ESAB | Handy Plasma 70 | Instruction manual | ESAB Handy Plasma 70 Brugermanual

ESAB Handy Plasma 70 Brugermanual
HandyPlasma
TM
70
Bruksanvisning (SE)
Instruction manual (GB)
Manual de uso (PT)
Bedienungsanleitung (DE)
Manual de uso (ES)
Manuel d’utilisation (FR)
ÏÄÇÃÏÓ ×ÑÇÓÅÙÓ (GR)
Handleiding voor het gebruik (NL)
Manuale d’uso (IT)
Instrukcja u¿ytkowania (PL)
Brugervejledning (DK)
Käyttökäsikirja (FI)
Bruksanvisning (NO)
0700158031-A 010303
Valid from serial number 3073070001
19
DK
BRUGERVEJLEDNING
INVERTER UDSTYRET TIL PLASMASKÆRING
INDHOLDSFORTEGNELSE
1 DIREKTIV..................................................................................................2
2 SIKKERHED.............................................................................................2
3 INTRODUKTION.......................................................................................4
3.1 Apparater........................................................................................4
4 TEKNISKE OPLYSNINGER...................................................................5
5 INSTALLATION..........................................................................................5
5.1 Tilslutning til lysnet og arbejdsborde....................................6
6 BRUG..........................................................................................................7
6.1 Front kontrolpanel......................................................................8
6.2 Svejsebrænder PT-27................................................................8
6.3 Skære med svejsebrænderen PT-27.....................................9
6.4 Hyppige skæreproblemer........................................................10
7 VEDLIGEHOLDELSE...........................................................................11
7.1 Kontroller og rengøring...........................................................11
8 FEJL OG LØSNINGER.........................................................................12
8.1 Hjælp til fejlfinding og løsninger...........................................12
8.2 Indgrebenes sekvens.............................................................16
9 BESTILLING AF RESERVEDELE.....................................................17
9.1 Foto af detaljerne.....................................................................17
9.2 Liste over reservedele...........................................................18
10 TILBEHØR...........................................................................................18
DIAGRAM...................................................................................................19
1
DK
BRUGERVEJLEDNING
1 DIREKTIV
KONFORMITETSERKLÆRING
ESAB Welding Equipment AB, S-69581 Laxå, Sweden, garanterer uden forbehold at strømgeneratorerne til
plasmaskæring type Handy Plasma 70 at begynde fra serienummeret 307 svarer til normativet IEC/EN
60974-1, IEC/EN 60941-7, i følge direktivet (73/23/EEC) og det efterfølgende (93/68/EEC) og til normativet EN
50199 i følge direktivet (89/336/EEC) og det efterfølgende (93/68/EEC).
Laxå 2003-02-07
HENRY SELENIUS
Vice President
ESAB Welding Equipment AB
695 81 Laxå
SWEDEN
Tel: +46-584-81000
Fax: +46-584-411924
2 SIKKERHED
Brugere af svejsemaskiner og maskiner til plasmaskæring ESAB har det fulde ansvar at
garantere at de personer som befinder sig i nærheden af anvendelsen af disse maskiner,
overholder alle de vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Sikkerhedsforanstaltningerne skal
respektere reglerne for denne type maskine til plasmaskæring. De råd som herunder er
beskrevet skal følges sammen med arbejdssikkerhedsreglerne som er tilstede på
arbejdspladsen.
Alle forarbejdninger skal udføres af udlært personale og personale som har et godt kendskab
til maskiner til plasmaskæring. Forkert anvendelse af apparaterne kan føre til risikosituationer,
som kan resultere i fysisk skade på operatøren og skade på maskinerne.
1. Hvem som helst der bruger maskiner til plasmaskæring skal være fortrolig med:
- de operative fremgangsmåder
- stopknapperne i nødsituationer
- deres funktion
- vigtige sikkerhedsforanstaltninger
- plasmaskæring
2. Operatøren skal garantere at:
- ingen ikke autoriseret person opholder sig i nærheden af arbejdspunktet under dettes
udførelse
- ingen person befinder sig ubeskyttet ved lysbueskæringen mens denne udføres
3. Arbejdsstedet skal:
- være egnet til dets funktion
- være fri for affald
4. Personalets udstyr
- personalet skal bære beskyttelsestøj, såsom beskyttelsesbriller, tøj i ikke brændbart
materiale, beskyttelseshandsker, etc.
5. Generelle sikkerhedsforanstaltninger
- vær sikker på at jordkablet er solidt tilsluttet maskinen
- indgreb på maskinerne må kun udføres af udlærte elektrikere da der er højspænding
tilstede
- placeringen af ildslukningsapparaterne skal være angivet tydeligt og nær ved hvor
arbejdet udføres.
- vedligeholdelse af apparaterne må ikke udføres under disses drift.
2
DK
BRUGERVEJLEDNING
ADVARSEL
LYSBUESVEJSNING OG LYSBUESKÆRING KAN VÆRE SKADELIGT FOR OPERATØRENS HELBRED OG DEM SOM
BEFINDER SIG I NÆRHEDEN AF HAM. FØLG SIKKERHEDSREGLERNE MENS DU SVEJSER ELLER SKÆRER. VÆR
INFORMERET OMKRING SIKKERHEDSPROCEDURERNE SOM ER I BRUG PÅ ARBEJDSPLADSEN. DISSE SKAL VÆRE
I OVERENSSTEMMELSE MED INDIKATIONERNE OVER EVENTUELLE FARE SOM ER FORSYNET AF MASKINENS
FABRIKANT.
ELEKTRISK STØD – kan være dødeligt.
- Installér og tilslut jordforbindelsen til plasmaskæreenheden i overensstemmelse med de gældende
regler.
- Rør ikke ved genstande hvorigennem der løber elektrisk strøm med bar hud, fugtige handsker eller
fugtigt tøj.
- Vær sikker på at der er isoleret fra jordkablet og arbejdsemnet
- Vær sikker på at arbejdsstedet og området deromkring er sikkert.
RØG OG GAS – Er skadelige for helbredet
- Hold hovedet udenfor røgzonen
- Anvend ventilation og udsugning af røg, for at fjerne røgen fra det område og området deromkring, hvor
operatøren indånder.
STRÅLER FRA LYSBUESVEJSNING – kan forårsage syns og hudskader.
- Beskyt ansigtet og kroppen. Anvend egnede svejsemasker med mørkt glas og hav beskyttelsestøj på.
- Beskyt personerne i nærheden med dertil beregnede skillevægge og beskyttende materiale.
BRAND FARE
- Gnister kan forårsage brande. Vær sikker på at der ikke er brandbart materiale omkring arbejdsstedet.
STØJ – Overdreven støj kan skade hørelsen.
- Beskyt ørerne. Brug høreværn eller ørepropper mod støjen.
- Gør personerne omkring området opmærksomme på den mulige fare.
DÅRLIG FUNKTION – Tilkald specialiseret assistance i hvert tilfælde af dårlig funktion.
LÆS OG FORSTÅ BRUGERVEJLEDNINGEN FØR INSTALLATION OG DRIFT
BESKYT DIG SELV OG DE ANDRE!
ADVARSEL!
LÆS OG FORSTÅ BRUGERVEJLEDNINGEN FØR
INSTALLATION OG DRIFT
.
ADVARSEL! Anvend ikke generatoren til optøning af frosne rør.
BEMÆRK! Dette produkt er kun beregnet til plasmaskæring
3
DK
BRUGERVEJLEDNING
3 INTRODUZIONE
Handy Plasma 70 er en maskine til kompakt og autonom plasmaskæring. Maskinen leveres
udstyret og klar til skæring, hvis den tilsluttes strøm og trykluft, som først er filtreret. Den har et
tryk imellem 5 og 10 bar (svejsebrænderen er reguleret til at have brug for 150 l/min @ 5,2
bar).
Handy Plasma 70 er i pakken forsynet med en svejsebrænder PT-27 for at opnå en
kvalitetsskæring ved tykkelser indtil 19 mm, eller separation indtil 22 mm. I de næste
paragraffer beskrives disse og komponenterne som er til rådighed ved brug af Handy Plasma
70 , sammen med detaljer vedrørende maskinens ydelser.
Anvend aldrig andre svejsebrændere end ESAB PT-27 til denne maskine.
Konsekvensen kan være alvorlige skader på personer.
Herunder finder du en liste over tilbehøret ESAB til den omtalte svejsebrænder.
3.1 Apparater
Liste 3.1.1 Konfektioner Handy Plasma 70
Hvert apparat til plasmaskæring Handy Plasma 70 P/N 0700158880 indeholder:
- 1 stk. Generator Handy Plasma 70
- 1 stk. Svejsebrænder PT-27* klar til brug, med kabelpakke8 m.
- 1 stk. jordkabel 8 m.
- 1 stk. Konfektion kit med forbrugsmaterialer til svejsebrænder, herunder detaljeret beskrivelse
Liste 3.1.2 Konfektion kit forbrugsmaterialer P/N 0558003466 til svejsebrænderen PT-27*:
- 3 stk. Dyse 70 Amp, P/N (33369)
0558000363
- 3 stk. Elektrode, P/N (33366XL)
0558000364
- 1 stk. Spreder, P/N (33367)
0558000365
- 1 stk. Lang beskyttelseskappe, P/N (35547)
0558000486
- 1 stk. Stand-off, P/N (34396)
0558000367
*Svejsebrænderen PT-27 komplet P/N 0558000487, er udstyret med monteret udstyr som dyse, elektrode,
spreder, og beskyttelseskappe.
(Numrene i parentes er reservedelenes koder, sådan som de fremkommer på tegningen placeret inde i
låget på kasserne med reservedele).
Fig. 3.1.2
PT - 27 Liste over reservedele og forbrugsmaterialer
4
DK
BRUGERVEJLEDNING
4 TEKNISKE OPLYSNINGER
4.1 SPECIFICHE
Output kraft
Driftscyklus * 40%
70A @ 128V cc
Driftscyklus * 60%
54A @ 121V cc
Driftscyklus * 100%
45A @ 118V cc
Strømregulering
26 - 70 Ampere
Åbent spændingskredsløb
250 V cc
Input strøm I1max
@ 70A 128 Vcc output
400 Vac 50/60 Hz,
3-Phase
kraftfaktor @ 70 A output
21 Ampere
0,8
Strømkapacitet
PT-27
70 A cc SP
luftnødvendighed
PT-27
150 lt/min @ 5.2 bar
dimensioner Handy Plasma 70
længde
højde
bredde
vægt (uden svejsebrænder)
550 mm
410 mm
190 mm
19 kg
isolationsklasse: F
beskyttelsesklasse: IP 22S
* Driftscyklus
Driftscyklen er den procentdel af tid på 10 minutter, hvor man kan skære med en vis kraft uden at
maskinens beskyttelsesanordning sætter ind.
5
INSTALLATION
Installationen skal udføres af en udlært fagmand.
ADVARSEL
Dette produkt er kun beregnet til industriel anvendelse. Hjemme kan det forårsage radioforstyrrelser.
Det hører under brugerens ansvar at tage de nødvendige forholdsregler.
5
DK
BRUGERVEJLEDNING
5.1 Tilslutning til lysnet og drift
Fig. 5.1.1 - Tilslutning til lysnet
Lysnettets stikdåse og stikkontakt
HandyPlasma 70 Generator
Fig. 5.1.2 - Tilslutning til forarbejdning
plasma svejsebrænder
skiltmed oplysninger
på den anden side
klemme jord
6
DK
BRUGERVEJLEDNING
6 BRUG
Generelle
sikkerhedsregler
på
arbejdspladsen
og
specifikke
sikkerhedsforanstaltninger vedrørende brug af maskinen kan findes på side 2 og 3.
Læs dem grundigt inden maskinerne tages i brug.
ADVARSEL
DET ELEKTRISKE STØD kan være dødeligt
- Anvend ikke maskinen når låget er taget af
- Tilslut ikke maskinen til strømmen når denne flyttes
- Rør ikke ved nogen af de forreste dele på svejsebrænderen (dyse,
beskyttelseskappe, elektrode, etc.) hvis maskinen er tændt.
ADVARSEL
Strålerne fra lysbueskæringen er skadelige for synet og huden
Støjen er skadelig for hørelsen
- Brug egnede svejsemasker med mørkt glas
- Brug beskyttelsesudstyr til øjnene, ørene og kroppen.
ADVARSEL
Ved anvendelse af denne maskine må der ikke bruges andre svejsebrændere
end ESAB PT-27. Dette kan medføre alvorlige fysiske skader.
PAS PÅ
Placér maskinen Handy Plasma 70 mindst 3 m. fra skæreområdet. Glødende
dråber og gnister som kommer fra plasmaskæringen kan skade maskinen.
7
DK
BRUGERVEJLEDNING
6.1
Frontalt kontrolpanel
6.1.2 Handy Plasma 70’s frontale
kontrolpanel
1. Afbryder. Når den er placeret på I, er det
grønne lys tændt og det angiver at
kredsløbet er tilsluttet energi;
nedkølingsventilatoren er i funktion.
2. Kommando strømforsyning. Der kan
vælges en strømoutput fra 25 og 70 Amp.
3. Kontrol luftstrøm. Når denne er tilkoblet
ved tændt maskine, kan regulatoren/luftfiltret
justeres til det ønskede tryk inden
skæringen påbegyndes. Hvis den holdes
nedtrykket i nogle minutter, renser luften den
ophobede kondens når maskinen er
standset.
4. Den grønne KONTROLLAMPE forbliver
tændt, når luftstrømmen er i gang.
1
123456789012345678901
123456789012345678901
123456789012345678901
123456789012345678901
123456789012345678901
123456789012345678901
123456789012345678901
123456789012345678901
123456789012345678901
123456789012345678901
123456789012345678901
123456789012345678901
Manometer
123456789012345678901
123456789012345678901
123456789012345678901
123456789012345678901
123456789012345678901
123456789012345678901
123456789012345678901
123456789012345678901
123456789012345678901
1234567890123456
1234567890123456
1234567890123456
1234567890123456
1234567890123456
1234567890123456
1234567890123456
1234567890123456
1234567890123456
Torch
1234567890123456
1234567890123456
1234567890123456
1234567890123456
1234567890123456
1234567890123456
1234567890123456
123456789012
123456789012
123456789012
123456789012
123456789012
123456789012
ON/OFF
123456789012
123456789012
Switch
123456789012
123456789012
123456789012
123456789012
12345
12345
12345
12345
Air Check
Switch
2
Overheating LED
3
6.2
Earth
Connector
4
Svejsebrænder PT-27
ADVARSEL
Under monteringsindgrebene eller ved udskiftning af forbrugsmaterialer, kontrollér
at maskinens afbryder er i positionen slukket og at hovedkredsløbet ikke er tilsluttet
energien.
Maskinens Handy Plasma 70 originale svejsebrænder PT-27 er samlet og afprøvet på
fabrikken.
ADVARSEL
Inde i svejsebrænderens krop PT-27 er der placeret en ventil til kontrol af gas som løber ud, denne
arbejder i harmoni med strømmåleren og dens kontrolkredsløb som er placeret inde i maskinen.
Dette system giver ikke energi til højspændingssvejsebrænderen i tilfælde af fejl eller tilfældigt tryk
på svejsebrænderens knap, når denne er uden beskyttelseskappe.
UDSKIFT ALTID SVEJSEBRÆNDEREN MED EN MAGEN TIL PRODUCERET AF ESAB MED
SIKKERHEDSSYSTEMETS KARAKTERISTIKA INTERLOCK, ENESTÅENDE OG PATENTERET.
8
DK
BRUGERVEJLEDNING
6.3
Skære med svejsebrænderen PT-27
ADVARSEL
Anvend altid sikkerhedshandsker, beskyttelsestøj og stålhjelm. Stålhjelm/
svejsemaske med mørkt glas nr. 6 eller 7 giver passende beskyttelse til jeres øjne.
ADVARSEL
Rør aldrig ved svejsebrænderens forreste dele (foran hvor man tager fat med
hånden), såsom spidsen, beskyttelseskappen, elektrode, etc.), med mindre
maskinens afbryder er i OFF position.
Pas på: Tryk ikke på svejsebrænderens knap med mindre dysens spids ikke er i kontakt
med emnet der skal skæres eller med en minimum afstand på 1 mm.
FOR HURTIG
FOR LANGSOM
KORREKT
Tab. 6.3.1 Effekt af skærehastighed
Når det lykkedes lysbue
skæreren at perforere metallet,
rettes svejsebrænderen op og
man kan gå videre
med skæringen
For at begynde en boring, skal
svejsebrænderen hældes for at
undgå at smeltet metal løber
tilbage og skader svejsebrænderen.
Tab. 6.3.2 Boreteknik ved brug af PT-27
9
DK
BRUGERVEJLEDNING
6.4 HYPPIGE PROBLEMER VED PLASMASKÆRING
ADVARSEL!
1) Startlysbuen skal være forsynet med starter for at påbegynde skæringen. Hvis
den er forsynet med starter og skæringen ikke udføres, slukker den efter cirka 3
sekunder.
2) Hvis der trykkes gentagende gange på svejsebrænderens knap for start af
startlysbuen uden at man derefter udfører skæreindgrebet, standser maskinen i
nogle sekunder og KONTROLLAMPEN for overophedning tænder.
Herunder finder I en liste over de hyppigste skæreproblemer, efterfulgt af den mulige årsag
for hver enkelt. Hvis det viser sig at problemerne er forårsaget af Handy Plasma 70, skal I se
vedligeholdelseskapitlet i denne manual. Hvis problemet ikke kan fjernes på denne måde
skal den nærmeste ESAB forhandler kontaktes.
A. Ikke tilstrækkelig indtrængen
1 – For høj skærehastighed
2 – Skæredysen er skadet
3 – Utilstrækkeligt lufttryk
B. Lysbueskæringen slukker sig
1 – Skærehastigheden er for lav
C. Dannelse af slagger. (Med nogle materialer eller tykkelser er det svært at opnå
en skæring uden slagger).
1 – For høj eller lav skærehastighed
2 – Utilstrækkeligt lufttryk
3 – Dyse eller elektrode er skadet
D. Lysbuen er dobbelt (dysens munding er skadet)
1 – Lufttrykket er for lavt
2 – Skæredysen er skadet
3 - Skæredysen er løs
4 – For høj tilbagevenden af stænk
E. Ustabil lysbue
Skæredysen er skadet eller elektroden er slidt
F. Ustabile skæretilstande
1 – Skærehastigheden er ikke korrekt
2 – Tilkoblingen til elkablerne og luftrøret er løse
3 - Elektroden og/eller Skæredysen er for slidt
G. Lysbueskæreren udslynger ikke (løse Tilkoblinger)
H. Kort liv for forbrugsmaterialerne
1 – Utilstrækkeligt gastryk
2 –Trykluften er snavset
10
DK
BRUGERVEJLEDNING
7 VEDLIGEHOLDELSE
En regulær vedligeholdelse er væsentlig for arbejdets sikkerhed og pålidelighed.
Bemærk:
Fabrikantens garanti ophører, hvis brugeren selv forsøger at reparere maskinen i
garantiperioden.
PAS PÅ
Hvis dette apparat ikke fungerer korrekt, skal forarbejdningen standses øjeblikkeligt
og årsagen til den dårlige funktion skal findes. Vedligeholdelsesindgrebet skal
foretages af en person med specifik erfaring og indgrebet på den elektriske del, skal
udføres af en elektriker. Personer uden specifik oplæring må ikke inspicere, rengøre
eller reparere denne maskine. Brug kun originale reservedele fra fabrikanten.
ADVARSEL
Vær sikker på at hovedafbryderen eller den termo-magnetiske hovedafbryder er
frakoblet ved kontrol eller indgreb inde i Handy Plasma 70.
7.1 KONTROL OG RENGØRING
PAS PÅ
Vand og olie kan nogle gange ophobe sig på trykluftens linie. Vær forsigtig med at
lede den første luftdyse uden for maskinen Handy Plasma 70, for at undgå skader
på denne.
Hyppige kontroller eller rengøring af Handy Plasma 70 tilrådes for en sikker og pålidelig drift.
Vi kommer herunder med nogle forslag til kontrol og rengøring/
A. Kontrollér at kabelpakken fra maskinen og emnet som skal skæres er hel.
B. Kontrollér at tilslutningerne af jordkablet mellem maskinen og emnet som skal skæres
er stramme og sikre.
C. Kontrollér beskyttelseskappen på svejsebrænderen. Hvis den er ødelagt skal den
skiftes ud.
D. Kontrollér dagligt forbruget af elektroden og svejsebrænderens dyse. Rengør, eller
hvis nødvendigt, skift den ud.
E. Kontrollér at elkablerne og luftrøret er hele og ikke revet itu.
F. Kontrollér at alle el-tilkoblinger og tilslutninger er stramme.
11
DK
BRUGERVEJLEDNING
8 FEJL OG LØSNINGER
Prøv og anvend følgende råd førend maskinen sendes til reparation hos et autoriseret
værksted.
ADVARSEL
ELEKTRISK STØD KAN VÆRE DØDELIGT! Vær sikker på at strømforsyningen til
maskinen er frakoblet udvendigt. Afbryd strømforsyningen på hovedafbryderen eller
den udvendige termo-magnetiske afbryder, før inspicering eller arbejde inde i
maskinen.
Prøv at forstå problemerne og deres løsninger ifølge hjælpetabellerne som her er inkluderet. Løsningen er tit
nem. Hvis årsagen til fejlen ikke øjeblikkeligt lokaliseres, afbrydes el-tilslutningerne, maskinen åbnes og
komponenterne og kablerne kigges efter. Kablernes ender, som skal være godt fastgjorte, kan være løse,
kabler eller komponenter kan være smeltede, kondensatorer kan vise tegn på tab af væske og være deforme,
andre moduler kan anmelde skade, affarvning eller andre mærkbare tegn på skader. Disse indikationer annullerer
ikke restriktionerne for sikkerhedsindgreb og garanti udtrykt i de andre kapitler eller paragraffer.
ADVARSEL
Den elektriske spænding i plasmaskæremaskinerne er tilstrækkelig høj til at forårsage skader
på helbredet eller virke dødelig. Alle forholdsregler skal tages når man befinder sig i nærheden
af apparatet, specielt hvis låget er åbnet
BEMÆRK
Før maskinens elektriske spænding afprøves, skal de interne moduler frakobles højfrekvensgeneratoren for
at undgå skader på jeres voltmeter.
8.1 HJÆLP TIL FEJLFINDING OG LØSNINGER
Hvilken som helst løsning som kræver et indgreb inde i maskinen skal udføres af et
autoriseret værksted.
A. Svær start
- udskiftning af elektrode
- udskiftning af dyse
- kontrollér at jordkablets tilslutninger er godt sikret på maskinen og på emnet
- kontrollér lufttrykket (fra 5 - 5,5 bar)
- kontrollér helheden af svejsebrænderens kabelpakke.
tryk på knappen svejsebrænder. Efter to sekunder bemærkes tilstedeværelsen af højfrekvens?
Nej
Ja
Ser KONTROLLAMPEN at “Luft” er tændt?
Ja
Reparér/udskift kontrolkortet /HF
Nej
Reparér/udskift
Reparér/udskift
Kontrollér
generatoren
kontrolkortet /HF
strømmåleren
12
DK
B.
BRUGERVEJLEDNING
Der kommer ikke luft ud
Er luftrøret tilsluttet?
Ja
Nej
Tilsluttet
Lufttrykket er indstillet på 4-5 bar?
Ja
Nej
Afhjælpe
Kontrollér at svejsebrænderen er hel
Ja
•
•
•
•
Nej
Kontrollér at svejsebrænderens knap på
afbryderen er hel
OK
Nej
Svejsebrænderen er uden elektrode
Svejsebrænderen er uden ventilens udløser
Udskift elektroden
Udskift ventilens udløser
Udskift svejsebrænderens knap
Reparér/udskift generatoren
C.
Luftudslippet stopper ikke
Tænder lysbuen sig ved kontakt med dysen-emnet uden at der er trykket på knappen?
Ja
Nej
Kontrollér eventuel kortslutning i svejsebrænderens knap
Er der luftudslip når Handy Plasma 70’s afbryder er slukket?
Ja
Udskift trykluftens
elektroventil
Nej
Reparér/udskift
kontrolkortet /HF
13
DK
D.
BRUGERVEJLEDNING
Der er ingen energitilførsel til afbryderens lys
Er nettets 400V afbryder tændt?
Ja
Nej
Tænd afbryderen
Er stikket sat i kontakten?
Ja
Nej
Sæt stikket i kontakten
Drejer ventilatoren?
Ja
Nej
Udskift
afbryderen
Kontrollér at kontakten er strømforsynende og
dermed forsyner maskinens stik
Ja
Nej
Kontrollér sikringen placeret
på strømforsyningslinien
Udskift afbryderen
14
DK
E.
BRUGERVEJLEDNING
KONTROLLAMPE for overophedning er tændt
Er maskinen overophedet?
(den røde KONTROLLAMPE
slukkes når maskinen nedkøles)
Ja
Nej
Bemærkes der nedkølingsluft?
Driftsfaktor oversteget:
40% @ 70 A,
eller 100% @ 45A forsynet
Ja
Reparere generator
F.
Der mangler strømforsyning
Strømforsyningen er på grænsen til + 10%
i forhold til den som er angivet?
Ja
Nej
Se sekvensen (D) ovenover
Ikke afhjulpet
Reparere generatoren
15
Nej
Reparere ventilator
DK
BRUGERVEJLEDNING
8.2 Indgrebenes sekvenser
A.
AFGANG FRA SVEJSEBRÆNDERENS KNAP SOM ER FRAKOBLET
NEDTRYKKET
SLUPPET
AFBRYDEREN TIL SVEJSEBRÆNDERENS KNAP
ÅBEN
LUKKET
ELEKTROVENTIL
2 SEC.
10 SEC
FØR-STRØM
Postflow
EFTER-STRØM
STRØMMÅLER
LUKKET
OPEN
ÅBEN
KONTROLLAMPEN SOM ANGIVER OVEROPHEDNING ER TÆNDT
ENERGIZE
HØJFREKVENS KREDSLØB
TILSLUTTET ENERGI
INVERTER
STARTLYSBUE
Bemærk:
1. Når svejsebrænderens knap er nedtrykket under perioden efter-strøm, annulleres perioderne
efter-strøm og før-strøm, og højspændingen tilsættes øjeblikkeligt energi.
2. Når KONTROLLAMPEN, for tilstedeværelse af strøm, slukkes, skal skæreindgrebene være
afbrudt. Perioden efter-strøm begynder når svejsebrænderens knap slippes.
16
DK
BRUGERVEJLEDNING
9 - BESTILLING AF RESERVEDELE
9.1 - Foto af detaljerne - Handy Plasma 70
9 26
12
8
6
3
16
14
10
15
bagside
7
22
front
11
19
2
20
5
18
17 - Power Modul – set nedefra
4 - Højspændingskort
21 - Input kort
17
13 - Inverter kort
DK
BRUGERVEJLEDNING
9.2 -Liste over reservedele
Handy Plasma 70 er projekteret og afprøvet i overensstemmelse med de
internationale normer og Europadirektiverne IEC/EN 60974/1 og EN 50199.
Det er obligatorisk for værkstedet som udfører indgreb eller reparationer at
garantere at maskinen er i overensstemmelse med reglerne også efter indgrebet.
Reservedelene bestilles hos den nærmeste ESAB forhandler, ved at konsultere listen på
den sidste side af coveret. Når der bestilles reservedele, skal maskintypen og
matrikelnummeret opgives, sammen med koder og beskrivelser af reservedelene i følge
tabellen.
Dette gør leveringen nemmere og garanterer forsendelsen af de ønskede reservedele.
Alligevel skal hvilken som helst udskiftning af dele eller interne moduler udføres af
personale fra et autoriseret værksted.
ITEM NO.
PART NO.
DESCRIPTION
1
0700157001
2
0700158001
LID WITH HANDLE
BOTTOM CASE (CHASSIS)
3
0700158002
CONTROL PCB
4
0700157004
HIGH FREQUENCY PCB
5
0700157005
HF GENERATOR
6
0700156006
AIR NIPPLE 1/8” Dia. 8mm, L=20mm
7
0700157007
POWER CABLE
8
0558000487
PT - 27 TORCH Ass.ly
9
0700157008
AIR GAUGE FILTER
10
0700156009
FAN
11
0700157010
EMC FILTER
12
0558000410
FLOW SWITCH P/N 951202
13
0700157011
INVERTER PCB
14
0700157012
ON/OFF SWITCH KNOB ASS.LY
15
0700157013
EARTH CABLE W/CLAMP, L=8m
16
0700157014
FAN GRID
17
0700158003
POWER MODULE
18
0700157016
CHOKE (INDUCTANCE)
19
0700158004
TRANSFORMER
20
0700157018
HEAT SINK WITH DIODES
21
0700157019
INPUT PCB MODULE
AUXILLARY TRANSFORMER
22
0700157020
23
0700157021
24
0700157022
MANOMETER (FRONT PANEL)
25
0700157023
AIR CHECK SWITCH (FRONT PANEL)
26
0700157024
SOLENOID VALVE ASS.LY
27
0700158031
Multilanguage user manual
10 TILBEHØR
For tilbehør til svejsebrænder plasma PT-27 P skal paragraf 3.1 Apparater, på side 4 konsulteres
18
19
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising