ESAB | CaddyCut | Instruction manual | ESAB CaddyCut Brugermanual

ESAB CaddyCut Brugermanual
CaddyCut
Bruksanvisning (SE)
Instruction manual (GB)
Manual de uso (PT)
Bedienungsanleitung (DE)
Manual de uso (ES)
Manuel d’utilisation (FR)
ÏÄÇÃÏÓ ×ÑÇÓÅÙÓ (GR)
Handleiding voor het gebruik (NL)
Manuale d’uso (IT)
Instrukcja u¿ytkowania (PL)
Brugervejledning (DK)
Käyttökäsikirja (FI)
Bruksanvisning (NO)
0700156032-A 010303
Valid from serial number 3073120001
SE
BRUKSANVISNING
VÄXELRIKTARE MED TILLBEHÖR FÖR PLASMASKÄRNING
INNEHÖLLSFÖRTECKNING
1 Direktiv.............................................................................................2
2 Säkerhet..........................................................................................2
3 Inledning.........................................................................................4
3.1 Utrustning...........................................................................4
4 Tekniska data................................................................................5
5 Installation.......................................................................................5
5.1 Anslutning till elnät och vid arbete...............................6
6 Användning....................................................................................7
6.1 Reglage på främre kontrolltavla.....................................8
6.2 PT 31-skärbrännare och förslitningsdetaljer ‘XT’....8
6.3 Att skära med PT 31 XL-skärbrännaren.......................9
6.4 Vanliga problem vid skärning.......................................10
7 Underhåll.......................................................................................11
7.1 Kontroll och rengörning................................................11
8 Felsökning och åtgärder............................................................12
8.1 Felsökningsguide............................................................12
8.2 Operationsföljd................................................................16
9 Att beställa reservdelar...............................................................17
9.1 Foto på komponenterna................................................17
9.2 Reservdelslista................................................................18
10 Tillbehör........................................................................................18
Blockschema.....................................................................................19
1
SE
BRUKSANVISNING
1 DIREKTIV
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
ESAB Welding Equipment AB, S-69581 Laxå, Sverige, försäkrar under eget ansvar att plasmaskärutrustning
CaddyCut från serienummer 307 är i överensstämmelse med standard IEC/EN 60974-1, IEC/EN 60941-7,
enligt villkoren i direktiv (73/23/EEG) med tillägg (93/68/EEG) och standard EN 50199 i enligt villkoren i
direktiv (89/336/EEG) med tillägg (93/68/EEG).
Laxå 2003-02-07
HENRY SELENIUS
Vice President
ESAB Welding Equipment AB
695 81 Laxå
SWEDEN
Tel: +46-584-81000
Fax: +46-584-411924
2 SÄKERHET
De personer som använder ESAB:s svetsar och maskiner för plasmaskärning är ansvariga
för att alla de som arbetar i närheten av ovan nämnda maskiner respekterar de relevanta
försiktighets- och säkerhetsåtgärderna. Säkerhetsåtgärderna måste överensstämma med
de krav som är passande för denna typ av maskin för plasmaskärning. Förutom de regler för
säkerhet på arbetsplatsen som gäller på den plats där arbetet utförs måsta ni också respektera
de rekommendationer som följer.
Allt arbete måste utföras av tränad personal som har god kännedom om maskiner för
plasmaskärning. En felaktig användning av utrustningen kan leda till farliga situationer som
skulle kunna ge upphov till fysisk skada på operatören eller skada på maskinerna.
1. De personer som använder maskiner för plasmaskärning måste vara förtrogna med:
- arbetsmodalitet
- stoppknappar för nödsituation
- deras funktion
- relevanta säkerhetsåtgärder
- plasmaskärning
2. Operatören måste garantera att:
- ingen icke auktoriserad person befinner sig i närheten av arbetspunkten
under utförandet av arbetet.
- ingen person är oskyddad från bågen för skärning medan denna används.
3. Arbetspunkten måste vara:
- lämplig för dess funktion
- fri från avfall
4. Individuell utrustning
- försumma inte att bära skyddsplagg som skyddsglasögon, flamhärdiga klädesplagg,
skyddshandskar, etc.
5. Allmänna försiktighetsåtgärder
- försäkra er om att kabeln för massa sitter fast ordentligt vid maskinen.
- arbete på maskiner under elektrisk högspänning får bara utföras av professionella
elektriker.
- brandsläckarnas placering måste vara tydligt indikerad och nära
arbetsplatsen.
- underhållet av utrustningen får inte utföras under arbetet med densamma.
2
SE
BRUKSANVISNING
VARNING
SVETSBÅGEN OCH BÅGEN FÖR SKÄRNING KAN VARA SKADLIGA FÖR OPERATÖRENS HÄLSA OCH FÖR DE
PERSONER SOM BEFINNER SIG I NÄRHETEN. RESPEKTERA ALLTID SÄKERHETSANVISNINGARNA NÄR DU SVETSAR
ELLER SKÄR. TAG REDA PÅ DE SÄKERHETSNORMER SOM GÄLLER PÅ ARBETSPLATSEN, OCH SOM MÅSTE
ÖVERENSSTÄMMA MED DE INDIKATIONER OM EVENTUELLA RISKER SOM GES AV MASKINERNAS TILLVERKARE.
EN ELEKTRISK STÖT - kan vara livsfarlig.
- Installera och jorda enheten för plasmaskärning i enlighet med alla gällande normer.
- Rör aldrig vid föremål som leder ström med bar hud, fuktiga handskar eller fuktiga klädesplagg.
- Försäkra er om er isolering från massa och från arbetsstycket.
- Försäkra er om att er arbetsplats och området omkring den är säkra.
RÖK OCH GASER – är skadliga för hälsan.
- Håll huvudet utanför rökiga områden.
- Använd er av ventilation och utsugning av rök för att avlägsna röken från det område där operatören
andas, och från området omkring.
STRÅLNING FRÅN SVETSBÅGEN - kan ge upphov till syn- eller hudskada.
- Skydda synen och kroppen. Använd er av en svetsmask med lämpliga mörka glas samt av
skyddskläder.
- Skydda de personer som befinner sig i närheten med hjälp av för detta avsedda skiljeväggar och
skyddande material.
BRANDRISK
- Gnistor kan ge upphov till brand. Försäkra er om att det inte finns lättantändliga material i närheten av
arbetsplatsen.
BULLER - Hög bullernivå kan skada hörseln.
- Skydda öronen. Använd hörselskydd eller öronproppar för att skydda er mot buller.
- Informera de personer som befinner sig i närheten om den möjliga faran.
FELAKTIG FUNKTION - Tag alltid kontakt med specialiserad servicepersonal.
LÄS ALLTID BRUKSANVISNINGEN OCH SE TILL ATT NI FÖRSTÅTT DESS INNEHÅLL INNAN NI INSTALLERAR OCH
ARBETAR MED MASKINEN.
SKYDDA DIG SJÄLV OCH ANDRA!
VARNING !
LÄS ALLTID BRUKSANVISNINGEN OCH SE TILL
ATT NI FÖRSTÅTT DEN INNAN NI INSTALLERAR OCH
ARBETAR MED MASKINEN.
VARNING ! Använd inte generatorn för att tina upp rör som fryst.
ANMÄRKNING! Denna produkt är enbart avsedd för att användas för plasmaskärning
3
SE
BRUKSANVISNING
3 INLEDNING
CaddyCut är en kompakt och självständig maskin för plasmaskärning. Maskinen levereras
utrustad och klar för att genomföra skärningsarbetet, den måste bara anslutas till elnätet och
till en anordning för fördelning av filtrerad tryckluft med ett tryck på mellan 5 och 10 bar
(skärbrännaren är reglerad för att använda 118 l/min vid 5,2 bar).
CaddyCut levereras i dess förpackning tillsammans med en PT-31 XL-skärbrännare med
förslitningsdetaljer anpassade för arbete vid 35 Amp. Maskinen är avsedd för att möjliggöra
en skärning av god kvalitet för material av en tjocklek på upp till 9 mm eller separation upp till
12 mm. I de kapitel som följer kommer vi att beskriva de komponenter som är tillgängliga för
användningen av CaddyCut, liksom detaljer gällande maskinens prestationer.
Använd aldrig någon annan typ av skärbrännare än ESAB PT-31 XL för denna maskin,
detta skulle nämligen kunna leda till allvarlig personskada.
Nedan finner du en lista över tillbehören från ESAB för den skärbrännare som
indikeras.
3.1 Utrustning
Lista 3.1.1 Förpackning för CaddyCut
Varje apparat för plasmaskärning av typen CaddyCut P/N 0700156880 innefattar:
- 1 st. generator CaddyCut
- 1 st. skärbrännare PT-31* XL klar för användning med ett kabelpaket på 4,5 m.
- 1 st. kabel för massa på 5 m.
- 1 st. uppsättning förslitningsdetaljer för skärbrännaren, se detaljerad lista nedan.
Lista 3.1.2 Uppsättning förslitningsdetaljer P/N 0558003462 för skärbrännare PT-31 XL*:
- 3 st. munstycken 35/40 Amp, P/N (21008)
0558000508
- 2 st. elektroder, P/N (20862)
0558000507
- 1 st. diffusör, P/N (20463)
0558000506
- 1 st. lång skyddskåpa, P/N (36284)
0558000509
* Skärbrännaren PT-31 XL komplett P/N 0558001466 levereras med munstycke, elektrod, diffusör och
skyddskåpa monterade.
(Siffrorna inom parentes är reservdelarnas koder med vilka de indikeras på den ritning som finns placerad
på insidan av locket på reservdelarnas lådor).
Fig. 3.1.2 PT – 31 Lista över reservdelar och förslitningsdetaljer
4
SE
BRUKSANVISNING
4 TEKNISKA DATA
4.1 SPECIFIKATIONER
Uteffekt
Arbetscykel * 35%
35A @ 94V cc
Arbetscykel * 60%
27A @ 91V cc
Arbetscykel * 100%
21A @ 88V cc
Reglering av ström
15 - 35 Ampere
Tomgångsspänning
270 V cc
Inström I1max
@ 35A 94 Vcc Ut
230 Vac 50/60 Hz,
Monophase
Effektfaktor @ 35 A Ut
26 Ampere
0,8
Maximal ström
PT-31XL
35 A cc SP
Luftbehov
PT-31 XL
118 lt/min @ 5.2 bar
Dimensioner CaddyCut
Längd
Höjd
Bredd
Vikt (utan skärbrännare)
430 mm
290 mm
150 mm
7,5 kg
Isoleringsklass: F
Skyddsklass: IP 23S
*Arbetscykel
Faktorn för arbetscykel hänvisar till tiden i procentandel av 10 minuter under vilken man
kan skära vid en given effekt utan att maskinens skyddsanordning ingriper.
5
INSTALLATION
Installationen måste utföras av en professionell tekniker.
VARNING
Denna produkt är enbart avsedd för industriellt bruk. I hemmiljö kan den ge
upphov till radiostörningar. Det ligger på användarens ansvar att vidta de nödvändiga
försiktighetsåtgärderna.
5
SE
5.1
BRUKSANVISNING
Anslutning till elnätet och vid arbete
Fig. 5.1.1 - Anslutning till elnätet
Uttag och stickpropp till elnätet
Generator CaddyCut
Fig. 5.1.2 - Anslutning vid arbete
Jordningsklämma
Informationsskylt på botten
Plasmabrännare
6
SE
BRUKSANVISNING
6 ANVÄNDNING
Allmänna normer för säkerhet på arbetsplatsen samt specifikationer gällande
maskinernas användning finner du på sidorna 2 och 3. Läs bruksanvisningen
noggrannt innan du börjar använda maskinerna.
VIKTIGT
En elektrisk stöt kan vara livsfarlig.
- Använd inte maskinen med höljet borttaget.
- Anslut inte maskinen till den elektriska matningen under förflyttningen av
densamma.
- Rör inte vid någon av skärbrännarens främre komponenter
(munstycke, skyddskåpa, elektrod, etc.) om maskinen är
i funktion.
VIKTIGT
Strålningen från bågen för skärning är skadlig för synen och för huden.
Bullret är skadligt för hörseln.
- Bär alltid en svetsmask med lämpliga mörka glas.
- Bär skyddsklädsel som skyddar ögonen, öronen och kroppen.
VIKTIGT
När du använder dig av denna maskin får du aldrig använda någon annan skärbrännare än
ESAB PT-31 XL. Detta skulle nämligen kunna ge upphov till allvarlig fysisk skada.
VIKTIGT
Placera maskinen CaddyCut minst 3 m. från skärningsområdet. Glödande droppar och gnistor
från plasmaskärningen skulle kunna skada maskinen.
7
SE
BRUKSANVISNING
6.1
Reglage på främre kontrolltavla
1
3
Lysdiod för överhettning
2
Reglage på CaddyCut:s främre kontrolltavla
1. Strömbrytare (placerad på den bakre kontrolltavlan). När strömbrytaren
befinner sig i läget ON tänds den tillhörande gröna lysdioden, vilket indikerar
att maskinen är elektriskt matad och att fläkten är i funktion.
2. Reglage för strömfördelning. Kan ställas in på mellan 20 och 35 ampere för
att anpassa maskinens funktion till arbetsförhållandena.
3. Lufttryck. Kan inte modifieras av användaren. Ställs in för optimalt arbete
under alla förhållanden av tillverkaren. Luftflödet ger, när det föreligger, upphov
till att den för detta avsedda gröna lysdioden tänds.
6.2 PT-31-skärbrännare och förslitningsdetaljer av serien “XL”
VARNING
Försäkra er alltid om att maskinens strömbrytare befinner sig i det avstängda läget
och att den primära kretsen inte är elektriskt matad under arbetsskedena för
montering och byte av förslitningsdetaljerna “XT”.
Original-skärbrännaren PT-31 på maskinen CaddyCut har monterats ihop och testats vid
tillverkningen.
VARNING
Inne i PT-31 XL-skärbrännarens kropp finns en ventil för kontroll av utmatningen av gas som
samarbetar med flödesmätaren och dess kontrollkrets som finns placerad inne i maskinen. Detta
system förhindrar att skärbrännaren matas elektriskt med högspänning om man felaktigt eller
oavsiktligen skulle trycka på knappen på skärbrännaren när skyddskåpan inte finns på plats.
På grund av egenskaperna hos detta säkerhetssystem för FÖRREGLING ska man
alltid byta ut skärbrännaren mot en av samma modell tillverkad av ESAB.
8
SE
BRUKSANVISNING
6.3
Att skära med PT-31-skärbrännaren.
VARNING
Använd er alltid av handskar, skyddsplagg och skyddshjälm. En hjälm eller
svetsmask med mörka glas nr. 6 eller 7 skyddar dina ögon på ett lämpligt sätt.
VARNING
Rör aldrig vid skärbrännarens främre delar (framför handtaget) (spetsen,
skyddskåpan, elektroden, etc.) om inte maskinens strömbrytare befinner sig i läget
OFF.
Viktigt: tryck aldrig på knappen på skärbrännaren om inte munstyckets spets är i kontakt
med eller på ett maximalt avstånd på 1 mm från det stycke som ska skäras.
FÖR SNABB
FÖR LÅNGSAM KORREKT
Tab. 6.3.1 Skärningshastighetens effekt
När bågen perforerar metallen
ska du placera skärbrännaren i
rak position och fortsätta
skärningen.
För att börja göra ett hål ska du luta
skärbrännaren för att undvika att retur
av smält metall kan skada densamma.
Tab. 6.3.2 Teknik för att göra hål med PT-31 XL
9
SE
BRUKSANVISNING
6.4 VANLIGA PROBLEM VID PLASMASKÄRNING
Nedan finner du en lista över de vanligaste problemen vid skärning, följd av den troliga orsaken
till vart och ett av problemen. Om det problem som uppkommit orsakats av CaddyCut hänvisar
vi till kapitlet gällande underhåll i denna bruksanvisning. Om problemet inte kan åtgärdas på
detta sätt ska du ta kontakt med ESAB:s närmaste representant.
A. Otillräcklig penetration
1 – Skärningshastigheten är för hög
2 – Munstycket för skärning är skadat
3 – Olämpligt lufttryck
B. Bågen för skärning slocknar
1 – Skärningshastigheten är för låg
C. Det bildas avfall. (När man skär i vissa typer av material eller vid viss tjocklek är
det svårt att uppnå en skärning utan avfall).
1 – Skärningshastigheten är för hög eller för låg
2 – Olämpligt lufttryck
3 – Munstycket eller elektroden är skadad
D. Kluven båge (munstyckets öppning är skadad)
1 – Lufttrycket är för lågt
2 – Munstycket för skärning är skadat
3 – Munstycket för skärning är löst
4 – För hög retur av stänk
E. Instabil båge
Munstycket för skärning är skadat eller elektroden är utsliten
F. Instabila skärningsförhållanden
1 – Skärningshastigheten är inte korrekt
2 – De elektriska kablarna och luftröret sitter lösa
3 – Elektroden och/eller munstycket för skärning är för utslitna
G. Bågen för skärning tänds inte (fästena sitter lösa)
H. Förslitningsdetaljernas livslängd är kort
1 – Gasens tryck är olämpligt
2 – Tryckluften är smutsig
10
SE
BRUKSANVISNING
7 UNDERHÅLL
Ett regelbundet underhåll är absolut nödvändigt för säkerhet och driftsäkerhet under arbetet.
ANMÄRKNING:
Den garanti som ges av leverantören upphör att gälla om användaren försöker reparera
maskinen på egen hand under garantiperioden.
VIKTIGT
Om apparaten inte fungerar korrekt måste du avbryta arbetet omedelbart och ta reda på
orsakerna till den felaktiga funktionen. Underhållsarbetet måste utföras av en person med
specifik erfarenhet, ingreppen på de elektriska komponenterna måste utföras av en elektriker.
Låt aldrig personer utan specifik utbildning kontrollera, rengöra eller reparera denna maskin.
Använd enbart sådana reservdelar som rekommenderas av tillverkaren.
VARNING
Försäkra er om att huvudströmbrytaren eller den termomagnetiska huvudbrytaren är
frånkopplad när du ska inspektera eller arbeta i CaddyCut:s inre.
7.1 KONTROLL OCH RENGÖRNING
VIKTIGT
Ibland kan vatten och olja samlas i ledningarna för tryckluft. Var noggrann med att
rikta den första luftstrålen utanför maskinen CaddyCut, detta för att undvika att
skada densamma.
Vi rekommenderar er att kontrollera och rengöra CaddyCut ofta för att arbetet ska kunna ske
under säkra förhållanden och driftsäkerhet. Vi föreslår följande vad gäller inspektion och
rengörning av maskinen:
A. Kontrollera att kablarna mellan maskinen och det stycke som ska skäras är hela.
B. Kontrollera att anslutningen av kabeln för massa mellan maskinen och det stycke
som ska skäras är ordentligt åtdragen och säker.
C. Kontrollera skyddskåpan på maskinen. Byt ut den om den är skadad.
D. Kontrollera förslitningen av elektroden och skärbrännarens munstycke dagligen.
Rengör eller byt ut om det skulle visa sig nödvändigt.
E. Försäkra er om att de elektriska kablarna och luftröret är hela och oskadade.
F. Försäkra er om att samtliga elektriska kontakter och anslutningar är ordentligt
åtdragna.
11
SE
BRUKSANVISNING
8 FEL OCH ÅTGÄRDER
Försök med följande åtgärder innan du skickar maskinen på service till en auktoriserad
serviceverkstad.
VARNING
EN ELEKTRISK STÖT KAN VARA LIVSFARLIG! Försäkra er om att den elektriska matningen till
maskinen har kopplats från externt. Bryt den elektriska linjen med hjälp av huvudströmbrytaren
eller den termomagnetiska brytaren innan ni kontrollerar eller arbetar i maskinens inre.
Försök att förstå problemen och de relevanta åtgärderna med hjälp av de tabeller som bifogas. Ofta är
åtgärden enkel. Om du inte lyckas lokalisera problemet omedelbart ska du koppla från de elektriska
anslutningarna, öppna maskinen och utföra en visuell kontroll av komponenterna och kablarna. Kontrollera
om kablarnas terminaler, som måste sitta fast ordentligt, är lösa, om kablar eller komponenter är brända
eller sitter lösa, om kondensatorer läcker eller är deformerade eller om du kan upptäcka andra påtagliga
tecken på skada eller missfärgning. Dessa indikationer annullerar inte de föreskrifter gällande ingrepp
under säkra förhållanden och garanti som tas upp i andra kapitel och paragrafer.
VARNING
Den elektriska spänningen i maskiner för plasmaskärning är tillräckligt stark för att ge upphov till allvarlig
fysisk skada och kan till och med vara livsfarlig. Vidta alltid alla försiktighetsåtgärder när du befinner dig i
närheten av en apparat, speciellt om höljet tagits bort.
ANMÄRKNING
Innan man testar den elektriska spänningen i maskinen måste man alltid ta loss högfrekvensgeneratorns
interna moduler för att undvika att skada voltmetern.
8.1 FELSÖKNINGSGUIDE
Alla ingrepp som kräver att man arbetar inne i maskinen måste utföras av en auktoriserad serviceverkstad.
A. Svårt att tända bågen
- byt elektrod
- byt munstycke
- kontrollera att anslutningarna av kabeln för massa sitter fast ordentligt vid maskinen och på stycket
- kontrollera lufttrycket (mellan 5 - 5,2 bar)
- kontrollera att kabelpaketet till skärbrännaren är helt.
tryck på knappen på skärbrännaren. Kan du känna närvaron av högfrekvens efter två sekunder?
Ja
Nej
lyser den gröna lysdioden för “luft”?
Ja
Reparera/byt
ut generatorn
Reparera/byt ut kortet för kontroll /HF
Nej
Reparera/byt ut kortet
för kontroll /HF
12
Kontrollera
lödesmätaren
SE
B.
BRUKSANVISNING
Ingen fördelning av luft
Är röret för luft anslutet?
Ja
Nej
Anslutet
Är lufttrycket inställt på 4-5 bar?
Ja
Nej
Åtgärda
Kontrollera att skärbrännaren är hel
Ja
•
•
•
•
Nej
Kontrollera att strömbrytaren för knappen
Elektrod saknas på skärbrännaren
Spak för ventilen saknas på skärbrännaren
Byt ut elektroden
Byt ut spaken för ventilen
på skärbrännaren är hel
OK
Nej
Byt ut knappen på skärbrännaren
Reparera/byt ut generatorn
C.
Utflödet av luft stannar inte
Tänds bågen när munstycket kommer i kontakt med stycket utan att du
trycker på knappen på skärbrännaren?
Ja
Nej
Kontrollera en eventuell kortslutning i knappen
på skärbrännaren
Flödar det ut luft när CaddyCut:s strömbrytare är avstängd?
Ja
Nej
Byt ut den elektromagnetiska
Reparera/byt ut
ventilen för luft
kortet för kontroll /HF
13
SE
D.
BRUKSANVISNING
Lampan för strömbrytaren är inte matad
Är strömbrytaren för nätspänning på 230V på?
Ja
Nej
Sätt på strömbrytaren
Är stickproppen instucken i uttaget?
Ja
Nej
Stick in stickproppen i uttaget
Snurrar fläkten?
Ja
Nej
Byt ut
strömbrytaren
Kontrollera att uttaget fördelar ström och att
strömmen kommer fram till maskinens stickpropp
Ja
Nej
Kontrollera säkringen som finns
placerad på linjen för matning
av ström
Byt ut strömbrytaren
14
SE
E.
BRUKSANVISNING
Lysdioden för överhettning är tänd
Är maskinen överhettad?
(den röda lysdioden slocknar
när maskinen svalnar)
Ja
Nej
Kan du känna luften för kylning?
Faktorn för arbetscykel har
överstigits, 35% vid 35A eller
100% vid 21A fördelad ström
Ja
Reparera generatorn
F.
Ingen ström fördelas
Befinner sig matningsströmmen inom gränserna för + 10%
jämfört med det värde som indikeras?
Ja
Nej
Se sekvens (D) ovan
Ej åtgärdat
Reparera generatorn
15
Nej
Reparera fläkten
SE
BRUKSANVISNING
8.2
A.
OPERATIONSFÖLJD
Med utgångspunkt från knapp på skärbrännaren disaktiverad
INTRYCKT
UTSLÄPPT
STRÖMBRYTARE FÖR KNAPP PÅ
SKÄRBRÄNNAREN
ÖPPEN
STÄNGD
ELEKTROMAGNETISK VENTIL
2 SEC.
FÖRFLÖDE
10 SEC
Postflow
EFTERFLÖDE
FLÖDESMÄTARE
STÄNGD
ÖPPEN
OPEN
LYSDIOD FÖR ÖVERHETTNING TÄND
HÖGFREKVENSKRETS
MATAD
ENERGIZE
VÄXELRIKTARE
BÅGE FÖR SKÄRNING (STRÖM)
ANMÄRKNINGAR:
1. När knappen på skärbrännaren är intryckt under perioden för efterflöde annulleras
perioderna för efterflöde och förflöde och matningen av högfrekvens sker omedelbart.
2. När lysdioden för närvaro av flöde slocknar måste arbetsskedena för skärning avbrytas.
Perioden för efterflöde börjar när man släpper knappen på skärbrännaren.
16
SE
BRUKSANVISNING
9 - ATT BESTÄLLA RESERVDELAR
9.1 - Foto på komponenterna
14
baksida
baksida
1
3
8
16
6
2
7
9
framsida
A. HÖLJE
B. BOTTEN
(baksida sedd nedifrån)
(framsida sedd uppifrån)
11
12
5
10
13
13
6
framsida
baksida
4
C. EFFEKTMODULBLOCK
D. EFFEKTMODULBLOCK
(Vorderansicht)
(Rückansicht)
20
18
baksida
framsida
framsida
D. MODUL VÄXELRIKTARE
19
baksida
E. BOTTENPLATTA
17
BRUKSANVISNING
SE
9.2 - Reservdelslista
CaddyCut har projekterats och testats i enlighet med de internationella normerna
och europeiska direktiven IEC/EN 60974/1 och EN 50199.
Det är obligatoriskt för de serviceverkstäder som utför ingrepp eller reparationer på
maskinerna att garantera att maskinen uppfyller kraven i dessa normer även efter
ingreppet.
Reservdelarna ska beställas från ESAB:s närmaste representant efter att ni har konsulterat
listan på den sista sidan. När du beställer reservdelar ber vi dig uppge typen av maskin och
dess serienummer, tillsammans med kod och beskrivning av den reservdel du önskar beställa
enligt tabellen.
Detta kommer att förenkla leveransen och garanterar att rätt reservdelar sänds. Byte av
interna komponenter eller moduler måste hur som helst alltid utföras av personal
från en auktoriserad serviceverkstad.
ITEM NO.
PART NO.
DESCRIPTION
1
0700156001
UPPER CASE (LID)
2
0700156002
BOTTOM CASE (CHASSIS)
3
0700156003
UPPER CONTROL PCB
4
0700156004
LOWER CONTROL/HF PCB
5
0700156005
HF GENERATOR
6
0700156006
AIR NIPPLE 1/8” Dia. 8mm, L=20mm
7
0700156007
POWER CABLE 3x1,5 sqmm, L=2,5m
8
0558001466
PT - 31 XL TORCH Ass.ly
9
10
0700156008
0700156009
PRESSURE GAUGE
FAN
11
0700156010
EMC FILTER
12
0558000410
FLOW SWITCH P/N 951202
13
0700156011
INVERTER PCB
14
0700156012
ON/OFF SWITCH
15
0700156013
EARTH CABLE W/CLAMP, L=5m
16
0456574001
FRONT GRID FILTER (L)
17
0700156014
BOTTOM PLATE
18
0700156015
CHOKE (INDUCTANCE)
19
0700156016
TRANSFORMER
20
0700156017
HEAT SINK WITH DIODES
21
0700156018
POWER BLOCK
22
0700156019
KNOB Dia. 25mm
23
0700156032
Multilanguage user manual
24
0468208001
STRAP
25
0700150016
CLAMP
26
0700156019
FRONT GRATING
10 TILLBEHÖR
Vad gäller tillbehören till plasmabrännaren PT-31 ber vi dig konsultera paragraf 3.1, Utrustning,
på sidan 4.
18
19
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising