ESAB | LAF 800 | Instruction manual | ESAB LAF 800 Brugermanual

ESAB LAF 800 Brugermanual
LAF 800 DC
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0449 014 001 2002--10--29
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Valid for Serial NO 615 XXX--XXXX
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
91
NORSK
1 DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 SIKKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INNLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
20
22
3.1 Allment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
22
4 INSTALLERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
4.1
4.2
4.3
4.4
Allment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utpakking og plassering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilkoblinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kretskort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
23
23
24
5 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
5.1 Kontrollorgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Igangsetting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
25
6 VEDLIKEHOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
6.1 Allment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Rengjøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
25
7 BESTILLING AV RESERVEDELER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKJEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DELELISTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INNKOBLINGSANVISNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESERVEDELSLISTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
100
101
102
103
TOCn
-- 19 --
NO
1
DIREKTIV
FORSIKRING OM SAMSVAR
Esab Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Sverige, forsikrer på eget ansvar at
sveisestrømkilde LAF 800/1250/1250M/1600/1600M fra serienummer 615/ 845(M)
er i overensstemmelse med standard EN 60974--1 i følge vilkårene i direktiv
(73/23/EF) med tillegg (93/68/EF) og standard EN 50199 i følge vilkårene i direktiv
(89/336/EF) med tillegg (93/68/EF).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Göteborg 2002--04--11
Greger Jacobson
Senior Vice President
ESAB AB
SE--402 77 Göteborg
Sweden
2
Tel: +46 31 50 93 49
Fax: +46 31 50 94 36
SIKKERHET
Brukeren av ESAB sveiseutstyr har hovedansvaret for at de sikkerhetstiltak som angår
de ansatte som bruker utstyret eller som oppholder seg i nærheten av det, blir iverksatt.
Sikkerhetstiltakene må oppfylle de krav som blir stilt til denne typen sveiseutstyr. Denne
anbefalingen kan ses som et tillegg til standardforskriftene som gjelder for arbeidsplassen.
Utstyret må bare brukes av ansatte som har satt seg godt inn i sveiseutstyrets funksjon.
Feil bruk kan føre til en farlig situasjon som kan skade operatøren og ødelegge utstyret.
1.
Alt personale som arbeider med sveiseutstyret må ha satt seg godt inn i:
S bruken
S nødstoppens plassering
S funksjon
S gjeldende sikkerhetsforskrifter
S sveising
2.
Operatøren må sørge for:
S at uvedkommende ikke befinner seg innenfor sveiseutstyrets arbeidsområde før det startes.
S at ingen personer står uten verneutstyr når lysbuen blir tent
3.
Arbeidsplassen må:
S være egnet for sveisearbeid
S være trekkfri
4.
Personlig verneutstyr
S Bruk alltid anbefalt personlig verneutstyr, f.eks. vernebriller, flammesikkert tøy,
vernehansker.
S Bruk ikke løstsittende plagg, f.eks. skjerf, armbånd, ringer og lignende som kan
bli sittende fast i utstyret eller forårsake brannsår.
5.
Annet
S Kontroller at de angitte returledninger er godt tilkoplet.
S Arbeid på elektriske enheter må bare utføres av en kvalifisert elektriker.
S Brannslokkingsutstyr må være lett tilgjengelig og godt synlig.
S Smøring og vedlikehold av sveiseutstyret må ikke gjøres under drift.
ba22d12n
-- 20 --
NO
ADVARSEL
BUESVEISING OG BRENNING KAN MEDFØRE FARE FOR SKADE PÅ DEG SELV OG ANDRE.
VÆR DERFOR FORSIKTIG UNDER SVEISING. FØLG SIKKERHETSFORSKRIFTENE FRA ARBEIDSGIVEREN, SOM SKAL VÆRE BASERT PÅ PRODUSENTENS ADVARSLER.
ELEKTRISK STØT -- Kan være dødelig
S
Sveiseutstyret må installeres og jordes i henhold til aktuelle standarder.
S
Berør ikke strømførende deler eller elektroder med bare hender eller med vått verneutstyr.
S
Isoler deg selv fra jord og fra arbeidsstykket.
S
Sørg for at din arbeidsstilling er sikker.
RØYK OG GASS -- Kan være helsefarlig
S
Hold ansiktet borte fra sveiserøyken.
S
Ventiler og sørg for avsug av sveiserøyk og --gass fra ditt eget og andres arbeidsområde.
LYSSTRÅLER -- Kan skade øynene og brenne huden
S
Beskytt øynene og kroppen. Bruk egnet sveisehjelm med filterinnsats, og bruk verneklær.
S
Beskytt omkringstående personer med egnede verneskjermer eller forheng.
BRANNFARE
S
Gnister kan føre til brann. Påse derfor at det ikke finnes brennbare gjenstander
inærheten av sveiseplassen.
STØY -- Overdreven støy kan skade hørselen
S
Beskytt ørene. Bruk øreklokker eller annen form for hørselvern.
S
Advar de som oppholder seg i nærheten om faren.
VED FEIL -- Ta kontakt med fagmann.
LES OG FORSTÅ BRUKSANVISNINGEN FØR UTSTYRET INSTALLERES OG BRUKES
TA VARE PÅ DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET!
ADVARSEL
Dette produktet er tiltenkt industriell bruk. I hjemmemiljøer kan dette produktet
forårsake radiostøy. Det er brukerens ansvar å ta de nødvendige forholdsregler.
ba22d12n
-- 21 --
NO
3
INNLEDNING
3.1
Allment
LAF 800 er en fjernstyrt trefas sveisestrømkilde beregnet til høyproduktiv maskinell
gassmetallbuesveising (MIG/MAG) eller pulverbuesveising (UP). Den må alltid
brukes sammen med ESAB’s bryterskap A2--A6 Process Controller (PEH).
Sveisestrømkilden LAF er viftekjølt og overvåkes av en termovakt mot
overbelastning.
Når termovakten bryter, tennes automatisk den gule lampen på frontpanelet.
Tilbakekobling foregår automatisk når temperaturen har sunket til akseptabel nivå.
Sveisestrømkilden og bryterskapen er sammenkoblet med en totrådsbuss som gjør
det mulig å presisjonsstyre sveiseprosessen.
Innstillingen av sveisestrømkilden kan gjøres via bryterskapets frontpanel der
brukeren kan stille inn samtlige sveiseparametere.
Sveisestrømkildens arbeidsmåte styres og overvåkes fullstendig via bryterskapet der
også start-- og stoppegenskaper kan innstilles. De forhåndsinnstilte strømparametrene kan overvåkes under pågående sveising.
For detaljert informasjon om sveisetrømkildens installasjonsmuligheter og
arbeidsmåter henviser vi til bruksanvisningen for A2--A6 Process Controller
(best. nr. 0443 745 xxx).
3.2
Tekniske data
LAF 800
Spenning
400/415/500 V, 3µ50 Hz
400/440/550 V, 3µ60 Hz
Tillatt belastning ved
100 % intermittens
800 A/ 44 V
Innstillingsområde
MIG/MAG
50 A/ 17 V -- 800 A/ 45 V
UP
40 A/ 22 V -- 800 A/ 45 V
Tomgangsspenning
52 V
Tomgangseffekt
145 W
Nytteeffekt
0.84
Effektfaktor
0,95
Vekt
330 kg
Dimensjoner L x B x H
646 x 552 x 1090
Beskyttelsesklasse
IP 23
Brukerklasse
Beskyttelseklasse
IP--koden angir beskyttelsesklasse, d.v.s. graden av beskyttelse mot inntrengning av faste gjenstander og vann. Apparater merket med IP 23 er beregnet både for bruk innendørs og utendørs.
Bruksklasse
Symbolet
innebærer at sveisestrømkilden er konstruert for bruk på steder hvor det er større
elektrisk fare.
ba22d12n
-- 22 --
NO
4
INSTALLERING
4.1
Allment
Installasjonen skal foretas av kvalifisert person.
4.2
Utpakking og plassering
ADVARSEL, Vippefare!
Forankring av utstyret er viktig, spesielt hvis underlaget er ujevnt eller skjevt.
S
Plasser sveisestrømkilden på et plant underlag.
S
Påse at avkjølingen ikke blir hindret.
Løfteanvisning
4.3
Tilkoblinger
S
Ved levering er sveisestrømkilden forberedt for
400 Volts tilkobling. Ved annen matespenning,
foretas omkoblingene på hoved-- og
manøvreringstransformatorene ifølge
tilkoblingsanvisningene på side 102.
S
Velg nettkabel med rett ledningsarea og påse
at kabelen blir utstyrt med rett sikring ifølge
gjeldende lokale forskrifter (se tabell side 24).
S
Koble jordkabelen til skrue merket
S
Spenn kabelavlastingen (1).
S
Koble nettkabelen til koblingspunktene L1, L2
og L3.
S
Koble manøvreringskabelen mellom
sveisestrømkilden, LAF, og bryterskapet til
12--punktskontakten (2) på innsiden av
sveisestrømkilden.
Tilkoble 1--polet måleledning (4).
S
S
.
2
4
1
3
Tilkoble passende sveisekabel og returkabel til kontaktene (3) merket + og -- på
sveisestrømkildens front.
ba22d12n
-- 23 --
NO
Nett--tilkobling
LAF 800
50 Hz
60 Hz
Spenning
400 V
415 V
500 V
400 V
440 V
550 V
Strøm:
100%
64 A
64 A
52 A
64 A
64 A
52 A
Ledningstverrsnitt
4x16 mm2
4x16 mm2
4x16 mm2
4x16 mm2
4x16 mm2
4x16 mm2
Sikring, treg
63 A
63 A
63 A
63 A
63 A
63 A
4.4
Kretskort
Strømslutter, DIP
Kretskortet, (AP1) er utrustet med to DIP--strømsluttere (SW1 og SW2) som er
forhåndsinnstilte ved levering, der feltinnstillingen ikke må endres.
Ved levering av reservedeler må DIP--strømslutteren kontrolleres (og eventuelt
justeres) før kortet monteres i sveisestrømkilden.
S
DIP--strømslutter, SW1
For at kommunikasjonen med
A2--A6 Process Controller (PEH) skal
fungere må det foretas en innstilling av
DIP--strømslutter 1 (SW1).
S
DIP--strømslutter, SW2
For at A2--A6 Process Controller (PEH)
skal vite hvilken strømkildestørrelse som
er tilkoplet, må DIP--strømvelger 2 (SW2)
innstilles.
Innstillingen av DIP--strømslutter SW1
S
Still pol 6 i posisjon “OFF“ og samtlige
andre poler i posisjon “ON“.
Innstillingen av DIP--strømslutter SW2
S
Still pol 1 i posisjon “OFF“ og samtlige
andre poler i posisjon “ON“.
Sveisestømkildeprogram
Sveisestrømkildens program er lagret i
minnebrikken IC 6.
Den sitter i en holder og er utskiftningsbar.
ba22d12n
-- 24 --
NO
5
DRIFT
5.1
Kontrollorgan
Frontpanelet inneholder:
1. Hovedstrømbryter som bryter innkommende matningsspenning til
sveisestrømkilden.
2. Indikasjonslampe (hvit) som lyser når hovedstrømbryteren er aktivert.
3. Indikasjonslampe (gul) som lyser når termovakten bryter p.g.a. overtemperatur i
transformatoren. Indikasjonslampen slukkes når temperaturen har sunket til
akseptabel nivå.
4. Trykknapp for tilbakestilling av automatsikring, FU2 for 42 V, matespenning
5. Trykknapp for nødsstopp. Når denne trykkes inn faller hovedkontaktoren i
sveisestrømkilden og matespenningen til bryterskapet brytes. (Nødsstoppknappen på bryterskapet har samme funksjon).
5.2
Igangsetting
S
Koble tilbakeføringskabelen til arbeidsstykket.
S
Still hovedstrømbryteren (1) i posisjon “I“.
Den hvite indikasjonlampen (2) lyser og viften starter.
S
Still inn sveiseparametrene og start sveisen ved hjelp av koblingsboksen
(se bruksanvisning for koblingsboks, A2--A6 Process Controller 0443 745 xxx).
6
VEDLIKEHOLD
6.1
Allment
MERK:
Alt garantiansvar fra leverandøren opphører å gjelde hvis kunden i løpet av
garantitiden selv gjør inngrep i maskinen for å rette eventuelle feil.
6.2
S
Rengjøring
Rengjør sveisestrømkilden ved behov.
Rengjøringen kan gjerne foretas ved hjelp av tørr trykkluft.
ADVARSEL!
Lukket eller blokkert luftuttak/--inntak fører til overoppvarming.
ba22d12n
-- 25 --
NO
7
BESTILLING AV RESERVEDELER
Reservedeler bestilles gjennom nærmeste ESAB--representant, se siste side i dette
dokumentet. Ved bestilling oppgis maskintype, serienummer og benevnelser samt
reservedelsnummer ifølge reservedelslisten på side 103.
Dette gjør ekspederingen lettere og sikrer riktig levering.
ba22d12n
-- 26 --
sida
-- 99 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 726 80 05
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 204
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 248 59 22
Fax: +31 30 248 52 60
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.z.o.o
Warszaw
Tel: +48 22 813 99 63
Fax: +48 22 813 98 81
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 1 837 1527
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 623 11 00
Fax: +34 91 661 51 83
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB Australia Pty Ltd
Ermington
Tel: +61 2 9647 1232
Fax: +61 2 9748 1685
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 6539 7124
Fax: +86 21 6543 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. Esabindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 01 88
Fax: +62 21 461 29 29
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 703 36 15
Fax: +60 3 703 35 52
SINGAPORE
ESAB Singapore Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 43 22
Fax: +65 861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 74 42
Fax: +65 863 08 39
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyung--Nam
Tel: +82 551 289 81 11
Fax: +82 551 289 88 63
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East
Dubai
Tel: +971 4 338 88 29
Fax: +971 4 338 87 29
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 333 43 33
Fax: +55 31 361 31 51
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 44 58
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
Fax +46 584 123 08
www.esab.com
020314
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising