ESAB | LTS 160 | Instruction manual | ESAB LTS 160 Kasutusjuhend

ESAB LTS 160 Kasutusjuhend
PROWELDER 160
PROWELDER 250
LTS 160, LTS 250
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0458 343 001
030324
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Valid for serial no. 008, 306
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
SUOMI
1 DIREKTIIVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 TURVALLISUUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 ESITTELY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
37
38
3.1 Utrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Ohjelmointikotelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Käyttöalueet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
39
39
4 TEKNISET TIEDOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 ASENNUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
41
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
Sijoitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nosto--ohje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liitäntä verkkojännitteeseen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Päätevastus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Täydellisen hitsausjärjestelmän liittäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
41
42
42
43
6 KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
Ohjauslaite ja liitännät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jäähdytyslaite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ylikuumentumissuoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Virtausvahti, vesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kaasun virtausvahti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vikailmoitukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
45
45
45
45
45
7 HUOLTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
7.1 Laitteen tarkistus ja puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
8 VARAOSIEN TILAAMINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
JOHDOTUSKAAVIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
VARAOSALUETTELO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
LISÄVARUSTEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
TOCx
-- 36 --
FI
1
DIREKTIIVI
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
ESAB Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Ruotsi, vakuuttaa omalla vastuullaan, että hitsausvirtalähde LTS 160, LTS 250 alkaen sarjanumerosta 008 täyttää standardin IEC/EN 60974--1 vaatimukset direktiivin (73/23/ETY) ja sen lisäysten (93/68/ETY) ehtojen mukaisesti sekä standardin EN 50199
vaatimukset direktiivin (89/336/ETY) ja sen lisäysten (93/68/ETY) ehtojen mukaisesti.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2000--04--17
Anders Birgersson
Managing Director
ESAB Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
TURVALLISUUS
ESAB--hitsauslaitteiston käyttäjä vastaa viime kädessä itse niistä varotoimenpiteistä, jotka
koskevat järjestelmää käyttävää tai sen lähellä oleskelevaa henkilökuntaa. Turvallisuustoimenpiteiden on täytettävä tämäntyyppiselle hitsauslaitteistolle asetettavat vaatimukset. Tätä
suositusta voidaan pitää lisäyksenä työpaikan yleisiin sääntöihin.
Hitsauslaitteistoa saavat käyttää vain sen toimintaan hyvin perehtyneet koulutetut henkilöt ja
käytössä on noudatettava annettuja ohjeita. Virheellinen käyttö voi aiheuttaa epänormaalin
tilanteen, jossa niin käyttäjä kuin laitteistokin voivat vahingoittua.
1.
Kaikkien hitsauslaitteistoa käyttävien on oltava hyvin perillä:
S laitteen käytöstä
S hätäpysäytyskatkaisimen sijainnista
S laitteen toiminnasta
S voimassa olevista turvamääräyksistä
S hitsauksesta
2.
Käyttäjän on ennen käynnistämistä huolehdittava:
S ettei hitsauslaitteiston työalueella ole asiaankuulumattomia.
S ettei yksikään henkilö ole suojaamattomana, kun valokaari sytytetään
3.
Työpaikan on:
S oltava tarkoitukseen sopiva
S oltava vedoton
4.
Henkilökohtainen suojavarustus
S Käytä aina määräysten mukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten esim. suojalaseja, liekinkestäviä vaatteita ja suojakäsineitä.
S Älä käytä löysiä vaatteita tai vöitä, rannekkeita, sormuksia ym., jotka saattavat
takertua tai aiheuttaa palovammoja.
5.
Muuta
S Tarkasta, että vaaditut maadoituskaapelit on liitetty kunnolla.
S Sähkölaitteen saa huoltaa ja korjata vain valtuutettu sähköasentaja.
S Tarvittavien palonsammutusvarusteiden on oltava hyvin saatavilla selvästi merkityssä paikassa.
S Hitsauslaitteistoa ei saa voidella eikä huoltaa käytön aikana.
dpb6d1xa
-- 37 --
FI
VAROITUS
HITSAUS JA LEIKKAUS VOIVAT OLLA VAARALLISIA SEKÄ ITSELLESI ETTÄ MUILLE. OLE VAROVAINEN HITSATESSASI. NOUDATA TYÖNANTAJASI TURVAOHJEITA, JOIDEN TULEE PERUSTUA
LAITTEEN VALMISTAJAN VAROITUSTEKSTIIN.
SÄHKÖISKU -- Voi surmata
S
Asenna ja maadoita hitsauslaitteet voimassaolevien määräysten mukaisesti.
S
Älä koske jännitteellisiin tai elektrodeihin paljain käsin tai märin suojavarustein.
S
Eristä itsesi maasta ja työkappaleesta.
S
Varmista turvallinen työskentelyasneto.
SAVU JA KAASU -- Voi vaarantaa terveytesi
S
Pidä kasvosi poissa hitsaussavusta.
S
Poista hitsaussavu ja --kaasut työpisteestä ja ympäristöstä tuuletuksella, kohdeimurilla tai molemmilla.
VALOKAARI -- Voi vahingoittaa silmiä ja polttaa ihon
S
Suojaa silmät ja keho. Käytä hitsauskypärää, jossa on silmiä säteilyltä suojaava suodatin, sekä
suojavaatteita.
S
Suojaa lähettyvillä olevat sopivin suojaverhoin.
TULIPALON VAARA
S
Kipinät roiskeet voivat aiheuttaa tulipalon. Huolehdi, ettei syttyviä materiaaleja ole hitsauspaikan
lähettyvillä.
MELU -- Liiallinen melu voi vahingoittaa kuuloa
S
Suojaa kuulosi. Käytä kuulonsuojaimia tai muita kuulon suojaamiseen tarkoitettuja varusteita.
S
Varoita sivullisia mahdollisista vaaroista.
VIAN SATTUESSA -- Ota yhteys asentajaan.
LUE JA YMMÄRRÄ KÄYTTÖOHJEET ENNEN ASENNUSTA JA KÄYTTÖÄ
Huolehdi omasta ja muiden turvallisuudesta!
3
ESITTELY
LTS 160 ja LTS 250 on tasavirtatyyppinen, mekaaniseen TIG--hitsaukseen tarkoitettu
hitsausvirtalähde.
SHitsausvirtalähde on puhallinjäähdytteinen ja siinä on sisäänrakennettu
jäähdytysjärjestelmä hitsaustyökalujen vesijäähdytystä varten.
LTS:ssä on liitäntävalmius ulkopuoliseen PC:hen.
3.1
Utrustning
LTS 160 ja LTS 250 toimitetaan seuraavin varustein:
S
Ohjelmointikotelo liitäntäkaapelilla (10 m)
S
Maadoituskaapeli (5 m) hitsauspinteellä
S
Kaasuletku (2 m) ja sen kiinnityskiristin.
S
Päätevastus
S
Ohjelmointikäsikirjaa on ruotsi, englanti, saksa, ranska.
S
PC--kortti.
dpb6d1xa
-- 38 --
FI
3.2
Ohjelmointikotelo
LTS 160 ja LTS 250 on varustettu ohjelmointikotelolla, jota käytetään:
S
Hitsauskierron ohjelmointiin hitsaustyökalulla hitsattaessa.
S
Suorita hitsausprosessi.
S
Tallenna hitsausohjelma sisäiseen tai ulkopuoliseen (PC--kortti) muistiyksikköön.
S
Hitsausohjelman siirto ohjelmointikotelosta toiseen.
S Eri hitsausparametrien arvojen säätämiseen käsipolttimella hitsattaessa.
Ohjelmointikotelon käsittelyohjeet ovat ohjelmointikäsikirjassa.
Ohjelmointikäsikirjaa on saatavana seuraavilla kielillä:
Kieli
Tilausnro
Kieli
Tilausnro
Englanti
0457 706 X74
Ranska
0457 706 X76
Saksa
0457 706 X75
Ruotsi
0457 706 X70
Italia
0457 706X79
Suomi
0457 706 X73
Norja
0457 706 X72
Tanska
0457 706 X71
Hollanti
0457 706 X77
Espanja
0457 706 X78
Portugali
0457 706 X80
3.3
0457 706 086
Käyttöalueet
Hitsausvirtalähdettä voidaan käyttää seuraavilla laitteilla hitsaamiseen:
S
Putkien liitoshitsaukseen tarkoitetut putkihitsaustyökalut.
S
Läpimitaltaan 12--60 mm:n suuruisten putkien hitsaamiseen tarkoitetut
putkiumpiohitsaustyökalut.
S
Kelluvalla päällä varustettu hitsausaserna A25 STB.
S TIG--käsipoltin.
LTS:een voidaan liittää myös lisälangan syöttölaite.
Moottoroitu ohjausyksikkö PAL 3 mahdollistaa ulkopuolisten moottorien, kuten
rullapukkien ja kääntöpöytien ohjauksen.
ESABin lisätarvikkeet mekaanista ja käsikäyttöistä TIG--hitsausta varten
löytyvät sivulta 157.
dpb6d1xa
-- 39 --
FI
4
TEKNISET TIEDOT
LTS 160
230 V ±10%, 1∼ 50/60 Hz
LTS 250
400 V ±10%, 3∼ 50/60 Hz
160 A / 16 V
110 A / 15 V
80 A / 13 V
50 W
250 A / 20 V
180 A / 17 V
140 A / 16 V
55 W
0,68
≥0,75
70 V
0,61
≥0,75
70 V
Ensiöivirta:
100% paloaikasuhde
9A
8A
Sytytys
HF
HF
515 x 285 x 620 mm
515 x 285 x 835 mm
515 x 285 x 620 mm
515 x 285 x 835 mm
37 kg
56,5 kg
38 kg
57,5 kg
F (155 _C)
F (155 _C)
IP 23
IP 23
Säätöalue
LTS 160
5 A / 10 V -- 160 A / 16 V
1A
0.10--2.50 m/min
LTS 250
5 A / 10 V -- 250 A / 20 V
1A
0.10--2.50 m/min
Pulssiajan säätö ja taukoajan
säätö
Esilämmitysajan säätö
0,01 -- 25,0 s
0,01 -- 25,0 s
0 -- 600 s
0 -- 600 s
Kaasuesivirtaukseen ja esilämmitysajan säätö
0 -- 6000 s
0 -- 6000 s
Verkkojännite
Kuormitettavuus:
35 % paloaikasuhde
60 % paloaikasuhde
100 % paloaikasuhde
Tyhjäkäyntiteho
Tehokerroin
Hyötysuhde
Tyhjäkäyntijännite
Koko p x l x k
ilman jäähdytyslaitetta
jäähdytyslaitteella varustettuna
Paino ilman jäähdytyslaitetta
jäähdytyslaitteella va
rustettuna
Lämpötilaluokka
Suojausluokka
Käyttöluokka
Työalue, hitsausvirta
Säätöaste, virta
Langansyöttönopeus
Slope up ja slope down
0,1 -- 25 s
0,1 -- 25 s
Sektoriaika
0 -- 10 r
0 -- 10 r
Säätöaste, sektoriaika
0,001 r
0,001 r
Kuormitusaikasuhde
Kuormitusaikasuhde ilmoittaa sen ajan prosentteina kymmenen minuutin jaksosta, jonka ajan saa
hitsata määrätyllä kuormituksella ilman, että hitsausvirtalähde ylikuormittuu.
Suojausluokka
IP--koodi ilmoittaa kotelointiluokan, ts. sen suojausasteen, jolla laite on suojattu kiinteiden esineiden
ja veden pääsyä vastaan itse koteloon. Koodilla IP 23 merkitty laite on tarkoitettu sisä-- ja ulkokäyttöön.
Käyttöluokka
Symboli
merkitsee, että hitsausvirtalähde on suunniteltu käytettäväksi tiloissa, joissa on tavallista
suurempi sähköiskuvaara.
dpb6d1xa
-- 40 --
FI
5
ASENNUS
Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
VAROITUS
Tämä tuote on tarkoitettu teollisuuskäyttöön. Kotikäytössä tämä tuote voi aiheuttaa
radiohäiriöitä. Huolehdi tarvittavista varotoimenpiteistä.
5.1
Sijoitus
Sijoita hitsausvirtalähde niin, että sen jäähdytysilman tulo-- ja lähtöaukot eivät peity.
5.2
dpb6d1xa
Nosto--ohje
-- 41 --
FI
5.3
S
Liitäntä verkkojännitteeseen
Tarkista, että hitsausvirtalähde on liitetään oikeaan verkkojännitteeseen ja että
käytössä on oikea varoke. Suojamaadoita voimassa olevien turvamääräysten
mukaan.
Hitsausvirtalähteen konekilpi.
Suositeltu kaapelin pinta--ala ja varokkeen koko
LTS 160
LTS 250
Jännite
230 V
400 V
Verkkotaajuus
50--60 Hz
50--60 Hz
Hidas sulake
Johdon poikkipinta mm2
16 A
3 x 2,5 mm 2
16 A
4 x 1,5 mm 2
5.4
Päätevastus
Tietoliikennehäiriöiden välttämiseksi tulee CAN--väylän
molemmat päät olla varustettuna päätevastuksella.
CAN--väylän toinen liitäntäpää on ohjelmointikotelossa,
jossa on sisäänrakennettu vastus. Toinen pää on itse
hitsausvirtalähteessä ja sen tulee olla, ellei kyseessä
olevaa liitäntää käytetä, varustettu päätevastuksella,
jonka sijoitus on seuraavan kuvan mukainen.
dpb6d1xa
-- 42 --
FI
5.5
Täydellisen hitsausjärjestelmän liittäminen
A--A
B--B, Z--Z
C--C, S--S
D--D
G--G
H--H
J--J
L--L
M--M
N--N
P--P
Q--Q
R--R
T--T,V--V
X
U--U
dpb6d1xa
Ohjelmointikotelon liitäntäkaapeli
Langansyötön moottorikaapeli
Pyöritysmoottorin kaapeli
Ulkopuolisen PC:n signaalikaapeli
Jäähdytysvesiletku sisään
Jäähdytysvesiletku ulos
Hitsauskaapeli -Pistoolikytkentä
Kaasuletku ulos
Kaasuletku sisään
Ulkopuolisen PC:n signaalikaapeli
Maadoituskaapeli +
Pulssianture VEC:n lirtäntäkaapeli
CAN 42V:n liitäntäkaapeli
Ohjelmointikotelon -- ulkopuolisen motorri
VEC:n ankkurin liitäntäkaapeli
-- 43 --
FI
6
KÄYTTÖ
Tämän laitteen käsittelyä koskevat yleiset varomääräykset ovat sivulla 37. Lue
ne ennen kuin alat käyttää laitetta!
6.1
Ohjauslaite ja liitännät
1 Ohjelmointikotelon liitäntä
11 Sulake, hidas 1.25 A (liitäntä 230 V)
2 Liitäntä CAN 42 V moottoriohjausyksikkö
PAL 3 ja A25 VEC motorri
12 Jäähdytyslaitteen liitäntä 230 V, 1,25 A
3 Verkkojännitteen valkoinen merkkivalo
13 Virtausvahti liitäntä (vesi)
4 Ylikuumentumisen oranssinen merkkivalo
14 Hitsaus-- ja käynnistyskaasun lähtöliitäntä
5 Jäähdytinlaitteen sähkökytkin PÄÄLLE/
POIS PÄÄLTÄ
15 TIG--käsipolttimen pistooliliitäntä
6 Juurikaasun tuloliitäntä
16 Maadoituskaapelin plusliitäntä +
7 Hitsauskaasun tuloliitäntä
17 Liitäntä hitsauskaapellin miinusvalle (--)
8 Käynnistyskaasun tuloliitäntä
18 Liitäntä pyörityslaitteelle
9 Juurikaasun lähtöliitäntä
19 Liitäntä langansyöttölaitteelle
10 Sulake, hidas 1.25 A (liitäntä 230 V)
dpb6d1xa
20 Liitäntä PC/kirjoitin laitteelle
-- 44 --
FI
6.2
Jäähdytyslaite
HUOM! Jotta jäähdytyslaite mahtuisi hitsausvirtalähteen
alle, pitää vaunussa oleva työkalulaatikko irrottaa.
Kiinnitä jäähdytyslaite ruuveilla hitsausvirtalähteeseen.
6.3
Ylikuumentumissuoja
Hitsausvirtalähde on varustettu lämpövahdilla, joka laukeaa lämpötilan noustessa
liian korkeaksi. Kun näin käy, katkeaa hitsausvirta ja oranssinen merkkivalo syttyy
hitsausvirtalähteen etuosaan. Myös ohjelmointikotelo näyttää vikailmoituksen.
Kun lämpötila on taas laskenut sallittuun, palautuu lämpövahti jälleen ennalleen.
6.4
Virtausvahti, vesi
Virtausvahti pysäyttää hitsausvirtalähteen jäähdytysveden virtauksen loppuessa.
Tämän tapahduttua katkeaa hitsausvirta ja vikailmoitus ilmestyy ohjelmointirasian
näytölle.
6.5
Kaasun virtausvahti
Virtausvahti katkaisee käynnissä olevan hitsaustoiminnan, jos kaasun virtaus alittaa
6 l/min. Tämän tapahtuessa ohjelmointikotelo näyttää vikailmoituksen.
6.6
Vikailmoitukset
Hitsausvirtalähteessä on sisäänrakennettu vikailmoitusten käsittely, ja kaikki
vikailmoitukset esitetään ohjelmointirasian kautta, ja joissakin tapauksissa
suoritetaan määrätyt toimenpiteet automaattisesti, lue myös ohjelmointikäsikirja
0457 706 xxx.
dpb6d1xa
-- 45 --
FI
7
HUOLTO
HUOM!
Kaikki tavarantoimittajan myöntämät takuut lakkaavat olemasta voimassa, jos
asiakas yrittää itse korjata laitteeseen tulleita vikoja takuuaikana.
Vain valtuutettu sähköasentaja saa irrottaa suojalevyt hitsauslaitteen liittämistä,
huoltoa, kunnossapitoa ja korjaustöitä varten.
7.1
Laitteen tarkistus ja puhdistus
LTS 160 ja LTS 250 ei normaalisti tarvitse lainkaan
huolto. Tavallisesti riittää, että se puhalletaan puhtaaksi kerran vuodessa kuivalla paineilmalla (pienennetyllä paineella) ja että pölysuodatin puhdistetaan
säännöllisesti. Jos konetta pidetään pölyisessä ja likaisessa ympäristössä, puhtaaksipuhallus ja suodattimen puhdistus on suoritettava useammin.
Katso suodattimen irrotusohje.
8
VARAOSIEN TILAAMINEN
LTS 160, LTS 250 on valmistettu ja testattu kansainvälisen ja eurooppalaisen standardin IEC/EN 60974--1 ja EN 50199) mukaisesti.
Suoritetun huollon tai korjauksen jälkeen on ne suorittaneen huoltoliikkeen tehtävänä
varmistua siitä, ettei tuote poikkea yllä mainitusta standardista.
Varaosia voi tilata lähimmältä ESAB--edustajalta, tiedot löytyvät tämän esitteen viimeiseltä sivulta. Tilattaessa on ilmoitettava laitetyyppi ja sarjanumero sekä tavaran
nimikkeet ja varaosanumerot olevan varaosaluettelon mukaisesti. Tämä helpottaa
toimitusta ja varmistaa, että oikea osa toimitetaan.
dpb6d1xa
-- 46 --
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising