ESAB | MEK 20C | Instruction manual | ESAB MEK 20C Brugermanual

ESAB MEK 20C Brugermanual
MEK 20C
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0457 030 201
030305
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Valid for serial no. 309--xxx--xxxx
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
93
NORSK
1
2
3
4
5
DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SIKKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INNLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
20
21
22
22
5.1 Avslutningsmotstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
6 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
6.1 Tilkopling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Bytte og innføring av tråd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3 Bytte av materuller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
25
25
7 VEDLIKEHOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
7.1 Kontroll og rengjøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
8 BESTILLING AV RESERVEDELER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
SKJEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
SLITEDELER
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
TILBEHØR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
TOCn
-- 19 --
NO
1
DIREKTIV
FORSIKRING OM OVERENSSTEMMELSE
ESAB Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Sverige, forsikrer på eget ansvar, at elektrodefremøringsenhed MEK 20C fra serienummer 710 er i overensstemmelse med standard EN 60974--5 i følge
vilkårene i direktiv (73/23/EF) med tillægg (93/68/EF) og standard EN 50199 i følge vilkårene i direktiv (89/336/EF) med tillegg (93/68/EF).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 97--11--10
Paul Karlsson
Managing Director
ESAB Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 12336
SIKKERHET
Brukeren av ESAB sveiseutstyr har hovedansvaret for at de sikkerhetstiltak som angår
de ansatte som bruker utstyret eller som oppholder seg i nærheten av det, blir iverksatt.
Sikkerhetstiltakene må oppfylle de krav som blir stilt til denne typen sveiseutstyr. Denne
anbefalingen kan ses som et tillegg til standardforskriftene som gjelder for arbeidsplassen.
Utstyret må bare brukes av ansatte som har satt seg godt inn i sveiseutstyrets funksjon.
Feil bruk kan føre til en farlig situasjon som kan skade operatøren og ødelegge utstyret.
1.
Alt personale som arbeider med sveiseutstyret må ha satt seg godt inn i:
S bruken
S nødstoppens plassering
S funksjon
S gjeldende sikkerhetsforskrifter
S sveising
2.
Operatøren må sørge for:
S at uvedkommende ikke befinner seg innenfor sveiseutstyrets arbeidsområde før det startes.
S at ingen personer står uten verneutstyr når lysbuen blir tent
3.
Arbeidsplassen må:
S være egnet for sveisearbeid
S være trekkfri
4.
Personlig verneutstyr
S Bruk alltid anbefalt personlig verneutstyr, f.eks. vernebriller, flammesikkert tøy,
vernehansker.
S Bruk ikke løstsittende plagg, f.eks. skjerf, armbånd, ringer og lignende som kan
bli sittende fast i utstyret eller forårsake brannsår.
5.
Annet
S Kontroller at de angitte returledninger er godt tilkoplet.
S Arbeid på elektriske enheter må bare utføres av en kvalifisert elektriker.
S Brannslokkingsutstyr må være lett tilgjengelig og godt synlig.
S Smøring og vedlikehold av sveiseutstyret må ikke gjøres under drift.
bm22d12n
-- 20 --
NO
ADVARSEL
BUESVEISING OG BRENNING KAN MEDFØRE FARE FOR SKADE PÅ DEG SELV OG ANDRE.
VÆR DERFOR FORSIKTIG UNDER SVEISING. FØLG SIKKERHETSFORSKRIFTENE FRA ARBEIDSGIVEREN, SOM SKAL VÆRE BASERT PÅ PRODUSENTENS ADVARSLER.
ELEKTRISK STØT -- Kan være dødelig
S
Sveiseutstyret må installeres og jordes i henhold til aktuelle standarder.
S
Berør ikke strømførende deler eller elektroder med bare hender eller med vått verneutstyr.
S
Isoler deg selv fra jord og fra arbeidsstykket.
S
Sørg for at din arbeidsstilling er sikker.
RØYK OG GASS -- Kan være helsefarlig
S
Hold ansiktet borte fra sveiserøyken.
S
Ventiler og sørg for avsug av sveiserøyk og --gass fra ditt eget og andres arbeidsområde.
LYSSTRÅLER -- Kan skade øynene og brenne huden
S
Beskytt øynene og kroppen. Bruk egnet sveisehjelm med filterinnsats, og bruk verneklær.
S
Beskytt omkringstående personer med egnede verneskjermer eller forheng.
BRANNFARE
S
Gnister kan føre til brann. Påse derfor at det ikke finnes brennbare gjenstander
inærheten av sveiseplassen.
STØY -- Overdreven støy kan skade hørselen
S
Beskytt ørene. Bruk øreklokker eller annen form for hørselvern.
S
Advar de som oppholder seg i nærheten om faren.
VED FEIL -- Ta kontakt med fagmann.
LES OG FORSTÅ BRUKSANVISNINGEN FØR UTSTYRET INSTALLERES OG BRUKES
TA VARE PÅ DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET!
ESAB kan skaffe nødvendig sveisebeskyttelse og annet tilbehør.
ADVARSEL!
Les og forstå bruksanvisningen før utstyret
installeres og brukes.
Dette produkt er kun beregnet for buesveising.
3
INNLEDNING
MEK 20C er en bærbar elektrodematerenhet med firehjulsdrift, beregnet for
MIG/MAG--sveising, der elektrodene skyves frem ifølge Esabs A10--system.
Enheten har plass til elektrodespole med diameter på 200 mm.
Materenheten er utstyrt med en isolerende beskyttelsesramme med glideskinner på
undersiden.
Innstillinger utføres fra innstillingsboksen PUA1, se under Anvendelse.
ESAB’s tilbehør for produktet finner du på side 106.
bm22d12n
-- 21 --
NO
4
TEKNISKE DATA
Dimensjoner lxbxh
500x195x300
Vekt
14kg
Matehastighet
2--25 m/min
Spenning
42V 50--60Hz
Effektbehov
300 VA
Pistoltilkopling
EURO
5
INSTALLERING
Installasjonen skal foretas av kvalifisert person.
ADVARSEL
Dette produktet er tiltenkt industriell bruk. I hjemmemiljøer kan dette produktet forårsake radiostøy.
Det er brukerens ansvar å ta de nødvendige forholdsregler.
VARNING!
Ved sveising på områder med forhøyet elektrisk fare skal kun strømkilder beregnet på dette
miljøet brukes. Disse strømkildene er merket med symbolet .
5.1
Avslutningsmotstand
Avslutningsmotstanden skal sitte i CAN--bussens sluttender for å unngå
kommunikasjonsfeil.
Innstillingskabinettet har innebygd motstand, mens strømkilden og materverket ikke
har innebygd motstand.
Avhengig av type tilkopling koples motstanden som følger:
Innstillingskabinettet koplet til materverk.
Avslutningsmotstanden tilkoplet på baksiden av strømkilden.(Tilkoplet slik ved levering).
bm22d12n
-- 22 --
NO
Innstillingskabinettet koplet til strømkilde.
Avslutningsmotstanden koples
på materverkets front.
6
DRIFT
Generelle sikkerhetsbestemmelser for betjening av dette utstyret finnes på side 20. Les disse før utstyret tas i bruk.
ADVARSEL!
Påse at sidelukene er stengt under drift.
ADVARSEL!
For å hindre at strømpolen glir av bremsenavet, låser du strømspolen
ved hjelp av den røde låseskruen, slik som viset på etiketten ved
siden av bremsenavet.
ADVARSEL!
Roterende deler medfører klemfare. Utvis stor forsiktighet.
ADVARSEL!
Fare for velt når trådmateenheten utstyres med avlastningsenhet. Forankring av utstyret er
viktig, spesielt hvis underlaget er ujevnt eller skjevt.
Bruk tilltenkt håndtak når ustyret skal flyttes. OBS! Trekk aldri i pistolen.
bm22d12n
-- 23 --
NO
6.1
Tilkopling
1
Nippel kjølevann (bare enkelte modeller)
6
Kontaktenhet fjernstyring
2
Nippel kjølevann (bare enkelte modeller)
7
Tilkoplingsenhet sveisepistol
3
Nippel gasstilkopling
8
Potensiometer matehastighet
4
Kontaktenhet styrekabel
9
Potensiometer sveisespenning
5
Tilkoplingsenhet sveisestrøm
10
Kontaktenhet innstillingsboks PUA 1
9
8
10
1
6
2
3
1
2
4
5
7
Innstilling av trådmating og spenning
kan utføres i innstillingsboksen PUA1 i innstillings-- og målevinduet. Hvis du vil
benytte potentiometrene på forsiden av mateapparatet, må vippestrømbryteren i
mateapparatet stå i øverste posisjon, og innstillingsboksen PUA1 skal stå i
remote--posisjon.
Fjernkontroll
Ved bruk av fjernkontroll skal vippestrømbryteren i mateapparatet stå i
remote--posisjon, og innstillingsboksen PUA1 i remote--posisjon som tidligere. Hvis
du senere vil endre parameterne for trådmating og spenning i innstillingsboksen, må
du gå ut av ”remote” til målevinduet eller innstillingsvinduet.
bm22d12n
-- 24 --
NO
Begynn med å kontrollere at tråden ikke går tregt i trådlederen. Still deretter inn
trykket på mateverkets trykkruller. Det er viktig at trykket ikke er for stort.
Fig. 1
Fig. 2
For å kontrollere at matetrykket er riktig innstilt, kan du mate ut tråd mot en isolert
gjenstand, for eksempel en trebit.
Når du holder pistolen cirka 5 mm fra trebiten (fig. 1), skal materullene skli.
Holder du pistolen cirka 50 mm fra trebiten, skal tråden mates ut og bøyeseg
(fig. 2).
6.2
S
S
S
S
S
S
Bytte og innføring av tråd
Åpne sideluken.
Løsne trykkgiveren ved å felle den bakover, trykkrullene går opp.
Rett ut den nye tråden 10–20 cm. Fil bort ujevnheter og skarpe kanter på
trådenden før den føres inn i trådmateenheten.
Påse at tråden havner rett i materullens spor og inn i henholdsvis
utløpsmunnstykket og trådlederen.
Spenn trykkgiveren fast.
Steng sideluken.
6.3
Bytte av materuller
Åpne sideluken.
Løsne trykkgiveren (1) ved å felle den bakover,
trykkrullene går opp.
S Løsne trykkrullene (2) ved å vri akselen (3) 1/4
omgang med urviserne og trekke akselen ut.
Trykkrullene løsner.
S Løsne materullene (4) ved å skru løs mutrene (5) og
trekke rullene ut.
Ved montering, gjenta punktene ovenfor i omvendt rekkefølge.
S
S
Valg av spor i materullene
Snu materullen med dimensjonsmerket for ønsket spor mot deg.
bm22d12n
-- 25 --
NO
7
VEDLIKEHOLD
Regelmessig vedlikehold er viktig for pålitelig og sikker drift.
OBS!
Alle leverandørens garantiforpliktelser opphører å gjelde hvis kunden selv i løpet av
garantitiden foretar inngrep i produktet for å rette opp eventuelle feil.
7.1
Kontroll og rengjøring
Trådmateenheten
Kontroller regelmessig at mateenheten ikke er tilsmusset.
S
Rengjøring og bytte av matemekanismens slitedeler bør skje med jevne
mellomrom for å oppnå problemfri trådmating. Merk at for hardt innstilt
forspenning kan medføre unormal slitasje på trykkrulle, materulle og trådleder.
Bremsenavet
Navet er justert ved levering. Ved behov for
etterjustering, følg anvisningene nedenfor. Juster
bremsenavet slik at tråden er noe slak når
matingen opphører.
S
Justering av bremsemomentet:
S
Still den røde bryteren i låst stilling.
S
Før en skrutrekker inn i navets fjær.
Vridning av fjærene med urviseren gir mindre bremsemoment.
Vridning mot urviseren gir større bremsemoment. OBS! Vri fjærene like mye.
Pistol
S
Rengjøring og bytte av pistolens slitedeler bør skje med jevne mellomrom for å
oppnå problemfri trådmating. Blås ren trådlederen regelmessig og rengjør
kontaktmunnstykket.
8
BESTILLING AV RESERVEDELER
Reservedeler bestilles gjennom nærmeste ESAB--representant, se siste side i denne
publikasjonen.
bm22d12n
-- 26 --
Schema Skema Skjema Johdotuskaavio Diagram Schaltplan Schéma
Schema Esquema Schema Esquema Ó÷Þìá óýíäåóçò
Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ
bm22e12a
-- 103 --
MEK 20C
Slitdelar Sliddele Slitedeler Kulutusosat Wear components Verschleissteile Pièces d’usure Slijtageonderdelen Piezas de desgaste Parti di usura Peças expostas a desgaste Áíáëþóéìá áíôáëëáêôéêÜ
ÁíáëÙóéìá áíôáëëáêôéêÁ
Item A
Feed and pressure rollers
Ordering no.
0459 052 001
0459 052 003
0459 052 013
0458 825 001
0458 825 002
0458 825 003
0458 824 001
Wire dimensions
Ø 0.6 & 0.8 mm
Ø 0.9/1.0 & 1.2 mm
Ø 1.4 & 1.6 mm
Ø 0.9/1.0 & 1.2 mm
Ø 1.2 & 1.4 mm
Ø 1.6 & 2.0 mm
Ø 0.8 & 0.9/1.0 mm
Wire type
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Cored
Cored
Cored
Al
Groove type
V
V
V
V--knurled
V--knurled
V--knurled
U
Roller markings
0.6 S2 & 0.8 S2
1.0 S2 & 1.2 S2
1.4 S2 & 1.6 S2
1.0 R2 & 1.2 R2
1.2 R2 & 1.4 R2
1.6 R2 & 2.0 R2
0.8 A2 & 1.0 A2
0458 824 003 Ø 1.2 & 1.6 mm
Al
U
1.2 A2 & 1.6 A2
Use only pressure and feed rollers marked A2, R2 or S2.
The rollers are marked with wire dimension in mm, some are also marked with inch.
Item B
Item C
Item D
Gear adapter
Inlet nozzle
Drive gear
Ordering no.
Ordering no.
Ordering no.
0455 053 880
0455 049 880
0455 052 001
Item E
Intermediate nozzles
Ordering no. Wire type
0455 072 002 Fe, Ss & cored
0456 615 001 Al
Item F
Outlet nozzles
Ordering no. Dimensions
Wire type
0469 837 880 Ø 2.0 mm steel for 0.6--1.6 mm wire
Fe, Ss & cored
0469 837 881 Ø 2.0 mm plastic for 0.8--1.6 mm wire Al
bm25w11a
-- 104 --
Edition 030305
MEK 20C
bm25w11a
-- 105 --
Edition 030305
MEK 20C
Tillbehör Tilbehør Tilbehør Lisävarusteet Accessories Zubehör
Accessoires Accessoires Accesorios Accessori Acessórios Aîåóïõáñ
ÁÎÅÓÏÕÁÑ
Item
Ordering no.
Denomination
2
0457 203 880
Protection frame
3
0466 515 880
Remote control unit: Aristo Control Synergic Torch
Wire feed speed and welding voltage
4
0466 801 880
Remote control unit: Aristo Control Synergic Box
Wire feed speed and welding voltage
5
0466 801 882
Remote control unit: Aristo Control 5--program
Program selection
6
0369 090 887
Remote control unit: FS 002
TIG
7
0455 295 880
Intermediate wire feeder MEK 25
Notes
Connection set 1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 8 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 16 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 1.7 m, water . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 8 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 16 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 25 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 35 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . .
bm22a11a
-- 106 --
0456 528 880
0456 528 881
0456 528 882
0456 528 883
0456 528 884
0456 528 885
0456 528 886
0456 528 887
0456 528 888
0456 528 889
Edition 030305
page
-- 107 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 726 80 05
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 204
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 248 59 22
Fax: +31 30 248 52 60
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.z.o.o
Warszaw
Tel: +48 22 813 99 63
Fax: +48 22 813 98 81
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 1 837 1527
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 623 11 00
Fax: +34 91 661 51 83
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 6539 7124
Fax: +86 21 6543 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. Esabindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 01 88
Fax: +62 21 461 29 29
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 703 36 15
Fax: +60 3 703 35 52
SINGAPORE
ESAB Singapore Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 43 22
Fax: +65 861 31 95
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 74 42
Fax: +65 863 08 39
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyung--Nam
Tel: +82 551 289 81 11
Fax: +82 551 289 88 63
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East
Dubai
Tel: +971 4 338 88 29
Fax: +971 4 338 87 29
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 333 43 33
Fax: +55 31 361 31 51
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 44 58
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
Fax +46 584 123 08
www.esab.com
030210
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising