ESAB | MA6 Aristo | Instruction manual | ESAB MA6 Aristo User manual

ESAB MA6 Aristo User manual
Control panel MA6
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
0458 854 001
030131
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Instrukcja obs³ugi
Návod k pou¾ívání
Kezelési utasítások
Valid for program version 1.00 to 1.09
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
POLSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
ÈESKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
MAGYAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.
Výrobce si vyhrazuje právo na zmìnu údajû bez pøedcházejiciho upozomìni.
Fenntartjuk az elözetes bejelentés nélküli változtatás jogát.
-- 2 --
ÅËËÇÍÉÊÁ
1 Óçìåßùóç! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Êáíôå áõôï ðñùôá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÌÝèïäïò ëåéôïõñãßáò ôïõ ðßíáêá åëÝã÷ïõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ðßíáêáò åëÝã÷ïõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Óýìâïëá óôçí ïèüíç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÌïíÜäá ôçëååëÝã÷ïõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
219
220
220
221
221
2 ÌÅÍÏÕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
2.1
2.2
2.3
Ôï êýñéï ìåíïý êáé ôï ìåíïý ìåôñÞóåùí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ôï ìåíïý åðéëïãÞò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÄïìÞ ìåíïý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
222
222
223
3 ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ MIG/MAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
3.1
Ñõèìßóåéò ãéá óõãêüëëçóç MIG/MAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
225
4 ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ MMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
4.1
Ñõèìßóåéò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
230
5 ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇ ÌÍÇÌÇÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
5.1
5.2
5.3
ÁðïèÞêåõóç äåäïìÝíùí óõãêüëëçóçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÁíÜêëçóç äåäïìÝíùí óõãêüëëçóçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÄéáãñáöÞ äåäïìÝíùí óõãêüëëçóçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
230
231
232
6 ÊÙÄÉÊÏÉ ÓÖÁËÌÁÔÏÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
6.1
6.2
ÊáôÜëïãïò êùäéêþí óöÜëìáôïò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÐåñéãñáöÝò êùäéêþí óöÜëìáôïò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
233
235
7 ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
ÐÉÍÁÊÁÓ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ ÌÅÑÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298
TOCy
-- 218 --
1
Óçìåßùóç!
Áõôü ôï åã÷åéñßäéï ðåñéãñÜöåé ôç ëåéôïõñãßá ôïõ ðßíáêá åëÝã÷ïõ MÁ6, ðïõ åßíáé
ôïðïèåôçìÝíïò óôéò ìïíÜäåò ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò AristoFeed 30 êáé
AristoFeed 48.
Ãéá ãåíéêÝò ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôç ëåéôïõñãßá, âëÝðåôå ôéò ïäçãßåò
ëåéôïõñãßáò ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò.
1.1
Êáíôå áõôï ðñùôá
Ôï êýñéï ìåíïý åìöáíßæåôáé óôçí ïèüíç ôçí ðñþôç óôéãìÞ ðïõ îåêéíÜôå ôç
ìïíÜäá ñåýìáôïò.
¼ôáí ðáñáäßäïíôáé, ï ðßíáêáò åëÝã÷ïõ êáé ç ïèüíç åßíáé óôá áããëéêÜ.
ÕðÜñ÷ïõí 14 ãëþóóåò áðïèçêåõìÝíåò óôïí ðßíáêá åëÝã÷ïõ: áëëÜîôå ó’ áõôÞ
ðïõ èÝëåôå ùò åîÞò.
S
ÐáôÞóôå
S
ÐáôÞóôå
S
ÐáôÞóôå
(äçëáäÞ ôï ìáëáêü ðëÞêôñï óôá äåîéÜ êÜôù áðü ôçí ïèüíç)
Ýùò üôïõ åìöáíéóôåß óôçí ïèüíç ç óùóôÞ ãëþóóá.
bi03d1ya
ãéá íá Ý÷åôå ôï ðñþôï ìåíïý åðéëïãÞò.
ãéá íá Ý÷åôå ôï ìåíïý äéáìüñöùóçò.
-- 219 --
1.2
ÌÝèïäïò ëåéôïõñãßáò ôïõ ðßíáêá åëÝã÷ïõ
Ï ðßíáêáò åëÝã÷ïõ ìðïñåß íá èåùñçèåß üôé ðåñéëáìâÜíåé äýï ìïíÜäåò: ôçí
ðñùôåýïõóá ìíÞìç êáé ôç ìíÞìç äåäïìÝíùí óõãêüëëçóçò.
ÁðïèÞêåõóç
ÌíÞìç
Þìç äåäïìÝíùí
ì
óõãêüëëçóçò
Ðñùôåýïõóá ìíÞìç:
ÁíÜêëçóç
Óôçí ðñùôåýïõóá ìíÞìç äçìéïõñãåßôáé ðëÞñçò óåéñÜ ñõèìßóåùí äåäïìÝíùí
óõãêüëëçóçò ðïõ ìðïñåß íá áðïèçêåõèåß óôç ìíÞìç äåäïìÝíùí óõãêüëëçóçò.
¼ôáí ãßíåôáé óõãêüëëçóç, ôá ðåñéå÷üìåíá ôçò ðñùôåýïõóáò ìíÞìçò åßíáé
ðÜíôïôå áõôÜ ðïõ åëÝã÷ïõí ôç äéåñãáóßá. Óõíåðþò, åßíáé åðßóçò äõíáôü íá
áíáêëçèïýí äåäïìÝíá óõãêüëëçóçò óôçí ðñùôåýïõóá ìíÞìç áðü ôçí ìíÞìç
äåäïìÝíùí óõãêüëëçóçò.
Óçìåéþóôå üôé ç ðñùôåýïõóá ìíÞìç ðåñéÝ÷åé ðÜíôïôå ôéò ðéï ðñüóöáôåò
ñõèìßóåéò äåäïìÝíùí óõãêüëëçóçò. ÁõôÝò ìðïñïýí íá áíáêëçèïýí áðü ôç ìíÞìç
äåäïìÝíùí óõãêüëëçóçò Þ áðü ìåìïíùìÝíá ôñïðïðïéçìÝíåò ñõèìßóåéò. Ìå Üëëá
ëüãéá, ç ðñùôåýïõóá ìíÞìç ðïôÝ äåí åßíáé Üäåéá Þ “åðáíáñõèìéóìÝíç”
1.3
Ðßíáêáò åëÝã÷ïõ
1
Ïèüíç
2
Êïõìðß ãéá ñýèìéóç ôçò ôÜóçò
3
Êïõìðß ãéá ñýèìéóç ôçò ôá÷ýôçôáò
ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò êáé ôïõ
ñåýìáôïò
4
ÌáëáêÜ ðëÞêôñá (ðëÞêôñá ëåéôïõñãßáò)
5
ÐëÞêôñï MENU
ÌáëáêÜ ðëÞêôñá
Ïé ëåéôïõñãßåò áõôþí ôùí ðëÞêôñùí (äçëáäÞ ôé êÜíåé ôï êáèÝíá) áëëÜæïõí,
áíÜëïãá ìå ôï õðï-ìåíïý ðïõ åìöáíßæåôáé óôçí ïèüíç. Ç óõãêåêñéìÝíç
ëåéôïõñãßá êÜèå ðëÞêôñïõ åìöáíßæåôáé ìå ôï êåßìåíï óôç ãñáììÞ óôï êÜôù
ìÝñïò ôçò ïèüíçò, ôï ïðïßï áíôéóôïé÷åß óôá ðëÞêôñá. (Ìßá ëåõêÞ ôåëåßá äßðëá
áðü ôï êåßìåíï äåß÷íåé üôé ôï ðëÞêôñï åßíáé åíåñãïðïéçìÝíï).
ÐëÞêôñï MENU
Áõôü ôï ðëÞêôñï óáò åìöáíßæåé ôï ìåíïý åðéëïãÞò (âëÝðå ðáñÜãñáöï <>) åÜí
åßóôå óôï êýñéï ìåíïý. ÅÜí åßóôå óå êÜðïéï Üëëï ìåíïý óáò ðÜåé Ýíá ìåíïý
ðßóù.
bi03d1ya
-- 220 --
1.4
Óýìâïëá óôçí ïèüíç
Ðßóù óôï êýñéï ìåíïý.
ÌåôáêéíÞóôå ôï äñïìÝá ðñïò ôá êÜôù óå íÝá ðáñÜìåôñï ñýèìéóçò.
ÁëëÜîôå ôç ëåéôïõñãßá óôçí åðéëåãìÝíç ãñáììÞ.
ÁõîÞóôå ôçí ôéìÞ.
1.5
Ìåéþóôå ôçí ôéìÞ.
ÌïíÜäá ôçëååëÝã÷ïõ
Ïé ìïíÜäåò ôçëååëÝã÷ïõ ðñÝðåé íá óõíäÝïíôáé ìÝóù ðñïóáñìïãÝá ôçëååëÝã÷ïõ.
ØçöéáêÝò ìïíÜäåò ôçëååëÝã÷ïõ
ØçöéáêÝò ìïíÜäåò ôçëååëÝã÷ïõ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé üôáí ïé ñõèìßóåéò äåäïìÝíùí
óõãêüëëçóçò ðñüêåéôáé íá áíáêëçèïýí áðü ôç ìíÞìç äåäïìÝíùí óõãêüëëçóçò
÷ùñßò ÷ñÞóç ôïõ ðßíáêá åëÝã÷ïõ.
ÁíáëïãéêÝò ìïíÜäåò ôçëååëÝã÷ïõ
Ìå ÷ñÞóç áíáëïãéêÞò ìïíÜäáò ôçëååëÝã÷ïõ, ïé ðñùôåýïõóåò ðáñÜìåôñïé ôçò
äéåñãáóßáò óõãêüëëçóçò ìðïñïýí íá åëåã÷èïýí áðü äéÜôáîç äéáöïñåôéêÞ áðü
ôïí ðßíáêá åëÝã÷ïõ.
ÓõìðåñéöïñÜ ôïõ ðßíáêá åëÝã÷ïõ êáôÜ ôç óýíäåóç ôïõ ðñïóáñìïãÝá
ôçëååëÝã÷ïõ
S
Ç áðåéêüíéóç áêéíçôïðïéåßôáé óôï ìåíïý ðïõ äåß÷íåé ðüôå åßíáé óõíäåäåìÝíïò
ï ðñïóáñìïãÝáò ôçëååëÝã÷ïõ.
Ïé ôéìÝò ìÝôñçóçò êáé ñõèìßóåùí åíçìåñþíïíôáé, áëëÜ áðåéêïíßæïíôáé ìüíï
óôá ìåíïý óôá ïðïßá ìðïñïýí íá åìöáíéóôïýí ïé ôéìÝò.
S
ÅÜí áðåéêïíßæåôáé óýìâïëï êùäéêïý óöÜëìáôïò, äåí ìðïñåß íá åîáöáíéóôåß
ðñïôïý áðïóõíäåèåß ï ðñïóáñìïãÝáò ôçëååëÝã÷ïõ.
S
Ìå ìïíÜäåò ôçëååëÝã÷ïõ 5 ðñïãñáììÜôùí åßíáé äõíáôüí íá ãßíåé ìåôáãùãÞ
ìåôáîý èÝóåùí ìíÞìçò 1, 2, 3, 4 êáé 5. ÅÜí ç èÝóç ìíÞìçò 2 åßíáé Üäåéá,
äéáôçñïýíôáé ïé ôéìÝò áðü ôç èÝóç 1. Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò, âëÝðå
êåöÜëáéï 5 “äéá÷åßñéóç ìíÞìçò”.
2
ÌÅÍÏÕ
Ï ðßíáêáò åëÝã÷ïõ ÷ñçóéìïðïéåß äéáöïñåôéêÜ ìåíïý: ôï êýñéï ìåíïý, ôï ìåíïý
ìåôñÞóåùí, ôï ìåíïý åðéëïãÞò, ôï ìåíïý äéåñãáóßáò, ôï ìåíïý ñõèìßóåùí, ôï
ìåíïý äéáìüñöùóçò êáé ôï ìåíïý ìíÞìçò. Ìéá áðåéêüíéóç åêêßíçóçò åìöáíßæåôáé
åðßóçò êáôÜ ôçí åêêßíçóç, ìå ðëçñïöüñçóç ãéá ôïí ôýðï ôïõ ðßíáêá êáé ôçí
Ýêäïóç ëïãéóìéêïý ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé.
bi03d1ya
-- 221 --
2.1
Ôï êýñéï ìåíïý êáé ôï ìåíïý ìåôñÞóåùí
Ôï êýñéï ìåíïý åìöáíßæåôáé ðÜíôïôå áìÝóùò ìåôÜ ôçí
åêêßíçóç, äåß÷íïíôáò ôéò ôéìÝò ðïõ Ý÷ïõí ñõèìéóôåß. ÅÜí
âñßóêåóôå óôï êýñéï ìåíïý üôáí îåêéíÜôå ôç óõãêüëëçóç,
ôï ìåíïý áëëÜæåé áõôüìáôá ãéá íá äåßîåé ôéò ìåôñïýìåíåò
ôéìÝò (ôï ìåíïý ìåôñÞóåùí). Ïé ìåôñïýìåíåò ôéìÝò
ðáñáìÝíïõí óôçí ïèüíç áêüìá êáé ìåôÜ ôç äéáêïðÞ ôçò
óõãêüëëçóçò. Ç ðåñéóôñïöÞ ïðïéïõäÞðïôå áðü ôá
êïõìðéÜ óáò åðáíáöÝñåé óôï êýñéï ìåíïý.
Ìðïñåß íá ãßíåé ðñüóâáóç óå Üëëá ìåíïý ÷ùñßò íá ÷áèïýí ïé ìåôñïýìåíåò ôéìÝò.
Ìüíïí üôáí ðåñéóôñáöåß Ýíá êïõìðß Þ áëëÜîåé ç ìÝèïäïò óõãêüëëçóçò
áðåéêïíßæïíôáé ïé ôéìÝò ñýèìéóçò áíôß ôùí ìåôñïýìåíùí ôéìþí.
2.2
Ôï ìåíïý åðéëïãÞò
×ñçóéìïðïéÞóôå ôï ìåíïý åðéëïãÞò ãéá íá åðéëÝîåôå ôï
åðüìåíï âÞìá ôïõ ìåíïý óôï ïðïßï åðéèõìåßôå íá ðÜôå:
äéåñãáóßá, ñõèìßóåéò, äéáìüñöùóç Þ ìíÞìç.
Ôï ìåíïý äéåñãáóßáò
×ñçóéìïðïéÞóôå áõôü ôï ìåíïý ãéá íá áëëÜîåôå ôç
äéåñãáóßá óõãêüëëçóçò, ôïí ôýðï õëéêïý ê.ëð.
Ôï ìåíïý ñõèìßóåùí
×ñçóéìïðïéÞóôå áõôü ôï ìåíïý ãéá íá ñõèìßóåôå
ðáñáìÝôñïõò óõãêüëëçóçò, üðùò ðñï-ñïÞ áåñßïõ, ÷ñüíï
èåñìÞò åêêßíçóçò, ÷ñüíï ãåìßóìáôïò êñáôÞñá ê.ëð.
Ôï ìåíïý äéáìüñöùóçò
×ñçóéìïðïéÞóôå áõôü ôï ìåíïý ãéá íá áëëÜîåôå ôç
ãëþóóá, ôéò ìïíÜäåò ìÝôñçóçò ê.ëð.
Ôï ìåíïý ìíÞìçò
×ñçóéìïðïéÞóôå áõôü ôï ìåíïý ãéá íá áðïèçêåýóåôå, íá
áíáêáëÝóåôå êáé/Þ íá äéáãñÜøåôå äéÜöïñåò
áðïèçêåõìÝíåò ñõèìßóåéò äåäïìÝíùí óõãêüëëçóçò.
ÕðÜñ÷ïõí äÝêá èÝóåéò áðïèÞêåõóçò ãéá äåäïìÝíá
óõãêüëëçóçò.
bi03d1ya
-- 222 --
2.3
ÄïìÞ ìåíïý
2/4 ÷ñüíïé
MIG/MAG
ÃÝìéóìá
êñáôÞñùí
ÓõíÝñãåéá
Ôýðïò
óýñìáôïò
ÁÝñéï
ÄéÜìåôñïò
óýñìáôïò
1)
Ôýðïò
óýñìáôïò
ÁÝñéï
ÄéÜìåôñïò
óýñìáôïò
ÃÝìéóìá
êñáôÞñùí
ÈåñìÞ
åêêßíçóç
¸íáñîç
åñðõóìïý
¸íáñîç
åñðõóìïý
Êáèáñéóìüò
áåñßïõ
Êáèáñéóìüò
áåñßïõ
Óýñìá
ôñïöïäüôçóç
ò
Óýñìá
ôñïöïäüôçóç
ò
Ìåíïý ñýèìéóçò
MIG/MAG
Ìå ðáëìïýò
2)
1)
MIG/MAG ìå ðáëìïýò
ÈåñìÞ
åêêßíçóç
Ìåíïý äéåñãáóßáò
MIG/MAG
2/4 ÷ñüíïé
MMA
3)
Ôýðïò
çëåêôñïäßïõ
ÄéÜìåôñïò
çëåêôñïäßïõ
MMA
ÈåñìÞ åêêßíçóç
Ìåíïý äéáìüñöùóçò
MIG/MAG
MIG/MAG
Ìå ðáëìïýò
MMA
MIG/MAG
MIG/MAG
Ìå ðáëìïýò
MMA
ÁõôåðáãùãÞ
Ðñï-ñïÞ
áåñßïõ
ÈåñìÞ
åêêßíçóç
ÃÝìéóìá
êñáôÞñùí
×ñüíïò
êáèõóôÝñçóç
ò êáýóçò t
Ìåôá-ñïÞ
áåñßïõ
Ðñï-ñïÞ
áåñßïõ
ÈåñìÞ
åêêßíçóç
ÃÝìéóìá
êñáôÞñùí
×ñüíïò
êáèõóôÝñçóç
ò êáýóçò t
Ìåôá-ñïÞ
áåñßïõ
Äýíáìç
ôüîïõ
ÈåñìÞ
åêêßíçóç
4) Ãëþóóá
ÄåäïìÝíá
óêáíäÜëçò
ÌïíÜäåò
4) Ãëþóóá
ÌïíÜäåò
Ìåíïý ìíÞìçò
MIG/MAG
MIG/MAG
Ìå ðáëìïýò
MMA
ÁðïèÞêåõóç
ÁíÜêëçóç
ÄéáãñáöÞ
Ï ðáñáêÜôù ðßíáêáò äåß÷íåé ôéò äéáìÝôñïõò çëåêôñïäßùí ðïõ ìðïñïýí íá åðéëåãïýí óôï
ìåíïý ñõèìßóåùí äéåñãáóßáò ãéá óõãêüëëçóç óõíÝñãåéáò MIG/MAG.
Ôýðïò óýñìáôïò
Ðñïóôáôåõôéêü
áÝñéï
ÄéÜìåôñïò
óýñìáôïò
Åëáöñþò êåêñáìÝíï Þ ìç êåêñáìÝíï
ìïíüêëùíï óýñìá (Fe)
CO2
Ar + 20% CO2
Ar +8% CO2
0,8 1,0 1,2
0,8 1,0 1,2
0,8 1,0 1,2
Áíïîåßäùôï ìïíüêëùíï óýñìá (Ss)
Ar + 2% CO2
1,0 1,2
Óýñìá êñÜìáôïò ìáãíçóßïõ-áëïõìéíßïõ
(AlMg)
Ar
1,0 1,2
Óýñìá êñÜìáôïò ðõñéôßïõ-áëïõìéíßïõ (AlSi)
Ar
1,0 1,2
Óýñìá ìå ðõñÞíá ãåìéóìÝíï ìå ìåôáëëéêÞ
óêüíç (Fe)
Ar + 20% CO2
1,2 1,4
Óýñìá ìå ðõñÞíá ãåìéóìÝíï ìå óõëëßðáóìá
ñïõôéëßïõ (Fe)
CO2
Ar + 20% CO2
1,2
1,2
Óýñìá ìå ðõñÞíá ãåìéóìÝíï ìå âáóéêü
óõëëßðáóìá (Fe)
CO2
Ar + 20% CO2
1,2
1,2
bi03d1ya
-- 223 --
2)
3)
4)
Ï ðáñáêÜôù ðßíáêáò äåß÷íåé ôéò äéáìÝôñïõò çëåêôñïäßùí ðïõ ìðïñïýí íá åðéëåãïýí ãéá
óõãêüëëçóç MIG/MAG ìå ðáëìïýò.
Ôýðïò óýñìáôïò
Ðñïóôáôåõôéêü
áÝñéï
ÄéÜìåôñïò
óýñìáôïò
Åëáöñþò êåêñáìÝíï Þ ìç êåêñáìÝíï
ìïíüêëùíï óýñìá (Fe)
Ar + 20% CO2
Ar +8% CO2
1,0 1,2
1,0 1,2
Áíïîåßäùôï ìïíüêëùíï óýñìá (Ss)
Ar + 2% CO2
1,0 1,2
Óýñìá êñÜìáôïò ìáãíçóßïõ-áëïõìéíßïõ
(AlMg)
Ar
1,0 1,2
Óýñìá êñÜìáôïò ðõñéôßïõ-áëïõìéíßïõ (AlSi)
Ar
1,0 1,2
Óýñìá ìå ðõñÞíá ãåìéóìÝíï ìå ìåôáëëéêÞ
óêüíç (Fe)
Ar + 20% CO2
1,2 1,4
Ï ðáñáêÜôù ðßíáêáò äåß÷íåé ôéò äéáìÝôñïõò çëåêôñïäßùí ðïõ ìðïñïýí íá åðéëåãïýí óôï
ìåíïý äéåñãáóßáò óõãêüëëçóçò MMA.
Ôýðïò çëåêôñïäßïõ
ÄéÜìåôñïò çëåêôñïäßïõ
Âáóéêü
1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 4,5 5,0 5,6 6,0 7,0
Ñïõôßëéï
1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 4,5 5,0 5,6 6,0 7,0
Êõôôáñßíç
2,0 2,5 3,2 4,0 4,5 5,0 5,6 6,0
Êáýóç õëéêïý
2,5 3,2 4,0 4,5 5,0
Ôï êåßìåíï ôïõ ðßíáêá áðåéêüíéóçò äéáôßèåôáé óôéò áêüëïõèåò ãëþóóåò:
ÓïõçäéêÜ, ÄáíÝæéêá, ÍïñâçãéêÜ, ÖéíëáíäéêÜ, ÁããëéêÜ, ÃåñìáíéêÜ, ÏëëáíäéêÜ, ÃáëëéêÜ,
ÉóðáíéêÜ (ÊáóôéëéÜíéêá), ÉôáëéêÜ, ÐïñôïãáëéêÜ, ÐïëùíéêÜ, ÔóÝ÷éêá êáé ÏõããñéêÜ.
3
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ MIG/MAG
Ôï ôüîï óôç óõãêüëëçóç MIG/MAG ëåéþíåé Ýíá óýñìá ðëÞñùóçò (ôï çëåêôñüäéï) ðïõ
ôñïöïäïôåßôáé óõíÝ÷åéá óôç óõãêüëëçóç, åíþ ç ëåéùìÝíç æþíç ðñïóôáôåýåôáé ìå
ðñïóôáôåõôéêü áÝñéï.
Ïé ðáëìïß ôïõ ñåýìáôïò åðçñåÜæïõí ôç ìåôáöïñÜ ëåéùìÝíùí óôáãüíùí áðü ôï
óýñìá, ãéá íá ðáñá÷èåß óôáèåñü, áðáëëáãìÝíï áðü ðéôóéëßóìáôá ôüîï áêüìç êáé
ìå äåäïìÝíá óõãêüëëçóçò ÷áìçëÞò ôéìÞò.
bi03d1ya
-- 224 --
3.1
Ñõèìßóåéò ãéá óõãêüëëçóç MIG/MAG
Óõãêüëëçóç MIG/MAG ÷ùñßò ðáëìïýò
Ñõèìßóåéò
Ðåñéï÷Þ ñýèìéóçò
ÊáôÜ âáèìßäåò
ÌÝèïäïò óõãêüëëçóçò
MIG/MAG, MIG/MAG ìå
ðáëìïýò Þ MMA
2 ÷ñüíïé Þ 4 ÷ñüíïé
OFF Þ ON
0-5s
OFF Þ ON
0 - 10 s
OFF Þ ON
-
-
MIG/MAG
0,1 s
0,1 s
-
2 ÷ñüíïé
OFF
1,0 s
OFF
1,5 s
ON
-
OFF Þ ON
0 - 100
0,1 - 25 s
0 - 0,35 s
0,1 - 20 s
8 - 60
1
0,1 s
0,01 s
1s
0,25 V
(áðåéêïíéæüìåíç ìå
Ýíá äåêáäéêü)
0,1 m/min
ON**
70
0,1 s
0,10 s
1s
áðüêëéóç
óõíÝñãåéáò
¦0
5 m/min
2/4 ÷ñüíïé*
ÃÝìéóìá êñáôÞñùí
×ñüíïò ãåìßóìáôïò êñáôÞñùí
ÈåñìÞ åêêßíçóç
×ñüíïò èåñìÞò åêêßíçóçò
¸íáñîç åñðõóìïý
Êáèáñéóìüò áåñßïõ*
Ôñïöïäüôçóç øõ÷ñïý
óýñìáôïò
ÓõíÝñãåéá
ÁõôåðáãùãÞ
Ðñï-ñïÞ áåñßïõ
×ñüíïò êáèõóôÝñçóçò êáýóçò
Ìåôá-ñïÞ áåñßïõ
ÔÜóç
Ôá÷ýôçôá ôñïöïäüôçóçò
óýñìáôïò*
0,8 - 25,0 m/min
*) ÁõôÝò ïé ëåéôïõñãßåò äåí ìðïñïýí íá ìåôáâëçèïýí åíþ ç óõãêüëëçóç åßíáé óå åîÝëéîç.
Ç ãñáììÞ óõíÝñãåéáò êáôÜ ôçí ðáñÜäïóç: óõìðáãÝò óýñìá (Fe), ðñïóôáôåõôéêü áÝñéï CO2 ìå óýñìá 0,8 mm.
Óõãêüëëçóç MIG/MAG ìå ðáëìïýò
Ñõèìßóåéò
Ðåñéï÷Þ ñýèìéóçò
ÊáôÜ âáèìßäåò
Ðñïñýèìéóç
ÌÝèïäïò óõãêüëëçóçò
MIG/MAG, MIG/MAG ìå
ðáëìïýò Þ MMA
2 ÷ñüíïé Þ 4 ÷ñüíïé
OFF Þ ON
0-5s
OFF Þ ON
0 - 10 s
OFF Þ ON
-
-
MIG/MAG
0,1 s
0,1 s
-
2 ÷ñüíïé
OFF
1,0 s
OFF
1,5 s
ON
-
0,1 -25 s
0 - 0,35 s
0 - 20 s
8 - 60
0,1 s
0,01 s
1s
0,25
(áðåéêïíéæüìåíç ìå
Ýíá äåêáäéêü)
0,1 m/min
0,1 s
0,10 s
1s
áðüêëéóç
óõíÝñãåéáò
¦0
5 m/min
2/4 ÷ñüíïé*
ÃÝìéóìá êñáôÞñùí
×ñüíïò ãåìßóìáôïò êñáôÞñùí
ÈåñìÞ åêêßíçóç
×ñüíïò èåñìÞò åêêßíçóçò
¸íáñîç åñðõóìïý
Êáèáñéóìüò áåñßïõ*
Ôñïöïäüôçóç øõ÷ñïý
óýñìáôïò
Ðñï-ñïÞ áåñßïõ
×ñüíïò êáèõóôÝñçóçò êáýóçò
Ìåôá-ñïÞ áåñßïõ
ÔÜóç
Ôá÷ýôçôá ôñïöïäüôçóçò
óýñìáôïò*
0,8 - 25,0 m/min
*) ÁõôÝò ïé ëåéôïõñãßåò äåí ìðïñïýí íá ìåôáâëçèïýí åíþ ç óõãêüëëçóç åßíáé óå åîÝëéîç.
Ç ãñáììÞ óõíÝñãåéáò êáôÜ ôçí ðáñÜäïóç: óõìðáãÝò óýñìá (Fe), ðñïóôáôåõôéêü áÝñéï Ar 8%
CO2 ìå óýñìá 1,0 mm.
bi03d1ya
-- 225 --
2 ÷ñüíïé
Ðñï-ñïÞ áåñßïõ
ÈåñìÞ
åêêßíç
óç
Óõãêüëëçóç
ÃÝìéóìá
êñáôÞñù
í
Ìåôá-ñïÞ áåñßïõ
Ëåéôïõñãßåò üôáí ÷ñçóéìïðïéåßôáé Ýëåã÷ïò 2 ÷ñüíùí ôïõ ðéóôïëéïý óõãêüëëçóçò.
Óôïí ôñüðï åëÝã÷ïõ 2 ÷ñüíùí, ðÜôçìá ôïõ äéáêüðôç ðéóôïëéïý óõãêüëëçóçò
îåêéíÜ ôçí ðñï-ñïÞ áåñßïõ (áí ÷ñçóéìïðïéåßôáé) (1) êáé áíÜâåé ôï ôüîï. Ç
áðåëåõèÝñùóç ôïõ äéáêüðôç óêáíäÜëçò (2) îåêéíÜ ôï ãÝìéóìá êñáôÞñùí (áí
åßíáé óå ëåéôïõñãßá), óâÞíåé ôï ôüîï êáé îåêéíÜ ôçí ìåôá-ñïÞ áåñßïõ (áí åßíáé óå
ëåéôïõñãßá).
ÓÕÌÂÏÕËÇ: Áí ðáôçèåß ðÜëé ï äéáêüðôçò óêáíäÜëçò ôïõ ðéóôïëéïý
óõãêüëëçóçò êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôïõ ÷ñüíïõ ãåìßóìáôïò êñáôÞñùí, ç óõãêüëëçóç
ìðïñåß íá óõíå÷éóôåß ãéá üóï äéÜóôçìá áðáéôåßôáé (ðïõ öáßíåôáé ìå ôç
äéáêåêïììÝíç ãñáììÞ), ìå ÷ñÞóç ôùí äåäïìÝíùí ãåìßóìáôïò êñáôÞñùí. Ôï
ãÝìéóìá ôùí êñáôÞñùí ìðïñåß åðßóçò íá äéáêïðåß ìå ãñÞãïñï ðÜôçìá êáé
áðåëåõèÝñùóç ôçò óêáíäÜëçò åíüóù âñßóêåôáé óå åîÝëéîç ôï ãÝìéóìá êñáôÞñùí.
Åíåñãïðïßçóç 2 ÷ñüíùí ðñáãìáôïðïéïýìåíç óôï êýñéï ìåíïý.
4 ÷ñüíïé
Ðñï-ñïÞ áåñßïõ
ÈåñìÞ
åêêßíç
óç
Óõãêüëëçóç
ÃÝìéóìá
êñáôÞñùí
Ìåôá-ñïÞ áåñßïõ
Ëåéôïõñãßá üôáí ÷ñçóéìïðïéåßôáé Ýëåã÷ïò 4 ÷ñüíùí ôïõ ðéóôïëéïý óõãêüëëçóçò.
Óôïí ôñüðï åëÝã÷ïõ 4 ÷ñüíùí, ðÜôçìá ôïõ äéáêüðôç óêáíäÜëçò ðéóôïëéïý
óõãêüëëçóçò îåêéíÜ ôçí ðñï-ñïÞ áåñßïõ (1). ÁðåëåõèÝñùóç ôïõ äéáêüðôç
óêáíäÜëçò (2) îåêéíÜ ôç äéåñãáóßá óõãêüëëçóçò. Óôï ôÝëïò ôçò óõãêüëëçóçò, ï
bi03d1ya
-- 226 --
óõãêïëëçôÞò ðáôÜåé ðÜëé ôï äéáêüðôç óêáíäÜëçò (3), ï ïðïßïò îåêéíÜ ôï ãÝìéóìá
êñáôÞñùí (áí åßíáé óå ëåéôïõñãßá) êáé ìåéþíåé ôá äåäïìÝíá óõãêüëëçóçò óå
÷áìçëüôåñç ôéìÞ. Ç åê íÝïõ áðåëåõèÝñùóç ôïõ äéáêüðôç óêáíäÜëçò (4) óâÞíåé
ôï ôüîï êáé îåêéíÜ ôç ìåôá-ñïÞ áåñßïõ (áí ÷ñçóéìïðïéåßôáé).
ÓÕÌÂÏÕËÇ: Ôï ãÝìéóìá êñáôÞñùí óôáìáôÜ üôáí ï äéáêüðôçò óêáíäÜëçò
áöÞíåôáé. Êñáôþíôáò ðáôçìÝíï ôï ðëÞêôñï óõíå÷ßæåôáé ç óõãêüëëçóç ìå
äåäïìÝíá ÷áìçëüôåñçò ôéìÞò ôçò ëåéôïõñãßáò ãåìßóìáôïò êñáôÞñùí
(äéáêåêïììÝíç ãñáììÞ).
Åíåñãïðïßçóç 4 ÷ñüíùí ðñáãìáôïðïéïýìåíç óôï êýñéï ìåíïý.
ÃÝìéóìá êñáôÞñùí
Ôï ãÝìéóìá ôùí êñáôÞñùí âïçèÜ ôçí áðïöõãÞ ðüñùí, èåñìéêÞò ñçãìÜôùóçò êáé
ó÷çìáôéóìïý êñáôÞñùí óôï áíôéêåßìåíï åñãáóßáò êáôÜ ôï ôÝëïò ôçò
óõãêüëëçóçò.
Ñýèìéóç ÷ñüíïõ ãåìßóìáôïò êñáôÞñùí ðñáãìáôïðïéïýìåíç óôï ìåíïý ñõèìßóåùí.
ÈåñìÞ åêêßíçóç
Ç èåñìÞ åêêßíçóç áõîÜíåé ôï ñåýìá óõãêüëëçóçò ãéá ñõèìéæüìåíï ÷ñüíï êáôÜ
ôçí Ýíáñîç ôçò óõãêüëëçóçò, ìåéþíïíôáò Ýôóé ôïí êßíäõíï êáêÞò ôÞîçò óôçí
áñ÷Þ ôçò óõãêüëëçóçò.
Ñýèìéóç ÷ñüíïõ èåñìÞò åêêßíçóçò ðñáãìáôïðïéïýìåíç óôï ìåíïý ñõèìßóåùí.
¸íáñîç åñðõóìïý
Ç ëåéôïõñãßá ôçò Ýíáñîçò åñðõóìïý ìåéþíåé ôçí áñ÷éêÞ ôá÷ýôçôá ôñïöïäüôçóçò
ôïõ óýñìáôïò óôï 50% ôçò ñõèìéóìÝíçò ôá÷ýôçôáò Ýùò üôïõ ôï óýñìá Ýñèåé óå
åðáöÞ ìå ôï áíôéêåßìåíï åñãáóßáò.
Åíåñãïðïßçóç ôçò Ýíáñîçò åñðõóìïý ðñáãìáôïðïéïýìåíç óôï êýñéï ìåíïý.
Êáèáñéóìüò áåñßïõ
Ç ëåéôïõñãßá êáèáñéóìïý áåñßïõ ÷ñçóéìïðïéåßôáé üôáí ìåôñéÝôáé ç ðáñï÷Þ áåñßïõ
Þ ãéá íá êáèáñéóôïýí ïé åýêáìðôïé óùëÞíåò áåñßïõ áðü ôõ÷üí áÝñá Þ õãñáóßá
ðñéí áðü ôï îåêßíçìá ôçò óõãêüëëçóçò. Óõíå÷ßæåôáé ãéá üóï äéÜóôçìá ôï
ðëÞêôñï ðéÝæåôáé êáé åìðïäßæåé ôçí åöáñìïãÞ ôçò ôÜóçò êáé ôçí åêêßíçóç ôçò
ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò.
Åíåñãïðïßçóç ôïõ êáèáñéóìïý áåñßïõ ðñáãìáôïðïéïýìåíç óôï êýñéï ìåíïý.
Ôñïöïäüôçóç óýñìáôïò åí øõ÷ñþ
Ôñïöïäüôçóç óýñìáôïò åí øõ÷ñþ ÷ñçóéìïðïéåßôáé ãéá íá ôñïöïäïôçèåß óýñìá
÷ùñßò åíåñãïðïßçóç ôïõ ôüîïõ. Ôï óýñìá ôñïöïäïôåßôáé ãéá üóï äéÜóôçìá
ðáôéÝôáé ôï ðëÞêôñï.
Åíåñãïðïßçóç ôçò ôñïöïäüôçóçò øõ÷ñïý óýñìáôïò ðñáãìáôïðïéïýìåíç óôï
êýñéï ìåíïý.
bi03d1ya
-- 227 --
ÓõíÝñãåéá
ÊÜèå óõíäõáóìüò ôýðïõ óýñìáôïò, äéáìÝôñïõ óýñìáôïò êáé ìåßãìáôïò áåñßïõ
áðáéôåß ìïíáäéêÞ ó÷Ýóç ìåôáîý ôçò ôá÷ýôçôáò ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò êáé ôçò
ôÜóçò (ìÞêïò ôüîïõ) ãéá íá åîáóöáëéóôåß óôáèåñü ôüîï. Ç ôÜóç ôüîïõ (ìÞêïò
ôüîïõ) åëÝã÷åôáé áõôüìáôá óýìöùíá ìå ôçí ðñï-ðñïãñáììáôéóìÝíç ãñáììÞ
óõíÝñãåéáò ðïõ Ý÷åé åðéëåãåß áðü ôïí óõãêïëëçôÞ, êáé áõôü êÜíåé ðïëý
åõêïëüôåñï ôïí ãñÞãïñï ðñïóäéïñéóìü ôùí ðáñáìÝôñùí âÝëôéóôçò óõãêüëëçóçò.
Ç ó÷Ýóç ìåôáîý ôçò ôá÷ýôçôáò ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò êáé ôùí Üëëùí
ðáñáìÝôñùí áíáöÝñåôáé ùò ÷áñáêôçñéóôéêü óõíÝñãåéáò Þ ãñáììÞ óõíÝñãåéáò.
ÓõíÝñãåéá ÅÍÔÏÓ:
ôï êýñéï ìåíïý äåß÷íåé ôç ñõèìéóìÝíç
ôñïöïäüôçóç óýñìáôïò, êáèþò êáé ôç èåôéêÞ êáé
áñíçôéêÞ áðüêëéóç áðü ôçí ôÜóç ôçò ãñáììÞò
óõíÝñãåéáò.
Ç èåôéêÞ áðüêëéóç áðåéêïíßæåôáé ìå ìßá ãñáììÞ ðÜíù áðü ôï SYN åíþ ç
áñíçôéêÞ áðåéêïíßæåôáé áðü êÜôù
ÓõíÝñãåéá ÅÊÔÏÓ:
ôï êýñéï ìåíïý äåß÷íåé ôç ñõèìéóìÝíç ôéìÞ ãéá ôçí ôÜóç êáé ôçí ôñïöïäüôçóç
óýñìáôïò.
Åíåñãïðïßçóç ôçò óõíÝñãåéáò ðñáãìáôïðïéïýìåíç óôï êýñéï ìåíïý.
ÐáêÝôï ãñáììÞò óõíÝñãåéáò
ôï ðáêÝôï ãñáììÞò óõíÝñãåéáò ðïõ ðáñÝ÷åôáé ìáæß ìå ôï ìç÷Üíçìá ïíïìÜæåôáé
“Standard synergic lines ARISTOMIG 400MA6” êáé ðåñéëáìâÜíåé ôéò 33 ðéï óõ÷íÜ
÷ñçóéìïðïéïýìåíåò ãñáììÝò óõíÝñãåéáò.
Åßíáé åðßóçò äõíáôüí íá ðáñáããåëèïýí Üëëá ðáêÝôá ãñáììþí óõíÝñãåéáò, áëëÜ
áõôÜ ðñÝðåé íá åãêáèßóôáíôáé áðü åîïõóéïäïôçìÝíï ìç÷áíéêü óÝñâéò ôçò ESAB.
Ôá äéÜöïñá ðáêÝôá ãñáììþí óõíÝñãåéáò ðïõ äéáôßèåíôáé åßíáé:
S
Al
25 ãñáììÝò óõíÝñãåéáò ãéá Al êáé 13 ãñáììÝò ãéá Fe.
S
Stainless (Áíïîåßäùôïò ÷Üëõâáò)
51 ãñáììÝò óõíÝñãåéáò ãéá áíïîåßäùôï ÷Üëõâá êáé 13 ãñáììÝò ãéá Fe.
S
Fe short arc (Ôüîï ìéêñïý ìÞêïõò Fe)
36 ãñáììÝò óõíÝñãåéáò ãéá Fe ÷ùñßò ðáëìïýò êáé 4 ãñáììÝò ãéá Fe ìå
ðáëìïýò.
S
Fe pulse (Ðáëìüò Fe)
26 ãñáììÝò óõíÝñãåéáò ãéá Fe ìå ðáëìïýò êáé 9 ãñáììÝò ãéá Fe ÷ùñßò
ðáëìïýò.
S
Cored wires (Óýñìáôá ìå ðõñÞíá)
22 ãñáììÝò óõíÝñãåéáò ãéá óýñìá ìå ðõñÞíá, êáé 13 ãñáììÝò ãéá Fe.
ÁõôåðáãùãÞ
Õøçëüôåñç áõôåðáãùãÞ ðáñÜãåé ðéï ñåõóôÞ óõãêüëëçóç êáé ëéãüôåñåò ðéôóéëéÝò.
Ìéêñüôåñç áõôåðáãùãÞ ðáñÜãåé óêëçñüôåñï Þ÷ï êáé óôáèåñü, óõãêåíôñùìÝíï
ôüîï.
Ñýèìéóç áõôåðáãùãÞò ðñáãìáôïðïéïýìåíç óôï ìåíïý ñõèìßóåùí.
bi03d1ya
-- 228 --
Ðñï-ñïÞ áåñßïõ
Ï ÷ñüíïò ðñï-ñïÞò áåñßïõ åßíáé ï ÷ñüíïò êáôÜ ôïí ïðïßï ñÝåé ôï ðñïóôáôåõôéêü
áÝñéï ðñïôïý áíÜøåé ôï ôüîï.
Ñýèìéóç ÷ñüíïõ ðñï-ñïÞò áåñßïõ ðñáãìáôïðïéïýìåíç óôï ìåíïý ñõèìßóåùí.
×ñüíïò êáèõóôÝñçóçò êáýóçò
Ï ÷ñüíïò êáèõóôÝñçóçò êáýóçò åßíáé êáèõóôÝñçóç ìåôáîý ôïõ ÷ñüíïõ ðïõ ç
ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò îåêéíÜ íá öñåíÜñåé ôï óýñìá Ýùò üôïõ ç
ìïíÜäá ñåýìáôïò äéáêüøåé ôï ñåýìá óõãêüëëçóçò. Ðïëý óýíôïìïò ÷ñüíïò
êáèõóôÝñçóçò êáýóçò áöÞíåé Ýíá ìåãÜëï êïììÜôé óýñìáôïò ðëÞñùóçò íá
ðñïåîÝ÷åé ìåôÜ ôç äéáêïðÞ ôçò óõãêüëëçóçò, ìå áðïôÝëåóìá ôïí êßíäõíï íá
ðáãþóåé ôï óýñìá óôï óçìåßï óôåñåïðïßçóçò ôçò óõãêüëëçóçò. ÅîÜëëïõ, ðïëý
ìåãÜëïò ÷ñüíïò êáèõóôÝñçóçò êáýóçò ìåéþíåé ôçí ðñïóêüëëçóç óå ôÝôïéá
Ýêôáóç þóôå íá õðÜñ÷åé êßíäõíïò íá áíÜøåé ôï ôüîï áðü ôï Üêñï åðáöÞò ôïõ
ðéóôïëéïý óõãêüëëçóçò üôáí îåêéíÜ ðÜëé ç óõãêüëëçóç.
Ñýèìéóç ÷ñüíïõ êáèõóôÝñçóçò êáýóçò ðñáãìáôïðïéïýìåíç óôï ìåíïý
ñõèìßóåùí.
Ìåôá-ñïÞ áåñßïõ
Ç ëåéôïõñãßá ìåôá-ñïÞò áåñßïõ åëÝã÷åé ôï ÷ñüíï êáôÜ ôïí ïðïßï ôï
ðñïóôáôåõôéêü áÝñéï óõíå÷ßæåé íá ñÝåé áöïý óâÞóåé ôï ôüîï.
Ñýèìéóç ÷ñüíïõ ìåôá-ñïÞò áåñßïõ ðñáãìáôïðïéïýìåíç óôï ìåíïý ñõèìßóåùí.
ÁëëáãÞ ôùí äåäïìÝíùí óêáíäÜëçò
Ìå ÷ñÞóç áõôÞò ôçò ëåéôïõñãßáò, åßíáé äõíáôü íá ãßíåé ìåôáãùãÞ óå äéÜöïñåò
ðñïñõèìéóìÝíåò ðáñáëëáãÝò äåäïìÝíùí óõãêüëëçóçò ìå äéðëü êëéê óôç
óêáíäÜëç ôïõ ðéóôïëéïý óõãêüëëçóçò.
Ç ìåôáãùãÞ ãßíåôáé ìåôáîý ôùí èÝóåùí ìíÞìçò 1, 2 êáé 3 (âëÝðå êåöÜëáéï 5
“äéá÷åßñéóç ìíÞìçò”). ÅÜí äåí õðÜñ÷ïõí äåäïìÝíá óôç èÝóç ìíÞìçò 2, áíô’áõôïý
ç ìåôáãùãÞ ãßíåôáé ìåôáîý ôùí èÝóåùí 1 êáé 3.
Åíåñãïðïßçóç ôçò ìåôáãùãÞò äåäïìÝíùí óêáíäÜëçò ðñáãìáôïðïéïýìåíç óôï
ìåíïý äéáìüñöùóçò.
ÔÜóç
Õøçëüôåñç ôÜóç áõîÜíåé ôï ìÞêïò ôïõ ôüîïõ êáé ðáñÜãåé èåñìüôåñç êáé
åõñýôåñç óõãêüëëçóç.
ÁíåîÜñôçôá áðü ôï ðïéï ìåíïý áðåéêïíßæåôáé, ç ôéìÞ ñýèìéóçò ãéá ôçí ôÜóç
ìðïñåß ðÜíôïôå íá ìåôáâëçèåß. Ç ôéìÞ áðåéêïíßæåôáé óôï êýñéï ìåíïý Þ óôï ìåíïý
åðéëïãÞò.
Ôá÷ýôçôá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò
Ç ôá÷ýôçôá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò åßíáé ç ôá÷ýôçôá ìå ôçí ïðïßá ðáñÝ÷åôáé
ôï óýñìá ðëÞñùóçò, ìåôñïýìåíç óå m/min.
ÁíåîÜñôçôá áðü ôï ðïéï ìåíïý áðåéêïíßæåôáé, ç ôéìÞ ñýèìéóçò ãéá ôçí ôá÷ýôçôá
ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò ìðïñåß ðÜíôïôå íá ìåôáâëçèåß. Ç ôéìÞ áðåéêïíßæåôáé
óôï êýñéï ìåíïý Þ óôï ìåíïý åðéëïãÞò.
bi03d1ya
-- 229 --
4
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ MMA
Ç óõãêüëëçóç MMA åßíáé óõãêüëëçóç ìå ôç ÷ñÞóç åðéêáëõììÝíùí çëåêôñïäßùí.
Ç Ýíáõóç ôïõ ôüîïõ ëåéþíåé ôï çëåêôñüäéï êáé ôçí åðéêÜëõøç, åíþ ç åðéêÜëõøç
ó÷çìáôßæåé ðñïóôáôåõôéêÞ óêùñßá.
4.1
Ñõèìßóåéò
Ñõèìßóåéò
Ðåñéï÷Þ ñýèìéóçò
ÊáôÜ âáèìßäåò
Ðñïñýèìéóç
ÌÝèïäïò óõãêüëëçóçò
MIG/MAG, MIG/MAG ìå
ðáëìïýò Þ MMA
-
MIG/MAG
“ ÈåñìÞ åêêßíçóç”*
ON Þ OFF
-
OFF
×ñüíïò èåñìÞò
åêêßíçóçò
1 - 30
1
10
Äýíáìç ôüîïõ
0 - 10
0,5
3
Ñåýìá
16 - 400 A
1A
164 A
*) ÁõôÞ ç ëåéôïõñãßá äåí ìðïñåß íá ìåôáâëçèåß åíþ ç óõãêüëëçóç åßíáé óå åîÝëéîç.
Ç ãñáììÞ óõíÝñãåéáò êáôÜ ôçí ðáñÜäïóç: óýñìá ñïõôéëßïõ 4,0 mm.
ÈåñìÞ åêêßíçóç
Ç ëåéôïõñãßá èåñìÞò åêêßíçóçò áõîÜíåé ôï ñåýìá óõãêüëëçóçò ãéá ñõèìéæüìåíï
÷ñüíï êáôÜ ôçí åêêßíçóç ôçò óõãêüëëçóçò. Áõôü ìåéþíåé ôïí êßíäõíï ôùí
åëáôôùìÜôùí êáêÞò ôÞîçò êáôÜ ôçí åêêßíçóç ôçò óõãêüëëçóçò.
Ñýèìéóç ÷ñüíïõ èåñìÞò åêêßíçóçò ðñáãìáôïðïéïýìåíç óôï ìåíïý ñõèìßóåùí.
Äýíáìç ôüîïõ
Ç ëåéôïõñãßá ôçò äýíáìçò ôüîïõ åëÝã÷åé ôïí ôñüðï ðïõ ìåôáâÜëëåôáé ôï ñåýìá üôáí
ìåôáâÜëëåôáé ôï ìÞêïò ôïõ ôüîïõ. ×áìçëüôåñç ôéìÞ äßíåé ëéãüôåñï áðüôïìï ôüîï
ìå ëéãüôåñá ðéôóéëßóìáôá.
Ñýèìéóç äýíáìçò ôüîïõ ðñáãìáôïðïéïýìåíç óôï ìåíïý ñõèìßóåùí.
Ñåýìá
Ìåãáëýôåñï ñåýìá ðáñÜãåé åõñýôåñç êáé âáèýôåñç äéåßóäõóç óôï áíôéêåßìåíï
åñãáóßáò.
ÁíåîÜñôçôá áðü ôï ðïéï ìåíïý áðåéêïíßæåôáé, ç ôéìÞ ñýèìéóçò ãéá ôï ñåýìá
ìðïñåß ðÜíôïôå íá ìåôáâëçèåß. Ç ôéìÞ áðåéêïíßæåôáé óôï êýñéï ìåíïý Þ óôï ìåíïý
åðéëïãÞò.
5
ÄÉÁ×ÅÉÑÉÓÇ ÌÍÇÌÇÓ
ÄéÜöïñá äåäïìÝíá óõãêüëëçóçò ðïõ äçìéïõñãïýíôáé óôçí ðñùôåýïõóá ìíÞìç
ìðïñïýí íá áðïèçêåõôïýí óôï ìåíïý ìíÞìçò. Ìðïñïýí íá áðïèçêåõôïýí ìÝ÷ñé
10 äéáöïñåôéêÝò ñõèìßóåéò äåäïìÝíùí óõãêüëëçóçò.
5.1
S
ÁðïèÞêåõóç äåäïìÝíùí óõãêüëëçóçò
ÔïðïèåôÞóôå ìéá ñýèìéóç äåäïìÝíùí óõãêüëëçóçò óôçí ðñùôåýïõóá ìíÞìç.
bi03d1ya
-- 230 --
S
ÐáôÞóôå
ãéá ðñüóâáóç “óôï ìåíïý åðéëïãÞò ” êáé êáôüðéí ôï
ãéá ðñüóâáóç óôéò ó÷åôéêÝò ñõèìßóåéò.
ÅëÝãîôå åÜí åßíáé óùóôÝò ïé ñõèìßóåéò ôùí äåäïìÝíùí óõãêüëëçóçò.
S
ÐáôÞóôå
S
ÐáôÞóôå
Ýùò üôïõ öôÜóåôå óôç èÝóç ìíÞìçò óôçí ïðïßá åðéèõìåßôå íá
áðïèçêåýóåôå ôç ñýèìéóç äåäïìÝíùí óõãêüëëçóçò, ð.÷. èÝóç 2.
S
ÐáôÞóôå
, ïðüôå ìéá ñýèìéóç äåäïìÝíùí óõãêüëëçóçò áðïèçêåýåôáé
óôç èÝóç ìíÞìçò 2. Ïé Üëëåò èÝóåéò ìíÞìçò åßíáé Üäåéåò.
5.2
ãéá ðñüóâáóç óôï ìåíïý ìíÞìçò.
ÁíÜêëçóç äåäïìÝíùí óõãêüëëçóçò
S
ÐáôÞóôå
ãéá ðñüóâáóç óôï ìåíïý åðéëïãÞò êáé êáôüðéí ôï
ðñüóâáóç óôéò ó÷åôéêÝò ñõèìßóåéò.
S
ÐáôÞóôå
S
ÅðéëÝîôå ðïéá èÝóç ìíÞìçò åðéèõìåßôå íá áíáêáëÝóåôå, ð.÷. èÝóç 2. ÐáôÞóôå
ãéá ðñüóâáóç óôï ìåíïý ìíÞìçò.
Ýùò üôïõ öôÜóåôå óôçí èÝóç 2.
S
ÐáôÞóôå
ãéá íá áíáêáëÝóåôå ôç èÝóç ìíÞìçò 2. Åìöáíßæåôáé ç
áêüëïõèç åñþôçóç:
bi03d1ya
ãéá
-- 231 --
S
ÐáôÞóôå “YES” åÜí åðéèõìåßôå íá áíáêáëÝóåôå äåäïìÝíá óõãêüëëçóçò áðü
ôç èÝóç ìíÞìçò 2 êáé íá áëëÜîôå ôéò ñõèìßóåéò ðïõ ôþñá åßíáé óôçí
ðñùôåýïõóá ìíÞìç. (ÅÜí áëëÜîåôå ãíþìç, ðáôÞóôå “NO”)
5.3
ÄéáãñáöÞ äåäïìÝíùí óõãêüëëçóçò
S
ÐáôÞóôå
ãéá ðñüóâáóç óôï ìåíïý åðéëïãÞò êáé êáôüðéí ôï
ðñüóâáóç óôéò ó÷åôéêÝò ñõèìßóåéò.
S
ÐáôÞóôå
S
ÅðéëÝîôå ðïéá èÝóç ìíÞìçò åðéèõìåßôå íá äéáãñÜøåôå, ð.÷. èÝóç 2. ÐáôÞóôå
ãéá
ãéá ðñüóâáóç óôï ìåíïý ìíÞìçò.
Ýùò üôïõ öôÜóåôå óôçí èÝóç 2.
S
ÐáôÞóôå
åñþôçóç:
S
ÐáôÞóôå “YES” åÜí åðéèõìåßôå íá äéáãñÜøåôå ôá äåäïìÝíá óõãêüëëçóçò áðü
ôç èÝóç ìíÞìçò 2, (åÜí áëëÜîåôå ãíþìç, ðáôÞóôå “NO”). Ç èÝóç ìíÞìçò 2
åßíáé ôþñá Üäåéá.
bi03d1ya
ãéá íá äéáãñÜøåôå ôç èÝóç ìíÞìçò 2. Åìöáíßæåôáé ç áêüëïõèç
-- 232 --
6
ÊÙÄÉÊÏÉ ÓÖÁËÌÁÔÏÓ
Ïé êùäéêïß óöÜëìáôïò ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ãéá íá äåßîïõí üôé Ý÷åé óõìâåß Ýíá
óöÜëìá óôïí åîïðëéóìü. Öáßíïíôáé óôçí ïèüíç ìå ôç ìïñöÞ óõìâüëïõ ùò
áêïëïýèùò:
Ïé êùäéêïß óöÜëìáôïò åíçìåñþíïíôáé êÜèå ôñßá äåõôåñüëåðôá. Ï
åðÜíù áñéèìüò óôï óýìâïëï åßíáé ï áñéèìüò ôïõ óõãêåêñéìÝíïõ
êùäéêïý óöÜëìáôïò: âëÝðå óôïé÷åßï 6.1. Ï êÜôù áñéèìüò äåß÷íåé ðïý
õðÜñ÷åé ôï óöÜëìá:
0 = ðßíáêáò åëÝã÷ïõ
2 = ìïíÜäá ðáñï÷Þò ñåýìáôïò
3 = ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò
4 = ðñïóáñìïãÝáò ôçëååëÝã÷ïõ.
Ôï ðáñáðÜíù óýìâïëï äåß÷íåé üôé ï ðßíáêáò åëÝã÷ïõ (0) Ý÷åé ÷Üóåé åðáöÞ ìå ôç
ìïíÜäá ðáñï÷Þò ñåýìáôïò.
ÅÜí Ý÷ïõí áíé÷íåõôåß ðåñéóóüôåñá ôïõ åíüò óöÜëìáôá, ìüíïí ï êùäéêüò ôïõ
ôåëåõôáßïõ óöÜëìáôïò èá áðåéêïíßæåôáé.
ÐáôÞóôå ïðïéïäÞðïôå áðü ôá ðëÞêôñá ëåéôïõñãßáò ãéá íá óâÞóåôå ôï óýìâïëï áðü
ôçí ïèüíç.
Ôá óýìâïëá ìðïñåß íá åßíáé óôáèåñÜ Þ íá áíáâïóâÞíïõí, áíÜëïãá ìå ôïí ôýðï ôïõ
óöÜëìáôïò.
Ôá óýìâïëá ðïõ áíáâïóâÞíïõí óçìåéþíïíôáé ìå “o” óôïí êáôÜëïãï ôùí êùäéêþí
óöÜëìáôïò.
6.1
ÊáôÜëïãïò êùäéêþí óöÜëìáôïò
Êùäé ÐåñéãñáöÞ
êüò
óöÜ
ëìáô
ïò
ÅëÝã÷ïõ
Ðßíáêáò
ÌïíÜäá
ðáñï÷Þò
ñåýìáôïò
ÌïíÜäá
ôñïöïäüôçó
çò
óýñìáôïò
ÐñïóáñìïãÝ
áò
ôçëååëÝã÷ï
õ
x
1
ÓöÜëìá ìíÞìçò, EPROM
x
x
x
2
ÓöÜëìá ìíÞìçò, RAM
x
x
x
3
ÓöÜëìá ìíÞìçò, åîùôåñéêÞ
RAM
Ðáñï÷Þ ñåýìáôïò 5V
x
4
5
6
ÕøçëÞ åíäéÜìåóç ôÜóç
óõíå÷ïýò ñåýìáôïò
ÕøçëÞ èåñìïêñáóßá
8
Ðáñï÷Þ ñåýìáôïò 1*
9
x
x
x
x
x
x
x
Ðáñï÷Þ ñåýìáôïò 2*
x
x
x
10
Ðáñï÷Þ ñåýìáôïò 3*
x
11
Óåñâïìç÷áíéóìüò
ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò
ÓöÜëìá åðéêïéíùíßáò
(ðñïåéäïðïßçóç)
ÓöÜëìá åðéêïéíùíßáò
(áñôçñßá åêôüò)
12
14
bi03d1ya
x
x
x
x
-- 233 --
x
x
x
Êùäé ÐåñéãñáöÞ
êüò
óöÜ
ëìáô
ïò
15
Áðþëåéá ìçíõìÜôùí
16
ÕøçëÞ ôÜóç áíïé÷ôïý
êõêëþìáôïò
Áðþëåéá åðáöÞò ìå ôç
ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò
óýñìáôïò
17
18
ÅëÝã÷ïõ
Ðßíáêáò
ÌïíÜäá
ðáñï÷Þò
ñåýìáôïò
ÌïíÜäá
ôñïöïäüôçó
çò
óýñìáôïò
ÐñïóáñìïãÝ
áò
ôçëååëÝã÷ï
õ
x
x
x
x
x
o
o
19
Áðþëåéá åðáöÞò ìå ôç
ìïíÜäá ðáñï÷Þò ñåýìáôïò
ÅóöáëìÝíåò ôéìÝò
ñõèìßóåùí óôçí åîùôåñéêÞ
RAM
20
ÓöÜëìá åê÷þñçóçò ìíÞìçò
x
22
x
23
Õðåñ÷åßëéóç ñõèìéóôÞ
ðïìðïý
Õðåñ÷åßëéóç ñõèìéóôÞ äÝêôç
26
ÅðéôÞñçóç
x
27
¸ëëåéøç óýñìáôïò
28
Õðåñ÷åßëéóç óôïßâáò
29
Êáìßá ñïÞ íåñïý øýîçò
31
Êáìßá áíôáðüêñéóç áðü ôç
ìïíÜäá áðåéêüíéóçò
Êáìßá ñïÞ áåñßïõ
32
ÌïíÜäá
x
x
x
o
x
x
x
o
x
o
Ðáñï÷Þ ñåýìáôïò 1*
Ðáñï÷Þ ñåýìáôïò 2*
Ðáñï÷Þ ñåýìáôïò 3*
+24V
Ðßíáêáò åëÝã÷ïõ
+3V
ÌïíÜäá ðáñï÷Þò
ñåýìáôïò
+15V
-15V
ÌïíÜäá
ôñïöïäüôçóçò
óýñìáôïò
+15V
+20V
ÐñïóáñìïãÝáò
ôçëååëÝã÷ïõ
+13V
+10V
bi03d1ya
x
-- 234 --
6.2
ÐåñéãñáöÝò êùäéêþí óöÜëìáôïò
Êùäéêüò ÐåñéãñáöÞ
óöÜëìá
ôïò
1
2
3
4
5
ÓöÜëìá ìíÞìçò ðñïãñÜììáôïò, (EPROM)
ÕðÜñ÷åé óöÜëìá óôç ìíÞìç ôïõ ðñïãñÜììáôïò.
Áõôü ôï óöÜëìá äåí áðåíåñãïðïéåß êáìßá ëåéôïõñãßá.
ÅíÝñãåéá: ÎåêéíÞóôå ðÜëé ôï ìç÷Üíçìá. ÅÜí ôï óöÜëìá åðéìÝíåé êáëÝóôå ôå÷íéêü
óÝñâéò.
ÓöÜëìá ìéêñïåðåîåñãáóôÞ RAM
Ï ìéêñïåðåîåñãáóôÞò äåí ìðïñåß íá äéáâÜóåé/ãñÜøåé áðü/ðñïò ïñéóìÝíç èÝóç
ìíÞìçò óôçí åóùôåñéêÞ ôïõ ìíÞìç
Áõôü ôï óöÜëìá äåí áðåíåñãïðïéåß êáìßá ëåéôïõñãßá.
ÅíÝñãåéá: ÎåêéíÞóôå ðÜëé ôï ìç÷Üíçìá. ÅÜí ôï óöÜëìá åðéìÝíåé êáëÝóôå ôå÷íéêü
óÝñâéò.
Åîùôåñéêü óöÜëìá RAM
Ï ìéêñïåðåîåñãáóôÞò äåí ìðïñåß íá äéáâÜóåé/ãñÜøåé áðü/ðñïò ïñéóìÝíç èÝóç
ìíÞìçò óôçí åîùôåñéêÞ ôïõ ìíÞìç
Áõôü ôï óöÜëìá äåí áðåíåñãïðïéåß êáìßá ëåéôïõñãßá.
ÅíÝñãåéá: ÎåêéíÞóôå ðÜëé ôï ìç÷Üíçìá. ÅÜí ôï óöÜëìá åðéìÝíåé êáëÝóôå ôå÷íéêü
óÝñâéò.
×áìçëÞ ðáñï÷Þ ñåýìáôïò 5 V
Ç ôÜóç ôçò ðáñï÷Þò ñåýìáôïò åßíáé ðïëý ÷áìçëÞ.
Ç ôñÝ÷ïõóá äéåñãáóßá óõãêüëëçóçò Ý÷åé äéáêïðåß êáé äåí ìðïñåß íá îåêéíÞóåé ðÜëé.
ÅíÝñãåéá: Äéáêüøôå ôçí ðáñï÷Þ ñåýìáôïò äéêôýïõ ãéá íá åðáíáöÝñåôå ôç ìïíÜäá.
ÅÜí ôï óöÜëìá åðéìÝíåé êáëÝóôå ôå÷íéêü óÝñâéò.
ÅíäéÜìåóç ôÜóç óõíå÷ïýò ñåýìáôïò åêôüò ïñßùí
Ç ôÜóç åßíáé ðïëý ÷áìçëÞ Þ ðïëý õøçëÞ. Ðïëý õøçëÞ ôÜóç ìðïñåß íá ïöåßëåôáé óå
óïâáñÜ ìåôáâáôéêÜ öáéíüìåíá óôçí ðáñï÷Þ ñåýìáôïò äéêôýïõ Þ óå áóèåíÞ ðáñï÷Þ
ñåýìáôïò (õøçëÞ áõôåðáãùãÞ ôçò ðáñï÷Þò Þ áðþëåéá ìéá öÜóçò).
6
Ç ìïíÜäá ñåýìáôïò Ý÷åé óôáìáôÞóåé êáé äåí ìðïñåß íá îåêéíÞóåé ðÜëé.
ÅíÝñãåéá: Äéáêüøôå ôçí ðáñï÷Þ ñåýìáôïò äéêôýïõ ãéá íá åðáíáöÝñåôå ôç ìïíÜäá.
ÅÜí ôï óöÜëìá åðéìÝíåé êáëÝóôå ôå÷íéêü óÝñâéò.
ÕøçëÞ èåñìïêñáóßá
Ï èåñìéêüò äéáêüðôçò õðåñöüñôéóçò Ý÷åé ëåéôïõñãÞóåé.
Ç ôñÝ÷ïõóá äéåñãáóßá óõãêüëëçóçò Ý÷åé äéáêïðåß êáé äåí ìðïñåß íá îåêéíÞóåé ðÜëé
ðñïôïý åðáíáöåñèåß ï äéáêüðôçò.
8
ÅíÝñãåéá: ÅëÝãîôå üôé äåí åßíáé ìðëïêáñéóìÝíåò Þ öñáãìÝíåò ìå âñùìéÜ ïé åßóïäïé
Þ ïé Ýîïäïé ôïõ áÝñá øýîçò. ÅëÝãîôå ôïí êýêëï äñÜóçò ðïõ ÷ñçóéìïðïéåßôáé, ãéá íá
âåâáéùèåßôå üôé ç óõóêåõÞ äåí õðåñöïñôßæåôáé.
×áìçëÞ ôÜóç ìðáôáñßáò +3V, (óôïí ðßíáêá åëÝã÷ïõ)
Ç ôÜóç ôçò ìðáôáñßáò õðïóôÞñéîçò ìíÞìçò åßíáé ðïëý ÷áìçëÞ. Áí äåí
áíôéêáôáóôáèåß ç ìðáôáñßá, ôá ðåñéå÷üìåíá ôçò ìíÞìçò äåäïìÝíùí óõãêüëëçóçò
óôïí ðßíáêá åëÝã÷ïõ èá ÷áèïýí.
8
bi03d1ya
Áõôü ôï óöÜëìá äåí áðåíåñãïðïéåß êáìßá ëåéôïõñãßá.
ÅíÝñãåéá: ÊáëÝóôå ôå÷íéêü óÝñâéò ãéá íá áíôéêáôáóôÞóåé ôçí ìðáôáñßá.
Ðáñï÷Þ ñåýìáôïò +15V (ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò êáé ìïíÜäá ðáñï÷Þò
ñåýìáôïò)
Ç ôÜóç åßíáé ðïëý õøçëÞ Þ ðïëý ÷áìçëÞ.
ÅíÝñãåéá: ÊáëÝóôå ôå÷íéêü óÝñâéò.
-- 235 --
Êùäéêüò ÐåñéãñáöÞ
óöÜëìá
ôïò
8
9
9
9
10
11
12
14
15
16
17
bi03d1ya
Ðáñï÷Þ ñåýìáôïò +13V, (ðñïóáñìïãÝáò ìïíÜäáò ôçëååëÝã÷ïõ)
Ç ôÜóç åßíáé ðïëý õøçëÞ Þ ðïëý ÷áìçëÞ.
ÅíÝñãåéá: ÊáëÝóôå ôå÷íéêü óÝñâéò.
Ðáñï÷Þ ñåýìáôïò -15V (ìïíÜäá ðáñï÷Þò ñåýìáôïò)
Ç ôÜóç åßíáé ðïëý õøçëÞ Þ ðïëý ÷áìçëÞ.
ÅíÝñãåéá: ÊáëÝóôå ôå÷íéêü óÝñâéò.
Ðáñï÷Þ ñåýìáôïò +20V, (ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò)
Ç ôÜóç åßíáé ðïëý õøçëÞ Þ ðïëý ÷áìçëÞ.
ÅíÝñãåéá: ÊáëÝóôå ôå÷íéêü óÝñâéò.
Ðáñï÷Þ ñåýìáôïò +10V, (ðñïóáñìïãÝáò ìïíÜäáò ôçëååëÝã÷ïõ)
Ç ôÜóç åßíáé ðïëý õøçëÞ Þ ðïëý ÷áìçëÞ.
ÅíÝñãåéá: ÊáëÝóôå ôå÷íéêü óÝñâéò.
Ðáñï÷Þ ñåýìáôïò +24V
Ç ôÜóç åßíáé ðïëý õøçëÞ Þ ðïëý ÷áìçëÞ.
ÅíÝñãåéá: ÊáëÝóôå ôå÷íéêü óÝñâéò.
Ôá÷ýôçôá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò
Ç ôá÷ýôçôá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò äéáöÝñåé áðü ôç ñõèìéóìÝíç ôéìÞ.
Ç ôñïöïäüôçóç óýñìáôïò äéáêüðôåôáé üôáí óõìâáßíåé áõôü ôï óöÜëìá.
ÅíÝñãåéá: ÊáëÝóôå ôå÷íéêü óÝñâéò.
ÓöÜëìá åðéêïéíùíßáò (ðñïåéäïðïßçóç)
Ôï öïñôßï óôçí áñôçñßá ôïõ óõóôÞìáôïò CAN åßíáé ðñïóùñéíÜ ðïëý õøçëü.
Ç ìïíÜäá ñåýìáôïò Þ ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò ìðïñåß íá Ý÷ïõí ÷Üóåé ôçí
åðáöÞ ìå ôïí ðßíáêá åëÝã÷ïõ.
ÅíÝñãåéá: ÅëÝãîôå ôïí åîïðëéóìü ãéá íá âåâáéùèåßôå üôé Ý÷åé óõíäåèåß ìüíï ìßá
ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò Þ ìïíÜäá ôçëååëÝã÷ïõ ìå ðñïóáñìïãÝá. ÅÜí ôï
óöÜëìá åðéìÝíåé êáëÝóôå ôå÷íéêü óÝñâéò.
ÓöÜëìá åðéêïéíùíßáò
Ç áñôçñßá ôïõ óõóôÞìáôïò CAN Ý÷åé ðñïóùñéíÜ óôáìáôÞóåé íá ëåéôïõñãåß ëüãù
õðåñâïëéêïý öïñôßïõ.
Ç ôñÝ÷ïõóá äéåñãáóßá óõãêüëëçóçò äéáêüðôåôáé.
ÅíÝñãåéá: ÅëÝãîôå ôïí åîïðëéóìü ãéá íá âåâáéùèåßôå üôé Ý÷åé óõíäåèåß ìüíï ìßá
ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò Þ ìïíÜäá ôçëååëÝã÷ïõ ìå ðñïóáñìïãÝá.
Äéáêüøôå ôçí ðáñï÷Þ ñåýìáôïò äéêôýïõ ãéá íá åðáíáöÝñåôå ôç ìïíÜäá. ÅÜí ôï
óöÜëìá åðéìÝíåé êáëÝóôå ôå÷íéêü óÝñâéò.
Áðþëåéá ìçíõìÜôùí
Ï ìéêñïåðåîåñãáóôÞò äåí ìðïñåß íá åðåîåñãáóôåß ôá åéóåñ÷üìåíá ìçíýìáôá
áñêåôÜ ãñÞãïñá, ìå áðïôÝëåóìá íá ÷Üíïíôáé ðëçñïöïñßåò.
ÅíÝñãåéá: Äéáêüøôå ôçí ðáñï÷Þ ñåýìáôïò äéêôýïõ ãéá íá åðáíáöÝñåôå ôç ìïíÜäá.
ÅÜí ôï óöÜëìá åðéìÝíåé êáëÝóôå ôå÷íéêü óÝñâéò.
ÕøçëÞ ôÜóç áíïé÷ôïý êõêëþìáôïò
Ç ôÜóç áíïé÷ôïý êõêëþìáôïò Þôáí ðïëý õøçëÞ.
ÅíÝñãåéá: Äéáêüøôå ôçí ðáñï÷Þ ñåýìáôïò äéêôýïõ ãéá íá åðáíáöÝñåôå ôç ìïíÜäá.
ÅÜí ôï óöÜëìá åðéìÝíåé êáëÝóôå ôå÷íéêü óÝñâéò.
Áðþëåéá åðáöÞò
Ï ðßíáêáò åëÝã÷ïõ Ý÷åé ÷Üóåé ôçí åðáöÞ ìå ôç ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò.
Ç ôñÝ÷ïõóá äéåñãáóßá óõãêüëëçóçò äéáêüðôåôáé.
ÅíÝñãåéá: ÅëÝãîôå ôá êáëþäéá. ÅÜí ôï óöÜëìá åðéìÝíåé êáëÝóôå ôå÷íéêü óÝñâéò.
-- 236 --
Êùäéêüò ÐåñéãñáöÞ
óöÜëìá
ôïò
18
19
20
22
23
26
27
28
29
31
32
bi03d1ya
Áðþëåéá åðáöÞò
Ï ðßíáêáò åëÝã÷ïõ Ý÷åé ÷Üóåé ôçí åðáöÞ ìå ôç ìïíÜäá ðáñï÷Þò ñåýìáôïò.
Ç ôñÝ÷ïõóá äéåñãáóßá óõãêüëëçóçò äéáêüðôåôáé.
ÅíÝñãåéá: ÅëÝãîôå ôá êáëþäéá. ÅÜí ôï óöÜëìá åðéìÝíåé êáëÝóôå ôå÷íéêü óÝñâéò.
ÅóöáëìÝíåò ôéìÝò ñõèìßóåùí óôçí åîùôåñéêÞ RAM
Áõôü ôï óöÜëìá èá áíé÷íåõôåß áí Ý÷ïõí áëëïéùèåß ïé ðëçñïöïñßåò óôçí
õðïóôçñéæüìåíç áðü ìðáôáñßá ìíÞìç.
ÅíÝñãåéá: Ôï óöÜëìá èá äéïñèùèåß ìüíï ôïõ, áëëÜ ôá äåäïìÝíá ðïõ åßíáé
áðïèçêåõìÝíá óôçí õðÜñ÷ïõóá èÝóç ôçò ìíÞìçò èá ÷áèïýí.
ÓöÜëìá åê÷þñçóçò ìíÞìçò
Ï ìéêñïåðåîåñãáóôÞò äåí ìðïñåß íá äéáôçñÞóåé åðáñêÞ ÷þñï ìíÞìçò.
Áõôü ôï óöÜëìá èá äçìéïõñãÞóåé êùäéêü óöÜëìáôïò 26.
ÅíÝñãåéá: ÊáëÝóôå ôå÷íéêü óÝñâéò.
Õðåñ÷åßëéóç ñõèìéóôÞ ðïìðïý
Ï ðßíáêáò åëÝã÷ïõ äåí ìðïñåß íá ìåôáäþóåé ðëçñïöïñßåò óôéò Üëëåò ìïíÜäåò ìå
åðáñêþò õøçëÞ ôá÷ýôçôá.
ÅíÝñãåéá: Äéáêüøôå ôçí ðáñï÷Þ ñåýìáôïò äéêôýïõ ãéá íá åðáíáöÝñåôå ôç ìïíÜäá.
Õðåñ÷åßëéóç ñõèìéóôÞ äÝêôç
Ï ðßíáêáò åëÝã÷ïõ äåí ìðïñåß íá åðåîåñãáóôåß ðëçñïöïñßåò áðü ôéò Üëëåò
ìïíÜäåò ìå åðáñêþò õøçëÞ ôá÷ýôçôá.
ÅíÝñãåéá: Äéáêüøôå ôçí ðáñï÷Þ ñåýìáôïò äéêôýïõ ãéá íá åðáíáöÝñåôå ôç ìïíÜäá.
ÅðéôÞñçóç
ÊÜôé åìðüäéóå ôïí åðåîåñãáóôÞ íá åêôåëÝóåé ôá êáíïíéêÜ ôïõ êáèÞêïíôá
ðñïãñÜììáôïò.
Ôï ðñüãñáììá îåêéíÜåé ðÜëé áõôüìáôá. Ç ôñÝ÷ïõóá äéåñãáóßá óõãêüëëçóçò èá
äéáêïðåß.Áõôü ôï óöÜëìá äåí áðåíåñãïðïéåß êáìßá ëåéôïõñãßá.
ÅíÝñãåéá: ÅÜí ôï óöÜëìá åðéìÝíåé êáëÝóôå ôå÷íéêü óÝñâéò..
Åêôüò óýñìáôïò (ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò)
Ç ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò äåí ôñïöïäïôåß êáíÝíá óýñìá. Ç ôñÝ÷ïõóá
äéåñãáóßá óõãêüëëçóçò èá äéáêïðåß êáé äåí ìðïñåß íá îåêéíÞóåé ðÜëé.
ÅíÝñãåéá: Öïñôþóôå êáéíïýñéï óýñìá.
Õðåñ÷åßëéóç óôïßâáò
Ç åêôÝëåóç ôïõ ðñïãñÜììáôïò äåí ëåéôïõñãåß.
ÅíÝñãåéá: Äéáêüøôå ôçí ðáñï÷Þ ñåýìáôïò äéêôýïõ ãéá íá åðáíáöÝñåôå ôç ìïíÜäá.
ÅÜí ôï óöÜëìá åðéìÝíåé êáëÝóôå ôå÷íéêü óÝñâéò.
Êáìßá ñïÞ íåñïý øýîçò
Ï äéáêüðôçò ðáñáêïëïýèçóçò ôçò ñïÞò Ý÷åé ëåéôïõñãÞóåé.
Ç ôñÝ÷ïõóá äéåñãáóßá óõãêüëëçóçò Ý÷åé äéáêïðåß êáé äåí ìðïñåß íá îåêéíÞóåé ðÜëé.
ÅíÝñãåéá: ÅëÝãîôå ôï êýêëùìá íåñïý øýîçò êáé ôçí áíôëßá.
Êáìßá áíôáðüêñéóç áðü ôç ìïíÜäá áðåéêüíéóçò
Ï ìéêñïåðåîåñãáóôÞò äåí åßíáé óå åðáöÞ ìå ôïí ðßíáêá áðåéêüíéóçò.
ÅíÝñãåéá: ÊáëÝóôå ôå÷íéêü óÝñâéò.
Êáìßá ñïÞ áåñßïõ
Ç ðáñï÷Þ ôïõ áåñßïõ åßíáé ìéêñüôåñç áðü 6 l/min. Ç óõãêüëëçóç äåí ìðïñåß íá
îåêéíÞóåé.
ÅíÝñãåéá: ÅëÝãîôå ôç âáëâßäá áåñßïõ, ôïõò åýêáìðôïõò óùëÞíåò êáé ôïõò
óõíäåôÞñåò.
-- 237 --
7
ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ
Ðñïóï÷Þ!
¼ëåò ïé ìïñöÝò åããýçóçò ðáýïõí íá éó÷ýïõí áí ï ðåëÜôçò ìüíïò ôïõ, êáôÜ ôç
äéÜñêåéá ôçò åããýçóçò êÜíåé ìåôáôñïðÝò óôï ìç÷Üíçìá ãéá íá äéïñèþóåé ôõ÷üí
ëÜèç.
Ôá áíôáëëáêôéêÜ ðáñáããÝëëïíôáé ìå ôç âïÞèåéá ôïõ ðëçóéÝóôåñïõ
áíôéðñïóþðïõ ôçò ESAB, âëÝðåôå ôçí ôåëåõôáßá óåëßäá áõôïý ôïõ åã÷åéñéäßïõ.
ÊáôÜ ôçí ðáñáããåëëßá, ðáñáêáëïýìå áíáöÝñåôå ôïí ôýðïõ ôïõ ìç÷áíÞìáôïò,
áñéèìü óåéñÜò êáèþò êáé ôéò ïíïìáóßåò êáé ôïõò áñéèìïýò áíôáëëáêôéêþí
óýìöùíá ìå ôïí êáôÜëïãï. Åôóé äéåõêïëýíåôå ôçí åîõðçñÝôçóç êáé
åîáóöáëßæåôå ðáñÜäïóç óùóôïý áíôáëëáêôéêïý.
bi03d1ya
-- 238 --
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising