ESAB | OCE 2H | Instruction manual | ESAB OCE 2H Brugermanual

ESAB OCE 2H Brugermanual
OCE 2H
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
0443 406 001
Valid for serial no. 535--xxx--xxxx
030303
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
69
DANSK
1 DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 SIKKERHED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 TEKNISK BESKRIVELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
11
3.1 Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
4 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 VEDLIGEHOLDELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 TILKOBLINGSANVISNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MÅLSKITSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
14
14
76
MONTERINGSVEJLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78
RESERVEDELSFORTEGNELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79
TOCd
-- 9 --
DK
1
DIREKTIV
OVERENSSTEMMELSEERKLÆRING
ESAB Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sverige erklærer på eget ansvar, at køleaggregat OCE
2H fra serienummer 452 er i overensstemmelse med standarden EN 60204--1 ifølge betingelserne i
direktiv (73/23/EØF) med tillæg (93/68/EØF) og standarden EN 50199 ifølge betingelserne i direktiv
(89/336/EØF) med tillæg (93/68/EØF).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 1995--09--10
Paul Karlsson
Managing Director
ESAB Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 12336
SIKKERHED
ADVARSEL
SVEJSNING OG SKÆRING KAN VÆRE FARLIGT FOR BÅDE SVEJSER OG OMGIVELSER. DERFOR
SKAL DER UDVISES FORSIGTIGHED VED SVEJSNING OG SKÆRING. FØLG TIL ENHVER TID VÆRKSTEDETS OG ARBEJDSGIVERENS ANVISNINGER, SOM BL.A. ER BASERET PÅ FØLGENDE INFORMATIONER
ELEKTRISK STØD -- Kan være dræbende
S
Svejseudstyret skal installeres og jordforbindes ifølge de til enhver tid gældende forskrifter i ”Stærkstrømsreglementet” og ”Fællesregulativet”.
S
Rør aldrig ved spændingsførende dele eller elektroder med bare hænder eller iført våde eller fugtige
handsker eller vådt tøj.
S
Sørg for under arbejdet selv at være isoleret fra jorden og/eller arbejdsemnet,
f eks ved brug af fodtøj med gummisål.
S
Sørg for at stå støt og sikkert.
RØG OG GAS -- Kan være sundhedsfarligt
S
Hold ansigtet væk fra svejserøgen.
S
Brug ventilation og udsugning af svejserøg.
SVEJSE--/SKÆRELYS -- Kan ødelægge øjnene og give forbrændinger
S
Beskyt øjnene og kroppen. Brug svejsehjelm med foreskrevet filtertæthed og beskyttende beklædning.
S
Skærm af mod dem, der arbejder rundt omkring, med skærme eller forhæng.
BRANDFARE
S
Gnister kan forårsage brand. Sørg derfor for at, der ikke er antændelige genstande i nærheden af svejsepladsen.
STØJ -- Kraftig støj kan skade hørelsen
S
Beskyt ørerne. Brug høreværn eller anden beskyttelse af hørelsen.
S
Advar folk i nærheden om risikoen.
VED FUNKTIONSFEJL -- Kontakt en fagmand.
LÆS BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN INSTALLATION OG IBRUGTAGNING
BESKYT DIG SELV OG ANDRE!
bk04d1da
-- 10 --
DK
3
TEKNISK BESKRIVELSE
Køleaggregat OCE2 H er beregnet til køling af især svejsepistoler og TIG--brændere.
Køleaggregatet består af:
1. Pumpe
2. Elmotor
3. Ventilator
4. Køler
5. Vandbeholder
6. Kappe
7. Ekstra udstyr, se på side 12.
dgb2d001
Pumpen er af turbinetype og konstrueret til højt tryk og lavt vandforbrug. Den
trækkes af en direkte koblet enfaset asynkronmotor med kondensatorstart.
Pumpens sugeside er koblet til beholderen, og det kolde vand trykkes gennem en
slange frem til og gennem kølekanalerne i den genstand, som skal køles.
Derfra føres det varme vand gennem en returslange til køleren og videre til beholderen.
Ventilatoren er af aksialtype. Den suger luften forbi pumpe og motor og trykker den
gennem køleren.
Køleren består af kobberrør til vandet med køleribber af aluminium.
Vandbeholderen er fremstillet af HD--polyeten og placeret over pumpe og køler.
Kappen er fremstillet af plade og består af bundstykke, perforerede endestykker
samt et U--formet svøb.
Når svøbet fjernes, er alle køleaggregatets komponenter tilgængelige.
bk04d1da
-- 11 --
DK
Som ekstra tilbehør kan der monteres en flowmåler (7) til kontrol af mindste vandgennemstrømning (ca. 1 l/min). Den skal placeres i returledningen (den varme side)
mellem kølerens vandtilslutning og lynkoblingen.
dgb2d002
Køleaggregatet har på den ene ende 2 stk. lynkoblinger til vandtilslutning. Samme
endestykke er forsynet med en gennemføring for ledning samt en gennemføring for
signalledning. (Signalledning er ikke standard).
3.1
Tekniske data
Pumpe med motor
Max. effektbehov
125 W
Nettillslutning
230 V, 50 Hz eller 230 V, 60 Hz
Omdrejningstal ved 50 Hz
2700 o/min
Omdrejningstal ved 60 Hz
3400 o/min
Max. vandtryk ved 50 Hz
300 kPa (3 bar)
Max. vandtryk ved 60 Hz
410 kPa (4,1 bar)
Vægt (Vandfyldt)
22 kg
Sikringsstørrelse
6A
Ventilator
Diameter
190,5 mm
Antal blade
5
Bladvinkel
31°
Materiale
Aluminium
Max. omdrejningstal
3600 o/min
Luftgennemstrømning ved 2700 o/min
ca 420 m3/h
Effektbehov
40 W
Tryk
16 m
Max trykhøjde for svejsepistol
PSF 402W
7m
bk04d1da
-- 12 --
DK
Køler
Køleffekt (40°C overtemperatur og 2,0 l/min)
2,0 kW
Køleffekt (60°C övertemperatur og 2,0 l/min)
3,0 kW
Vandtryk ved 2,0 l/min
220 kPa (2,2 bar)
Vandmængde totalt
8l
Overtemperatur*
60°C
Beskyttelsesform
IP23**
Kontinuerligt A--vejet lydtryk
72 dB
Fysiske dimensioner
se målskitse på side NO TAG
* Temperaturen på returvandet minus temperaturen på den indgående luft.
** Apparat, som er afmærket IP23, er beregnet til indendørs og udendørs brug.
4
INSTALLATION
1. Vandpåfyldning.
Deioniseret eller destilleret vand anbefales.
Når beholderen skal fyldes første gang, eller hvis pumpen har køørt uden vand,
skal slangen til udgående vand løsnes inden påfyldning, så indespærret luft kan
slippe ud.
Ved justering af vandstanden ved efterfyldning behøver slangen ikke at blive
løsnet.
Påfyldning skal ske gennem hullet på beholderens overside, og niveauet bør
holdes nogle cm under påfyldningshullets nederste kant af hensyn til det varme
vands større rumfang.
2. Frostbeskyttelse.
Som frostbeskyttelse kan både teknisk sprit og kølersprit bruges, og der
anvendes samme blandingsforhold som for bilkølere. Kølekapaciteten
formindskes noget ved sådanne tilsætninger.
3. Vandtemperatur.
Kølevandets temperatur må ikke overstige 90°C.
4. Hvis det kræves af sikkerhedshensyn, kan køleaggregatet fastgøres i underlaget
ved hjælp af to i bundpladen monterede nittemøtrikker og to M8--skruer.
5. Den elektriske tilslutning skal foretages af autoriseret personale.
6. Placering. Placer køleaggregatet således, at køleluftens ind-- og udløb bliver frie.
bk04d1da
-- 13 --
DK
5
VEDLIGEHOLDELSE
1. Køler
Luftstrømmen gennem køleren fører partikler med sig, som let sætter sig på
kølerør og køleribber, især i støvede omgivelser. Dette medfører nedsat
køleevne, hvorfor renblæsning med trykluft skal ske med jævne mellemrum.
2. Pumpe og motor
Pumpe og motor er vedligeholdelsesfri. Motoren er forsynet med
permanentsmurte kuglelejer. Tørløb kan medføre skader på pakninger og
pumpehjul, og skal derfor undgås.
6
TILKOBLINGSANVISNING
dgb2c002
Beskyttelsesjordforbindelsen skal tilsluttes bolten afmærket
oven for klemrækken ved lysnettilslutningen.
bk04d1da
-- 14 --
på mellempladen
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising