ESAB | PT 26 | Instruction manual | ESAB PT 26 User manual

ESAB PT 26 User manual
PT-26 Plasmabågsskärbrännare
Instruktionsbok (SE)
0558003747
SE TILL ATT DENNA INFORMATION NÅR ANVÄNDAREN.
DU KAN FÅ EXTRA KOPIOR VIA DIN LEVERANTÖR.
Dessa ANVISNINGAR är till för erfarna användare. Om du inte helt känner till principerna för
användning och säkert bruk för bågsvetsning och skärningsutrustning uppmanar vi dig att läsa
vår broschyr “Precautions and Safe Practices for Arc Welding, Cutting, and Gouging”
(Säkerhetsåtgärder för bågsvetsning, skärning och urholkning), formulär 52-529. Låt INTE otränade
personer installera, använda eller sköta om denna utrustning. Försök INTE installera eller använda
utrustningen förrän du har läst och förstått dessa instruktioner. Kontakta din leverantör om du inte
helt förstår instruktionerna. Se till att läsa säkerhetsåtgärderna innan du installerar eller använder
utrustningen.
ANVÄNDARENS ANSVAR
Denna utrustning arbetar i överensstämmelse med den beskrivning av den som finns i denna
handbok och medföljande skyltar och/eller instruktionsbilagor när den installeras, används eller
underhålls enligt de givna instruktionerna. Denna utrustning måste kontrolleras regelbundet.
Utrustning med funktionsstörningar eller som är dåligt underhållen skall inte användas. Delar
som är trasiga, saknas, slitna, skadade eller nersmutsade skall omedelbart bytas ut. Blir det
nödvändigt med reparation eller utbyte av delar rekommenderar tillverkaren att man ringer eller
skriver till den auktoriserade återförsäljaren från vilken utrustningen inköpts och beställer service.
Denna utrustning eller dess delar får inte ändras utan att man först fått en skriftlig tillåtelse till
detta från tillverkaren. Den som använder denna utrustning har själv ansvaret för eventuella
funktionsstörningar som uppkommer på grund av felaktig användning, bristfälligt underhåll, felaktiga
reparationer eller ändringar på utrustningen som utförts av någon annan än tillverkaren eller av
en serviceverkstad som inte tillverkaren har rekommenderat.
INNEHÅLLSFÖRTEKNING
AVDELNING
AVSNITT
RUBRIK
SIDA
AVDELNING 1
1.1
INTRODUKTION ................................................................................................................... 5
Beskrivning ............................................................................................................................ 7
AVDELNING 2
2.1
2.2
INSTALLATION ..................................................................................................................... 9
Brännarens anslutningar till strömkällan ............................................................................... 9
Val av gas ............................................................................................................................. 9
AVDELNING 3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
DRIFT .................................................................................................................................. 11
Driftparametrar .................................................................................................................... 11
Gasanslutningar .................................................................................................................. 11
Monterning av brännarens främre delar .............................................................................. 11
Avstånds-guide ................................................................................................................... 14
Förbrukningsdelar ............................................................................................................... 14
Operation ............................................................................................................................ 14
AVDELNING 4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
UNDERHÅLL .................................................................................................................... 241
Isärtagning av brännarens främre del ............................................................................... 241
Allmänt .............................................................................................................................. 241
Smuts eller föroreningar .................................................................................................... 241
Demontering och ersättning av brännarhuvudet ............................................................... 241
Bortmontering och ersättning av serviceledningarna ........................................................ 242
Utbyte av slangskyddet, strömbrytarens fästband eller handtaget .................................... 242
Utbyte av brännarens strömbrytare ................................................................................... 242
Mätning av gasflödet i brännaren ...................................................................................... 242
Problemlösning, skärningskvaliteten ................................................................................. 243
AVDELNING 5
5.1
FÖRBRUKNINGSDELAR ................................................................................................. 247
Förbrukningsdelar ............................................................................................................. 247
PT-26 Brännaren, monteringsbild ............................................................................... 248
PT-26 In-Line AY Brännaren, monteringsbild .............................................................. 249
i
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
ii
AVDELNING 1
INTRODUKTION
PT-26 Brännare
Denna mångsidiga, lättanvända 300 amp brännaren ger
ett utmärkt resultat vid all manuell och mekanisk skärning.
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Utmärkt skärkapacitet – skär upp till 88,9mm
och upp till 101,6mm med luft, nitrogen
eller argon-hydrogen vid 300 amp
Ger rena skärytor av hög kvalitet
Patentsökt säkerhetskrets för ökad användarsäkerhet
Arbetar med verkstads- eller tryckluft, nitrogen eller
argon - hydrogen vid 300 amp
Kompakt konstruktion med låg vikt för bekvämt
handhavande
Elektroder med lång livslängd ger lägre
driftskostnader
Pilotbågeaktivering – aktiveras även på färg
Mejslingstillsats finns att tillgå
Intermittent skärningskapacitet vid tillämpning på
galler- eller sträckmetall
Mejslingsskydd och avståndsstyrning finns
tillgängligt som hjälp för användaren
Ett års garanti
Specifikationer
Spänningsklass ‘M’ (EN 50078).
Strömkapacitet (Alla servicegaser och tryck)
100% intermittensfaktor ........................................... 200 A DCSP
60% intermittensfaktor ............................................. 300 A DCSP
Maximal strömstyrka ................................................ 300 A DCSP
Godkända servicegaser
Plasma ..................................... Luft, N2, H-35, N 2/H2 blandningar
Skyddsgas ........................................................... Luft, N2, CO2, Ar
Min. gasflödeskraven
Skyddsgas ...................................................... 94 l/min. @ 6,0 bar
Plasma ........................................................... 112 l/min. @ 5,6 bar
Slangpaketlängd ................................................ 7,6 m eller 15,2 m
Vikt ............................................................................... 7,6m - 7,3 kg
15,2 m - 12,7 kg
Maximalt tillåtna gasinloppstryck .......................................... 6,9 bar
Gastryck vid start ................................................................. 2,1 bar
Krav på minsta vattenförsörjningsflödet ............. 3,4 l/min @ 6,6 bar
Maximalt inloppsvattentryck ................................................. 8,3 bar
Maximal vattentemperatur ....................................................... 40° C
Tillbehör, tillval
Plasmit värmeskydd för brännarens huvud
För mejsling ............................................................. 0558003797
25 ft. (7,6m) Läderhylsa*
Skyddar brännarens ledningar från skavningar och smält
metall;
rekommenderas speciellt vid plasmamejsling ...... 0558002921
50 ft. (15,2m) Läderhylsa* ................................... 0558002922
Reservdelsset (Deuce Pack och ESP-200) ........... 0558004030
Reservdelsset (150A ESP-150) ............................. 0558002864
Hållare för brännaren, 2" (50,8mm) ..................... 0558002985
Riggset för brännaren .......................................... 0558003186
*Standard på manuella brännare.
Konsoler
ESP-150, ESP-200 och DEUCE PACK 150
Beställningsinformation
PT-26, 90°, 25-ft. (7,6m) serviceledningar ..................... 0558004031
PT-26, 90°, 50-ft. (15,2m) serviceledningar ................... 0558004032
PT-26, 70°, 25-ft. (7,6m) serviceledningar ..................... 0558002208
PT-26, 70°, 50-ft. (15,2m) serviceledningar ................... 0558002209
PT-26, IN-LINE, 25-ft. (7,6m) ......................................... 0558002320
PT-26, IN-LINE, 50-ft.(15,2m) ........................................ 0558002321
OBS! IN-LINE-brännarna har 2" (50,8mm) skaftdiameter och
levereras utan ställning eller hållare för brännaren.
5
AVDELNING 1
INTRODUKTION
PT-26 Manuella & In-Line Modeller
O-ring - 0558003721
O-ring - 0558003720
Baffel-rör - 0558003710
Elektrod
0558003722 - Luft, Nitrogen, Nitrogen/Hydrogen
0558003723 - Argon/Hydrogen (H-35)
Värmeskydd
Manuell brännare - 0558003714
*Vid nära anslutning - 0558003715
**Skyddskåpa, Mek. - 0558003582
Isolator - 0558003711
Tillhörande O-ring - 0558003712
**Spridar-baffel, In-line - 0558003583
Elektrodhållare - 0558003707
Tillhörande o-ringar
0558003708 (övre)
0558003709 (nedre)
AMP
Skärdysa
Avstånds-guide - 0558003713
* Värmeskyddet vid skärning
nära arbetet är tillval för
manuell brännare när skärning
eller mejsling sker nära
arbetsstycket.
** TDessa två delar tillsammans
med baffelborttagningsverktyget
(0558003584) levereras med alla
mekaniska modeller av denna
brännare.
50
150
200
300
Best.nr
Öppning Storlek
0558003716
0558003717
0558003798
0558003794
.052 (1.32mm)
.078 (1.98mm)
.089 (2.26mm)
.104 (2.64mm)
Mejslingsdysa
200 0558003718 .125 (3.18mm)
300 0558003795 .144 (3.66mm)
Tillhörande O-ringar 0558003724 (övre)
0558003725 (nedre)
PT-26, brännarens främre delar
6
AVDELNING 1
INTRODUKTION
1.1 Beskrivning
användning av någon av de gaser som är i bruk
kan utgöra en säkerhetsrisk. Innan PT-26 brännaren
börjar användas, läs säkerhetsföreskrifterna och
bruksanvisningarna som följer med kraftkällan.
PT-26 är en dubbelverkande gas-, vattenkyld manuell
brännare med ett 70° eller 90° huvud utformat för
skärning eller bränning med olika plasmabågspaket.
Dessa paket innefattar ESP-150, ESP-200 och det
lämpligt utrustade DEUCE PACK 150 systemen.
Att använda brännaren på en enhet som inte är
utrustad med en passande säkerhetsbrytarkrets
kan utsätta användaren för oväntat hög spänning.
Plasmabågskärningsprocessen genererar hög
spänning. Kontakt med “aktiva” delar på brännaren
och maskinen måste undvikas. Även oriktig
Figur 1-1 PT-26, brännarens mått
16.50”
(419.1mm)
2.00”
(50.8mm)
Figur 1-2 PT-26, In-linebrännarens mått
7
AVDELNING 1
INTRODUKTION
8
AVDELNING 2
INSTALLATION
2.2 VAL AV GAS
2.1 BRÄNNARENS ANSLUTNINGAR TILL
STRÖMKÄLLAN
T-26 är en dubbel gasbrännare som låter en gas
användas som plasmagas och en annan för att skydda
skärområdet. Rekommenderade gaskombinationer
finns uppräknade nedan.
Läs i anvisningslitteraturen för strömkällan hur man
kommer åt anslutningarna för brännaren.
Sättet på vilket brännarens anslutningar kan göras
varierar beroende på vilken strömkälla som används.
Kontrollera strömkällan för att bedöma det bästa sättet
att göra anslutningarna på med hjälp av en nyckel..
Använd endast de gaser som är betecknade som
godkända i detta dokument ( se avsnitt 1.2). Använd
inte syrgas som skydds- eller plasmagas eftersom
brännaren då kan fatta eld.
Se till att strömbrytaren på konsolen står i AV-läget
och den ingående huvudströmmen är bruten.
Luft plasma/ Luft skydd
Den utan tvekan bästa kombinationen beträffande
skärningskvalitet, skärningshastighet och ekonomi på
mjukt kolstål, rostfritt stål och aluminium. Denna
kombination ger viss ytnitrering på skärsidan och viss
ytoxidering av legeringsämnen på rostfritt stål. Använd
alltid ren, torr luft. Fukt eller olja i lufttillförseln minskar
livslängden på brännarens delar.
PT-26 är utformad för att vara ett tryggt system
utrustad med säkra kraftkällor och hjälpmedel som
upptäcker om kylmedelsflödet i retur från brännaren
upphör. Då sådan flödesstopp av kylmedlet inträffar
bryts strömmen till brännaren. Avlägsnande av eller
glapp i brännarens värmeskydd medför ett sådant
stopp i kylmedelsflödet. ANVÄND INTE PT-26 med
kraftkällor som inte är utrustade med sådana
system.
Nitrogen plasma/ Luft skydd
Denna kombination ger ökad livslängd på delarna,
speciellt på elektroden. Skärhastigheten blir vanligtvis
något långsammare än med luftplasma. Den ger
ytnitrering men ger en renare skärsida på rostfritt stål.
Nitrogen eller CO2 kan vara en ersättning för kylning.
PT-26 brännaren använder en storlek “C”
vänstergängad anslutning till den negativa terminal- och
kylmedelsanslutningen. Koppla denna anslutning till
motsvarande hon-anslutning på kraftkällan och drag
åt den med en nyckel. När anslutningen dragits fast,
för gummiskyddet (0558000793) på elkabeln över
anslutningen. En storlek “B” högergängad anslutning
används för den positiva terminal- och
kylmedelsanslutningen. Drag även fast den ordentligt.
Luft plasma/ Nitrogen skydd
Denna kombination ger ett utmärkt skydd av delarna
och en minimal mängd föroreningar på skärytan, vilket
ger en utmärkt svetsbarhet. Det används för det mesta
vid mejsling i kolstål, aluminium och rostfritt stål. Det
ger en dålig skärningskvalitet på kolstål, god
skärningskvalitet på aluminium och rostfritt stål, speciell
på tjockare material.
40% Hydrogen - 60% Nitrogen plasma/ Luft skydd
Endast på aluminium. Tillåter en högre hastighet och
tjockare material. Dålig verkan på rostfritt stål och på
kolstål.
Plasma- och skyddsgasanslutningarna görs med två
storlek “B” kopplingar var och en med olika gängor.
Drag fast dem ordentligt i motsvarande anslutningar i
strömkällans panel med en nyckel.
Anslutning av brännarens strömbrytare görs med den
5-poliga pluggen på brännarens strömbrytarledning.
Sätt in pluggen i uttaget på strömkällan och vrid
låsringen så att den låses på plats.
9
AVDELNING 2
INSTALLATION
10
AVDELNING 3
DRIFT
3.1 DRIFTPARAMETRAR
Se till att:
Rekommenderade gastryck:
Start
30 psig (2,1 bar)
Plasma (Skärning)
50-70 psig (3,4-4,8 bar)
Plasma (Mejsling)
40-45 psig (2,8-3,1 bar)
Skydd
40-50 psig (2,8-3,4 bar)
Rekommenderat avstånd:
7,9mm – 12,7mm (0,31" – 0,50")
Skärningshastigheter:
Skärningshastigheter för PT-26 visas i fig. 3-1 till 3-3.
För att uppnå bästa skäregenskaper och få
hjälp med problemlösning av något
kvalitetsproblem på skärningen titta i
skärparameter diagrammen som finns i
avsnittet, Underhåll och Problemlösning.
Alla O-ringar sitter på plats ( brännarhuvud,
dysa och elektrodhållare)
•
Elektrodhållaren är åtdragen
•
Baffelröret är monterat och åtdraget
•
Elektroden är monterad och åtdragen
•
Dysan är monterad
Se figur 3.4 hur brännarens främre delar är monterade
i huvudet.
Kontrollera att elektrodhållarens (0558003707) båda
O-ringar sitter på plats. Skruva fast elektrodhållaren i
brännarens huvud och drag åt den ordentligt med hjälp
av en 4,8 mm (0,19") insexnyckel. Hållaren måste vara
ordentligt åtdragen men undvik att dra för hårt så att
insex-hålet i hållaren blir runt.
3.2 GASANSLUTNINGAR
Titta i listan i Avsnitt 1.2, där finns godkända serviceaser.
Använd inte gaser m inte är uär ttryckligen godkända
för PT-26 brännaren.
Sätt in baffelröret (0558003710) i elektrodhållaren och
skruva fast den i brännarhuvudet med hjälp av
insexnyckeln (0558000808) av plast. Se till att inte dra
åt röret för hårt men att det ändå är fixerat.
Efter att den gas som skall användas för jobbet
bestämts, anslut gasslangarna till kopplingarna bak på
kraftkällan. Observera att det kan finnas två anslutningar
för varje gas. Använd den anslutning som passar till
slangen. Se till att de anslutningar som inte används är
igenpluggade med respektive plugg som finns på
kraftkällan.
För in isolatorn (0558003711) i brännarhuvudet. Se till
att O-ringarna sitter på plats så att isolatorn sitter kvar
på plats i huvudet.
Observera att kraftkällan ESP-200 har en gasanslutning
som är märkt “Startgas”. Detta innebär att en annan typ
av plasmagas och tryckinställning kan nyttjas som
plasmagas i starten av skärningen. Detta medför en
ökad livslängd på elektroden vid vissa typer av
mekaniserad plasmaskärning. Den startgas som är
vanligast vid manuell skärning är antingen samma gas
som används för plasmaskärning/-mejsling eller
nitrogen.
Skruva på elektroden (0558003722 eller 0558003723)
på elektrodhållarens gängor och drag åt den med hjälp
av insex-hålet på platsverktyget (0558000808).
Tryck in dysan (se Montering av PT-26s främre delar) i
den främre delen av brännarens huvud. Detta kommer
troligtvis att leda till att isolatorn trycks längre in i
huvudet. Detta är normalt. Se till att båda O-ringarna
sitter på plats så att dysan isolatorn sitter mot
brännarhuvudet.
VIKTIGT! Gasförsörjning MÅSTE finnas till
”Startgas”-anslutningen hela tiden. Om så inte är
fallet skadas brännaren. Startgasen kan vara vilken
som helst av de godkända i som finns uppräknade
i avsnitt 1.2.
Skruva fast värmeskyddet (0558003714) på
brännarens huvud så att det håller fast dysan.
Värmeskyddet skall dras fast så hårt som möjligt för att
förhindra att kylmedlet läcker ut från dysans Oringstätning.
3.3 MONTERING AV BRÄNNARENS FRÄMRE
DELAR
Se till att strömbrytaren på strömkällan står i AVläget och den ingående huvudströmmen är bruten.
Att misslyckas med korrekt montering av
brännarens främre delar kan utsätta dig för hög
spänning eller eld.
•
Om avstånds-guide (0558003713) som är extratillbehör
skall användas, monteras den på värmeskyddet genom
att den trycks eller vrids MEDURS tills den helt och
hållet sitter på skyddet.
VIKTIGT – Vrid inte avstånds-guiden motors eftersom
detta kommer att lossa värmeskyddet.
11
AVDELNING 3
DRIFT
Skärningshastighet (mm/m)
PT-26 Skärningsdata, Kolstål
Plasmagas: Luft vid 60 psig (4,1 bar)
Skyddsgas: Luft vid 50 psig (3,4 bar)
Startgas*:
Luft vid 30 psig (2,1 bar)
Avstånd:
7,9 mm (0,31")
*Gäller endast ESP-200.
Materialets tjocklek (mm)
Figur 3-1
Skärningshastighet (mm/m)
PT-26 Skärningsdata, Aluminium
Plasmagas: H-35 el. Luft vid 50-60 psig (3,4-4,1 bar)
Skyddsgas: Luft vid 50 psig (3,4 bar)
Startgas*:
H-35 Nitrogen el. Luft vid 30 psig (2,1 bar)
Avstånd:
7,9 mm (0,31")
*Gäller endast ESP-200.
För H-35 plasmagas annvänd Nitrogen el. H-35 startgas
Materialets tjocklek (mm)
Figur 3-2
12
AVDELNING 3
DRIFT
Skärningshastighet (mm/m)
PT26 Skärningsdata, Rostfritt stål
Plasmagas: Luft vid 60 psig (4,1 bar) el. H-35 vid 70 psig (4,8 bar)
Skyddsgas: Luft vid 50 psig (3,4 bar) el. Nitrogen vid 40 psig (2,8 bar)
Startgas:
Luft Nitrogen el. H-35 vid 30 psig (2,1 bar)
Avstånd:
9,5 mm (0,38")
200 A. Luft
150 A. Luft
200 A. H-35
150 A. H-35
Materialets tjocklek (mm)
Figur 3-3
Skärningshastighet (mm/m)
PT-26 300 Amp, Rostfritt stål
Plasmagas: Luft vid 60 psig (4,1 bar) el. H-35 vid 70 psig (4,8 bar)
Skyddsgas: Luft vid 50 psig (3,4 bar) el. Nitrogen vid 40 psig (2,8 bar)
Startgas:
Luft Nitrogen el. H-35 vid 30 psig (2,1 bar)
Avstånd:
9,5 mm (0,38")
300 A. Luft
300 A. H-35
Materialets tjocklek (mm)
Figur 3-4
13
AVDELNING 3
DRIFT
3.6 DRIFT
Följ alla anvisningar I respektive häfte som följer med
kraftkällans utrustning. Försök INTE att montera eller
använda denna brännare utan att följa dessa
anvisningar. Brännarens främre utformning består av
komponenter som arbetar med strömkällans
strömkrets, skydda brännaren från att oavsiktligt bli
strömförande när värmeskyddet avlägsnas och
brännarens strömbrytare är avslagen.
Använd avsedda skyddshandskar, skyddskläder,
hörselskydd och hjälm. Läs Säkerhetsföreskrifterna
som finns i bruksanvisningen som finns medföljer
kraftkällan.
Brännaren är nu färdig för att användas för skärning
och mejsling. Titta I instruktionerna för kraftkällan om
kontrolljusteringar behöver göras.
3.4 AVSTÅNDS-GUIDE
Avstånds-guiden (0558003713) gör att operatören kan
hålla ett konstant avstånd genom att hålla guidens
distanser i kontakt med arbetsmaterialet.
Vidrör aldrig någon del framför brännarens handtag
(dysa, värmeskydd, elektrod, etc.) om inte
strömbrytaren på kraftkällan står i läget AV.
Montera guiden genom att skjuta på den på
värmeskyddet (värmeskyddet skall vara monterat på
brännaren) med medurs vridande rörelser. Montera
eller justera alltid guiden med medurs vridande rörelser
för att förhindra att värmeskyddet lossnar.
1. Vrid gastest- eller gasmanöverkontakten till testeller installationsläget.
OBS!
Om avstånds-guiden är för trång för värmeskyddet, för
in en bredbladig mejsel i springan på skyddet och vrid
för att vidga den. Om den sitter för löst, minska springan
genom att klämma ihop den i ett skruvstäd.
3.5 FÖRBRUKNINGSARTIKLAR
Att brännaren fungerar på rätt sätt är beroende av
korrekta och rätt monterade förbrukningsdelar i
brännarens främre del, speciellt elektrodhållaren,
baffelröret och värmeskydd och därtill hörande O-ringar.
På ESP-200 är “SKÄRNING”-läget till för
att ställa in den skärande plasmagasen.
“START/SKYDD”-läget är för att ställa in
startplasma och skyddsgas. Om
startplasmagasen och skärplasmagasen
skall vara samma gas och tillföras via
samma regulator; använd endast START/
SKYDD-läget, SKÄR-läget behövs inte.
2. Slå på strömbrytaren till läget PÅ. Gas skall nu
strömma i brännaren.
3. Justera
gastryckinställningarna
på
gastillförselregulatorerna till de värden som finns i
avsnittet driftsparametrar. Vrid gastest- eller
gasmanöverkontakten
till
testeller
installationsläget. Gasflödet skall nu avbrytas. Ställ
strömställaren på rätt inställning för dysan.
4. För brännaren är i rätt läge för skärning eller
mejsling. Vid skärning skall brännarens avstånd
(dysans arbetsavstånd) vara cirka 0,25" (6,4 mm).
Om det är möjligt, påbörja skärningen från en kant
på arbetsstycket. Om håltagning måste göras, luta
brännaren i en vinkel så att den smälta metallen
förs i en annan riktning bort från brännaren och
operatören till genomskärningen är fullständig vrid
sedan tillbaka brännaren i vertikalt läge och börja
skärningen. Vid mejsling, placera brännaren
ovanför arbetsstycket I en vinkel på 35° till 45° i
förhållande till vertikalt läge.
5. Drag ner skyddshjälmen.
1. Se till att elektrodhållaren är helt påskruvad på
brännarens huvud och ordentligt åtdragen med en
0.19" (4.8mm) insexsnyckel. Använd en
insexsnyckel av metall. Insexsnyckeln av plast är
inte tillräckligt hållbar för detta. Se också till att
baffelröret är rätt monterat och sitter mot
elektrodhållaren, använd insexsnyckeln av plast
(0558000808) till detta.
2. Drag åt elektroden ordentligt på elektrodhållaren
med hjälp av insexsnyckeländen på plastnyckeln
(0558000808).
3. Se till att dysan är fixerad och dess O-ringar täta
genom att dra åt värmeskyddet ordentligt.
“Ordentligt” betyder så tätt som möjligt med endast
handkraft, använd inte nycklar.
Felaktigt monterade delar på brännarens främre del
leder till läckage av kylmedel vilket kan leda till dålig
skärnings- eller mejslingsfunktion och kan skada själva
brännaren genom inre ljusbågsbildning.
14
AVDELNING 3
DRIFT
10. Huvudbågen släcks automatiskt vid slutet av
skärningen när brännaren förs bort från
arbetsstycket. Brännarens strömbrytare skall då
omedelbart släppas upp för att förhindra att
pilotbågen tänds.
11. När skärningen (eller mejslingen) är färdig, vänta
några minuter innan strömbrytaren på kraftkällan
stängs av så att fläkten kan kyla ner enheten. Stäng
efter en stund av huvudströmmen med
huvudströmbrytaren.
6. Tryck in och håll kvar brännarens strömbrytare.
Gas skall nu börja flöda. Efter två sekunder skall
nätkontaktorn stänga sig och bågen skall flytta sig
över till arbetsstycket.
OBS!
Kraftkällan
kanske
medger
en
förströmningsperiod längre än två sekunder,
vanligtvis upp till fyra eller fem sekunder. Om
pilotbågen inte tänds vid slutet av
förströmningstiden, släpp upp brännarens
strömbrytare
och
kontrollera
gastrycksinställningarna. Om pilotbågen tände
men inte flyttar sig till arbetsstycket, släpp upp
brännarens strömbrytare och kontrollera att
brännaren befinner sig på rätt avstånd från
arbetsstycket och att arbetsklämman sitter
ordentligt ansluten till arbetsstycket.
7. Vid skärning skall brännarens avstånd vara mellan
4,8 till 12,7 mm (0,19 – 0,25"). Vid skärning i tunnare
plattor skall avståndet vara mer åt det mindre hållet
och vid skärning i tjockare plattor mer åt det större.
Behåll en skärningshastighet som ger ett snitt av
önskad kvalitet och åstadkommer en ström av smält
metall som väller ut från bottnen av arbetsstycket.
8. Vid mejsling, hall en vinkel och hastighet som gör
att önskad mängd metall under varje pass. Håll
brännarvinkeln så att den smälta metallen direkt
blåser iväg från brännaren längs översidan på
plattan eller längs med spåret från föregående
vända. Mejsling med för tvär vinkel gör att smält
metall direkt flyger tillbaka på brännaren.
9. Om huvudljusbågen slocknar under skärningen
(eller mejslingen), tänds pilotbågen på nytt så länge
som brännarens strömbrytare är intryckt.
Brännaren skall då snabbt föras tillbaka på
arbetsstycket så att huvudbågen tänds på nytt,
annars skall brännarens strömbrytare släppas upp.
15
AVDELNING 3
DRIFT
16
SECTION 4
MAINTENANCE
Check the torch o-rings daily. If any o-ring has nicks,
cuts or other damage, replace it. If it is dry, lubricate it
with a thin film of lubricant, P/N 0558000443. If no drag,
caused by the o-ring, is felt when installing the heat
shield, replace the o-ring.
4.1 DISASSEMBLY OF FRONT END
Make sure power switch on power source is in the
OFF position and primary input power is
deenergized.
The torch cable sleeving should be inspected periodically. If any damage to the sleeving is found, inspect the
torch power and pilot arc cables for damage. If gas leaks
or damage of any kind are found, replace the components in question.
If the stand-off guide is being used, remove it by twisting
clockwise and pulling it from the heat shield.
Unscrew the heat shield and remove it from the torch.
The nozzle should remain in the torch head. Some coolant leakage is normal as the shield is removed. Inspect
the heat shield. There should be no signs of arcing anywhere inside the shield. The outer insulating jacket
should not be severely worn or charred. Replace the
shield if any of the above mentioned damage is found.
4.3 DIRT OR CONTAMINATION
Dirt or other contamination can cause premature failure
of the PT-26 torch through internal arcing. To avoid this,
users are instructed to do the following:
1. Insure that clean, dry, oil-free air is used for plasma
and/or shield gas.
2. Avoid excessive use of the silicone o-ring grease
on the torch o-rings. A thin film is sufficient.
3. Wipe the torch body insulator clean with a cloth before installing each fresh set of consumables. The
ability of the insulator to resist arc tracking over its
surface is reduced when dirt or other contamination
is allowed to collect there.
4. When the torch is not in use, store it with a full set of
front end parts installed. This will prevent dirt from
collecting in the torch and will help protect the torch
head in case it is accidentally dropped.
Pull the nozzle from the torch head and inspect it. The
orifice should be round at both the entrance and the exit.
Replace the nozzle if the orifice is oval shaped or damaged. The nozzle may have grey to black deposits on
the inside surfaces. They may be cleaned with steel
wool but care must be taken to remove all traces of the
steel wool afterward.
Inspect the electrode. If it has a pit more than 0.062"
(1.59mm) deep at its center, replace it.
Each time the electrode is replaced, one should inspect
the electrode holder. There should be no signs of arcing and the o-rings should not be worn or damaged.
4.4 REMOVAL AND REPLACEMENT OF THE TORCH
HEAD
Inspect the insulator. If any signs of arcing are found,
replace it.
Note the position of all components and tape locations
before performing disassembly to ensure proper positioning of components and tape during reassembly. Refer to Figure 5.1.
Inspect the torch head o-rings. If they are worn or damaged, replace them. They will last longer if they are kept
covered with a thin film of silicone lubricant
(0558000443). Use just enough to make the o-ring
appear wet or shiny but do not leave clumps of excess
lubricant.
1. Slide the flex support rearward, onto the cable
sleeving until it is approximately 18" (457.2mm) to
the rear of the handle.
2. Remove the tape near the end of the torch handle.
3. Slide the switch band and switch rearward and off
the handle.
4. Slide the cable sleeving rearward.
5. Twist and pull the handle from the torch head and
slide it rearward to expose the torch cable connections.
6. Using two wrenches at each connection, unthread
the two torch connections. The wrench sizes required are 0.38" (9.5mm) and 0.44" (11.1mm).
After all of the front end parts have been inspected and
replaced as needed, reassemble the torch as described
in the section “Assembling Front End Parts”.
4.2 GENERAL
Periodically check the heat shield, electrode holder assembly and insulator. If any of these parts are damaged
or excessively worn, replace them.
241
SECTION 4
MAINTENANCE
7. Pull the torch head away from the cable assembly,
including the piece of insulation attached. Position
the new torch head and insulation back into the assembly.
8. Using two wrenches at each connection, tighten the
two torch connections securely. The torque valve
used a the factory for this step is 25-30 in/lbs (2.83.4 m-n).
9. Thread the handle back onto the torch head.
10. Slide the switch band and switch onto the handle
until it is two (2) inches from the torch head. The red
splice connections for the switch lead should be
located just behind the handle end.
11. Pull the cable sleeving forward and tape in place
behind the handle using vinyl electrical tape.
12. Slide the flex support back onto the handle until it
contacts the switch band.
11. Secure the cable sleeving to the cables at the power
source end with vinyl electrical tape.
4.6 REPLACEMENT OF FLEX SUPPORT, SWITCH
BAND OR HANDLE.
If damage to the flex support, switch band or torch handle
causes the need for replacement of any of these items,
follow the procedure in the section “Removal and Replacement of the Torch head” and replace the part(s) in
question during step 7 prior to reattaching the torch head.
This process will be made easier by temporarily securing the sleeving to the cables with vinyl electrical tape.
4.7 REPLACEMENT OF TORCH SWITCH
1. Follow steps 1 through 3 of the section “Removal
and Replacement of the Torch Head”.
2. Clip the black and white leads of the old switch as
close as possible to the red splice connections. Strip
1/4" of insulation from the black and white leads.
3. Strip 0.25" (6.4mm) of insulation from the new
switch leads (P/N 0558000818).
4. Attach the switch leads to the switch cable using
the two new splice connections included with the
replacement switch. Be sure to use a crimping tool
made for crimping this type of splice connection.
5. Reverse steps 1 through 3 of the section “Removal
and Replacement of the Torch Head” to finish.
4.5 REMOVAL AND REPLACEMENT OF TORCH
CABLES
1. Disconnect the torch cable assembly from the power
source. Refer to your power source. Refer to your
power source instruction booklet for detailed
instructions.
2. Remove the torch head from the cable assembly as
described in steps 1 through 7 of the previous
section. Also remove the handle and flex support
from the cable assembly.
3. Lay the cable assembly our straight. This should be
done in an area about 1-1/2 times the length of the
cables.
4. Using a piece of cord or sturdy twine about 1/2 the
length of the torch cables, secure one end of the
cord around all of the torch cables at the torch end
and secure the other end of the cord to a stationary
object.
5. Remove the tape from the cable sleeving at the
power source end of the cables.
6. Push the switch out of the switch band and slide the
handle, switch band and flex support to the far end
of the cord used in step 4. Secure the power source
end of the cables and pull the cable sleeving
completely onto the cord.
7. Untie the cord from the cables and replace the
damaged cables or cables.
8. Resecure the torch ends of the cables with the cord
and pull the cable sleeving back onto the cables.
Temporarily secure the sleeving to the cables near
the torch head end with vinyl electrical tape.
9. Pull the flex support, switch band and handle back
off the cord and onto the cable sleeving. Remove
the tape.
10. Untie the cord from the cables and follow steps 7
through 12 of the previous section to secure the
torch head to the cable assembly.
4.8 MEASURING TORCH GAS FLOWS
If low gas flow is suspected of causing poor cutting performance or short consumable life, the flow can be
checked by using Plasma Torch Flow Measuring Kit
(P/N 0558000739). The kit includes a hand held rotameter (flowmeter) which will indicate the gas flow rate
exiting the torch. The kit also includes a set of instructions which should be followed exactly to insure safe
and accurate use of the rotameter. See form F14-391.
The PT-26’s air or nitrogen flow rates should be as
follows:
Shield Flow:
ESP-150 & ESP-200 ...... 135 - 145cfh @ 50 psig
.................................. (63.7 - 68.4 l/m @ 3.4 bar)
Deuce Pack 150 ........... 215 - 225 cfh @ 50 psig
.............................. (101.5 - 106.2 l/m @ 3.4 bar)
Plasma Flow ........................ 115 - 140 cfh @ 50 psig
.................................. (54.3 - 66.1 l/m @ 3.4 bar)
Total Flow:
ESP-150 & ESP-200 ..... 250 - 285 cfh @ 50 psig
.............................. (118.0 - 134.5 l/m @ 3.4 bar)
Deuce Pack 150 ........... 330 - 365 cfh @ 50 psig
.............................. (155.7 - 172.3 l/m @ 3.4 bar)
242
SECTION 4
MAINTENANCE
Measure the flow rates using a new 200 amp nozzle (0558003798), a new electrode and a new heat shield. Make
sure that all parts are properly installed and that the torch o-ring (0558003721) is in good condition and not leaking.
Measure the flows individually if possible, if not measure the total.
Gas flow rates less than those above indicate a restriction or a leak in the gas plumbing of the torch or power source.
4.9 TROUBLESHOOTING CUT QUALITY
To ensure optimum cutting performance and
aid in troubleshooting any cut quality problems, please refer to the following cutting
parameters charts.
PT-26 in-line torch cutting conditions:
Data taken with Swirl Baffle (0558003583) and Shield Cup (0558003582).
65 Amp data uses standard Heat Shield (0558003714) or Close Proximity Heat Shield
(0558003715) in place of Shield Cup (0558003582) and uses a 50 Amp Nozzle (0558003716).
Table 4-1 65 Amp Cut Data
Material
Thickness
inch (mm)
Standoff
inch (mm)
0.12 (3.2)
Speed
ipm
(mm/m)
Start Gas
and
Pressure
psig (bar)
Cut Gas
and
Pressure
psig (bar)
Shield
Gas and
Pressure
for ESP150 and
200
psig (bar)
Air
30 (2.1)
Air
60 (4.1)
Air
50 (3.4)
190 (4826)
0.19 (4.8)
Carbon
Steel
0.25 (6.4)
0.50 (12.7)
100 (2540)
0.25 (6.4)
0.12 (3.2)
Aluminum
50* (1270)
0.19 (4.8)
0.25 (6.4)
0.50 (12.7)
0.12 (3.2)
Stainless
Steel
30 (762)
70 (1778)
0.25 (6.4)
0.19 (4.8)
0.25 (6.4)
0.50 (12.7)
20 (508)
75 (1905)
50 (1270)
0.25 (6.4)
20 (508)
* It is possible to go much faster, but 50 ipm (1270 mm/m) gives the best quality cut.
243
SECTION 4
MAINTENANCE
Table 4-2 150 Amp Cut Data
Material
Thickness
inch (mm)
Standoff
inch (mm)
0.19 (4.8)
0.25 (6.4)
0.38 (9.7)
0.25 (6.4)
1.00 (25.4)
20 (508)
0.19 (4.8)
0.38 (9.7)
80 (2032)
0.25 (6.4)
70 (1778)
50 (1270)
0.75 (19.1)
35 (889)
1.00 (25.4)
20 (508)
0.38 (9.7)
0.19 (4.8)
0.25 (6.4)
0.50 (12.7)
0.62 (15.7)
0.75 (19.1)
0.31 (7.9)
0.19 (4.8)
0.25 (6.4)
0.38 (9.7)
0.50 (12.7)
0.25 (6.4)
0.31 (7.9)
0.62 (15.7)
0.75 (19.1)
1.00 (25.4)
130 (3302)
90 (2286)
50 (1270)
35 (889)
25 (635)
0.19 (4.8)
165 (4191)
125 (3175)
80 (2032)
50 (1270)
35 (889)
0.38 (9.7)
Air
60 (4.1)
175 (4445)
70 (1778)
1.00 (25.4)
Stainless
Steel
150 (3810)
130 (3302)
0.25 (6.4)
O2
60 (4.1)
35 (889)
0.25 (6.4)
0.19 (4.8)
Air / N2
30 (2.1)
80 (2032)
50 (1270)
0.62 (15.7)
Cut Gas
and
Pressure
psig (bar)
130 (3302)
0.62 (15.7)
0.50 (12.7)
Aluminum
0.19 (4.8)
70 (1778)
0.19 (4.8)
Start Gas
and
Pressure
psig (bar)
150 (3810)
0.50 (12.7)
0.75 (19.1)
Carbon
Steel
Speed
ipm
(mm/m)
Shield
Gas and
Pressure
for ESP150 and
200
psig (bar)
20 (508)
10 (254)
244
Air
30 (2.1)
Air
60 (4.1)
SECTION 4
MAINTENANCE
Table 4-3 200 Amp Cut Data
Material
Thickness
inch (mm)
Standoff
inch (mm)
0.25 (6.4)
0.38 (9.7)
Carbon
Steel
0.19 (4.8)
0.62 (15.7)
65 (1651)
0.75 (19.1)
50 (1270)
1.00 (25.4)
35 (889)
0.25 (6.4)
135 (3429)
0.38 (9.7)
95 (2413)
0.25 (6.4)
1.00 (25.4)
30 (762)
0.25 (6.4)
130 (3302)
0.38 (9.7)
105 (2667)
0.50 (12.7)
85 (2159)
0.75 (19.1)
1.00 (25.4)
0.38 (9.7)
0.25 (6.4)
0.38 (9.7)
Stainless
Steel
75 (1905)
60 (1524)
40 (1016)
130 (3302)
0.25 (6.4)
115 (2921)
0.50 (12.7)
75 (1905)
0.62 (15.7)
65 (1651)
0.75 (19.1)
1.00 (25.4)
0.38 (9.7)
O2
55 (3.8)
Air
60 (4.1)
70 (1778)
55 (1397)
0.31 (7.9)
Air / N2
30 (2.1)
Air
80 (5.5)
85 (2159)
0.75 (19.1)
0.62 (15.7)
Cut Gas
and
Pressure
psig (bar)
95 (2413)
80 (2032)
0.62 (15.7)
Start Gas
and
Pressure
psig (bar)
150 (3810)
0.50 (12.7)
0.50 (12.7)
Aluminum
Speed
ipm
(mm/m)
Shield
Gas and
Pressure
for ESP150 and
200
psig (bar)
55 (1397)
20 (508)
245
Air
30 (2.1)
Air
55 (3.8)
Air
80 (5.5)
SECTION 4
MAINTENANCE
Table 4-4 300 Amp Cut Data
Material
Thickness
inch (mm)
0.50 (12.7)
0.62 (15.7)
0.75 (19.1)
1.00 (25.4)
Carbon
Steel
Standoff
inch (mm)
0.25 (6.4)
0.31 (7.9)
Speed
ipm
(mm/m)
80 (2032)
2.00 (50.8)
0.50 (12.7)
10 (254)
0.75 (19.1)
120 (3048)
1.00 (25.4)
O2
75 (5.2)
50 (1270)
20 (508)
0.31 (7.9)
Shield
Gas and
Flow
cfh (l/m)
95 (2413)
0.38 (9.7)
0.62 (15.7)
Cut Gas
and
Pressure
psig (bar)
130 (3302)
1.50 (38.1)
0.50 (12.7)
Start Gas
and
Pressure
psig (bar)
Air / N2
30 (2.1)
Air
210 (99.1)
90 (2286)
80 (2032)
55 (1397)
1.50 (38.1)
0.38 (9.7)
25 (635)
2.00 (50.8)
0.50 (12.7)
12 (305)
246
Air
75 (5.2)
SECTION 5
REPLACEMENT PARTS
Parts may be ordered from your ESAB welding and cutting equipment distributor.
5.1 REPLACEMENT PARTS
Replacement parts are keyed in Figure 3-3, (Front End
Parts) and Figure 5-1. Order replacement parts by part
number and part name as shown on the illustrations.
DO NOT order by part number alone.
(1) Wrench ..................................... P/N 0558000808
Included in Spare Parts Kit
Flow Measuring Kit ......................... P/N 0558000739
For checking gas flow through torch.
247
248
IN-LINE .................. 0558002110
Includes O-Rings
0558003720 (1)
0558003721 (3)
Torch Head 90° ........................ 0558003719
70° ......................... 0558002204
FRONT END PARTS
SWITCH BAND 0558004039
Figure 5-1. Replacement Parts - PT-26 Torch Assembly
Pilot Arc and Coolant Cable
25' (7.6m) - 0558004035
50' (15.2m) - 0558004036
SLEEVING (Ref.)
SLEEVING
25' (7.6M) - 0558002921
50' (15.2M) -0558002922
Tighten fittings at four (4) places using two (2) wrenches
Torque 25-30 in/lbs (2.8-3.4 m-n)
FLEX SUPPORT 0558004040
RUBBER BOOT - 0558000793
POWER AND COOLANT CABLE
25' (7.6m) - 0558004047
50' (15.2m) - 0558004048
Plasma Gas Hose
25' (7.6m) - 0558002873
50' (15.2m) - 0558004034
INCL'S: SWITCH -0558002872
PLUG - 0558000819
CABLE - 18 AWG/2 COND.
SWITCH & LEAD ASSY
25' (7.6m) - 0558000816
50' (15.2m) - 0558000817
Shield Gas Hose
25' (7.6m) - 0558004037
50' (15.2m) - 0558004038
TORCH HEAD, 90° - 0558003719
TORCH HEAD, 70° - 0558002204
Includes O-Rings 0558003720 (1)
0558003721 (3)
HANDLE 0558004033
SWITCH -0558002872
SECTION 5
REPLACEMENT PARTS
Sleeve - 0558002130
IN-LINE .................. 0558002110
Includes O-Rings
0558003720 (1)
0558003721 (3)
Front End Parts
Torch Head 90° ........................ 0558003719
70° ......................... 0558002204
Shield Cup, In-line 0558003582
Body - 0558002110
249
Power and Coolant Cable
25' (7.6m) -0558004047
50' (15.2m) - 0558004048
Pilot Arc and Coolant Cable
25' (7.6m) - 0558004035
50' (15.2) - 0558004036
Clamp Band
IT 2.00" (50.8mm) ID x 0.63"
(16.0mm) W - 0558004045
Figure 5-2. Replacement Parts - PT-26 In-Line AY Torch Assembly
Shield Gas Hose
25' (7.6m) - 0558004037
50' (15.2m) - 0558004038
Plasma Gas Hose
25' (7.6m) - 0558002873
50' (15.2m) - 0558004034
Sheath
23' (7.0m) - 0558004043
48' (14.6m) - 0558004044
Standard Electrical Tag Warning
. - 0558004042
Tighten fittings at four (4) places using two (2) wrenches
Torque 25-30 in/lbs (2.8-3.4 m-n)
Clamp Hose 1.56"-2.50"
(39.6-63.5mm)
. - 0558004041
PVC Electrical Tape
23' (7.0m) x .75"
(19.1mm) - 90250033
Boot Hose 0558004046
Braided Tubular ID 2.25"-2.50" (57.2-63.5mm)
0558002130
SECTION 5
REPLACEMENT PARTS
NOTES
250
Revision Histor
y
History
Original release on February 21, 2003
251
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 726 80 05
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 204
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 248 59 22
Fax: +31 30 248 52 60
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.z.o.o
Warszaw
Tel: +48 22 813 99 63
Fax: +48 22 813 98 81
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 1 837 1527
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 623 11 00
Fax: +34 91 661 51 83
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 333 43 33
Fax: +55 31 361 31 51
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 44 58
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
Fax +46 584 123 08
www.esab.com
0558003747
04 / 2003
Asia/Pacific
Representative offices
AUSTRALIA
ESAB Australia Pty Ltd
Ermington
Tel: +61 2 9647 1232
Fax: +61 2 9748 1685
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 6539 7124
Fax: +86 21 6543 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. Esabindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 01 88
Fax: +62 21 461 29 29
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 703 36 15
Fax: +60 3 703 35 52
SINGAPORE
ESAB Singapore Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 43 22
Fax: +65 861 31 95
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 74 42
Fax: +65 863 08 39
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyung--Nam
Tel: +82 551 289 81 11
Fax: +82 551 289 88 63
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East
Dubai
Tel: +971 4 338 88 29
Fax: +971 4 338 87 29
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising