ESAB MEK 25 User manual


Add to my manuals
9 Pages

advertisement

ESAB MEK 25 User manual | Manualzz

MEK 25

101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Instruction manual Betriebsanweisung

0455 337 001 021113

Manuel d’instructions Gebruiksaanwijzing Instrucciones de uso Istruzioni per l’uso Manual de instruções Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò

Valid for serial no. 438--xxx--xxxx

SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 10 NORSK SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17 24 31 38 45 52 59 66 73 ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80 Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.

Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.

Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Rights reserved to alter specifications without notice.

Änderungen vorbehalten.

Sous réserve de modifications sans avis préalable.

Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.

Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.

Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.

Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.

-- 2 --

ÅËËÇÍÉÊÁ

1 ÏÄÇÃÉÅÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 ÁÓÖÁËÅÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 ÅÉÓÁÃÙÃÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1

3.2

ÔÅ×ÍÉÊÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÔÅ×ÍÉÊÇ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 ÁÎÅÓÏÕÁÑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÐÉÍÁÊÁÓ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ ÌÅÑÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81 81 82

82 83

84 85 86 86 88 89

TOCy

-- 80 --

1 ÏÄÇÃÉÅÓ

ÂÅÂÁÉÙÓÇ ÓØÌÖÙÍÉÁÓ

Ç Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå Sweden, âåâáéþíåé ìå äéêÞ ôçò åõèýíç oôé ç ðçãÞ ôñöïäóôéêü ïôáíôáñô ðñïóèÞêç EN 50199 (93/68/EEC) .

MEK 25 óõìöùíßá ìå ôï ïôáíôáñô ÅÍ áðü¯ôïí áñéèìü óåéñÜò 60974--1 óýìöùíá ìå ôïõ üñïõò ôçò ïäçãßáò 438 âñßóêåôáé óå óýìöùíá ìå ôïõ üñïõò ôçò ïäçãßáò ( 73/23/EEC ) êáé ôçí ðñïóèÞêç ( 93/68/EEC ). âñßóêåôáé óå óõìöùíßá ìå ôï (89/336/EEC) êáé ôçí ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Laxå 95--04--20 Paul Karlsson Managing Director Esab Welding Equipment AB 695 81 LAXÅ SWEDEN Tel: + 46 584 81176 Fax: + 46 584 12336

2 ÁÓÖÁËÅÉÁ

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ

ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ ÊÁÉ ÊÏÐÇ ÌÅ ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÔÏÎÏ ÌÐÏÑÅÉ ÍÁ ÐÑÏÊÁËÅÓÏÕÍ ÔÑÁÕÌÁÔÉÓÌÏ ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÇ.

ÓÅ ÁËËÁ ÁÔÏÌÁ.

ÍÁ ÅÉÓÔÅ ÐÑÏÓÅ×ÔÉÊÏÉ ÏÔÁÍ ÅÊÔÅËÅÉÔÅ ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ. ÆÇÔÇÓÔÅ ÁÐÏ ÔÏÍ ÅÑÃÏËÏÔÇ ÓÁÓ ÏÇÃÉÅÓ ÁÓÖÁËÏÕÓ ÅÑÃÁÓÉÁÓ, ÏÉ ÏðÏÉÅÓ ÈÁ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÂÁÓÉÆÏÍÔÁÉ ÓÔÏ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÐÏÖÕÃÇÓ ÊÉÍÄÕÍÙÍ ÔÏÕ ÇËÅÊÔÑÏÐËÇÎÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé Èáíáôçøüñá.

S ÅãêáôáïôÞóôå êáé ãåéùïôå ôç óõóêåõÞ óõãêüëëçóçò óýìöùíá ìå ôá áíôßóôïé÷á õðïäåßãìáôá.

S Ìçí áããßæåôå çëåêôñïöüñá ìÝñç Þ çëåêôñüäéá ìå óêÜëõðôç åðéäåñìßäá, õãñÜ ãÜíôéá Þ õãñü ñïõ÷éóìü.

S S Ìïíþóôå ôï óþìá óáò áðü ôç ãåßùóç êáé ôï ôåìÜ÷éï åñãáóßáò.

Âåâáéùèåßôå üôé ï ôüðïò åñãáóßáò óáò åßíáé áóöáëÞò.

ÁÍÁÈÕÌÉÁÓÅÉÓ ÊÁÉ ÁÅÑÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé åðéêßíäõíá ãéá ôçí õãåßá óáò.

S Å÷åôå ôï ðñüóùðü óáò ìáêñéÜ áðü ôéò áíáèõìéÜóåéò óõãêüëëçóçò.

S Åîáóöáëßóôå êáëü åîáåñéóìü êáé áðïññüöçóç áíáèõìéÜóåùí óõãêüëëçóçò êáé áåñßùí, ôüóï óôïí ôüðï åñãáóßáò óáò üóï êáé ôùí Üëëùí.

ÁÊÔÉÍÏÂÏËÉÁ ÔÏÎÏÕ - Ìðïñåß íá ôñáõìáôßóåé ôá ìÜôéá êáé íá ðñïêáëÝóåé äåñìáôéêÜ åãêáýìáôá.

S ÐñïóôáôÝøôå ôá ìÜôéá êáé ôï óþìá óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå êáôÜëëçëï êñÜíïò óõãêüëëçóçò êáé öáêïýò ìå ößëôñï, êáé öïñÜôå ðñïóôáôåõôßêü ñïõ÷óìü.

S Ðñïóôáôåýåôå ôñßôá ðñüóùðá ìå êáôÜëëçëá äéáöñÜãìáôá Þ ðåôÜóìáôá.

ÊÉÍÄÕÍÏÓ ÐÕÑÊÁÃÉÁÓ

S Ïé óðßèåò óõãêüëëçóçò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ðõñêáãéÜ. Óõíåþò âåâáùèåßôå üôé äåí õðÜ÷ïõí ðëçóßïí óáò åýöëåêôá õëéêÜ.

ÈÏÑÕÂÏÓ - Õðåñâïëéêüò èüñõâïò ìðïñåß íá âëÜøåé ôçí áêïÞ

S Ðñïóôáôåýåôå ôá áõôéÜ óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå ùôáóðßäåò Þ Üëëï ìÝóï ðñïóôáóßáò ôçò áêïÞò.

S Ðñïåéäïðïéåßóôå ôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò ãéá ôïõò êéíäýíïõò.

ÄÕÓËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ - Óå ðåñßðôùóç äõóëåéôïõñãßáò æçôÞóôå âïÞèåéá áðü åéäéêü.

ÄÉÁÂÁÓÔÅ ÊÁÉ ÊÁÔÁÍÏÇÓÔÅ ÔÉÓ ÏÄÇÃÉÅÓ ÔÏÕ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏÕ ÐÑÉÍ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ¹ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÇ.

ÐÑÏÓÔÁÔÅÕÅÔÅ ÔÏÍ ÅÁÕÔÏ ÓÁÓ ÊÁÉ ÔÏÕÓ ÁËËÏÕÓ !

-- 81 --

bm16d12y

3 ÅÉÓÁÃÙÃÇ

Ôï Á10-

ÌÅÊ 25

åßíáé ìßá åíäéÜìåóç ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò êáëùäßïõ ãéá óõãêüëëçóç ÌÉG/ÌÁG üðïõ ôï çëåêôñüäéï ðñïùèåßôáé óýìöùíá ìå ôï óýóôçìá ÅÓÁÂ: Á10.

ÓõíäÝïíôáò Ýíá êáëþäéï ðñïÝêôáóçò ìåôáîý ôçò åíäéÜìåóçò ìïíÜäáò ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò êáé ôçò ìïíÜäáò ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò óôï ôñïöïäïôéêü, ç áêôßíá åñãáóßáò ìðïñåß íá áõîçèåß ìÝ÷ñé êáé ôá 25 ìÝôñá.

Óôï

ÌÅÊ 25

ç ôá÷ýôçôá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò êáé ç ôÜóç ìðïñåß íá åëÝã÷åôáé ÷ñçóéìïðïéþíôáò ðïôåíóéüìåôñá Þ ìðïñåß íá óõíäåèåß ìßá ìïíÜäá ôçëå÷åéñéóìïý.

Ï êéíçôÞñáò ìåôÜäïóçò êßíçóçò åßíáé ôýðïõ ìüíéìïõ ìáãíÞôç êáé åßíáé åíóùìáôùìÝíïò ìå Ýíá ãñáíÜæé áôÝñìïíá. Ï êéíçôÞñáò ôñïöïäïôåßôáé ìå ôÜóç 24V ÄC.

Ôï

ÌÅÊ 25

åßíáé åîïðëéóìÝíï ìå ðñïöõëáêôÞñá âáñÝùò ôýðïõ êáé ìå äñïìåßò ãéá ôç äéåõêüëõíóç óôç ìåôáöïñÜ.

Ç åêôåíÞò áêôßíá äñÜóçò óå óõíäõáóìü ìå ôçí áðüäïóç ôñïöïäïóßáò óáò ðáñÝ÷åé ìßá åõÝëéêôç óõíïëéêÞ ëýóç.

3.1

ÔÅ×ÍÉÊÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ

ÔÜóç åëÝã÷ïõ ÔÜóç Ôá÷ýôçôá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò ÑÜïõëï ôñïöïäüôçóçò êïßëïõ óýñìáôïò ÑÜïõëï ôñïöïäüôçóçò óõìðáãïýò óýñìáôïò Âáèìüò ðñïóôáóßáò ÂÜñïò Óõíå÷Þò óôÜèìç èïñýâïõ âáñýôçôáò Á 42V ÁC 0-24V DC 1-18ì/ëåðôü 1,0-1,2 R/ 1,4-1,6 R 1,0-1,2 ÉP23 7,5 êg.

58 dB

ÊëÜóç ðåñéâëÞìáôïò ðñïóôáóßáò

Ï êþäéêáò

ÉÑ

äåß÷íåé ôçí êëÜóç ðåñéâëÞìáôïò ðñïóôáóßáò, äçëáäÞ ôï âáèìü ðñïóôáóßáò áðü äéåßóäõóç óôåñåí õëéêþí Þ íåñý . Ìéá óõóêåõÞ ðïõ öÝñåé ôï óýìâïëï

IP23

åßíáé ó÷åäéáóìÝíç ãéá ÷ñÞóç óå åóùôåñéêü êáé åîùôåñéêü ÷þñï.

-- 82 --

bm16d12y

S S S S S S S

3.2

ÔÅ×ÍÉÊÇ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ

(1) Ðïôåíóéüìåôñï ãéá Ýëåã÷ï ÷ùñßò âÞìáôá ôçò ôÜóçò óõãêüëëçóçò.

(2) Ðïôåíóéüìåôñï ãéá Ýëåã÷ï ÷ùñßò âÞìáôá ôçò ôá÷ýôçôáò ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò. Ðåñéï÷Þ ñýèìéóçò 1-18 ì/ìéí.

(3) Äéáêüðôçò ôçëå÷åéñéóìïý ãéá ôïí Ýëåã÷ï ôçò ôá÷ýôçôáò ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò êáé ôçò ôÜóçò áðü ìßá ìïíÜäá ôçëå÷åéñéóìïý.

(4) Ðñßæá ãéá óýíäåóç ôçò ìïíÜäáò ôçëå÷åéñéóìïý, 23-áêßäùí (5) ÓõíäåôÞñáò ãéá ôï ðéóôüëé óõãêüëëçóçò ìå êïéíü óõíäåôÞñá ãéá ñåýìá óõãêüëëçóçò, ôÜóç åëÝã÷ïõ, ðñïóôáôåõôéêü ìáíäýá áåñßùí êáé óýñìá.

(6) ÓõíäåôÞñáò ãéá óåô ðñïÝêôáóçò ìå êïéíü óõíäåôÞñá ãéá ñåýìá óõãêüëëçóçò, ðñïóôáôåõôéêü ìáíäýá áåñßùí êáé óýñìá.

(7) Ðñßæá 14-áêßäùí ãéá óýíäåóç ôïõ óåô ðñïÝêôáóçò.

bm16d12y

-- 83 --

bm16d000

4 ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!

Áõôü ôï ðñïúüí ðñïïñéæìÝíï ãéá âéïìç÷áíéêÞ ÷ñÞóç. Óå ïéêéáêü ðåñéâÜëëïí ôï ðñïúüí ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé ñáäéïðáñÜóéôá. Ï ÷ñÞóôçò Ý÷åé áðïêëåéóôéêÞ åíèýíç ãéá ôç ëÞøç åðáñêþí ðñïëçðôéêþí ìÝôñùí.

Óýíäåóç ôïõ êáëùäßïõ ðñïÝêôáóçò êáé ôïõ ðéóôïëéïý óõãêüëëçóçò

S S S Ôï êáëþäéï ðñïÝêôáóçò óõíäÝåôáé óôï óõíäåôÞñá (6). ÓõíäÝóôå ôï öéò 14-áêñïäåêôþí ðÜíù óôï êáëþäéï åëÝã÷ïõ ôïõ êáëùäßïõ ðñïÝêôáóçò óôçí õðïäï÷Þ áêñïäåêôþí (7) êáé âéäþóôå ôï ðáîéìÜäé.

ÓõíäÝóôå ôï Üëëï Üêñï ôïõ êáëùäßïõ ðñïÝêôáóçò óôçí áíôßóôïé÷ç ðñßæá óôç ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò ôïõ ôñïöïäïôéêïý.

Ôï ðéóôüëé óõãêüëëçóçò óõíäÝåôáé óôï óõíäåôÞñá (5).

ÑÜïõëï ôñïöïäüôçóçò

S S S S Âåâáéùèåßôå üôé ÷ñçóéìïðïéåßôå ôçí êáôÜëëçëç åãêïðÞ êáé ñÜïõëï ôñïöïäüôçóçò ãéá ôï åðéëåãìÝíï ìÝãåèïò óýñìáôïò. ÊÜèå ñÜïõëï ôñïöïäüôçóçò Ý÷åé åãêïðÝò ãéá äýï ìåãÝèç óýñìáôïò. Ôï ñÜïõëï ôñïöïäüôçóçò èá ðñÝðåé íá öÝñåé ôçí óùóôÞ Ýíäåéîç ãéá ôá áíôßóôïé÷á óýñìáôá êïéôþíôáò ðñïò ôá Ýîù, ðñïò ôá Ýîù.

Ôï ñÜïõëï ôñïöïäüôçóçò ìðïñåß íá ðåñéóôñáöåß Þ íá áíôéêáôáóôáèåß ìå Ýíá Üëëï êáôÜëëçëï ñÜïõëï (âëÝðå ôïí êáôÜëïãï áíôáëëáêôéêþí), áöáéñþíôáò ôç âßäá ðïõ óõãêñáôåß ôá ñÜïõëá ôñïöïäüôçóçò.

Ôñïöïäïôþíôáò ôï óýñìá ðñïò ôá åìðñüò

S S S S ÓõíäÝóôå ôï ôñïöïäïôéêü óôçí ðáñï÷Þ ñåýìáôïò.

Ñõèìßóôå ôçí ôá÷ýôçôá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò ìåôáîý 1-18ì/ëåðôü ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôï ðïôåíóéüìåôñï (2) óôçí åíäéÜìåóç ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò.

Åõèõãñáììßóôå ôï êáëþäéï ðñïÝêôáóçò êáé ôï êáëþäéï ðéóôïëéïý óõãêüëëçóçò.

ÔñáâÞîôå ðñïò ôá Ýîù ôïõò ìï÷ëïýò åëÝã÷ïõ ðÜíù óôï ìç÷áíéóìü ôñïöïäüôçóçò ãéá íá áðåëåõèåñùèïýí ôá ñÜïõëá ôñïöïäüôçóçò.

ÔñïöïäïôÞóôå ôï óýñìá ðñïò ôá åìðñüò óôçí åíäéÜìåóç ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò êñáôþíôáò ðáôçìÝíç ôçí óêáíäÜëç ôïõ ðéóôïëéïý óõãêüëëçóçò.

ÏäçãÞóôå ôï óýñìá ìÝóù ôùí áêñïöõóßùí ðÜíù óôá ñÜïõëá ðßåóçò êáé ìÝóá óôïí åõèõãñáììéóôÞ óýñìáôïò ôïõ ðéóôïëéïý óõãêüëëçóçò, ìåôáêéíÞóôå ðñïò ôá ðßóù ôïõò ìï÷ëïýò ðßåóçò óôçí áñ÷éêÞ ôïõò èÝóç.

ÊñáôÞóôå ðáôçìÝíç ôçí óêáíäÜëç ôïõ ðéóôïëéïý óõãêüëëçóçò ìÝ÷ñéò üôïõ íá åîÝëèåé ôï óýñìá áðü ôï Üêñï åðáöÞò ðÜíù óôï ðéóôüëé.

-- 84 --

bm16d12y

S Ñõèìßæïíôáò ôçí êáôÜëëçëç ôÜóç åëáôçñßïõ ðÜíù óôá ñÜïõëá èá Ý÷åôå ôñïöïäüôçóç óýñìáôïò ÷ùñßò ïëßóèçóç. Áí ãëéóôñïýí ôá ñÜïõëá Þ áí êáôÜ êÜðïéï ôñüðï äåí ëåéôïõñãåß óùóôÜ, ßóùò ç ðñïÝíôáóç íá ÷ñåéÜæåôáé ñýèìéóç. Áõôü ðñáãìáôïðïéåßôáé ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôéò âßäåò ñýèìéóçò óôïõò áíôßóôïé÷ïõò ìï÷ëïýò ðßåóçò. Ç ðñïÝíôáóç ìðïñåß íá åëåã÷èåß ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôç âáèìïíïìçìÝíç êëßìáêá ðÜíù óôéò áíôßóôïé÷åò âßäåò ñýèìéóçò.

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!

Ôá ðåñéóôñåöüìåíá ìÝñç ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ôñáõìáôéóìïýò. Íá åßóôå ðïëý ðñïóåêôéêïß.

S S S

5 ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ

ÓõíäÝóôå ôï êáëþäéï åðéóôñïöÞò áðü ôï ôñïöïäïôéêü óôï ôåìÜ÷éï åñãáóßáò.

Ñõèìßóôå ôçí êáôÜëëçëç ôá÷ýôçôá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò êáé ôçí ôÜóç ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôá ðïôåíóéüìåôñá (1) êáé (2).

Ôþñá ìðïñåßôå íá îåêéíÞóåôå ôç óõãêüëëçóç..

bm16d12y

-- 85 --

bm16d000

6 ÁÎÅÓÏÕÁÑ

Ôçëå÷åéñéóôÞñéï PÁÅ 2

ÌïíÜäá ðñïãñáììáôéóìïý ãéá ôçëå÷åéñéóìü ôçò ôÜóçò êáé ôçò ôá÷ýôçôáò óýñìáôïò. ÓõíäÝóôå ôï ôçëå÷åéñéóôÞñéï óôçí ðñßæá (4).

Óçìåßùóç: åíþ åëÝã÷åôå ìÝóù ôçò ìïíÜäáò ôçëå÷åéñéóìïý ñõèìßóôå ôï äéáêüðôç ôçëå÷åéñéóìïý (3) óôçí êáôþôåñç èÝóç.

Áñéèìüò ðáñáããåëßáò

ÌïíÜäá ôçëå÷åéñéóìïý ìå PÁÅ 2 ìå õðïäï÷Þ Âõñíäø -23 áêßäùí 466 515-880 ÄÝóìç óùëÞíùí 12,5 m ÄÝóìç óùëÞíùí 19,0 m ÄÝóìç óùëÞíùí 25,0 m Ìá÷ 403 Á 60 % Ìá÷ 403 Á 60 % Ìá÷ 403 Á 60 % 469 961-880 469 961-881 469 961-882 ÄÝóìç óùëÞíùí ãéá íåñü øýîçò ðéóôïëéïý 12,5 m/W Ìá÷ 403 Á 60 % ÄÝóìç óùëÞíùí ãéá íåñü øýîçò ðéóôïëéïý 19,0 m/W Ìá÷ 403 Á 60 % ÄÝóìç óùëÞíùí ãéá íåñü øýîçò ðéóôïëéïý 25,0 m/W Ìá÷ 403 Á 60 % 469 961-883 469 961-884 469 961-885

Êéô óõíáñìïëüãçóçò

ÌåôñçôÞò ñïÞò áåñßïõ 469 427-880

7 ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ

Ôá áíôáëëáêôéêÜ ðáñáããÝëëïíôáé ìÝóù ôïõ ðëçóéÝóôåñïõ áíôéðñïóþðïõ ôçò ESAB, âëÝðåôå ôï ïðéóèüöõëëï. ¼ôáí ðáñáããÝëëåôå áíôáëëáêôéêÜ, ðáñáêáëïýìå áíáöÝñåôå ôïí ôýðï êáé ôïí áñéèìü óåéñÜò ôïõ ìç÷áíÞìáôïò, êáèþò êáé ïíïìáóßá êáé ôïv áñéèìü áíôáëëáêôéêïý üðùò áíáãñÜöïíôáé óôïí êáôÜëïãï áíôáëëáêôéêþí. ¸ôóé áðëïðïéåßôáé ç äéáäéêáóßá áðïóôïëÞò êáé åîáóöáëßæåôáé Þ ðáñÜäïóç ôïõ óùóôïý áíôáëëáêôéêïý.

-- 86 --

bm16d12y

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement