ESAB | LAF 1600M | Instruction manual | ESAB LAF 1600M Brugermanual

ESAB LAF 1600M Brugermanual
LAF 1600M DC
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0449 018 001 2002--10--29
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Valid for Serial NO 845 XXX--XXXX
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
91
DANSK
1 DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 SIKKERHED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INTRODUKTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
14
3.1 Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
4 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
4.1
4.2
4.3
4.4
Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oppakning og placering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilslutninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Printkort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
15
16
5 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
5.1 Kontrollorgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Idrifttagning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
17
6 VEDLIGEHOLDELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
6.1 Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Rengøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
17
7 RESERVEDELSBESTILLING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KOMPONENTFORTEGNELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILKOBLINGSVEJLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESERVEDELSFORTEGNELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
100
101
102
103
TOCd
-- 11 --
DK
1
DIREKTIV
OVERENSSTEMMELSEERKLÆRING
Esab Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Sverige, erklærer på eget ansvar, at
svejsestrømkilde LAF 800/1250/1250M/1600/1600M fra serienummer 615/ 845(M)
er i overensstemmelse med standarden EN 60974--1 ifølge betingelserne i direktiv
(73/23/EØF) med tillæg (93/68/EØF) og standarden EN 50199 ifølge betingelserne i
direktiv (89/336/EØF) med tillæg (93/68/EØF).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Göteborg 2002--04--11
Greger Jacobson
Senior Vice President
ESAB AB
SE--402 77 Göteborg
Sweden
2
Tel: +46 31 50 93 49
Fax: +46 31 50 94 36
SIKKERHED
Det er brugeren af ESAB--svejseudstyr, som har det endelige ansvar for de ansvar for at de
personer, som arbejder med systemet eller i nærheden af det, overholder alle gældende sikkerhedsforskrifter. Sikkerhedsforskrifterne skal opfylde de krav, der stilles til denne type svejseudstyr. Nedenstående råd bør følges i tillæg til de normale regler, der gælder for arbejdspladsen.
Al betjening skal udføres af uddannet personale, der er omhyggeligt instrueret i svejseudstyrets
funktion. Ved betjeningsfejl kan der opstå farlige situationer, så svejseren kommer til skade
eller udstyret bliver beskadiget.
1.
Alt personale, som arbejder med svejseudstyret, skal være omhyggeligt instrueret i:
S dets betjening
S placering af nødstop
S dets funktion
S gældende sikkerhedsforskrifter
S svejsning
2.
Svejseren skal sørge for:
S at der ikke opholder sig uvedkommende inden for svejseudstyrets arbejdsområde, inden det sættes i gang.
S at ingen personer står ubeskyttet, når lysbuen tændes
3.
Arbejdsområdet skal:
S være passende for opgaven
S være fri for træk
4.
Personligt beskyttelsesudstyr
S Brug altid det foreskrevne personlige beskyttelsesudstyr som f.eks. beskyttelsesbriller,
brandsikkert arbejdstøj og beskyttelseshandsker.
S Vær omhyggelig med aldrig at bære løstsiddende beklædning, tørklæder, armbånd,
ringe el.lign., som kan hænge i eller forårsage brandskader.
5.
Øvrigt
S Kontroller, at returlederen er korrekt tilsluttet.
S Indgreb i elektriske komponenter må kun foretages af autoriseret personale.
S Nødvendigt udstyr til ildslukning skal være lettilgængeligt og tydeligt markeret.
S Smøring og vedligeholdelse af svejseudstyret må ikke udføres under drift.
ba22d12d
-- 12 --
DK
ADVARSEL
SVEJSNING OG SKÆRING KAN VÆRE FARLIGT FOR BÅDE SVEJSER OG OMGIVELSER. DERFOR
SKAL DER UDVISES FORSIGTIGHED VED SVEJSNING OG SKÆRING. FØLG TIL ENHVER TID VÆRKSTEDETS OG ARBEJDSGIVERENS ANVISNINGER, SOM BL.A. ER BASERET PÅ FØLGENDE INFORMATIONER
ELEKTRISK STØD -- Kan være dræbende
S
Svejseudstyret skal installeres og jordforbindes ifølge de til enhver tid gældende forskrifter i ”Stærkstrømsreglementet” og ”Fællesregulativet”.
S
Rør aldrig ved spændingsførende dele eller elektroder med bare hænder eller iført våde eller fugtige
handsker eller vådt tøj.
S
Sørg for under arbejdet selv at være isoleret fra jorden og/eller arbejdsemnet,
f eks ved brug af fodtøj med gummisål.
S
Sørg for at stå støt og sikkert.
RØG OG GAS -- Kan være sundhedsfarligt
S
Hold ansigtet væk fra svejserøgen.
S
Brug ventilation og udsugning af svejserøg.
SVEJSE--/SKÆRELYS -- Kan ødelægge øjnene og give forbrændinger
S
Beskyt øjnene og kroppen. Brug svejsehjelm med foreskrevet filtertæthed og beskyttende beklædning.
S
Skærm af mod dem, der arbejder rundt omkring, med skærme eller forhæng.
BRANDFARE
S
Gnister kan forårsage brand. Sørg derfor for at, der ikke er antændelige genstande i nærheden af svejsepladsen.
STØJ -- Kraftig støj kan skade hørelsen
S
Beskyt ørerne. Brug høreværn eller anden beskyttelse af hørelsen.
S
Advar folk i nærheden om risikoen.
VED FUNKTIONSFEJL -- Kontakt en fagmand.
LÆS BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN INSTALLATION OG IBRUGTAGNING
BESKYT DIG SELV OG ANDRE!
ADVARSEL
Dette produkt er beregnet til industriel anvendelse.
Ved brug i husholdningen kan dette produkt forårsage radiostøj.
Det er brugerens ansvar at tage de nødvendige forholdsregler.
ba22d12d
-- 13 --
DK
3
INTRODUKTION
3.1
Generelt
LAF 1600M er en fjernstyret trefaset svejsestrømkilde beregnet til højproduktiv
maskinel gasmetalbuesvejsning (MIG/MAG) eller pulverbuesvejsning (UP).
Den skal altid anvendes sammen med ESAB‘s manøvreboks
A2--A6 Process Controller (PEH).
LAF--svejsestrømkilden er ventilatorkølet og beskyttes af en termoafbryder mod
overbelastning. Når termoafbryderen bryder, tændes den gule lampen på
frontpanelet automatisk. Tilbagestillingen sker automatisk, når temperaturen er faldet
til et acceptabelt niveau.
Svejsestrømkilden og manøvreboksen er sammenkoblet med en tværophængning,
som muliggør, at svejseprocessen kan præcisionsstyres.
Indstillingen af svejsestrømkilden kan gøres fra manøvreboksens frontpanel, hvor
alle svejseparametre kan indstilles af brugeren.
Svejsestrømkildens arbejdsmåde styres og overvåges helt af manøvreboks med hvis
hjælp også start-- och stopegenskaberne kan indstilles. De forindstillede
strømparametre kan overvåges under svejsningen.
For detaljeret information om svejsestrømkildens indstillingsmuligheder og
arbejdsmåde henvises til brugsanvisningen for A2--A6 Process Controller
(best. nr. 0443 745 xxx).
3.2
Tekniske data
LAF 1600M
Spænding
220/230/400/415/500 V, 3µ50 Hz
230/400/440/550 V, 3µ60 Hz
Tilladt belastning ved:
100 % intermittens
1600 A /44 V
Indstillingsområde
UP
40 A/ 22 V -- 1600 A/ 46 V
Tomgangsspænding
54 V
Tomgangseffekt
220 W
Virkningsgrad
0,86
Effektfaktor
0,87
Vægt
585 kg
Dimensioner L x B x H
774 x 598 x 1430
Beskyttelseform
Anvendelsesklasse
IP 23
Kapslingsklasse
IP--koden angiver kapslingsklasse, dvs. graden af beskyttelse mod indtrængning af faste genstande
og vand. Udstyr mærket IP 23 er beregnet til indendørs og udendørs brug.
Anvendelsesklasse
Symbolet
indebærer, at svejsestrømkilden er beregnet til anvendelse i rum med forhøjet
elektrisk fare.
ba22d12d
-- 14 --
DK
4
INSTALLATION
4.1
Generelt
Installationen skal udføres af en faguddannet person.
4.2
Oppakning og placering
ADVARSEL, tipperisiko!
Udrustningen skal forankres, især hvis underlaget er ujævnt eller skråner.
S
Placer svejsestrømkilden på et plant underlag.
S
Sørg for, at kølingen ikke forhindres.
Løfte--anvisning
4.3
Tilslutninger
S
Ved leverance er svejsestrømkilden koblet for
400 V. Ved anden fødespænding, foretages
omkoblingerne på hoved-- og manøvertransformatoren ifølge tilkoblingsanvisningerne på side
102.
S
Vælg netkabel med korrekt ledningsareal og
sørg for at sikre kablet med korrekt sikring ifølge
gældende lokale forskrifter (se tabel på side 16).
S
Tilslut jordforbindelseskablet til skrue
mærket
2
4
.
S
Spænd kabelaflastningen (1).
S
Tilslut netkablet til hovedklemrækkerne
L1, L2 og L3.
S
Tilslut manøvrekablet mellem LAF--svejsestrømkilden
og manøvreboksen til den 12--polede kontakt (2) på
indersiden af svejsestrømkilden.
S
Tilslut 1--polet måleledning (4).
S
Tilslut egnet svejse-- og returlederkabel i kontakterne (3) mærket ø og -- på
svejsestrømkildens front.
ba22d12d
-- 15 --
1
3
DK
Nettilslutning
LAF 1600M
50 Hz
60 Hz
Spænding (V)
230
400 / 415
500
230
400 / 440
550
Strøm (A) :
100%
235
136
108
235
136
108
Ledningsareal mm2
3x120+70
3x70+35
3x50+35
3x120+70
3x70+ 35
3x70+ 35
Sikring træg (A)
200
160
125
200
160
125
4.4
Printkort
DIP omkobler
Printkortet (AP1) er forsynet med to DIP--omkoblere (SW1 og SW2), som er
forindstillet ved leverance, og deres indstilling må ikke ændres i felt.
Ved leverancer af reservedele skal DIP--omkoblerens indstilling kontrolleres (og evt.
indstilles), inden printkortet monteres ind i svejsestrømkilden.
S
DIP--omkobler SW1
For at kommunikationen til A2--A6 Process
Controller (PEH) skal fungere, skal
indstillingen af DIP--omkobler 1 (SW1)
gøres.
S
DIP-- omkobler SW2
For at A2--A6 Process Controller (PEH) kan
vide hvilken størrelse strømkilde der er
tilsluttet, skal DIP--switch 2 (SW2) indstilles.
Indstilling af DIP--omkobler SW1
S
Stil pol 6 i position ”OFF” og alle andre
switcher i position ”ON”.
Indstilling af DIP--omkobler SW2
S
Stil pol 1 og 2 i position “OFF” og alle
andre poler i position “ON”.
Svejsestrømkildeprogram
Svejsestrømkildens program er lagret i
hukommelsekapsel IC 6 (flash memory).
Denne er placeret i en holder og kan udskiftes.
ba22d12d
-- 16 --
DK
5
DRIFT
5.1
Kontrollorgan
Frontpanelet indeholder:
1. Hovedafbryder, som afbryder indkommende fødespænding til svejsestrømkilden.
2. Indikeringslampe (hvid) lyser, når der tændes med hovedafbryderen.
3. Indikeringslampe (gul) lyser, når den termiske afbryder afbryder p.g.a
overtemperatur i transformatoren. Indikeringslampen slukker, når temperaturen
er faldet til et acceptabelt niveau.
4. Trykknapp for tilbagestilling af automatsikring FU2 for 42 V fødespænding.
5. Trykknapp for nødstop. Når denne trykkes ind, falder hovedkontaktoren i
svejsestrømkilden, og fødespændingen til manøvreboksen afbrydes.
(Nødstopsknappen på manøvreboksen har samme funktion).
5.2
Idrifttagning
S
Tilslut returlederen til arbejdsstykket.
S
Stil hovedafbryderen (1) i position ”I”.
Den hvide indikeringslampe (2) lyser, og ventilatoren starter.
S
Indstil svejseparametre og start svejsning ved hjælp af manøvreboksen
(se brugsanvisning for manøvreboks A2--A6 Process Controller 0443 745 xxx).
6
VEDLIGEHOLDELSE
6.1
Generelt
OBS!
Samtlige garantiforpligtelser fra leverandøren ophører, hvis kunden inden for
garantiperoden selv foretager indgreb i maskinen for at afhjælpe eventuelle fejl.
6.2
S
Rengøring
Rengør svejsestrømkilden efter behov.
Rengøring foretages bedst med tør trykluft.
ADVARSEL!
Tilstoppet eller blokeret luftudtag/indtag fører til overophedning.
ba22d12d
-- 17 --
DK
7
RESERVEDELSBESTILLING
Reservedele bestilles gennem den nærmeste ESAB--forhandler, se sidste side i denne publikation. Ved bestilling bedes følgende oplyst: maskintype, serienummer samt
benævnelser og reservedelsnummer ifølge reservedelsfortegnelsen på side 103.
Dette letter ekspederingen og sikrer korrekt leverance.
ba22d12d
-- 18 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 726 80 05
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 204
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 248 59 22
Fax: +31 30 248 52 60
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.z.o.o
Warszaw
Tel: +48 22 813 99 63
Fax: +48 22 813 98 81
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 1 837 1527
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 623 11 00
Fax: +34 91 661 51 83
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB Australia Pty Ltd
Ermington
Tel: +61 2 9647 1232
Fax: +61 2 9748 1685
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 6539 7124
Fax: +86 21 6543 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. Esabindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 01 88
Fax: +62 21 461 29 29
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 703 36 15
Fax: +60 3 703 35 52
SINGAPORE
ESAB Singapore Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 43 22
Fax: +65 861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 74 42
Fax: +65 863 08 39
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyung--Nam
Tel: +82 551 289 81 11
Fax: +82 551 289 88 63
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East
Dubai
Tel: +971 4 338 88 29
Fax: +971 4 338 87 29
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 333 43 33
Fax: +55 31 361 31 51
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 44 58
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
Fax +46 584 123 08
www.esab.com
020314
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising