ESAB | LTS 160 | Instruction manual | ESAB LTS 160 Používateľská príručka

ESAB LTS 160 Používateľská príručka
PROWELDER 160
PROWELDER 250
LTS 160, LTS 250
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0458 343 001
030324
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Valid for serial no. 008, 306
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
ÅËËÇÍÉÊÁ
1 Ïäçãßáò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
2 ÁÓÖÁËÅÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
3 ÅÉÓÁÃÙÃÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
3.1
3.2
3.3
Åîïðëéóìüò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Êïõôß ðñïãñáììáôéóìïý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÅöáñìïãÞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
126
127
127
4 Ôå÷íéêÜ óôïé÷Ýéá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
5 ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
ÔïðïèÝôçóç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ïäçãéåó áíõøùóçó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÓõíäÝóôå ôï ìå ôï äßêôõï . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Áíôßóôáóç ðñïóáñìïãÞò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Óýíäåóç ðëÞñïõò óõóôÞìáôïò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
129
129
130
130
131
6 ËÅÉÔÏÕÑÃßÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
¼ñãáíï åëÝã÷ïõ êáé óýíäåóç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ìç÷áíéóìüò øýîçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ðñïóôáóßá õðåñèÝñìáíóçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÁéóèçôÞñáò ñïÞò, íåñü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÅëåãêôÞò ñïÞò, áÝñéï . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ìçíýìáôá âëÜâçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132
133
133
133
133
133
7 ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
7.1
¸ëåã÷ïò êáé êáèáñéóìüò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134
8 ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÐÉÍÁÊÁÓ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ ÌÅÑÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÁÎÅÓÏÕÁÑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134
136
141
157
TOCy
-- 124 --
1
Ïäçãßáò
ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÏÑÖÙÓÇÓ
Ç åôáéñåßá ESAB Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Óïõçäßá, äçëþíåé üôé ïé ðçãÝò ñåýìáôïò
óõãêüëëçóçò LTS 160, LTS 250 áðü ôïí áñéèìü óåéñÜò 008 êáé Ýðåéôá, óõììïñöþíïíôáé ìå ôï
ðñüôõðïIEC/ EN 60974–1 óýìöùíá ìå ôéò áðáéôÞóåéò ôçò ïäçãßáò (73/23/EEG) êáé ôïõ
ðáñáñôÞìáôïò (93/68/EEG) êáé ôï ðñüôõðï EN 50199 óýìöùíá ìå ôéò áðáéôÞóåéò ôçò ïäçãßáò
(89/336/EEG) êáé ôïõ ðáñáñôÞìáôïò (93/68/EEG).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2000--04--17
Anders Birgersson
Managing Director
ESAB Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
ÁÓÖÁËÅÉÁ
Ïé ÷ñÞóôåò áõôüìáôïõ åîïðëéóìïý óõãêüëëçóçò ESAB Ý÷ïõí ôçí ôåëéêÞ åõèýíç íá åîáòöáëßóïõí üôé
ïéïóäÞðïôå åñãÜæåôáé ìå Þ êïíôÜ óôïí åîïðëéóìü ëáìâÜíåé üëá ôá ó÷åôéêá ìÝôñá áóöáëåßáò. Ôá ìÝôñá
áóöÜëåéáò ðñÝðåé íá ðëçñïýí ôéò áðáéôÞóåéò ðïõ ôßèåíôáé ãé’ áõôüí ôïí ôýðï åîïðëéóìïý óõãêïëëçôÞ. Ïé
áêüëïõèåò óõóôÜóåùí ìðïñåß íá èåùñçèåß ùò óõìðëçñùìáôéêü ôùí êáíïíéêþí ðñïäéáãñáöþí ðïõ éó÷ýïõí
ãéá ôïí ôüðï åñãáóßáò.
¼ëåò ïé åñãáóßåò ðñÝðåé íá äéåîÜãïíôáé áðü åêðáéäåõìÝíï ðñïóùðéêü, ðëÞñùò åîïéêåéùìÝíï ìå ôç
ëåéôïõñãßá ôïõ åîïðëéóìïý óõãêïëëçóçò. ¸íáò ëáíèáóìÝíïò ÷åéñéóìüò åíäÝ÷åôáé íá ïäçãÞóåé óå
åðéêßíäõíåò êáôáóôÜóåéò, ïé ïðïßåò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ôñáõìáôéóìü ôïõ ÷åéñéóôÞ êáé æçìéÜ óôïí
åîïðëéóìü.
1.
2.
3.
4.
5.
ÊÜèå ðñïóùðéêü, ðïõ ÷ñçóéìïðïéåß ôïí åîïðëéóìü óõãêïëëçôÞ, èá ðñÝðåé íá ãíùñßæåé êáëÜ:
S ôï ÷åéñéóìü ôïõ
S ðïý âñßóêåôáé ï äéáêüðôçò êéíäýíïõ
S ôç ëåéôïõñãßá ôïõ äéáêüðôç
S ôéò éó÷ýïõóåò ðñïäéáãñáöÝò áóöÜëåéáò
S óõãêüëëçóç
Ï ÷åéñéóôÞò ðñÝðåé íá åðéâåâáéþíåé üôé:
S êáíÝíá ìç åîïõóéïäïôçìÝíï Üôïìï äåí âñßóêåôáé óôï ÷þñï åñãáóßáò üôáí ôßèåôáé óå ëåéôïõñãßá ï
åîïðëéóìüò.
S êáíÝíá Üôïìï äåí åßíáé áðñïöýëá÷ôï êáôÜ ôç óôéãìÞ ðïõ áíÜâåé ôï öùôåéíü ôüîï.
Ï ôüðïò åñãáóßáò ðñÝðåé:
S íá åßíáé êáôÜëëçëïò ãéá ôçí åñãáóßá áõôÞ
S íá ìçí åßíáé åêôåèåéìÝíïò óå ñåýìáôá áÝñá.
Ðñïóùðéêüò ðñïóôáôåõôéêüò åîïðëéóìüò.
S ×ñçóéìïðïéåßôå ðÜíôïôå ôïí óõíéóôþìåíï áôïìéêü ðñïóôáôåõôéêü åîïðëéóìü, üðùò ð÷.
ðñïóôáôåõôéêÜ ãõáëéÜ, ðõñßìá÷ï ñïõ÷éóìü, ðñïóôáôåõôéêÜ ãÜíôéá.
S Ìç öïñÜôå ÷áëáñÜ áíôéêåßìåíá, üðùò ìáíôÞëéá, âñá÷éüëéá, äá÷ôõëßäéá ê.ëð., ôá ïðïßá ìðïñïýí íá
óêáëþóïõí íá ðñïêáëÝóïõí åãêáýìáôá.
ÃåíéêÝò ðñïöõëÜîåéò
S Âåâáéùèåßôå üôé ôï êáëþäéï åðéóôñïöÞò åßíáé óõíäåìÝíåò êáëÜ.
S ÅðåìâÜóåéò óå åîïðëéóìü õøçëÞò ôÜóò ðñÝðåé íá ãßíïíôáé ìüíï áðü åéäéêåõìÝíï çëåêôñïëüãï.
S Ï êáôÜëëçëïò ðõñïóâåóôéêüò åîïðëéóìüò èá ðñÝðåé íá åßíáé óáöþò åðéóçìáóìÝíïò êáé åýêïëá
ðñïóéôüò.
S Ç ëßðáíóç êáé óõíôÞñçóç ôïõ åîïðëéóìïý äåí ðñÝðåé íá äéåîÜãïíôáé åíüóù âñßóêåôáé óå ëåéôïõñãßá.
dpb6d1ya
-- 125 --
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ ÊÁÉ ÊÏÐÇ ÌÅ ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÔÏÎÏ ÌÐÏÑÅÉ ÍÁ ÐÑÏÊÁËÅÓÏÕÍ
ÔÑÁÕÌÁÔÉÓÌÏ ÓÅ ÁËËÁ ÁÔÏÌÁ. ÍÁ ÅÉÓÔÅ ÐÑÏÓÅ×ÔÉÊÏÉ ÏÔÁÍ ÅÊÔÅËÅÉÔÅ
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ. ÆÇÔÇÓÔÅ ÁÐÏ ÔÏÍ ÅÑÃÏËÏÔÇ ÓÁÓ ÏÇÃÉÅÓ ÁÓÖÁËÏÕÓ ÅÑÃÁÓÉÁÓ, ÏÉ
ÏðÏÉÅÓ ÈÁ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÂÁÓÉÆÏÍÔÁÉ ÓÔÏ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÐÏÖÕÃÇÓ ÊÉÍÄÕÍÙÍ ÔÏÕ
ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÇ.
ÇËÅÊÔÑÏÐËÇÎÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé Èáíáôçøüñá.
S
ÅãêáôáïôÞóôå êáé ãåéùïôå ôç óõóêåõÞ óõãêüëëçóçò óýìöùíá ìå ôá áíôßóôïé÷á õðïäåßãìáôá.
S
Ìçí áããßæåôå çëåêôñïöüñá ìÝñç Þ çëåêôñüäéá ìå óêÜëõðôç åðéäåñìßäá, õãñÜ ãÜíôéá Þ õãñü
ñïõ÷éóìü.
S
Ìïíþóôå ôï óþìá óáò áðü ôç ãåßùóç êáé ôï ôåìÜ÷éï åñãáóßáò.
S
Âåâáéùèåßôå üôé ï ôüðïò åñãáóßáò óáò åßíáé áóöáëÞò.
ÁÍÁÈÕÌÉÁÓÅÉÓ ÊÁÉ ÁÅÑÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé åðéêßíäõíá ãéá ôçí õãåßá óáò.
S
Å÷åôå ôï ðñüóùðü óáò ìáêñéÜ áðü ôéò áíáèõìéÜóåéò óõãêüëëçóçò.
S
Åîáóöáëßóôå êáëü åîáåñéóìü êáé áðïññüöçóç áíáèõìéÜóåùí óõãêüëëçóçò êáé áåñßùí, ôüóï
óôïí ôüðï åñãáóßáò óáò üóï êáé ôùí Üëëùí.
ÁÊÔÉÍÏÂÏËÉÁ ÔÏÎÏÕ - Ìðïñåß íá ôñáõìáôßóåé ôá ìÜôéá êáé íá ðñïêáëÝóåé äåñìáôéêÜ
åãêáýìáôá.
S
ÐñïóôáôÝøôå ôá ìÜôéá êáé ôï óþìá óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå êáôÜëëçëï êñÜíïò óõãêüëëçóçò êáé
öáêïýò ìå ößëôñï, êáé öïñÜôå ðñïóôáôåõôßêü ñïõ÷óìü.
S
Ðñïóôáôåýåôå ôñßôá ðñüóùðá ìå êáôÜëëçëá äéáöñÜãìáôá Þ ðåôÜóìáôá.
ÊÉÍÄÕÍÏÓ ÐÕÑÊÁÃÉÁÓ
S
Ïé óðßèåò óõãêüëëçóçò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ðõñêáãéÜ. Óõíåþò âåâáùèåßôå üôé äåí õðÜ÷ïõí
ðëçóßïí óáò åýöëåêôá õëéêÜ.
ÈÏÑÕÂÏÓ - Õðåñâïëéêüò èüñõâïò ìðïñåß íá âëÜøåé ôçí áêïÞ
S
Ðñïóôáôåýåôå ôá áõôéÜ óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå ùôáóðßäåò Þ Üëëï ìÝóï ðñïóôáóßáò ôçò áêïÞò.
S
Ðñïåéäïðïéåßóôå ôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò ãéá ôïõò êéíäýíïõò.
ÄÕÓËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ - Óå ðåñßðôùóç äõóëåéôïõñãßáò æçôÞóôå âïÞèåéá áðü åéäéêü.
ÄÉÁÂÁÓÔÅ ÊÁÉ ÊÁÔÁÍÏÇÓÔÅ ÔÉÓ ÏÄÇÃÉÅÓ ÔÏÕ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏÕ ÐÑÉÍ ÁÐÏ ÔÇÍ
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ¹ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÇ.
ÐÑÏÓÔÁÔÅÕÅÔÅ ÔÏÍ ÅÁÕÔÏ ÓÁÓ ÊÁÉ ÔÏÕÓ ÁËËÏÕÓ !
3
ÅÉÓÁÃÙÃÇ
To LTS 160, LTS 250 åßíáé ìéá ðçãÞ ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò ôýðïõ áíüñèùóçò,
ðïõ åßíáé êáôáóêåõáóìÝíç ãéá áõôüìáôç óõãêüëëçóç ôýðïõ TIG.
Ç ðçãÞ ñåýìáôïò åßíáé áåñüøõêôç êáé Ý÷åé åðéðëÝïí óýóôçìá õäñüøõîçò ãéá ôç
øýîç ôùí åñãáëåßùí óõãêüëëçóçò.
Ôï ìïíôÝëëï LTS 160, LTS 250 åßíáé åîïðëéóìÝíï ìå äõíáôüôçôá óýíäåóçò óå
åîùôåñéêü õðïëïãéóôÞ PC.
3.1
Åîïðëéóìüò
To LTS ðáñáäßäåôáé ìå:
S
Êïõôß ðñïãñáììáôéóìïý ìå êáëþäéï óýíäåóçò (10 ìÝôñá)
S
Êáëþäéï åðéóôñïöÞò (5 ìÝôñá) ìå äáãêÜíá
S
ÓùëÞíáò áåñßïõ (2 ìÝôñá) ìå óöé÷ôÞñá.
S
Áíôßóôáóç ðñïóáñìïãÞò
S
Åã÷åéñßäéá ðñïãñáììáôéóìïý óôá áããëéêÜ, ãáëëéêÜ, ãåñìáíéêÜ êáé óïõçäéêÜ.
dpb6d1ya
-- 126 --
S
ÊÜñôá ôýðïõ
3.2
Êïõôß ðñïãñáììáôéóìïý
To LTS åßíáé åîïðëéóìÝíï ìå Ýíá êïõôß ðñïãñáììáôéóìïý ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßôáé
ãéá:
S
Ôïí ðñïãñáììáôéóìü ìéáò äéáäéêáóßáò óõãêüëëçóçò üôáí ÷ñçóéìïðïéåßôå Ýíá
åñãáëåßï óõãêüëëçóçò.
S
Ná äéåêðåñáéþóåé ìéá äéáäéêáóßá çëåêôñïóõãêüëëçóçò
S
Íá áðïèçêåýóåé ôá ðñïãñÜììáôá çëåêôñïóõãêüëëçóçò óå åóùôåñéêÞ Þ
åîùôåñéêÞ (êÜñôá PC) ìïíÜäá ìíÞìçò.
S
Íá ìåôáöÝñåé ôá ðñïãñÜììáôá çëåêôñïóõãêüëëçóçò áíÜìåóá óôéò ìïíÜäåò
ðñïãñáììáôéóìïý.
S
Ñýèìéóç äéáöïñåôéêþí ôéìþí ãéá äéáöïñåôéêÝò ðáñáìÝôñïõò óõãêüëëçóçò
êáôÜ ôçí çëåêôñïóõãêüëëçóç ìå êáõóôÞñá ÷åéñüò ôýðïõ TIG.
¼óïí áöïñÜ ôï ÷åéñéóìü, âëÝðåôå ôï åã÷åéñßäéï ðñïãñáììáôéóìïý
Ôï åã÷åéñßäéï ðñïãñáììáôéóìïý åßíáé äéáèÝóéìï óôéò áêüëïõèåò ãëþóóåò:
Ãëþóóá
Áñéèìüò
ðñïÄüíôïò
Ãëþóóá
Áñéèìüò
ðñïÄüíôïò
ÁããëéêÜ
0457 706 X74
ÃáëëéêÜ
0457 706 X76
ÃåñìáíéêÜ . . . .
0457 706 X75
ÓïõçäéêÜ
0457 706 X70
ÉôáëéêÜ
0457 706 X79
ÖéíëáíäéêÜ
0457 706 X73
ÍïñâçãéêÜ
0457 706 X72
ÄáíÝæéêá
(éó÷ýåé ãéá ôï 990401)
0457 706 X71
ÏëëáíäéêÜ
(éó÷ýåé ãéá ôï 990401)
0457 706 X77
ÉóðáíéêÜ
(éó÷ýåé ãéá ôï 990401)
0457 706 X78
ÐïñôïãáëéêÜ
(éó÷ýåé ãéá ôï 990401)
0457 706 X80
3.3
ÅöáñìïãÞ
Ç ðçãÞ ñåýìáôïò LTS ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá óõãêüëëçóç ìå:
S
ÓùëçíïêïëëçôÞ.
S
ÓùëçíïêïëëçôÞ ãßá óùëÞíá óôç ëáìáñßíá ãéá äéÜìåôñï óùëÞíùí 12-60 mm.
S
Áõôüìáôç ìïíÜäá óõãêüëëçóçò A25 STB ìå: êåöáëÞ ïëßóèçóçò,
S ÊáõóôÞñá ÷åéñüò ôýðïõ TIG.
Óôï LTS ìðïñåßôå íá óõíäÝóåôå óýóôçìá ôñïöïäïóßáò óýñìáôïò.
Ìå ôç âïÞèåéá ôçò ìïíÜäáò åëÝã÷ïõ êéíçôÞñùí PAL 3 åßíáé äõíáôüò ï Ýëåã÷ïò
åîùôåñéêþí êéíçôÞñùí üðùò ôñï÷áëßåò êáé ðåñéóôñåöüìåíåò ôñÜðåæåò
óçìáäÝìáôïò.
Ìðïñåßôå íá âñåßôå ôá åîáñôÞìáôá ôçò ESAB ãéá áõôüìáôç êáé
÷åéñïêßíçôç óõãêüëëçóç ôýðïõ TIG óôç óåëßäá 157.
dpb6d1ya
-- 127 --
4
Ôå÷íéêÜ óôïé÷Ýéá
LTS 160
230 V ±10%, 1∼ 50/60 Hz
LTS 250
400 V ±10%, 3∼ 50/60 Hz
160 A / 16 V
110 A / 15 V
80 A / 13 V
50 W
250 A / 20 V
180 A / 17 V
140 A / 16 V
55 W
0,68
≥0,75
70 V
0,61
≥0,75
70 V
Ñåýìá ðñùôåýïíôïò:
100% äéÜëåéøç
9A
8A
Åêêßíçóç âïëôáúêïý ôüîïõ
HF
HF
515 x 285 x 620 mm
515 x 285 x 835 mm
37 kg
56,5 kg
515 x 285 x 620 mm
515 x 285 x 835 mm
38 kg
57,5 kg
F (155 _C)
F (155 _C)
IP 23
IP 23
Ðåñéï÷Þ ñýèìéóçò
LTS 160
5 A / 10 V -- 160 A / 16 V
LTS 250
5 A / 10 V -- 250 A / 20 V
1A
0.10--2.50 m/min
1A
0.10--2.50 m/min
×ñüíïò ðáëìþí êáé ÷ñüíïò
çñåìßáò
×ñüíïò ðñïèÝñìáíóçò
0,01 -- 25,0 s
0,01 -- 25,0 s
0 -- 600 s
0 -- 600 s
Ðñïôñïöïäüôçóç áåñßïõ,
Ìåôáôñïöïäüôçóç áåñßïõ
0 -- 6000 s
0 -- 6000 s
Êëßóç ðáëìïý, ðÜíù êáé
Êëßóç ðáëìïý, êÜôù
×ñüíïò ôìÞìáôïò
ÂÞìáôá ñýèìéóçò
ôìçìáôéêïý ÷ñüíïõ
0,1 -- 25 s
0,1 -- 25 s
0 -- 10 r
0,001 r
0 -- 10 r
0,001 r
ÔÜóç äéêôýïõ
ÔÜóç äéêôýïõ:
35 % äéÜëåéøç
60 % äéÜëåéøç
100 % äéÜëåéøç
Éó÷ýò ñåýìáôïò áíïéêôïý
êõêëþìáôïò
ÐáñÜãïíôáò éó÷ýïò
Áðüäïóç
ÔÜóç áíïéêôïý
êõêëþìáôïò
ÄéáóôÜóåéò Ì x Ð x Õ
÷ùñßò øõêôéêü ìç÷áíéóìü
ìå øõêôéêü ìç÷áíéóìü
ÂÜñïò
÷ùñßò øõêôéêü ìç÷áíéó
ìå øõêôéêü ìç÷áíéóìü
ÔÜîç èåñìïêñáóßáò
ÔÜîç ðñïóôáóßáò
Êáôçãïñßá ÷ñÞòçò
Ðåñéï÷Þ åñãáóßáò, ñåýìá
óõãêüëëçóçò
ÂÞìáôá ñýèìéóçò ñåýìáôïò
Ôá÷ýôçôá ôñïöïäïóßáò
óýñìáôïò
Êýêëïò åñãáóßáò
Ï ðáñÜãïíôáò ôïõ êýêëïõ åñãáóßáò äåß÷íåé ôï ÷ñüíï, óå ðïóïóôü åíüò ÷ñïíéêïý äéáóôÞìáôïò äÝ
ëåðôþí, ðïõ ìðïñåßôå íá çëåêôñïóõãêïëëÞóåôå ìå Ýíá ïñéóìÝíï öïñôßï ÷ùñßò íá ðñïêáëÝóåôå
õðåñöüñôùóç ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò çëåêôñïóõãêüëëçóçò.
dpb6d1ya
-- 128 --
ÊëÜóç ðåñéâëÞìáôïò ðñïóôáóßáò
Ï êþäéêáò ÉÑ äåß÷íåé ôçí êëÜóç ðåñéâëÞìáôïò ðñïóôáóßáò, äçëáäÞ ôï âáèìü ðñïóôáóßáò áðü
äéåßóäõóç óôåñåí õëéêþí Þ íåñý . Ìéá óõóêåõÞ ðïõ öÝñåé ôï óýìâïëï IP23 åßíáé ó÷åäéáóìÝíç
ãéá ÷ñÞóç óå åóùôåñéêü êáé åîùôåñéêü ÷þñï.
ÊëÜóç åöáñìïãÞò
Ôï óýìâïëï
óçìáßíåé üôé ç ðçãÞ ñåýìáôïò åßíáé êáôáóêåõáóìÝíç ãéá ÷ñÞóç óå ÷þñïõò ìå
õøçëü ðïóïóôü çëåêôñéêïý êéíäýíïõ.
5
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ
Ç åãêáôÜóôáóç ðñÝðåé íá åêðåëåßôáé áðü åðáããåëìáôßá.
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!
Áõôü ôï ðñïúüí ðñïïñéæìÝíï ãéá âéïìç÷áíéêÞ ÷ñÞóç. Óå ïéêéáêü ðåñéâÜëëïí ôï ðñïúüí ìðïñåß
íá ðñïêáëÝóåé ñáäéïðáñÜóéôá. Ï ÷ñÞóôçò Ý÷åé áðïêëåéóôéêÞ åíèýíç ãéá ôç ëÞøç åðáñêþí
ðñïëçðôéêþí ìÝôñùí.
5.1
ÔïðïèÝôçóç
ÔïðïèåôÞóôå ôç ðçãÞ ñåýìáôïò Ýôóé þóôå ïé áåñáãùãïß åéóüäïõ êáé åîüäïõ íá
åßíáé åëåýèåñïé.
5.2
dpb6d1ya
Ïäçãéåó áíõøùóçó
-- 129 --
5.3
S
ÓõíäÝóôå ôï ìå ôï äßêôõï
ÅëÝãîôå üôé ç ðçãÞ ñåýìáôïò Ý÷åé óõíäåèåß óôç óùóôÞ ôÜóç êáé üôé
÷ñçóéìïðïéåßôáé ôï óùóôü ìÝãåèïò áóöÜëåéáò. Ãåéþóôå ôç óõóêåõÞ óýìöùíá
ìå ôéò éó÷ýïõóåò äéáôÜîåéò.
Óôï ðßóù ìÝñïò ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò õðÜñ÷åé.
Óõíéóôþìåíï åìâáäü äéáôïìÞò êáëùäßïõ êáé ìÝãåèïò áóöÜëåéáò
LTS 160
LTS 250
ÔÜóç äéêôýïõ
230 V
400 V
Óõ÷íüôçôá äéêôýïõ
50--60 Hz
50--60 Hz
ÁóöÜëåéá âñáäÝáò ôÞîçò
16 A
3 x 2,5 mm 2
16 A
4 x 1,5 mm 2
Åìâáäü äéáôïìÞò êáëùäßïõ
5.4
Áíôßóôáóç ðñïóáñìïãÞò
Ãéá íá áðïöýãåôå ôõ÷üí ðáñÜóéôá óôçí åðéêïéíùíßá èá
ðñÝðåé êáé ïé äýï Üêñåò ôïõ äéáýëïõ CAN íá åßíáé
åîïðëéóìÝíåò ìå áíôéóôÜóåéò ðñïóáñìïãÞò. Tï Ýíá Üêñï ôïõ
äéáýëïõ CAN âñßóêåôáé óôï êïõôß ðñïãñáììáôéóìïý, ç
ïðïßá Ý÷åé ìéá åóùôåñéêÞ áíôßóôáóç. Ç Üëëç Üêñç
õðÜñ÷åé ìÝóá óôç ðçãÞ ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò êáé èá
ðñÝðåé, áí äåí ÷ñçóéìïðïéåßôáé ç Ýîïäïò, íá åßíáé
åîïðëéóìÝíç ìå áíôßóôáóç óýíäåóçò ôïðïèåôçìÝíç
óýìöùíá ìå ôï åðüìåíï ó÷Þìá.
dpb6d1ya
-- 130 --
5.5
Óýíäåóç ðëÞñïõò óõóôÞìáôïò
A--A
B--B, Z--Z
C--C, S--S
D--D
G--G
H--H
J--J
L--L
M--M
N--N
P--P
Q--Q
R--R
T--T,V--V
X
U--U
dpb6d1ya
Êáëþäéï óýíäåóçò êïõôéïý ðñïãñáììáôéóìïý
Êáëþäéï êéíçôÞñá ôñïöïäïóßáò óýñìáôïò
Êáëþäéï êéíçôÞñá ðåñéóôñïöÞò
Êáëþäéï óÞìáôïò åîùôåñéêïý õðïëïãéóôÞ PC
ÓùëÞíá åéóüäïõ øõêôéêïý õãñïý
ÓùëÞíá åîüäïõ øõêôéêïý õãñïý
Êáëþäéï çëåêôñïóõãêüëëçóçò -Óýíäåóç ðéóôïëéïý
¸îïäïò áåñßïõ
Åßóïäïò áåñßïõ
Êáëþäéï óÞìáôïò åîùôåñéêïý õðïëïãéóôÞ PC
EðéóôñïöÞò èåôéêüò ðüëïò (+)
Êáëþäéï óýíäåóçò êïõôéïý - óöõãìïäüôçò VEC
Êáëþäéï óýíäåóçò êïõôéïý - CAN 42 V
Êáëþäéï óýíäåóçò êïõôé-õðïëïãéóôÞ ÌïíÜäár
Êáëþäéï óýíäåóçò êïõôéïý - ñüôïñáò VEC
-- 131 --
6
ËÅÉÔÏÕÑÃßÁ
ÃåíéêÝò ïäçãßåò áóöáëåßáò üóïí áöïñÜ ôï ÷åéñéóìü ôïõ åîïðëéóìïý
õðÜñ÷ïõí óôç óåëßäá 125. ÄéáâÜóôå ôéò ðñéí áñ÷ßóåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå
ôïí åîïðëéóìü.
6.1
¼ñãáíï åëÝã÷ïõ êáé óýíäåóç
1 Óýíäåóç: êïõôéïý ðñïãñáììáôéóìïý
11 ÁóöÜëåéá, âñáäåßá 1,25 A (Óýíäåóç 230 V)
2 Óýíäåóç: CAN 42 V ÌåôáëëÜêôçò
ÌïíÜäá åëÝã÷ïõ êéíçôÞñ PAL 3 êáé Á25
VEC
12 Óýíäåóç ìç÷áíéóìïý øýîçò 230V, 1,25 A
3 ËåõêÞ åíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá, ôÜóç äéêôýïõ
ON
13 Óýíäåóç áåñßïõ åðéôçñçôÞ ñïÞò, (íåñü)
4 Ðïñôïêáëß åíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá,
õðåñèÝñìáíóç
14 Óýíäåóç: Ýîïäïò áåñßïõ óõãêüëëçóçò êáé
åêêßíçóçò
5 Äéáêüðôçò äéêôýïõ ÏÍ/ÏFF
15 Óýíäåóç: óýíäåóç ðéóôïëéïý êáõóôÞñá
÷åéñüò ôýðïõ TIG
6 Óýíäåóç: åßóïäïò áåñßïõ
óõãêüëëçóçåóùôåñéêïý ôìÞìáôïò
óùëÞíùíò
16 Óýíäåóç: êáëþäéï åðéóôñïöÞò èåôéêüò
ðüëïò (+)
7 Óýíäåóç: åßóïäïò áåñßïõ óõãêüëëçóçò
17 Óýíäåóç: êáëþäéï çëåêôñïóõãêüëëçóçò
áñíçôéêüò ðüëïò (-)
8 Óýíäåóç: åßóïäïò áåñßïõ åêêßíçóçò
18 Óýíäåóç: ðåñéóôñïöéêÞò ìïíÜäáò
9 Óýíäåóç: Ýîïäïò áåñßïõ óõãêüëëçóçò
åóùôåñéêïý ôìÞìáôïò óùëÞíùí
19 Óýíäåóç: ôñïöïäïóßáò óýñìáôïò
10 ÁóöÜëåéá, âñáäåßá 1,25 A (Óýíäåóç
230 V)
dpb6d1ya
20 Óýíäåóç: õðïëïãéóôÞ PC/åêôõðùôÞ
-- 132 --
6.2
Ìç÷áíéóìüò øýîçò
ÐÑÏÓÏ×Ç! Ãéá íá ÷ùñÝóåé ï øõêôéêüò ìç÷áíéóìüò
êÜôù áðü ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò, ðñÝðåé íá îåâéäùèåß ç
åñãáëåéïèÞêç ôïõ âáãïíéïý.
Âéäþóôå óôåñåÜ ôïí øõêôéêü ìç÷áíéóìü óôçí ðçãÞ
ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò.
6.3
Ðñïóôáóßá õðåñèÝñìáíóçò
Ç ðçãÞ ñåýìáôïò åßíáé åîïðëéóìÝíç ìå ðñïóôáóßá õðåñèÝñìáíóçò ðïõ
åíåñãïðïéåßôáé üôáí ç èåñìïêñáóßá áíåâåß óå øçëÜ åðßðåäá. ¼ôáí óõìâåß áõôü
äéáêüðôåôáé ôï ñåýìá êáé ìéá ðïñôïêáëß ëõ÷íßá áíÜâåé óôç ðñüóïøç ôçò ðçãÞò
ñåýìáôïò. Ôï êïõôß ðñïãñáììáôéóìïý ðáñïõóéÜæåé Ýíá ìÞíõìá âëÜâçò.
¼ôáí ðÝóåé ç èåñìïêñáóßá, ç ðñïóôáóßá õðåñèÝñìáíóçò åðáíÝñ÷åôáé áõôüìáôá.
6.4
ÁéóèçôÞñáò ñïÞò, íåñü
Ï áéóèçôÞñáò ñïÞò êëåéäþíåé ôç ðçãÞ ñåýìáôïò çëåêôñïóõãêüëëçóçò êáôÜ ôçí
áðïõóßá ôïõ íåñïý øýîçò. ¼ôáí óõìâåß áõôü, äéáêüðôåôáé ôï ñåýìá êáé ìéá
Ýíäåéîç âëÜâçò èá åìöáíéóôåß óôï åíäåéêôéêü êáíôñÜí ôïõ êïõôéïý
ðñïãñáììáôéóìïý.
6.5
ÅëåãêôÞò ñïÞò, áÝñéï
Ï åëåãêôÞò ñïÞò áåñßïõ äéáêüðôåé ôç ëåéôïõñãßá ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò áí ç ñïÞ
ôïõ áåñßïõ åßíáé ìéêñüôåñç ôùí 6 ëßôñùí áíÜ ëåðôü. ¼ôáí óõìâåß áõôü
äéáêüðôåôáé ôï ñåýìá êáé ôï êïõôß ðñïãñáììáôéóìïý ðáñïõóéÜæåé Ýíá ìÞíõìá
âëÜâçò.
6.6
Ìçíýìáôá âëÜâçò
Ç ðçãÞ ñåýìáôïò çëåêôñïóõãêüëëçóçò Ý÷åé Ýíá åíóùìáôùìÝíï óýóôçìá ôùí
ìçíõìÜôùí âëÜâçò, êáé üëá ôá ìçíýìáôá ðáñïõóéÜæïíôáé äéá ìÝóïõ ôïõ êïõôéïý
ðñïãñáììáôéóìïý êáé óå ìåñéêÝò ðåñéðôþóåéò ôï óýóôçìá ðáßñíåé áõôüìáôá ôá
áðáñáßôçôá ìÝôñá, ìåëåôÞóôå ôï åã÷åéñßäéï ðñïãñáììáôéóìïý 0457 706 xxx.
dpb6d1ya
-- 133 --
7
ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ
Ðñïóï÷Þ!
¼ëåò ïé ìïñöÝò åããýçóçò ðïõ ðáñÝ÷åé ï ðñïìçèåõôÞò ðáýïõí íá éó÷ýïõí áí
óôï ÷ñüíï ðïõ äéáñêåß ç åããýçóç ï ðåëÜôçò åðé÷åéñÞóåé íá äéïñèþóåé ôõ÷üí
ëÜèç ôïõ ìç÷áíÞìôïò.
Ìüíï Üôïìá ðïõ äéáèÝôïõí ôéò êáôÜëëçëåò ãíþóåéò ó÷åôéêÜ ìå ôïí çëåêôñéêü
åîïðëéóìü (åîïõóéïäïôçìÝíï ðñïóùðéêü) åðéôñÝðåôáé íá áöáéñïýí ôá åëÜóìáôá
áóöáëåßáò ãéá ëüãïõò åêôÝëåóçò åñãáóéþí óýíäåóçò, óõíôÞñçóçò Þ åðéóêåõþí
óôïí åîïðëéóìü óõãêüëëçóçò.
7.1
¸ëåã÷ïò êáé êáèáñéóìüò
ÊáíïíéêÜ, ôo LTS 160 / LTS 250 äåí ÷ñåéÜæåôáé
óõíôÞñçóç. ÓõíÞèùò áñêåß ôï íá ôï öõóÞîåé
êáíåßò ìå ðåðéåóìÝíï áÝñá (ìåéùìÝíçò ðßåóçò) ìéá
öïñÜ ôï ÷ñüíï, êáèþò åðßóçò íá êáèáñßóåé ôï
ößëôñï óêüíçò ìå ôáêôéêÜ äéáóôÞìáôá. Áí ôï
ìç÷Üíçìá åßíáé ôïðïèåôçìÝíï óå ðåñéâÜëëïí ðïõ
Ý÷åé ðïëëÞ óêüíç êáé áêáèáñóßåò èá ðñÝðåé ï
êáèáñéóìüò íá ãßíåôáé ðéï óõ÷íÜ.
ÎåìïíôÜñéóìá ößëôñïõ.
8
ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ
Tá LTS 160, LTS 250 åßíáé êáôáóêåõáóìÝíá êáé äéêìáóìÝíá óýìöùíá ìå ôá
äéåèíÞ êáé åíñùðáÚêÜ óôÜíôáñ ÉÅC/ÅÍ 60974--1 êáé ÅN 50199)
Aöïý ãßíåé óõíôÞñçóç Þ åðéóêåõÞ õðÜñ÷åé õðï÷ñÝùóç åê ìÝñïõò ôïõ
óõíôçñçôÞ íá âåâáéùèåß üôé ôï ðñïúüí äåí ðáñåêëßíåé áðü ôéò ðáñáðÜíù
áíáöåñüìåíåò óôáèåñÝò.
Ôá áíôáëëáêôéêÜ ðáñáããÝëëïíôáé ìÝóù ôïõ ðëçóéÝóôåñïõ áíôéðñïóþðïõ ôçò
ESAB, âëÝðåôå ôï ïðéóèüöõëëï. ¼ôáí ðáñáããÝëëåôå áíôáëëáêôéêÜ,
ðáñáêáëïýìå áíáöÝñåôå ôïí ôýðï êáé ôïí áñéèìü óåéñÜò ôïõ ìç÷áíÞìáôïò,
êáèþò êáé ïíïìáóßá êáé ôïv áñéèìü áíôáëëáêôéêïý üðùò áíáãñÜöïíôáé óôïí
êáôÜëïãï áíôáëëáêôéêþí. ¸ôóé áðëïðïéåßôáé ç äéáäéêáóßá áðïóôïëÞò êáé
åîáóöáëßæåôáé Þ ðáñÜäïóç ôïõ óùóôïý áíôáëëáêôéêïý.
dpb6d1ya
-- 134 --
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising