ESAB | PowerCut 1500 | Instruction manual | ESAB PowerCut 1500 User manual

ESAB PowerCut 1500 User manual
POWERCUT-1250 / 1500
PLASMALEIKKAUSLAITE MANUAALISEEN JA MEKANISOITUUN TYÖSTÖÖN
Asennus-, käyttö- ja huolto-opas (FI)
Tämä ohjekirja antaa täydelliset ohjeet MANUAALISTEN KESKUSYKSIKKÖJEN käyttöön, joiden sarjanumero alkaa PxxJ245xxx,
toukokuu 2003:
Tämä ohjekirja antaa täydelliset ohjeet MEKAANISTEN KESKUSYKSIKKÖJEN käyttöön, joiden sarjanumero alkaa PxxJ245xxx,
toukokuu 2003:
0558004232
VARMISTA, ETTÄ KÄYTTÄJÄ SAA NÄMÄ TIEDOT.
VOIT TILATA MYYJÄLTÄ LISÄÄ KOPIOITA.
VARO
OHJEET on tarkoitettu kokeneille käyttäjille. Jos et tunne täysin kaarihitsaus ja
leikkuulaitteiden turvallista käyttöä, lue kirjanen, jonka nimi on “Precautions and Safe
Practices for Arc Welding, Cutting, and Gouging,Form 52-529”. ÄLÄ anna kouluttamattomien
henkilöiden käyttää, asentaa tai huoltaa tätä tuotetta. ÄLÄ yritä asentaa tai käyttää tätä
tuotetta ennen kuin olet lukenut nämä ohjeet ja ymmärtänyt ne kokonaan. Jos et ymmärrä
näitä ohjeita kokonaan, pyydä tuotteen myyjältä lisätietoja. Lue varotoimet ennen
tuotteen asennusta tai käyttöä.
KÄYTTÄJÄN VASTUU
Tämä tuote toimii tässä käyttöohjeessa ja tuotteen merkinnöissä ja/tai käyttöohjeen lisäosissa olevien kuvausten
mukaisesti, kun tuote asennetaan, sitä huolletaan ja se korjataan annettujen ohjeiden mukaisesti. Tuote on
tarkistettava säännöllisesti. Jos tuote toimii väärin tai huonosti, tuotetta ei saa käyttää. Vaihda rikkinäiset,
puuttuvat, kuluneet tai saastuneet osat heti.Jos tuote vaatii korjausta tai osien vaihtoa, tilaa huolto tai korjaus
tuotteen valtuutetulta myyjältä puhelimitse tai kirjallisesti.Tätä tuotetta tai mitään sen osaa ei saa muuttaa ilman
valmistajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.
Tuotteen käyttäjä vastaa aina yksin toimintavioista, jotka aiheutuvat väärästä käytöstä, huollosta, väärästä
korjauksesta tai tuotteen muuttamisesta, jos sitä ei ole tehnyt valmistaja tai valmistajan valtuuttama
huoltoliike.
LUE JA YMMÄRRÄ OHJEET ENNEN ASENNUSTA JA KÄYTTÖÄ.
SUOJAA MUUT JA ITSESI!
SISÄLLYSLUETTELO
LUKU
KAPPALE
OTSIKKO
SIVU
POWERCUT-1250/1500-PLASMALEIKKAUSLAITE MANUAALISEEN TYÖSTÖÖN
LUKU 1
1.0
1.1
1.2
KUVAUS..................................................................................................................................................... 325
Yleistä.......................................................................................................................................................... 325
Käyttötarkoitus........................................................................................................................................ 325
Manuaalinen plasmaleikkaus............................................................................................................. 326
LUKU 2
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
ASENTAMINEN....................................................................................................................................... 331
Asentaminen - Plasmaleikkauslaitteet manuaaliseen työstöön............................................ 331
Yleistä.......................................................................................................................................................... 331
Tarvittava laitteisto................................................................................................................................. 331
Sijoittaminen............................................................................................................................................ 331
Tarkastaminen ......................................................................................................................................... 331
Ensiösähkönsyötön kytkennät - Plasmaleikkauslaitteet manuaaliseen
työstöön.....................................................................................................................................................332
Toisiopiirin kytkennät manuaalisessa työstössä..........................................................................334
2.6
LUKU 3
3.0
3.1
3.2
3.3
KÄYTTÄMINEN .......................................................................................................................................335
Käyttäminen .............................................................................................................................................335
PowerCut-1250/1500:n säätimet ......................................................................................................335
Vain manuaalisessa työstössä käytettävät PT-32EH-polttimet ..............................................337
PT-32EH-polttimella leikkaamiseen liittyviä huomautuksia ...................................................342
POWERCUT-1250/1500-PLASMALEIKKAUSLAITE MEKANISOITUUN TYÖSTÖÖN
LUKU 1
1.0
1.1
1.2
KUVAUS.....................................................................................................................................................345
Yleistä..........................................................................................................................................................345
Käyttötarkoitus........................................................................................................................................345
Mekanisoitu plasmaleikkaus ..............................................................................................................346
LUKU 2
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
ASENTAMINEN.......................................................................................................................................351
Asentaminen - Plasmaleikkauslaitteet mekanisoituun työstöön .........................................351
Yleistä..........................................................................................................................................................351
Tarvittava laitteisto.................................................................................................................................351
Sijoittaminen............................................................................................................................................351
Tarkastaminen .........................................................................................................................................351
Ensiösähkönsyötön kytkennät - Plasmaleikkauslaitteet mekanisoituun
työstöön ....................................................................................................................................................352
Toisiopiirin kytkennät mekanisoidussa työstössä.......................................................................354
2.6
LUKU 3
3.0
3.1
3.2
3.3
KÄYTTÄMINEN .......................................................................................................................................357
Käyttäminen .............................................................................................................................................357
PowerCut-1250/1500:n säätimet ......................................................................................................357
Vain mekanisoidussa työstössä käytettävät PT-21AMX-polttimet .......................................358
PT-21AMX-polttimella leikkaamiseen liittyviä huomautuksia ...............................................360
319
SISÄLLYSLUETTELO
LUKU
KAPPALE
OTSIKKO
SIVU
LUKU 4
HUOLTAMINEN ...........................................................................................................363
LUKU 5
VIANMÄÄRITYS ..........................................................................................................367
LUKU 6
VARAOSAT ..................................................................................................................379
320
TURVATOIMET
Turvatoimet
ESABin hitsaus- ja plasmaleikkuuvälineiden käyttäjät vastaavat viime kädessä siitä, että tuotteen käyttäjät tai
tuotteen lähellä työskentelevät noudattavat turvatoimia. Turvatoimien on oltava tämäntyyppisten hitsaustai plasmaleikkuuvälineiden vaatimusten mukaisia. Seuraavat suositukset on otettava huomioon työpaikan
normaalien säännösten lisäksi.Kaiken työn saa tehdä vain koulutettu henkilöstö, joka tuntee hitsaus- tai
plasmaleikkuuvälineiden toiminnan.
Laitteiston väärä käyttötapa voi johtaa vaaratilanteisiin, jotka voivat puolestaan johtaa käyttäjän loukkaantumiseen
ja laitteiston vaurioitumiseen.
1. Hitsaus- tai plasmaleikkuuvälineen käyttäjän on tunnettava:
- laitteen toiminta
- hätäpysäytysten sijainti
- sen toiminta
- turvallisuusohjeet
- hitsaaminen ja/tai plasmaleikkaaminen.
2. Käyttäjän on varmistettava, että:
- laitteen lähellä ei ole valtuuttamattomia henkilöitä käynnistyshetkellä.
- kaikilla on suojat, kun kaari isketään.
3. Työpaikan on:
- sovittava tarkoitukseen
- oltava vedoton.
4. Henkilökohtaiset suojavarusteet:
- Käytä aina suositeltuja henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, tulenkestäviä
vaatteita ja turvakäsineitä.
- Älä käytä löysiä asusteita, kuten huiveja, koruja, sormuksia jne., jotka voivat juuttua kiinni tai
aiheuttaa palovammoja.
5. Yleiset varotoimenpiteet:
- Varmista, että paluukaapeli on kytketty oikein.
- Suurjännitelaitteita saa huoltaa vain asiantunteva sähkömies.
- Asianmukaisten sammutusvälineiden on oltava selkeästi merkittyjä ja helposti saatavilla.
- Laitteistoa ei saa voidella tai huoltaa käytön aikana.
321
TURVATOIMET
VAROITUS
HITSAAMINEN JA PLASMALEIKKAAMINEN VOI OLLA VAARALLISTA
ITSELLESI JA MUILLE. NOUDATA TURVATOIMIA, KUN HITSAAT TAI LEIKKAAT.
KYSY TYÖNANTAJAN TURVAOHJEITA, JOIDEN ON PERUSTUTTAVA
VAARATIETOIHIN.
SÄHKÖISKU voi tappaa.
- Asenna ja maadoita hitsaus- tai plasmaleikkauslaite asianmukaisten standardien mukaan.
- Älä kosketa jännitteisiä sähköosia tai elektrodeja paljaalla iholla, märillä hansikkailla tai märillä vaatteilla.
- Eristä itsesi maadoituksesta ja työkappaleesta.
- Varmista, että työasentosi on turvallinen.
HÖYRYT JA KAASUT voivat olla vaarallisia terveydelle.
- Pidä pää poissa höyryistä.
- Poista höyryt ja kaasut hengitysalueelta ja työalueelta ilmanvaihdon tai kaaren imulaitteiston avulla.
KAAREN SÄTEET voivat vaurioittaa silmiä ja aiheuttaa palovammoja.
- Suojaa silmäsi ja kehosi. Käytä oikeaa hitsauksen/plasmaleikkuun suojusta ja suodatinlinssiä ja käytä suoja
vaatetusta.
- Suojaa sivulliset sopivilla suojuksilla tai verhoilla.
PALOVAARA
- Kipinät (roiskeet) voivat aiheuttaa tulipalon. Varmistu siitä, ettei lähellä ole herkästi syttyviä materiaaleja.
MELU - Liiallinen melu voi vaurioittaa kuuloa.
- Suojaa korvat. Käytä korvatulppia tai muita kuulonsuojaimia.
- Varoita sivullisia vaarasta.
TOIMINTAVIKA - Pyydä asiantuntija-apua toimintavian tapauksessa.
LUE JA YMMÄRRÄ OHJEET ENNEN ASENNUSTA JA KÄYTTÖÄ.
SUOJAA MUUT JA ITSESI!
322
POWERCUT-1250 / 1500
PLASMALEIKKAUSLAITE MANUAALISEEN TYÖSTÖÖN
323
324
OSA 1
KUVAUS
1.0 YLEISTÄ
VAROITUS
Käytä tässä laitteessa ainoastaan ESAB
PT-32EH -plasmapoltinta. Mui-den
kuin tähän laitteeseen tarkoitet-tujen
plasmapoltinten
käyttäminen
voi
aiheuttaa SÄHKÖISKUVAARAN.
Powercut-1250/1500 on pienikokoinen ja täysin itsenäinen plasmaleikkausjärjestelmä. Järjestelmä toimitetaan koottuna, ja se on käyttövalmis heti virtalähteeseen ja
paineilmansyöttöön (90 - 150 psi / 6,2 - 10,3 bar) kytkemisen jälkeen. Powercut-laitteessa käytetään raskaaseen käyttöön tarkoitettua PT-32EH-poltinta (manuaalinen
plasmaleikkaus), mikä mahdollistaa enintään 38,1 mm (1½ tuuman) paksuisten
materiaalien katkaisemisen PC-1250-laitteella ja 45 mm (1¾ tuuman) paksuisten
materiaa-lien katkaisemisen PC-1500-laitteella. Katso jäljempänä olevilta sivuilta tietoa saatavana olevista Powercut-laitteista sekä niiden teknisistä tiedoista.
1.1 KÄYTTÖTARKOITUS
Tämän oppaan tarkoitus on antaa käyttäjälle kaikki tiedot, joita tarvitaan Powercutplasmaleikkauslaitteen asentamisessa ja käyttämisessä. Lisäksi opas sisältää teknistä
viiteaineistoa, josta on apua plasmaleikkauslaitteen vianmäärityksessä.
Tyypillinen näkymä edestä
Takanäkymä “kaksijännitteisestä” versiosta
325
OSA 1
KUVAUS
1.2
MANUAALINEN PLASMALEIKKAUS
1.2.1
PC-1250-PLASMALEIKKAUSLAITE MANUAALISEEN TYÖSTÖÖN
PowerCut-1250-plasmaleikkauslaitteessa yhdistyvät PowerCut1250:n käytännössä osoitettu luotettavuus ja uudistettu PT32EH-poltin. Kotelon erittäin kestävän komposiittimateriaalin
ansiosta PowerCut-1250 täydentää ihanteellisella tavalla
minkä
tahansa
vuokraamon
konekantaa.
PT-32EHplasmaleikkauspoltin on suunniteltu antamaan käyttöön
entistä parempaa suorituskykyä ja pidemmän käyttöiän, mikä
parantaa tuottavuutta ja pienentää kustannuksia.
Tekniset tiedot: PowerCut-1250
Leikkauskyky 32 mm (1¼ tuumaa); katkaisukyky 38 mm (1½ tuumaa)
1-vaiheinen syöttö.......... ...............208/230 V AC, 1 vaihe, 50/60 Hz, 67/61 A
1-vaiheinen lähtö.......................................... 70 A 60 prosentin kuormituksella
3-vaiheinen syöttö...... ............. 208/230 V AC, 3 vaihetta, 50/60 Hz, 33/29 A
......................................................... 230/460 V AC, 3 vaihetta, 50/60 Hz, 29/20 A
.........................................................................400 V AC, 3 vaihetta, 50/60 Hz, 18 A
.........................................................................575 V AC, 3 vaihetta, 50/60 Hz, 15 A
3-vaiheinen lähtö .......................................70 A 100 prosentin kuormituksella
Mitat ...............................................................................L = 318 mm (12,5 tuumaa)
...........................................................................................K = 419 mm (16,5 tuumaa)
...........................................................................................S = 800 mm (31,5 tuumaa)
Paino ......................................................................................................... 39 kg (86 lbs)
Ilmansyöttövaatimukset............ ....................... 165 l/min 5,5 baarin paineella
................................................... (350 kuutiojalkaa tunnissa 80 psig:n paineella)
PT-32EH: Leikkaustiedot, 70 A
Powercut-1250, PT-32EH, 70 A -suutin,
tuotetunnus 0558002618 Ilmanpaine - 80 psi
(5.5 bar), 4.0 mm:n (5/32") tuki
Maksiminopeudet
Hiiliteräs
Poltin
PowerCut-1250:ssa käytetään PT-32EH-poltinta. Katso täydellinen osaluettelo ja irto-osakaavio kuvasta 1.1.
Tilaustiedot:
PowerCut-1250, 208/230/460 V, 7,6 m (25')PT-32EH.. ............ 0558001933
PowerCut-1250, 208/230/460 V,15,2 m (50')PT-32EH............. 0558001934
PowerCut-1250, 575 V, 7,6 m (25') PT-32EH................ ............... 0558001939
PowerCut-1250, 575 V, 15,2 m (50') PT-32EH............................. 0558001940
PowerCut-1250, 400 V, “CE” 7,6 m (25') PT-32EH....................... 0558001936
PowerCut-1250, 400 V, “CE” 15,2 m (50') PT-32EH..... ............... 0558001937
PowerCut-1250, 460 V, 7,6 m (25') PT-32EH................ ............... 0558005332
PowerCut-1250, 460 V, 15,2 m (50') PT-32EH............................. 0558005333
Levy
Leikkaus
tuumaa (mm)
0.250
0.500
0.750
1.000
1.250
1.500
Powercut-1250-laitteiden toimitukseen sisältyvät osat (keskusyksikkö, poltin, varaosasarja) voidaan hankkia erikseen ilmoitta-malla
asianmukainen tuotetunnus tilaamisen yhteydessä. Yksittäis-ten osien
tuotetunnukset:
Keskusyksiköt:
PowerCut-1250 (208) 230/460 V, 50/60 Hz, 1 vaihe/3 vaihetta....................0558001935
PowerCut-1250 (208) 230/460 V, 50/60 Hz, 1 vaihe/3 vaihetta (BL) ...........0558001935F
PowerCut-1250 575 V, 50/60 Hz, 3 vaihetta ........................................................0558001941
PowerCut-1250 400 V, CE, 50 Hz, 3 vaihetta .......................................................0558001938
PowerCut-1250 460 V, 60 Hz, 3 vaihetta...............................................................0558005331
PT-32EH-polttimet:
PT-32EH-poltin, 7,6 m (25 jalkaa)............................................................................0558003548
PT-32EH-poltin, 15,2 m (50 jalkaa)..........................................................................0558003549
Varaosasarjat: (katso kohta 1.2.3)
PT-32EH-varaosasarja..................................................................................................0558003508
PT-32EH, 400 V pitkä lämpösuojus (LHS), varaosasarja,"CE"..........................0558003560
326
(6.35)
(12.7)
(19.05)
(25.4)
(31.75)
(38.1)
tuumaa/min (mm/min)
131
50
21
10
6
(3327.4)
(1270)
(533.4)
(254)
(152.4)
---
(---)
Katkaisu
tuumaa/min (mm/min)
135 (3429)
53
23
12
7
3
(1346.2)
(584.2)
(304.8)
(177.8)
(76.2)
OSA 1
1.2.2
KUVAUS
PC-1500-LAITE MANUAALISEEN PLASMALEIKKAUKSEEN
PowerCut-1500-plasmaleikkauslaitteessa yhdistyvät PowerCut1500:n käytännössä osoitettu luotettavuus ja uudistettu PT32EH-poltin. Kotelon erittäin kestävän komposiittimateriaalin
ansiosta PowerCut-1500 täydentää ihanteellisella tavalla minkä
tahansa vuokraamon konekantaa. PT-32EH-plasmaleikkauspoltin on suunniteltu antamaan käyttöön entistä paremman
suorituskyvyn ja pidemmän käyttöiän, mikä parantaa
tuottavuutta ja pienentää kustannuksia.
Tekniset tiedot: PowerCut-1500
Leikkauskyky 38 mm (1½ tuumaa); katkaisukyky 45 mm (1¾")
1-vaiheinen syöttö ..........................208/230 V AC, 1 vaihe 50/60 Hz, 82/74 A
1 vaiheinen lähtö......................................90 A @ 40 prosentin kuormituksella
3-vaiheinen syöttö .................... 208/230 V AC, 3 vaihetta 50/60 Hz, 44/40 A
.................................................... 230/460 V AC, 3 vaihetta 50/60 Hz, 40/27 A
.................................................................... 400 V AC, 3 vaihetta 50/60 Hz, 26 A
.................................................................... 575 V AC, 3 vaihetta 50/60 Hz, 18 A
3-vaiheinen lähtö .....................................90 A @ 60 prosentin kuormituksella
Mitat ..............................................................................................L = 318 mm (12.5”)
....................................................................................................K = 419 mm (16.5”)
....................................................................................................S = 800 mm (31.5”)
Paino ......................................................................................................42,7 kg (94 lbs)
Ilmansyöttövaatimukset
...................................................................................... 165 l/min 5,5 barin paineella
................................................. (350 kuutio-jalkaa tunnissa 80 psig:n paineella)
PT-32EH: Leikkaustiedot, 90 A
Powercut-1500, PT-32EH, 90A-suutin,
tuotetunnus 0558002837 Ilmanpaine - 80
psi (5.5 bar), 4.0 mm:n (5/32”) tuki
Poltin
PowerCut-1500:ssa käytetään PT-32EH-poltinta. Katso täydellinen
osaluettelo ja irto-osakaavio kuvasta 1.1.
Maksiminopeudet
Hiiliteräs
Tilaustiedot:
Levy
PowerCut-1500, 230/460 V, 7,6 m (25") PT-32EH...................... 0558001942
PowerCut-1500, 230/460 V, 15,2 m (50") PT-32EH.... ............... 0558001943
PowerCut-1500, 575 V, 7,6 m (25") PT-32EH............................... 0558001948
PowerCut-1500, 575 V, 15,2 m (50") PT-32EH........... ................. 0558001949
PowerCut-1500, 400 V, “CE” 7,6 m (25") PT-32EH...................... 0558001945
PowerCut-1500, 400 V, “CE” 15,2 m (50") PT-32EH.................... 0558001946
PowerCut-1500, 460 V, 7,6 m (25") PT-32EH............................... 0558005902
PowerCut-1500, 460 V, 15,2 m (50") PT-32EH........... ................. 0558005903
Leikkaus
tuumaa (mm)
0.250
0.500
0.750
1.000
(6.35)
(12.7)
(19.05)
(25.4)
1.250 (31.75)
1.500 (38.1)
Powercut-1500-laitteiden toimitukseen sisältyvät osat (keskus-yksikkö,
poltin, varaosasarja) voidaan hankkia erikseen ilmoitta-malla asianmukainen tuotetunnus tilaamisen yhteydessä. Yksit-täisten osien tuotetunnukset:
Keskusyksiköt:
PowerCut-1500 (208)230/460 V, 50/60 Hz, 1 vaihe / 3 vaihetta ........................
.................................................................................................................... 0558003570
PowerCut-1500 (208)230/460 V, 50/60 Hz, 1 vaihe / 3 vaihetta (BL)...............
.................................................................................................................... 0558003517
PowerCut-1500 575 V, 50/60 Hz, 3 vaihetta............... ................ 0558001950
PowerCut-1500 400 V, CE, 50/60 Hz, 3 vaihetta........................ 0558001947
PowerCut-1500 460 V, 50/60 Hz, 3 vaihetta............... ................ 0558005900
PT-32EH-polttimet:
PT-32EH-poltin, 7,6 m (25 jalkaa)................................................... 0558003548
PT-32EH-poltin, 15,2 m (50 jalkaa)................................................ .0558003549
Varaosasarjat: (katso kohta 1.2.3)
PT-32EH-varaosasarja......................................................................... 0558003062
PT-32EH, 400 V pitkä lämpösuojus(LHS), varaosasarja, "CE"
.......................
.................................................................................................................... 0558003557
327
tuumaa/min (mm/min)
151 (3835.4)
56 (1422.4)
25 (635)
16 (406.4)
11 (279.4)
7 (177.8)
Katkaisu
tuumaa/min (mm/min)
153 (3886.2)
58 (1473.2)
26 (660.4)
18 (457.2)
12 (304.8)
8 (203.2)
OSA 1
1.2.3
KUVAUS
VARAOSAT/LISÄVARUSTEET (PC-1250/1500-LAITTEET MANUAALISEEN PLASMALEIKKAUKSEEN)
Varaosasarjat:
PT-32EH (LHS) -varaosasarjan sisältö,
tuotetunnus 0558003560, 70 A, CE
PT-32EH-varaosasarjan sisältö,
tuotetunnus 0558003508, 70 A
Kuvaus
Tuotetunnus
Määrä
Lämpösuojus
70:n ampeerin suutin
40:n Laahaussuutin
Elektrodi
Venttiilitappi
Sulake, 2 A, 600 V DC
Leikkaustuki
Avain
Voiteluaine
0558001957
0558002618
0558002908
0558001969
0558001959
0558001379
0558002393
19129 (0558000808)
17672 (0558000443)
2
4
1
3
1
1
1
1
1
Kuvaus
Tuotetunnus
Pitkä lämpösuojus (LHS)
70 A:n suutin
40 A:n laahaussuutin
Elektrodi
Venttiilitappi
Varoke, 2 A, 600 V DC
Laahauslämpösuojus
Avain
Voiteluaine
0558003110
0558002618
0558002908
0558001969
0558001959
0558001379
0558004206
19129 (0558000808)
17672 (0558000443)
Määrä
2
4
1
3
1
1
1
1
1
PowerCut-1250 toimitetaan käyttövalmiina. Poltin on asennettu osineen paikalleen, ensiökaapeli on kiinnitetty ja suodin/säädin on asennettu paikalleen.
Kytke ilmansyöttö sekä sähkönsyöttö ja voit alkaa leikata.
PT-32EH (LHS) -varaosasarjan sisältö,
tuotetunnus 0558003557, 90 A, CE
PT-32EH-varaosasarjan sisältö,
P/N 0558003062, 90 A
Kuvaus
Tuotetunnus
Määrä
Lämpösuojus
90 A:n suutin
40 A:n laahaussuutin
Elektrodi
Venttiilitappi
Sulake, 2 A, 600 V DC
Leikkaustuki
Avain
Voiteluaine
0558001957
0558002837
0558002908
0558001969
0558001959
0558001379
0558002393
19129 (0558000808)
17672 (0558000443)
2
4
1
3
1
1
1
1
1
Kuvaus
Tuotetunnus
Pitkä lämpösuojus (LHS)
90 A:n suutin
40 A:n laahaussuutin
Elektrodi
Venttiilitappi
Sulake, 2 A, 600 V DC
Laahauslämpösuojus
Avain
Voiteluaine
0558003110
0558002837
0558002908
0558001969
0558001959
0558001379
0558004206
19129 (0558000808)
17672 (0558000443)
Määrä
2
4
1
3
1
1
1
1
1
PowerCut-1500 toimitetaan käyttövalmiina. Poltin on asennettu osineen paikalleen, ensiökaapeli on kiinnitetty ja suodin/säädin on asennettu paikalleen.
Kytke ilmansyöttö sekä sähkönsyöttö ja voit alkaa leikata.
(HUOMAUTUS:
Suluissa olevat tuotetunnukset
pätevät ainoastaan “CE”- tai eurooppalaisiin laitteisiin.)
O-rengas- 85W51 (0558003694)
(sisältyy pään toimitukseen)
Venttiilitappi
0558001959
Elektrodi
0558001969
Lämpösuojus
0558001957
Pitkä lämpösuojus
0558003110
PT-32EH-polttimen pää - 0558003412
Suutin
40 A - 0558002908 (laahausleikkaus)
50/70 A - 0558002618
90 A - 0558002837
Kuva 1-1. PT-32EH-poltin
328
OSA 1
KUVAUS
Lisävarusteet:
(HUOMAUTUS: Suluissa olevat tuotetunnukset pätevät ainoastaan “CE”- tai
eurooppalaisiin laitteisiin.)
70 A -varaosasarja ................................................................................................................ 0558003508
70 A 400 V LHS -varaosasarja, CE ........................................................................................ 0558003560
90 A -varaosasarja ................................................................................................................ 0558003062
90 A 400 V LHS -varaosasarja, CE ........................................................................................ 0558003557
Plasmavirtauksen mittaussarja:
Arvokas vianmääritystyökalu polttimen läpi kulkevan hetkellisen plasmakaasuvirtauksen mittaamiseen.
............................................................................................................................................................... 19765 (0558000739)
Polttimen ohjainsarja:
Kestävään muoviseen laukkuun pakattu täydellinen sarja sisäl-tää kiinnikkeet ympyrän leikkaamiseen
ja suoraan leikkaamiseen niin rautametalleille kuin muillekin metalleille, säde 44,5 - 1066,8 mm (1¾ - 42
tuumaa),
Deluxe-malli ..................................................................................................................................................... 0558003258
Perusmalli, säde 44,5 - 711,2 mm (1¾ - 28 tuumaa) ......................................................................... 0558002675
Leikkaustuki
Varmistaa oikean leikkausetäisyyden laahausleikkauksen aikana ............................................... 0558002393
40 A:n laahaussuutin ...................................................................................................................................... 0558002908
Talttaussuutin ..................................................................................................................................................... 0558003089
Talttaussuojus ................................................................................................................................................... 0558003090
Laahauslämpösuojus (normaali) .............................................................................................................. 0558003374
Laahauslämpösuojus (raskas käyttö) .................................................................................................... 0558004206
Pyöräsarja
Helpottaa laitteen siirtämistä..................................................................................................................... 0558003060
Poltinkela
Kuljetusta helpottavan poltinkelan avulla varaosasarja, poltin ja kaapeli ovat aina kätevästi saatavilla
............................................................................................................................................................................... 0558003059
Laahauslämpösuojus (normaali)
Säilyttää vakioetäisy den.Pitkä käyttöikä useimmissa
käyttökohteissa. ................................................................................. 0558003374
Poltinkela
Kuljetusta helpottavan poltinkelan avulla varaosasarja, poltin ja kaapeli
ovat aina kätevästi saatavilla. .................................................... 0558003059
Laahauslämpösuojus (raskas käyttö)
Säilyttää vakioetäis yden. Pitkä käyttöikä. Soveltuu lävistämiseen............
.............................................................................................................. 0558004206
Pyöräsarja
Helpottaa laitteen siirtämistä.................................................... 0558003060
Kuvan Powercut-laite varustettu lisävarusteena saatavalla poltinkelalla, jossa
on varaosasarjan säilytyslokero.
329
OSA 1
KUVAUS
330
OSA 2
ASENNUS
2.0
ASENTAMINEN PLASMALEIKKAUSLAITE
MANUAALISEEN TYÖSTÖÖN
2.1 YLEISTÄ
VAROITUS
Minkä tahansa tyyppisen suodatinlaitteen
asentaminen tai sijoittaminen rajoittaa
imuilman määrää, mikä voi aiheuttaa
virtalähteen sisäisten komponenttien
ylikuumenemisen. Takuu raukeaa,
jos laitteen kanssa käytetään jotain
suodatinlaitetta.
Jotta PowerCut-plasmaleikkauslaite toimisi hyvin ja sen käyttäminen olisi
ongelmatonta, se pitää asentaa oikein. Lue huolellisesti tämän luvun jokainen
vaihe ja noudata huolellisesti annettuja ohjeita.
2.2 TARVITTAVA LAITTEISTO
Leikkaamista varten tarvitaan puhdasta ja kuivaa ilmaa tuottava ilmansyöttöjärjestelmä, joka tuottaa paineilmaa 165,2 l/m (350 kuutiojalkaa
tunnissa) 5,5 barin (80 psig) paineella. Ilmansyöttöpaine ei saa ylittää 10,3
barin (150 psig) arvoa (laitteen toimitukseen sisältyvän ilmansuo-timen/säätimen enimmäissyöttöpainetta).
2.3 SIJOITTAMINEN
PowerCut-laitteen kunnollinen jäähdytys edellyttää riittävää tuuletusta. Laite
on sijoitettava niin, että se altistuu mahdollisimman vähän lialle, pölylle ja
äärimmäisille lämpötiloille. PowerCut-laitteen virtalähteen ja seinän tai muun
esteen väliin pitää jättää vähintään 30 cm, jotta ilma pääsisi virtaamaan
vapaasti virtalähteen läpi.
2.4 TARKASTAMINEN
A. Poista kuljetuspakkaus ja kaikki pakkausmateriaali. Tarkista, että laitteessa
ei ole merkkejä vaurioista, jotka eivät olleet havaittavissa laitteen
luovutushetkellä. Ilmoita välittömästi kuljetusliikkeelle mahdollisista
vaurioista.
B. Tarkista ennen pakkausmateriaalien hävittämistä, ettei niiden
joukossa ole irtonaisia osia.
C. Tarkista, ettei ilmasäleiköissä ja muissa aukoissa ole vieraita
esineitä.
331
OSA 2
ASENNUS
2.5
VAROITUS
SÄHKÖISKU
VOI
TAPPAA!
Jotta
sähköiskun vaaraa voidaan välttää
mahdollisimman
tehokkaasti,
on
suoritettava
ennakkovarotoimenpiteet. Varmista, että sähkövirta
on kokonaisuudessaan pois päältä
avaamalla pääkatkaisija ja kytke-mällä
irti laitteeseen johtava virta-johto
aina kun virtalähteen sisällä tehdään
kytkentöjä.
ENSIÖSÄHKÖNSYÖTÖNKYTKENNÄT - PLASMALEIKKAUSLAITTEET MANUAALISEEN TYÖSTÖÖN
PowerCut-1250/1500-keskusyksiköt on varustettu noin 3 metrin (10 jalan)
pituisella nelijohtimisella kaapelilla kolmivaihekytkentää varten. Jos haluat käyttää
yksivaihekytkentää, poista virtakaapelin punainen (vaaleansininen) johdin käytöstä
teippaamalla se. Käytä vain valkoista ja mustaa johdinta kaapelin kytkemisessä
yksivaiheiseen sähkönsyöttöön. Kun laitetta käytetään yksivaiheisella sähkönsyötöllä,
se pitää kytkeä omaan 100 ampeerin virtapiiriin. Suurempien syöttövirtavaatimusten
takia laitteen kuormitussuhde on pienempi kuin käytettäessä kolmivaiheista
sähkönsyöttöä. Yksivaiheista sähkönsyöttöä käytettäessä PC-1250:n kuormitussuhde
on 60 prosenttia ja PC-1500:n kuormitussuhde on 40 prosenttia.
Liitä ilmansyöttö suodattimen tuloliitäntään.
Esisuodatettu KUIVAILMANSYÖTTÖ
(asiakkaan toimittama)
(enintään 90-150 psig)
(enintään 6,2- 10,3 baria)
ASIAKKAAN LIITTÄMÄ KATKAISIN (Katso
taulukko 2.3 ja VAROITUS rungon maattoon
liittyen Luvussa 2.5.)
Punainen (vaaleansininen) ÄLÄ KÄYTÄ YKSIVAIHEISTA
Valkoinen (ruskea)
Musta (musta)
Vihreä (keltainen/vihreä)
Kuva 2-1. Kytkennät
332
ENSIÖSYÖTÖN KAAPELI
OSA 2
ASENNUS
VAROITUS
SÄHKÖISKU VOI TAPPAA!
Ennen
minkään sähkökytkentöjen tekemistä
on varmistettava, että laite on kytketty asianmukaisesti pois käytöstä. Jos
pääkatkaisijaan tehdään kytken-töjä,
se pitää kytkeä pois päältä ja lukita
tähän asentoon vahingossa tapahtuvan
virrankytkennän estä-miseksi. Jos sulaketauluun tehdään kytkentöjä, irrota
asianmukaiset sulakkeet ja lukitse sulaketaulun kansi. Jos lukitseminen ei ole
mah-dollista, kiinnitä pääkatkaisijaan
(tai sulaketauluun) punainen merkintä,
joka ilmoittaa muille käyttäjille kytkentätöiden olevan käynnissä.
Varmista ennen virransyötön kytkemistä, että sähkökeskuksessa on sulakkeilla
tai suojakytkimillä suojattu pääkatkaisija. Laitteessa voi käyttää joko tehtaalla
BTFOOFUUVB WJSUBLBBQFMJB D UZZQQJ 40 tk$ QJUVVT N KBMLBB UBJ
omia virtakaapeleita. Jos käytät omia virtakaapeleita, varmista, että ne ovat
eristettyjä kuparijohdinkaapeleita. Kytkemiseen tarvitaan kaksi (yksivaiheinen)
tai kolme (kolmivaiheinen) virtakaapelia ja yksi maadoituskaapeli. Kaapelit
voivat olla paksulla kumikuorella varustettuja kaapeleita tai ne voivat olla
kiinteään tai joustavaan kanavaan asetettuja kaapeleita. Taulukoissa 2-1 ja 2-2
on tietoja virransyöttökaapelien ja pääsulakkeiden suositelluista kooista.
Taulukko 2-1. ( PC-1250 ) Virransyöttökaapelien ja
pääsulakkeiden suositellut koot
Virransyöttövaatimukset
Volttia
VAROITUS
Runko pitää kytkeä hyväksyttyyn
maattoon. Muussa tapauksessa
seurauksena voi olla sähköisku, vakavia
palovammoja ja kuolemanvaara.
Vaiheita Ampeeria
Syöttö ja maatto
Sulake
Kaapeli
Koko
CU/AWG
Ampeeria
208
1
67A
6
100
208
230
230
460
400
575
3
1
3
3
3
3
33A/vaihe
61A
29A/vaihe
20
18
15
6
6
6
6
6mm2
10
50
100
50
50
50
25
Taulukko 2-2. ( PC-1500 ) Virransyöttökaapelien ja
pääsulakkeiden suositellut koot
VAROITUS
Varmista ennen minkään kytkentöjen
tekemistä virtalähteen lähtöliitäntöihin, että kaikki ensiösähkönsyöttö virtalähteeseen on kytketty pois pääl-tä
pääkytkimestä ja että virtakaapeli on
kytketty irti.
Virransyöttövaatimukset
Volttia
208
208
230
230
460
400
575
333
Vaihe
1
3
1
3
3
3
3
Ampeeria
82A
44A/vaihe
74A
40A/vaihe
27
24
18
Syöttö ja maatto
Sulake
Kaapeli
Koko
CU/AWG
Ampeeria
6
6
6
6
6
6mm2
10
100
80
100
80
50
50
50
OSA 2
ASENNUS
2.6
TOISIOPIIRIN KYTKENNÄT MANUAALISESSA TYÖSTÖSSÄ
Poltin on asennettu käyttövalmiiksi.
Kiinnitä työkaapeli työstö-kappaleeseen.
Varmista, että työstökappale on kytketty hyväksyttyyn maattoon riittävän suurella maadoituskaapelilla.
TYÖ
SUOJAMAATTO
PT-32EH
Kuva 2-2. PowerCutin kytkeminen
334
OSA 3
KÄYTTÖ
A
B
C
D
Kuva 3-1A. PowerCut-1250 / 1500 -säätimet
3.0
KÄYTTÄMINEN
3.1
PowerCut-1250 / 1500 -SÄÄTIMET
A. Virtakytkin. Kun virtakytkin asetetaan ON (Päällä) -asentoon, valkoinen virtamerkkivalo syttyy ja
ilmaisee ohjauspiirin olevan kytkettynä päälle.
B. Ilmatestikytkin. Kun tämä kytkin asetetaan TEST (Testi) -asentoon, syöttöilman suodin/säädin
voidaan säätää haluttua painetta (5,5 bar / 80 psig) varten ennen leikkaamisen aloittamista. Anna
ilman virrata muutaman minuutin ajan. Virtaava ilma poistaa kosteuden, jota on ehkä voinut kerääntyä
laitteen ollessa käyttämättömänä. Varmista, että kytkin on asetettu OPERATE (Käyttö) -asentoon, ennen
kuin alat leikata.
C. Liipaisen lukituskytkin.
1. Manuaalinen työstö PT-32EH-polttimella - Kun kytkin on LOCK (Lukitus) -asennossa, polttimen
painikkeen voi vapauttaa valokaaren muodostumisen jälkeen. Valokaari sammutetaan leikkauksen
lopetta-misen yhteydessä painamalla painiketta uudelleen ja vapauttamalla se tai vetämällä poltin
kauemmaksi työstökappaleesta. Kun kytkin on UNLOCK (Lukituksen avaus) -asennossa, käyttäjän
on pidettävä polttimen painiketta painettuna leikkaamisen ajan ja vapautettava se vasta, kun
leikkaaminen lopetetaan.
2. Mekaaninen työstö PT-21AMX-polttimella - Mekaanisessa käytössä liipaisimen lukitustoiminto ei
ole käytössä. Tämän sijaan kytkin toimii Auto-Restrike-valitsimena. Auto-Restrike-toiminto (ritilän
leikkaus) otetaan käyttöön asettamalla kytkin yläasentoon. Auto-Restrike-toiminto (normaali
leikkaus) poistetaan käytöstä asettamalla kytkin ala-asentoon.
TRIGGER LOCK
(liipaisimen
lu-kitus)
UNLOCK
(lukituksen
avaus)
335
Auto-Restrike-toiminto
käytössä
Auto-Restrike-toiminto
pois käytöstä
OSA 3
KÄYTTÖ
E
F
G
H
I
Kuva 3-1B. PowerCut-1250/1500:n säätimet
D. Lähtövirran säädin. Lähtövirta on Powercut-1250:ssa säädettävissä.
E. Virran merkkivalo: Tämä merkkivalo palaa, kun etupaneelin virtakytkin on ON (Päällä) -asennossa.
F. Syöttövirran merkkivalo tai korkean/matalan syöttöjännitteen merkkivalo: Tämä
vikamerkkivalo vilkkuu, kun syöttöjännite poikkeaa 15 prosenttia sen nimellisarvosta.
G. Kaasuvirtauksen merkkivalo: Tämä merkkivalo vilkkuu, kun ilmansyöttöpaine on pieni tai
vastapaine puuttuu.
H. Vikamerkkivalo: Kun tämä merkkivalo vilkkuu, kun järjestelmä ei onnistu useasta yrityksestä
huolimatta onnistu muodostamaan sytytys-kaarta tai kun järjestelmässä on tapahtunut
ylivirtatilanne. Jos merkkivalo vilkkuu 10 sekunnin ajan ja sitten lopettaa vilkkumisen,
ongelma liittyy sytytyskaaren muodostamiseen. Tarkista polttimen kulutustarvikkeet. Jos
merkkivalo ei lopeta vilkkumista eikä järjestelmä nollaudu, vika johtuu ylivirtatilanteesta.
Katso lisätietoja vianmääritysluvusta.
I. Ylikuumenemisen merkkivalo: Tämä merkkivalo vilkkuu, kun kaariaikasuhde on ylittynyt.
Anna virtalähteen jäähtyä, ennen kuin jatkat järjestelmän käyttämistä.
Kaikki häiriösignaalit ovat päällä vähintään 10 sekunnin ajan. Jos häiriö korjaantuu, kaikki
muut paitsi ylivirtasignaali nollaantuvat automaattisesti. Ylivirran poistamiseksi on
virta sammutettava 5 sekunnin ajaksi ja käynnistettävä uudelleen.
336
OSA 3
KÄYTTÖ
VAROITUS
SÄHKÖISKU voi tappaa.
t­-­LÊZUÊMBJUFUUB KPTTFOLPUFMPFJPMF
paikallaan.
t­-­LZULFMBJUUFFTFFOWJSUBB KPTQJEÊU
sitä kädessä tai kannat sitä.
t­-­LPTLFUBQPMUUJNFOLBIWBO
etupuolella olevia osia (esimerkiksi
suutinta, lämpösuojusta ja elektrodia),
kun virta on kytkettynä.
VAROITUS
KAARISÄTEET voivat polttaa silmiä
ja ihoa. MELU voi vahingoittaa kuuloa.
t,ÊZUÊIJUTBVTOBBNBSJB KPTTBPO
luokan 6 tai 7 lasi.
t,ÊZUÊTJMNÊKBLVVMPTVPKBJNJBTFLÊ
muita suojavarusteita.
3.2
VAIN MANUAALISESSA TYÖSTÖSSÄ KÄYTETTÄVÄ PT-32EH-POLTIN
3.2.1
LEIKKAAMINEN POWERCUT-1250/1500-LAITTEELLA
KÄYTTÄMÄLLÄ PT- 32EH-POLTINTA (VAIN MANUAALINEN
PLASMALEIKKAUS)
Leikkaaminen PT-32EH-polttimella.
A. Varmista, että virta on kytketty päälle pääkatkaisijasta. Kytke virta päälle
etupaneelin virtakytkimestä.
B. Aseta paineensäädin asentoon 5,5 baria (80 psig).
C. Pidä poltinta noin 3,2 - 4,8 mm (1/8 - 3/16 tuuman) päässä työstökappaleen
yläpuolella noin 15 - 30 asteen kulmaan kallistettuna. Tämä vähentää vaaraa,
että roiskeita pääsisi suuttimeen. Jos käytössä on PT-32EH:n leikkaustuki
(tuotetunnus 0558002393), elektrodin ja työstökappaleen välisen etäisyyden
pitää olla noin 4,8 mm (3/16 tumaa).
D. Paina polttimen painiketta. Polttimen suuttimesta pitäisi alkaa
virrata ilmaa.
E. Kahden sekunnin kuluttua polttimen painikkeen painamisesta pitäisi
muodostua sytytyskaari. Tämän jälkeen pitäisi välittömästi muodostua
pääkaari, minkä jälkeen leikkaamisen voi aloittaa. (Jos liipaisimen LUKITUS on
käytössä, polttimen painikkeen voi vapauttaa leikkauskaaren muodostumisen
jälkeen.) Katso oheinen huomautus.
VAROITUS
HUOMAUTUS: Liipaisimen lukitus-kytkin.
Manuaalinen työstö PT-32EH-polttimella - Kun kytkin on LOCK (Lukitus)
-asennossa, polttimen painikkeen voi
vapauttaa valokaaren muodostumisen
jälkeen. Valokaari sammutetaan leikkauksen lopetta-misen yhteydessä
painamalla paini-ketta uudelleen ja
vapauttamalla se tai vetämällä poltin kauemmaksi työstökappaleesta. Kun
kytkin on UNLOCK (Lukituksen avaus)
-asennossa, käyttäjän on pidettävä
polttimen painiketta painettuna leikkaamisen ajan ja vapautettava se vasta,
kun leikkaaminen lopetetaan.
Liipaisimen lukituskytkin
VARO
Sijoita PowerCut-yksikkö vähintään
3 metrin (10 jalan) päähän leikkauspaikasta. Leikkaamisessa muodostuva kipinät ja kuuma kuona voivat
vahingoittaa laitetta.
337
OSA 3
KÄYTTÖ
F.
Leikkaamisen aloittamisen jälkeen poltin pitäisi pitää 5 - 15 asteen kulmassa
eteenpäin. Tämä kulma on erityisen käyttö-kelpoinen Drop Cut -leikkaamisessa. Jos
käytössä ei ole leikkaustukea, suutinta on pidettävä noin 6,4 mm (1/4 tuuman) päässä
työstökappaleesta.
LEIKKAUSSUUNTA
Kuva 3-2a. Polttimen suositeltu kulma (5° - 15°) leikkaamisen aikana
TÄRKEÄÄ!!!
Säilytä oikea
leikkausetäisyys
4,8 - 6,4 mm
(3/16 - 1/4 tuumaa)
LEIKKAUSSUUNTA
Lähtöteho kasvaa leikkausetäisyyden kasvaessa!
Kuva 3-2b. Leikkausetäisys verrattuna lähtötehoon leikkaamisen aikana
G. Kun haluat lopettaa leikkaamisen, vapauta polttimen painike (jos käytössä on liipaisimen
lukitus, paina painiketta ja vapauta se) ja nosta poltin irti työstökappaleesta juuri ennen
leikkauksen lopet-tamista. Tämä estää nopean uudelleensyttymisen leikkaus-kaaren
sammumisen jälkeen, mikä voisi vahingoittaa suutinta (kaksoiskaaren muodostuminen).
H. Jos tarkoituksena on jatkaa leikkaamista välittömästi, kuten ritilän ja raskaan verkon
leikkaamisessa, älä vapauta polttimen painiketta. Virtausta seuraavassa tilassa kaaren voi
välittömästi muodostaa uudelleen painamalla polttimen painiketta. Näin vältetään tarve
käyttää 2 sekunnin esivirtausjaksoa.
338
OSA 3
KÄYTTÖ
3.2.2
VARO
Laahausleikkaus voi lyhentää huomattavasti polttimen kulutus-tarvikkeiden
käyttöikää, vaikka virta pidettäisiinkin
pienenä. Laahaus-leikkaamisen yrittäminen käyttämällä suurempaa virtaa
kuin 40 A voi aiheuttaa kulutustarvikkeiden välit-tömän vahingoittumisen
käyttökel-vottomiksi.
Laahausleikkaaminen PT-32EH-polttimella ja PowerCut-laitteella.
A. LAAHAUSLEIKKAAMINEN PIENELLÄ VIRRALLA KÄYTTÄMÄLLÄ DRAG FEATURE
-TOIMINTOA
Jos haluat laahausleikata ohutta materiaalia, jonka paksuus on vähemmän kuin
9,5 mm (3/8 tumaa), irrota 70/90 ampeerin vakiosuutin PT-32EH-polttimesta ja
asenna siihen ESABin 40 ampeerin suutin. Pienennä virta-asetus AUTO-DRAGalueelle 20 - 40 ampeeria (katso etupaneeliin merkitty Auto Drag -toiminnon
asteikkoa). Noudata sitten kohdassa 3.2.1 annettuja ohjeita. Lisätietoja on PT32EH-polttimen käyttöoppaassa nro F-15-747.
B.
LAAHAUSLEIKKAAMINEN SUURELLA VIRRALLA
Jos haluat laahausleikata materiaalia, jonka paksuus on enemmän kuin 9,5 mm
(3/8 tuumaa), varmista, että PT-32EH-polttimessa on 70/90 ampeerin suutin.
Kiinnitä ESAB-leikkaustuki paikalleen ja toimi kuvassa 3.3 esitetyllä tavalla.
2
1
KUN KAARI LÄPÄISEE TYÖKAPPALEEN, KÄÄNNÄ POLTIN
PYSTYASENTOON JA JATKA
LEIKKAAMISTA.
ALOITA REIÄN PUHKAISEMINEN
PITÄMÄLLÄ POLTINTA KALLIS-TETTUNA,
JOTTA SULAA MATERIAALIA EI ROISKUISI
POLTTIMEEN JA VAHINGOITTAISI SITÄ.
Kuva 3-3. Puhkaisutekniikka käytettäessä PT-32EH-poltinta
339
OSA 3
KÄYTTÖ
3.2.3
VAROITUS
PT-32EH-POLTTIMEN OSIEN ASENTAMINEN (VAIN MANUAALINEN
PLASMALEIKKAUS)
Varmista
ennen
polttimen
osiin
koskemista, että POWERCUT-laitteen
virtakytkin on POIS PÄÄLTÄ (OFF)asennossa.
ASETA VENTTIILITAPPI ELEKTRO-DIIN, KIERRÄ ELEKTRODI POLTTI-MEN PÄÄHÄN JA
TIUKKAA SE HUO-LELLISESTI AVAIMELLA
#19129.
1
VAROITUS
PT-32EH-polttimen päässä on kaasuvirtauksen tarkistusventtiili, joka toi-mii
yhdessä virtalähteen virtauskyt-kimen
ja piirin kanssa. Tämä järjes-telmä estää
suurjännitteen kytkemi-sen polttimeen,
jos polttimen paini-ketta painetaan
vahingossa suojuk-sen ollessa irrotettuna. Poltinta vaih-dettaessa pitää aina
käyttää oikeaa ESAB-poltinta, koska
vain näissä polttimissa on ESABin patentoima suojalukitusjärjestelmä.
*VENTTIILI
ELEKTRODI
2
SUUTIN
SUOJUS
ASETA SUUTIN LÄMPÖSUOJUKSEEN, KIERRÄ
SITTEN NE YHDESSÄ
POLTTI-MEN RUNKOON
JA TIUKKAA SITTEN LIITOS KÄSIN.
3
TÄRKEÄÄ!
KIINNITÄ SUOJUS ERITTÄIN
TIUKASTI!
*Venttiilitappi on järjestelmän erittäin tärkeä osa. Sen
tehtävänä on avata polttimen päähän kiinteästi asennettu kaasunvirtauksen tarkistusventtiili. Jos venttiili-tappi
ei ole oikein paikallaan elektrodissa, venttiili ei avaudu
eikä järjestelmä toimi. Lisäksi venttiilitappi parantaa
elektrodin jäähdytystä lisäämällä ilman virtausnopeutta
elektrodin sisäpinnalla.
Kuva 3.4. PT-32EH-polttimen irto-osakaavio
340
OSA 3
KÄYTTÖ
SÄÄDÄ OHJAINTA KIERTÄMÄLLÄ SITÄ VAIN MYÖTÄPÄIVÄÄN.
TÄMÄ EHKÄISEE SUOJUKSEN LÖYSTYMISEN VAHINGOSSA.
JOS OHJAIN ON LIIAN TIUKALLA SUOJUKSESSA, AVAA RAKO RUUVITALTALLA.
TERÄSSUOJUS
LEIKKAUSTUKI
Tuotetunnus 0558002393
SÄÄDÄ ETÄISYYDEKSI 4,8 mm (3/16 tuumaa), JOS MATERIAALIN PAKSUUS ON SUUREMPI KUIN
6,4 mm (1/4 tuumaa).
POLTTIMEN JA
TYÖSTÖKAPPALEEN
VÄLINEN ETÄISYYS 1,6 mm
(1/16 tuumaa) - 6,4 mm
(1/4 tuumaa)
TUKI SUORAA REUNAA TAI
VAPAATA LEIKKAUSTA VARTEN
JOS LIIAN LÖYSÄLLÄ, SULJE RAKO RUUVIPENKISSÄ TAI SUURILLA PIHDEILLÄ.
Kuva 3-5. Leikkaustuen asentaminen ja käyttäminen (VAIN PT-32EH)
341
OSA 3
KÄYTTÖ
3.3
PT-32EH-POLTTIMELLA LEIKKAAMISEEN LIITTYVIÄ
HUOMAUTUKSIA
Vaihda, kun syöpynyt yli 1,5
mm (0,06 tuumaa)
VARO
VAIHDA ELEKTRODI, ENNEN KUIN SE ON
SYÖPYNYT YLI 1,5 MM (0,06 TUUMAA).
Kuva 3-6. Elektrodin kulumisraja
HUOMAUTUS: Tarkista aina elektrodin kuluminen suuttimen vaihtamisen yhteydessä.
Jos elektrodi on syöpynyt yli 1,5 mm (0,06 tuumaa), vaihda elektrodi.
Poltin ja virtalähde voivat vahingoittua, jos elektrodia käytetään,
vaikka se on syöpynyt tätä raja-arvoa enemmän. Lisäksi liian
syöpyneen elektrodin käyttäminen lyhentää suuttimen käyttöikää.
342
POWERCUT-1250 / 1500
PLASMALEIKKAUSLAITE MEKANISOITUUN TYÖSTÖÖN
343
344
OSA 1
KUVAUS
1.0 YLEISTÄ
VAROITUS
Käytä tässä laitteessa ainoastaan ESAB
PT-21AMX -plasmapoltinta. Muiden
kuin tähän laitteeseen tar-koitettujen
plasmapoltinten käyttä-minen voi
aiheuttaa SÄHKÖISKU-VAARAN.
Powercut-1250/1500
on
pienikokoinen
ja
täysin
itsenäinen
plasmaleikkausjärjestelmä. Järjestelmän toimitukseen sisältyy mekanisoitu PT21AMX-poltin. Poltin on kytkettävä laitteeseen ennen sen käyttämistä. Lisätietoja
on kohdassa 2.6.1. Järjestelmä on käyttövalmis heti polttimen, syöttövirran ja
paineilmansyötön (6,2 - 10,3 baria / 90 - 150 psi) kytkemisen jälkeen. Mekanisoidun
plasmaleikkauksen Powercut-laitteessa käytetään mekanisoituun leikkaukseen
tarkoitettua PT-21AMX-poltinta, minkä ansiosta PC-1250-laitteella voidaan katkaista
enintään 38,1 mm (1¢ª tuuman) paksuisia materiaaleja ja PC-1500-laitteellavoidaan
LBULBJTUB FOJOUÊÊO NN tÎ UVVNBO QBLTVJTJB NBUFSJBBMFKB ,BUTP KÊMKFNQÊOÊ
olevilta tietoja saatavana olevista Powercut-laitteista sekä niiden teknisistä tiedoista.
1.1 KÄYTTÖTARKOITUS
Tämän oppaan tarkoitus on antaa käyttäjälle kaikki tiedot, joita tarvitaan Powercutplasmaleikkauslaitteen asentamisessa ja käyttämisessä. Lisäksi opas sisältää teknistä
viiteaineistoa, josta on apua plasmaleik-kauslaitteen vianmäärityksessä.
Tyypillinen näkymä edestä
Takanäkymä “kaksijännitteisestä” versiosta
345
OSA 1
KUVAUS
1.2
MEKANISOITU PLASMALEIKKAUS
1.2.1
PC-1250 MEKANISOITUUN PLASMALEIKKAUKSEEN
PowerCut-1250-plasmaleikkauslaitteessa
yhdistyvät
PowerCut-1250:n käytännössä osoitettu luotettavuus
ja uudistettu PT-21AMX-poltin. PT-21AMX-plasmaleikkauspoltin on suunniteltu antamaan käyttöön entistä
parempaa suorituskykyä ja pidemmän käyttö-iän, mikä
parantaa tuottavuutta ja pienentää kustannuksia.
Tekniset tiedot: PowerCut-1250
Leikkauskyky 32 mm (1-1/4") vaiheinen syöttö
.........................................................208/230 V AC, 1 vaihe, 50/60 Hz, 67/61 A
1-vaiheinen syöttö ...................................70 A @ 60 prosentin kuormituksella
3-vaiheinen syöttö ................... 208/230 V AC, 3 vaihetta, 50/60 Hz, 33/29 A
................................................... 230/460 V AC, 3 vaihetta, 50/60 Hz, 29/20 A
................................................................... 400 V AC, 3 vaihetta, 50/60 Hz, 18 A
................................................................... 575 V AC, 3 vaihetta, 50/60 Hz, 15 A
3-vaiheinen syöttö ................................ 70 A @ 100 prosentin kuormituksella
Mitat...............................................................................................L = 318 mm (12,5”)
....................................................................................................K = 419 mm (16,5”)
....................................................................................................S = 800 mm (31,5”)
Paino ......................................................................................................... 39 kg (86 lbs)
Ilmansyöttövaatimukset . 165 l/min 5,5 barin paineella (350 kuutiojalkaa
tunnissa 80 psig:n paineella)
Poltin
PowerCut-1250:ssa käytetään PT-21AMX-poltinta. Katso
täydellinen osaluettelo ja irto-osakaavio kuvasta 1.2.
PT-21AMX: Leikkaustiedot 70 A
Powercut-1250, PT-21AMX, 70 A -suutin,
tuotetunnus 21329 (4485834) Ilmanpaine 75 - 85 psi (5.2 -5.9 bar), 3/16 - 1/4 tuuman (4.8 -6.4 mm) tuki
Tilaustiedot:
PowerCut-1250,
208/230/460 V, 7,6 m (25 jalkaa) PT-21AMX .............................. 0558004185
208/230/460 V, 15,2 m (50 jalkaa) PT-21AMX............................ 0558004186
400 V, “CE” 7,6 m (25 jalkaa) PT-21AMX....................................... 0558004187
400 V, “CE” 15,2 m (50 jalkaa) PT-21AMX ..................................... 0558004188
208/230/460 V, 7,6 m (25 jalkaa) PT-21NR .................................. 0558005494
208/230/460 V, 15,2 m (50 jalkaa) PT-21NR................................ 0558005495
400 V, “CE” 7,6 m (25 jalkaa) PT-21NR........................................... 0558005496
400 V, “CE” 15,2 m (50 jalkaa) PT-21NR ......................................... 0558005497
Powercut-1250-laitteiden toimitukseen sisältyvät osat (keskus-yksikkö,
poltin, varaosasarja, polttimen pidike ja liitäntäkaapeli) voidaan hankkia
erikseen ilmoittamalla asianmukainen tuotetunnus tilaamisen yhteydessä. Yksittäisen osien tuotetunnukset:
Keskusyksiköt:
PowerCut-1250
208)230/460 V, 50/60 Hz, 1 vaihe / 3 vaihetta ........................... 0558004189
PowerCut-1250 400 V, CE, 50 Hz, 3 vaihetta .............................. 0558004190
Maksiminopeudet
Hiiliteräs
Levy
tuumaa (mm)
0.125 (3.175)
0.250 (6.35)
0.500 (12.7)
0.750 (19.05)
1.000 (25.4)
1.250 (31.75)
Leikkaus
tuumaa/min (mm/min)
190 (4826)
85 (2159)
30 (762)
13 (330.2)
5 (127)
3 (76.2)
Katkaisu
tuumaa/min (mm/min)
210
101
39
15
(5334)
(2565.4)
(990.6)
(381)
7
5
(177.8)
(127)
(HUOMAUTUS: Suluissa olevat tuotetunnukset pätevät ainoastaan “CE”- tai eurooppalaisiin laitteisiin.)
PT-21AMX-polttimet:
Ilman telinettä: 15,2 m (50 jalkaa) ................................................ 0558003615
Telineen kanssa: 15,2 m (50 jalkaa) ............................................... 0558003614
Ilman telinettä: 7,6 m (25 jalkaa).................................................... 0558003617
Telineen kanssa: 7,6 m (25 jalkaa).................................................. 0558003616
Varaosasarjat: (katso kohta 1.2.3)
PT-21AMX-varaosasarja (50 A) ............................................... 21370 (2461001)
PT-21AMX-varaosasarja (70 A) ........................................21369 (0558000848)
346
OSA 1
1.2.2
KUVAUS
PC-1500 MEKANISOITUUN PLASMALEIKKAUKSEEN
PowerCut-1500-plasmaleikkauslaitteessa yhdistyvät PowerCut-1500:n käytännössä osoitettu luotettavuus ja uudistettu PT-21AMX-poltin. PT-21AMX-plasma-leikkauspoltin
on suunniteltu antamaan käyttöön entistä parempaa suorituskykyä ja pidemmän käyttöiän, mikä parantaa tuottavuutta ja pienentää kustannuksia.
Tekniset tiedot: PowerCut-1500
Leikkauskyky 38 mm (1-1/2 tuumaa)
1-vaiheinen syöttö .........................208/230 V AC, 1 vaihe, 50/60 Hz, 82/74 A
1-vaiheinen lähtö .....................................90 A @ 40 prosentin kuormituksella
3-vaiheinen syöttö ................... 208/230 V AC, 3 vaihetta, 50/60 Hz, 44/40 A
................................................... 230/460 V AC, 3 vaihetta, 50/60 Hz, 40/27 A
................................................................... 400 V AC, 3 vaihetta, 50/60 Hz, 26 A
................................................................... 575 V AC, 3 vaihetta, 50/60 Hz, 18 A
3-vaiheinen lähtö .....................................90 A @ 60 prosentin kuormituksella
Mitat ...............................................................................L = 318 mm (12,5 tuumaa)
.....................................................................................K = 419 mm (16,5 tuumaa)
.....................................................................................S = 800 mm (31,5 tuumaa)
Paino ......................................................................................................42,7 kg (94 lbs)
Ilmanpaine ............ .......................... 350 cfh @ 80 psig (165 l/min @ 5,5 baria)
Poltin
PowerCut-1500:ssa käytetään PT-21AMX-poltinta.
täydellinen osaluettelo ja irto-osakaavio kuvasta 1.2.
Katso
Tilaustiedot:
PowerCut-1500,
230/460 V, 7,6 m (25 jalkaa) PT-21AMX........................................ 0558004191
230/460 V, 15,2 m (50 jalkaa) PT-21AMX ..................................... 0558004192
400 V, “CE” 7,6 m (25 jalkaa) PT-21AMX........................................ 0558004193
400 V, “CE” 15,2 m (50 jalkaa) PT-21AMX ..................................... 0558004194
230/460 V, 7,6 m (25 jalkaa) PT-21NR ........................................... 0558005490
230/460 V, 15,2 m (50 jalkaa) PT-21NR......................................... 0558005491
400 V, “CE” 7,6 m (25 jalkaa) PT-21NR............................................ 0558005492
400 V, “CE” 15,2 m (50 jalkaa) PT-21NR ......................................... 0558005493
Powercut-1500-laitteiden toimitukseen sisältyvät osat voidaan hankkia
erikseen ilmoittamalla asianmukainen tuotetunnus tilaa-misen
yhteydessä. Yksittäisen osien tuotetunnukset:
Keskusyksiköt:
PowerCut-1500
(208)230/460 V, 50/60 Hz, 1 vaihe / 3 vaihetta.......................... 0558004195
PowerCut-1500 400 V, CE, 50 Hz, 3 vaihetta ............................. 0558004196
PT-21AMX: Leikkaustiedot, 90 A
Powercut-1500, PT-21AMX, 90 A -suutin,
tuotetunnus 0558004269 Ilmanpaine - 85 psi (5.9 bar),
3/16 - 1/4 tuuman (4.8 -6.4 mm) tuki
Maksiminopeudet
Hiiliteräs
Levy
Leikkaus
tuumaa (mm)
0.250 (6.35)
0.500
0.750
1.000
1.250
1.500
(12.7)
(19.05)
(25.4)
(31.75)
(38.1)
tuumaa/min (mm/min)
120
49
22
1
7
3
(3048)
(1244.6)
(558.8)
(304.8)
(177.8)
(76.2)
Katkaisu
tuumaa/min (mm/min)
150 (3810)
55 (1397)
25 (635)
13
9
5
(330.2)
(228.6)
(127)
(HUOMAUTUS: Suluissa olevat tuotetunnukset pätevät ainoastaan
PT-21AMX-polttimet:
Ilman telinettä: 15,2 m (50 jalkaa) ................................................. 0558003615
Telineen kanssa: 15,2 m (50 jalkaa) ............................................... 0558003614
Ilman telinettä: 7,6 m (25 jalkaa).................................................... 0558003617
Telineen kanssa: 7,6 m (25 jalkaa).................................................. 0558003616
“CE”- tai eurooppalaisiin laitteisiin.)
Varaosasarjat: (katso kohtaa 1.2.3)
PT-21AMX-varaosasarja (50 A) ............................................... 21370 (2461001)
PT-21AMX-varaosasarja (70 A) ........................................21369 (0558000848)
PT-21AMX-varaosasarja (90 A) ..............................0558004271 (055804277)
347
OSA 1
1.2.3
KUVAUS
VARA-OSAT/LISÄVARUSTEET (PC-1250/1500 MEKANISOITUUN PLASMALEIKKAUKSEEN)
PT-21AMX-varaosasarjan sisältö,
tuotetunnus 21370 (2461001) 50 A
Kuvaus
Tuotetunnus
Lämpösuojus (50 A)
Leikkaussuutin (50 A)
Elektrodi
Elektrodin eriste
Elektrodin pidike
Pyörreholkki
Sytytyskaarisovitin
O-rengas
Voiteluaine (30 ml/1 oz.)
Istukka-/pyörreholkkiavain
Kuusioavain
Työkalurasia
21447
21330
21150
21373
21332
21374
19497
488157
17672
21375
93750006
950272
CE
(4485832)
(4485833)
(0558001617)
(4485837)
(4485840)
(4485838)
(4485843)
(4485841)
(0558000443)
(4485842)
(4485651)
(0558004270)
Lisävarusteet:
Polttimen pidike ................................................................... 16V83 (0558004250)
Varaosasarja (50 A).......................................................................21370 (2461001)
Varaosasarja (70 A) .............................................................. 21369 (0558000848)
Varaosasarja (90 A) ..................................................0558004271 (0558004277)
CNC-kaapeli 15,2 m (50 jalkaa)............................................................57002249
Määrä
2
5
5
1
1
1
1
5
1
1
1
1
Plasmavirtauksen mittaussarja
Arvokas vianmääritystyökalu polttimen läpi kulkevan hetkellisen plasmakaasuvirtauksen mittaamiseen. ...................................... 19765 (0558000739)
PT-21AMX-varaosasarjan sisältö,
tuotetunnus 21369 (0558000848) 70 A
Kuvaus
Tuotetunnus
Lämpösuojus (70/90 A)
Lämpösuojus (50 A)
Leikkaussuutin (50 A)
Leikkaussuutin (70 A)
Elektrodi
Elektrodin eriste
Elektrodin pidike
Pyörreholkki
Sytytyskaarisovitin
O-rengas
Voiteluaine (30 Ml/1 oz.)
Istukka-/pyörreholkkiavain
Kuusioavain
Työkalurasia
21326
21447
21330
21329
21150
21373
21332
21374
19497
488157
17672
21375
93750006
950272
CE
(4485831)
(4485832)
(4485833)
(4485834)
(0558001617)
(4485837)
(4485840)
(4485838)
(4485843)
(4485841)
(0558000443)
(4485842)
(4485651)
(0558004270)
Polttimen pidike ................................................................................05558005926
Määrä
2
1
5
5
5
1
1
1
1
5
1
1
1
1
PT-21AMX:n kaukosäätökytkin, kaapelin pituus 7,6 m (25 jalkaa) .............
.............................................................................................................. 0558003612
PT-21AMX-varaosasarjan sisältö,
tuotetunnus 0558004271 (0558004277) 90 A
Kuvaus
Tuotetunnus
Lämpösuojus (70/90 A)
Lämpösuojus (50 A)
Leikkaussuutin (50 A)
Leikkaussuutin (70 A)
Leikkaussuutin (90 A)
Elektrodi
Elektrodin eriste
Elektrodin pidike
Pyörreholkki
Sytytyskaarisovitin
O-rengas
Voiteluaine (30 ml/1 oz.)
Istukka-/pyörreholkkiavain
Kuusioavain
Työkalurasia
21326
21447
21330
21329
0558004269
21150
21373
21332
21374
19497
488157
17672
21375
93750006
950272
CE
(4485831)
(4485832)
(4485833)
(4485834)
(0558001617)
(4485837)
(4485840)
(4485838)
(4485843)
(4485841)
(0558000443)
(4485842)
(4485651)
(0558004270)
Määrä
2
1
5
5
5
5
1
1
1
1
5
1
1
1
1
Plasmavirtauksen mittaussarja.......................................19765 (0558000739)
348
OSA 1
KUVAUS
Elektrodi - 21150 (0558004262)
Lämpösuojus
70/90 A - 21326 (4485831)
30/50 A - 21447 (4485832)
Pyörreholkki - 21374 (4485838)
O-rengas - 488157 (4485841)
Leikkaussuutin (katso sopiva
varaosasarja tuotetunnukselle )
Eriste - 21373 (4485837)
Elektrodin pidike - 21332 (4485840)
(HUOMAUTUS: Suluissa olevat tuotetunnukset pätevät ainoastaan “CE”- tai
eurooppalaisiin laitteisiin.)
Polttimen rungon pidike - 21359 (4485850)
Kuva 1-2. PT-21AMX-poltin
PT-21AMX-polttimen leikkausmuuttujat
Leikkaustiedot: 90 A, Suutin tuotetunnus 0558004269,
Lämpösuojus tuotetunnus 21326 (4485831)
Ilmanpaine
Metallin
paksuus
tuumaa mm
psig
bar
Tuki
Kaarijännite
Lävistysaika
tuumaa mm
DC-volttia
sekuntia
110
120
125
130
140
145
0.1
0.3
1.0
2.75
ES
ES
0,25
6
85
6
.188
5
0,50
13
85
6
.188
5
0,75
19
85
6
.188
5
1,00
25
85
6
.250
6
1,25
32
85
6
.250
6
1,50
38
85
6
.250
6
"ES" tarkoittaa, että lävistystä ei suositella
Metallin
paksuus
tuumaa mm
0,25
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
6
13
19
25
32
38
Pehmeäteräs
Maksimi
Optimi
Polttimen nopeus
Alumiini
Maksimi
Optimi
Ruostumaton
Maksimi
Optimi
ipm
(mm/min)
ipm
(mm/min)
ipm
(mm/min)
ipm
(mm/min)
ipm
150
55
25
13
9
5
3810
1397
635
330,2
228,6
127
120
49
22
12
7
3
3048
1244,6
558,8
304,8
177,8
76,2
125
61
35
20
13
10
3175
1549,4
889
508
330,2
254
105
51
31
15
10
7
2667
1295,4
787,4
381
254
177,8
88
37
15
10
7
3
349
(mm/min) ipm
2235,2
939,8
381
254
177,8
76,2
80
31
13
8
5
3
(mm/min)
2032
787,4
330,2
203,2
127
76,2
OSA 1
KUVAUS
PT-21AMX-polttimen leikkausmuuttujat
Leikkaustiedot: 70 A, Suutin tuotetunnus 21329 (4485834), Lämpösuojus tuotetunnus 21326 (4485831)
Metallin
paksuus
tuumaa mm
Ilmanpaine
psig
bar
Tuki
Kaarijännite
Lävistysaika
tuumaa mm
DC-volttia
sekuntia
105
110
115
125
135
150
0,1
0,2
0,6
2,3
ES
ES
.125
3
5
75
.188
5
.250
6
5
.188
75
5
.500
6
.188
85
13
5
.750
6
.188
85
19
5
1,000 25
6
.250
85
6
1,250 32
6
.250
85
6
“ES” tarkoittaa, että lävistystä ei suositella
Metallin
paksuus
tuumaa mm
.125
.250
.500
.750
1.000
1.250
3
6
13
19
25
32
Polttimen nopeus
Alumiini
Optimi
Maksimi
Pehmeäteräs
Optimi
Maksimi
ipm
210
101
39
15
7
5
(mm/min)
5334
2565,4
990,6
381
177,8
127
ipm
190
85
30
13
5
3
(mm/min)
ipm
(mm/min)
ipm
(mm/min)
4826
2159
762
330,2
127
76,2
205
100
39
25
12
9
5207
2540
990,6
635
304,8
228,6
185
90
31
20
9
5
4699
2286
787,4
508
228,6
127
Ruostumaton
Optimi
Maksimi
ipm
91
61
23
12
7
3
(mm/min)
2311,4
1549,4
584,2
304,8
177,8
76,2
ipm
80
55
20
9
6
3
(mm/min)
2032
1397
508
228,6
152,4
76,2
Leikkaustiedot: 40/50 A, Suutin tuotetunnus 21330 (4485833), Lämpösuojus tuotetunnus 21447 (4485832)
Metallin
paksuus
tuumaa mm
Ilmanpaine
psig
Tuki
bar tuumaa mm
0,063
5 .125
2
75
3
0,125
5 .125
3
75
3
0,188
6 .125
85
5
3
0,250
6 .188
85
6
5
0,375
6 .188
85
10
5
0,500
6 .188
85
13
5
“ES” tarkoittaa, että lävistystä ei suositella
Metallin
paksuus
tuumaa mm
0,063
0,125
0,188
0,250
0,375
0,500
2
3
5
6
10
13
Pehmeäteräs
Optimi
Maksimi
ipm
170
112
111
71
43
21
(mm/min)
4318
2844,8
2819,4
1803,4
1092,2
533,4
ipm
155
100
102
66
40
18
Kaarijännite
Lävistysaika
Kaaren
virta
DC-volttia
sekuntia
ampeeria
110
110
110
120
125
135
0
0,1
0,2
0,4
0,6 / ES
0,8 / ES
40
40
50
50
50
50
Polttimen nopeus
Alumiini
Optimi
Maksimi
(mm/min)
ipm
(mm/min)
ipm
(mm/min)
3937
2540
2590,8
1676,4
1016
457,2
161
141
105
83
37
13
4089,4
3581,4
2667
2108,2
939,8
330,2
150
110
93
77
31
9
3810
2794
2362,2
1955,8
787,4
228,6
Ruostumaton
Optimi
Maksimi
ipm
141
79
57
37
15
11
(HUOMAUTUS: Suluissa olevat tuotetunnukset pätevät ainoastaan “CE”- tai eurooppalaisiin laitteisiin.)
350
(mm/min)
3581,4
2006,6
1447,8
939,8
381
279,4
ipm
130
75
50
30
10
8
(mm/min)
330,2
1905
1270
762
254
203,2
OSA 2
ASENNUS
VARO
Minkä tahansa tyyppisen suodatinlaitteen
asentaminen tai sijoittaminen rajoittaa
imuilman määrää, mikä voi aiheuttaa
virtalähteen sisäisten komponenttien
ylikuumenemisen. Takuu raukeaa, jos laitteen
kanssa käytetään jotain suodatinlaitetta.
2.0
ASENTAMINEN - PLASMALEIKKAUSLAITE
MANUAALISEEN TYÖSTÖÖN
2.1
YLEISTÄ
Jotta PowerCut-plasmaleikkauslaite toimisi hyvin ja sen käyttäminen olisi ongelmatonta, se pitää asentaa oikein. Lue huolellisesti tämän luvun jokainen vaihe ja noudata
huolellisesti annettuja ohjeita.
2.2
TARVITTAVA LAITTEISTO
Leikkaamista varten tarvitaan puhdasta ja kuivaa ilmaa tuottava ilmansyöttöjärjestelmä, joka tuottaa paineilmaa 165,2 l/m (350 kuutiojalkaa tunnissa) 5,5
barin (80 psig:n) paineella. Ilmansyöttöpaine ei saa ylittää 10,3 barin (150 psig)
arvoa (laitteen toimitukseen sisältyvän ilmansuotimen/-säätimen enimmäissyöttöpainetta).
2.3
SIJOITTAMINEN
PowerCut-laitteen kunnollinen jäähdytys edellyttää riittävää tuuletusta. Laite on
sijoitettava niin, että se altistuu mahdollisimman vähän lialle, pölylle ja äärimmäisille lämpötiloille. PowerCut-laitteen virtalähteen ja seinän tai muun esteen
väliin pitää jättää vähintään 30 cm, jotta ilma pääsisi virtaamaan vapaasti virtalähteen läpi.
2.4
TARKASTAMINEN
A. Poista kuljetuspakkaus ja kaikki pakkausmateriaali. Tarkista, että itteessa ei ole
merkkejä vaurioista, jotka eivät olleet havaittavissa laitteen luovutushetkellä.
Ilmoita välittömästi kuljetusliikkeelle mahdollisista vaurioista.
B. Tarkista ennen pakkausmateriaalien hävittämistä, ettei niiden joukossa ole
irtonaisia osia.
C. Tarkista, ettei ilmasäleiköissä ja muissa aukoissa ole vieraita
esineitä.
351
OSA 2
ASENNUS
2.5
VAROITUS
SÄHKÖISKU VOI TAPPAA! Sähkö-iskun
vaaran välttämiseksi on suori-tettava
ennakkovarotoimenpiteet.
Varmista,
että sähkövirta on kokonaisuudessaan
pois päältä avaamalla pääkatkaisija
ja kytkemällä irti laitteeseen johtava
virtajohto aina kun virtalähteen sisällä
tehdään kytkentöjä.
ENSIÖSÄHKÖNSYÖTÖN KYTKENNÄT - PLASMALEIKKAUSLAITTEET MEKANISOITUUN TYÖSTÖÖN
PowerCut-1250/1500-keskusyksiköt on varustettu noin 3 metrin (10 jalan) pituisella
nelijohtimisella kaapelilla kolmivaihekytkentää varten. Jos haluat käyttää yksivaihekytkentää, poista virtakaapelin punainen (vaaleansininen) johdin käytöstä teippaamalla
se. Käytä vain valkoista ja mustaa johdinta kaapelin kytkemisessä yksivaiheiseen
sähkönsyöttöön. Kun laitetta käytetään yksivaiheisella sähkönsyötöllä, se pitää kytkeä
omaan 100 ampeerin virtapiiriin. Suurempien syöttövirtavaatimusten takia laitteen
kuormitussuhde on pienempi kuin käytettäessä kolmivaiheista sähkönsyöttöä.
Kytke ilmansyöttö suodattimen tuloliitäntään.
Esisuodatettu KUIVAILMANSYÖTTÖ
(asiakkaan hankkima)
(enintään 90-150 psig)
(enintään 6,2-10,3 bar)
NUMERO
8
3
9
7
14
13
TAPPI
H
C
I
G
N
M
CNC-koneeseen
H
C
I
G
N
M
KYTKENTÄ
Jännitteenjakaja (-)
Jännitteenjakaja (+)
Kaari PÄÄLLÄ -signaali
PS:stä CNC, relen sulkeminen
Käynnistyssignaali CNC:stä
PS:ään, relen sulkeminen
Tuotetunnus
57002249
ASIAKKAAN LIITTÄMÄ KATKAISIN
(Katso taulukko ja rungon maattoon liittyvä
VAROITUS Luvussa 2.5.)
Punainen (vaaleansin.) EI KÄYTETÄ YKSIVAIHEISESSA
Valkoinen (ruskea)
Musta (musta)
Vihreä (keltainen/vihreä)
Kuva 2-1. Tuloliitännät
352
PÄÄVIRTAKAAPELI
OSA 2
ASENNUS
VAROITUS
SÄHKÖISKU VOI TAPPAA! Ennen
minkään sähkökytkentöjen tekemistä
on varmistettava, että laite on kytketty asianmukaisesti pois käytöstä.
Jos pääkatkaisijaan tehdään kytkentöjä, se pitää kytkeä pois päältä ja
lukita tähän asentoon vahingossa
tapahtuvan virrankytkennän estämiseksi. Jos sulaketauluun tehdään
kytkentöjä,
irrota
asianmukaiset
sulakkeet ja lukitse sulaketaulun
kansi. Jos lukitseminen ei ole
mahdollista, kiinnitä pääkatkaisijaan
(tai sulaketauluun) punainen merkintä, joka ilmoittaa muille käyttäjille
kytkentätöiden olevan käynnissä.
VAROITUS
Runko pitää kytkeä hyväksyttyyn
maattoon. Muussa tapauksessa
seurauksena voi olla sähköisku, vakavia
palovammoja ja kuolemanvaara.
Varmista ennen virransyötön kytkemistä, että sähkökeskuksessa on sulakkeilla
tai suojakytkimillä suojattu pääkatkaisija. Laitteessa voi käyttää joko tehtaalla
BTFOOFUUVB WJSUBLBBQFMJB D UZZQQJ 40 tk$ QJUVVT N KBMLBB UBJ PNJB
virtakaapeleita. Jos käytät omia virtakaapeleita, varmista, että ne ovat eristettyjä
kuparijohdinkaapeleita. Kytkemiseen tarvitaan kaksi (yksivaiheinen) tai kolme
(kolmivaiheinen) virtakaapelia ja yksi maadoituskaapeli. Kaapelit voivat olla paksulla
kumikuorella varustettuja kaapeleita tai ne voivat olla kiinteään tai
joustavaan kanavaan asetettuja kaapeleita. Taulukoissa 2-3 ja 2-4 on tietoja
virransyöttökaapelien ja pääsulakkeiden suositelluista kooista.
Taulukko 2-3. (PC-1250) Virransyöttökaapelien ja
pääsulakkeiden suositellut koot
Virransyöttövaatimukset
Volttia
Vaiheita Ampeeria
208
208
230
230
460
400
575
1
3
1
3
3
3
3
67A
33A/vaihe
61A
29A/vaihe
20
18
15
Syöttö ja maatto
Sulake
Kaapeli
Koko
Cu/AWG
Ampeeria
6
6
6
6
6
6 mm2
10
100
50
100
50
50
50
25
Taulukko 2-4. (PC-1500) Virransyöttökaapelien ja
pääsulakkeiden suositellut koot
VAROITUS
Varmista ennen minkään kytkentöjen
tekemistä virtalähteen lähtöliitäntöihin, että kaikki ensiösähkönsyöttö
virtalähteeseen on kytketty pois pääl-tä
pääkytkimestä ja että virtakaapeli on
kytketty irti.
Virransyöttövaatimukset
Volttia
Vaiheita
208
208
230
230
460
400
575
1
3
1
3
3
3
3
353
Ampeeria
82A
44A/vaihe
74A
40A/vaihe
27
24
18
Syöttö ja maatto
Sulake
Kaapeli
Koko
Cu/AWG
Ampeeria
6
6
6
6
6
6 mm2
10
100
80
100
80
50
50
50
OSA 2
ASENNUS
2.6 TOISIOPIIRIN KYTKENNÄT MEKANISOIDUSSA TYÖSTÖSSÄ
POLTTIMEN KAAPELI
PT-21 AMX
Kiinnitä työkaapeli työstökap-paleeseen.
Varmista, että työstökappale on kytketty
hyväksyttyyn
maattoon
riittä-vän
suurella maadoituskaape-lilla.
2.6.1
TURVA-MAADOITUS
Kuva 2-4. PowerCutin kytkeminen
MEKANISOITUUN TYÖSTÖÖN TARKOITETUN POLTTIMEN ASENTAMINEN
Asenna PT-21AMX-poltin noudattamalla alla olevia ohjeita.
A. Irrota poltinliitännän suojus etupaneelista. Suojus on kiinnitetty kahdella ruuvilla. Jos
laitteessa on vedonpoistoliitin, irrota se ennen PT-21AMX-polttimen kytkemistä.
Vedonpoistoliitin
Poltinliitännän suojus
354
OSA 2
ASENNUS
B. Irrota kaapelin mutteri.
Mutteri
C. Työnnä polttimen kaapeli kotelon aukon läpi.
D. Kiinnitä kaapelin mutteri takaisin paikalleen ja tiukkaa se.
E. Vedä kotelon läpi niin paljon letkua, että liitäntöjen tekeminen käy helposti.
F. Kiinnitä letkut ja tiukkaa ne.
G. Aseta kotelo takaisin paikalleen ja tiukkaa ruuvit.
355
OSA 2
ASENNUS
356
OSA 3
KÄYTTÖ
3.0
KÄYTTÄMINEN
3.1
PowerCut-1250 / 1500:N SÄÄTIMET
HUOMAUTUS: Katso täydelliset käyttöohjeet kohdasta 3.1.C.
HUOMAUTUS:
Liipaisimen lukituskytkin.
Mekaaninen
työstö
PT-21AMXpolttimella - Mekaanisessa käytössä
liipaisimen lukitustoiminto ei ole
käytössä. Tämän sijaan kytkin toimii
Auto-Restrike-valitsimena.
AutoRestrike-toiminto
(ritilän
leikkaus)
otetaan käyttöön asettamalla kytkin
yläasentoon.
Auto-Restrike-toiminto
poistetaan käytöstä asettamalla kytkin
ala-asentoon.
Liipaisimen lukituskytkin
TRIGGER
LOCK
(liipaisimen lukitus)
Auto-Restrike-toiminto
päällä (ritilän leikkaus)
UNLOCK
(lukituksen avaus)
Auto-Restrike-toiminto
poissa päältä (normaali
leikkaus)
357
OSA 3
KÄYTTÖ
3.2
VAROITUS
Varmista
ennen
polttimen
osiin
koskemista, että POWERCUT-laitteen
virtakytkin on POIS PÄÄLTÄ -asennossa.
VAIN MEKANISOIDUSSA TYÖSTÖSSÄ KÄYTETTÄVÄ
PT-21AMX-POLTIN
1. Polttimen etupäässä on istukka. Jos istukka vahingoittuu, poltinrunko pitää
vaihtaa. ÄLÄ yritä irrottaa istukkaa poltinrungosta.
VAROITUS
PT-21AMX-polttimen
päässä
on
kaasuvirtauksen
tarkistusventtiili,
joka toimii yhdessä virtalähteen
virtauskytkimen ja piirin kanssa. Tämä
järjestelmä
estää
suurjännit-teen
kytkemisen polttimeen, jos polttimen
painiketta
painetaan
vahin-gossa
suojuksen ollessa irrotettuna. Poltinta
vaihdettaessa pitää aina käyttää
oikeaa ESAB-poltinta, koska vain näissä
polttimissa on ESABin patentoima
suojalukitusjärjestelmä.
2. Elektrodin pidike 21332 (4485840) käsittää pyörreholkin 21374 (4485838).
Jos pyörreholkki vahingoittuu, sen voi vaihtaa kiertämällä vahingoittuneen
holkin irti pidikkeestä. Aseta kuusioavaimen 21375 (4485842) pieni pää holkin
kuusiokoloon.Tiukkaa holkki huolellisesti, mutta varo tiukkaamasta liikaa.
(HUOMAUTUS: Suluissa olevat tuotetunnukset pätevät ainoastaan “CE”- tai
eurooppalaisiin laitteisiin.)
Elektrodin pidike
Pyörreholkki
Avain
3.
Asenna elekt
(4485840) ja kierrä sitten elektrodi 21150 (0558001617) elektrodin pidikkeeseen.
Kokoa elektrodi tiukasti käsin. Älä käytä avaimia tai pihtejä. Nämä kolme osaa
muodostavat elektrodikokonaisuuden.
21332 (4485840)
21150 (0558001617)
21373 (4485837)
358
OSA 3
KÄYTTÖ
4. Asenna suutin elektrodikokonaisuuteen asettamalla elektrodin eristeen
pieni reunus suuttimen taka-aukkoon. Aseta suutin ja elektrodikokonaisuus
lämpösuojukseen.
Jos
polttimen
etupää
on
alaspäinnormaalissa
asennusasennossa, suuttimen ja elektrodi kokonaisuuden voi pinota
lämpösuojukseen ja tämän jälkeen asentaa polttimeen. Varmista, että käytät
oikeaa lämpösuojuksen ja suuttimen yhdistelmää.
(HUOMAUTUS: Suluissa olevat tuotetunnukset pätevät ainoastaan “CE”- tai
eurooppalaisiin laitteisiin.)
5. Levitä O-renkaaseen 488157 (4485841) ohut kerros voiteluainetta 17672
(0558000443).
O-rengas
Voiteluaine
6. Tiukkaa lämpösuojus kokonaan niin, että osat pysyvät tiiviissä kosketuksessa
toisiinsa ja polttimen päähän. Tiukkaamisella kokonaan tarkoitetaan, että
lämpösuojusta kierretään vielä 4,8 mm (3/16 tuumaa) sen jälkeen, kun elektrodin
istukka koskettaa elektrodin pidikettä.
Kytke PT-21AMX-poltin laitteeseen kytkemällä polttimen virtakaapeli yksikön NEGliitäntään ja kytkemällä sitten sytytyskaarikaapeli yksikön POS-liitäntään käyttämällä
sytytyskaarisovitinta (19497 (4485843) – sisälty vara- osasarjaan). Kytkimen
runkoliittimen kytkemiseen keskusyksikköön tarvitaan erillinen kaukosäädinkaapeli.
Polttimen etupäässä on kaasuvirtauksen tarkistusventtiili, joka toimii yhdessä
virtalähteen piirin kanssa. Tämä patentoitu järjestelmä estää suurjännitteen
kytkemisen polttimeen, jos polttimen painiketta painetaan vahingossa suojuksen
ollessa irrotettuna.
359
OSA 3
KÄYTTÖ
3.3
PT-21AMX-POLTTIMELLA LEIKKAAMISEEN LIITTYVIÄ HUOMAUTUKSIA
Vaihda, kun syöpynyt
enemmän kuin 1,5 mm
(0,06 tuumaa).
VARO
VAIHDA ELEKTRODI, ENNEN KUIN SE
ON SYÖPYNYT ENEMMÄN KUIN 1,5 mm
(0,06 tuumaa)
Kuva 3-1. Elektrodin kulumisraja
HUOMAUTUS:
Tarkista aina elektrodin kuluminen suuttimen vaihtamisen yhteydessä.
Jos elektrodi on syöpynyt yli 1,5 mm (0,06 tuumaa), vaihda elektrodi.
Poltin ja virtalähde voivat vahingoittua, jos elektrodia käytetään, vaikka
se on syöpynyt tätä raja-arvoa enemmän. Lisäksi liian syöpyneen
elektrodin käyttäminen lyhentää suuttimen käyttöikää.
360
POWERCUT-1250 / 1500
MAINTENANCE
TROUBLESHOOTING
SCHEMATIC DIAGRAMS
REPLACEMENT PARTS
449
450
SECTION 4
MAINTENANCE
4.0
GENERAL
If this equipment does not operate properly, stop work immediately and investigate the cause of the
malfunction. Maintenance work must be performed by an experienced person, and electrical work
by a trained electrician. Do not permit untrained persons to inspect, clean, or repair this equipment.
Use only recommended replacement parts.
Be sure that the wall disconnect switch or wall circuit breaker is open before attempting any
inspection or work inside of the Powercut.
4.1
INSPECTION AND CLEANING
Frequent inspection and cleaning of the PowerCut is recommended for safety and proper operation.
Some suggestions for inspecting and cleaning are as follows:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
Check work cable for secured connection to workpiece.
Check safety earth ground at workpiece and at power source chassis.
Check heat shield on torch. It should be replaced if damaged.
Check the torch electrode and cutting nozzle for wear on a daily basis. Remove spatter or replace
if necessary.
Make sure cable and hoses are not damaged or kinked.
Make sure all plugs, fittings, and ground connections are tight.
With all input power disconnected, and wearing proper eye and face protection, blow out the
inside of the Powercut using low-pressure dry compressed air.
Water or oil occasionally accumulates in compressed air lines. Be sure to direct the first blast
of air away from the equipment to avoid damage to the Powercut.
H.
Occasionally, bleed all water from the filter beneath the air filter-regulator.
451
SECTION 4
MAINTENANCE
4.2
COMMON CUTTING PROBLEMS
Listed below are common cutting problems followed by the probable cause of each. If problems are determined to be caused by the PowerCut, refer to the maintenance section of this manual. If the problem
is not corrected after referring to the maintenance section, contact your ESAB distributor.
A. Insufficient Penetration.
1. Current too low.
2. Cutting speed too fast.
3. Damaged cutting nozzle.
4. Improper air pressure.
5. Low air flow rate.
B. Main Arc Extinguishes.
1. Cutting speed too slow.
2. Worn electrode.
C. Dross Formation. (In some materials and thicknesses, it may be impossible to get dross-free cuts.)
1. Current too low.
2. Cutting speed too fast or too slow.
3. Improper air pressure.
4. Faulty nozzle or electrode.
5. Low air flow rate.
D. Double Arcing. (Damaged Nozzle Orifice.)
1. Low air pressure.
2. Damaged cutting nozzle.
3. Loose cutting nozzle.
4. Heavy spatter accumulation on nozzle.
E.
Uneven Arc.
1. Damaged cutting nozzle or worn electrode.
F.
Unstable Cutting Conditions.
1. Incorrect cutting speed.
2. Loose cable or hose connections.
3. Electrode and/or cutting nozzle in poor condition.
G. Main Arc Does Not Strike.
1. Worn electrode.
2. Loose connections.
3. Work cable not attached.
H. Poor Consumable Life.
1. Improper gas pressure.
2. Contaminated air supply.
3. Low air flow rate.
452
SECTION 4
MAINTENANCE
4.3
IGBT Handling & Replacement
Since IGBT gates are insulated from any other conducting region, care should be taken to prevent
static build up, which could possibly damage gate oxides. All IGBT modules are shipped from the
factory with conductive foam contacting the gate and emitter sense pins.
Always ground parts touching gate pins during installation. In general, standard ESD precautions
application to FETs should be followed.
Other handling precautions that should also be observed are as follows:
t
t
t
t
6TFHSPVOEFEXPSLTUBUJPOXJUIHSPVOEFEøPPSTBOEHSPVOEFEXSJTUTUSBQTXIFOIBOEMJOH
devices.
6TFB: resistor in series with the gate when performing curve tracer tests.
/FWFSJOTUBMMEFWJDFTJOUPTZTUFNTXJUIQPXFSDPOOFDUFEUPUIFTZTUFN
6TFTPMEFSJOHJSPOTXJUIHSPVOEFEUJQTXIFOTPMEFSJOHUPHBUFUFSNJOBMT
When mounting IGBT modules on a heatsink, certain precautions should be taken to prevent any
damage against a sudden torque. If a sudden torque (“one-sided tightening”) is applied at only
one mounting terminal the ceramic insulation plate or silicon chip inside the module may get
damaged.
The mounting screws are to be fastened in the order shown in Figure 4-2. Also, care must be taken
to achieve maximum contact (i.e. minimum contact thermal resistance) for the best heat dissipation.
Application of a thermal pad on the contact surface improves its thermal conductivity. See Replacement Parts section for the required pad.
A torque wrench should be used. Tighten mounting screws to 28 in-lbs (3.2 m-n); wire connecting
screws to 19 in-lbs (2.1 m-n). If torque is too heavy, the device can damage like the above “onesided tightening”.
c
Two-Point Mounting Type
Temporary tightening  cÎd
Final tightening  dÎc
d
c
Four-Point Mounting Type
Temporary tightening  cÎdÎeÎf
Final tightening  fÎeÎdÎc
e
f
d
Figure 4-2. Screw Fastening Order
453
SECTION 4
MAINTENANCE
454
SECTION 5
TROUBLESHOOTING
5.0
TROUBLESHOOTING
ELECTRIC SHOCK CAN KILL! Be sure that all primary power to the machine has been
externally disconnected. Open the line (wall) disconnect switch or circuit breaker before
attempting inspection or work inside of the power source.
Check the problem against the symptoms in the following troubleshooting guide. The remedy
may be quite simple. If the cause cannot be quickly located, shut off the input power, open
up the unit, and perform a simple visual inspection of all the components and wiring. Check
for secure terminal connections, loose or burned wiring or components, bulged or leaking
capacitors, or any other sign of damage or discoloration.
The cause of control malfunctions can be found by referring to the sequence of operations
and electrical schematic diagram and checking the various components. A volt-ohmmeter
will be necessary for some of these checks.
Voltages in plasma cutting equipment are high enough to cause serious injury or possibly death. Be particularly careful around equipment when the covers are removed.
NOTE: Before checking voltages in the circuit, disconnect the power from the high frequency PC
Board (PCB-2, Connector J2) to avoid damaging your voltmeter.
455
SECTION 5
TROUBLESHOOTING
5.1
TROUBLESHOOTING GUIDE
A. Power Light does not come on.
1.
Visually inspect the machine for any damage.
2.
Check following:
a.
Check if the machine power cord is plugged into the input power receptacle.
b.
Measure the input power at the receptacle. If not present, then check the wall disconnect switch and it’s fuses.
Check Fuse (F1).
c.
3.
If above items check OK , the problem is internal. Send unit to an Authorized Repair Station
for repair.
a.
b.
c.
Ensure that ribbon cable is connected to main PCB-1 and front panel PCB-3
Measure voltage between pins P7-5 and P7-6 of the control board. If there is no voltage, then replace Control Transformer (T6).
If the voltage is present, then the pilot light may be burnt out.
B. No Air Flow
1.
Check air inlet supply. Unit requires 350 cfh at 80psig (165.1 l/m @ 5.5 bars).
2.
Check air hose and connections. Tighten if leaking.
3.
Does air flow when “air test” switch is in test position?
a.
b.
If not, check torch consumables, replace if necessary.
If above items check OK , the problem is internal. Take unit to an Authorized Repair Station for repair.
C. The Power light is on, but nothing happens when the torch switch is depressed. Fault light
does not activate.
NOTE: Unplug high frequency connection before attempting to work on this problem.
1.
With the machine power on, depress the torch switch. On the control board the LED 1 should be
lit as long as the switch is depressed. If not then check:
a.
b.
Turn power off to the machine. Unplug Control board. Put an ohmmeter across J3-3 and
J3-4 to take resistance reading. Depress torch switch. Meter should read a short. If not,
then one of the following is not working properly:
Torch switch or the leads. Unplug the torch switch leads at the machine. Put a meter
across the two plug pins. Meter should read a short when the torch switch is depressed.
If not, then either there are broken switch leads or a malfunctioning switch.
456
SECTION 5
TROUBLESHOOTING
2.
3.
Check transformer secondary voltages at the output diode modules. Refer to system schematic. Replace the transformer module if the correct secondary voltages are not present.
If everything above checks out all right, then the PCB1 Control Board should be replaced.
D. Fault light activates when torch switch is closed.
The machine monitors conditions necessary for the safe operation of the Powercut. The fault
lights will glow under the following conditions and operations will come to a stop.
1.
High/Low line voltage. The "AC LINE" light will blink to indicate that the input voltage is
outside the +/- 15% range of the nominal voltage.
2.
Gas Flow indicator - The fault light will blink to indicate that the air flow is low or that the
torch is not providing any back pressure.
a.
b.
Check the air pressure at the machine regulator. It should be adjusted to 80 psig (5.5
bars). If no air pressure, check the air at the supply point. Also, check for any obstructions in the air hose.
Air flow may be blocked at the torch tip. Check the torch consumables (see Figure 3.4).
Also check for any obstructions in the torch leads.
NOTE:
c.
d.
3.
Put the ‘Air Check’ switch to On position. Air should flow through torch. If not, and air
pressure is set at required 80 psig (5.5 bars), check gas Solenoid (SOL1) for proper operation.
Air Check switch may also be malfunctioning if the air is flowing continuously or putting in the On position does not turn air on.
Over Temperature indicator . The fault light will blink to indicate that the machine has
overheated. This generally indicates that the air flow has been blocked. Clear blockage and
allow the power source to cool before operating.
a.
b.
4.
If above items check OK , the problem is internal. Send unit to an Authorized Repair
Station for repair.
Thermal Switch (TS1) may be open. It will open if the heat sink temperature reaches
80°C. With the machine power off, check the continuity between P6-7 and P6-8 of the
control board. If the switch is OK, then the ohmmeter should read a direct short. If not,
then it should read open.
If the switch is malfunctioning, replace it. Clean the surface of the heat sink before installing the switch.
Fault Indicator. When this light blinks, either the system failed to initiate a pilot arc after a
number of attempts, or there has been an over-current event within the system.
a.
b.
If the light blinks for 10 seconds and then stops, then the problem is pilot arc initiation. Check the consumables in the torch.
If the light continues to blink, and the system does not reset, then the fault is an
over-current event. One likely source of an over-current fault is a nozzle to electrode
short. Turn off the machine and inspect the torch and its consumables. Replace the
consumables as needed. Turn the machine back on. If the problem occurs again, the
machine may require service.
457
SECTION 5
TROUBLESHOOTING
c.
b.
To check if the output is shorted, measure the resistance by putting the ohmmeter leads across
the output. Put the black lead to the "work" terminal and the red lead to the torch electrode terminal. The reading should be about 2K OHMs.
If the resistance reading is different than above, check the torch, the output bridge and Start-up
Board (PCB-6).
E.
Air is On but nothing happens when torch switch is operated.
1.
Check the torch. Make sure that the valve pin is installed and the heat shield is very tight.
2.
Check to assure high frequency is present at the torch. Disconnect HI FREQUENCY leads. Check for
575 volt supply to the high frequency unit between P2A-1 & P2A-3 of the High Frequency Board (PCB2)
with torch switch closed.
3.
With HI FREQUENCY leads disconnected, measure open circuit voltage. It should be 320 VDC between
“Work” and “Torch” terminals. If it is not present then any one of the following may not be working
properly:
a.
b.
c.
d.
Check the operation of the Thermal Switch (TS1). See D.3.a. above.
Check Air Check switch operation. It might be stuck in On position. Pilot arc will not initiate if this
switch is in the ON position. (safety reasons)
Check air flow switch. There may be internal short. See D.2.c above.
Measure voltage across C5 or C6 capacitor. It should be as follows:
approx. 325 VDC with 230 V supplied to the 230/460 volt unit.
approx. 294 VDC with 208 V supplied to the 230/460 volt unit.
approx. 325 VDC with 460 V supplied to the 230/460 volt unit.
approx. 282 VDC with 400 V supplied to the 400 volt unit.
approx. 400 VDC with 575 V supplied to the 575 volt unit.
If not, one of following could be malfunctioning:
1). Check the capacitors C5 and C6 for any damage.
2.) Check input bridge/SCR Module (BR1) This can be checked without taking it out of the circuit using an volt/ohmeter. Replace it if found malfunctioning. Follow bridge installation
instructions.
3.) Check Inrush current resistor (R1), located on the Input Bridge Heatsink and SCR (Q1). Replace if malfunctioning.
e.
IGBTs may be damaged. See IGBT installation procedure. Before replacing IGBTs, make sure to
check the zener diodes and pico fuses on the IGBT driver boards.
458
SECTION 5
TROUBLESHOOTING
F.
High Frequency and Pilot Arc are on but Main Arc does not transfer.
1.
Make sure work clamp is connected to work material.
2.
Check the torch. Replace consumables if necessary.
G. Poor Cutting Performance.
1.
Check air supply regulator . It should be adjusted to 80 psig (5.5 bars).
2.
The air supplied to the torch should be free of oil and water.
3.
Make sure the consumables in the torch are acceptable.
4.
Check open circuit voltage. See E.3 above.
5.
Check the output. Use a calibrated current probe capable of measuring 100 amps in the
presence of high frequency.
H. Air does not shut off.
1.
Check air test, the gas solenoid valve is energized when the switch is in the “on” position.
2.
Does air flow stop when the torch switch is unplugged? If yes, check and repair the torch. If
not, send unit to an Authorized Repair Station for repair.
a.
Check voltage to solenoid coil, if present when torch switch is unplugged, replace PCB1.
If voltage is “0”, replace solenoid valve.
I.
Main arc is difficult to start.
1.
2.
3.
4.
5.
The most common reason is worn or missing consumables. Check and replace if necessary.
Input air must be clean and dry.
Input air pressure must be at least 85 psig (5.7 bars).
Torch connections must be tight.
Work cable and clamp must be in good condition and must make a good electrical connection to the material to be cut.
If above items check OK , the problem is internal. Send unit to an Authorized Repair Station
for repair.
6.
a.
b.
Missing or weak pilot arc. Check pilot arc fuse, open circuit voltage and pilot arc wiring.
Inoperative Start-up Board (PCB-6).
459
SECTION 5
TROUBLESHOOTING
5.2
REFERENCE VOLTAGE CHECKS
A. Control Board Assembly (PCB1)
1.
LED’s
LED- (D9) LED- (D4) LED- (D1) -
2.
Torch Switch
Pilot Arc Relay
Gas Solenoid Valve
Voltage Test Points
Tests are made with power on - no arc.
Disable High Frequency by disconnecting blue wire with black sleeve
TP-1TP-4TP-5TP-7TP-8TP-9TP-10
Torch trigger signal
IGBT’s driving signal - switching frequency = 18.5 KHz
IGBT’s driving signal - switching frequency = 18.5 KHz
+5 vdc
+15 vdc
-15 vdc
- Ground
54 Ps
13vdc
0
13vdc
Figure 5.1 IGBT Gating Signal
460
SECTION 5
5.3
TROUBLESHOOTING
SEQUENCE OF OPERATION
A. TRIGGER LOCK “UNLOCK” position (Applies to PT-21AMX and PT-32EH Torches)
PUSH
RELEASE
TORCH SWITCH
OPEN
CLOSE
GAS SOLENOID VALVE
2 SEC.
PREFLOW
20 SEC
Postflow
FLOW SWITCH
OPEN
CLOSE
FAULT OVERLOAD LIGHT
HF CIRCUIT
ENERGIZE
PILOT ARC
INVERTER
CUTTING ARC (CURRENT)
NOTES:
1.
When the torch switch is pushed during postflow period, the postflow and preflow times are canceled, and the HF is energized immediately.
2.
When the red fault light comes on, cutting operation should be stopped. The postflow time starts from the moment the
torch switch is released.
461
SECTION 5
TROUBLESHOOTING
B. TRIGGER LOCK "LOCK" position (Manual Cutting Only with PT-32EH Torch)
PUSH RELEASE
PUSH
RELEASE
TORCH SWITCH
OPEN
CLOSE
GAS SOLENOID VALVE
PREFLOW
2 SEC.
20 SEC
POSTFLOW
CLOSE
Postflow
OPEN
FLOW SWITCH
FAULT LIGHT
ENERGIZE
HF CIRCUIT
PILOT ARC
INVERTER
CUTTING ARC (CURRENT)
NOTES:
1.
When the torch switch is pushed during postflow period, the postflow time is reset, the preflow time is canceled, and
the HF is energized immediately.
2.
When the red fault light comes on, cutting operation should be stopped. The postflow time starts from the moment the
torch switch is released.
3.
FAULT light is on during second "turn-off" trigger only. This does not affect performance in any way.
462
SECTION 5
TROUBLESHOOTING
NOTE:
Schematics on 11” x 17”
paper are included
inside the back cover of this manual.
463
SECTION 5
TROUBLESHOOTING
464
SECTION 5
TROUBLESHOOTING
465
SECTION 5
TROUBLESHOOTING
466
SECTION 6
6.0
Replacement Parts
6.1
General
REPLACEMENT PARTS
Always provide the serial number of the unit on which the parts will be used. The serial number is stamped on
the unit nameplate.
6.2
Ordering
To ensure proper operation, it is recommended that only genuine ESAB parts and products be used with this
equipment. The use of non-ESAB parts may void your warranty.
Replacement parts may be ordered from your ESAB Distributor.
Be sure to indicate any special shipping instructions when ordering replacement parts.
Refer to the Communications Guide located on the back page of this manual for a list of customer service phone
numbers.
Note
Bill of material items that have blank part numbers are provided for customer information only.
Hardware items should be available through local sources.
69
SECTION 6
REPLACEMENT PARTS
NOTE:
Schematics and Wiring Diagrams on 279.4mm x 431.8mm
(11” x 17”) paper are included inside the back cover of this manual.
70
SECTION 6
REPLACEMENT PARTS
See Detail
Below
See Detail
Below
Detail Showing
Later Configuration
71
SECTION 6
REPLACEMENT PARTS
72
SECTION 6
REPLACEMENT PARTS
73
SECTION 6
REPLACEMENT PARTS
74
SECTION 6
REPLACEMENT PARTS
75
SECTION 6
REPLACEMENT PARTS
76
SECTION 6
REPLACEMENT PARTS
77
SECTION 6
REPLACEMENT PARTS
78
SECTION 6
REPLACEMENT PARTS
79
SECTION 6
REPLACEMENT PARTS
(OLDER CONFIGURATIONS)
80
SECTION 6
REPLACEMENT PARTS
81
SECTION 6
REPLACEMENT PARTS
NOTE:
Schematics and Wiring Diagrams on 279.4mm x 431.8mm
(11” x 17”) paper are included inside the back cover of this manual.
82
SECTION 6
REPLACEMENT PARTS
See Detail
Below
See Detail
Below
Detail Showing
Later Configuration
83
SECTION 6
REPLACEMENT PARTS
84
SECTION 6
REPLACEMENT PARTS
85
SECTION 6
REPLACEMENT PARTS
86
SECTION 6
REPLACEMENT PARTS
87
SECTION 6
REPLACEMENT PARTS
88
SECTION 6
REPLACEMENT PARTS
89
SECTION 6
REPLACEMENT PARTS
PANEL REAR S.S. SINGLE VOLTAGE
OLDER
CONFIGURATION
90
SECTION 6
REPLACEMENT PARTS
91
SECTION 6
REPLACEMENT PARTS
92
SECTION 6
REPLACEMENT PARTS
OLDER
CONFIGURATION
93
SECTION 6
REPLACEMENT PARTS
94
REVISION HISTORY
1. Original release of this manual is 05/2003.
2. Revision 11/2003: changed panel views to show updated voltage switch.
3. Revision 04/2004: Updated schematic diagram on page 66 per change notice 043018.
4. Revision 05/2004: In the Replacement Parts Section - changed bom item # 42 from: 38131 to: 0558038276.
See DNECO # 043086.
5. Revision 10/2004: Updated schematics on Pages 65 and 67 per change notice 043236.
6. Revision 12/2004: Schematics moved to 11 x 17 pages in back of manual.
7. Revision 01/2005: Changed main transformer module from 0558003377 to 0558005313. (CN# 053002)
8. Revision 06/2005: added Air Line Filter Regulator p/n 0558005394 note in Replacement Parts section per CN #053013.
9. Revision 08/2005: In replacement parts section, updated finger guard from: p/n 0558002994 to: p/n 0558005659 &
cover torch connection from: p/n 0558002464M to: 0558005658 per CN-053103.
10. Revsion 12/2005: Updated front & rear views. In replacement parts section p/n table #2, item 32, chgd p/n from:
951800 to: 0558005462. Removed Air Line Filter Regulator p/n 0558005394 NOTE in Replacement Parts section.
11. Revsion 01/2006: Changed p/n 0558003075 to p/n 0558001379 per DNECO #053179.
12. Revsion 03/2006: Added 0555001935F to the "Console" list in Subsection 1.2.1.
Added 0558005902 and 0558005903 to the "Ordering Information" list in Subsection 1.2.2
Added 0558003517 and 0558005900 to the "Console" list in Subsection 1.2.2
Added 0558005331 and 0558005900 to the BOM charts in Section 6, Replacement Parts
Refer to ECN #063042 and PA #6900-05-24
13. Revision 05/2006: Updated P/Ns in Replacement Parts Tables per ECN #063080.
14. Revision 12/2006: Changed Torch Holder Assy p/n from: 16V83 (0558004250) to: 0558005926 and updated picture.
15. Revision 12/2007: Added 400V harmonics info to PC-1500 pages. Updated replacement parts section.
16. Revision 03/2008: Updated replacement parts section per ECN #083042.
95
ESAB Welding & Cutting Products, Florence, SC Welding Equipment
COMMUNICATION GUIDE - CUSTOMER SERVICES
A.
CUSTOMER SERVICE QUESTIONS:
Telephone: (800)362-7080 / Fax: (800) 634-7548
Order Entry
Product Availability
Pricing
Hours: 8:00 AM to 7:00 PM EST
Order Information Returns
B.
ENGINEERING SERVICE:
Telephone: (843) 664-4416 / Fax : (800) 446-5693
Hours: 7:30 AM to 5:00 PM EST
Warranty Returns Authorized Repair Stations Welding Equipment Troubleshooting
C.
TECHNICAL SERVICE:
Telephone: (800) ESAB-123/ Fax: (843) 664-4452
Part Numbers
Technical Applications
Specifications
Hours: 8:00 AM to 5:00 PM EST
Equipment Recommendations
LITERATURE REQUESTS:
Telephone: (843) 664-5562 / Fax: (843) 664-5548
Hours: 7:30 AM to 4:00 PM EST
D.
E.
F.
G.
H.
WELDING EQUIPMENT REPAIRS:
Telephone: (843) 664-4487 / Fax: (843) 664-5557
Repair Estimates Repair Status
Hours: 7:30 AM to 3:30 PM EST
WELDING EQUIPMENT TRAINING
Telephone: (843)664-4428 / Fax: (843) 679-5864
Training School Information and Registrations
Hours: 7:30 AM to 4:00 PM EST
WELDING PROCESS ASSISTANCE:
Telephone: (800) ESAB-123
Hours: 7:30 AM to 4:00 PM EST
TECHNICAL ASST. CONSUMABLES:
Telephone : (800) 933-7070
Hours: 7:30 AM to 5:00 PM EST
IF YOU DO NOT KNOW WHOM TO CALL
Telephone: (800) ESAB-123
Fax: (843) 664-4462
Hours: 7:30 AM to 5:00 PM EST
or
visit us on the web at http://www.esabna.com
The ESAB web site offers
Comprehensive Product Information
Material Safety Data Sheets
Warranty Registration
Instruction Literature Download Library
Distributor Locator
Global Company Information
Press Releases
Customer Feedback & Support
0558004285
03/2008
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising