ESAB | PT 26 | Instruction manual | ESAB PT 26 Brugermanual

ESAB PT 26 Brugermanual
PT-26
Plasmabue skærebrænder
Instruktionsbog (DA)
0558003747
SØRG FOR AT OPERATØREN FÅR DENNE INFORMATION.
DU KAN FÅ EKSTRA KOPIER GENNEM DIN LEVERANDØR.
FORSIGTIG
Disse INSTRUKTIONER er til brug for erfarne operatører. Hvis du ikke er fuldstændig fortrolig med
betjeningsprincipperne og sikkerhedsforskrifterne i forbindelse med lysbuesvejsning og skæreudstyr, beder vi dig indtrængende om at læse vor brochure "Forholdsregler og Sikkerhedsprocedurer i
forbindelse med Lysbuesvejsning, Skæring og Fugebrænding". Formular 52-529. Tillad IKKE utrænede
personer at installere, betjene eller vedligeholde dette udstyr. Forsøg IKKE at installere eller betjene
dette udstyr, førend du har læst og helt forstået disse instruktioner. Hvis du ikke helt forstår disse
instruktioner, skal du kontakte leverandøren for yderligere information. Sørg for at læse Sikkerhedsforanstaltningerne før installation eller betjening af dette udstyr.
BRUGERANSVAR
Dette udstyr fungerer i overensstemmelse med beskrivelsen heraf i denne manual og medfølgende klæbesedler og/eller
indlæg, når det installeres, betjenes, vedligeholdes og repareres i overensstemmelse med de medfølgende instruktioner.
Dette udstyr skal kontrolleres med regelmæssige mellemrum. Udstyr med funktionsfejl eller dårligt vedligeholdt udstyr bør
ikke bruges. Komponenter, der er itu, mangler, er slidte, er deforme eller forurenede, bør omgående udskiftes. Hvis det bliver
nødvendigt at reparere eller udskifte dele, anbefaler fabrikanten, at man ringer eller sender en skriftlig serviceanmodning til
den autoriserede forhandler, hvorfra udstyret blev købt.
Udstyret eller dele heraf bør ikke ændres, uden der foreligger en skriftlig tilladelse fra fabrikanten.Brugeren af dette udstyr er
alene ansvarlig for enhver funktionsfejl, som er et resultat af fejlbetjening, manglende vedligeholdelse, beskadigelse, forkert
reparation eller ændring foretaget af enhver anden end fabrikanten selv eller en servicefacilitet udpeget af fabrikanten.
36
Indholdsfortegnelse
Sektion / Titel
1.0
Side
Sikkerhedsforanstaltninger....................................................................................................................................................... 39
2.0 Beskrivelse....................................................................................................................................................................................... 41
2.1 Beskrivelse........................................................................................................................................................................... 43
3.0 Installation....................................................................................................................................................................................... 45
3.1 Brænder til strømkildetilslutninger............................................................................................................................. 45
3.2 Ombygninger til ældre strømkilder............................................................................................................................ 45
3.3 Gasvalg................................................................................................................................................................................. 46
3.4 Gastilslutninger.................................................................................................................................................................. 46
3.5 Montering af de forreste dele....................................................................................................................................... 47
3.6 Afstandsstyr......................................................................................................................................................................... 48
3.7 Løse forbrugsdele............................................................................................................................................................. 48
3.8 Montering af hvirvelkammer........................................................................................................................................ 48
4.0 Betjening.......................................................................................................................................................................................... 49
4.1 Betjening.............................................................................................................................................................................. 49
4.2 Betjeningsparametre....................................................................................................................................................... 51
4.3 Skæredata............................................................................................................................................................................ 51
5.0 Vedligeholdelse............................................................................................................................................................................. 57
5.1 Afmontering af forreste del........................................................................................................................................... 57
5.2 Generelt................................................................................................................................................................................ 57
5.3 Snavs eller forurening...................................................................................................................................................... 58
5.4 Fjernelse og udskiftning af brænderens hoved..................................................................................................... 58
5.5 Fjernelse og udskiftning af brænderens kabler..................................................................................................... 59
5.6 Udskiftning af fleksibelt støttehylster, afbryderknap eller håndtag............................................................... 59
5.7 Udskiftning af brænderens afbryderknap............................................................................................................... 59
5.8 Måling af brænderens gasgennemstrømninger................................................................................................... 60
6.0 Reservedele.................................................................................................................................................................................... 61
6.1 Generelt................................................................................................................................................................................ 61
6.2 Bestilling............................................................................................................................................................................... 61
37
Indholdsfortegnelse
38
SEKTION 1 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
SEKTION 1
1.0
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
Sikkerhedsforanstaltninger
Brugere af ESAB svejseudstyr og plasmaskæreudstyr har det ultimative ansvar for at tilsikre, at enhver, der arbejder
på eller tæt ved udstyret, overholder alle relevante sikkerhedsforanstaltninger. Sikkerhedsforanstaltningerne skal
overholde de krav, der gælder for denne type svejseudstyr eller plasmaskæreudstyr. Følgende anbefalinger bør
følges udover de standardregulativer, der gælder for arbejdsstedet.
Alt arbejde skal udføres af oplært personale, der grundigt kender til betjeningen af svejseudstyret eller
plasmaskæreudstyret. Ukorrekt betjening af udstyret kan måske føre til farlige situationer, som kan resultere i
skade på operatøren og beskadigelse af udstyret.
1. Enhver, der bruger svejseudstyr eller plasmaskæreudstyr, skal være fuldt fortrolig med følgende:
- betjening heraf
- placering af nødstopkontakter
- dets funktion
- relevante sikkerhedsforanstaltninger
- svejsning og/eller plasmaskæring
2. Operatøren skal sørge for følgende:
- at der ved opstart af udstyret ikke opholder sig uautoriseret personale indenfor udstyrets arbejdsområde.
- at ingen er ubeskyttet, når lysbuen tændes.
3. Arbejdsstedet skal:
- være velegnet til formålet
- være uden gennemtræk
4. Personligt sikkerhedsudstyr:
- Brug altid anbefalet, personligt sikkerhedsudstyr så som sikkerhedsbriller, ikke-brændbart tøj og
sikkerhedshandsker.
- Hav ikke løsthængende tøj på så som tørklæder, brocher, ringe osv., da disse kan sætte sig fast i udstyret
eller forårsage forbrænding.
5. Generelle forskrifter:
- Sørg for at returkablet er grundigt tilsluttet.
- Kun faglærte elektrikere må udføre arbejde med udstyr med høj spænding.
- Relevant brandslukningsudstyr skal være tydeligt markeret og i umiddelbar nærhed.
- Smøring og vedligeholdelse af udstyret må ikke foretages under betjening.
21
39
SEKTION 1 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
SEKTION 1
ADVARSEL
SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
SVEJSNING OG PLASMASKÆRING KAN VÆRE SKADELIG FOR DIG SELV OG
ANDRE. TAG DINE FORHOLDSREGLER, NÅR DU SVEJSER ELLER SKÆRER.
BED DIN ARBEJDSGIVER OM SIKKERHEDSPROCEDURER, SOM BØR VÆRE
BASERET PÅ FABRIKANTENS RISIKODATA.
ELEKTRISK STØD - Kan dræbe.
- Montér og jordforbind (jord) svejseudstyret eller plasmaskæreudstyret i overensstemmelse med gældende
normer.
- Rør ikke ved de strømførende dele eller elektroderne med den bare hud, våde handsker eller vådt tøj.
- Vær isoleret fra jordforbindelse og arbejdsstykket.
- Sørg for at din arbejdsposition er sikker.
DAMPE OG GASSER - Kan være farlige for helbredet.
- Hold ansigtet væk fra dampene.
- Anvend ventilation, udtræk ved buen, eller begge dele, for at holde dampe og gasser væk fra
åndedrætsområdet og omgivelserne i det hele taget.
LYSBUESTRÅLER - Kan beskadige øjne og give forbrændinger på huden.
- Beskyt øjne og krop. Anvend den korrekte svejseskærm/plasmaskæreskærm og skærmfilter og
hav beskyttelsestøj på.
- Beskyt personer, der står i nærheden, med passende skærme eller forhæng.
BRANDFARE
- Gnister (sprøjt) kan forårsage brand. Derfor skal man sikre sig, at der ikke forefindes brændbare materialer
tæt ved.
LARM - Usædvanlig høj larm kan give høreskader.
- Beskyt ørerne. Brug høreværn eller anden hørebeskyttelse.
- Advar personer, der står i nærheden, om risikoen.
FUNKTIONSFEJL - Tilkald eksperthjælp i tilfælde af funktionsfejl.
LÆS OG FORSTÅ INSTRUKTIONSBOGEN FØR INSTALLATION ELLER BETJENING.
BESKYT DIG SELV OG ANDRE!
22
40
sektion 2beskrivelse
PT-26 brænder
Denne alsidige og let anvendelige 300 Amp brænder, har høj ydeevne indenfor et stort område af manuelle og
mekaniserede skæreapplikationer.
■
■
■
■
■
Fortrinlig skæreevne - skærer op til 88,9 mm (3-1/2”) og
adskiller 101,6 mm (4”) ved brug af luft, nitrogen eller
argon-hydrogen ved 300 Amp
Yder rene, højkvalitetsskæringer
Fungerer med massetrykluft eller cylindertrykluft, nitrogen eller argon-hydrogen ved 300 Amp
Kompakt, letvægtsdesign for let håndtering
Elektroder med lang levetid nedsætter driftsomkostningerne
■
■
■
■
■
Pilotlysbue opstart – opstarter endog på maling
Fugebrænderdyse tilgængelig
Intermitterende skæreevne til gitre eller strækmetal applikationer
Fugebrænderafskærmning og afstandsstyr tilgængelig som
en ekstra bekvemmelighed for operatøren
Et års garanti
Specifikationer
Spænding, klasse "M" (EN 50078)
Strømkapacitet (alle servicegasser og -tryk)
100% intermittensfaktor.......................................... 200 A jævnstrøm positiv poling
60% intermittensfaktor, manuelt
betjente brændere, 100% In-line...................... 300 A jævnstrøm positiv poling
Maks. mærkestrøm..................................................... 300 A jævnstrøm positiv poling
Godkendte servicegasser
Plasma........................................................................02, Luft, N2, H-35, N2/H2 Blandinger
Beskyttelse.................................................................................................... Luft, N2, CO2, Ar
Min. gasforsynings gennemstrømningskrav
Beskyttelse...................................................... 94 l/min. @ 6,0 BAR (200 cfh @ 85 psig)
Plasma.............................................................112 l/min. @ 5,6 BAR (240 cfh @ 80 psig)
Længde på stikledninger................................7,6 m eller 15,2 m (25 fod eller 50 fod)
Vægt................................................................................................... 25 fod - 7,3 kg (16 pund)
50 fod - 12,7 kg (28 pund)
Maksimalt tilladte indgangsgastryk.................................................... 100 psig (6,9 BAR)
Start gastryk....................................................................................................30 psig (2,1 BAR)
Minimalt kølemiddelforsynings gennemstrømningskrav.....................................................................3,4 l/min @ 6,6 BAR
(0,9 gpm @ 95 psig)
Maksimalt kølemiddel-indgangstryk.................................................. 8,3 BAR (120 psig)
Maksimal kølemiddeltemperatur.................................................................. 40° C (105° F)
Konsoller
ESP-150, ESP-200 og Deuce Pack 150
Information ved bestilling
PT-26, 90°, 7,6 m (25 fod) stikledning............................................. 0558004031
PT-26, 90°, 15,2 m (50 fod) stikledning.......................................... 0558004032
PT-26, 70°, 7,6 m (25 fod) stikledning............................................. 0558002208
PT-26, 70°, 15,2 m (50 fod) stikledning........................................................0558002209
PT-26, IN-LINE, 7,6 m (25 fod)............................................................................ 0558002320
PT-26, IN-LINE, 15,2 m (50 fod).......................................................................... 0558002321
BEMÆRK: IN-LINE brændere har 50,8 mm (2”) cylinderdiameter og leveres
uden tandstang eller holder til brænder.
PT-26SL, IN-LINE, 5,2 m (17 fod)....................................................................... 0558005620
PT-26SL, IN-LINE, 7,6 m (25 fod)....................................................................... 0558005621
PT-26SL, IN-LINE, 15,2 m (50 fod)..................................................................... 0558005622
BEMÆRK: IN-LINE “SL” brændere har 34,9 mm (1 3/8”) cylinderdiameter
og leveres med en 32 hældningstandstang.
Valgfrit tilbehør
Plasmit brænderhovedbeskyttelse
Ved fugebrænding...............................................................................................0558003797
7,6 m (25 fod) læderhylster*
Beskytter brænderens ledninger mod slitage og smeltet materiale;
anbefales specielt til plasmafugebrænding...............................................0558002921
15,2 m (50 fod) læderhylster*......................................................................0558002922
Reservedelssæt...................................................................................................0558004030
Brænderholder, 50,8 mm (2”) .....................................................................0558002985
Brænder samlesæt ...........................................................................................0558003186
*Standard ved manuel brænder.
41
sektion 2beskrivelse
PT-26 Manuelle modeller
O-ring placering - 0558003721
Brænderens hoved:
90°................... 0558003719
70°.....................0558002204
Inkluderer O-ringe:
0558003720 (1)
0558003721 (3)
O-ring placering - 0558003720
Elektrodeholder - 0558003707
Inkluderer O-ringe
0558003708 (Øvre)
948317 (Nedre)
Elektrode
0558003722 - Luft, nitrogen, nitrogen/hydrogen
0558003723 - Argon/hydrogen (H-35)
Varmeskjold
Manuel brænder - 0558003714
*Umiddelbar nærhed - 0558003715
Hvirvelregulator
- 0558003710
Isolator - 0558003711
Inkluderer O-ring - 0558003712
Afstandsstyr - 0558003713
AMP
BEST.NR.
Skæredyse
50
0558003716
150
0558003717
200
0558003798
300
0558003794
Fugebrænderdyse
200
0558003718
300
0558003795
* Umiddelbar nærhed varmeskjold. Valgfrit for manuel brænder ved skæring eller
fugebrænding i umiddelbar nærhed af arbejdsstykket.
MUNDINGSSTR.
.052
.078
.089
.104
.125
.144
Alle inkluderer O-ringe:
0558003724 (Øvre)
0558003725 (Nedre)
PT-26 In-Line modeller
Brænderens hoved:
IN-LINE....... 0558002110
Inkluderer O-ringe:
0558003720 (1)
0558003721 (3)
O-ring placering 0558003721
Hvirvelregulator - 0558003710
**Hvirvelkammer, In-line - 0558003583
Inkluderer O-ring - 0558003724 & 14K07
O-ring placering - 0558003720
Elektrodeholder - 0558003707
Inkluderer O-ringe:
0558003708 (Øvre)
948317 (Nedre)
** Skjoldholder, mekaniseret 0558003582
Elektrode
0558003722 - Luft, nitrogen, nitrogen/hydrogen
0558003723 - Argon/hydrogen (H-35)
AMP
BEST.NR.
Skæredyse
50
0558003716
150
0558003717
200
0558003798
300
0558003794
Fugebrænderdyse
200
0558003718
300
0558003795
** Disse to elementer samt hvirvelenheds monteringsværktøj (0558003584) leveres med alle
mekaniserede versioner af denne brænder.
MUNDINGSSTR.
.052
.078
.089
.104
.125
.144
Alle inkluderer O-ringe:
0558003724 (Øvre)
0558003725 (Nedre)
Fig. 2.1 Montering af PT-26 forreste dele
42
sektion 2beskrivelse
2.1
Beskrivelse
PT-26 er en dobbeltgas, vandkølet brænder med et 70° eller 90° hoved, der er konstrueret til manuel skæring og fugebrænding og et in-line hoved til mekaniseret skæring og fugebrænding. Hver især er de designet til brug sammen med visse
plasmabueskæreenheder. Disse enheder omfatter ESP-150, ESP-200 og korrekt udstyret Deuce Pack 150 systemer.
ADVARSEL
Skæring ved plasmabue omfatter brug af høj spænding. Man
skal undgå kontakt med brænderens og maskinens “strømførende” dele. Endvidere kan ukorrekt brug af hvilken som
helst af de omfattede gasser medføre en sikkerhedsrisiko.
Før man betjener PT-26 brænderen, skal man læse sikkerhedsforskrifterne og brugsanvisningen, der forefindes
sammen med strømkildeenheden.
Brug af brænderen på hvilket som helst udstyr, der ikke er
udstyret med et tilsvarende sikkerhedsblokeringskredsløb, vil udsætte operatøren for uventet høj spænding.
333 mm
(13,11”)
41 mm
(1,60”)
102 mm
(4,01”)
38 mm
(1,50”)
42 mm
(1,66”)
Fig. 2.2 PT-26 dimensioner
43
sektion 2beskrivelse
419,1mm
(16,50”)
50,8 mm
(2,00”)
Fig. 2.3 PT-26 In-Line brænderdimensioner
285,8 mm
(11,25”)
203,2 mm
(8”)
34,9 mm
(1,38”)
50,8 mm
(2,00”)
Fig. 2.4 PT-26 “SL” In-Line brænderdimensioner
44
sektion 3installation
3.1
Brænder til strømkildetilslutninger
Man skal rådføre sig med sin strømkilde anvisningslitteratur, når man skal finde ud af, hvorledes man får adgang
til brænderens tilslutninger.
Den rækkefølge, som brænderens tilslutninger kan forbindes i, varierer med den anvendte strømkilde. Man skal
undersøge sin strømkilde for at bestemme den rækkefølge, hvormed man bedst kan forbinde tilslutningerne
korrekt ved hjælp af en skruenøgle.
ADVARSEL
ADVARSEL
Sørg for at strømafbryderen på konsollen står i positionen SLUKKET (OFF), og at primær indgangsstrømmen er udkoblet.
PT-26 er konstrueret således, at den danner et sikkert system med visse strømkilder, der kan detektere et tab af
kølemiddelgennemstrømning retur fra brænderen, og
brænderen kan ikke tændes, når et sådant kølemiddeltab
opdages. Hvis man fjerner eller løsner brænderens varmeskjold, vil det forårsage et sådant kølemiddeltab. Brug
IKKE PT-26 på strømkilder, der ikke er udstyret med dette
system.
PT-26 brænderen bruger en venstreskåret gevindstørrelse “C” tilslutning til den negative terminal og kølemiddeltilslutningen. Tilslut denne forbindelse med den tilsvarende huntilslutning på strømkilden og spænd den fast
ved hjælp af en skruenøgle. Når man har efterspændt tilslutningen, skal man skyde gummibælgen på strømkablet over forbindelsen. Den højreskårne gevindstørrelse “B” tilslutning tilsluttes den positive terminal og kølemiddeltilslutningen. Denne skal også efterspændes grundigt.
Plasmagas- og beskyttelsesgastilslutningerne foretages med to størrelse “B” tilslutninger, begge med uensartet
gevind. Efterspænd dem grundigt med en skruenøgle på den tilsvarende strømkildepaneltilslutning.
Brænderens afbryderknapforbindelse tilsluttes ved brug af et 5-bens stik på brænderens afbryderknapkabel.
Stik kontakten ind i stikket på strømkilden og drej låseringen for at sikre, at den er på plads.
3.2 Ombygninger til ældre strømkilder
PT-26 brænderen kan ombygges til brug sammen med ældre Deuce Pack 150 strømkilder. Dette kræver installation af en ny vandtilslutningsanordning. Sættet hertil har best.nr. 000759.
45
sektion 3installation
3.3 Valg af gas
PT-26 er en dobbeltgas brænder, der gør det muligt at bruge én gas til plasmagas og en anden gas til beskyttelse
af skæreområdet. Anbefalede kombinationer af gasser er beskrevet herunder.
ADVARSEL
Brug kun de gasser, der er beskrevet som godkendte i dette
dokument.
Luft plasma/luft beskyttelse
Det er den overordnet bedste kombination af skærekvalitet, skærehastighed og økonomisk brug på blødt stål,
rustfrit stål og aluminium. Denne kombination forårsager en del overfladenitrering ved skærefladen og en del
overfladeoxidering af legeringselementer på rustfrit stål. Brug altid ren, tør luft. Fugt eller olie i lufttilførslen vil
reducere levetiden på brænderens komponenter.
Nitrogen plasma/luft beskyttelse
Denne kombination giver komponenterne øget levetid, specielt elektroden. Skærehastigheden vil normalt
være en smule lavere end med luftplasma. Den skaber overfladenitrering, men den giver en renere skæreflade
på rustfrit stål. Nitrogen eller CO2 kan udskiftes til køling.
H-35 plasma/nitrogen beskyttelse
Denne kombination giver en fortrinlig levetid for komponenterne med mindst mulig forurening af skæreoverfladen, og den giver en særdeles god svejsbarhed. Den bruges mest til fugebrænding på blødt stål, aluminium
og rustfrit stål. Den giver en dårlig skærekvalitet på blødt stål, god skærekvalitet på aluminium og rustfrit stål,
specielt ved brug af tykke størrelser.
40% hydrogen - 60% nitrogen plasma/luft beskyttelse
Kun på aluminium, giver øget hastigheds- og tykkelseshåndtering. Ringe ydelse på rustfrit stål og blødt stål.
Oxygen plasma/luft beskyttelse
Bedste kvalitet til mekaniseret skæring af blødt stål 25,4 mm (1”) tyk eller tyndere med 150 til 300 Amp. Hurtigste
metalfjernelsesgrad ved skærebrænding på blødt stål.
3.4 Gastilslutninger
Der henvises til afsnit 3.3 for listen over godkendte servicegasser. Brug ikke gasser, der ikke udtrykkeligt er godkendt til PT-26 brænderen.
Efter at man har valgt gasserne til opgaven, skal man tilslutte gasforsyningsslangerne til tilslutningerne bag på
strømkilden. Bemærk, at der kan være to tilslutninger til hver gas. Brug den tilslutning, der passer til slangen.
Sørg for, at de tilslutninger, der ikke bruges, bliver proppet til med den prop, der hører til strømkilden.
Bemærk, at ESP-150 & ESP-200 strømkilden har en gastilslutning mærket med “Start Gas”. Dette gør det muligt
at bruge en anden plasmagastype og trykindstilling til plasmagassen i begyndelsen af skæringen. Dette foretages for at forøge elektrodens levetid under visse typer mekaniseret plasmaskæring. Den startgas, der typisk
bruges ved manuel skæring, er enten den samme gas, som den der bruges til skæring/fugebrænding plasma
eller nitrogen.
VIGTIGT! Der SKAL leveres en gasforsyning til “Start Gas” tilslutningen hele tiden. Hvis dette ikke sker,
vil brænderen blive beskadiget. Startgassen kan være en hvilken som helst af de godkendte plasmagasser nævnt i afsnittet herover.
46
sektion 3installation
3.5
Montering af de forreste dele
ADVARSEL
Sørg for at strømafbryderen på strømkilden står i positionen SLUKKET (OFF), og at primær indgangsstrømmen er
udkoblet. Hvis man ikke får de forreste dele korrekt monteret, kan man blive udsat for høj spænding eller brand.
ADVARSEL
Følg alle anvisningerne i den relevante brochure, der
forefindes sammen med Deres strømkildeenhed. Man skal
IKKE forsøge at installere eller betjene denne brænder
uden at følge disse anvisninger. Designet på brænderens
forreste del indeholder komponenter, der – når de arbejder sammen med strømkildekredsløbsudstyr – forhindrer, at brænderen ved et uheld bliver tændt, når
varmeskjoldet fjernes, og der er lukket på brænderens
afbryderknap.
Sørg for, at:
•
•
•
•
•
Alle O-ringe er på plads ( brænderhoved, dyse, elektrodeholder)
Elektrodeholder er fastspændt
Hvirvelregulator er installeret og fastspændt
Elektrode er installeret og fastspændt
Dyse er installeret
Ref. fig. 2.1 for montering af de forreste dele i brænderhovedet.
Man skal først undersøge brænderen og sikre sig, at der ikke er efterladt affald eller O-ringe inde i den. Fjern alt,
der eventuelt findes derinde.
Man skal undersøge elektrodeholderen og sikre sig, at begge O-ringe sidder korrekt. Skru elektrodeholderen
på brænderhovedet og efterspænd den grundigt ved brug af en 4,8 mm (3/16”) sekskantet stiftnøgle. Holderen
skal være fastspændt, men undgå at spænde den så fast, så der opstår en runding i sekskanten inde i holderen.
Isæt hvirvelregulatoren i elektrodeholderen og skru den ind i brænderhovedet ved brug af den sekskantede
stiftnøgle af plastik. Pas på ikke at overstramme regulatoren men sørg også for, at den er fastgjort.
Isæt isolatoren i brænderhovedet. Sørg for at O-ringen er på plads på isolatoren, således at isolatoren forbliver
på sin plads i hovedet. Skub ikke isolatoren alt for langt tilbage. Når den er monteret, så skubber dysen den til
den korrekte placering.
Skru elektroden på gevindet på elektrodeholderen og spænd den på plads med sekskantens fatningsende på
plastikværktøjet.
Tryk dysen ind i den forreste del af brænderens hoved. Dette vil formentlig skubbe isolatoren yderligere ind i
hovedet. Dette er normalt. Sørg for, at begge O-ringe er på plads, og at dysen sidder på plads ind mod brænderhovedet.
47
sektion 3installation
Skru varmeskjoldet på brænderhovedet for at holde dysen på plads. Varmeskjoldet bør efterspændes så grundigt som muligt manuelt for at undgå, at der løber kølemiddel ud ved dysens O-ring forsegling.
Hvis man skal bruge det valgfrie afstandsstyr, skal man installere det på varmeskjoldet ved at skubbe eller dreje
det MED URET, indtil det sidder helt fast på skjoldet.
VIGTIGT – Vrid ikke afstandsstyret i retning mod uret, da dette vil løsne varmeskoldet.
3.6
Afstandsstyr
Afstandsstyret gør det muligt for operatøren at holde en konstant afstand ved at holde styrets ben i kontakt med arbejdsstykket.
Installér styret ved at skubbe det op på varmeskjoldet (varmeskjoldet bør være på plads på brænderen) med vridende
bevægelser i retning med uret. Installér eller justér altid styret på skjoldet med vridende bevægelser i retning med uret for
at undgå, at skjoldet løsnes.
Hvis tilpasningen af afstandsstyret på skjoldet er for stramt, skal man åbne kærven i skjoldet ved at vride med en stor fladbladet skruetrækker. Hvis tilpasningen er for løs, skal man lukke kærven ved at klemme styret i en bænkskruestik.
3.7 Løse forbrugsdele
Brænderens korrekte ydeevne afhænger af en korrekt og sikker installation af de forreste deles forbrugsdele;
specielt elektrodeholderen, hvirvelregulatoren, elektroden og varmeskjoldet samt de tilhørende O-ringe.
1. Sørg for, at elektrodeholderen er fuldstændigt skruet på brænderhovedet og grundigt efterspændt ved
brug af en 4,8 mm (3/16”) sekskantet stiftnøgle. Brug en stiftnøgle af metal. Skruenøglen af plastik er ikke
stærk nok til dette. Sørg også for at hvirvelregulatoren er fuldt installeret på brænderen og sidder på plads
mod elektrodeholderen. Brug stiftnøglen af plastik til dette.
2. Efterspænd elektroden fast til elektrodeholderen ved brug af den sekskantede fatningsende på skruenøglen af plastik.
3. Sørg for at dysen er fastgjort, og at dens O-ringe er forseglede ved fast at efterspænde varmeskjoldet. “Fast”
betyder så stramt som muligt manuelt; brug ikke skruenøgler.
Hvis de forreste dele ikke er installeret korrekt, vil der løbe kølemiddel ud, og det kan være årsag til dårlig skæreeller fugebrændingsevne, hvilket kan forårsage skader på selve brænderen via indvendig gnistdannelse.
3.8 Montering af hvirvelkammer
For at montere hvirvelkammeret skal man bruge værktøjet til hvirvelkammermontering, best.nr. 0558003584.
Med dette værktøj kommer O-ringen inde i hvirvelkammeret nemt over på O.D. på elektrodeholderen. Det er
tilstrækkeligt at montere og stramme hvirvelkammeret med hånden.
48
sektion 4
4.1
Betjening
Betjening
forsigtig
Brug de sædvanlige beskyttelseshandsker og –tøj, ørebeskyttelse
og hjelm. Læs sikkerhedsforskrifterne i instruktionsbogen, der forefindes sammen med Deres strømkilde.
Brænderen er nu parat til skæring eller fugebrænding. Der henvises til anvisningerne til Deres strømkilde med
hensyn til eventuelle kontroljusteringer.
ADVARSEL
Rør aldrig ved nogen af delene foran brænderens håndtag (dyse, varmeskjold, elektrode m.v.), med mindre afbryderkontakten på strømkilden er slået fra (OFF).
1. Drej vælgerkontakten til gastest eller gasarbejdsmåde til position test eller opsætning.
BEMÆRK:
Positionen “SKÆRE” (“cut”) bruges til at indstille skæreplasmagassen. Positionen “START/BESKYTTELSE” (start/shield)
bruges til at indstille startplasmagas og beskyttelsesgas. Hvis startplasmagassen og skæreplasmagassen skal være
samme gastype og leveres af den samme regulator, skal man kun bruge positionen START/BESKYTTELSE; positionen
SKÆRE behøves ikke.
2. Drej strømafbryderen til positionen TÆNDT (ON). Der bør nu strømme gas ved brænderen.
3. Justér indstillingerne for gastryk ved regulatorerne for gasforsyning til de værdier, der er beskrevet i afsnittet
om betjeningsparametre. Drej vælgerkontakten til gastest eller gasarbejdsmåde til driftspositionen. Gasgennemstrømningen burde nu stoppe. Justér strømkontrollen til den korrekte indstilling for dysen.
4. Anbring brænderen i den korrekte position til skæring eller fugebrænding. Ved skæring bør brænderens
afstandsstyr (dyse-til-arbejde afstand) være ca. 6,4 mm (1/4”). Hvis det er muligt, skal man begynde at skære
fra en af arbejdsstykkets kanter. Hvis man skal gennemhulle, skal man holde brænderen i en vinkel for at lede
det smeltede metal væk fra brænder og operatør, indtil gennemhulningen er total. Herefter skal man igen
holde brænderen vertikalt og påbegynde skæreprocessen. Ved fugebrænding skal man placere brænderen
henover arbejdsstykket i en vinkel på 35-45° fra vandret position.
5. Sænk beskyttelseshjelmen.
6. Tryk brænderens afbryderknap nede og hold den nedtrykket. Gassen bør begynde at strømme. To sekunder
senere bør hovedkontaktoren lukke, og lysbuen blive overført til arbejdsstykket
BEMÆRK:
Deres strømkilde tillader muligvis, at førstrømningstiden forlænges til mere end to sekunder; sædvanligvis op til fire eller
fem sekunder. Hvis pilotlysbuen ikke antændes i slutningen af førstrømningstiden, skal man give slip på brænderens
afbryderknap og checke indstillingerne for gastrykket. Hvis pilotlysbuen antændes men ikke overføres til arbejdet,
skal man give slip på brænderens afbryderknap og checke, om brænderen er i korrekt afstand fra arbejdet, og om
returklemmen er stramt forbundet med arbejdsstykket.
49
sektion 4
Betjening
7. Når man skærer, skal man bibeholde brænderens afstand på mellem 4,8-12,7 mm (3/16”-1/2”). Når man skærer tynde plader, bør afstanden være tættere på den nedre ende af området, og den bør være tættere på
den øvre ende af området, når man skærer tykke plader. Man skal bibeholde en skærehastighed, der giver en
skæring af den ønskede kvalitet, og som producerer en strøm af smeltet metal, der kommer ud fra bunden
af arbejdsstykket.
8. Ved fugebrænding skal man bibeholde en vinkel og hastighed, der får den ønskede mængde metal fjernet
ved hvert pas. Bibehold brænderens vinkel således, at alt det smeltede metal blæses direkte væk fra brænderen langs med pladens overflade eller ned langs rillen fra det tidligere pas. Fugebrænding med for stejl en
vinkel vil blæse flydende metal direkte tilbage på brænderen.
9. Hvis man mister hovedlysbuen under skæringen (eller fugebrændingen), vil hovedlysbuen straks antændes
igen, så længe at afbryderknappen på brænderen holdes nedtrykket. På dette tidspunkt bør brænderen
hurtigt placeres ved arbejdsstykket igen for at retablere hovedlysbuen, og ellers bør man slippe brænderens
afbryderknap.
10. Hovedlysbuen vil automatisk gå ud i slutningen af skæringen, når brænderen flyttes væk fra arbejdsstykket.
Man bør straks slippe brænderens afbryderknap for at undgå, at pilotlysbuen igen antændes.
11. Når skærings- (eller fugebrændings-) arbejdet er udført, skal man vente et par minutter, før man sætter
strømkildens strømafbryder i positionen SLUKKET (OFF), således at ventilatoren har fjernet varmen fra enheden. Herefter skal man slukke for hovedstrømmen på hovedafbryderkontakten.
50
sektion 4
4.2
Betjening
Betjeningsparametre
Anbefalede gastryk Start ........................................................................................................................................................... 2,1 bar (30 psig)
Plasma (skæring).................................................................................................................. 3,4 - 4,8 bar (50 - 70 psig)
Plasma (fugebrænding)......................................................................................................2,6 - 3,1 bar (40 - 45 psig)
Beskyttelse............................................................................................................................. 2,6 - 3,4 bar (40 - 50 psig)
Anbefalet afstand 7,9 - 12,7 mm (5/16" - 1/2")
Skærehastigheder Skærehastigheder for PT-26 vises i tabel 4-1 til 4-4.
4.3Skæredata
For at sikre maksimal skæreevne og hjælp til fejlfinding ved ethvert problem med skærekvaliteten, henvises
der til skæreparameterdiagrammerne.
PT-26 brænder skæreforhold:
Data taget med hvirvelkammer (0558003583) og skjoldholder (0558003582).
65 Amp data bruger standard varmeskjold (0558003714) eller umiddelbar nærhed varmeskjold (0558003715) i
stedet for skjoldholder (0558003582) og bruger en 50 Amp dyse (0558003716).
Tabel 4.1 65 Amp skæredata
Materiale
Tykkelse
mm
(tommer)
Kulstof
stål
6,4 (0,25)
3,2 (0,12)
12,7 (0,50)
3,2 (0,12)
Aluminium
6,4 (0,25)
12,7 (0,50)
Rustfri
stål
3,2 (0,12)
6,4 (0,25)
12,7 (0,50)
Afstand
mm
(tommer)
4,8 (0,19)
6,4 (0,25)
4,8 (0,19)
6,4 (0,25)
4,8 (0,19)
6,4 (0,25)
Hastighed
mm/m (ipm)
Startgas og
-tryk
bar (psig)
Skæregas og
-tryk
bar (psig)
Beskyttelsesgas og
-tryk for ESP-150 og
200 bar (psig)
Luft
2,1 (30)
Luft
4,1 (60)
Luft
3,4 (50)
4826 (190)
2540 (100)
762 (30)
1270* (50)
1778 (70)
508 (20)
1905 (75)
1270 (50)
508 (20)
51
sektion 4
Betjening
Tabel 4.2 150 Amp skæredata
Materiale
Tykkelse
mm
(tommer)
Afstand
mm
(tommer)
4,8 (0,19)
6,4 (0,25)
9,7 (0,38)
4,8 (0,19)
1270 (50)
6,4 (0,25)
25,4 (1,00)
4,8 (0,19)
2032 (80)
6,4 (0,25)
19,1 (0,75)
9,7 (0,38)
19,1 (0,75)
6,4 (0,25)
4,8 (0,19)
9,7 (0,38)
12,7 (0,50)
7,9 (0,31)
25,4 (1,00)
3302 (130)
2286 (90)
Luft
2,1 (30)
1270 (50)
889 (35)
635 (25)
4,8 (0,19)
6,4 (0,25)
7,9 (0,31)
15,7 (0,62)
19,1 (0,75)
Luft
4,1 (60)
4445 (175)
1778 (70)
25,4 (1,00)
6,4 (0,25)
1270 (50)
508 (20)
4,8 (0,19)
12,7 (0,50)
15,7 (0,62)
1778 (70)
889 (35)
25,4 (1,00)
Rustfri
stål
3810 (150)
9,7 (0,38)
6,4 (0,25)
O2
4,1 (60)
889 (35)
3302 (130)
4,8 (0,19)
Luft / N2
2,1 (30)
Beskyttelsesgas og
-tryk for ESP-150 og 200
bar (psig)
508 (20)
6,4 (0,25)
15,7 (0,62)
Aluminium
2032 (80)
15,7 (0,62)
12,7 (0,50)
Skæregas og
-tryk
bar (psig)
3302 (130)
1778 (70)
4,8 (0,19)
Startgas og
-tryk
bar (psig)
3810 (150)
12,7 (0,50)
19,1 (0,75)
Kulstof
stål
Hastighed
mm/m (ipm)
4191 (165)
3175 (125)
2032 (80)
1270 (50)
889 (35)
9,7 (0,38)
508 (20)
254 (10)
52
Luft
4,1 (60)
sektion 4
Betjening
Tabel 4.3 200 Amp skæredata
Materiale
Tykkelse
mm
(tommer)
Afstand
mm
(tommer)
6,4 (0,25)
9,7 (0,38)
Kulstof
stål
4,8 (0,19)
15,7 (0,62)
1651 (65)
19,1 (0,75)
1270 (50)
25,4 (1,00)
889 (35)
6,4 (0,25)
135 (3429)
9,7 (0,38)
2413 (95)
12,7 (0,50)
2159 (85)
6,4 (0,25)
1397 (55)
25,4 (1,00)
762 (30)
6,4 (0,25)
3302 (130)
9,7 (0,38)
2667 (105)
12,7 (0,50)
2159 (85)
25,4 (1,00)
7,9 (0,31)
9,7 (0,38)
6,4 (0,25)
9,7 (0,38)
Rustfri
stål
1905 (75)
1524 (60)
1016 (40)
3302 (130)
6,4 (0,25)
2921 (115)
12,7 (0,50)
1905 (75)
15,7 (0,62)
1651 (65)
19,1 (0,75)
25,4 (1,00)
Beskyttelsesgas og -tryk for
ESP-150 og 200
bar (psig)
9,7 (0,38)
Luft / N2
2,1 (30)
O2
3,8 (55)
Luft
5,5 (80)
Luft
4,1 (60)
1778 (70)
19,1 (0,75)
19,1 (0,75)
Skæregas og
-tryk
bar (psig)
2413 (95)
2032 (80)
15,7 (0,62)
Startgas og
-tryk
bar (psig)
3810 (150)
12,7 (0,50)
15,7 (0,62)
Aluminium
Hastighed
mm/m (ipm)
1397 (55)
508 (20)
53
Luft
2,1 (30)
Luft
3,8 (55)
Luft
5,5 (80)
sektion 4
Betjening
Tabel 4.4 300 Amp skæredata
Materiale
Tykkelse
mm
(tommer)
12,7 (0,50)
15,7 (0,62)
19,1 (0,75)
25,4 (1,00)
Kulstof
stål
Afstand
mm
(tommer)
6,4 (0,25)
7,9 (0,31)
Hastighed
mm/m (ipm)
2032 (80)
50,8 (2,00)
12,7 (0,50)
254 (10)
3048 (120)
7,9 (0,31)
25,4 (1,00)
O2
5,2 (75)
1270 (50)
508 (20)
19,1 (0,75)
Beskyttelsesgas og -tryk
l/m (cfh)
2413 (95)
9,7 (0,38)
15,7 (0,62)
Skæregas og
-tryk
bar (psig)
3302 (130)
38,1 (1,50)
12,7 (0,50)
Startgas og
-tryk
bar (psig)
Luft / N2
2,1 (30)
Luft
99,1 (210)
2286 (90)
2032 (80)
1397 (55)
38,1 (1,50)
9,7 (0,38)
635 (25)
50,8 (2,00)
12,7 (0,50)
305 (12)
54
Luft
5,2 (75)
sektion 4
Betjening
PT-26 Stålskæringsdata
Skærehastighed (ipm)
Plasmagas: Luft @ 4,1 bar (60 psig)
Beskyttelsesgas: Luft @ 3,4 bar (50 psig)
Startgas: Luft @ 2,1 bar (30 psig)
Afstand: 7,9 mm (5/16”)
50 Amp
150 Amp
200 Amp
300 Amp
Materialetykkelse (tom.)
Skærehastighed (ipm)
Plasmagas: H-35 eller luft @ 3,4-4,1 bar (50-60 psig)
Beskyttelsesgas: Luft @ 3,4 bar (50 psig)
Startgas: H-35, nitrogen eller luft @ 2,1 bar (30 psig)
Afstand: 5/16” (7,9 mm)
Til H-35 plasmagas skal man bruge nitrogen eller H-35 startgas.
200 Amp
150 Amp
200 Amp
300 Amp
300 Amp
Materialetykkelse (tom.)
55
sektion 4
Betjening
Skærehastighed (ipm)
PT-26 Rustfri stål skæredata
Plasmagas: Luft @ 4,1 bar (60 psig) eller H-35 @ 4,8 bar (70 psig)
Beskyttelsesgas: Luft @ 3,4 bar (50 psig) eller nitrogen @ 2,6 bar (40 psig)
Startgas: H-35, nitrogen eller luft @ 2,1 bar (30 psig)
Afstand: 9,5 mm (3/8”)
200 Amp
150 Amp
200 Amp H-35
150 Amp H-35
Materialetykkelse (tom.)
Skærehastighed (ipm)
PT-26 300 Amp Stainless Steel
Plasmagas: Luft @ 4,1 bar (60 psig) eller H-35 @ 4,8 bar (70 psig)
Beskyttelsesgas: Luft @ 3,4 bar (50 psig) eller nitrogen @ 2,6 bar (40 psig)
Startgas: H-35, nitrogen eller luft @ 2,1 bar (30 psig)
Afstand: 9,5 mm (3/8”)
300 Amp luft
300 Amp H-35
Materialetykkelse (tom.)
56
sektion 5
5.1
vedligeholdelse
Afmontering af forreste del
ADVARSEL
Sørg for at strømafbryderen på strømkilden står i positionen SLUKKET (OFF), og at primær indgangsstrømmen er udkoblet.
Hvis man bruger afstandsstyret, skal det fjernes ved, at man vrider det med uret og trækker det fra varmeskjoldet.
Skru varmeskjoldet af og fjern det fra brænderen. Dysen bør forblive i brænderens hoved. Det er normalt, at
kølemidlet lækker lidt, når skjoldet fjernes. Undersøg varmeskjoldet. Der bør ikke være nogen tegn på gnistdannelse nogen steder inde i skjoldet. Den ydre isolerende kappe bør ikke være alvorligt slidt eller forkullet. Udskift skjoldet hvis nogle af ovennævnte skader bemærkes.
Træk dysen fra brænderens hoved og undersøg den. Mundingen bør være rund både foran og bagpå. Udskift
dysen, hvis mundingen er oval eller beskadiget. Indersiden af dysen har muligvis grå til sorte aflejringer. Disse
kan fjernes med ståluld, men man skal sørge for at fjerne alle rester af stålulden efter rensningen.
Undersøg elektroden. Hvis elektroden har en grube, som er mere end 1,6 mm (1/16”) dyb i midten, så skal den
udskiftes.
Undersøg elektrodeholderen, hver gang elektroden udskiftes. Der bør ikke være nogen tegn på gnistdannelse,
og O-ringene bør ikke være slidte eller beskadigede.
Undersøg isolatoren. Hvis der er nogen som helst spor efter gnistdannelse, så skal den udskiftes.
Undersøg O-ringene på brænderens hoved. Hvis de er slidte eller beskadigede, skal de udskiftes. De holder
længere, hvis de holdes tildækket med en tynd film af silikonesmøremiddel (0558000443). Man skal bruge præcis så meget smørelse, at O-ringen fremstår våd eller skinnende, men der må ikke være klumper af overskydende smøremiddel.
Efter at man har undersøgt alle forreste dele og har udskiftet de nødvendige dele, skal man igen montere brænderen som beskrevet i sektion 3.5 “Montering af de forreste dele”.
5.2Generelt
Man skal med regelmæssige mellemrum undersøge varmeskjoldet, elektrodeholderens aggregat og isolatoren.
Hvis nogen som helst af disse dele er beskadiget eller slidt for meget, så skal de udskiftes.
Undersøg brænderens O-ringe dagligt. Hvis en af O-ringene har skrammer, snit eller på anden måde er beskadiget, så skal den udskiftes. Hvis den er tør, skal den smøres med en tynd film af smøremiddel. Hvis man ikke kan
mærke noget slæb, forårsaget af O-ringen, når man monterer varmeskjoldet, så skal man udskifte O-ringen.
Brænderkablets muffe bør undersøges med regelmæssige mellemrum. Hvis muffen er beskadiget, så skal man
undersøge, om brænderens strøm- og pilotlysbuekabler er beskadiget. Hvis der lækker gas, eller hvis en hvilken
som helst beskadigelse findes, så skal man udskifte de omhandlede komponenter.
57
sektion 5
vedligeholdelse
5.3Snavs eller forurening
Snavs eller anden forurening kan forårsage for tidlig svigt af PT-26 brænderen via indvendig gnistdannelse. For
at undgå dette instrueres brugere i at gøre følgende:
1. Sørg for at anvende ren, tør, oliefri luft til plasma- og/eller beskyttelsesgas.
2. Undgå overskydende brug af silikonesmørelsen til O-ringe på brænderens O-ringe. Det er tilstrækkeligt med en
tynd film.
3. Tør brænderens isolator ren med en klud før montering af ethvert nyt sæt forbrugsdele. Isolatorens evne til at
modstå lysbuesporing henover overfladen forringes, når snavs og anden forurening får lov til at samle sig her.
4. Når brænderen ikke er i brug, skal man opbevare den med et fuldstændigt sæt af de forreste dele monteret. Hermed undgår man, at snavs samler sig i brænderen, og det hjælper med at beskytte brænderens hoved, hvis den
tabes ved et uheld.
5.4Fjernelse og udskiftning af brænderens hoved
Man skal bemærke sig alle komponenters placering og tapeplaceringerne, førend man afmonterer dem, så man
sikrer sig, at komponenterne og tape sidder korrekt, når man skal montere dem igen. Der henvises til fig. 6.1.
1. Træk det fleksible støttehylster bagud og over på kablets muffe, indtil det er ca. 457,2 mm (18”) bagved håndtaget.
2. Fjern tapen tæt ved enden af brænderens håndtag.
3. Træk afbryderknapbåndet og afbryderknappen bagud og af håndtaget.
4. Træk kabelmuffen bagud.
5. Drej og skru håndtaget af brænderen og træk det bagud for at blotlægge brænderens kabelforbindelser.
6. Brug to skruenøgler, en til hver tilslutning, og skru de to tilslutninger til brænderen af. De krævede skruenøglestørrelser er 9,5 mm (3/8”) og 11,1 mm (7/16”).
7. Træk brænderens hoved væk fra kabelaggregatet, inklusive det forbundne stykke isolering. Sæt det nye brænderhoved og isoleringen tilbage i aggregatet.
8. Brug to skruenøgler ved hver tilslutning og fastspænd de to brændertilslutninger forsvarligt. Værdien af drejningsmomentet, der bruges af fabrikken til dette trin, er 172,4-206,8 m-n (25-35 in-lbs).
9. Skru håndtaget tilbage på brænderens hoved.
10. Skub afbryderknapbåndet og afbryderknappen op på håndtaget, indtil det er 50,8 mm (2”) fra brænderens hoved.
De røde, splejsede tilslutninger til afbryderknapledningen bør være placeret lige bagved enden af håndtaget.
11. Træk kablets muffe fremad og tape det på plads bagved håndtaget ved brug af elektrisk isolerbånd af vinyl.
12. Træk det fleksible støttehylster tilbage på håndtaget, indtil det berører afbryderknapbåndet.
Bemærk
Når man udskifter håndtaget til PT-26SL In-line brænderen, så skal man først skubbe mylar isoleringsrøret, best.
nr. 0558005623, over brænderens rør & tilslutninger, indtil det støder imod den bagerste del af brænderen.
Mylar isoleringsrør
Brænderen
58
sektion 5
vedligeholdelse
5.5Fjernelse og udskiftning af brænderens kabler
1. Afmontér brænderkablets aggregat fra strømkilden. For detaljerede anvisninger henvises der til strømkilden
og brugsanvisningen for Deres strømkilde.
2. Fjern brænderens hoved fra kablets aggregat som beskrevet i trin 1 til 7 i forrige sektion. Fjern også håndtaget og det fleksible støttehylster fra kablets aggregat.
3. Læg kablets aggregat lige ud. Dette bør gøres på et område, der er ca. 1,5 gange kablernes længde.
4. Ved brug af et stykke snor eller robust sejlgarn på ca. den halve længde af brænderens kabler skal man fastgøre den ene ende af snoren rundt om alle brænderens kabler i brænderens ende og fastgøre den anden
ende af snoren til et stationært emne.
5. Fjern tapen fra kablets muffe i den ende af kablerne, hvor strømkilden er.
6. Skub afbryderknappen ud af afbryderknapbåndet og træk håndtaget, afbryderknapbånd og det fleksible
støttehylster til den fjerneste ende af snoren, brugt i trin 4. Fastgør enden med strømkilden og træk kablets
muffe fuldstændigt over på snoren.
7. Løsn snoren fra kablerne og udskift det eller de beskadigede kabler.
8. Fastgør igen brænderens kabelender med snoren og træk kablets muffe tilbage på kablerne. Fastgør midlertidigt muffen til kablerne tæt ved brænderhovedets ende med elektrisk isolerbånd af vinyl.
9. Træk det fleksible støttehylster, afbryderknapbånd og håndtag tilbage af snoren og over på kablets muffe.
Fjern tapen.
10. Løsn snoren fra kablerne og følg trin 7 til 12 fra forrige sektion for fastgørelse af brænderens hoved til kablets
aggregat.
11. Fastgør kabelmuffen til kablerne ved strømkildens ende med elektrisk isolerbånd af vinyl.
5.6Udskiftning af fleksibelt støttehylster, afbryderknapbånd eller håndtag
Hvis skader på det fleksible støttehylster, afbryderknapbånd eller brænderens håndtag gør, at der er behov for at udskifte
en hvilken som helst af disse dele, skal man følge proceduren i sektionen “Fjernelse og udskiftning af brænderens hoved”
og udskifte den eller de omhandlede dele under trin 7, førend man sætter brænderens hoved på igen. Denne proces gøres
lettere ved, at man midlertidigt fastgør kablernes muffe til kablerne ved hjælp af elektrisk isolerbånd af vinyl.
5.7Udskiftning af brænderens afbryderknap
1. Følg trin 1 til 3 i sektionen “Fjernelse og udskiftning af brænderens hoved”.
2. Klip de sorte og hvide ledninger til den gamle afbryderknap af så tæt som muligt ved de røde, splejsede
tilslutninger. Afbark 6,4 mm (1/4”) af isoleringen på de sorte og hvide ledninger.
3. Afbark 6,4 mm (1/4”) af isoleringen på de nye ledninger til afbryderknappen.
4. Forbind afbryderknappens ledninger til afbryderkablet ved brug af de to nye splejsede tilslutninger, der
fulgte med den nye afbryderknap. Sørg for at bruge en krympetang, der er fremstillet til krympning af denne
type splejsede tilslutninger.
5. Følg trin 1 til 3 i omvendt rækkefølge i sektionen “Fjernelse og udskiftning af brænderens hoved” for at færdiggøre opgaven.
59
sektion 5
5.8
vedligeholdelse
Måling af brænderens gasgennemstrømninger
Hvis lav gasgennemstrømning mistænkes for at forårsage dårlig skæreevne eller kort levetid på forbrugsdele,
så kan gennemstrømningen kontrolleres ved brug af plasmabrænder gennemstrømnings-måleudstyr. Sættet
inkluderer et håndholdt rotameter (flowmåler), som indikerer den gasgennemstrømning, der udgår fra brænderen. Sættet inkluderer også nogle instruktioner, der nøje bør følges for at sikre en sikker og akkurat brug af
rotameteret. Se formular F-14-391.
Luft- eller nitrogenstrømningshastigheder for PT-26 bør være som følger:
Beskyttelsesgennemstrømning
ESP-150 & ESP-200..............................................................63,7-68,4 l/m @ 3,4 bar (135-145 cfh @ 50 psig)
Deuce Pack 150, 215...................................................................... 106,2 l/min @ 3,4 bar (225 cfh @ 50 psig)
Plasmagennemstrømning...............................................................54,3-66,1 l/m @ 3,4 bar (115-140 cfh @ 50 psig)
Total gennemstrømning
ESP-150 & ESP-200......................................................... 118,0-134,5 l/m @ 3,4 bar (250-285 cfh @ 50 psig)
Deuce Pack 150,330 ......................................................................172,3 l/min @ 3,4 bar (365 cfh @ 50 psig)
Mål strømningshastighederne ved brug af en ny 200 Amp dyse (0558003798), en ny elektrode og et nyt varmeskjold. Sørg for, at alle dele er korrekt monteret, og at brænderens O-ring (0558003721) er i god stand og ikke
lækker. Mål om muligt hastighederne individuelt, og mål ellers totalen.
Gasgennemstrømningshastigheder lavere end de, der er nævnt herover, indikerer en restriktion eller en lækage
i gasstikledningen til brænderen eller i strømkilden.
60
sektion 6
reservedele
6.0Reservedele
6.1Generelt
Oplys altid fabrikationsnummeret på den enhed, som delene skal bruges til. Fabrikationsnummeret er stemplet
på enhedens navneplade.
6.2
Bestilling
For at sikre korrekt betjening anbefales det, at man kun anvender originale ESAB dele og produkter sammen
med dette udstyr. Brug af ikke-ESAB dele vil måske gøre garantien ugyldig.
Reservedele kan man bestille hos sin ESAB-forhandler.
Man skal sørge for at fremhæve eventuelle specielle fremsendelsesanvisninger, når man bestiller reservedele.
Der henvises til Kommunikationsvejledningen, der findes på bagsiden af denne instruktionsbog, og som indeholder en liste over telefonnumre til kundeservice.
Bemærk
Emner på styklisten med tomme bestillingsnumre er kun nævnt som kundeoplysninger. Materiale-emner bør kunne fås hos de lokale forhandlere.
61
62
FORRESTE DELE (Se fig. 2.1)
Fig. 6.1. Reservedele - PT-26 brænderaggregat
Pilotlysbue- og kølemiddelkabel
7,6 M (25 fod) - 0558004035
15,2 M (50 fod) - 0558004036
Plasmagasslange
7,6 M (25 fod) - 0558002873
15,2 M (50 fod) - 0558004034
MUFFE
25 FT - 0558002921
50 FT -0558002922
Efterspænd tilslutninger fire (4) steder ved brug
af to (2) skruenøgler
Drejningsmoment 172,4-206,8 m-n (25-30 in-lbs)
FLEKSIBELT STØTTEHYLSTER - 0558004040
GUMMIBÆLG - 0558000793
STRØM- OG KØLEMIDDELKABEL
7,6 M (25 fod) - 0558004047
15,2 M (50 fod) - 0558004048
INKL.: AFBRYDERKNAP - 0558002872
STIK - 0558000819
KABEL - 18 AWG/2 COND.
AFBRYDERKNAP- & LEDNINGSAGGREGAT
- 7,6 M (25 fod) - 0558000816
- 15,2 M (50 fod) - 0558000819
AFBRYDERKNAPBÅND - 0558004039
Beskyttelsesgasslange
7,6 M (25 fod) - 0558004037
15,2 M (50 fod) - 0558004038
BRÆNDERHOVED, 90°
- 0558003719
BRÆNDERHOVED, 70°
- 0558002204
Inkluderer O-ringe 0558003720 (1)
0558003721 (3)
HÅNDTAG - 0558004033
AFBRYDERKNAP - 0558002872
MUFFE (Ref.)
sektion 6
reservedele
Varmeskjold - 0558003715
Forreste dele (fig. 2.1)
Brænder 0558002110
Muffe - 0558002130
63
Klemmebånd
- IT 2.00 I.D. x 0.63W
- 0558004045
Standard elektrisk
mærkatadvarsel - 0558004042
Omspundet rør ID 2.250-2.500 - 72020003
Bælgslange 0558004046
PVC elektrisk isolerbånd - 0558004261
Hylster 7,0 m (23 fod) - 0558004043
14,6 m (48 fod) - 0558004044
Figure 6.2. Reservedele - PT-26 In-line brænderaggregat
Beskyttelsesgasslange
7,6 M (25 fod) - 0558004037
15,2 M (50 fod) - 0558004038
STRØM- OG KØLEMIDDELKABEL
7,6 M (25 fod) - 0558004047
15,2 M (50 fod) - 0558004048
Plasmagasslange
7,6 M (25 fod) - 0558002873
15,2 M (50 fod) - 0558004034
Pilotlysbue- og kølemiddelkabel
7,6 M (25 fod) - 0558004035
15,2 M (50 fod) - 0558004036
Efterspænd tilslutninger fire (4) steder
ved brug af to (2) skruenøgler
Drejningsmoment 172,4-206,8 m-n (25-30 in-lbs)
Klemmeslange 1.56D - 2.50D - 0558004041
sektion 6
reservedele
Varmeskjold - 0558003582
Forreste dele (fig. 2.1)
Brænder 0558002110
64
Figure 6.3. Reservedele - PT-26 “SL” In-line brænderaggregat
Beskyttelsesgasslange
5,2 m (17 fod) - 0558002123
7,6 m (25 fod) - 0558004037
15,2 m (50 fod) - 0558004038
Klemmebånd
- IT 2.00 I.D. x 0.63W
- 0558004045
Standard elektrisk
mærkatadvarsel
- 0558004042
Pilotlysbue- og kølemiddelkabel
7,6 m (25 fod) - 0558004035
15,2 m (50 fod) - 0558004036
Brænderholder
0558005926
STRØM- OG KØLEMIDDELKABEL
7,6 m (25 fod) - 0558004047
15,2 m (50 fod) - 0558004048
Plasmagasslange
5,2 m (17 fod) - 0558004177
7,6 m (25 fod) - 0558002873
15,2 m (50 fod) - 0558004178
Rør & tandstang 0558005624
iinkluderer: bælg & isolator
Bælg 21647
Mylar isolator
- 0558005623
Omspundet rør ID 2.250-2.500
- 72020003
PVC elektrisk isolerbånd
- 0558004261
Hylster
5,2 m (17 fod) - 0558003845
7,6 m (25 fod) - 0558002921
15,2 m (50 fod) 0558002922
sektion 6
reservedele
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising