ESAB | CaddyCut | Instruction manual | ESAB CaddyCut Kasutusjuhend

ESAB CaddyCut Kasutusjuhend
CaddyCut
Bruksanvisning (SE)
Instruction manual (GB)
Manual de uso (PT)
Bedienungsanleitung (DE)
Manual de uso (ES)
Manuel d’utilisation (FR)
ÏÄÇÃÏÓ ×ÑÇÓÅÙÓ (GR)
Handleiding voor het gebruik (NL)
Manuale d’uso (IT)
Instrukcja u¿ytkowania (PL)
Brugervejledning (DK)
Käyttökäsikirja (FI)
Bruksanvisning (NO)
0700156032-A 010303
Valid from serial number 3073120001
NL
HANDLEIDING VOOR HET GEBRUIK
MOBIEL PLASMASNIJAPPARAAT
INHOUD
1 RICHTLIJN.............................................................................................2
2 VEILIGHEID............................................................................................2
3 INLEIDING..............................................................................................4
3.1 Apparaten ...................................................................................4
4 TECHNISCHE GEGEVENS.................................................................5
5 INSTALLATIE..........................................................................................5
5.1Machine en hulpstukken aansluiten......................................6
6 GEBRUIK.................................................................................................7
6.1 Bedieningen en verklikkerlampjes.......................................8
6.2 Pistool PT -31 en slijtonderdelen ‘XT’................................8
6.3 Snijden met pistool PT -31 XLL..............................................9
6.4 Veel voorkomende problemen bij het plasmasnijden.....10
7 ONDERHOUD........................................................................................11
7.1 Periodieke controles en reiniging........................................11
8 PROBLEMEN EN OPLOSSINGEn....................................................12
8.1 Opsporen van storingen........................................................12
8.2 Werkwijze..................................................................................16
9 BESTELLEN VAN VERVANGINGSONDERDELEN......................17
9.1 Gedetailleerde foto’s................................................................17
9.2 Lijst vervangingsonderdelen................................................18
10 ACCESSOIRES..................................................................................18
DIAGRAM...................................................................................................19
1
NL
HANDLEIDING VOOR HET GEBRUIK
1 RICHTLIJN
CONFORMITEITSVERKLARING
ESAB Welding Equipment AB, S-69581 Laxå, Zweden, garandeert zonder voorbehoud dat de
stroomgeneratoren voor plasmasnijden van het type CaddyCut vanaf serienummer 307 conform zijn aan de
richtlijn IEC/EN 60974-1, IEC/EN 60941-7,in overeenstemming met de eisen van richtlijn (73/23/EEC) en
daaropvolgende (93/68/EEC) en met de norm EN 50199 in overeenstemming met de eisen van de richtlijn (89/
336/EEC) en daaropvolgende (93/68/EEC).
Laxå 2003-02-07
HENRY SELENIUS
Vice President
ESAB Welding Equipment AB
695 81 Laxå
SWEDEN
Tel: +46-584-81000
Fax: +46-584-411924
2 VEILIGHEID
De gebruikers van de ESAB lasapparatuur en plasmasnijapparatuur dienen te waarborgen, en zijn hier in zijn
geheel verantwoordelijk voor, dat alle personen die in de nabijheid werken van de genoemde machines en
apparatuur alle relevante veiligheidsmaatregelen in acht nemen. De veiligheidsmaatregelen moeten op één lijn
staan met de vereisten die geschikt zijn voor dit type plasmasnijapparatuur. De adviezen die hierna worden
gegeven komen naast de regels voor de veiligheid op het werk die voor dezelfde uitvoeringsplaats gelden.
Al de werkzaamheden moeten verricht worden door getraind personeel, dat goed bekend is met
plasmasnijapparatuur. Een onjuist gebruik van de apparaten kan zorgen voor gevaarlijke situaties, wat letsel
aan de operator en aan de machines tot gevolg kan hebben.
1. Iedereen die plasmasnijapparatuur gebruikt moet vertrouwd zijn met:
- de gebruiksmodaliteiten
- de stopknoppen voor noodsituaties
- hun functie
- relevante veiligheidsmaatregelen
- plasmasnijden
2. De operator moet waarborgen dat:
- tijdens de uitvoering van het werk er zich geen onbevoegde personen in de nabijheid van de werkplek
bevinden
- dat geen enkele persoon onbeschermd is tegen de snijboog terwijl deze wordt gebruikt
3. De werkplek:
- moet geschikt zijn voor het doel waarvoor hij gebruikt wordt
- moet vrij zijn van snijresten
4. Persoonlijke uitrusting
- draag altijd beschermende kleding zoals een veiligheidsbril, vlambestendige kleding,
beschermhandschoenen etc.
5. Algemene voorzorgsmaatregelen
- verzeker u ervan dat de massakabel die op de machine is aangesloten, niet per ongeluk kan losraken
- werkzaamheden aan hoogspanningsapparatuur mogen uitsluitend verricht worden door vakkundige
elektriciens
- de opstellingsplaats van brandblusapparatuur moet duidelijk aangegeven zijn en in de directe nabijheid
van de werkplek
- voer geen onderhoudswerkzaamheden uit wanneer de apparatuur in gebruik is.
2
NL
HANDLEIDING VOOR HET GEBRUIK
WAARSCHUWING
DE SNIJBOOG KAN SCHADELIJK ZIJN VOOR DE GEZONDHEID VAN DE OPERATOR EN VOOR DEGENE DIE ZICH
IN ZIJN DIRECTE OMGEVING BEVINDEN. NEEM TIJDENS HET LASSEN OF SNIJDEN DE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN IN ACHT. NEEM KENNIS VAN DE VEILIGHEIDSPROCEDURES DIE GELDEN VOOR
DE WERKPLEK; DEZE MOETEN IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET DE AANWIJZINGEN DIE DE FABRIKANT VAN
DE APPARATUUR VERSTREKT OMTRENT EVENTUELE GEVAARLIJKE SITUATIES.
EEN ELEKTRISCHE SCHOK –kan dodelijk zijn.
- Installeer en aard het plasmasnijapparaat overeenkomstig de geldende voorschriften.
- Raak voorwerpen waar elektriciteit doorstroomt niet aan met blote handen, vochtige
handschoenen, of vochtige kleding.
- Zorg ervoor dat u geïsoleerd bent van de massa en van het materiaal in bewerking.
- Zorg ervoor dat uw werkplek en de directe omgeving veilig zijn.
LASROOK EN GASSEN – zijn schadelijk voor de gezondheid.
- Houd uw hoofd buiten de gas- en dampzones.
- Gebruik ventilatie- en afzuigapparatuur om de gassen en lasrook uit de zone waar de operator
ademhaalt, en uit zijn omgeving, af te voeren.
STRALING VAN DE LASBOOG – kan schadelijk zijn voor het gezichtsvermogen en de huid.
- Bescherm uw ogen en uw lichaam. Gebruik een lashelm met een lasglas dat het juiste
beschermende filter heeft en draag geschikte beschermkleding.
- Bescherm personen in de nabijheid met isolatiepanelen en beschermend materiaal.
BRANDGEVAAR
- Vonken kunnen brand veroorzaken. Verzeker u ervan dat er zich in de omgeving van de werkplek
geen ontvlambare materialen bevinden.
GELUID – Een hoog geluidsniveau kan het gehoor beschadigen.
- Bescherm uw oren. Gebruik gehoorbescherming of oordoppen tegen het lawaai dat de
machine produceert.
- Waarschuw personen in de nabijheid voor mogelijke gevaren.
SLECHTE WERKING – Wend u in alle gevallen tot een gespecialiseerde technische assistentiedienst.
HET IS VAN FUNDAMENTEEL BELANG DAT U VOOR INSTALLATAIE EN GEBRUIK VAN DE APPARATUUR DE
INSTRUCTIEHANDLEIDING EERST GELEZEN EN BEGREPEN HEEFT.
BESCHERM UZELF EN ANDEREN!
WAARSCHUWING!
DE MACHINE NIET INSTALLEREN EN
GEBRUIKEN VOORDAT U DE
INSTRUCTIEHANDLEIDING GELEZEN EN
BEGREPEN HEEFT.
WAARSCHUWING! Gebruik de generator niet voor het ontdooien van
bevroren buizen.
OPMERKING! Dit product is uitsluitend bestemd om voor plasmasnijden te worden gebruikt.
3
NL
HANDLEIDING VOOR HET GEBRUIK
3 INLEIDING
CaddyCut is een compact en mobiel plasmasnijapparaat. Het apparaat wordt compleet met accessoires
geleverd en is klaar om voor plasmasnijden te worden gebruikt nadat het aangesloten is op het
elektriciteitsnet en op perslucht met een druk tussen de 5 en 10 bar (de toorts is afgesteld om te werken
met 118 l/min @ 5,2 bar).
In de verpakking van de CaddyCut is een PT-31 XL toorts bijgeleverd, met bijbehorende slijtonderdelen
die geschikt zijn om te werken met 35 ampère en die in staat is kwalitatief goede sneden te produceren
in materiaaldiktes tot 9 mm, of om diktes tot 12 mm te scheiden. In de volgende paragrafen worden de
beschikbare componenten voor het gebruik van de CaddyCut beschreven en details gegeven over de
prestaties van de machine.
Gebruik voor deze machine uitsluitend de ESAB PT-31 XL toortsen. Gebruik van andere toortsen
kan ernstig persoonlijk letsel tot gevolg hebben.
Hieronder worden de ESAB accessoires voor de genoemde toorts vermeld.
3.1 Toebehoren
Lijst 3.1.1 CaddyCut verpakking
In de verpakking van ieder CaddyCut plasmasnijapparaat P/N 0700156880 vindt u:
- 1 CaddyCut generator
- 1 geassembleerde toorts PT-31 XL*, met een extra kabel van 4,5 m lengte.
- 1 massakabel van 5 m lengte.
- 1 kit met slijtonderdelen voor de toorts (hierna gespecificeerd).
Lijst 3.1.2 Kit met slijtonderdelen P/N 0558003462 voor toorts PT-31 XL*:
- 3 spuitmonden 35/40 ampère, P/N (21008)
0558000508
- 2 elektroden P/N (20862)
0558000507
- 1 diffuser, P/N (20463)
0558000506
- 1 lang hittescherm, P/N (36284)
0558000509
*De toorts PT-31 XL - P/N 0558001466 wordt standaard, compleet geleverd met de elektrode, diffuser en hittescherm
gemonteerd.
(De nummers tussen haakjes verwijzen naar de codes van de vervangingsonderdelen die vermeld worden op de
tekening aan de onderzijde van het deksel van de doos met vervangingsonderdelen).
Fig. 3.1.2 PT – 31 Vervangings- en slijtonderdelen
4
NL
HANDLEIDING VOOR HET GEBRUIK
4 TECHNISCHE GEGEVENS
4.1 SPECIFICATIES
Nominaal
uitgangsvermogen
35% Bedrijfscyclus *
35A @ 94V dc
60% Bedrijfscyclus*
27A @ 91V dc
100% Bedrijfscyclus*
21A @ 88V dc
Bereik uitgangsstroom
15 - 35 Amperes
Leegloopspanning
270 V dc Nominaal
Nominaal ingangsvermogen I1max 230 Vac 50/60 Hz,
@ 35A 94 Vdc in de uitgang
1- Phase
regelfactor @ 35 A in de uitgang
26 Ampere
0,8
Stroomcapaciteit
PT-31XL
benodigde lucht
PT-31 XL
118 lt/min @ 5.2 bar
afmetingen CaddyCut
lengte
hoogte
breedte
430 mm
290 mm
150 mm
gewicht (zonder toorts)
35 A dc SP
7,5 kg
isolatieklasse: F
beschermingsgraad: IP 23S
* Bedrijfscyclus
De bedrijfscyclus is de tijdsduur, uitgedrukt als een percentage van een periode van 10 minuten,
waarin met een bepaald vermogen kan worden gesneden zonder dat de overbelastingsbeveiliging van
het apparaat in werking treedt.
5
INSTALLATIE
De installatie moet door een vakman worden uitgevoerd.
WAARSCHUWING!
Dit product is alleen bestemd voor industrieel gebruik. In een huiselijke omgeving kan deze harmonische
interferenties veroorzaken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om hiertegen de noodzakelijke
maatregelen te nemen.
5
NL
HANDLEIDING VOOR HET GEBRUIK
5.1
Machine en hulpstukken aansluiten
Fig. 5.1.1 - Machine aansluiten op het elektriciteitsnet
stekker en stopcontact
CaddyCut generator
Fig. 5.1.2 - Hulpstukken aansluiten
aardklem
gegevensplaatje
op onderzijde
plasmastoorts
6
NL
HANDLEIDING VOOR HET GEBRUIK
6 GEBRUIK
Algemene veiligheidsvoorschriften voor arbeidsplaatsen en specifieke
voorschriften voor het gebruik van de machine vindt u op pag. 2 en 3. Lees deze
aandachtig alvorens de machine te gebruiken.
WAARSCHUWING
Een elektrische schok kan dodelijk zijn
- Gebruik de machine niet als de afdekking is verwijderd.
- De machine mag tijdens zijn transport of verplaatsing
niet op de stroomtoevoer zijn aangesloten.
- Raak de voorste delen van de toorts (spuitmond,
hittescherm, elektrode, etc) niet aan als de machine
ingeschakeld is.
WAARSCHUWING
De straling van de snijboog is schadelijk voor het
gezichtsvermogen en de huid.
Een hoog geluidsniveau is schadelijk voor het gehoor.
- Draag een lashelm met lasglas met de juiste
beschermfilter
- Draag beschermende kleding voor ogen, oren en lichaam.
WAARSCHUWING
Gebruik met deze machine geen andere toorts dan de ESAB PT-31 XL toorts.
Gebruik van andere toortsen kan ernstig persoonlijk letsel tot gevolg
hebben.
LET OP
Plaats de CaddyCut machine minstens 3 m van de snijzone vandaan. De
gloeiende druppels en vonken die door het plasmasnijden worden
geproduceerd, kunnen de machine beschadigen.
7
NL
HANDLEIDING VOOR HET GEBRUIK
6.1
Bedieningen op frontpaneel
1
3
LEDS voor oververhitting
2
Bedieningen op het frontpaneel van de CaddyCut
1. Schakelaar (op het achterzijde). Wanneer deze op de 0n-stand staat, zal de
corresponderende groene LED gaan branden en aangeven dat de machine
geactiveerd is en de ventilator werkt.
2. Bediening voor stroomtoevoer. Instelbaar op 20 tot 35 ampère, om zich aan te
passen aan de werkomstandigheden.
3. Persluchtdruk. Kan niet door de gebruiker gewijzigd worden. Is door de fabrikant
ingesteld om in alle omstandigheden optimaal te kunnen werken. De aanwezigheid
van de persluchtstroom wordt gesignaleerd door de bijbehorende groene LED.
6.2
Toorts PT-31 en slijtonderdelen van de serie “XT”
WAARSCHUWING
Controleer tijdens montagewerkzaamheden en bij vervanging van de slijtonderdelen
“XT” of de hoofdschakelaar van de machine in de uitstand (OFF) staat en of het
primaire circuit niet geactiveerd is.
De originele toorts PT-31 van de CaddyCut machine is in de fabriek geassembleerd en
getest.
WAARSCHUWING
Binnen in het lichaam van de toorts PT-31 XL is op de uitgaande gasstroom een
gasklep geplaatst, die in verbinding staat met de stromingsregelaar en het
besturingscircuit binnen in de machine. Dit systeem verhindert dat er hoge spanning
naar de toorts wordt toegevoerd in het geval dat er per ongeluk op de schakelaar
van de toorts wordt gedrukt zonder dat deze met het hittescherm is uitgerust.
Vervang de toorts altijd met een identieke door ESAB geproduceerde toorts, omdat
deze is uitgerust met het eerdergenoemde unieke en gebrevetteerde INTERLOCK
veiligheidssysteem.
8
NL
HANDLEIDING VOOR HET GEBRUIK
6.3
Snijden met de toorts PT-31
WAARSCHUWING
Draag altijd beschermende handschoenen, kleding en helmen. Een helm/
masker met lasglas nr. 6 of 7 biedt adequate bescherming voor uw ogen.
WAARSCHUWING
Raak nooit de voorste delen van de toorts aan (vóór de handgreep), zoals de
punt, hittescherm, elektrode, etc.), alleen in het geval dat de machine op de
uitstand (OFF) staat.
Let op: druk niet op toortsschakelaar als de punt van de spuitmond niet het werkstuk
raakt of zich op meer dan 1 mm afstand van het te snijden stuk bevindt.
TE SNEL
TE LANGZAAM
CORRECT
Afb. 6.3.1 Effect van de snijsnelheid
WANNEER DE SNIJBOOG BEGINT
HET METAAL TE PERFOREREN DE
TOORTS WEER RECHT HOUDEN EN
DOORGAAN MET SNIJDEN
OM MET BOREN TE BEGINNEN DE
TOORTS SCHUIN HOUDEN OM
TERUGKEER VAN GESMOLTEN METAAL
TE VOORKOMEN, OMDAT DEZE DE
TOORTS KAN BESCHADIGEN
Afb. 6.3.2
Boortechniek met gebruik van PT-31 XL
9
NL
HANDLEIDING VOOR HET GEBRUIK
6.4 Veel voorkomende problemen bij het plasmasnijden
Hierna volgt een lijst met veel voorkomende snijproblemen en de mogelijke oorzaken.
Als het geconstateerde probleem door de CaddyCut machine is veroorzaakt, raadpleeg
dan het hoofdstuk over het onderhoud in deze handleiding. Als het probleem daarna niet is
verholpen, wend u zich dan tot de dichtstbijzijnde ESAB vertegenwoordiger.
A. Niet voldoende diepgang
1 – Te hoge snijsnelheid
2 – Snijkop beschadigd
3 – Onjuiste persluchtdruk
B. Snijboog gaat uit
1 – Te lage snijsnelheid
C. Productie van restmateriaal. (Bij enkele materialen of diktes is snijden zonder
restmateriaal erg moeilijk).
1 – Snijsnelheid te laag of te hoog
2 – Onjuiste persluchtdruk
3 – Spuitmond of elektrode beschadigd
D. Dubbele boog (spuitmond van de snijkop beschadigd)
1 – Te lage persluchtdruk
2 – Snijkop beschadigd
3 – Loszittende snijkop
4 –Overmatig spatten
E. Instabiele snijboog
Snijkop beschadigd of elektrode versleten
F. Instabiele snijcondities
1 – Onjuiste snijsnelheid
2 –Slecht aangesloten elektrische kabels en persluchtleiding
3 - Elektrode en/of snijkop zijn versleten
G. Snijboog zet niet door (Loszittende aansluitingen)
H. Vroegtijdige slijtage van slijtonderdelen
1 – Onjuiste druk
2 – Vuile perslucht
10
NL
HANDLEIDING VOOR HET GEBRUIK
7 ONDERHOUD
Regelmatig onderhoud is essentieel om veilig en betrouwbaar te kunnen werken.
Opmerking:
alle garantieverplichtingen van de fabrikant komen te vervallen indien de gebruiker
tijdens de garantieperiode de machine zelf probeert te repareren.
LET OP
Indien dit apparaat niet correct functioneert, dient u gelijk met het werk te stoppen
en de oorzaken van de slechte werking op te sporen. De onderhoudswerkzaamheden
moeten door vakbekwaam personeel worden uitgevoerd en de verrichtingen op het
elektrische gedeelte door een elektricien. Laat deze machine niet controleren,
reinigen of repareren, door personen die daarvoor niet zijn opgeleid. Gebruik alleen
de door de fabrikant aanbevolen vervangingsonderdelen.
WAARSCHUWING
Alvorens binnenin de CaddyCut werkzaamheden of een inspectie uit te voeren
altijd eerst controleren of de netschakelaar uitstaat of de stroomonderbreker van
het elektriciteitsnet is geactiveerd.
7.1 CONTROLE EN REINIGING
LET OP
In de leidingen van de perslucht kunnen zich water en olie ophopen. Leid de eerste
luchtstraal uit de CaddyCut machine, om schade aan het apparaat te vermijden.
Aanbevolen wordt regelmatig de CaddyCut te controleren en te reinigen om in veilige en
betrouwbare omstandigheden te kunnen werken. Hieronder volgen enkele suggesties voor
controle en reiniging.
A. Controleer de integriteit van het kabelpakket tussen de machine en het werkstuk.
B. Controleer of de aansluitingen van de massakabel op de machine en op het
werkstuk goed vastzitten en veilig zijn.
C. Controleer het hittescherm op de toorts. Vervang deze bij beschadiging.
D. Controleer dagelijks de slijtage van de elektrode en de snijkop van de toorts.
Reinig of vervang deze, indien nodig.
E. Controleer of de stroomkabels en de persluchtleiding intact zijn en geen scheuren
vertonen.
F. Controleer of alle elektrische aansluitingen en verbindingen stevig vastzitten.
11
NL
HANDLEIDING VOOR HET GEBRUIK
8 STORINGEN EN OPLOSSINGEN
Voer eerst de volgende controles uit alvorens de machine naar een geautoriseerd
servicecentrum op te sturen.
WAARSCHUWING
EEN ELEKTRISCHE SCHOK KAN DODELIJK ZIJN! Verzeker u ervan dat de
stroomtoevoer naar het apparaat is losgekoppeld. Zet de netschakelaar uit of activeer
de externe stroomonderbreker, alvorens werkzaamheden binnen in de machine uit
te voeren of deze daar te inspecteren.
Raadpleeg voor storingen en oplossingen de tabellen in deze handleiding. De oplossing ligt vaak voor de
hand. Als de oorzaak van de storing niet direct gelokaliseerd kan worden de elektrische aansluitingen
loskoppelen, de machine openmaken en overgaan tot een visuele inspectie van de componenten en de
kabels. De klemaansluitingen van de kabels, die goed verankerd moeten zijn, kunnen loszitten, kabels of
componenten kunnen gesmolten zijn, condensators kunnen vocht verliezen en vervormd zijn, andere modules
kunnen verkleurd zijn of andere zichtbare tekenen van schade vertonen. Deze indicaties annuleren niet alle
andere veiligheidsvoorschriften of garantiebeperkingen die in de andere hoofdstukken of paragrafen zijn vermeld.
WAARSCHUWING
De voltage in het plasmasnijapparaat is hoog genoeg om ernstige schade aan de gezondheid of zelfs een
dodelijk ongeval te kunnen veroorzaken. Neem alle voorzorgsmaatregelen in acht als u in de buurt van de
machine bent, vooral als de afdekking is verwijderd.
OPMERKING
Alvorens de elektrische spanning in de machine te testen, de interne modules van de hoogspanningsgenerator
loskoppelen om schade aan uw voltmeter te voorkomen.
8.1 STORINGEN EN OPLOSSINGEN
Iedere oplossing die een ingreep binnen in de machine noodzakelijk maakt, mag
uitsluitend door een geautoriseerd servicecentrum worden uitgevoerd.
A. Moeilijke start
- vervang de elektrode
- vervang de spuitmond
- controleer of de aansluitingen van de massakabel op de machine en op het werkstuk veilig zijn
- controleer de persluchtdruk (tussen 5 - 5,2 bar)
- controleer de integriteit van het kabelpakket van de toorts.
Druk op de toortsschakelaar. Is er na twee seconden hoge frequentie?
Nee
Ja
Brandt de groene LED van de perslucht?
Controleer/vervang de HF-besturingskaart
Ja
Nee
Repareer/vervang
de generator
Repareer/vervang
de HF-besturingskaart
12
Controleer de
stromingsregelaar
HANDLEIDING VOOR HET GEBRUIK
NL
B.
Er is geen afgifte van perslucht
Is de persluchtleiding aangesloten?
Ja
Nee
Aangesloten
Is de perslucht op 4-5 bar afgesteld?
Ja
Nee
Aanpassen
Controleer de integriteit van de toorts
Ja
Nee
•
•
•
•
Controleer de integriteit van de toortsschakelaar
OK
Nee
De toorts heeft geen elektrode
De toorts heeft geen klephefboom
Vervang de elektrode
Vervang de klephefboom
Vervang de toortsschakelaar
Repareer/vervang de generator
C.
De luchtstroom stopt niet
Wordt de snijboog geactiveerd bij contact tussen snijkop en werkstuk zonder dat de
toortsschakelaar is ingedrukt?
Ja
Nee
Controleer een eventuele kortsluiting
in de toortsschakelaar
Afgifte van perslucht met schakelaar van de CaddyCut in de uitstand?
Ja
Vervang de
elektromagnetische klep
Nee
Repareer/vervang de
HF-besturingskaart
13
NL
D.
HANDLEIDING VOOR HET GEBRUIK
Lampje van I/0-schakelaar doet het niet
Is de netschakelaar van 230V geactiveerd?
Ja
Nee
Activeer de netschakelaar
Zit de stekker in het stopcontact?
Ja
Nee
Steek de stekker in het stopcontact
Draait de ventilator?
Ja
Nee
Vervang de
I/0-schakelaar
Controleer of het stopcontact en de stekker spanning hebben
Ja
Nee
Controleer de zekering van het
elektriciteitsnet
Vervang de
I/0-schakelaar
14
NL
E.
HANDLEIDING VOOR HET GEBRUIK
LED voor oververhitting brandt
Is de machine oververhit?
(Rode LED dooft als de
machine is afgekoeld)
Ja
(front view)
(rear view)
Nee
Is de luchtventilatie voelbaar?
Bedrijfscyclus overschreden:
35% @ 35 A,
of 100% @ 21A afgegeven
Ja
Nee
Repareer de generator
Repareer de ventilator
19
F.
Er is geen stroomafgifte
De stroomtoevoer is binnen het gespecificeerde bereik + 10%?
Ja
Nee
Zie procedure onder (D) hierboven
Probleem niet verholpen
Repareer de generator
15
HANDLEIDING VOOR HET GEBRUIK
NL
8.2 WERKWIJZE BIJ GEBRUIK
A.
Toortsschakelaar op de uitstand
INGEDRUKT
LOSGELATEN
TOORTSSCHAKELAAR
GEOPEND
DICHT
ELEKTROMAGNETISCHE KLEP
2 SEC.
VOORSTROOM
10 SEC
NASTROOM
Postflow
STROMINGSREGELAAR
OPEN
GEOPEND
DICHT
LED VOOR OVERVERHITTING BRANDT
IN
WERKING GESTELD
ENERGIZE
HF-CIRCUIT
INVERTER
SNIJBOOG (STROOM)
Opmerking:
1. Als de toortsschakelaar tijdens de nastroomperiode ingedrukt is, heffen de nastroom- en
de voorstroomperiode elkaar op, en zal de hoge frequentie gelijk worden geactiveerd.
2. Wanneer de LED voor de persluchtstroom zich dooft, moeten de snijwerkzaamheden
worden onderbroken. De periode van nastroom begint als de toortsschakelaar wordt
losgelaten.
16
HANDLEIDING VOOR HET GEBRUIK
NL
9 - BESTELLEN VAN VERVANGINGSONDERDELEN
9.1 - Gedetailleerde foto’s
14
achterzijde
achterzijde
1
3
8
16
6
2
voorzijde
7
9
A. AFDEKKING
B. BEHUIZING
(onderaanzicht)
(bovenaanzicht)
11
12
5
10
13
6
voorzijde
13
achterzijde
4
C. VERMOGENSEENHEID
(vooraanzicht)
D. VERMOGENSEENHEID
(achteraanzicht)
20
18
achterzijde
voorzijde
voorzijde
E. INVERTERKAART
19
achterzijde
F. ONDERPLAAT
17
HANDLEIDING VOOR HET GEBRUIK
NL
9.2 - Lijst met vervangingsonderdelen
CaddyCut is ontworpen en getest conform de internationale normen en Europese
richtlijnen IEC/EN 60974/1 en EN 50199.
Het servicecentrum dat ingrepen of reparaties uitvoert is verplicht te waarborgen
dat de machine ook na de ingreep nog aan de genoemde normen voldoet.
De vervangingsonderdelen moeten bij de dichtstbijzijnde ESAB vertegenwoordiger worden
besteld, raadpleeg hiervoor de lijst op de laatste pagina van deze handleiding. Bij het bestellen
van de vervangingsonderdelen is het belangrijk dat u het type machine en zijn serienummer
vermeld, samen met de codes en de beschrijving van het vervangingsonderdelen zoals deze
in tabel zijn aangegeven. Dit zal de levering vereenvoudigen en verzending van de juiste
vervangingsonderdelen verzekeren.
Niettemin mag iedere vervanging van onderdelen of interne modules uitsluitend door
personeel van het geautoriseerde servicecentrum worden uitgevoerd.
ITEM NO.
PART NO.
DESCRIPTION
1
0700156001
UPPER CASE (LID)
2
0700156002
BOTTOM CASE (CHASSIS)
3
0700156003
UPPER CONTROL PCB
4
0700156004
LOWER CONTROL/HF PCB
5
0700156005
HF GENERATOR
6
0700156006
AIR NIPPLE 1/8” Dia. 8mm, L=20mm
7
0700156007
POWER CABLE 3x1,5 sqmm, L=2,5m
8
0558001466
PT - 31 XL TORCH Ass.ly
9
10
0700156008
0700156009
PRESSURE GAUGE
FAN
11
0700156010
EMC FILTER
12
0558000410
FLOW SWITCH P/N 951202
13
0700156011
INVERTER PCB
14
0700156012
ON/OFF SWITCH
15
0700156013
EARTH CABLE W/CLAMP, L=5m
16
0456574001
FRONT GRID FILTER (L)
17
0700156014
BOTTOM PLATE
18
0700156015
CHOKE (INDUCTANCE)
19
0700156016
TRANSFORMER
20
0700156017
HEAT SINK WITH DIODES
21
0700156018
POWER BLOCK
22
0700156019
KNOB Dia. 25mm
23
0700156032
Multilanguage user manual
24
0468208001
STRAP
25
0700150016
CLAMP
26
0700156019
FRONT GRATING
10 ACCESSOIRES
Voor accessoires van de plasmatoorts PT-31, raadpleeg deel 3.1 Toebehoren, op pag 4.
18
19
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising