ESAB | MEK 25 | Instruction manual | ESAB MEK 25 Användarmanual

ESAB MEK 25 Användarmanual
MEK 25
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0455 337 001
021113
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Valid for serial no. 438--xxx--xxxx
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
SVENSKA
1 DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 SÄKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INTRODUKTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4
5
3.1 TEKNISKA DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 TEKNISK BESKRIVNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
4 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 TILLBEHÖR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 RESERVDELSBESTÄLLNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESERVDELSFÖRTECKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
8
9
9
88
89
TOCs
-- 3 --
SE
1
DIREKTIV
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Esab Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Sverige, försäkrar under eget ansvar
att elektrodmatarenhet MEK 25 från serienummer 438 är i överensstämmelse med
standard EN 60974--1 enligt villkoren i direktiv (73/23/EEG) med tillägg (93/68/EEG)
och standard EN 50199 enligt villkoren i direktiv (89/336/EEG) med tillägg
(93/68/EEG).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 95--04--20
Paul Karlsson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81176
Fax: + 46 584 12336
SÄKERHET
VARNING
BÅGSVETS OCH SKÄRNING KAN VARA SKADLIG FÖR ER SJÄLV OCH ANDRA. VAR DÄRFÖR
FÖRSIKTIG NÄR NI SVETSAR. FÖLJ ER ARBETSGIVARES SÄKERHETSFÖRESKRIFTER SOM
SKALL VARA BASERADE PÅ TILLVERKARENS VARNINGSTEXT.
ELEKTRISK CHOCK -- Kan döda
S
Installera och jorda svetsutrustningen enligt tillämplig standard.
S
Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt skyddsutrustning.
S
Isolera Er själv från jord och arbetsstycke.
S
Ombesörj att Er arbetsställning är säker.
RÖK OCH GAS -- Kan vara farlig för Er hälsa
S
Håll ansiktet borta från svetsröken.
S
Ventilera och sug ut svetsrök och gas från Ert och andras arbetsområde.
LJUSBÅGEN -- Kan skada ögonen och bränna huden
S
Skydda ögonen och kroppen. Använd lämplig svetshjälm med filterinsats och bär skyddskläder.
S
Skydda kringstående med lämpliga skyddsskärmar eller förhängen.
BRANDFARA
S
Gnistor (”svetsloppor”) kan orsaka brand. Se därför till att brännbara föremål inte finns i svetsplatsens närhet.
BULLER -- Starka ljud kan skada hörseln
S
Skydda öronen. Använd öronproppar eller andra hörselskydd.
S
Varna personer i närheten för riskerna
VID FEL -- Kontakta fackman
LÄS OCH FÖRSTÅ BRUKSANVISNINGEN FÖRE INSTALLATION OCH ANVÄNDNING
SKYDDA ER SJÄLV OCH ANDRA!
bm16d12s
-- 4 --
SE
3
INTRODUKTION
A10--MEK 25 är ett mellanmatarverk för MIG/MAG--svetsning där elektroden skjuts
fram enligt ESAB:s A10--system.
Genom att ansluta en förlängningskabel till mellanmatarverket och matarverket på
strömkällan ökas arbetsradien med upp till 25m.
På MEK 25 kan trådmatningshastighet och spänning regleras via potentiometrar,
alternativt kan fjärrmanöverdon anslutas.
Drivmotorn är permanentmagnetiserad och är sammanbyggd med en snäckväxel.
Motorn drivs med 24V likspänning.
MEK 25 är försedd med en kraftig störtbåge samt glidskenor för att underlätta
transport.
Den långa räckvidden i kombination med strömkällans prestanda ger dig en flexibel
totallösning.
3.1
TEKNISKA DATA
Manöverspänning
42V AC
Motorspänning
0--24V DC
Trådmatningshastighet
1--18m/min
Matarrullar rörtråd
1,0--1,2 R/ 1,4--1,6 R
Matarrullar solid tråd
1,0--1,2
Kapslingsklass
IP23
Vikt
7,5 kg.
Kontinuerligt A--vägt ljudtrycksvärde
58 dB
Kapslingsklass
IP--koden anger kapslingsklass, dvs graden av skydd mot inträngning av fasta föremål och vatten.
Apparat märkt IP 23 är avsedd för inom-- och utomhusbruk.
bm16d12s
-- 5 --
SE
3.2
TEKNISK BESKRIVNING
S
(1) Potentiometer för steglös inställning av bågspänning.
S
(2) Pontentiometer för steglös inställning av trådmatningshastigheten. Inställningsområde 1--18m/min.
S
(3) Fjärrkopplare för reglering av trådmatning och spänning via fjärrdon.
S
(4) 23--pol. uttag för anslutning av fjärrdon.
S
(5) Anslutning försvetspistol med gemensam koppling för svetsström, manöverspänning, skyddsgas och tråd.
S
(6) Anslutning för förlängningssats med gemensam anslutning svetsström,
skyddsgas och tråd.
S
(7) 14--pol. stiftuttag för anslutning till förlängningssats.
bm16d000
bm16d12s
-- 6 --
SE
4
INSTALLATION
VARNING!
Denna produkt är avsedd för industriell användning. I hem-- och kontorsmiljö kan denna produkt
orsaka radiostörningar. Det är användarens ansvar att vidta lämpliga åtgärder.
Anslutning av förlängningskabel och svetspistol
S
S
S
Förlängningskabeln kopplas till anslutningen (6). Koppla den 14--poliga hylsproppen på förlängningskabelns styrledning till stiftuttaget (7) och drag åt muttern.
Anslut förlängningskabelns andra ände till motsvarande uttag på strömkällans
matarverk.
Svetspistolen ansluts till anslutningen (5).
Matarrullar
S
Kontrollera att rätt matarrulle och spår används för vald tråddimension. Varje
matarrulle har spår för två tråddimensioner. Matarrullen skall ha rätt märkning
för respektive tråd vänd utåt mot dig.
Matarrullen kan vändas eller ersättas med annan lämplig matarrulle (se reservdelslistan), genom att demontera skruvarna som fixerar matarrullarna.
Frammatning av tråd
S
S
S
S
S
S
S
Anslut strömkällan till nätet.
Ställ in trådmatningshastigheten mellan 1--18m/min med potentiometern (2) på
mellanmatarverket.
Räta ut förlängningskabeln och pistolslangen.
Sväng undan manöverspakarna på matarmekanismen så att matarrullarna frigörs.Mata fram elektroden till mellanmatarverket genom att hålla pistolkontakten
intryckt.
För in elektroden genom munstyckena över tryckrullarna och in i svetspistolens
elektrodledare, samt sväng tillbaka manöverspakarna till ursprungligt läge.
Håll svetspistolens avtryckare intryckt tills elektroden matats ut genom kontaktmunstycket i pistolen.
Genom rätt inställd fjäderspänning på tryckrullarna erhålls en slirningsfri elektrodmatning. Om rullarna slirar eller på annat sätt ej fungerar tillfredställande kan
förspänningen behöva justeras. Detta görs via justerskruvarna på respektive
tryckarm.Förspänningen kan kontrolleras med hjälp av den graderade skalan på
respektive justerskruv.
VARNING!
Roterande delar utgör klämrisk, iakttag största försiktighet!
bm16d12s
-- 7 --
SE
5
S
S
S
DRIFT
Anslut återledaren från strömkällan till arbetsstycket.
Ställ in lämplig trådmatningshastighet och spänning med hjälp av potentiometer
(1) och (2).
Svetsningen kan börja.
bm16d000
bm16d12s
-- 8 --
SE
6
TILLBEHÖR
Fjärrdon PAE 2
Programmeringsenhet för fjärrkontroll av spänning och trådmatningshastighet.Anslut
till hylsuttaget (4).
Observera att vid reglering via fjärrdon skall fjärromkopplaren(3) skiftas till det nedre
läget.
Beställningsnummer
Fjärrdon PAE 2 med Burndy -- 23--pol.
466 515--880
Slangpaket 12,5 m Max 403 A 60%
Slangpaket 19,0 m Max 403 A 60%
Slangpaket 25,0 m Max 403 A 60%
469 961--880
469 961--881
469 961--882
Slangpaket för vattenkyld pistol 12,5 m /W Max 403 A 60%
469 961--883
Slangpaket för vattenkyld pistol 19,0 m /W Max 403 A 60%
469 961--884
Slangpaket för vattenkyld pistol 25,0 m /W Max 403 A 60%
469 961--885
Byggsatser
Gasflödesmätare
7
469 427--880
RESERVDELSBESTÄLLNING
Reservdelar beställs genom närmaste ESAB--representant, se sista sidan på denna
publikation. Vid beställning var god ange maskintyp, serienummer samt benämningar och reservdelsnummer enligt reservdelsförteckning.
Detta underlättar expedieringen och säkerställer korrekt leverans.
bm16d12s
-- 9 --
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising