ESAB | MEK 20C | Instruction manual | ESAB MEK 20C User manual

ESAB MEK 20C User manual
MEK 20C
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0457 030 201
030305
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Valid for serial no. 309--xxx--xxxx
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
93
ÅËËÇÍÉÊÁ
1
2
3
4
5
ÏÄÇÃÉÅÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÁÓÖÁËÅÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÅÉÓÁÃÙÃÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÔÅ×ÍÉÊÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1
94
94
95
96
96
Áíôßóôáóç ¯ôåñìáôéóìïý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96
6 ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97
6.1
6.2
6.3
6.4
Óýíäåóç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ðßåóç ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÁëëáãÞ/ôïðïèÝôçóç óýñìáôïò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÁëëáãÞ ñÜïõëùí ôñïöïäüôçóçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98
99
99
99
7 ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Åðéèåþñçóç êáé êáèáñéóìüò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
8 ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÁÍÁËÙÓÉÌÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÁÎÅÓÏÕÁÑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1
101
103
104
106
TOCy
-- 93 --
GR
1
ÏÄÇÃÉÅÓ
ÂÅÂÁÉÙÓÇ ÓØÌÖÙÍÉÁÓ
Ç ESAB Welding Equipment AB, 695 81 Laxå Sweden, âåâáéþíåé ìå äéêÞ ôçò åõèýíç oôé ç ðçãÞ
ôñöïäóôéêü MEK 20C áðü¯ôïí áñéèìü óåéñÜò 710 âñßóêåôáé óå óõìöùíßá ìå ôï ïôáíôáñô ÅÍ
60974--5 óýìöùíá ìå ôïõ üñïõò ôçò ïäçãßáò (73/23/EEC) êáé ôçí ðñïóèÞêç (93/68/EEC).
âñßóêåôáé óå óõìöùíßá ìå ôï ïôáíôáñô EN 50199 óýìöùíá ìå ôïõ üñïõò ôçò ïäçãßáò
(89/336/EEC) êáé ôçí ðñïóèÞêç (93/68/EEC).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 97--11--10
Paul Karlsson
Managing Director
ESAB Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 12336
ÁÓÖÁËÅÉÁ
Ïé ÷ñÞóôåò áõôüìáôïõ åîïðëéóìïý óõãêüëëçóçò ESAB Ý÷ïõí ôçí ôåëéêÞ åõèýíç íá åîáòöáëßóïõí üôé
ïéïóäÞðïôå åñãÜæåôáé ìå Þ êïíôÜ óôïí åîïðëéóìü ëáìâÜíåé üëá ôá ó÷åôéêá ìÝôñá áóöáëåßáò. Ôá ìÝôñá
áóöÜëåéáò ðñÝðåé íá ðëçñïýí ôéò áðáéôÞóåéò ðïõ ôßèåíôáé ãé’ áõôüí ôïí ôýðï åîïðëéóìïý óõãêïëëçôÞ. Ïé
áêüëïõèåò óõóôÜóåùí ìðïñåß íá èåùñçèåß ùò óõìðëçñùìáôéêü ôùí êáíïíéêþí ðñïäéáãñáöþí ðïõ éó÷ýïõí
ãéá ôïí ôüðï åñãáóßáò.
¼ëåò ïé åñãáóßåò ðñÝðåé íá äéåîÜãïíôáé áðü åêðáéäåõìÝíï ðñïóùðéêü, ðëÞñùò åîïéêåéùìÝíï ìå ôç
ëåéôïõñãßá ôïõ åîïðëéóìïý óõãêïëëçóçò. ¸íáò ëáíèáóìÝíïò ÷åéñéóìüò åíäÝ÷åôáé íá ïäçãÞóåé óå
åðéêßíäõíåò êáôáóôÜóåéò, ïé ïðïßåò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ôñáõìáôéóìü ôïõ ÷åéñéóôÞ êáé æçìéÜ óôïí
åîïðëéóìü.
1.
2.
3.
4.
5.
ÊÜèå ðñïóùðéêü, ðïõ ÷ñçóéìïðïéåß ôïí åîïðëéóìü óõãêïëëçôÞ, èá ðñÝðåé íá ãíùñßæåé êáëÜ:
S ôï ÷åéñéóìü ôïõ
S ðïý âñßóêåôáé ï äéáêüðôçò êéíäýíïõ
S ôç ëåéôïõñãßá ôïõ äéáêüðôç
S ôéò éó÷ýïõóåò ðñïäéáãñáöÝò áóöÜëåéáò
S óõãêüëëçóç
Ï ÷åéñéóôÞò ðñÝðåé íá åðéâåâáéþíåé üôé:
S êáíÝíá ìç åîïõóéïäïôçìÝíï Üôïìï äåí âñßóêåôáé óôï ÷þñï åñãáóßáò üôáí ôßèåôáé óå ëåéôïõñãßá ï
åîïðëéóìüò.
S êáíÝíá Üôïìï äåí åßíáé áðñïöýëá÷ôï êáôÜ ôç óôéãìÞ ðïõ áíÜâåé ôï öùôåéíü ôüîï.
Ï ôüðïò åñãáóßáò ðñÝðåé:
S íá åßíáé êáôÜëëçëïò ãéá ôçí åñãáóßá áõôÞ
S íá ìçí åßíáé åêôåèåéìÝíïò óå ñåýìáôá áÝñá.
Ðñïóùðéêüò ðñïóôáôåõôéêüò åîïðëéóìüò.
S ×ñçóéìïðïéåßôå ðÜíôïôå ôïí óõíéóôþìåíï áôïìéêü ðñïóôáôåõôéêü åîïðëéóìü, üðùò ð÷.
ðñïóôáôåõôéêÜ ãõáëéÜ, ðõñßìá÷ï ñïõ÷éóìü, ðñïóôáôåõôéêÜ ãÜíôéá.
S Ìç öïñÜôå ÷áëáñÜ áíôéêåßìåíá, üðùò ìáíôÞëéá, âñá÷éüëéá, äá÷ôõëßäéá ê.ëð., ôá ïðïßá ìðïñïýí íá
óêáëþóïõí íá ðñïêáëÝóïõí åãêáýìáôá.
ÃåíéêÝò ðñïöõëÜîåéò
S Âåâáéùèåßôå üôé ôï êáëþäéï åðéóôñïöÞò åßíáé óõíäåìÝíåò êáëÜ.
S ÅðåìâÜóåéò óå åîïðëéóìü õøçëÞò ôÜóò ðñÝðåé íá ãßíïíôáé ìüíï áðü åéäéêåõìÝíï çëåêôñïëüãï.
S Ï êáôÜëëçëïò ðõñïóâåóôéêüò åîïðëéóìüò èá ðñÝðåé íá åßíáé óáöþò åðéóçìáóìÝíïò êáé åýêïëá
ðñïóéôüò.
S Ç ëßðáíóç êáé óõíôÞñçóç ôïõ åîïðëéóìïý äåí ðñÝðåé íá äéåîÜãïíôáé åíüóù âñßóêåôáé óå ëåéôïõñãßá.
bm22d12y
-- 94 --
GR
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ ÊÁÉ ÊÏÐÇ ÌÅ ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÔÏÎÏ ÌÐÏÑÅÉ ÍÁ ÐÑÏÊÁËÅÓÏÕÍ
ÔÑÁÕÌÁÔÉÓÌÏ ÓÅ ÁËËÁ ÁÔÏÌÁ. ÍÁ ÅÉÓÔÅ ÐÑÏÓÅ×ÔÉÊÏÉ ÏÔÁÍ ÅÊÔÅËÅÉÔÅ
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ. ÆÇÔÇÓÔÅ ÁÐÏ ÔÏÍ ÅÑÃÏËÏÔÇ ÓÁÓ ÏÇÃÉÅÓ ÁÓÖÁËÏÕÓ ÅÑÃÁÓÉÁÓ, ÏÉ
ÏðÏÉÅÓ ÈÁ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÂÁÓÉÆÏÍÔÁÉ ÓÔÏ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÐÏÖÕÃÇÓ ÊÉÍÄÕÍÙÍ ÔÏÕ
ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÇ.
ÇËÅÊÔÑÏÐËÇÎÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé Èáíáôçøüñá.
S
ÅãêáôáïôÞóôå êáé ãåéùïôå ôç óõóêåõÞ óõãêüëëçóçò óýìöùíá ìå ôá áíôßóôïé÷á õðïäåßãìáôá.
S
Ìçí áããßæåôå çëåêôñïöüñá ìÝñç Þ çëåêôñüäéá ìå óêÜëõðôç åðéäåñìßäá, õãñÜ ãÜíôéá Þ õãñü
ñïõ÷éóìü.
S
Ìïíþóôå ôï óþìá óáò áðü ôç ãåßùóç êáé ôï ôåìÜ÷éï åñãáóßáò.
S
Âåâáéùèåßôå üôé ï ôüðïò åñãáóßáò óáò åßíáé áóöáëÞò.
ÁÍÁÈÕÌÉÁÓÅÉÓ ÊÁÉ ÁÅÑÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé åðéêßíäõíá ãéá ôçí õãåßá óáò.
S
Å÷åôå ôï ðñüóùðü óáò ìáêñéÜ áðü ôéò áíáèõìéÜóåéò óõãêüëëçóçò.
S
Åîáóöáëßóôå êáëü åîáåñéóìü êáé áðïññüöçóç áíáèõìéÜóåùí óõãêüëëçóçò êáé áåñßùí, ôüóï
óôïí ôüðï åñãáóßáò óáò üóï êáé ôùí Üëëùí.
ÁÊÔÉÍÏÂÏËÉÁ ÔÏÎÏÕ - Ìðïñåß íá ôñáõìáôßóåé ôá ìÜôéá êáé íá ðñïêáëÝóåé äåñìáôéêÜ
åãêáýìáôá.
S
ÐñïóôáôÝøôå ôá ìÜôéá êáé ôï óþìá óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå êáôÜëëçëï êñÜíïò óõãêüëëçóçò êáé
öáêïýò ìå ößëôñï, êáé öïñÜôå ðñïóôáôåõôßêü ñïõ÷óìü.
S
Ðñïóôáôåýåôå ôñßôá ðñüóùðá ìå êáôÜëëçëá äéáöñÜãìáôá Þ ðåôÜóìáôá.
ÊÉÍÄÕÍÏÓ ÐÕÑÊÁÃÉÁÓ
S
Ïé óðßèåò óõãêüëëçóçò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ðõñêáãéÜ. Óõíåþò âåâáùèåßôå üôé äåí õðÜ÷ïõí
ðëçóßïí óáò åýöëåêôá õëéêÜ.
ÈÏÑÕÂÏÓ - Õðåñâïëéêüò èüñõâïò ìðïñåß íá âëÜøåé ôçí áêïÞ
S
Ðñïóôáôåýåôå ôá áõôéÜ óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå ùôáóðßäåò Þ Üëëï ìÝóï ðñïóôáóßáò ôçò áêïÞò.
S
Ðñïåéäïðïéåßóôå ôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò ãéá ôïõò êéíäýíïõò.
ÄÕÓËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ - Óå ðåñßðôùóç äõóëåéôïõñãßáò æçôÞóôå âïÞèåéá áðü åéäéêü.
ÄÉÁÂÁÓÔÅ ÊÁÉ ÊÁÔÁÍÏÇÓÔÅ ÔÉÓ ÏÄÇÃÉÅÓ ÔÏÕ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏÕ ÐÑÉÍ ÁÐÏ ÔÇÍ
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ¹ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÇ.
ÐÑÏÓÔÁÔÅÕÅÔÅ ÔÏÍ ÅÁÕÔÏ ÓÁÓ ÊÁÉ ÔÏÕÓ ÁËËÏÕÓ !
Ç ESAB ìðïñåß íá óáò åöïäéÜóåé ìå üëá ôá áíáãêáßá ìÝóá ðñïóôáóßáò êáé
åîáñôÞìáôá óõãêüëëçóçò.
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!
ÄéáâÜóôå êáé êáôáíïÞóôå ôéò ïäçãßåò ôïõ
åã÷åéñéäßïõ ðñéí áðü ôçí åãêáôÜóôáóç Þ
÷ñçóéìïðïßçóç.
Áõôü ôï ðñïúüí ðñïïñßæåôáé áðïêëåéóôéêÜ ãéá óõãêüëëçóç ôüîïõ.
3
ÅÉÓÁÃÙÃÇ
Ç ìïíÜäá MEK 20C åßíáé ìßá öïñçôÞ ìïíÜäá ðñïþèçóçò óýñìáôïò ìå ïäçãü
ôåóóÜñùí ñÜïõëùí, ó÷åäéáóìÝíç ãéá óõãêüëëçóç MIG/MAG óå óõíäõáóìü ìå ôï
óýóôçìá ðñïþèçóçò óýñìáôïò A10 ôçò Esab. Óôç ìïíÜäá ðñïþèçóçò óýñìáôïò
ìðïñåß íá ôïðïèåôçèåß Ýíá êáñïýëé óýñìáôïò ìå äéÜìåôñï 200 mm.
Ç ìïíÜäá ðñïþèçóçò óýñìáôïò åßíáé ôïðïèåôçìÝíç óå Ýíá ìïíùìÝíï
ðñïóôáôåõôéêü ðëáßóéï åîïðëéóìÝíï ìå ïëéóèçôÞñåò.
bm22d12y
-- 95 --
GR
Ç ìïíÜäá ðñïþèçóçò óýñìáôïò åëÝã÷åôáé áðü ôïí åëåãêôÞ PUA1, âëÝðå
ðñüóèåôåò ðëçñïöïñßåò ãéá ôç ëåéôïõñãßá.
ÂëÝðå óåëßäá 106 ãéá ëåðôïìÝñåéåò ôùí åîáñôçìÜôùí ÅSAB ãéá ôï ðñïúüí.
4
ÔÅ×ÍÉÊÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ
ÄéáóôÜóåéò (ÌxÐxÕ)
500x195x300
ÂÜñïò
14 kg
Ôá÷ýôçôá ôñïöïäïóßáò
2-25 m/min
ÔÜóç
42V 50-60Hz
Áíáãêáßá éó÷ýò
300 VA
Óýíäåóç ðéóôïëéïý
EURO
5
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ
Ç åãêáôÜóôáóç ðñÝðåé íá åêðåëåßôáé áðü åðáããåëìáôßá.
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!
Áõôü ôï ðñïúüí ðñïïñéæìÝíï ãéá âéïìç÷áíéêÞ ÷ñÞóç. Óå ïéêéáêü ðåñéâÜëëïí ôï ðñïúüí ìðïñåß
íá ðñïêáëÝóåé ñáäéïðáñÜóéôá. Ï ÷ñÞóôçò Ý÷åé áðïêëåéóôéêÞ åíèýíç ãéá ôç ëÞøç åðáñêþí
ðñïëçðôéêþí ìÝôñùí.
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!
¼ôáí ãßíåôáé óõãêüëëçóç óå ðåñéâÜëëïí ìå áõîçìÝíï çëåêôñéêü êßíäõíï, åðéôñÝðåôáé íá
÷ñçóéìïðïéïýíôáé ìüíï ðçãÝò ñåýìáôïò ðïõ ðñïïñßæïíôáé ãé’ áõôü ôï ðåñéâÜëëïí. ÁõôÝò ïé
ðçãÝò ñåýìáôïò óçìåéþíïíôáé ìå ôï óýìâïëï .
5.1
Áíôßóôáóç ¯ôåñìáôéóìïý
Ï áíôßóôáóç ¯ôåñìáôéóìïý íá óõíäåèåß óôá Üêñá ôïõ äéáýëïõ CAN ãéá íá ìçí
õðÜñ÷ïõí ðñïâëÞìáôá åðéêïéíùíßáò.Ï åëåãêôÞò Ý÷åé Ýíáí åíóùìáôùìÝíï
ôåñìáôéóôÞ áëëÜ ôï ôñïöïäïôéêü êáé ç ìïíÜäá ôñïöïäïóßáò êáëùäßïõ äåí
Ý÷ïõí.Ï ôåñìáôéóôÞò èá ðñÝðåé íá ôïðïèåôåßôáé ùò åîÞò, áíÜëïãá ìå ôï
ðþò óõíäÝïíôáé ïé ìïíÜäåò:
ÅëåãêôÞò óõíäåäåìÝíïò ìå ìïíÜäá ôñïöïäïóßáò êáëùäßïõ.
Ï áíôßóôáóç ¯ôåñìáôéóìïý íá óõíäåèåß
óôï ðßóù ìÝñïò ôïõ ôñïöïäïôéêïý.
(Åßíáé Þäç óõíäåäåìÝíïò ìå áõôüí ôïí
ôñüðï êáôÜ ôçí ðáñÜäïóç).
bm22d12y
-- 96 --
GR
ÅëåãêôÞò óõíäåäåìÝíïò ìå ôï ôñïöïäïôéêü.
Ï áíôßóôáóç ¯ôåñìáôéóìïý íá
óõíäåèåß óôï ìðñïóôéíü ìÝñïò ôçò
ìïíÜäáò ôñïöïäïóßáò êáëùäßïõ.
6
ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ
ÃåíéêÝò ïäçãßåò áóöáëåßáò üóïí áöïñÜ ôï ÷åéñéóìü ôïõ åîïðëéóìïý
õðÜñ÷ïõí óôç óåëßäá 94. ÄéáâÜóôå ôéò ðñéí áñ÷ßóåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå
ôïí åîïðëéóìü.
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!
Âåâáéùèåßôå üôé ôá ðëåõñéêÜ áíïßãìáôá åßíáé êëåéóôÜ êáôÜ ôç ëåéôïõñãßá.
ÐÑÏÓÏ×Ç!
Ãéá íá áðïöýãåôå ãëßóôñçìá êáé ðÝóéìï ôçò ìðïìðßíáò
çëåêôñïäßïõ áðü ôçí ðëÞìíç - áóöáëßóôå ôçí ìðïìðßíá ìå ôçí
êüêêéíç ìðåôïýãéá, üðùò äåß÷íåé ç ðñïåéäïðïéçôéêÞ åôéêÝôá ðïõ
âñßóêåôáé äßðëá óôçí ðëÞìíç.
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!
Ôá ðåñéóôñåöüìåíá ìÝñç ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ôñáõìáôéóìïýò. Íá
åßóôå ðïëý ðñïóåêôéêïß.
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!
ÕðÜñ÷åé êßíäõíïò áíáôñïðÞò üôáí óôï êéâþôéï ôñöïäüôçóçò óýñìáôïò ðñïóáñìüæåôáé
ìç÷áíéóìüò åîéóïññüðçóçò. Óôåñåþóôå ôïí åîïðëéóìü, åéäéêÜ åÜí ôï Ýäáöïò åßíáé áíþìáëï
Þ Ý÷åé êëßóç.
¼ôáí ìåôáêéíåßôå ôïí åîïðëéóìü ÷ñçóéìïðïéåßôå êáôÜëëçëç ÷åéñïëáâÞ.
ÓÇÌÅÉÙÓÇ! ÐïôÝ ìçí ôñáâÜôå ôï ðéóôüëé.
bm22d12y
-- 97 --
GR
6.1
1
2
3
4
5
Óýíäåóç
Ñáêüñ óýíäåóçò íåñïý øýîçò (ìüíï óå
ïñéóìÝíá ìïíôÝëá)
Ñáêüñ óýíäåóçò íåñïý øýîçò (ìüíï óå
ïñéóìÝíá ìïíôÝëá)
Ñáêüñ óýíäåóçò áåñßïõ
6
ÅðáöÞ óýíäåóçò ôçëå÷åéñéóôÞñéïõ
7
ÅðáöÞ áýíäåóçò êáëùäßïõ
÷åéñéóìïý/ëåéôïõñãßáò
ÅðáöÞ óýíäåóçò ñåýìáôïò
óõãêüëëçóçò
9
ÅðáöÞ áýíäåóçò ðéóôïëéïý
óõãêüëëçóçò
Ðïôåíóéüìåôñï ôá÷ýôçôáò
ôñïöïäüôçóçò
Ðïôåíóéüìåôñï¯ôÜóåùò¯óõãêüëëçóçò
10
ÅðáöÞ ×ÅÉÑÉÓÔÇÑÉÏ ÑÕÈÌÉÓÇÓ PUA 1
8
9
8
10
1
6
1
2
2
3
4
5
7
Ç ôá÷ýôçôá ðñïþèçóçò óýñìáôïò êáé ç ôÜóç
ìðïñïýí íá ñõèìéóôïýí ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôïí åëåãêôÞ PUA1 óå ëåéôïõñãßåò
ñýèìéóçò êáé ìÝôñçóçò.
Áí èÝëåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôá ðïôåíóéüìåôñá óôï ìðñïóôéíü ìÝñïò ôçò
ìïíÜäáò ðñïþèçóçò óýñìáôïò ôüôå ï äéáêüðôçò äýï èÝóåùí óôï åóùôåñéêü ôçò
ìïíÜäáò ðñïþèçóçò óýñìáôïò ðñÝðåé íá åßíáé óôçí ðÜíù èÝóç êáé ï åëåãêôÞò
PUA1 ðñÝðåé íá ñõèìéóôåß óå ëåéôïõñãßá ìå ôçëå÷åéñéóìü.
Ôçëå÷åéñéóìüò
Ãéá íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå Ýíá ôçëå÷åéñéóôÞñéï, ï äéáêüðôçò äýï èÝóåùí óôï
åóùôåñéêü ôçò ìïíÜäáò ðñïþèçóçò óýñìáôïò ðñÝðåé íá ãõñßóåé óå ôçëå÷åéñéóìü,
êáé ï åëåãêôÞò PUA1 ðñÝðåé åðßóçò íá ñõèìéóôåß óå ôçëå÷åéñéóìü, üðùò
ðáñáðÜíù.
Áí èÝëåôå íá áëëÜîåôå ôéò ðáñáìÝôñïõò ðñïþèçóçò óýñìáôïò êáé ôÜóçò
÷ñçóéìïðïéþíôáò ôïí åëåãêôÞ, ðñÝðåé íá áëëÜîåôå áðü ”ôçëå÷åéñéóìü” óå
ëåéôïõñãßá ìÝôñçóçò Þ ëåéôïõñãßá ñýèìéóçò.
bm22d12y
-- 98 --
GR
6.2
Ðßåóç ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò
ÎåêéíÞóôå åðéâåâáéþíïíôáò üôé ôï óýñìá êéíåßôáé ïìáëÜ ìÝóù ôïõ ïäçãïý
óýñìáôïò. Êáôüðéí ñõèìßóôå ôçí ðßåóç ôùí ñÜïõëùí ðßåóçò ôïõ ôñïöïäüôç
óýñìáôïò. Åßíáé óçìáíôéêü ç ðßåóç íá ìçí åßíáé ðïëý õøçëÞ.
åéê. 1
åéê 2
Ãéá íá åëÝãîåôå åÜí Ý÷åé ñõèìéóôåß óùóôÜ ç ðßåóç ðñïþèçóçò, ìðïñåßôå íá
ðñïùèÞóåôå ôï óýñìá ðÜíù óå Ýíá áðïìïíùìÝíï áíôéêåßìåíï, ð.÷. Ýíá îýëéíï
ôåìÜ÷éï.
¼ôáí êñáôÜôå ôï ðéóôüëé óå áðüóôáóç ðåñßðïõ 5 mm áðü ôï îýëéíï ôåìÜ÷éï
(åéê. 1) ôá ñÜïõëá ðñïþèçóçò ðñÝðåé íá ïëéóèáßíïõí.
ÅÜí êñáôÜôå ôï ðéóôüëé óå áðüóôáóç ðåñßðïõ 50 mm áðü ôï îýëéíï ôåìÜ÷éï,
ôï óýñìá ðñÝðåé íá ðñïùèåßôáé êáé íá êÜìðôåôáé (åéê. 2).
6.3
S
S
S
S
S
S
ÁëëáãÞ/ôïðïèÝôçóç óýñìáôïò
Áíïßîôå ôï ðëåõñéêü Üíïéãìá.
ÁðïóõíäÝóôå ôïí áéóèçôÞñá ðßåóçò äéðëþíïíôÜò ôïí ðñïò ôá ðßóù, åíþ
ïëéóèáßíïõí ôá ñÜïõëá ðßåóçò.
Éóéþóôå ôï êáéíïýñãéï óýñìá 10-20 cm. ËéìÜñåôå ôá ãñÝæéá êáé ôéò êïöôåñÝò
ðñïåîï÷Ýò áðü ôçí Üêñç ôïõ óýñìáôïò ðñïôïý ôï ðåñÜóåôå óôç ìïíÜäá
ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò.
Âåâáéùèåßôå üôé ôï óýñìá ðåñíÜåé óùóôÜ ìÝóá óôï áõëÜêé ôïõ ñÜïõëïõ
ôñïöïäüôçóçò êáé ìÝóá óôï óôüìéï åîüäïõ Þ óôïí ïäçãü ôïõ óýñìáôïò.
Áóöáëßóôå ôïí áéóèçôÞñá ðßåóçò.
Êëåßóôå ôï ðëåõñéêü Üíïéãìá.
6.4
S
S
S
S
ÁëëáãÞ ñÜïõëùí ôñïöïäüôçóçò
Áíïßîôå ôï ðëåõñéêü Üíïéãìá.
ÁðïóõíäÝóôå ôïí áéóèçôÞñá ðßåóçò (1)
äéðëþíïíôÜò ôïí ðñïò ôá ðßóù, åíþ ïëéóèáßíïõí
ôá ñÜïõëá ðßåóçò.
ÁðïóõíäÝóôå ôá ñÜïõëá ðßåóçò (2) ãõñßæïíôáò
ôïí Üîïíá (3) êáôÜ 1/4 ôçò óôñïöÞò ðñïò ôá
äåîéÜ êáé ôñáâþíôáò Ýîù ôïí Üîïíá. Ôá ñÜïõëá
ðßåóçò áðïóõíäÝïíôáé.
ÁðïóõíäÝóôå ôá ñÜïõëá ôñïöïäüôçóçò (4)
îåâéäþíïíôáò ôá ðáîéìÜäéá (5) êáé ôñáâþíôáò Ýîù ôá
ñÜïõëá.
bm22d12y
-- 99 --
GR
ÊáôÜ ôçí åãêáôÜóôáóç åðáíáëÜâåôå ôá ðáñáðÜíù ìå áíôßóôñïöç óåéñÜ.
ÅðéëïãÞ áõëáêéþí óôá ñÜïõëá ôñïöïäüôçóçò
Ãõñßóôå ôï ñÜïõëï ôñïöïäüôçóçò Ýôóé þóôå ôï óçìÜäé ôïõ
ìåãÝèïõò ôïõ áðáéôïýìåíïõ áõëáêéïý íá åßíáé ãõñéóìÝíï ðñïò
åóÜò.
7
ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ
Ç ôáêôéêÞ óõíôÞñçóç åßíáé óçìáíôéêÞ ãéá áóöáëÞ, áîéüðéóôç ëåéôïõñãßá.
Óçìåßùóç!
¼ëåò ïé åããõÞóåéò ðïõ áíáëáìâÜíïíôáé áðü ôïí ðñïìçèåõôÞ ðáýïõí íá éó÷ýïõí
åÜí ï ðåëÜôçò ï ßäéïò åðé÷åéñåß ïðïéáäÞðïôå åñãáóßá óôï ðñïúüí êáôÜ ôï
÷ñïíéêü äéÜóôçìá ôçò åããýçóçò ãéá íá åðéóêåõÜóåé ïðïéáäÞðïôå óöÜëìáôá.
7.1
Åðéèåþñçóç êáé êáèáñéóìüò
ÌïíÜäá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò
ÅëÝã÷åôå ôáêôéêÜ üôé ç ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò äåí åßíáé öñáãìÝíç ìå
âñùìéÜ.
S
Ï êáèáñéóìüò êáé ç áíôéêáôÜóôáóç ôùí öèáñìÝíùí ìåñþí ôïõ ìç÷áíéóìïý
ôçò ìïíÜäáò ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò èá ðñÝðåé íá ãßíåôáé êáôÜ ôáêôéêÜ
äéáóôÞìáôá ãéá íá åðéôõã÷Üíåôáé ôñïöïäüôçóç ôïõ óýñìáôïò ÷ùñßò
ðñïâëÞìáôá. Óçìåéþóôå üôé åÜí ç ðñïÝíôáóç åßíáé ñõèìéóìÝíç ðïëý
óöé÷ôÜ, áõôü ìðïñåß íá Ý÷åé ùò áðïôÝëåóìá áíþìáëç öèïñÜ ôïõ ñÜïõëïõ
ðßåóçò, ôïõ ñÜïõëïõ ôñïöïäüôçóçò êáé ôïõ ïäçãïý óýñìáôïò.
Áöáëüò öñÝíïõ
Ï áöáëüò ñõèìßæåôáé üôáí ðáñáäßäåôáé. Áí
áðáéôåßôáé åðáíáñýèìéóç, áêïëïõèÞóôå ôéò
ðáñáêÜôù ïäçãßåò. Ñõèìßóôå ôïí áöáëü ôïõ
öñÝíïõ Ýôóé þóôå ôï óýñìá íá åßíáé ëßãï
÷áëáñü üôáí óôáìáôÜ ç ôñïöïäüôçóç
óýñìáôïò.
S
Ñýèìéóç ôçò ñïðÞò ðÝäçóçò:
S
Ãõñßóôå ôçí êüêêéíç ÷åéñïëáâÞ óôçí áóöáëéóìÝíç èÝóç.
S
ÂÜëôå Ýíá êáôóáâßäé ìÝóá óôá åëáôÞñéá óôïí áöáëü.
Ãõñßóôå ôá åëáôÞñéá äåîéÜ ãéá íá ìåéþóåôå ôç ñïðÞ ðÝäçóçò.
Ãõñßóôå ôá åëáôÞñéá áñéóôåñÜ ãéá íá áõîÞóåôå ôç ñïðÞ ðÝäçóçò.
Óçì: Ãõñßóôå ôï ßäéï êáé ôá äýï åëáôÞñéá.
Ðéóôüëé óõãêüëëçóçò
S
Ï êáèáñéóìüò êáé ç áíôéêáôÜóôáóç ôùí öèåéñüìåíùí ìåñþí ôïõ ðéóôïëéïý
óõãêüëëçóçò èá ðñÝðåé íá ãßíåôáé êáôÜ ôáêôéêÜ äéáóôÞìáôá ãéá íá
åðéôõã÷Üíåôáé ôñïöïäüôçóç ôïõ óýñìáôïò ÷ùñßò ðñïâëÞìáôá. ÖõóÜôå
ôáêôéêÜ ôïí ïäçãü ôïõ óýñìáôïò êáé êáèáñßæåôå ôï Üêñï åðáöÞò.
bm22d12y
-- 100 --
GR
8
ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ
ÁíôáëëáêôéêÜ ìðïñïýí íá ðáñáããÝëëïíôáé ìÝóù ôïõ ðëçóéÝóôåñïõ ó’ åóÜò
áíôéðñïóþðïõ ôçò ESAB, âëÝðå ôçí ôåëåõôáßá óåëßäá áõôÞò ôçò äçìïóßåõóçò.
bm22d12y
-- 101 --
Schema Skema Skjema Johdotuskaavio Diagram Schaltplan Schéma
Schema Esquema Schema Esquema Ó÷Þìá óýíäåóçò
Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ
bm22e12a
-- 103 --
MEK 20C
Slitdelar Sliddele Slitedeler Kulutusosat Wear components Verschleissteile Pièces d’usure Slijtageonderdelen Piezas de desgaste Parti di usura Peças expostas a desgaste Áíáëþóéìá áíôáëëáêôéêÜ
ÁíáëÙóéìá áíôáëëáêôéêÁ
Item A
Feed and pressure rollers
Ordering no.
0459 052 001
0459 052 003
0459 052 013
0458 825 001
0458 825 002
0458 825 003
0458 824 001
Wire dimensions
Ø 0.6 & 0.8 mm
Ø 0.9/1.0 & 1.2 mm
Ø 1.4 & 1.6 mm
Ø 0.9/1.0 & 1.2 mm
Ø 1.2 & 1.4 mm
Ø 1.6 & 2.0 mm
Ø 0.8 & 0.9/1.0 mm
Wire type
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Cored
Cored
Cored
Al
Groove type
V
V
V
V--knurled
V--knurled
V--knurled
U
Roller markings
0.6 S2 & 0.8 S2
1.0 S2 & 1.2 S2
1.4 S2 & 1.6 S2
1.0 R2 & 1.2 R2
1.2 R2 & 1.4 R2
1.6 R2 & 2.0 R2
0.8 A2 & 1.0 A2
0458 824 003 Ø 1.2 & 1.6 mm
Al
U
1.2 A2 & 1.6 A2
Use only pressure and feed rollers marked A2, R2 or S2.
The rollers are marked with wire dimension in mm, some are also marked with inch.
Item B
Item C
Item D
Gear adapter
Inlet nozzle
Drive gear
Ordering no.
Ordering no.
Ordering no.
0455 053 880
0455 049 880
0455 052 001
Item E
Intermediate nozzles
Ordering no. Wire type
0455 072 002 Fe, Ss & cored
0456 615 001 Al
Item F
Outlet nozzles
Ordering no. Dimensions
Wire type
0469 837 880 Ø 2.0 mm steel for 0.6--1.6 mm wire
Fe, Ss & cored
0469 837 881 Ø 2.0 mm plastic for 0.8--1.6 mm wire Al
bm25w11a
-- 104 --
Edition 030305
MEK 20C
bm25w11a
-- 105 --
Edition 030305
MEK 20C
Tillbehör Tilbehør Tilbehør Lisävarusteet Accessories Zubehör
Accessoires Accessoires Accesorios Accessori Acessórios Aîåóïõáñ
ÁÎÅÓÏÕÁÑ
Item
Ordering no.
Denomination
2
0457 203 880
Protection frame
3
0466 515 880
Remote control unit: Aristo Control Synergic Torch
Wire feed speed and welding voltage
4
0466 801 880
Remote control unit: Aristo Control Synergic Box
Wire feed speed and welding voltage
5
0466 801 882
Remote control unit: Aristo Control 5--program
Program selection
6
0369 090 887
Remote control unit: FS 002
TIG
7
0455 295 880
Intermediate wire feeder MEK 25
Notes
Connection set 1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 8 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 16 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 1.7 m, water . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 8 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 16 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 25 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 35 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . .
bm22a11a
-- 106 --
0456 528 880
0456 528 881
0456 528 882
0456 528 883
0456 528 884
0456 528 885
0456 528 886
0456 528 887
0456 528 888
0456 528 889
Edition 030305
page
-- 107 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 726 80 05
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 204
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 248 59 22
Fax: +31 30 248 52 60
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.z.o.o
Warszaw
Tel: +48 22 813 99 63
Fax: +48 22 813 98 81
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 1 837 1527
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 623 11 00
Fax: +34 91 661 51 83
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 6539 7124
Fax: +86 21 6543 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. Esabindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 01 88
Fax: +62 21 461 29 29
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 703 36 15
Fax: +60 3 703 35 52
SINGAPORE
ESAB Singapore Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 43 22
Fax: +65 861 31 95
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 74 42
Fax: +65 863 08 39
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyung--Nam
Tel: +82 551 289 81 11
Fax: +82 551 289 88 63
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East
Dubai
Tel: +971 4 338 88 29
Fax: +971 4 338 87 29
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 333 43 33
Fax: +55 31 361 31 51
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 44 58
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
Fax +46 584 123 08
www.esab.com
030210
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising