ESAB | LAF 1250 | Instruction manual | ESAB LAF 1250 Användarmanual

ESAB LAF 1250 Användarmanual
LAF 1250 DC
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0449 015 001 2002--10--29
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Valid for Serial NO 615 XXX--XXXX
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
91
SVENSKA
1 DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 SÄKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INTRODUKTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4
6
3.1 Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
4 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
4.1
4.2
4.3
4.4
Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uppackning och placering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anslutningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kretskort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
7
8
5 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
5.1 Kontrollorgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Igångkörning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
9
6 UNDERHÅLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
6.1 Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
9
7 RESERVDELSBESTÄLLNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KOMPONENTFÖRTECKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INKOPPLINGSANVISNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESERVDELSFÖRTECKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
100
101
102
103
TOCs
-- 3 --
SE
1
DIREKTIV
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sverige, försäkrar under eget ansvar att
svetsströmkälla LAF 800/1250/1250M/1600/1600M från serienummer 615/ 845(M)
är i överensstämmelse med standard EN 60974--1 enligt villkoren i direktiv
(73/23/EEG) med tillägg (93/68/EEG) och standard EN 50199 enligt villkoren i direktiv (89/336/EEG) med tillägg (93/68/EEG).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Göteborg 2002--04--11
Greger Jacobson
Senior Vice President
ESAB AB
SE--402 77 Göteborg
Sweden
2
Tel: +46 31 50 93 49
Fax: +46 31 50 94 36
SÄKERHET
Användaren av en ESAB svetsutrustning har det yttersta ansvaret för de säkerhetsåtgärder som
berör personal i arbete med systemet eller i dess närhet. Säkerhetsåtgärderna skall uppfylla de
krav som ställs på denna typ av svetsutrustning. Innehållet i den här rekommendationen kan ses
som ett tillägg till de normala regler som gäller för arbetsplatsen.
All manövrering måste utföras av utbildad personal som är väl insatt i svetsutrustningens funktion.
En felaktig manöver kan skapa en onormal situation som skadligt kan drabba såväl operatör som
den maskinella utrustningen.
1.
All personal som arbetar med svetsutrustningen skall vara väl insatt i:
S dess handhavande
S nödstoppens placering
S dess funktion
S gällande säkerhetsföreskrifter
S svetsning
2.
Operatören skall se till:
S att ingen obehörig befinner sig inom svetsutrustningens arbetsområde vid start
S att ingen person står oskyddad när ljusbågen tänds
3.
Arbetsplatsen skall:
S vara lämplig för ändamålet
S vara dragfri
4.
Personlig skyddsutrustning:
S Använd alltid föreskriven personlig skyddsutrustning som t ex skyddsglasögon, flamsäkra
kläder, skyddshandskar.
S Se till att inte använda löst sittande plagg såsom skärp, armband, ring etc som kan fastna,
eller ge brännskador.
5.
Övrigt
S Kontrollera att anvisade återledare är väl anslutna.
S Ingrepp i elektriska enheter får endast göras av behörig personal.
S Nödvändig eldsläckningsutrustning skall finnas lätt tillgänglig på väl anvisad plats.
S Smörjning och underhåll av svetsutrustningen får ej utföras under drift.
ba22d12s
-- 4 --
SE
VARNING
BÅGSVETS OCH SKÄRNING KAN VARA SKADLIG FÖR ER SJÄLV OCH ANDRA. VAR DÄRFÖR
FÖRSIKTIG NÄR NI SVETSAR. FÖLJ ER ARBETSGIVARES SÄKERHETSFÖRESKRIFTER SOM
SKALL VARA BASERADE PÅ TILLVERKARENS VARNINGSTEXT.
ELEKTRISK CHOCK -- Kan döda
S
Installera och jorda svetsutrustningen enligt tillämplig standard.
S
Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt skyddsutrustning.
S
Isolera Er själv från jord och arbetsstycke.
S
Ombesörj att Er arbetsställning är säker.
RÖK OCH GAS -- Kan vara farlig för Er hälsa
S
Håll ansiktet borta från svetsröken.
S
Ventilera och sug ut svetsrök och gas från Ert och andras arbetsområde.
LJUSBÅGEN -- Kan skada ögonen och bränna huden
S
Skydda ögonen och kroppen. Använd lämplig svetshjälm med filterinsats och bär skyddskläder.
S
Skydda kringstående med lämpliga skyddsskärmar eller förhängen.
BRANDFARA
S
Gnistor (”svetsloppor”) kan orsaka brand. Se därför till att brännbara föremål inte finns i svetsplatsens närhet.
BULLER -- Starka ljud kan skada hörseln
S
Skydda öronen. Använd öronproppar eller andra hörselskydd.
S
Varna personer i närheten för riskerna
VID FEL -- Kontakta fackman
LÄS OCH FÖRSTÅ BRUKSANVISNINGEN FÖRE INSTALLATION OCH ANVÄNDNING
SKYDDA ER SJÄLV OCH ANDRA!
VARNING
Denna produkt är avsedd för industriell användning.
I hem-- och kontorsmiljö kan denna produkt orsaka radiostörningar.
Det är användarens ansvar att vidta lämpliga åtgärder.
ba22d12s
-- 5 --
SE
3
INTRODUKTION
3.1
Allmänt
LAF 1250 är en fjärrstyrd trefas svetsströmkälla avsedd för högproduktiv maskinell
gasmetallbågsvetsning (MIG/MAG) eller pulverbågsvetsning (UP). Den skall alltid
användas tillsammans med ESAB‘s manöverlåda A2--A6 Process Controller (PEH).
LAF--svetsströmkällan är fläktkyld och övervakas av en termovakt mot
överbelastning.
När termovakten bryter tänds automatiskt den gula lampan på frontpanelen.
Återställningen sker automatiskt när temperaturen har sjunkit till en acceptabel nivå.
Svetsströmkällan och manöverlådan är hopkopplade med en tvåtrådsbuss som
möjliggör att svetsprocessen kan precisionsstyras.
Inställningen av svetsströmkällan kan göras från manöverlådans frontpanel där alla
svetsparametrar kan ställas in av användaren.
Svetsströmkällans arbetssätt styrs och övervakas helt av manöverlådan med vars
hjälp också start-- och stoppegenskaperna kan ställas in. De förinställda
strömparametrarna kan under svetsningen övervakas.
För detaljerad information om svetsströmkällans inställningsmöjligheter och
arbetssätt hänvisas till bruksanvisningen för A2--A6 Process Controller,
(best. nr. 0443 745 xxx).
3.2
Tekniska data
LAF 1250
Spänning:
400/415/500 V, 3µ50 Hz
400/440/550 V, 3µ60 Hz
Tillåten belastning vid:
100 % intermittens
1250 A/ 44 V
Inställningsområde:
MIG/MAG
60 A/ 17 V --1250 A/ 44 V
UP
40 A/ 22 V --1250 A / 44 V
Tomgångsspänning
51 V
Tomgångseffekt
220 W
Verkningsgrad
0,87
Effektfaktor
0,92
Vikt
490 kg
Dimensioner L x B x H
774 x 598 x 1430
Kapslingsklass
IP 23
Användningsklass
Kapslingsklass
IP--koden anger kapslingsklass, dvs graden av skydd mot inträngning av fasta föremål och vatten.
Apparat märkt IP 23 är avsedd för inom-- och utomhusbruk.
Användningsklass
Symbolen
innebär att svetsströmkällan är konstruerad för användning i utrymmen med
förhöjd elektrisk fara.
ba22d12s
-- 6 --
SE
4
INSTALLATION
4.1
Allmänt
Installationen skall utföras av behörig person.
4.2
Uppackning och placering
VARNING TIPPRISK!
Förankra utrustningen, speciellt när underlaget är ojämnt eller lutande.
S
Placera svetsströmkällan på ett plant underlag.
S
Se till så att kylningen inte hindras.
Lyftanvisning
4.3
Anslutningar
S
Vid leverans är svetsströmkällan kopplad för 400 V,
vid annan matningsspänning gör omkopplingarna
på huvud-- och manövertransformatorn enligt
inkopplingsanvisning på sidan 102.
S
Välj nätkabel med rätt ledningsarea och säkra av
kabeln med rätt säkring enligt gällande lokala
föreskrifter (se tabell på sidan 8).
S
Anslut jordkabeln till skruv märkt
S
Drag åt kabelavlastningen (1).
S
Anslut nätkabel till huvudplintarna L1, L2 och L3.
S
Anslut manöverkabeln mellan
LAF--svetsströmkällan och manöverlådan till
den 12--poliga kontakten (2) på insidan av
svetsströmkällan.
.
2
4
1
3
S
Anslut 1--polig mätledning (4).
S
Anslut lämplig svets-- och återledarkabel i kontakterna (3) märkta + och -- på
svetsströmkällans front.
ba22d12s
-- 7 --
SE
Nätanslutning
LAF 1250
50 Hz
60 Hz
Spänning
400 V / 415 V
500 V
400 V / 440 V
550 V
Ström:
100%
99 A
80 A
99 A
80 A
Ledningsarea
3x35+ 25 mm2
3x25+ 16 mm2
3 x35+ 25 mm2
3x25+ 16 mm2
Säkring trög
100 A
80 A
100 A
80 A
4.4
Kretskort
DIP strömställare
Kretskortet (AP1) är försett med två DIP--strömställare (SW1 och SW2) som är
förinställda vid leverans och dess inställning får inte ändras i fält.
Vid leveranser av reservdelar måste DIP--strömställarnas inställning kontrolleras
(och ev. ställas in) innan kortet monteras in i svetsströmkällan.
S
DIP--strömställare SW1
För att kommunikationen till
A2--A6 Process Controller (PEH) skall
fungera måste inställningen av
DIP--strömställare 1 (SW1) göras.
S
DIP--strömställare SW2
För att A2--A6 Process Controller (PEH)
skall veta vilken strömkällestorlek som har
anslutits måste inställning av
DIP--strömställare 2 (SW2) göras.
Inställning av DIP--strömställare SW1
S
Ställ pol 6 i läge “OFF” och alla andra poler i
läge “ON”.
Inställning av DIP--strömställare SW2
S
Ställ pol 2 i läge “OFF” och alla andra poler i
läge “ON”.
Svetsströmkälleprogram
Svetsströmkällans program finns lagrad i
flashminne IC 6.
Kapseln sitter i en hållare och är utbytbar.
ba22d12s
-- 8 --
SE
5
DRIFT
5.1
Kontrollorgan
Frontpanelen innehåller:
1. Huvudströmställare som bryter inkommande matningsspänning till
svetsströmkällan.
2. Indikeringslampa (vit) lyser vid tillslag av huvudströmställaren.
3. Indikeringslampa (gul) lyser när termovakten bryter p.g.a övertemperatur i
transformatorn. Indikeringslampan slocknar när temperaturen har sjunkit till en
acceptabel nivå.
4. Tryckknapp för återställning av automatsäkring FU2 för 42 V matningsspänning.
5. Tryckknapp för nödstopp, när denna trycks in faller huvudkontaktorn i
svetsströmkällan och matningsspänningen till manöverlådan bryts.
(Nödstoppsknappen på manöverlådan har samma funktion).
5.2
Igångkörning
S
Anslut återledaren i arbetsstycket.
S
Ställ huvudströmställaren (1) i läge “I”.
Den vita indikeringslampan (2) lyser och fläkten startar.
S
Ställ in svetsparametrar och starta svetsen med hjälp av manöverlådan
(se bruksanvisning för manöverlåda A2--A6 Process Controller 0443 745 xxx).
6
UNDERHÅLL
6.1
Allmänt
OBS!
Samtliga garantiåtaganden från leverantören upphör att gälla om kunden själv under
garantitiden gör ingrepp i maskinen för att åtgärda eventuella fel.
6.2
S
Rengöring
Rengör svetsströmkällan vid behov.
Lämpligen kan rengöring göras med torr tryckluft.
VARNING!
Igensatt eller blockerat luftuttag/intag leder annars till överhettning.
ba22d12s
-- 9 --
SE
7
RESERVDELSBESTÄLLNING
Reservdelar beställs genom närmaste ESAB--representant, se sista sidan på denna
publikation. Vid beställning var god ange maskintyp, serienummer samt benämningar och reservdelsnummer enligt reservdelsförteckning på sidan 103.
Detta underlättar expedieringen och säkerställer korrekt leverans.
ba22d12s
-- 10 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 726 80 05
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 204
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 248 59 22
Fax: +31 30 248 52 60
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.z.o.o
Warszaw
Tel: +48 22 813 99 63
Fax: +48 22 813 98 81
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 1 837 1527
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 623 11 00
Fax: +34 91 661 51 83
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB Australia Pty Ltd
Ermington
Tel: +61 2 9647 1232
Fax: +61 2 9748 1685
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 6539 7124
Fax: +86 21 6543 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. Esabindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 01 88
Fax: +62 21 461 29 29
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 703 36 15
Fax: +60 3 703 35 52
SINGAPORE
ESAB Singapore Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 43 22
Fax: +65 861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 74 42
Fax: +65 863 08 39
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyung--Nam
Tel: +82 551 289 81 11
Fax: +82 551 289 88 63
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East
Dubai
Tel: +971 4 338 88 29
Fax: +971 4 338 87 29
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 333 43 33
Fax: +55 31 361 31 51
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 44 58
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
Fax +46 584 123 08
www.esab.com
020314
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising