ESAB | LAF 1250 | Spare Parts List | ESAB LAF 1250 User manual

ESAB LAF 1250 User manual
LAF 1250 DC
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
Manuel d’instructions
0449 015 101 2005--04--20
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Instrukcja obs³ugi
Valid for Serial NO 310
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
POLSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.
-- 2 --
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sverige, försäkrar under eget ansvar att svetsströmkälla
LAF 800/1250/1250M/1600/1600M från serienummer 615/ 845(M) är i överensstämmelse med standard EN 60974--1 enligt villkoren i direktiv (73/23/EEG) med tillägg (93/68/EEG) och standard EN
50199 enligt villkoren i direktiv (89/336/EEG) med tillägg (93/68/EEG).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OVERENSSTEMMELSEERKLÆRING
Esab Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Sverige, erklærer på eget ansvar, at svejsestrømkilde
LAF 800/1250/1250M/1600/1600M fra serienummer 615/ 845(M) er i overensstemmelse med standarden EN 60974--1 ifølge betingelserne i direktiv (73/23/EØF) med tillæg (93/68/EØF) og standarden
EN 50199 ifølge betingelserne i direktiv (89/336/EØF) med tillæg (93/68/EØF).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORSIKRING OM SAMSVAR
Esab Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Sverige, forsikrer på eget ansvar at sveisestrømkilde
LAF 800/1250/1250M/1600/1600M fra serienummer 615/ 845(M) er i overensstemmelse med standard EN 60974--1 i følge vilkårene i direktiv (73/23/EF) med tillegg (93/68/EF) og standard EN 50199 i
følge vilkårene i direktiv (89/336/EF) med tillegg (93/68/EF).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Esab Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Ruotsi, vakuuttaa omalla vastuullaan, että hitsausvirtalähde LAF 800/1250/1250M/1600/1600M alkaen sarjanumerosta 615/ 845(M) täyttää standardin EN
60974--1 vaatimukset direktiivin (73/23/ETY) ja sen lisäysten (93/68/ETY) ehtojen mukaisesti sekä
standardin EN 50199 vaatimukset direktiivin (89/336/ETY) ja sen lisäysten (93/68/ETY) ehtojen mukaisesti.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARATION OF CONFORMITY
Esab Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Sweden, gives its unreserved guarantee that welding
power source LAF 800/1250/1250M/1600/1600M from serial number 615/ 845(M) complies with standard EN 60974--1, in accordance with the requirements of directive (73/23/EEC) and addendum
(93/68/EEC) and with standard EN 50199 in accordance with the requirements of directive
(89/336/EEC) and addendum (93/68/EEC).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZULASSUNGSNACHWEIS
Esab Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Schweden, bestätigt hiermit in Eigenverantwortung,
daß die Schweißstromquelle LAF 800/1250/1250M/1600/1600M ab Seriennummer 615/ 845(M) dem
Standard EN 60974--1 gemäß den Bedingungen der Direktive (73/23/EEG) mit Zusats (93/68/EEG)
und dem Standard EN 50199 gemäß den Bedingungen der Direktive (89/336/EEG) mit Zusatz
(93/68/EEG) entspricht.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
Esab Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå Suède, certifie que la source de courant de soudage
LAF 800/1250/1250M/1600/1600M à partir du numéro de série 615/ 845(M) est conforme à la norme
EN 60974--1 selon les cinditions de la directive (73/23/CEE) avec additif (93/68/CEE) et à la norme
EN 50199 selon les conditions de la directive (89/336/CEE) avec additif (93/68/CEE).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
Esab Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Zweden, verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat lasstroombron LAF 800/1250/1250M/1600/1600M van het serienummer 615/ 845(M) in
overeenstemming is met norm EN 60974--1 conform de bepalingen in richtlijn (73/23/EEG) met de
annex (93/68/EEG) en met norm EN 50199 conform de bespalingen in richtlijn (89/336/EEG) met annex (93/68/EEG).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
Esab Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Suecia, garantiza bajo propia responsabilidad que la
fuente de corriente para soldadura LAF 800/1250/1250M/1600/1600M a partir del número de serie
615/ 845(M) concuerda con la norma EN 60974--1 conforme a la directiva (73/23/CEE) con el suplemento (93/68/CEE) y con la norma EN 50199 según los requisitos de la directiva (89/336/CEE) con el
suplemento (93/68/CEE).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
Esab Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Svezia, dichiara sotto la propria responsabilità che il
generatore per saldatura LAF 800/1250/1250M/1600/1600M con numero di serie a partire da 615/
845(M) è conforme alla norma EN 60974--1 come previsto dalla direttiva (73/23/CEE) e successive
integrazioni (93/68/CEE) ed alla norma EN 50199 come previsto dalla direttiva (89/336/CEE) e successive integrazioni (93/68/CEE).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Esab Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Suécia, garante sob responsabilidade de própria que a
fonte de corrente para soldadura LAF 800/1250/1250M/1600/1600M a partir do número de série 615/
845(M) está em conformidade com a norma EN 60974--1 segundo os requisitos da directiva
(73/23/CEE) com o suplemento (93/68/CEE) e com a norma EN 50199 segundo os requisitos da directiva (89/336/CEE) com o suplemento (93/68/CEE).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÏÑÖÙÓÇÓ
Ç åôáéñåßá Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Óïõçäßá, äçëþíåé üôé ïé ðçãÝò ñåýìáôïò
óõãêüëëçóçò LAF 800/1250/1250M/1600/1600M áðü ôïí áñéèìü óåéñÜò 615/ 845(M) êáé Ýðåéôá,
óõììïñöþíïíôáé ìå ôï ðñüôõðï EN 60974–1 óýìöùíá ìå ôéò áðáéôÞóåéò ôçò ïäçãßáò
(73/23/EEG) êáé ôïõ ðáñáñôÞìáôïò (93/68/EEG) êáé ôï ðñüôõðï EN 50199 óýìöùíá ìå ôéò
áðáéôÞóåéò ôçò ïäçãßáò (89/336/EEG) êáé ôïõ ðáñáñôÞìáôïò (93/68/EEG).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEKLARACJA ZGODNO¦CI
Firma Esab Welding Equipment AB, 69581 Laxaa, Szwecja, gwarantuje pod rygorem odpowiedzialno¶ci, ¿e
¼ród³a pr±du spawania LAF 800/1250/1250M/1600/1600M od numeru seryjnego 615/ 845(M) spe³niaj±
wymagania normy EN60974-1 wed³ug dyrektywy (73/23/EEC) z poprawkami (93/68/EEG) oraz normy
EN 50199 wed³ug dyrektywy (89/336/EEG) z poprawkami (93/68/EEG)..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Göteborg 2002--04--11
Greger Jacobson
Senior Vice President
ESAB AB
SE--402 77 Göteborg
Sweden
Tel: +46 31 50 93 49
4
Fax: +46 31 50 94 36
sida
-- 115 --
Schema Skema Skjema Johdotuskaavio Diagram Schaltplan Schéma
Schema Esquema Schema Esquema Ó÷Þìá óýíäåóçò Schemat
Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ
LAF 1250
fja3e11a
-- 116 --
Komponentförteckning Komponentfortegnelse Deleliste Osaluettelo List
of components Komponentenverzeichnis Liste des composants Lijst van
komponenten Lista de componentes Elenco componenti Lista de
componentes Ðßíáêáò åîáñôçìÜôùí Spis czê¶ci
ÐÉíáÊÁÓÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ SPIS CZʦCI
C = Component designation in the circuit diagram
C
Denomination
V2
Silicon diode
C4
Capacitor
400 V
FU1
Fuse
16 A, 500 V
FU2
Automatic fuse
20 A
KM1
Contactor
42 V, 50 Hz
AP1
Circuit board
M1
Fan
QF
Main switch (black)
HL1
Indicating lamp (white)
HL2
Indicating lamp (yellow)
V1
Thyristor
1100 A/300 V
TC1
Control transformer
42 V, 900VA
AP2
Circuit board, insulation
AP3
Circuit board, EMC filter
TC2
Transformer
fja3e11b
Remarks
-- 117 --
Inkopplingsanvisning Tilkoblingsvejledning Innkoblingsanvisning Kytkentäohje Connection instruction Anschlußanleitung Instructions de
branchement Aansluitingsinstructies Instrucciones de conexión Istruzioni
per il collegamento Instruções de ligação Ïäçãßåò óýíäåóçò Sposób
pod³±czania
ÏÄÇÃÉÅÓ ÓÕÍÄÅÓÇÓ
SPOSÓB POD£¡CZANIA
LAF 1250
fja3c12a
-- 118 --
Reservdelsförteckning Reservedelsfortegnelse Reservedelsliste
Varaosaluettelo Spare parts list Ersatzteilliste Liste de pièces détachées
Reserveonderdelenlijst Lista de repuestos Elenco ricambi Lista de peças
sobressalentes Ðßíáêáò áíôáëëáêôéêþí ìåñþí Spis czê¶ci zapasowych
Edition 2004--05--14
ÐÉíáÊÁÓ áíôáëëáêôéêÙí ìåñÙí
SPiS CZʦCI ZAPASOWYCH
Ordering no.
Denomination
0456 323 880
Welding power source
Notes
LAF 1250
Abbreviations used in the spare parts list:
C = Component designation in the circuit diagram
sparefram
-- 119 --
Item
no.
1
Qty.
1
2
Ordering no.
Denomination
Remarks
C
0456323 880
Welding power source
LAF 1250
0551203081
Shunt
1500 A
RS1
0191085105
Capacitor
400 V
C4
3
1
0490600606
Silicon diode
V4
6
1
0320445882
Inductor
L1
7
1
0320444882
Inductor coil
8
1
0320951001
Fan
9
3
0320924882
Thyristor bridge
10
M1
0041051606
Contact protection
11
1
0320946001
Thyristor
1100 A/ 300 V
V1
12
2
0567200610
Fuse
16 A, 500 V
FU1
13
1
0320746002
Main switch (black)
QF
14
1
0192576004
Indicating lamp (white)
HL1
15
1
0192576303
Indicating lamp (yellow)
HL2
16
1
0193586104
Automatic fuse
18
2
0156388001
Handle
19
1
1
20
0486368880
0486525880
20 A
FU2
Circuit board
Flash memory
AP1
IC6
0805586131
Contactor
KM2
21
1
0442849880
Contactor
KM1
22
3
0319828001
Transformer
TC2
23
0319470016
Contact transformer
24
1
0486224880
Circuit board, EMC filter
25
2
0158115880
Cable inlet
26
1
0469842880
Transformer coil
27
1
0469845880
Transformer
TM1
0490600626
Silicon diode
V2
0487068880
0368544006
Circuit board, insulation
Sleeve socket
28--pole, Burndy
AP2
XS24
0191093135
Resistor
680R
R4
35
0523300201
Positive terminal
36
0319445001
Thermostat
28
33
34
f456323s
1
1
42 V, 900 VA
TC1
AP3
-- 120 --
f456323s
-- 121 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 2485 377
Fax: +31 30 2485 260
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 5308 9922
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 3 5296 7371
Fax: +81 3 5296 8080
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Shah Alam Selangor
Tel: +60 3 5511 3615
Fax: +60 3 5512 3552
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
041227
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising