ôç ëÞøç ôùí ó÷åôéêþí ðñïëçðôéêþí ìÝôñùí.
3
ÅÉÓÁÃÙÃÇ
3.1
ÃåíéêÜ
Ôï LAF 635 åßíáé ìéá ôçëå÷åéñéæüìåíç ðçãÞ ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò ôñéþí
öÜóåùí ðïõ ðñïïñßæåôáé ãéá ÷ñÞóç õðåñðáñáãùãéêïý ìç÷áíéêïý ôüîïõ
áåñßïõ/ìåôÜëëïõ (ÌÉG/MAG), Þ óõãêüëëçóç ôüîïõ óéäçñüóêïíçò (UP). Èá ðñÝðåé
ðÜíôïôå íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ìáæß ìå ôï êïõôß åëÝã÷ïõ ôçò ESAB
A2-A6 Process Controller (PEH).
Ç ðçãÞ ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò LAF åßíáé õäñüøõêôç êáé åëÝã÷åôáé áðü Ýíá
åëåãêôÞ èåñìïêñáóßáò åíÜíôéá óôçí õðåñöüñôùóç. ¼ôáí ï åëåãêôÞò
èåñìïêñáóßáò äéáêüðôåé ôï êýêëùìá, ôüôå áíÜâåé áõôüìáôá ç êßôñçíç åíäåéêôéêÞ
ëõ÷íßá óôï êáíôñÜí. Ç åðáíáöïñÜ ãßíåôáé áõôüìáôá üôáí ç èåñìïêñáóßá Ý÷åé
ðÝóåé óå áðïäåêôÜ åðßðåäá.
ba29d12y
-- 93 --
Ç ðçãÞ ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò êáé ôï êïõôß åëÝã÷ïõ åßíáé óõíäåäåìÝíïé ìå Ýíá
äßáõëï äéðëïý êáëùäßïõ ðïõ êáèéóôÜ äõíáôü ôïí áêñéâÞ Ýëåã÷ï ôçò äéáäéêáóßáò
óõãêüëëçóçò.
Ç ñýèìéóç ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò ìðïñåß íá ãßíåé áðü ôç ðñüóøç ôïõ
êïõôéïý åëÝã÷ïõ üðïõ üëåò ïé ðáñÜìåôñïé ìðïñïýí íá ñõèìéóôïýí áðü ôï
÷åéñéóôÞ.
Ï ôñüðïò ëåéôïõñãßáò ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò åëÝã÷åôáé êáé
åðéèåùñåßôáé åíôåëþò áðü ôï êïõôß åëÝã÷ïõ ìå ôç âïÞèåéá ôïõ ïðïßïõ ìðïñåßôå
íá ñõèìßóåôå ôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ åêêßíçóçò êáé óôÜóçò. Ïé åê ôùí ðñïôÝñùí
ðáñÜìåôñïé ñåýìáôïò ìðïñïýí íá åðéèåùñçèïýí êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò
óõãêüëëçóçò.
Ãéá ëåðôïìåñåßò ðëçñïöïñßåò üóïí áöïñÜ ôéò äõíáôüôçôåò ñýèìéóçò ôçò ðçãÞò
ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò êáé ôï ôñüðï ëåéôïõñãßáò ôçò ìåëåôÞóôå ôï åã÷åéñßäéï
ïäçãéþí ãéá ôïí åëåãêôÞ äéáäéêáóßáò óõãêüëëçóçò Á2-Á6.
3.2
Ôå÷íéêÜ óôïé÷Ýéá
LAF 635
Óýíäåóç ìå ôï äßêôõï
400/415 V
400/415 V
3µ50 Hz
3µ50 Hz
Ïíïìáóôéêü öïñôßï:
Êýêëïò åñãáóßáò 100%
Êýêëïò åñãáóßáò 60%
630 A/44 V
800 A/44 V
Ðåñéï÷Ýò ñýèìéóçò
75 A / 18 V - 800 A / 44 V (46 V)
ÔÜóç áíïéêôïý êõêëþìáôïò
54 V
Éó÷ýò ñåýìáôïò áíïéêôïý
êèêëþìáôïò
150 W
Áðüäïóç
0,84
ÓõíôåëåóôÞò éó÷ýïò
0,90
ÂÜñïò
260 kg
ÄéáóôÜóåéò, ì x ð x ý
652 x 483 x 800
652 x 483 x 916 (óõìðåñéëáìâáíüìåíïõ êáé ôçò âÜóçò, ðüäé)
ÔÜîç ðñïóôáóßáò
IP 23
Káôçãïñßá åöáñìïãÞò
ÔÜîç ðñïóôáóßáò
Ï êþäéêáò ÉÑ äåß÷íåé ôçí ôÜîç ðñïóôáóßáò êáôÜ ôçò åéóüäïõ óôåñåþí õëéêþí
êáé íåñïý. Ìéá óõóêåõÞ ðïõ öÝñåé ôï óýìâïëï IP23 åßíáé êáôáóêåõáóìÝíç ãéá
÷ñÞóç ìÝóá êáé Ýîù.
ÔÜîç ÷ñÞóçò
Ôï óýìâïëï
óçìáßíåé üôé ç ðçãÞ ñåýìáôïò åßíáé êáôáóêåõáóìÝíç ãéá ÷ñÞóç
óå ÷þñïõò ìå õøçëü ðïóïóôü çëåêôñéêïý êéíäýíïõ.
ba29d12y
-- 94 --
4
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ
4.1
ÃåíéêÜ
Ç åãêáôÜóôáóç ðñÝðåé íá äéåêðåñáéùèåß áðü åîïõóéïäïôçìÝíï Üôïìï.
4.2
Óõíáñìïëüãçóç êáé ôïðïèÝôçóç
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ, Êßíäõíïò ðôþóçò
Óôåñåþóôå ôïí åîïðëéóìü, åéäéêÜ üôáí ôï Ýäáöïò åßíáé áíþìáëï Þ Ý÷åé êëßóç.
S
Óõíáñìïëïãåßóôå ôéò âÜóåéò (ðüäéá) ðïõ ðáñáäßäïíôáé ìáæß ìå ôç óõóêåõÞ
êáé ôïðïèåôåßóôå êáôüðéí ôç ðçãÞ ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò Ýôóé þóôå ç
åßóïäïò êáé ç Ýîïäïò ôïõ áÝñá øýîçò íá åßíáé åëåýèåñåò.
ÏÄÇÃÉÅÓ ÁÍÕØÙÓÇÓ
4.3
ÓõíäÝóåéò
S
ÊáôÜ ôç ðáñÜäïóç ç ðçãÞ ñåýìáôïò
óõãêüëëçóçò åßíáé óõíäåäåìÝíç ãéá 400 V. Óå
ðåñßðôùóç ðïõ Ý÷åôå Üëëç ôÜóç ôñïöïäïóßáò,
êÜíåôå ôéò áëëáãÝò óôï êýñéï ìåôáó÷çìáôéóôÞ
êáé óôï ìåôáó÷çìáôéóôÞ åëÝã÷ïõ óýìöùíá ìå
ôéò ïäçãßåò óýíäåóçò óôç óåëßäá 99.
S
ÅðéëÝîôå êáëþäéï äéêôýï ìå ôï óùóôü åìâáäü
äéáôïìÞò êáé áóöáëßóôå ôï êáëþäéï
ìå ôç óùóôÞ áóöÜëåéá óýìöùíá ìå ôéò
ôïðéêÝò ñõèìßóåéò (ìåëåôÞóôå ôï ðßíáêá
óôç óåëßäá 96).
S
ÓõíäÝóôå ôï êáëþäéï ôçò ãåßùóçò óôç
âßäá ðïõ öÝñåé ôï óçìåßï
.
S
Óößãîôå ôç âßäá óôÞñéîçò ôïõ êáëùäßïõ ðïõ
âñßóêåôáé óôï ðßóù ôìÞìá ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò
çëåêôñïóõãêüëëçóçò.
S
ÓõíäÝóôå ôï êáëþäéï ôïõ äéêôýïõ óôïõò
óõíäÝóìïõò L1, L2 êáé L3.
S
ÓõíäÝóôå ôï êáëþäéï åëÝã÷ïõ áíÜìåóá óôç ðçãÞ ñåýìáôïò
çëåêôñïóõãêüëëçóçò LAF êáé óôï êïõôß åëÝã÷ïõ óôï 12-ðïëéêü âýóìá (1) ôçò
ðñüóïøçò ôçò ðçãÞò åëÝã÷ïõ.
ba29d12y
-- 95 --
S
S
ÓõíäÝóôå ôï ìïíïðïëéêü êáëþäéï ìÝôñçóçò (1).
ÓõíäÝóôå ôï óùóôü êáëþäéï çëåêôñïóõãêüëëçóçò êáé åðéóôñïöò óôéò ñÜãåò
óýíäåóçò ðïõ öÝñïõí ôá óçìåßá + êáé -. Ïé ñÜãåò åßíáé ôïðïèåôçìÝíåò áðü
ìÝóá ôçò èýñáò (3) óôç ðñüóïøç ôçò ðçãÞò óõãêüëëçóçò.
4.4
Óýíäåóç ìå ôï äßêôõï
LAF 635
50 Hz/60 Hz
ÔÜóç V
400/415/440 V
Ñåýìá A 100%
52
Åìâáäü äéáôïìÞò êáëùäßïõ mm2
ÁóöÜëåéá - êáèõóôåñÞóåùò A
4 x 16
63
4.5
ÐëáêÝôôá
Äéáêüðôåò DIP
Ç ðëáêÝôôá (ÁÑ1) åßíáé åîïðëéóìÝíç ìå äõï äéáêüðôåò DIP (SW1 êáé SW2) ðïõ
åßíáé åê ôùí ðñïôÝñùí ñõèìéóìÝíïé êáé ôùí ïðïßùí ç èÝóç äåí åðéôñÝðåôáé íá
áëëá÷ôåß êáôÜ ôç ëåéôïõñãßá.
ÊáôÜ ôç ðáñÜäïóç áíôáëëáêôéêþí èá ðñÝðåé íá åëÝãîôå ôç ñýèìéóç ôùí
äéáêïðôþí DIP (êáé åíäå÷üìåíá íá ñõèìéóôïýí óôç óùóôÞ èÝóç), ðñéí íá
ôïðïèåôÞóåôå ôç êÜñôá óôç ðçãÞ ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò.
S
Äéáêüðôåò DIP SW1
Ãéá íá ëåéôïõñãÞóåé ç åðéêïéíùíßá óôïí
åëåãêôÞ äéáäéêáóßáò Á2-Á6 (ÑÅÇ) èá ðñÝðåé
íá êÜíåôå ôç ñýèìéóç ôùí äéáêïðôþí
DIP áñ. 1 (SW1).
S
Äéáêüðôåò DIP SW2
Ãéá íá ìðïñÝóåé ï åëåãêôÞò äéáäéêáóßáò
Á2-Á6 (ÑÅÇ) íá ãíùñßæåé ðïéï ìÝãåèïò ðçãÞò
ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò ðïõ Ý÷åé óõíäåèåß,
èá ðñÝðåé íá ñõèìßóåôå ôï äéáêüðôç
DIP áñ. 2 (SW2).
Ñýèìéóç ôïõ äéáêüðôç DIP SW1
S
Ñõèìßóôå ôï ðüëï 6 óôç èÝóç ’ÏFF’ êáé êáé
üëïõò ôïõò Üëëïõò ðüëïõò óôç èÝóç ’ÏÍ’.
Ñýèìéóç ôïõ äéáêüðôç DIP SW2
S
Ñõèìßóôå ôï ðüëï 1 êáé ôï ðüëï 3 óôç
èÝóç ’ÏFF’ (Áíïé÷ôü) êáé êáé üëïõò ôïõò
Üëëïõò ðüëïõò óôç èÝóç ’ÏÍ’.
Ðñüãñáììá ðçãÞò ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò
Ôï ðñüãñáììá ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò
õðÜñ÷åé áðïèçêåõìÝíï óôç ìíÞìç ôýðïõ öëáò IC6. Ôï
ïëïêëçñùìÝíï êýêëùìá âñßóêåôáé åðÜíù óå âÜóç êáé
áëëÜæåé.
ba29d12y
-- 96 --
5
ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ
5.1
ÃåíéêÜ
ÃåíéêÝò ïäçãßåò áóöáëåßáò üóïí áöïñÜ ôï ÷åéñéóìü áõôïý ôïõ åîïðëéóìïý
õðÜñ÷ïõí óôç óåëßäá 92, äéáâÜóôå ôéò ðñéí íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôïí
åîïðëéóìü.
5.2
¼ñãáíá åëÝã÷ïõ
Ç ðñüóïøç ðåñéÝ÷åé:
1. Äéáêüðôçò åëÝã÷ïõ ðïõ äéáêüðôåé ôï åéóåñ÷üìåíï
ñåýìá ñåýìá åëÝã÷ïõ óôç ðçãÞ ñåýìáôïò
óõãêüëëçóçò.
2. ÅíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá (ëåõêÞ) áíÜâåé üôáí
åíåñãïðïéçèåß ï êõñßùò äéáêüðôçò.
3. ÅíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá (êßôñçíç) ðïõ áíÜâåé üôáí ï
åëåãêôÞò èåñìïêñáóßáò äéáêüøåé åî’ áéôßáò ìéáò
õøçëÞò èåñìïêñáóßáò óôï èõñßóôïñ. Ç åíäåéêôéêÞ
ëõ÷íßá óâÞíåé üôáí ç èåñìïêñáóßá Ý÷åé ðÝóåé óå
áðïäåêôÜ åðßðåäá.
4. ÐëÞêôñï ãéá ôçí åðáíáöïñÜ ôçò áõôüìáôçò
áóöÜëåéáò FU2 ãéá ôÜóç ôñïöïäïóßáò 42 âïëô.
5. ÐëÞêôñï ãéá óôÜóç áíÜãêçò, üôáí áõôü ðáôçèåß,
ðÝöôåé ôï êõñßùò ñåëÝ ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò
óõãêüëëçóçò êáé ç ôÜóç åëÝã÷ïõ ôïõ êïõôéïý
åëÝã÷ïõ äéáêüðôåôáé.
(Ôï ðëÞêôñï óôÜóçò áíÜãêçò óôï êïõôß åëÝã÷ïõ Ý÷åé
ôçí ßäéá ëåéôïõñãßá).
6. ÐëÞêôñá åðáíáöïñÜò áõôüìáôçò áóöÜëåéáò FU3 ãéá ôñïöïäïóßá 230 âïëô.
5.3
Åêêßíçóç
S
ÓõíäÝóôå ôï êáëþäéï åðéóôñïöÞò óôï áíôéêåßìåíï ðñïò óõãêüëëçóç.
S
Ñõèìßóôå ôï äéáêüðôç åëÝã÷ïõ (1) óôç èÝóç ’É’.
Ç ëåõêÞ åíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá (2) èá áíÜøåé êáé ï áíåìéóôÞñáò èá îåêéíÞóåé.
S
Ñõèìßóôå ôéò ðáñÜìåôñïõò óõãêüëëçóçò êáé åêêéíÞóôå ôïí
çëåêôñïóõãêïëëçôÞ ìå ôç âïÞèåéá ôïõ êïõôéïý åëÝã÷ïõ (ìåëåôÞóôå ôï
åã÷åéñßäéï ïäçãéþí ôïõ êïõôéïý åëÝã÷ïõ Á2-Á6 0443 745 001).
ba29d12y
-- 97 --
6
ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ
6.1
Êáèáñéóìüò
S
Êáèáñßóôå ôç ðçãÞ ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò üôáí áõôü ÷ñåéÜæåôáé.
Ðñïôéìåßóôå ôï êáèáñéóìü ìå ðåðéåóìÝíï áÝñá.
ÐÑÏÓÏ×Ç!
Ìéá åßóïäïò/Ýîïäïò áÝñá ðïõ åßíáé ìðëïêáñéóìÝíç ìðïñåß íá ïäçãÞóåé óå
õðåñèÝñìáíóç.
7
ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÇÍ
Ôá áíôáëëáêôéêÜ ðáñáããÝëëïíôáé ìå ôç âïÞèåéá ôïõ ðëçóéÝóôåñïõ
áíôéðñïóþðïõ ôçò ESAB, âëÝðåôå ôçí ôåëåõôáßá óåëßäá áõôïý ôïõ åã÷åéñéäßïõ.
ÊáôÜ ôçí ðáñáããåëëßá, ðáñáêáëïýìå áíáöÝñåôå ôïí ôýðïõ ôïõ ìç÷áíÞìáôïò,
áñéèìü óåéñÜò êáèþò êáé ôéò ïíïìáóßåò êáé ôïõò áñéèìïýò áíôáëëáêôéêþí
óýìöùíá ìå ôïí êáôÜëïãï óôç óåëßäá , 101. Åôóé äéåõêïëýíåôå ôçí åîõðçñÝôçóç
êáé åîáóöáëßæåôå ðáñÜäïóç óùóôïý áíôáëëáêôéêïý.
ba29d12y
-- 98 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 726 80 05
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 204
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 248 59 22
Fax: +31 30 248 52 60
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.z.o.o
Warszaw
Tel: +48 22 813 99 63
Fax: +48 22 813 98 81
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 1 837 1527
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 623 11 00
Fax: +34 91 661 51 83
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 6539 7124
Fax: +86 21 6543 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. Esabindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 01 88
Fax: +62 21 461 29 29
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 703 36 15
Fax: +60 3 703 35 52
SINGAPORE
ESAB Singapore Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 43 22
Fax: +65 861 31 95
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 74 42
Fax: +65 863 08 39
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyung--Nam
Tel: +82 551 289 81 11
Fax: +82 551 289 88 63
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East
Dubai
Tel: +971 4 338 88 29
Fax: +971 4 338 87 29
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 333 43 33
Fax: +55 31 361 31 51
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 44 58
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
Fax +46 584 123 08
www.esab.com
030210

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement