ESAB | MEK 20C | Instruction manual | ESAB MEK 20C Handleiding

ESAB MEK 20C Handleiding
MEK 20C
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0457 030 201
030305
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Valid for serial no. 309--xxx--xxxx
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
93
NEDERLANDS
1
2
3
4
5
RICHTLIJN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNISCHE GEGEVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
60
61
62
62
5.1 Afsluitweerstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
6 INGEBRUIKNAME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
6.1
6.2
6.3
6.4
Aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Druk draadaanvoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Draad verwisselen/plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Draadaanvoerrollen van de verwisselen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
65
65
65
7 ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
7.1 Inspecteren en schoonmaken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
8 BESTELLEN VAN RESERVEONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
SLIJTAGEONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
ACCESSOIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
TOCh
-- 59 --
NL
1
RICHTLIJN
VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
ESAB Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Zweden, verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat draadaanvoereenheid MEK 20C van het serienummer 710 in overeenstemming is met
norm EN 60974--5 conform de bepalingen in richtlijn (73/23/EEG) met annex (93/68/EEG) en met
norm EN 50199 conform de bespalingen in richtlijn (89/336/EEG) met annex (93/68/EEG).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 97--11--10
Paul Karlsson
Managing Director
ESAB Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 12336
VEILIGHEID
De gebruiker van een ESAB lasuitrusting draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn voor het personeel dat met of in de buurt van de
installatie werkt. De veiligheidsmaatregelen moeten voldoen aan de eisen die aan dit type
lasuitrusting gesteld worden. De inhoud van deze aanbevelingen moet beschouwd worden als
een aanvulling op de normale regels die van toepassing zijn voor een werkplaats.
Alle handelingen moeten uitgevoerd worden door personeel dat goed op de hoogte is van de
werking van de lasuitrusting. Een verkeerd maneuver kan tot een abnormale situatie leiden
waardoor de operateur gewond kan raken en de machine beschadigd kan worden.
1.
Al het personeel dat met de machine werkt, moet goed op de hoogte zijn van:
S de bediening
S de plaats van de noodstop
S de werking
S de geldende veiligheidsvoorschriften
S de lastechniek
2.
De operateur moet controleren:
S of er zich geen onbevoegden binnen het werkgebied van de lasuitrusting bevinden,
voor hij begint te werken.
S of er niemand op een onbeschermde plaats staat wanneer de lichtboog wordt ontstoken.
3.
De werkplaats moet:
S doelmatig zijn
S tochtvrij zijn
4.
Persoonlijke veiligheidsuitrusting
S Draag altijd de voorgeschreven persoonlijke veiligheidsuitrusting zoals b.v. een lasbril,
onontvlambare kleding, lashandschoenen.
S Draag nooit loszittende kleding zoals sjaals, armbanden, ringen e.d. die beklemd kunnen raken, of brandwonden kunnen veroorzaken.
5.
Algemene veiligheidsvoorschriften
S Controleer of de aangeduide retourleiders goed aangesloten zijn.
S Alleen bevoegd personeel mag aan de elektrische eenheden werken.
S De benodigde brandblusuitrusting moet gemakkelijk bereikbaar zijn op een duidelijk
aangegeven plaats.
S Wanneer de lasuitrusting in gebruik is, mag hij niet gesmeerd worden en mag er geen
onderhoud uitgevoerd worden.
bm22d12h
-- 60 --
NL
WAARSCHUWING
DE VLAMBOOG EN HET SNIJDEN KUNNEN GEVAARLIJK ZIJN VOOR UZELF EN VOOR ANDEREN; DAAROM MOET U VOORZICHTIG ZIJN BIJ HET LASSEN. VOLG DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VAN UW WERKGEVER OP. ZE MOETEN GEBASEERD ZIJN OP DE WAARSCHUWINGSTEKST VAN DE PRODUCENT.
ELEKTRISCHE SCHOK -- Kan dodelijk zijn
S
Installeer en aard de lasuitrusting volgens de geldende normen.
S
Raak delen die onder stroom staan en elektroden niet aan met onbedekte handen of met natte
beschermuitrusting.
S
Zorg dat u geïsoleerd bent van aarde en van het werkstuk.
S
Zorg ervoor dat u een veilige werkhouding hebt.
ROOK EN GAS -- Kunnen uw gezondheid schaden
S
Zorg ervoor dat u niet met uw gezicht in de lasrook hangt.
S
Ververs regelmatig de lucht in de werkruimte en zorg ervoor dat de lasrook en het gas afgezogen worden.
LICHTSTRALEN -- Kunnen de ogen beschadigen en de huid verbranden
S
Bescherm uw ogen en uw lichaam. Gebruik een geschikte lashelm met filter en draag altijd beschermende kleding.
S
Scherm uw werkruimte af met geschikte beschermmiddelen of gordijnen, zodat niemand anders gewond kan raken.
BRANDGEVAAR
S
De vonken kunnen brand veroorzaken. Zorg er daarom voor dat er geen brandgevaarlijk materiaal in de buurt is.
LAWAAI -- Geluidsoverlast kan het gehoor beschadigen
S
Bescherm uw oren. Gebruik gehoorbeschermers of andere gehoorbescherming.
S
Waarschuw omstanders voor de gevaren.
BIJ DEFECTEN -- Neem contact op met een vakman.
LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING GRONDIG DOOR VOOR U
OVERGAAT TOT INSTALLATIE EN GEBRUIK.
BESCHERM UZELF EN ANDEREN!
ESAB heeft alle benodigde lasbeschermingsvoorzieningen en accessoires
voor u.
WAARSCHUWING!
Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door
voor u overgaat tot installatie en gebruik.
Dit product is uitsluitend bedoeld voor booglassen.
3
INLEIDING
De MEK 20C is een draagbare elektrodeaanvoereenheid met vierwielaandrijving,
bestemd voor MIG/MAG--lassen, waarbij de elektrode volgens het A10--systeem van
ESAB naar voren schuift.
De eenheid heeft ruimte voor een elektrodebobine met een diameter van 200 mm.
De aanvoereenheid is aan de onderkant voorzien van een isolerend veiligheidsframe
met glijrails.
bm22d12h
-- 61 --
NL
Instellen vindt plaats vanaf het instelkastje PUA1, zie verder onder Ingebruikname.
Zie pagina 106 voor details over ESAB--accessoires voor het product.
4
TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen lxbxh
Gewicht
Aanvoersnelheid
Spanning
Stroomverbruik
Pistoolaansluiting
5
500x195x300
14 kg
2--25 m/min
42V 50--60Hz
300 VA
EURO
INSTALLATIE
De installatie dient door een bevoegd persoon te worden uitgevoerd.
WAARSCHUWING!
Dit product is bestemd voor industrieel gebruik. In een woonomgeving kan dit product radiostoring
veroorzaken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om passende voorzorgsmaatregelen
te nemen.
WAARSCHUWING!
Bij het lassen in een omgeving met verhoogd elektrisch gevaar, mogen alleen stroombronnen die
speciaal geschikt zijn voor dergelijke omgevingen worden gebruikt. Deze stroombronnen zijn
voorzien van het symbool
.
5.1
Afsluitweerstand
De afsluitweerstand moet in de spoeleinden van de CAN--bus zitten teneinde
communicatiestoringen te vermijden.
Het bedieningskastje heeft een ingebouwde weerstand. Stroombron en
voedingsmechanisme hebben geen ingebouwde weerstand.
De weerstand moet, afhankelijk van de koppeling, als volgt worden
aangesloten:
Het bedieningskastje aangesloten op het voedingsmechanisme.
De afsluitweerstand moet worden aangesloten aan de achterzijde van de stroombron
(volgens dit voorschrift aangesloten bij
aflevering).
bm22d12h
-- 62 --
NL
Het bedieningskastje aangesloten op de stroombron.
De afsluitweerstand moet worden
aangesloten op het front van het
voedingsmechanisme.
6
INGEBRUIKNAME
De algemene veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van de hier beschreven uitrusting vindt u op pagina 60. Lees deze voorschriften zorgvuldig door,
voordat u de uitrusting in gebruik neemt.
WAARSCHUWING!
De zijpanelen moeten tijdens het gebruik gesloten zijn!
WAARSCHUWING!
Om te voorkomen dat de draadspoel van de remnaaf glijdt:
Vergrendel de spoel met behulp van de rode knop, volgens de
instructie die naast de remnaaf staat.
WAARSCHUWING!
Met roterende delen loopt men het risico beklemd te raken. Wees daarom
extra voorzichtig.
WAARSCHUWING!
Gevaar voor kantelen als de elektrodevoedingskast wordt voorzien van een voorziening voor het ontlasten van kabels.Veranker de uitrusting, met name wanneer de ondergrond
niet egaal is of schuin afloopt.
Gebruik bij het verplaatsen van de apparatuur het daarvoor bestemde handvat.
OPMERKING! Trek nooit aan de lastoorts.
bm22d12h
-- 63 --
NL
6.1
Aansluiting
1
Nippel koelwater (uitsluitend bepaalde mo- 6
dellen)
Connector afstandsbediening
2
Nippel koelwater (uitsluitend bepaalde mo- 7
dellen)
Aansluiting laspistool
3
Nippel gasaansluiting
8
Potentiometer aanvoersnelheid
4
Connector bedieningskabel
9
Potentiometer lasspanning
5
Aansluiting lasstroom
10
Connector bedieningskastje PUA 1
9
8
10
1
6
2
3
1
2
4
5
7
Het instellen van draadaanvoer en spanning
Het instellen van draadaanvoer en spanning kan plaatsvinden in het instelkastje
PUA1 in de set-- en meetafbeelding. Als u de potentiometers op het front van het
aanvoermechanisme wilt gebruiken, moet de tuimelschakelaar in het aanvoer-mechanisme in de bovenste stand staan, en in het instelkastje PUA1 moet u in de
remote--stand staan.
Afstandsbediening
Bij gebruik van de afstandsbediening moet de tuimelschakelaar in het aanvoer-mechanisme in de remote--stand staan,en het instelkastje PUA1 als eerder in de
remote--stand.
Als u vervolgens de parameters voor draadaanvoer en spanning in het instelkastje
wilt wijzigen, moet u uit “remote“ naar de meetafbeelding of setafbeelding gaan.
bm22d12h
-- 64 --
NL
6.2
Druk draadaanvoer
Controleer om te beginnen of de draad niet stroef door de draadgeleider gaat. Stel
vervolgens de druk in voor de drukrollen in het aanvoermechanisme. Het is
belangrijk dat de druk niet te groot is.
Afbeelding 1
Afbeelding 2
Om te controleren of de bovendruk juist is ingesteld, kan een draad worden
doorgevoerd tegen een geïsoleerd voorwerp, bijvoorbeeld een blokje hout.
Als het pistool circa 5 mm van het houtblokje wordt gehouden (fig. 1) dienen de
aanvoerrollen te slippen.
Als het pistool circa 50 mm van het houtblokje wordt gehouden, dient de draad te
worden doorgevoerd en te buigen (fig. 2).
6.3
S
S
S
S
S
S
Draad verwisselen/plaatsen
Maak het zijpaneel open.
Maak de druksensor los door deze naar achteren te duwen. De drukrollen
komen dan omhoog.
Rol de nieuwe lasdraad 10--20 cm uit. Vijl eventuele bramen en scherpe randen
aan het uiteinde van de draad weg voordat u deze in de draadaanvoereenheid
laat lopen.
Zorg ervoor dat de draad op de juiste manier in de groef van de draadrol en in
het uitvoermondstuk of de lasdraadgeleider wordt geplaatst.
Zet de druksensor vast.
Sluit het zijpaneel.
6.4
Draadaanvoerrollen van de verwisselen
Maak het zijpaneel open.
Maak de druksensor (1) los door deze naar
achteren te duwen. De drukrollen komen dan
omhoog.
S Maak de drukrollen (2) los door de as (3) een
kwartslag rechtsom te draaien en de as uit te
nemen. De drukrollen komen dan los.
S Maak de draadaanvoerrollen (4) los door de moeren
(5) los te draaien en de rollen uit te nemen.
Herhaal bovenstaande aanwijzingen in omgekeerde
volgorde bij het plaatsen van de draadaanvoerrollen.
S
S
bm22d12h
-- 65 --
NL
Keuze van groef in draadaanvoerrollen
Verdraai de draadaanvoerrol tot de afmetingsmarkering voor de
gewenste groef naar u toe wijst.
7
ONDERHOUD
Regelmatig onderhoud is belangrijk voor een veilige, betrouwbare werking.
Opmerking!
Alle garantievoorwaarden van de leverancier komen te vervallen als de klant zelf
tijdens de garantieperiode reparaties uitvoert.
7.1
Inspecteren en schoonmaken
Draadaanvoereenheid
Controleer regelmatig of de draadaanvoereenheid niet vervuild is.
S
Het draadaanvoermechanisme moet regelmatig worden schoongemaakt en de
versleten onderdelen moeten vervangen worden om een probleemloze
draadaanvoer te garanderen. Een te hoge voorspanning kan leiden tot
abnormale slijtage van het drukmechanisme, de aanvoerrol en de
draadgeleider.
De remnaaf
De naaf is al afgesteld bij aflevering, maar indien
deze bijgesteld moet worden, volgt u
onderstaande instructies. Stel de remnaaf zo in
dat de draad een beetje slap hangt als de
draadtoevoer stopt.
S
Remmoment aanpassen:
S
Draai de rode hendel in de positie ”gesloten”.
S
Steek een schroevendraaier in de veren van de remnaaf.
Draai de veren rechtsom om het remmoment te verkleinen.
Draai de veren linksom om het remmoment te vergroten. N.B.: Draai beide
veren even ver door.
Lastoorts
S
De lastoorts moet regelmatig worden schoongemaakt en de versleten
onderdelen moeten tijdig vervangen worden om een probleemloze
draadaanvoer te garanderen. Blaas de draadgeleider regelmatig schoon en
reinig het mondstuk.
8
BESTELLEN VAN RESERVEONDERDELEN
Reserveonderdelen kunt u bestellen via de ESAB--dealer. Zie de laatste pagina van
deze publicatie.
bm22d12h
-- 66 --
Schema Skema Skjema Johdotuskaavio Diagram Schaltplan Schéma
Schema Esquema Schema Esquema Ó÷Þìá óýíäåóçò
Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ
bm22e12a
-- 103 --
MEK 20C
Slitdelar Sliddele Slitedeler Kulutusosat Wear components Verschleissteile Pièces d’usure Slijtageonderdelen Piezas de desgaste Parti di usura Peças expostas a desgaste Áíáëþóéìá áíôáëëáêôéêÜ
ÁíáëÙóéìá áíôáëëáêôéêÁ
Item A
Feed and pressure rollers
Ordering no.
0459 052 001
0459 052 003
0459 052 013
0458 825 001
0458 825 002
0458 825 003
0458 824 001
Wire dimensions
Ø 0.6 & 0.8 mm
Ø 0.9/1.0 & 1.2 mm
Ø 1.4 & 1.6 mm
Ø 0.9/1.0 & 1.2 mm
Ø 1.2 & 1.4 mm
Ø 1.6 & 2.0 mm
Ø 0.8 & 0.9/1.0 mm
Wire type
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Cored
Cored
Cored
Al
Groove type
V
V
V
V--knurled
V--knurled
V--knurled
U
Roller markings
0.6 S2 & 0.8 S2
1.0 S2 & 1.2 S2
1.4 S2 & 1.6 S2
1.0 R2 & 1.2 R2
1.2 R2 & 1.4 R2
1.6 R2 & 2.0 R2
0.8 A2 & 1.0 A2
0458 824 003 Ø 1.2 & 1.6 mm
Al
U
1.2 A2 & 1.6 A2
Use only pressure and feed rollers marked A2, R2 or S2.
The rollers are marked with wire dimension in mm, some are also marked with inch.
Item B
Item C
Item D
Gear adapter
Inlet nozzle
Drive gear
Ordering no.
Ordering no.
Ordering no.
0455 053 880
0455 049 880
0455 052 001
Item E
Intermediate nozzles
Ordering no. Wire type
0455 072 002 Fe, Ss & cored
0456 615 001 Al
Item F
Outlet nozzles
Ordering no. Dimensions
Wire type
0469 837 880 Ø 2.0 mm steel for 0.6--1.6 mm wire
Fe, Ss & cored
0469 837 881 Ø 2.0 mm plastic for 0.8--1.6 mm wire Al
bm25w11a
-- 104 --
Edition 030305
MEK 20C
bm25w11a
-- 105 --
Edition 030305
MEK 20C
Tillbehör Tilbehør Tilbehør Lisävarusteet Accessories Zubehör
Accessoires Accessoires Accesorios Accessori Acessórios Aîåóïõáñ
ÁÎÅÓÏÕÁÑ
Item
Ordering no.
Denomination
2
0457 203 880
Protection frame
3
0466 515 880
Remote control unit: Aristo Control Synergic Torch
Wire feed speed and welding voltage
4
0466 801 880
Remote control unit: Aristo Control Synergic Box
Wire feed speed and welding voltage
5
0466 801 882
Remote control unit: Aristo Control 5--program
Program selection
6
0369 090 887
Remote control unit: FS 002
TIG
7
0455 295 880
Intermediate wire feeder MEK 25
Notes
Connection set 1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 8 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 16 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 1.7 m, water . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 8 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 16 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 25 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 35 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . .
bm22a11a
-- 106 --
0456 528 880
0456 528 881
0456 528 882
0456 528 883
0456 528 884
0456 528 885
0456 528 886
0456 528 887
0456 528 888
0456 528 889
Edition 030305
page
-- 107 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 726 80 05
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 204
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 248 59 22
Fax: +31 30 248 52 60
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.z.o.o
Warszaw
Tel: +48 22 813 99 63
Fax: +48 22 813 98 81
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 1 837 1527
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 623 11 00
Fax: +34 91 661 51 83
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 6539 7124
Fax: +86 21 6543 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. Esabindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 01 88
Fax: +62 21 461 29 29
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 703 36 15
Fax: +60 3 703 35 52
SINGAPORE
ESAB Singapore Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 43 22
Fax: +65 861 31 95
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 74 42
Fax: +65 863 08 39
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyung--Nam
Tel: +82 551 289 81 11
Fax: +82 551 289 88 63
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East
Dubai
Tel: +971 4 338 88 29
Fax: +971 4 338 87 29
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 333 43 33
Fax: +55 31 361 31 51
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 44 58
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
Fax +46 584 123 08
www.esab.com
030210
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising