ESAB | MEK 20C | Instruction manual | ESAB MEK 20C Brugermanual

ESAB MEK 20C Brugermanual
MEK 20C
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0457 030 201
030305
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Valid for serial no. 309--xxx--xxxx
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
93
DANSK
1
2
3
4
5
DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SIKKERHED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INDLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
13
14
14
5.1 Afslutningsmodstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
6 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
6.1
6.2
6.3
6.4
Tilslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trådfremføringstryk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Udskiftning og indføring af tråd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Udskiftning af fremføringsruller på ESABFeed 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
17
17
17
7 VEDLIGEHOLDELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
7.1 Eftersyn og rengøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
8 RESERVDELSBESTILLING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
SKEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
SLIDDELE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
TILBEHØR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
TOCd
-- 11 --
DK
1
DIREKTIV
OVERENSSTEMMELSEERKLÆRING
ESAB Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Sverige, erklærer på eget ansvar, at elektrodefremøringsenhed MEK 20C fra serienummer 710 er i overensstemmelse med standarden EN 60974--5 ifølge betingelserne i direktiv (73/23/EØF) med tillæg (93/68/EØF) og standarden EN 50199 ifølge betingelserne i direktiv (89/336/EØF) med tillæg (93/68/EØF).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 97--11--10
Paul Karlsson
Managing Director
ESAB Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 12336
SIKKERHED
Det er brugeren af ESAB--svejseudstyr, som har det endelige ansvar for de ansvar for at de
personer, som arbejder med systemet eller i nærheden af det, overholder alle gældende sikkerhedsforskrifter. Sikkerhedsforskrifterne skal opfylde de krav, der stilles til denne type svejseudstyr. Nedenstående råd bør følges i tillæg til de normale regler, der gælder for arbejdspladsen.
Al betjening skal udføres af uddannet personale, der er omhyggeligt instrueret i svejseudstyrets
funktion. Ved betjeningsfejl kan der opstå farlige situationer, så svejseren kommer til skade
eller udstyret bliver beskadiget.
1.
Alt personale, som arbejder med svejseudstyret, skal være omhyggeligt instrueret i:
S dets betjening
S placering af nødstop
S dets funktion
S gældende sikkerhedsforskrifter
S svejsning
2.
Svejseren skal sørge for:
S at der ikke opholder sig uvedkommende inden for svejseudstyrets arbejdsområde, inden det sættes i gang.
S at ingen personer står ubeskyttet, når lysbuen tændes
3.
Arbejdsområdet skal:
S være passende for opgaven
S være fri for træk
4.
Personligt beskyttelsesudstyr
S Brug altid det foreskrevne personlige beskyttelsesudstyr som f.eks. beskyttelsesbriller,
brandsikkert arbejdstøj og beskyttelseshandsker.
S Vær omhyggelig med aldrig at bære løstsiddende beklædning, tørklæder, armbånd,
ringe el.lign., som kan hænge i eller forårsage brandskader.
5.
Øvrigt
S Kontroller, at returlederen er korrekt tilsluttet.
S Indgreb i elektriske komponenter må kun foretages af autoriseret personale.
S Nødvendigt udstyr til ildslukning skal være lettilgængeligt og tydeligt markeret.
S Smøring og vedligeholdelse af svejseudstyret må ikke udføres under drift.
bm22d12d
-- 12 --
DK
ADVARSEL
SVEJSNING OG SKÆRING KAN VÆRE FARLIGT FOR BÅDE SVEJSER OG OMGIVELSER. DERFOR
SKAL DER UDVISES FORSIGTIGHED VED SVEJSNING OG SKÆRING. FØLG TIL ENHVER TID VÆRKSTEDETS OG ARBEJDSGIVERENS ANVISNINGER, SOM BL.A. ER BASERET PÅ FØLGENDE INFORMATIONER
ELEKTRISK STØD -- Kan være dræbende
S
Svejseudstyret skal installeres og jordforbindes ifølge de til enhver tid gældende forskrifter i ”Stærkstrømsreglementet” og ”Fællesregulativet”.
S
Rør aldrig ved spændingsførende dele eller elektroder med bare hænder eller iført våde eller fugtige
handsker eller vådt tøj.
S
Sørg for under arbejdet selv at være isoleret fra jorden og/eller arbejdsemnet,
f eks ved brug af fodtøj med gummisål.
S
Sørg for at stå støt og sikkert.
RØG OG GAS -- Kan være sundhedsfarligt
S
Hold ansigtet væk fra svejserøgen.
S
Brug ventilation og udsugning af svejserøg.
SVEJSE--/SKÆRELYS -- Kan ødelægge øjnene og give forbrændinger
S
Beskyt øjnene og kroppen. Brug svejsehjelm med foreskrevet filtertæthed og beskyttende beklædning.
S
Skærm af mod dem, der arbejder rundt omkring, med skærme eller forhæng.
BRANDFARE
S
Gnister kan forårsage brand. Sørg derfor for at, der ikke er antændelige genstande i nærheden af svejsepladsen.
STØJ -- Kraftig støj kan skade hørelsen
S
Beskyt ørerne. Brug høreværn eller anden beskyttelse af hørelsen.
S
Advar folk i nærheden om risikoen.
VED FUNKTIONSFEJL -- Kontakt en fagmand.
LÆS BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN INSTALLATION OG IBRUGTAGNING
BESKYT DIG SELV OG ANDRE!
ESAB kan tilbyde nødvendig svejsebeskyttelse og øvrigt tilbehør.
ADVARSEL!
Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem
inden installation og ibrugtagning
Dette produkt er kun beregnet til lysbuesvejsning.
3
INDLEDNING
MEK 20C er en bærbar trådboks med firehjulstræk, beregnet til MIG/MAG--svejsning, hvor elektroden føres frem efter Esab’s A10--system. Boksen har plads til
trådspoler med 200 mm diameter.
Trådboksen er udstyret med en isolerende beskyttelsesramme med glideskinner på
undersiden.
Indstilling foretages fra indstillingsboks PUA1, se endvidere under Drift.
ESAB’s tilbehør til produktet findes på side 106.
bm22d12d
-- 13 --
DK
4
TEKNISKE DATA
Dimensioner lxbxh
500x195x300
Vægt
14 kg
Fremføringshastighed
2--25 m/min
Spænding
42V 50--60Hz
Effektbehov
300 VA
Pistoltilslutning
EURO
5
INSTALLATION
Installationen skal udføres af en faguddannet person.
ADVARSEL!
Dette produkt er beregnet til industriel anvendelse. Ved brug i husholdningen kan dette produkt
forårsage radiostøj. Det er brugerens ansvar at tage de nødvendige forholdsregler.
VARNING!
Ved svejsning i miljø med forhøjet chokfare, må kun anvendes strømkilder beregnet til dette
miljø; disse strømkilder er mærket med symbolet .
5.1
Afslutningsmodstand
Aflslutningsmodstanden skal sidde i CAN--bussens ender for at undgå
kommunikationsforstyrrelser. Indstillingsboksen har en indbygget modstand, men
strømkilde og elektrodeboks har ikke indbygget modstand.
Alt efter forholdene tilsluttes modstanden som følger:
Indstillingsboksen tilsluttet til elektrodeboks.
Aflslutningsmodstanden tilsluttes på
bagsiden af strømkilden.
(Forbundet således ved levering).
bm22d12d
-- 14 --
DK
Indstillingsboksen tilsluttet til strømkilde.
Aflslutningsmodstanden tilsluttes
på elektrodeboksens front.
6
DRIFT
Generelle sikkerhedsforskrifter for håndtering af dette udstyr findes på
side 12. Læs disse, inden du anvender udstyret.
ADVARSEL!
Sørg for, at lugerne i siden er lukket under drift.
ADVARSEL!
For at forhindre, at trådspolen glider af bremsenavet, stilles
bremsenavet i låst stilling ved hjælp af det røde drejegreb,
i henhold til instruktionen som sidder ved bremsenavet.
ADVARSEL!
Roterende dele frembyder risiko for klemning. Udvis største forsigtighed.
ADVARSEL!
Der er risiko for at udstyret vælter, når trådfremføringsenheden udstyres med aflastningsarm.
Udstyret skal forankres, især hvis underlaget er ujævnt eller skråner.
Ved flytning af udstyret bruges det dertil beregnede håndtag. Obs! Træk aldrig i
pistolen.
bm22d12d
-- 15 --
DK
6.1
Tilslutning
1
Nippel kølevand (kun visse modeller)
6
Kontaktenhed fjernbetjening
2
Nippel for kølevand (kun visse modeller)
7
Tilslutning for svejsepistol
3
Nippel for gastilslutning
8
Potentiometer for fremf.hastighed
4
Tilslutning for styrekabel
9
Potentiometer for svejsespænding
5
Tilslutning for svejsestrøm
10
Tilslutning for programmerinsboks PUA 1
9
8
10
1
6
2
3
1
2
4
5
7
Indstilling af trådfremføring og spænding
Indstilling af trådfremføring og spænding kan foretages i indstillingsboks PUA1 i set og
fremføringsprogram. Hvis man ønsker at bruge potentiometrene på fronten på
trådboksen skal vippekontakten på trådboksen stå i øverste stilling, og
indstillingsboksen PUA1 være stå i remote--stilling.
Fjernbetjening
Ved brug af fjernbetjening skal vippekontakten på trådboksen stå i remote--stilling,
og indstillingsboksen PUA1 i remote--stilling som før. Hvis man derpå ønsker at
ændre parametre for trådfremføring og spænding i indstillingsboksen, skal man
forlade “remote“ og gå til målebilledet eller setbilledet.
bm22d12d
-- 16 --
DK
6.2
Trådfremføringstryk
Begynd med at kontrollere, at tråden ikke går stramt i trådlederen. Indstil derpå
trykket på trådboksens trykruller. Det er vigtigt, at trykket ikke er for stort.
Fig. 1
Fig. 2
For at kontrollere, at trådtrykket er korrekt indstillet, kan man lade tråden køre ud
mod en isolerende genstand, f.eks. et stykke træ.
Når man holder pistolen cirka 5 mm fra træstykket (fig. 1), skal trådrullerne glide.
Holder man pistolen cirka 50 mm fra træstykket, skal tråden køre ud og bukke
sammen (fig. 2).
6.3
S
S
S
S
S
S
Udskiftning og indføring af tråd
Luk sidelågen op.
Løsn trykføleren ved at vippe den tilbage; så går trykrullerne op.
Ret 10--20 cm af den nye tråd ud. Fil grater og skarpe kanter på trådenden bort,
inden den indføres i trådfremføringsenheden.
Sørg for, at tråden kommer til at ligge rigtigt i fremføringsrullens rille og i hhv.
indløbsmundstykket og trådlederen.
Spænd trykføleren fast.
Luk sidelågen.
6.4
Udskiftning af fremføringsruller på ESABFeed 30
Luk sidelågen op.
Løsn trykføleren (1) ved at vippe den tilbage; så
går trykrullerne op.
S Løsn trykrullerne (2) ved at dreje akslen (3) 1/4
omgang med uret, og træk akslen ud. Trykrullerne
løsner sig.
S Tag fremføringsrullerne (4) af ved at løsne møtrikkerne
(5) og trække rullerne udad.
Ved montering gentages ovenstående i omvendt rækkefølge.
S
S
Valg af rille i fremføringsrullerne
Vend fremføringsrullen, så dimensionsmærket for den ønskede
rille peger hen mod dig selv.
bm22d12d
-- 17 --
DK
7
VEDLIGEHOLDELSE
Regelmæssig vedligeholdelse er vigtig mhp. pålidelig og sikker drift.
Obs!
Samtlige garantiforpligtelser fra leverandørens side ophører, hvis kunden selv i
garantiperioden udfører indgreb i produktet for at afhjælpe eventuelle fejl.
7.1
Eftersyn og rengøring
Trådfremføringsenheden
Kontrollér regelmæssigt, at fremføringsenheden ikke er tilsmudset.
S
Rengøring og udskiftning af fremføringsmekanismens sliddele bør ske med
jævne mellemrum for at sikre fejlfri trådfremføring. Vær opmærksom på, at for
hård tilspænding kan medføre unormal slitage på trykrulle, fremføringsrulle og
trådleder.
Bremsenavet
Navet er justeret ved levering. Hvis efterjustering bliver
nødvendig, følges nedenstående anvisninger. Justér
bremsenavet, så tråden er lidt slap, når
fremføringen standser.
S
Justering af bremsemomentet:
S
Drej det røde håndtag til
låst position.
S
Før en skruetrækker ind i navets fjedre.
Hvis fjedrene drejes med uret, reduceres bremsemomentet.
Hvis fjedrene drejes mod uret, øges bremsemomentet. OBS! Drej fjedrene lige
meget.
Svejsepistolen
S
Rengøring og udskiftning af pistolens sliddele bør ske med jævne mellemrum
for at sikre fejlfri trådfremføring. Blæs jævnligt trådlederen ren, og gør
kontaktmundstykket rent.
8
RESERVDELSBESTILLING
Reservedele bestilles hos nærmeste ESAB--repræsentant, se sidste side i denne publikation.
bm22d12d
-- 18 --
Schema Skema Skjema Johdotuskaavio Diagram Schaltplan Schéma
Schema Esquema Schema Esquema Ó÷Þìá óýíäåóçò
Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ
bm22e12a
-- 103 --
MEK 20C
Slitdelar Sliddele Slitedeler Kulutusosat Wear components Verschleissteile Pièces d’usure Slijtageonderdelen Piezas de desgaste Parti di usura Peças expostas a desgaste Áíáëþóéìá áíôáëëáêôéêÜ
ÁíáëÙóéìá áíôáëëáêôéêÁ
Item A
Feed and pressure rollers
Ordering no.
0459 052 001
0459 052 003
0459 052 013
0458 825 001
0458 825 002
0458 825 003
0458 824 001
Wire dimensions
Ø 0.6 & 0.8 mm
Ø 0.9/1.0 & 1.2 mm
Ø 1.4 & 1.6 mm
Ø 0.9/1.0 & 1.2 mm
Ø 1.2 & 1.4 mm
Ø 1.6 & 2.0 mm
Ø 0.8 & 0.9/1.0 mm
Wire type
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Cored
Cored
Cored
Al
Groove type
V
V
V
V--knurled
V--knurled
V--knurled
U
Roller markings
0.6 S2 & 0.8 S2
1.0 S2 & 1.2 S2
1.4 S2 & 1.6 S2
1.0 R2 & 1.2 R2
1.2 R2 & 1.4 R2
1.6 R2 & 2.0 R2
0.8 A2 & 1.0 A2
0458 824 003 Ø 1.2 & 1.6 mm
Al
U
1.2 A2 & 1.6 A2
Use only pressure and feed rollers marked A2, R2 or S2.
The rollers are marked with wire dimension in mm, some are also marked with inch.
Item B
Item C
Item D
Gear adapter
Inlet nozzle
Drive gear
Ordering no.
Ordering no.
Ordering no.
0455 053 880
0455 049 880
0455 052 001
Item E
Intermediate nozzles
Ordering no. Wire type
0455 072 002 Fe, Ss & cored
0456 615 001 Al
Item F
Outlet nozzles
Ordering no. Dimensions
Wire type
0469 837 880 Ø 2.0 mm steel for 0.6--1.6 mm wire
Fe, Ss & cored
0469 837 881 Ø 2.0 mm plastic for 0.8--1.6 mm wire Al
bm25w11a
-- 104 --
Edition 030305
MEK 20C
bm25w11a
-- 105 --
Edition 030305
MEK 20C
Tillbehör Tilbehør Tilbehør Lisävarusteet Accessories Zubehör
Accessoires Accessoires Accesorios Accessori Acessórios Aîåóïõáñ
ÁÎÅÓÏÕÁÑ
Item
Ordering no.
Denomination
2
0457 203 880
Protection frame
3
0466 515 880
Remote control unit: Aristo Control Synergic Torch
Wire feed speed and welding voltage
4
0466 801 880
Remote control unit: Aristo Control Synergic Box
Wire feed speed and welding voltage
5
0466 801 882
Remote control unit: Aristo Control 5--program
Program selection
6
0369 090 887
Remote control unit: FS 002
TIG
7
0455 295 880
Intermediate wire feeder MEK 25
Notes
Connection set 1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 8 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 16 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 1.7 m, water . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 8 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 16 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 25 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 35 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . .
bm22a11a
-- 106 --
0456 528 880
0456 528 881
0456 528 882
0456 528 883
0456 528 884
0456 528 885
0456 528 886
0456 528 887
0456 528 888
0456 528 889
Edition 030305
page
-- 107 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 726 80 05
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 204
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 248 59 22
Fax: +31 30 248 52 60
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.z.o.o
Warszaw
Tel: +48 22 813 99 63
Fax: +48 22 813 98 81
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 1 837 1527
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 623 11 00
Fax: +34 91 661 51 83
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 6539 7124
Fax: +86 21 6543 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. Esabindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 01 88
Fax: +62 21 461 29 29
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 703 36 15
Fax: +60 3 703 35 52
SINGAPORE
ESAB Singapore Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 43 22
Fax: +65 861 31 95
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 74 42
Fax: +65 863 08 39
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyung--Nam
Tel: +82 551 289 81 11
Fax: +82 551 289 88 63
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East
Dubai
Tel: +971 4 338 88 29
Fax: +971 4 338 87 29
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 333 43 33
Fax: +55 31 361 31 51
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 44 58
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
Fax +46 584 123 08
www.esab.com
030210
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising